De Regeeringscrisis opgelost Wie Na een Regeeringskrisis KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER WELKE BLADEN LEEST GE? GESPRONGEN HAMDEN Does 4er«7>2 frank. De Heer Jaspar heeft de bijl erbij neergelegd. t KA FINAAL GASPARRI POLITIEKE KRONIEK Heer Theunis wordt belast met de samenstelling van eene nieuwe Regeering. Na lange onderhandelingen gelukt hij in zijn taak. De Liberalen krijgen 6 Ministerzetels op 13 De Samenstelling van het Nieuw Ministerie ZIJ ZIJN ER NIET TEGEN De eerste Kabinetsraad De Moord van Marseille bij den Volkenbond DE HALLE ^UDAti 15 L0VEM3ER 1234. «DE HALLE* gathollek Weekblad van leper Bureel Boterstraat, 17, 1EPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 18,60 (r. Belgisch Congo 35,tr. Frankrijk 35,— tl. Alle andere landen 53,fr. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 12* JAAR. N' 47. lUitgèVérl SAN SEN VANNESTE, PopêHüj# TeL Poperingê N' rostcheckrekenlng N' 15.510, TARIEF VOOR BERICHTEN'; Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 Ir. 2 fr. toel. v. ber. met adr. t bur. Berichten op 1* bl. per regel 2,50 fr. Berichten op 2' bL per regel 1,75 fü Rouwber. en Bedank, (min.) 8.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annonoen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K.eine berichten tegen den Donderdag noen. De tijd if nakend waarop allerlei dagbladen en weekbladen een plaatsje bij U thuis zullen trachten te ver overen. Luistert maar: zij zingen van nu al hun schoonste deuntjes vóór uw deur, om toch maar met Januari binnen gelaten te worden. 't Is curieus om 't spel van zekere dagbladpers deze weken na te gaan De groote kuisch is begonnen, 't Is er al veel verproperd't is bijna deftig n voornaam... voor enkele weke.i r Binst het jaar zijn er ten slotte maar twee soorten van bladen: GOE DE en SLECHTE. Thans zijn er schier geen slechte meer, 't zijn allemaal goeie in zoover men ten minste de reclame gelooven mag! En zeggen dat er onzeggelijk veel sukkels van brave menschen zijn, die zich laten bedotten, of die hun gewe ten in slaap wiegen, om toch zich te laten abonneeren op een of ander van die gevaarlijke dingen, als zijn slech te en zoogenaamde neutrale bladen We zeggen: GEVAARLIJKE DIN- GLN. Want niemand kan toch staan de houden dat die lezing, vooral de bestendige lezing van slechte bladen niet zeer gevaarlijk is in 't algemeen, en meer in 't bijzonder voor jeugdige en minder ontwikkelde lezers. Wie dageliiks vergift inneem', c' vas het met j-'ei"" z'cli zelf rr van. Daa: den door ds natuu. aan het ge vaar van cluode.ijke vergiftiging bloot te stellen. En evenzoo, zelfs nog drin gender. verbiedt de natuurwet het lezen van dergelijke bladen, in zoover er gevaar dreigt voor geloof of zeden. Immers, daarom juist is een blad waarlijk slecht, omdat het door le zing het geloof ondermijnt en de goede zeden bederft. 't Kan zijn nu dat sommige lieden dit gevaar niet ZIEN; doch die on wetendheid of die verblindheid neemt het gevaar niet weg. Vitriool wordt geen suikerwater, omwille van een onschuldig opplakbriefje, dat U ver blindt! 't Kan ook gebeuren Jat een BE PAALD blad voor een BEPAALD PER SOON IN FEITE geen gevaar ople vert, of geen schade brengt voor zijn geloof of zeden. Niettemin blijft een s'.ccht blad ook in dit geval verbo tte i krachtens de STELLIGE WET DER KERK. die het recht en den plicht heeft een algemeen gevaar te weren. Aldus worden door de Kerk verbo den ALLE bladen, die niet ééns ter loops of toevallig, maar de doorloo- pe.ide strekking hebben om den gods dienst of de goede zeden aan te ran den, het weze nu rechtstreeks of zij delings door hekel, bespotting of m'nachting. Onder dit kerkelijk yerbod valt dus elk blad, dat met opzet aanvalt de godsdienstige waarheden, de sakra- menten, kerkelijke