KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER DE HERVORMING VAN DE GELD- KREDIETMARKT Communisme en Werkelijkheid FEESTELIJKHEDEN Katholieke Ouders, gedenkt uwe leus Geheel de Katholieke Jeugd op Katholieke Scholen STIJGENDE ELLENDE TE NEW-YORK POLITIEKE KRONIEK Naklanken der XVe Ijzerbedevaart Katholieke Universiteit te LEUVEN Onweerswolken in het Verre Oosten STAD POPERINGE Stedelijk Vrijwillig Gewapend BRANDV/EERKORPS DE BLUSCHTOESTELLEN «MINIMAX» GROOTE DEMONSTRATIE VAN BRAND3LUSSCHSN. DE NAAML MAATSCH. VAN BLUSCHMATERIAAL VUURÜITD00VINGS-0EFENINGEN KOLONIALE LOTERIJ STORT 6,10 FRANK ZONDAG 2 SEPTEMBER 1934. WEEKBLADs 35 CENTIEMEN. 2* JAAR. N' 35. «DE HALLE» jatholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland Belgisch Congo Frankrijk Alle andere landeE 18,60 fr. 85,— fr. 35,— tr. 55,— fr. EltgèWrt VNSEhi .VA-VhT.5TE. Poperiny Tel. Poperlnge N' fostcheckrekening N' 15.57% TARIEF VOOR EEBICHTEN Kleine berichten per repel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. her. met adr. t. bur. Eerichten op 1* bL per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bL per regel 1.75 f», Eoirwber. en Bedank, (min.) s.00 Ir. Ta herhalen aankondigingen: pr.ja op aanraas. 'Annoneen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond Ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Donderdag noen. Op Zondag 9 September aanstaan de komen de politieke mannen van Unks en uiterst links te Roeselare bij een, de blauwe en de roode strijders van heel de provincie, om lucht te geven aan hun gevoelens van sym pathie voor het officieel neutraal on derwijs. Liberale en Socialistische bladen, die anders gewoon zijn mekaar uit te schelden om ter meest, moeten hier gedwee gehoorzamen aan het bevel der Belgische vrijmetselarij, en hun mannen als broeders oproepen om van die betooging een krachtsuiting te maken Worden daartoe uitgenoodigd: «alle kringen die het officieel onderwijs genegen zijn, politieke van links en uiterst links... Rechtuit gezeid, dat klinkt maar valsch in den mond van hen, die gedurig beweren dat zij in zake onderwijs aan geen partij politiek doen. Wie brengt hier nu de politiek bin nen ln het officieel onderwijs? En dan nog onder vorm van een groote politieke meeting na den optocht! 't Schoonst van al, die mannen van links en uiterst links noemen de of ficieele school «hunne schoof! Luister maar: «In één samenvoe- len dienen alle verdedigers onzer scholen aanwezig te zijn...». Katholieke huisvader, wat zegt ge daarvan? Als ge t nog niet wist, ge weet het nu: de offlcieele school is niet de school van den Belgischen Staat, de school van al de burgers van ons land! Neen: de school betaald door Jan en alleman, met de centen van eiken burger, die officieele Staatsschool is de hunne. Dat ls in klare taal: «De offlcieele school is de school van onze anti-katholieke partij. Katholieke ouders, thans begrijpt gij waarom die politiekers optreden als verdedigers van de neutrale Staatsschool. Indien zij katholiek was, ze zouden de Staatsschool kel deren en belasteren. Doch zij is neu traal, onzijdig in zake godsdienst, en diensvolgens praktisch anti-gods dienstig. En hier leggen we den vin ger op het gevoelig punt: Juist om dat de officieele school in ons land de neutraliteit tot grondslag heeft, daarom dient zij het partijbe lang van Liberalen en Socialisten. Vandaar die propagandadag ten vcordeele van de officieele school, «hunne» school En wat zullen ze doen op die poli tieke meeting? Zij zullen hunne school verdedigen. Verdedigen te gen wie? Tegen de katholieke huis vaders, die het recht opeischen hun kinderen te zenden naar de vrije ka tholieke school, niet om te doen aan partijpolitiek, maar om zich te kwij ten van een godsdienstplicht door hun geweten volstrekt geëischt (Pius XI.) 