GROOTE BËTOOGING HET QROOTE PROBLEEM KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Na den Vliegwedstrijd «Londen-Melbourne» HET BEURSMONSTER Christus-Koning Z. M. Koning Leopold III REGEERINGSMOE1ELSJKHEDEN weekblad: 35 centiemen. ALLERZIELEN. - Bidtvoorde Overledenen ;J§r POLITIEKE KRONIEK («ak aoih st) fgLBCViïNE t:J. stïi De doortocht Engeland-Australie van Londen naar Melbourne. STORT 2 FRANK CE gelukkige mevr. scott Voor de Blinden Leien-Missionaris van het Davidstonds belgische fabriek van CH1COREIWYFPELIER-TAFFIN bemoeit er zich mee bandieten ontvoeren 220 kinderen in mandchourije Het Cewest leper op de Betoogirg Nieuwe Wetsbesluiten VCXïK DE.XVI' IJZERBEDEVAART 1335 DE EERSTE SNEEUW Wijzigingen Uurtabe! Autobussen VOETBALSPORT DE HAARD VRIEND pNCAG 4 NOVEMBER 1334. 2' JAAR. N 44 «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: Eoterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR 'per post) Binnenland 18,t>0 fr. Belgisch Congo 35,tr. Frankrijk 35,fi. Alle andere lander. 55,fr. 6ANSEN-VANNESTE, Poperinge Tel. Popering? N' fostcheckrekening N' 15.510k TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4.00 fr. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bL per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bl. per regel 1,75 f" Rouwber. en Bedank, (min.) 5.00 Ir. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoneen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond Ingezonden worden. - K eir.e berichten tegen den Dcnderdag noen. Bezoeken naar de stille grafsteden, waar onze dierbaren rusten, treur- klanken van vermanend klokgeluid, zielediensten in onze kerken hebben, deze dagen, veler gedachten heilzaam gericht naar het eindpunt van onzen levensweg. We staan allen voor een feit dat met zekerheid ééns gebeuren zal. Niemand kan het loochenen of weg cijferen, want 't staat daar dreigend voor ons: Er komt ééns een einde aan mijn weg. Willens, nillens, vroeg of laat, raak ik ééns dat onvermijde lijk eindpunt. lederen dag leggen we allen een eindje van den weg af. En telkens ook wordt de baan des te korter. Als 't nieuwjaar is tellen we één jaar bij de som van onze levensjaren. We denken niet eens dat ons leven één jaar korter werd, dat één jaar vluch tig is weggevallen uit het totaal van onzen levenstijd. Nog vér is de tijd. waarop men slechts sterven zal van ouderdom. De wetenschap, die microben doodt, doodt nog veel meer menschen in de mijnen, langs de spoorwegen, langs de autobanen, in de lucht en op de zeeën. Wat de wetenschap langs den cenen kant geeft en verlengt, neemt ze terug en verkort ze langs den an deren kant. Zoo vallen de menschen uit het leven weg, de een na den andere, elk op zijn beurt, lijk in den herfst de bladeren van onze boomen. Het totaal van één dag stijgt tot de 100.000. Tel den tik-tak van uw uurwerk: elke vluchtende seconde wordt één mensch weggemaaid. Neem den sneltrein te Oostende, reis doorheen Belgie tot Aarlen: in dien tijd zijn ongeveer 20.000 menschen gestorven. Ons leven is niet anders dan een korte reis over één berg. Na enkele jaren klimmen naar den top, begint zonder terugkeer het dalen naar het graf. En hier rijst vóór onze oogen het groote Probleem. Ieder mensch stelt zich de vraag, moet zich de vraag stellen: Is dat alles? Is er niets meer over dan dat akelige-koude graf? Onderstel nu 'n oogenblik: dat er na den dood niets meer is, dat ons leven heelemaal eindigt aan het graf. Bekijk nu, van dit standpunt, de waarde van uw menschenleven! Dan wordt dit leven een onoplos baar raadsel, een probleem zonder uitkomst. Want in elk mensch, daar in 't diepste zelf van zijn leven, ligt er iets dat hem 't leven doet bemin nen. En het zekerste teeken, dat elk het leven bemint, is