bedienaars en in stellingen, of de voorschriften dei- zedenwet, als zijn b. v. eerbied voor gezag, huwelijkstrouw, eigendoms recht, enz. In ons land is dit het geval voor de sectarische bladen van de loge, de meeste socialistische en vele zooge naamde liberale bladen, die een on mogelijke neutraliteit voorwenden, doch ïeitelijk er naar streven, open lijk of in 't geniep, katholieke ge loofspunten te bestrijden of belache lijk te maken, veroordeelde dwalin gen te verdedigen, het kerkelijk ge zag of den geestelijken stand te be- leedigen. liberale beginselen te hul digen. als de scheiding van Kerk en Staat en de neutrale school, en zoo meer. Tegenover zulke bladen is er voor ons maar een stelling mogelijk: on verschrokken en onverbiddelijk op treden en radikaal den weg afsnijden tot onzen huiskring, uit plicht en uit katholieke fierheid. Ons ordewoord moet luiden: niet abonneeren, niet koopen, niet lezen! En een oog in 't zeil om elk blad van bedenkelijk allooi, dat dezer dagen in huis binnendringt, onvoorwaarde lijk In de scheurmand te werpen. I3SffiHDB3aül3aSZB3BSBS3a8XBSB EEN MECAENAS Baron Louis Empain, die een prijs van 75.000 fr. in&te'de voor het besle werk »*n wetenschappelijk onderzoek, geleverd door de leerh'ngen-ingenieurs der Belgi sche Hoogescholen. (IClBHBSZBSaBBHSaaHBEBBaBZSaa BELGISCHE FABRIEK VAN CHICOREIWYPPELIER-TAFFIN UBBEBBBBEBRBCSBBBEiSBSSBaBSB KARDINAAL GASPARRI die met Mussolini het traktaat van Latran onderteekende, komt te sterven. Van links naar rechts, gezeten: de H.H. H. Pierlot, A. Devèze, J. Franqui, G. Theunïs, P. Hymans, F. Dovesse en F. Van Cauwelaert; - staande: de H.H. P. Charles, E. Rubbens, J. Hiernaux, Ch. Du Bus de Warnaffe en F. Van Isacker. dezen die thans het luidst roepen dat ae tegen devaluatie zijn maar deze erger lijke munt-operatie uit den grond des harten wenschen, hopen dat door de Voorzitter van den Raad, Minister zonder Portefeuille Financiën Minister zonder Portefeuille Openbare Werken, Landbouw en Middenstand Economische Zaken Binnenland Arbeid en Sociale Voorzorg Verkeerwezen en P.T.T. Koloniën Buitenland Landsverdediging Openbaar Onderwijs Justitie de Heer THEUNIS (keth.) de Heer FRANCQUI (lib.) de Meer CUTTENSTEIN (lib.) de Heer VAN CAUWELAERT (k»th.) de Heer VAN ISACKER (kath.) de Heer PIERLOT (ka»h.) de Heer RUBBENS (katb.) de Heer du BUS de WARNAFFE (katb.) de Heer CHARLES .h.) de Heer HYMANS (lib.) de Heer DEVÈZE (lib.) de Heer HIERNAUX (lib.) de Heer EOVESSE (lib.) DE HEER JASPAR KAN HET TOT GEEN GOED EINDE BRENGEN De Heer Jaspar, die na den val van de Regeering de Broqueville door den Koning gelast werd met de samenstelling van een nieuw kabinet, had Donderdag 15 Novem ber, in den avond, bijna zijn Ministerie gereed. De bladen van den volgenden dag gaven er de samenstelling van: wij cok ten andere, in ons blad van Zondag 1.1. Evenwel kwam als een donderslag den Vrijdag noen het bericht dat dc Heer Jaspar op nieuw verzet was gestuit en dat hij verzaakte can zijn taak. Alles was dus te herbeginnen. HEER THEUNIS BELAST MET DE NIEUWE SAMENSTELLING In zelfden namiddag nog werd door den Koning de Heer Van Overberghe ver zocht de lastige taak op zich te nemen, maar deze verklaarde zulks niet te kun nen aannemen wegens gezondheidsrede nen. Nadien werd Heer Theunis door den Koning verzocht, de nieuwe Regeering te vormen. Heer Theunis a an va j relde. Onmiddellijk begon de Heer Theunis zijn onderhandelingen met de personali teiten die hun invloed konden doen gel den bij de samenstelling eencr Regeering. Heer Theunis stuitte op allerlei moeilijk heden en Maandag namiddag was hij bij na klaar. LAATSTE MOEILIJKHEDEN Maandag avond, op het laatste oogen- blik, maakten de Liberalen nog moeilijk heden en alles dreigde weerom tot niets te