't Is niet genoeg dat wij, katholie ke burgers van dit land, hun scholen met onze centen helpen betalen; we zouden als onnoozele sukkelaars, om hun politieke kliek plezier te doen, daarbij nog onze eigen kinderen in hun blauwe en roode handen moeten overleveren, de godsdienstige opvoe- l32H2B5BaEIMBaBMBHBaaHM,IE ding van onze kinderen moeten prijs geven, en in hun kweekscholen goeds moeds onze Jeugd laten neutralisee ren! Zij zullen het officieel onderwijs verdedigen tegen het vrij katholiek onderwijs. Waarom? Wij kennen al lang van buiten het liedje, dat ze zullen zingen op de meeting te Roeselare. Zij zullen roe pen in koor: Oneerlijke concurrentie! en doen slikken dat de vrije katho lieke school, die aan de scholleren geld kost, oneerlijke concurrentie doet aan de officieele school, yraar men alles gratis voor niets krijgen kan, en daarom liever den last legt op de lastenbetalers dan op de scho lieren. Langs welken kant ls de con currentie oneerlijk? En zij zullen ook beweren dat de katholieke school minderwaardig is. Alsof examens en wedstrijden niet eerder het tegenovergestelde zouden bewijzen! Staat misschien het weten schappelijk gehalte van de Katholie ke Leuvensche Hoogeschool op een lager peil dan die te Gent, te Luik, te Brussel? Is de wetenschappelijke vorming van een vrij katholiek col lege of gesticht voor middelbaar on derwijs niet ten minste zoo degelijk, als deze van een Atheneum, van een Staatsmiddelbare school? En wat de lagere school betreft, is er misschien een verschil tusschen het officieel en vrij katholiek onderwijs, ln zake leerprogramma's, ministerieele voor schriften, toezicht, voorschriften no pens hygiene en meubileering der lokalen, diploma's voor het onderwij zend personeel? Wat moeten die mannen dan ver dedigen? Er is hier niets anders te verdedigen dan de neutraliteit, en niets anders te bekampen dan den godsdienst. Geheel de propaganda ten voordeele van het officieel onderwijs, omdat het neutraal is, is ten slotte een bedekte aanval tegen het katho liek openbaar onderwijs, omdat het godsdienstig is. Katholieke ouders, oogen open! Gij hebt het recht uw kinderen te zen den naar de katholieke school. Nie mand kan IJ dit recht ontzeggen. Doch gij hebt ook den zwaren gewe tensplicht aan uw kinderen een gods dienstige opvoeding te bezorgen. Daartoe echter ls noodig dat het geheele onderwijs, de geheele rege ling der school, haar onderwijzers, haar programma en leerboeken zoo sterk doordrongen zijn van christen zin, onder toezicht en leiding der Kerk, dat de godsdienst zelf de grond slag en de bekroning is van het ge heele onderricht, niet ah een in de lagere scholen, maar ook in het middelbaar en hooger onderwijs. (Pius XI.) Aangezien wij, Katholieken, tot on zen spijt moeten vaststellen dat de officieele school aan onze kinderen die godsdienstige vorming weigert; aangezien de officieele school in Bel- gie als grondslag heeft genomen de antigodsdienstige neutraliteit; dan blijft er maar één weg open voor de vorming der katholieke jeugd, en die ééne weg is: de katholieke school. Het Staatsblad van 24 Augustus deelt mede de eerste Koninklijke Besluiten, ge nomen krachtens de aan de Regeering verleende volmacht. Ten behoeve onzer lezers geven wij thans daarover eenig commentaar. Het gaat hier over eene ernstige poging welke eene algemeene ver laging beoogt der rente voor de leeningen op langen termijn en om aan handel en nijverheid de noodige financieele middels te verschaffen die hen noodig zijn.' PRIVATE SCHULDEN. Tot 1 Juli 1936 mag gelijk welke schul denaar, niettegenstaande het aangegaan contract anders luidt, of zonder onder scheid te maken van de verleende waar borgen of hypotheken, deze schuld vóór den vervaldag terug betalen, zulks mits zijn inzicht hieromtrent aan den schuld- eischer kenbaar te maken bij aanbevolen brisf of per deurwaarderexploot, ten min ste drie maand op voorhand. Op den ge- s.elden datum dient de schuldenaar kapi taal en interest terug te betalen. Indien het aangegaan contract voorziet dat er bij eene vervroegde terugbetaling eene vergoeding of commissie van herbeleg dient betaald te worden, dan volstaat het één maand interest te vergoeden, niette genstaande