wel hierin gele gen dat elk strijdt om het bestaan, dat elk vecht tegen ziekte en dood. Zelfs de zieke, die smacht naar ver lossing van de pijn. wenscht nog te genezen. En zij vooral, die het minst van hun leven schijnen te houden, zullen er wel voor zorgen als de nood dwingt een tweeden en der den geneesheer bij te ontbieden. Waarom dan houdt elk mensch, met zijn innigste vezelen, aan het leven? Hoe kan dat mogelijk zijn: zóó gehecht zijn aan iets. dat bij den dood toch heelemaal zou ontsnap pen? Ziet gij niet dat het leven een groote nul wordt, een monsterachtige leugen, een gemeene menschenfop- perij, indien wij bij onze geboorte reeds veroordeeld zijn om na weinig tijds te vergaan in het niet? Voor iemand, die in zijn hoofd steekt, dat sterven is een uitblazen van alle levenslicht een verdwij nen in het niet een verpletteren de verwoesting van den mensch voor zoo'n mensch moet niet enkel de dood afschuwelijk, maar ook het leven een akelig ding zijn. Bedenk maar wat dit zeggen wil: zich hope loos en vruchteloos te moeten ver zetten, met al de krachten van uw eigen wezen, tegen de onvermijde lijke dreigende totale vernietiging. Zulk leven ware een wanhopige strijd, een probleem zonder oplossing. Wij echter weten beter. V/ij ken nen de oplossing van het groote Pro bleem van leven en dood. Maar dit geven we volgende week. Op Je graven an alle overleden g^eloovigen staat hetze'fde teeken van liefde en troost: Het Kruis. CHARlEVILtf-^ f De EngeUche vlieger» Scott en Campbell Blanck die de 18.000 km. lange vliegtocht Londen-Melbourne wonnen. DE NEDERLANDS CUE PANDER S. 4 DOOK BRAND VERNIELD Het Nederiandsche vliegtuig - Pander S. 4dat tijdens den wedstrijd omsloeg bij het opstijgen te Allahabad, werd daar hersteld, maakte zich gereed cm op te stijgen, teen het tegen een auto botste, omsloeg en in brand schoot. De vliegers konden zich redden maar het vliegtuig werd vernield. FRANKRIJK V/IL OOK Eti. PRIJSVLUCHT INRICHTEN Op initiatief van Generaal Denain werd in Frankrijk een aktie ingezet om aan staande jaar een nieuwen vliegwedstrijd in te richten. Deze zou gaan van Parijs naar Saigon en terug. De afstand zou 20.000 km. bedragen. Denkelijk zal deze wedstrijd een grooten bijval genieten. 8aXSSH£BflgBB&lE2E3SEBKlEE9B2R op postcheckrekcning nummer 15.570 van V. SANSEN-VANN£STE, Poperinge, en ons blad wordt U wekelijks toegezonden van nu tot Nieuwjaar. Abonnementsprijs voor FRANK&fJK van nu tot einde jaar: 4,20 fr. liet is wel te verst": 11 'lat Mevr. Scott overgelukkig wa- toen ze vernam dat Haar echtgenoot goed benouden te -Mei bourne aangekomen was en overwinnaar tvas van den sensationeelen raid Londen- Melbourne. Talrijke telegrammen van ge- likwenschen kw: men baar toe en men ziet ze bier, welgezind de telegrammen >111 't lezen. WA1 DE WINNAARS VERDIEND HEBBEN De eigenaar van het vliegtuig bestuurd "oor Scctt en Black, die den wedstrijd bonnen, heeft hun dit als geschenk aan- leooden. De vliegers hebben veel aanbod parogen om hun vlisgmachien ten toon stellen, zoodat het wellicht nooit meer 'diegen. benevens hun vliegtuig hebben Scott d' ®lack nog den eersten prijs gewonnen, -"bedrage van 10.0CO pond sterling, jvat tellen kan. De Blindenbond Licht en Liefde ze tel te Brugge, heeft aan den Heer Mi nister van Sociale Voorzorgeen mani fest opgesteld door een der Vlaimsche blinden, gestuurd, cm van hem hulp en bescherming af te smeeken. De arme lieden die van het gezicht be roofd zijn, de arme blinden, verdienen ieders steun en medewerking, te meer dat de crisis die reeds zoo hard is voor dezen die zien kunnen, de blinden dubbel treft. In hun manifest vragen de blinden dan ook dat de achterstallige tegemoetkoming zoo gauw mogelijk zou uitbetaald worden, de