zullen uitloopen indien zij geen vol doening kregen. Het ging om het departement van Openba r Onderwijs. Heer Theunis wilde daarin een liberaal hebben, die min of meer buiten de strijdpolitiek stond, den rector van de Hoogeschool van Luik of een professor van de Universiteit van Brussel. Maar de liberalen stelden hun veto tegen die candidaturen. En dun ver zetten zij zich ook tegen het opnemen in de regeeringsplosg van heer du Bus de Warnaffe, die. naar hun meaning, wat al te driftig uitkomt voor de rechten van het vrije onderwijs. En om dat geschilpunt op te los sen, werden zelfs de liberale staatsmi nisters bijeengeroepen, en die bei'.ad- slaagden tot in 't oneindige, over de schoolkwestie ofschoon aan 't dagorder geen ander kwesties staan dan die van den frank en van het economisch herstel. De frank en het economisch herstel schenen de liberale leiders onverschillig te laten: de graad van anti-clericalisme van den nieuwen minister van Openbaar On derwijs, zou er over beslissen of 't land al dan niet ging gered worden. Wat er barmelijke mentaliteit! Heer Theunis werd ongeduldig: Om 18 ure moet ik bescheid hebben, sprak hij ja of neen zooniet vraag ik den Ko ning mij te willen ontsla;n van de op dracht* EINDELIJK GESLAAGD t Werd 18 ure, maar de liberalen wis ten nog nfet of het ja was dan wel neen. Maar ze stuurden heeren Max, Devèze en Janson naar hoer Theunis, en dun duur de het weer een paar uren eer die liberale heeren uitgepraat waren. Ten slotte kwa men ze toch t'akkoord op den naam van heer Hiernaux, als titularis voor het de partement van Openbaar Onderwijs. Om 23.30 ure bolde heer Theunis naar Laken om den Koning de lijst der nieu we ministers voor te leggen, en rond mid dernacht was hij met zijn Ministerie be paaldelijk klaar. Onmiddellijk werd de lijst der nieuwe Ministers bekend gemaakt. ENKELE BESCHOUWINGEN Er zijn dus zes Liberalen tegen zeven Katholieken, wat een wanverhouding daarstelt. Het Ministerie van Openbaar Onderwijs is dus ten slotte ten deele gevallen aan den Heer Hiernaux, bestuurder vun de H003eschool van den Arbeid te Charleroi en van den dienst van het technisch on- dei-wijs bij het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Dat de Liberalen de heer Hier naux als Minister hebben gewild valt eenigzins bevreemdend da r door sommi gen deze heer als sociahst werd aanzien. Over het algemeen werd de samen stelling der nieuwe Regeering met wei nig begeestering of genoegen vernomen en men mag wel de vrees koesteren dat de Regeering Theunis het wellicht niet lang zal weten uit te houden. De Libera len hebben er waarlijk het leeuwenaan deel van en zijn met de belangrijkste portefeuilles belast. Ten andere er zijn ook te veel groot-financiers, mannen van de Société Générale en van den groep Empain erin opgenomen, wat m:ar wei nig gunstig stemt bij de bevolking. Im mers de vrees bij de man van de straat dat die personen eerst hun persoonlijk belang zullen dienen vóór het algemeen belang bestaat reeds te veel en deze vrees wordt thans te veel voeding gegeven. De heer Theunis verklaarde dat de nieu we Regeering ten stelligste onzen frank zil verdedigen, wat ten andere zijn taak moet zijn. "Verder geven wij enkele uittreksels uit verscheidene bladen die ook in dien zin uitweiden. VERGADERING der MINISTERS BIJ M. THEUNIS Dinsdag morgen had M. Theunis zijne Ministers bijeen geroepen op eene verga dering in zijn hotel. Deze bijeenkomst gold als kennismaking en eerste beraad slaging over de wijze van werken, welke gaat aangenomen worden. Alleen M. Gutt was afwezig. Deze ls op terugreis uit Canada. Hij werd' rond den 22 November te Brussel verwacht. DE MINISTERS TEN PALEIZE DE EEDAFLEGGING BIJ DEN KONING Woensdag morgen, te 10 uur, hebben de nieuwe ministers ten Paleize van Brussel