contract of leeningsakte an dere bepalingen zouden bevatten. HET BESCHERMEN VAN HET SPAARWEZEN. Niettegenstaande onze Banken over het algemeen goed aan de gevolgen van cri sis hebben weerstaan, zijn zij ertoe geko men dat zij, rekening houdend met het lieeischende wantrouwen, te veel geld moeten vrij houden om aan alle moge lijkheden onmiddellijk te kunnen voor zien, en hls: door hunne rol ln de natio nale economie niet meer ten volle kunnen Vervullen. Het gezonde krediet immers bestaat slechts hierin: het vergemakkelijken der handelsbetrekkingen tusschen voortbren ger en verbruiker, 't zij in 't binnenland 't zij met het buitenland. Deze regel werd in der tijden totaal verwaarloosd door vele Amerikaansche Eanken, welke van 1930 tot 1932 bij hon- d rdsn verplicht werden hunne loketten te sluiten omdat zij hun geld en dit hun ner deponenten belegd hadden voor eigen tekening in roerende goederen. Het Engelsch Bankwezen heeft schitte rend aan de crisis weerstaan omdat hunne depositobanken bij hunne rol gebleven Sjn, en dat aldaar de beleggingen in roe tend goed of beurswaarden enkel gedaan »orden door de HOLDING-TRUSTS. Het is naar dit voorbeeld dat onze Ban ken zullen heringericht worden. Hunne standregelen zullen hun voor taan verbieden van nog, met het geld der deponenten, aandeelen van andere maat- *happijen in hun bezit op te nemen; zij ^Uen ten minste 10 miljoen eigen en Volstort kapitaal moeten hebben; het zal Verboden worden aandeelen uit te geven ®-s van meervoudig stemrecht genieten; Vanaf 30 Juni 1935 zullen zij maandelijks in het Staatsblad hunne balans doen ver schijnen. Voegen wij eraan toe dat hierdoor bijna al de bestaande Banken, ingevolge dit Besluit hun bezit aan aandeelen of obli gaties, uitgezonderd deze uitgegeven door Staat, Provincies of Gemeenten, moeten overmaken aan eene bestaande of nog op te richten HOLDING-MAATSCHAPPIJ, zoodanig dat de Depositotoank voortaan aan de deponenten meer zekerheid zal bieden en het aan oningewijden mogelijk zal zijn den juisten toestand van ieder bank na te gaan 0'. V---volgt). NOG EENIGE WIJZIGINGEN Vermindering der Belastingen. De mobiliënbelasting wordt verminderd met 10 Een taks van 300 fr. wordt gelegd óp het leuren. De groote gezinnen krijgen vermindering voor de Nationale Krisis- taks. De Cinema's krijgen verlaging en de intresten van late betalingen worden gebracht op 4 Registratie. Verscheidene registratie rechten worden verminderd. Tol beheer. Een scherper toezicht zal gehouden worden om het smokkelen te beperken. Geldleeningen. Elke aangegane lee ning zal vroeger mogen terug betaald wor den dan bij het kontrakt voorzien. De Staat en de Openbare Diensten mogen hiervan geen gebruik maken. Honorarium der Notarissen. Het ta rief der notarissen wordt in verscheidene gevallen verminderd. Sedert de uitvaardiging dier besluiten is de beurs bepaald vaster geworden en een herleving wordt tegemoet gezien. In September mag men een nieuwe reeks besluiten verwachten. IBBBBBBBBBaaaBBBBBBaBBBOEBaa EEN VIF.RöB DER BEVOLKING MOET WOBDEN ONDERSTEUND De nood in New-York is voor het oogen- blik reeds zoo groot dat een vierde der bevolking zal moeten ondersteund worden. Zelfs vreest men dat de behoeftige ge zinnen voor het einde van dit jaar tot vier a vijfhonderd duizend zal stijgen. Zoo zullen er in New-York twee millioen noodlijdenden meer zijn dan in de andere Amerikaansche steden, Chicago uitgezon derd. De dagelijksche ondersteuningskosten bedragen reeds 550.584 dollar, zoodat de burgemeester een nieuwe belasting van 0.5 t. h. op de bruto-handelsontvangsten wil Instellen. De vereenlgingen der han delaren hebben tegen dezen maatregel protest aangeteekend. IHBBBBBBBKBBBBBBBBBBEBE3BBBB BELGISCHE FABRIEK VAN CH1COREIWYPPELIER-TAFFIN Sportwereld is een voortreffelijk dagblad. Niet alleen kan het zegevie rend wedijveren met om het even welk buitenlandsch sportdagblad, L'Auto inbegrepen, maar tezelvertijd geeft het lederen dag een paar bladzijden al gemeen nieuws, dat men zeer