ouderdemsgrens voor de tegemoetko ming tot aan den ouderdom van het pen sioen zou verlengd worden en dat de blin den niet meer op zelfden vcet zouden be handeld worden als de andere gebrekki- gén en verminkten. Dit manifest werd ook geteekend dooi de afgevaardigden der verscheidene an dere provinciën. Het hindert wel sommige menschen dat er in deze benarde tijden zoo veel kwaads gezegd, geschreven en herhaald wordt van de organisaties der maatschappijHet gaat reeds slecht genoeg, waarom altijd en ge durig kritiekZoo redeneeren zelf- voldanen, zwakken en lamoen. Iedereen weet of voelt dat we midden in een omwentelingsperiode staan. Een wereld brokkelt af en een nieuwe wordt gevormd. Juist omdat er kans bestaat om een nieuw uit zicht aan de maatschappij te geven, moeten de feilen en tekortkomingen der kwijnende organismen onverbid delijk aan de kaak gesteld worden. We herhaalden vroeger reeds dat zonder een revolutie IN den mensch ook de revolutie DOOR den mensch schipbreuk lijden moet. Er hoeft ech ter ook aan geen illusionisme ge daan te worden. Het ware onzinnig te meenen dat LLE menschen in een handsomdraai GOED zullen wor den. Het volstaat echter dat een keurbende, een selektie HERNIEUW DE en GELOUTERDE menschen den last van den heropbouw op zich ne men, om door hun suggestieve macht en hun wil veel leelijks te doen ver- verdwijnen. De meesters van morgen hoeven toe eerst aan 't werk te zien om hen definitief te oordeelen. In afwachting moeten we hen het ruimste krediet geven. Zeker! We weten dat zooveel schitterende verwachtingen teleurge steld werden en dat zooveel hoopvolle beloften onder den last of de verlei ding bezweken. We moeten er echter ook bijvoegen dat de menschen in wording thans niet meer in het teeken van het sen timent opgeleid worden, maar in het teeken van DEN WIL. En deze biedt heel wat meer waarborgen. Het mag echter vooral niet meer dat de massa en die zijn wij onbewust en weerloos naar het faljiet geleid wordt. Hiervoor is het nood zakelijk dat we de etterbuilen der huidige struktuur in al hun omvang lesren kennen, om ze later des te beslister van de hand te wijzen. Het moet gedaan zijn met de hopelooze onkunde der meeste lotgenooten, die het abc niet kennen der politieke gedragslijnen en der politieke han delingen. Thans weten we juist niets hee lemaal niets van raat over onze hoofden gebeurt. De gezonde, nuch tere speurders bezwijken onder den druk van het verworden milieu. Op dat we klaar en ver kunnen zien, moet ook de horizont helder zijn. Rousseau had niet al het ongelijk van de wereld als hij zijn opvoed kundig werk Emile aanving met volgenden stelregel: De mensch wordt GOED GEBOREN, maar de maatschappij BEDERFT hem. De mensch ondergaat ongetwijfeld den invloed van zijn milieu. Hoe zou den we durven vergen dat hij goed worde in een slecht milieu. Pas dan wanneer de bedorven atmosfeer op geruimd wordt, krijgt hij alle troe ven in handen om zich zelf te lou teren. Enkel de besten onder de bes ten kunnen het NU. Mensoh en maatschappij hoeven samen te ruien, te hernieuwen. De allereerste en allernoodlottigste verwording die weg, onmeedoogen- loos weg moet is de diktatuur van het geld. We hebben nu lang genoeg de diktatuur van het gouden kcdf geduld, om ze met de meeste beslist heid van ons af te werpen. Het meet eens en voor goed uit zijn met het rijk van de flnancie OVER ons en IN ons. Ja ook IN ons, zelfs eerst en vooral IN ons. We leven thans VOOR het geld, en verdienen dan ook dat we DOOR het geld geregeerd worden. Het is feitelijk niet meer dan logisch Privaat zoowel als kollektief leven staan in dienst van den frank. Het moet juist andersom worden. Mate rieel bezit KAN noch MAG het doel van ons leven zijn. Het mag ten hoogste