in handen van Z. M. den Koning den eed 2fgelegd. De nieuwe ministers MM. Hy mans, Rubbens, du Bus de Warnaffe, Charles, Francqul en Hiernaux werden den Koning voorgesteld door M. Tlieunis. Na de eedaflegging bleef dc Koning nog geruimen tijd in gesprek met de mi nisters. OVERDRACHT VAN MACHTEN Daarna heeft in de verschillende depar tementen met nieuwe titularissen de over dracht van machten plaats gehad. De nieuwe ministers hebben bezit genomen van hun kabinet, waarvan het personeel eerstdaags zal samengesteld worden. DE REGEERING TOT HET EINDE DER VOLMACHT BEPERKTE TAAK In de regeeringsmiddens zelf wordt ver zekerd dat het Ministerie Theunis slechts zoolang aan het bewind zul blijven, tot die taak tot een goed einde is gebracht. Er blijven haar daartoe nog twee en half maanden volmacht over. M. Theunis is overtuigd dat deze termijn volstaat om het gestelde dool te bereiken. Daarna zou hij aftreden om het bestuur aan anderen over te laten. WAT DE PERS OVER ONS NIEUW MINISTERIE SCHRIJFT DE REGEERING BEVALT MAAR MA TIG MAAR MOET GES TEUND WORDEN De Standaard geeft als zijn meening te kennen: Ve:l van wat men tegen haar heeft in geroepen blijft thans bestaan. Er was durf en moed noodig voor den heer Theunis om, na de mislukking Jaspar met derge lijke kombinatie vcor den dag te komen. Ons bevalt ze slechts matig, én om haar samenstelling én om enkele bevreemden de omstandigheden die met haar totstand koming gepaard gingen. Wat men nu ook denke over de regeering Theunis, we ver klaren met nadruk dat het een zware en noodzakelijke plicht is voor iedereen het kabinet Theunis uit volle macht te steu nen. Om wille van de landsbelangen die op het spel zijn gezet. De h. Theunis is een karaktervast man, met flinke beginselen, die het eerlijk meent en die het volle vertrouwen ver dient. Hij wil den frank redden, kan hem redden en, zoo hij gesteund is, zal hem redden. Het is dus van ondergeschikt be lang of zijn ministerie, wat de personen betreft, aanleiding geeft tot kritiek of niet. De regeering Theunis moet ten al len prijz« g;steur,d worden omdat juist moeilijkheden die den h. Theunis in den weg zouden worden gelegd, een toestand zou worden geschapen waaruit devaluatie noodzakelijk zou volgen. WANVERHOUDING TUSSCHEN KATHOLIEKEN EN LIBERALEN IIET BEROEP OP COMPETENTIES LEVERT GEVAAR OP La Libre Belgique is niet geestdrif tig over de samenstelling van de nieuwe regeering en schrijft onder meer: Nooit ls de wanverhouding van de ver- deellng der portefeuilles zoo groot geweest als thans. In het kabinet de Broqueville stonden acht katholieken naast zes libe ralen. De regeering; telt nog slechts zeven katholieken terwijl het aant/al liberalen niet. is verminderd. De liberalen zijn bij zonder gulzig geweest. Zij h-ebbsn slechts 45 mandaten in het parlement, terwijl de katholieken er 153 hebben. Daarenboven hebban zij de belangrijkste portefeuilles in handen. Zeker de ploeg van den h. Theunis be vat niet, evenals de vorige ontworpen com binatie, drie ministers fceiioorsnd tot het leidend personeel van de groep van de Société GénéraleDe h. Francqui brengt nog slechts een van zijn recht- streeksche medewerkers mede: den h. Gutt, die thans in het buitenland is; deze is zoodanig zijn man dat hij zich heeft tevreden gesteld met zijn principieel ak- ikoord. Maar een andere financieele groep komt op het terrein in den persoon van den h. Theunis zelf. Aan den anderen kant bezit de h. Hiernaux, bestuurder van de Universiteit van den Arbeid te Charleroi, verscheidene mandaten, namelijk in de koolmijnen en in de metaalnijverheid!... Tot wat dient het te verzwijgen dat het publiek de politiek en de financie niet graag ziet samengaan... BE FRANK MOET GERED WORDEN i< Do Gazet(katholiek, Antwerpen) geeft als volgt zijn