dikwijls tevergeefs in andere kranten zoeken zou. Daarin komt af en toe een eko- nomische kroniek voor van de hand van Goudpunt(een schuilnaam voor een vaak in Frankrijk vertoe vend Oost-Vlaming)Deze ekonomi- sche medewerker nu, die negen maal op tien verrassend juiste dingen ver telt, is danig nuchter aangelegd, zoo nuchter zelfs dat hij in een zijner laatste kronieken *Sportwereld» van 23 Oogst) alle Staatsmanswijsheid ne geert, en enkel de ekonomische na tuur van het leven als regeerend en regelend apparaat erkent. Pas dan eerst komt de politiek! Voor eenmaal kunnen we deze be wering niet onderschrijven. We ont kennen geenszins het ontzaglijk be lang van de ekonomie in de huidige struktuur van het leven. Maar we ge- looven niet dat de politiek steeds de ekonomie achterna loopt. De dwaze kontingenteeringspolitiek die thans zoowat overal gevólgd wordt (in Frankrijk zijn er meer even 1800 artikelen gekontingenteerd) wordt toch allereerst juist tegen de ge zonde ekonomie in gevoerd, en aan de basis vinden we toch polttiek- nationale beweegredenen. Er zijnsmo menten dat de politiek de ekonomie voorafgaat, en omgekeerd treedt de ekonomie soms als richtsnoer op. En in de UJS.S.R. (Unie der Socia listische Sovjet Republiek) wordt dit toch allerduidelijkst aangetoond. Er is een moment geweest dat het kommunisme op de na-oorlogsche jeugd een sterke greep had, en we kennen thans nog tal van intellek- tueelen die hun kommunistische sym pathieën niet op zak steken. Volstrekt niet verwonderlijk. De verwezenlij king van de Gelijkheidsstaat is een aantrekkelijk droombeeld en de ver guizing van het verderfelijk kapita lisme en de ongezonde financie zijn illusies die we met duizenden hopen te bewerkstelligen. Maar dat is nog geen kommunistische werkelijkheids politiek. Laat het ons vrijmoedig "be kennen, we hebben met velen jaren lang gehoopt dat Rusland de theorie in werkelijkheid zou omzetten op een manier die ons zou verbaasd en ver rukt hebben, al wisten we wel dat de religieuze grondslag zou ontbroken hebben. Maar hoevelen hebben niet gedroomd van een harmonie tusschen godsdienst en kommunisme, van een religieus kommunisme. Destijds heeft het zelf gemankeerd van hier vasten voet te krijgen. Als we echter een beetje duidelijker toekijken naar de struktuur en vooral naar de werkwijze van den Sovjet staat, dan komen we tot de overtui ging dat er tusschen Rusland en de bourgeois-staat weinig verschil is. We ontkennen zeker het geloof in een ideaal niet van de duizenden die sla- meuren in de Unie, dat geloof dat we in West-Europa omtrent nergens be speuren. Ook de impuls, de polsslag van de kommunistische konstruktie- politiek kan niet genegeerd worden. Maar we vragen ons af tegen de meening van Goudpuntin in dien de ekonomie het kommandeert dat bureaucratie en militarisme er het hooge woord voeren. De dagbladen hebben niet voldoen de aandacht geschonken aan de komst van het Russisch militaire vliegeskader. Sedert Herriot en Pierre Cot naar de Sovjets gereisd hebben, is de liefde tusschen Rusland en Frankrijk opvallend groot. Nog een ontgoocheling voor hen die gelooven in het kommunisme, en droomden van een vernieuwing door het Marxis me. De Unie der Sovjets koketteert met bourgeoisie en kapitalisme dat het een aard heeft. Te Parijs hebben de bourgeois-troe- pen de eer bewezen aan Sovjet-gene raals en C". En de simpele piotten van Rusland worden net als elders gekommandeerd door hun respektie- ve oversten. Waarom dienen de kommunistische troepen te paradeeren in het luxueu ze en mondaine Parijs. Ekonomie zal Goudpuntaanvoeren. Misschien. Maar als de Sovjets er nu absoluut op belust zijn een ekonomische unie met Frankrijk te sluiten, dan hoeven ze toch zeker geen bourgeois-procédés te gebruiken. We zien niet goed in hoe de eko nomie gediend woidt met een ont zaglijk leger bureaukraten en mili tairen. Maar veleer is dit oude poli tieke methode. Het kommunisme in Rusland heeft zich braafjes aange past aan Europeesche politieke toe