een LEVENSMIDDEL worden. Kapitaal als doel kent geen grenzen WIL geen grenzen kennen, wil zeyf 's niet gebreideld noch ingetoomd wer den. Kapitaal als doel 'is de vrcese- lijkste tiran die op de wereld dwaalt EN DIE TIRAN DULDEN -WE! Indien we echter wel onze persoon lijke schraapzucht kennen en meestal moeten ive er hard voor werken om hem te bevredigen hebben we geen idee van de schraap zucht der goden die er niets, hee lemaal niets, voor hoeven te doen. Het is onbegonnen werk in een enkele bijdrage de komplele hel- sche machine dat is de flnancie onder de loupe te nemen. We moe ten ons noodzakelijkerwijs beperken. En daarom ook vergenoegen we ons voor vandaag met enkel de motor van de machine van naderbij te on derzoeken. De motor van de flnancie is de beurs. Het is volkomen overbodig het ver leden te peilen om stof te ontdek ken. Het heden het nu biedt zulke verrassende hoeveelheid mate riaal, dat we het verleden gerust achterwege zullen laten. De beurs is de motor van de fl nancie, de spekulatie is er de nafte van en de goden zijn de stuurlui. De goden Anonyme maar ontzettend machtige groepeeringen. Trusten van joden en sjacheraars in den tempel! Terwijl fabrikanten in de knel zitten en moedeloos het haar krabben om een uitweg te vin den, terwijl middenstanders jamme ren over deze armoedige tijden, ter wijl duizenden en duizenden sukke laars hun dopkaart moeten bezigen in plaats van hun vuisten tronen de almachtige spekulantensyndïka- ten over de beurzen van de gansche wereld. Niet den toestand van de onder neming regelt de normale waarde van den titel, niet de gezonde finan- cieele uitbating ligt aan de basis van de aktiën en obligation. ZIJ, de go den, de naamloozeprincieploozs, moraallooze associaties van spekula- teurs, miljoenenspskulateurs, geven de waarde aan van. de verhandelde titels. ZIJ zijn de'boa* ZIJ ontketenen een stijging of een daling. ZIJ doen een aanval op de munt. ZIJ regelen de koers van het goud! Waar ze willen, wanneer ze willen, hoe ze willen! Werkt en wroet, labeurt en karweit om uw onderneming gezond te hou den, omhoog te helpen om iuo geld op peil te houden, om de maatschap pij vlot te brengen, om nieuwe waar den aan te voeren. ZIJ zijn de mees ters. ZIJ koopen en verkoopen, ma ken rijk (meestal zich zelf) en ruï neeren, geven orders, regeeren de wereld. ZIJ buigen niet, zij breken anderen. ZIJ kennen noch plicht, noch recht, noch God, noch wet. ZIJ kennen noch vriend, noch vijand noch vaderland, noch eer. ZIJ ken nen enkel zich zelf. ZIJ ontketenen een stijgingsveld- tocht voor het goud... en het goud stijgt. ZIJ hebben de Citroën-titel veroordeeld... en de Citroën-titel tui melt. ZIJ spekuleeren op de daling van het pond... en het pond daalt. ZIJ onthouden zich... en de beurs is loom. Lfit gebeurt nu vandaag en m,or- gen en overmorgen op alle beur zen der wereld. ZIJ goochelen over onze hoofden met fabelachtige cijfers en WIJ zijn het niet eens gewaar. Het is als een vloelz! Met het kalm ste gemoed van de wereld wordt er gesjacherd, en wij arme opstandigen, zouden nog durven spreken van idea lisme of iets in dien zin. De krisis is niet onbegrijpelijk. Ze i is zelfs eenvoudig. Ze is de onverbiddelijke vrucht van een gekke, waanzinnige wereld. Ze is de weerslag van de onverzadigbaar heid van het kapitaal als doel. Ze is de miserabele bekroning van schraap zuchtige menschen die zich laten leiden door geldwolven. Weg ermee! Wie doet het Kristus na! (Verboden nadruk.) Herwig. «BBBBBBBBBBilBBBBBBSBBBBaBaEB Op Zondag 21 Oktober reikte de Kerk haar hand uit over gansch de katholieke wereld om hulp voor de besten onzer broeders Bij het einde van dit drukke jaar Nieuwjaar kruipt reeds uit de verte om hoog willen wij er de aandacht