standen, en daardoor is het vrijwel alle revolutionnaire stuwkracht naar buiten aan het verliezen. Zeker de ekonomische toestand van Rusland eischt kapitalen en afzetgebieden. Ergo overeenkomsten en verdragen met andere landen, die misschien anti -kommunistisch georganiseerd zijn. Maar als Rusland werkelijk iets beteekenen kan voor kapitaalkrach tige landen, dan mag het 100 kom munistisch zijn. Geld heeft geen kleur. Tot hier reikt de ekonomie. Volkerenbond, niet - aanvalspakten, roode leger, bureaucratie, parades, enz... dit alles is louter politiek... en niet specifiek kommunistisch. Als het kommunisme er niets an ders op vindt om zich recht te hou den dan de diktatuur, de bureau kraten en het roode leger, dan ver kiezen we gerust de kapitalistische landen als de onze. Hier hebben we ten minste nog individueele waarden, als de kollektieve ontbreken. Hier troont nog het gezin, is de godsdienst niet belemmerd en ligt het veld vrij voor het streven naar volmaking. Hoe internationalistisch het kom munisme ook wezen mag, toch zal een Rus een Rus blijven. Bij de roode sportmanifestatie te Parijs waren hel enkel de Russen die de roode trui mochten omgorden. Schijnbaar is dit van geen beteekenis. Maar het na tionaal bewustzijn uit zich het duide lijkst in kleine dingen. Zelfs hei ge lijkheidsprinciep was op de stade Pershing niet te vinden. Er waren plaatsen van 3 fr. vcor de populai- resen 5 fr. voor de heerendie zich een tribune kpnfsn veroorloven. Dit zijn echter -f kleine afwij kingen, die we a ld rigueur door de vingers kunnen zien. Maar de kom munistische struktuur van den Staat is eenvoudig afgekeken van de bour geois. Wat baten cellen en kernen en gemeenschapsspelen, als de leiding in handen zit van bureaucratie en ge- sternden. En hoe rijmt men bombar dementsvliegtuigen samen met we reldvrede. Dat men in Europa tegelijkertijd bewapent en streeft naar vrede werd dikwijls genoeg gelaakt. Maar dat een kommunistische werkelijkheidspoli tiek net hetzelfde doet is volkomen onbegrijpelijk. Het is reeds lang dat de wezen lijkheid van het marxisme als theorie door de feiten gelogenstraft werd. Thans wordt de eenige kommunisti sche politiek die bestaat op bour- geois-leest geschoeid. In plaats van de Unie te vreezen moet de groot-financie in de vuist lachen. Theorie kan goed zijn, maar het fascisme zonder Mussolini zou toch nog geen 10 jaar werkelijkheid tellen. Ekonomie kan veel zijn. Maar Staatsmanskust is toch ook geen zeepbel. (Verboden nadruk.) Herwig. KBBBBBHB8SBBSSE?BSBBBBaBaB3fflBBBBBBBBBBBfl!iaB8BBBBBBBlB333E 1. Het Komiteit der Bedevaart naar de Graven van den IJzer houdt er nog maals aan, door deze haren welgemeenden dank uit te spreken aan de honderden bonden die met hun KLEURRIJKE VLAGGEN, de plechtigheid van verleden Zondag een bijzonderen luister bijbrach ten. De vlaggenoptocht was inderdaad iets éénigs! Het Komiteit doet dan ook nu reeds een warmen oproep voor a. s jaar, opdat het aantal zou verdubbelen, daar wederom de VLAGGENKULDE een bij zonder deel zal uitmaken van de volgende Ijzerbedevaart. 2. De XVI" IJZERBEDEVAART is vastgesteld op Zondag 18 Augustus 1935 (zijnde wederom den voorlaatsten Zondag der maand Augustus). Dit om al onze inrichters cn Bedev a artvrienden in de mogelijkheid te stellen van nu af reeds schikkingen te nemen. 3. De XV* Ijzerbedevaart mag wel een overgroot sukses genoemd worden als men bedenkt dat er meer Bedevaarders te Diksmuide waren dan 't vorig Jaar, niet tegenstaande krisis en moeilijke tijdsom standigheden. Na inzage van verschillende berekeningen volgens officieele gegevens, op verschillende punten genomen, zelfs door de Rijkswacht, mag men gerust zeg gen dat er rond de 150.000 bedevaarders te Diksmuide waren. Ook op het station van Diksmuide werden verschillende dui zenden reisk&artjes meer afgeleverd dan verleden jaar. 4. De H. Mis aan den voet van den IJzertoren had dit jaar een gansch bij zonder karakter. De geestelijke broeders van Lode De Boninge, de Witte Paters van Afrika, waren bijzonder talrijk ver tegenwoordigd, ook de Hoog Eerwaarde Pater Provinciaal der Witte Paters had er aan gehouden de plechtigheid met zijne aanwezigheid te vereeren. 5. Onder talrijke kransen en bloe mengarven, waaronder een namens de gemeente Borgerhout, neergelegd door de Heer Schepen Van Pelt, werd ock door den Heer Burgemeester van Wevelgem persoonlijk een mooie krans neergelegd. 6. Een TELEGRAM der Cibisten uit Leopoldsburg kon niet afgelezen worden, daar het te laat de tribune bereikte; het luidt als volgt: «Bij dit piëteitsvol her denken brengen wij onze eerbiedige hulde aan De BQninge; wij zijn getrouw aan sijn ideaal Cibisten 7. DE FILM DER XV* IJZERBE DEVAART (twee dealen, 509 m.) is thans gereed. In een prachtige opname ziet men gansch het verloop der eenig-schoone XV' Ijzerbedevaart. De massa, de H. Mis, de Vlaggenoptocht, onthulling van het vierde IJzerbeeld, Jef Van Hoof, de eed van trouw aan Vlaanderen, de sprekers, de toren, enz., enz. Niet alleen voor bijzon dere vereenigingen of Vlaamsche inrich ters is deze film geschikt, in alle kinema's ln Vlaanderen zou deze prachtige film eene eereplaats op het programma moeten bekleeden. Bedevaartvrienden, maak van uw invloed gebruik bij de kinema's uwer streek; dring aan bij de bestuurders er-, van opdat zij hem op hun programme zouden nemen. Inlichtingen op het sekre- tariaat, Wilfordkaai, 16, Temsche; tele foon 134. Deze week (vanaf 31 Augustus) draait deze prachtige film reeds, voor de eerste maal, In kinema Alaska, Bredabaan. Merksem. De Antwerpnaren, die di' jaar zoo talrijk op de Bedevaart aanwe zig waren, zullen deze gelegenheid zeker niet laten voorbijgaan. 8. FOTO'S DER XV* IJZERBEDE VAART. Het sekretariaat doet, zooalr alle jaren, een warmen oproep, opdat alle fotografen, "t zij vakopnemers of liefheb bers, eene serie van de door hen opgeno men fotos der XV* Ijzerbedevaart, zou den willen zenden, voor zijne dokumenta- tie te voHedigen, gratis als 't kan, mits vergoeding indien gewenscht. Dank op voorbaat. Wilfordkaai, 16, Temsche. fBSSBBtlBaHSBESaSEBZZSZSSiSBS BELANGRIJK BERICHT Vanaf Maandag 17 September tot 20 Oktober aanstaande (Zaterdagen en Zon dagen uitgenomen), kunnen de jongelin gen, die van af Oktober aanstaande de lessen der Universiteit wenschen, te vol gen, hunne inschrijving nemen in de Uni- versiteits-Hallen, Kr aekens treat, 4, van 10 tot 12 u. en van 15 tot 16 uur. Zij worden verzocht geen huurcontract voor kwartier te onderteekenen zonder voorafgaande toelating, overeenkomstig artikel 21 van het Algemeen Reglement der Universiteit. De studenten die bij burgers hun Intrek nemen, moeten, vooraleer een kamer te huren, aen den Onder-Rektor der Uni versiteit den naam, het beroep en het adres (straat en nummer) der personen, bij wie zij wenschen in te wonen, opge ven. Na 10 November worden de kosten van de inschrijving of van de opneming op de lijsten verdubbeld voor degenen die zich zonder wettige reden te laat aanmelden. Na dien zelfden datum en zonder dezelf de wettige reden, worden de studenten die tijdens een der vorige schooljaren inge schreven waren, niet meer op de lijsten opgekomen. A De bureelen gevestigd in de Unlversl- teits-Hallen zullen, ter gelegenheid van de Leuvensche gemeentefeesten, gesloten blijven van 2 tot 12 September. 1B«BBeSBSBBBBBBBBSBSl^«BSR9SS< In de laatste dagen ls de spanning tus schen Japan en Rusland nog erger gewor den en niets laat verwachten dat de ttfee landen spoedig goede buren zullen wor den. De aanleiding van het verscherpen der Japansch-Russisehe onverdraagzaamheid is het geschil over den Oost-Chineeschen spoorweg. Zooals men weet bestaat het plan tusschen de beide landen voor den verkoop van den Spoorweg. Rusland had zich verbonden geen enkel bericht over de prijzen in de pers te laten verschijnen. Naar het schijnt" zou het die verbintenis niet vervuld hebben. Dit gaf natuurlijk aanleiding aan Japan om Moscow hier over inlichtingen te vragen. Een paar da gen later protesteerde Rusland