op vestigen dat sinds jaren ook het Davids- fonds zijn aandeel daarin neemt. Onze goede Missionarissen zien steeds met blijdschap, in het hart een pakje lektuur toekomen uit hun verre Vlaan deren. Het Davidsfonds biedt een eenigc ge legenheid stort de eenvoudige bijdrage hij uw afdeelingssckretaris. geel" hem het adres van hem of haar die gij uw bij drage gunt en bede Mc Missionaris wordt lid van het Davidsfonds, wil zeggen ont vangt geregeld de Doeken die verschij nen. Vele reeds u rden ingeschreven door bemiddeling van hun plaafselijkc afdee- ling. maar talrijke nog zijn er die, in het verre vreemdenland, niets hooren noch zien van de knltureele werkzaamheid in hun duurbare Vlaanderen, en er alvast geen deel aan hebben. Hebt gij er al aan gedacht wat eer. vreugde ge die menschen beieidt, wat een voldoening ze genieten cn. van den anderen kant, met welke innige dank baarheid ze denken aan hun weldoener incognitoHet wordt U hiernamaals duizendvoudig teruggegeven. ><Z£2IUHE32aS3£3aiSdilli3SEaBaSEia PLECHTIGE VIERING DOOR HEEL HET LAND Het katholieke Belgie heeft Zondag op schitterende wijze zijne gehechtheid ge toond aan den Koning van Hemel en van Aarde. Overal, heel het land door, van in de hoofdstad tot in het nederigste dorp. hebben onze brave menschen het feest van Christus-Koning op grootsche wijz gevierd. Ontelbaar waren ze die tot de H. Tafel naderden om den Liefde-Koning in hun hart te ontvangen. En al de god delijke diensten in onze kerken werden druk bijgewoond. De Belgische katholieken hebben, door de vurigheid waarmede zij het feest van Christus-Koning vierden, openbaar wil len belijden dat zij de heerschappij van den Heiland erkennen. Zij willen dat Christus overwinne. dat Christus regeere, dat Christus heersche. Ja, Christus heersche over den enke ling. over de families! In Christus stellen wij ai onze hoop, al ons vertrouwen. Moge de zoete Heiland meedoogend neerzien op een volk dat Hem zoo innig verknocht is. Mogen de zegeningen des Hemels over vloedig neerdalen over het katholieke België opdat het opnieuw welvaart en bloei zoude kennen! laBBBBBBBEBBBBKBBflBBBBHSaBBrt Bij de herdenking van den Sla™ van den IJzer vraagt onze Vorst een einde te stellen aan de polemi 'ten om trent de land:: ver dediging. Zondag voormiddag werd te Brussel een optocht gehouden van de Oud- strijders ter herdenking der 20' ver ding van den Ijzerslag. Aan het Koninklijk Paleis was een ti_buun opgeslagen, waarop de Ko ning, de Koningin, de Ministers de Broqueville, Jaspar. Pierlot, Dierckx en Davèze naast de attachés van En geland, Italië en Frankrijk hadden plaats genomen, omringd door de vaandels der Brusselsche regimenten. Kinderen strooiden herfstbloemen 't muziek speelde het vaderlandsch lied waarna, in antwoord op de hulde van de Oudstrijders, de Koning eene rede hield, eerst de Oudstrijders dan kend om hunne hulde en trouw, en zich daarna streng uitsprekend over de twistvraag der land- en grensver- dediging. De Vorst zegde: Op het oogenblik dat gij elk mee- ningsverschil onder U hebt doen s> zwijgen, en in solidaire gelederen uw onvergankelijk geloof in de lots- bestemming van Belgie belijdt, zijn twisten tot op de openbare plaats losgebroken omtrent het méést ge- heime aller vraagstukken, dat van onze Landsverdediging. Zij fcedrei- gen ons met tweespalt en kunnen niet zonder groeiend gevaar tegen- j> over het Binnen- en Buitenland aanduren. In deze hachelijke verwarring, die de eenheid van het Vaderland kan doen wankelen, richt het Staats- hoofd zich tot dc gansche Natie er wijst op de voorbeeldige eendracht welke gij heden met zooveel gezag s> en waardigheid openbaart. Op voorstel van de Regeering heeft het Parlement een plan gestemd, dat onze militaire