te Char- bin, de Mandsjoerijsche hoofdstad, tegen de aanhouding van zestien beambten van den Oosterspoorweg. Deze beide feiten, opgesmukt met wst perscommentaar, zijn voldoende om in de twee betrokken staten den oorlogsdrift der massa te ontketenen, en de harten der brave burgers te doen overlocpen van liefde voor de rechtvaardigheid en voor het vaderland. De Japansche pers zal na tuurlijk wijzen op de woordbreuk der Rus sen, terwijl de sowjet-pers de aandacht harer lezers zal trekken op de ongewet tigde aanhouding van de onschuldige Russische beambten en op de vreeselijke gevangenschap die deze moeten doorstaan in de Mandsjoerijsche gevangenissen en folterkamers. Het kan ons dan ock niet verwonderen dat de Japansche regeering het noodig oordeelde voor de veiligheid van haar land, dertig oorlogsschepen en dubbel zooveel bombardementsvliegtuigen naar Mandsjoerije te sturen. Ook Rusland voelde zich niet meer veilig en zette nog een paar soldaten meer aan zijn reeds zoo goed bewaakte Oostergrens. Over de aanhouding der Russische be dienden, onder wie verschillende hoogge plaatste ambtenaren waren, geeft de Mandsjoerijsche regeering den volgenden uitleg. Deze aangehoudenen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het veroor zaken van spoorwegrampen en het uit moorden van baanwachtersgezinnen. Zij beweren verder dat de bedienden alle fei ten bekend hebben en dat ze gehandeld hadden in dienst en op bevel der Com munistische Internationale. Deze beschuldigingen worden bijgetre den door de Japansche regeering en daar uit trekt Rusland de conclusie, dat Zoo wel Japan als Mandsjoerije verantwoor delijk is voor al het gebeurde. Uit dezen gespannen toestand in het Verre Oosten mogen we nog niet het be sluit halen, dat de vrede in gevaar ver keert, doch eveneens mogen we niet uit het oog verliezen dat er geen groote vlam noodig is om een berg kruit de lucht in te doen vliegen. Dit heeft de geschiedenis ons Immers sedert lang geleerd. iS93LI3SBB&EBSEBBB3!BE32ii8BS3IS£ VIER ZUSTERS worden gezamenlijk gekleed en ge profest in zelfde klooster te Keule. Op 28 Oogst 1.1. werden vier gezusters Dewilde, van Heule, gezamenlijk gekleed en geprofest in het klooster der E. Zusters van Liefde te Heuie. Een der nieuwe Zus ter» werd te Beauraing van een longkwaal genezen, in den Meimaand van verleden jaar. >XÜS3SS3EBBBEB9BSHflB3HESESE33B EEN NATIONAAL SFORT I?I SCHOTLAND 1845 1934 ingericht door het OP ZONDAG 2 SEPTEMBER 1934' ter gelegenheid van: 1. De 8A<1 verjaring van het bestaan van het Vrijwillig Korf - 2. - Het 25-jarig OSFicierscltap van den Bevelhebber H. F. Blanc' eert; 3. - De Zomervergadering van den Bond der W.-Vl. Pompierskoipsen. FEEST W~ï J Z E R ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1034. Om 18 uur: Aankondiging der feeste lijkheden door Kanongf u'dcr op de vier gewesten der Stad en E'- -.engeschal op den Toren van het Stadhuis. ZONDAG 2 SEPTEMBER 1934. Om 5.30 uur: Losbranding der Kanon nen. Om 10.30 uur: Vergadering van het Hoofdbestuur van den West-Vlaamschen Bond, in een der zalen van het Stadhuis. Om 10.59 uur: Hulde gebracht door het Stedelijk Pompierskorps aan de afgestor vene Makkers en Gildebroeders en ne- derlegging eener Kroon aan het Stand beeld der Gesneuvelde Medeburgers. Om 11 uur: Algemeene Zomerverga- Om 16.15 uur: VRIJE BLUSCH- EN REDDINGSOEFENINGEN door verscheidene Korpsen, waaronder eenige Korpsen uit Koord-Franlcrijk. Prachtige Bekers zijn te betwisten en de deelneming van voorname Pompiers korpsen is verzekerd. dering van den West-Vlaamschen Pom- piersbond, in de ruime Feestzaal van het Stadhuis. Om 11.15 uur: GROOT MUZIEKCON- CERT gegeven door de Koninklijke Phil harmonic van Poperinge. onder leiding van Heer Moreau, gepcnsionncerde Ka pelmeester van het 3* Linieregiment. Om 12.30 uur: Smakelijk Feestmaal bij inschrijving in de groote zaal van Palace Hotel Ieperstraat, 38. Om 14.30 uur: VORMING VAN DEN STOET in de Veurnestraat. Om 14.45 uur stipt: Vertrek van den Stoet door de hevlagde straten der Stad. Om 16 uur: Schouwing der deelnemen de Korpsen en Ontvangst der Korps oversten door de Overheden der Stad. Vervolgens Concerten door eenige Pom» piersmuzieken. Om 20 u.: GROOT KUNSTCONCERT gegeven door de Muziek van den Katho lieken Kring te Poperinge, onder leiding van Heer Karei Heylbroeck. I.eerrar aan het Koninklijk Conservatorium te Gent. Om 17.45 uur: Op het Stadhuis: Trek king der Premiën en toereiking der Prij zen. Vanaf 18 uur: PRACHTIG MUZIEK- CONCERT, gegeven door de Muziek «Ypriana» van leper, onder leiding van Heer Frangois Deridder, le Prijs aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Onmiddellijk na het Concert: SENSATIONEELE EN GEVAARVOLLE LUCHTACROBATIE samengaande met het afschieten van een PRACHTIG VUURWERK, op 12 m. hoogte, gegeven door de befaamde Luchtacrobaten «THE TREE DONALD'S». Het volledig Programma der Muziek-concerten zal versc' önen in de boekjes welke te koop zullen aangeboden zijn,en bevattende oni' eer een historisch overzicht der Brandvveerinrichtingen te Poperinge sedert Inwoners vriendeli,k verzocht hunne hui zen te willen bevlaggen. Tot blijk van deelneming aan het feest en van genegenheid tot ons zoo nuttig als onmisbaar Pompierskorps worden de NAMENS HET BESTUUR VAN DEN PROVINCIALEN POMPIERSBOND: De Secretaris: H. Decour. De Voorzitter: Fr. Goeth&Is. HET INRICHTINGSKOMITEIT; De Schrijver-Schatbew.De Voorzitter: De Ondervoorzitter: U. Vannieuwenhuyze, F. Blanckaert, A. Masschelein, o/I.uitenant. Bevelhebber. o/Luitenant. Il!ll[|llilllllillllllll[!lllll!lll!!lll!l!!lin!l[[ll!lll!ll!!!llllli:!!llll[llllllll[llllllllllll!!illllilli!!llll!l!!ll!!!!!!!!!l!l!l!lllllll!lll!lllll!ll!!ll!!!illinilllllll!lllllll!!lliillilll!llllill!i:ii:!llllllllllllll bestaande sedert meer dan dertig jaar, zullen op heden Zondag 2 Sep tember, te 10.40 u. stipt tot 10.50 u. overgaan op de Groote Markt tot een# Landbouwers, altijd ver afgelegen van alle onmiddellijke hulp, het gevaar bespiedt U gedurig- en bijzonderlijk gedurende het drogen uwer hop. Beschermt uwen arbeid, uw fortuin, uwen haard, koopt «MINIMAX». Wendt U tot den officieelen Verdeeler voor uwe streek: GARAGE O. DEVOS, 32, Casselstraat, POPERINGE. - Tel. I"5. KOMT ZIEN NAAR DEZE OEFENINGEN. 41, Paleizenstraat, Brussel, zal Zondag 2 September, vanaf 10 1/2 uur, houden op de Groote Markt te Poperinge. Het huis levert alle VUURUITDOOVERS, draagbare en op wielen, alsook ALLE BLUSCHMATERIAAL: Pompen en alle bijhoorigheden. KOMT ZIEN NAAR DEZE OEFENINGEN. lESsaBBSEss^u^aBBdaiSsaaaaas.iaaBBflHHaBSEBBEaBBsissBSiS'STS''-.::* HET TERUGBRENGEN VAN HET LIJK VAN M. MAY, BELGISCHE GEZANT TE WASHINGTON .Je Pensacola heeft Maandag te Antwerpen het lijk van onzen gezant i- V' s- hing.on in de haven van Antwerpen teruggebracht. De lijkkist wordt eli üz. l p geheven. DE FISCUS GEEN ENKELE BELASTING TREFT: a) Het inrichten van spaarkassen, die doel hebben loten der Koloniale Lo terij aan te koopen en alle verrich tingen hieraangaande b) de coupuren dier loten. GEEN ENKELE BELASTING ZAL GEHEVEN WORDEN: a) Wanneer de opbrengst der winnende loten onder de leden dier spaarkassen zal verdeeld worden b) bij het verdeden der opbrengst van coupuren der winnen loten, aan de houders ervan. De Pensacolahet statige oorlogschip welke fet het verveer van het overcchot van M. May diende. EzsffssEzscsBSsassasBszssEsszsMEMHasBasiiBazBzxasBszair BOTSING TUSSCHEN In Schotland bestaat steeds het gebruik, op nationale feesten, het om ter verst dragen en werpen van boomstammen. Hierboven ziqt incn een kloeke Schot aan het werk tijdens een dezer sport- feestcn. op postcheckrekening nummer 15.570 van V. SANSEN-VANNESTE, Poperinge, en ons blad wordt U wekelijks toegezonden van r.u tot Nieuwjaar. Abonnementsprijs voor FRANKK/JK van nu tot einde jaar: 11,90 fr. AUTO EN TOERAUTO NABIJ HAZEBROUCK Te St Sylvestre-Cappel ls een heeren auto cp een toerautocar gebotst, Veertiea personen werden gewond.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1