inrichting ver- sterkt, en dat op integrale wijze wordt uitgevoerd en tot het einde toe uitgevoerd zal worden. Waarom zou een ijdel krakeel omtrent for- muien den twijfel in den volksgeest doen ontstaan? Het is een plicht onze grensbevol- kingen de rampen van een inval te besparendoch hoe ruim een om- vang neemt zulke bezorgdheid, wan- neer men denkt aan de snelheid van 2> verplaatsing der gemotorizeerde le- gers. en aan de mogelijkheid voor vliegtuigen om in minder dan één p uur na het uitbreken van den krijg, tegelijk Brussel, Antwerpen, Gent en Luik te bestoken! Trouwens, voor een Staat als Bel- gie, wiens grondgebied de draag- wijdte van het huidig oorlogsappa- raat niet langer meer overschrijdt, s> staat de bescherming van de grens- streken gelijk met de bescherming van het geheele land. j> Om haar doelmatig te verwezen- lijken, is er slechts een middel, een- voudig en radikaal: den oorlog we- rendaartoe een stevige krijgstoe- p rusting onderhouden, sterk door groote natuurlijke hinderpalen on- 5 derschoord, en waarvan het weer- standsvermogen en de tegenaan- valskracht den eerbied afdwingt door de vrees haar slagen te trot- seeren; zulke toerusting met vast beradenheid besluiten aan te wen s' den, van aan 's Lands grenzen af. Zulks werd reeds meer dan twintig jaar geleden door Koning Albert s> aan de Eegeering voorgesteld, en nog door Hem in 1931 bevestigd, tij- dens de bespreking van het verster- s> kingsplan, dat heden in vervulling gaat. - Een dergelijke opvatting, aange- past bij onze geldelijke mogelijkhe- den, stemt overeen met de belangen van het Land. Zij bestandigt. bin- s> nen de perken van de bestaande verdragen en dank zij een interna tionaal statuut van alle voogdi j- schap ontdaan, de overlevering die ons gedurende 84 jaren onafhanke- sliik bestaan, met een onafgebroken vrede heeft begunstigd. Dat twistgeding behoort voortaan tot het verleden, want de Koning heeft gesproken. CZSBEaEBBSS^lEZESBBSlflSEnzSa Te Kaolimen, in Mandchourije, hebben bandieten een school overvallen en 220 kinderen ontvoerd. Door de troepen ach tervolgd. heboen zij er tientallen losgela ten, alsmede deze van arme ouders, maar de rijkere kinders werden medegenomen. Ds troepen vreeaen de bandieten te be stormen. daar deze alsdan de kinderen zouden kunnen vermoorden. EOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN IN BELGIE der 164.000 aangesloten Kroostrijke Gezinnen, TE BRUSSEL, OP ZONDAG 4 NOVEMBER 1934 Voor: a) Het behoud van dc rechten der Kroostrijke Gezinnen b) Uitbreiding en herziening der familievergoedingen c) Levenslangen afslag voor de ouders op de ijzerwegen. Om 10.30 uur: MACHTIGE STOET. Vertrek aan de Schaarbeeksche Poort, der 2.590 Bonden van Belgie, 100 vlag gen en 30 muziekmaatschappijen. Tijdens den stoet: Adressen aan Zijne Majesteit de Koning en aan den Heer 1" Minister en neerlegging van bloemen op het graf van den Onbekenden Soldaat. Rij dc aankomst in de HALL van 1 JUBELPARK: GROOTE MEETIf" Sprekers M. F. GOSSEKIES, Voorzitter var Inrichtend Comité; M.M. L. BALLET cn TIIL. DJ TERE. Ondervoorzitters van richtend Comité; M. CARTON de TOURXAY. uister. Voorzitter van den Bon Uitvoering van een gelegenheidsver de wijze Naar Wijd en Zijd door al de bctoogers gezongen met begeleiding van muziek. DE SPECIALE TREIN UIT IEPER vertrekt uit leper statie te 6.55 uur en komt aan te Brussel-Z H s 9.48 uur. Terugkeer uit Brussel-Zuid te 16.45 uur; aankomst te 19.12 uur. leper trekt naar Brussel met 60 leden. fSSSBB9ll:BBB9ESB3BB3BBBBBBB3iIXBBB.ïS9BBBBËEB38l3S"S9SSiZS??~?J VERGADERING DER KAMERS OP 13 NOVEMBER A. S. zullen moet:n laten vcor Belgische tverk- loozen, alsmede dat veel gehuwde vrouv. en uit de nijverheidsgestick en zouden ver vangen worden door v.rrklooze mnnn immers in veel gezinnen gaat de vrc op fabriek werken wijl de man wer!- j thuis zit en gaat stempelen. De plaate gehuwde vrouw is in huts en deze den man op het werk, en niet om^ek zooals het veel te vaak gebeurt. Bij deze maatregelen zou een grccte be zuiniging kunnen verwezenlijkt werden op den steun aan de werkloozen. I Op 13 November zal de Regeering de Broqueville met een in evenwicht zijnde begroeting voor de Kamer der Volksver tegenwoordigers verschijnen. ENKELE NIEUWE BESLUITEN Deze week werden nog enkele beslui' n uitgevaardigd door onze Begeering, fcehrl- zende volgends maatregelen: Verbod aan sommige veroordeelden of gefailleerden om nog deel te nemen aan. het beheer of toezicht v;n vennootschap pen, of wissel- of depesito-banken waar te nemen; Wijzigingen aan zekere tol-, accijns- of verbruiksrechten. De rechten op de sui ker worden hier te lande vsrmindert met 40 fr. per 100 kgr. Een bijkomend recht van 20 fr. per 1C0 kgr. wordt geheven op ingevoerde suiker en een recht van 130 fr. per ton ingevoerde suikerbeeten. Verscheidene andere wijzigingen z'jn vastgesteld met o. m. een vermindering van taks op den schuimenden appelwijn. In de laatste dagen werd nogal eens ge vreesd dat de Begeering de Broqueville zou hebben moeten aftreden, daar werd gezegd tusschen de Ministers de noo- dige eenheid van gedachte nist meer heerschte tot het verwezenlijken van ds noodige bezuinigingen. Ds begrooting voor 1D35 oiende in even wicht gebracht; honderden millioenen moesten uitgespaard werden om dit te bekomen. Minister Sap die het evenwicht ten allsn koste wilde verwezenlijkt zien, kon het soms niet eens geraken met zijn collega's die de noodzakelijkheid van het evenwicht der begrooting eveneens nood zakelijk vonden maar elk van hun zijde zoo weinig mogelijk bezuinigingen willen in hun eigen departement. De bladen spraken dan ook reeds van dreigende krisis en namen werden reeds genoemd voor den opvolger van Eerste- Minister de Broqueville. Dinsdag 1.1. hielden de Ministers een nieuwe en langdurige vergadering om te beraadslagen over den toestand en de te treffen maatregelen om tot het evenwicht te geraken. Naar een mededeeling ver strekt na de beraadslagingen zou de on derscheiden Ministers volledig akkoord zijn gekomen in de te treffen bezuinigin gen. In de zelfde raad werd het onderzoek van het ontwerp betreffende de huishu ren en het meervoudigstemrecht bij de naamlocze vennootschappen geëindigd. Denkelijk zal de Rzgeering een besluit uitvaardigen waarbij vreemde arbeiders die geen geztiis'. slen hebben, hun werk «E»s**SBB&i3E23?SEa2ssseBaB£aaa*iïSBaHaBsa5B2gasMBai3sas«:i* DEN VOORBEELD De kleine Vlaamsehe gemeente Grem- bertoti (Dtndermondfc), die dees jaar 110 bedevaarders naar Diksmuide bracht, meldt aan het Sekrctariaat der Ijzerbe devaart lat het van nu af reeds vast staat, dat er voor aanstaande jaar min stens 50 bedevaarders meer uit hunne gemeente te Diksmuide zullen zijn! Dus 100! Zij denken dezen heerlijken uitslag aan de werking van het plaatselijk Co mité, bestaande uit V. O. S., Zangvereeni- ging KlimopSt Lutgardiskring, enz., die bij hunne leden eene spaarkas hebben ingericht en wekelijks 1 fr. afhalen. Dat is de beste manier inderdaad, en wij moeten onze Grembergsche vrienden hier voor van harte geluk wenschen! Indien deze manier van inrichten zon der verwijl in alle Vlaamsehe gemeenten wordt aangevat, dan mogen we voor 1935, spijts de heersehende krisis, eene zicht bare verhooging van het aantal bede vaarders tegemoet zien. Vooruit Bedevaartvrienden, wat het kleine Grembergen kan, dat moet gij ook Gebroeders Van Raemdonck (50 beelden) 4. Lode De Boninge en Frans Van der Linden (72 beelden)5. De XIII" Ijzer bedevaart, overbrenging der 7 symboli sche IJzerdooden (40 beelden)6. Net gen, door uwe medehulp zal hij het ook blijven! VOOR BE A. S. WINTERAVONDEN: LICHTBEELDEN Het sekretariaat der Ijzerbedevaart, Wilfordkaai, 16, Temsche, herinnert z'jn talrijke inrichters en propagandisten, c'at het over verschillende filmstroken (n et uitlegboek) beschikt, zoodat verschillen da jvueze,vachten met lichtbeelden kunnen gegeven worden met volgende filmstroken onze Jongens aan den Ijzer (60 glaasjes, 8 lü x 10 cm.); 7. De Historiek tier Ijzer bedevaarten, Heldenhuidezerkjes en IJzsr- toren (100 glaasjes, 8 x 10 cm.). iaeS££¥T?iES2SS£!!93BSHBi;'5??ril* In vele gewesten van ons land kreeg men Woensdag nacht de eerste sneeuw. Dikke sneeuw is gevallen te leper, Mee kunnen! De jaarlijksche bedevaartdag is nen, Brussel, in de Ardennen en nog de groote HOOGDAG van alle Vlamin- (staande beelden op filmband: 35 mm. x 25 mm.) over de 4 IJzerbeeldei.1. Ke- nac.t De Rudder (65 beelden); 2. Joe En glish, leven en werken (60 beelden)3. meerdere andere gewesten. In vele plaat sen had men een Witten Allerheiligendag. De sneeuw is evenwel niet lang blijven liggen en het witte gewaad der velden en landerijen was spoedig verdwenen. !E35IEÏEnaagaEEHBE»ï!ï!S3ILJ«BaElJBI,*E«H!,EIïa2S3HBÏ533BESSBai2a* Bij het gereedmaken van ons blad verleden week zijn enkele regels van de uurtabel Duinkerke-Rcesbrugge-Poperinge-Ieper misplaatst geweest. Deze hieron der is de juiste en wij verzoeken onze klanten de gemiste uurtabel te overplak- ken met deze. DUINKERKE-BERGEN ROESBRUGGE- POPERINGE-IEPEK EN TERUG Uitbaters: AMELOOT CAMISL, ,e OOST-CAFP3L en DESMET DEKIMFE, te BOESBRUGGE. (1) Duinkcrke, Statie 8.40 11.40 15.10 18.00 20.40 Bergen 9.00 12.00 15.2C 18.20 21.00 Rexpcede 9.20 12.20 15.50 13 '0 21.20 Oost-Cappel 9.30 12.30 16.00 12.30 21.30 To'dicnst G) Oost-Cappel 9.35 12.40 16.05 Roesbrugge 6.50 9.50 13.00 16.30 19.00 Proven 7.05 10.05 13.15 16.45 19.15 Poperinge 7.20 10.20 13.30 17.00 19.30 Vlamertinge 7.27 10.27 13.27 17.07 19.37 leper '7.50 10.50 14.00 17.30 20.00 (1) leper 8.30 11.30 15.00 18.00 20.30 Vlamertinge 8.45 11.45 15.15 18.15 20.45 Poperinge 9.00 12.00 15.30 18.30 21.00 Proven 9.15 12.15 15.45 18.45 21.15 R,oesbrugge 9.25 12.25 15.55 18.55 21.30 Oost-Cappel 9.30 12.30 16.00 19.00 Toldienst U) Oost-Cappel 630 9.35 12.45» 12.55 16.30 19.0." Rexpoede 7.00 9.45 16.40 19.14 Bergen 7.20 10.05 13.15 17.00 19.36 Duinkerke, Statie 7.40 10.25 13.35 17.20 20.00 (1) Alleen op Zondagen en Feestdagen. DRANOUTER-IEPER en TERUG over LOKER, CLYTTE, DIKKEBUSCH. Uitbater: GRUSON-BAELDE, DRANOUTER. Telefoon: Kcmmel 104. Gewijzigde uurtabel tot 17 April 1935. Dranouter, Slachter 6.55 9.15 13.00 17.00 Loker, St Sebastiaan 6.58 9.18 13.03 17.03 Clytte, Plaats 7.08 9.28 13.13 17.13 Dikkebusch Fais. Doré 7.15 9.35 13.20 17.20 Café Franpais 7.20 9.40 13.25 17.25 leper, Torentje 7.30 9.50 13.35 17.35 VandepeerebocmpLats 7.35 9.55 13.40 17.40 leper, Peereboompl. 7.45 10.45 14.55 13.45 Torentje (statie) 8.00 11.00 15.00 19.00 Café Frangais 8.10 11.10 15.10 19.10 Faisan Doré 8.15 11.15 15.15 19.15 Clytte, Flaats 8.22 11.22 15.22 19.22 Loker, St Sebastiaan 8.32 11.32 15.32 19.32 Dranouter, Slachter 8.35 11.35 15.35 19.35 De Uurtabel Dranouler-feper is ook gewijzigd. Hierbij de nieuwe uren, IBSH9>BBBaRBaBBSNHSa«aHai£S?B Match Londen 8 Belgie 4 Donderdag 11., op Allerheiligen, werd de Belgische Nationale Voetbalploeg door een team van Londen verslagen met 8-4 cijfers. De Belgen kregen er een voetbal lesje. (SBBSBBBKSB9S33BBCSE3B99S03B Goede Vlaamsehe volkslectuur, 1 FRANK PER NUMMER. Geeft wekelijks EEN VOLLEDIGEN ROMAN. Vraag propagandanummer aan onzen Verkoopcr of op ons bures^

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1