meening te kennen: Wij hebben cus een Regeering Theunis. De taak die haar weggelegd is zal weldra zeer zwaar blijken te zijn en menige ge varen en moeilijkheden zullen uit den weg moeten worden geruimd. Reden te meer om haar in die zware teak te helpen en te steunen. Voor ons tellen in hoofdzaak maar twee zaken: de frank moet worden gered; de zieke economie moet door werkverruiming weer nieuw leven en gezondheid worden ge schonken. Wat nu de personen betreft die de - ploeg samenstellen, wij meenen dat er bekwame menschen genoeg in voorkomen, die laten verhopen dat zij bekwaam zul len zijn het financieel en economisch her stel daadzakelijk aan te pakken. Maar ontduiken wij het ons niet: deze ploeg 0 zal het vertrouwen van de open bare meening moeten herwinnen, met van meet af a-zi bewijs te geven van zijn vol ledige onafhankelijkheid in alles wat het staatsblad aangaat. VOOR EEN KRACHTDADIG BESTUUR TOT S LANDS EKONOMI3CH HERSTEL Uit Het Nieuws van den D g Het land verwacht van de Regeering een krachtdadig bestuur; dat met sterke hand en met vcorzichtigen spoed gaat in grijpen om 's lands financieel en ekono- misch herstel te bewerkstelligen. Dut is nu inderdaad de hoofdtaak, LIEVER EEN VAST - REGEERING SPROG RAM DAN EEN LOS MINISTERIE Het Handelsblad(katholiek, Ant- wepen) geeft den h. Theunis gelijk dat hij bij de samenstelling van een regeering niet voortvarend is te werk gegaan, en eerst een regeeringsprogramma heeft vastgelegd, w arom al de ministers van het nieuwe Kabinet zich gebonden hebben moeten verklaren. Liever een vast regeeringsprogramma. dan een los ministerie schrijft het blad. EEN TEKORT IN VLAAMSCH OPZICHT TE VEEL FINANCIERS IN DE REGEERING Het literaal Vlaamsch orgaan Het D atste Nieuws geeft uiting aan zijn on genoegen over de twee volgende punten: geen Vlaamsch liberaal in de regeering, er zijn te veel financiers in de regeering. Het blad schrijft: In elk geval is nu de regeering samen gesteld geworden zonder den h Godding, den Antwerpsohen senator, aan het hoofd van het departement van Openbaar On derwijs, zoodat het Vlaamsche land. aan liberale zijde, door geen enkelen gekozene meer vertegenwoordigd is! Wij denken heel eenvoudig: er zijn te veel financiers in de regeering. en dat is van aard om verkeerde indrukken op te wekken op een oogenblik dat zulks meer dan ooit dient vermeden. Een ander Liberaal blad zegt verder: In de ministeries waar de financiewe- rold een wipplank van invloed kan vinden, ROUW AAN HET VATIKAAN De gezondheidstoestand van Kardinaal Gasparri was Zaterdag 17 November zeer verslecht. Zijn biechtvader, E. P. Modes to, had hem het Heilig Oliesel toegediend. Een nieuweaderlating en talrijke inspui tingen werden gedaan. Doch de doorluch tige zieke verzwakte steeds meer en meer, zoodat de dokter zijn ziekbed niet dierf verlaten. De geest van den Kardinaal bleef echter helder. Te 9 u. 30 had Kardinaal Gas parri, neef van den zieke, het Heilig Mis offer in de kleine kapel naast de zieken kamer opgedragen, zoodat de kranke de godsdienstplechtigheid van uit zijn bed kon bijwonen. Heel den Zondag verslechte den toe stand van den doorluchtigen zieke en Z. Em. Kardinaal Pietro Gasparri is 's avonds om 10 u. 25 overleden ln den ouderdom van 82 jaar. Hij was staatssekretaris aan het Vati- k iansche hof van 1914 tot 1930. In 1929 onderteekende hij met Musso lini de Lateraan-verdragen waar zijn naam* voor altijd zal verbonden blijven. Hij wijdde lange Jaren zijn werkzaam heden aan de Kodifikatie van het Kerke lijk en Kanoniek recht. DE PLECHTIGE BEGRAVING van den grooten Kardinaal werd bijge woond door 23 Kardinalen; de nationale eer werd het stoffelijk overschot geboden door de Italiaansche troepen. Z. H. de Paus, de Koning van Italië en de Duce deden zich op de plechtigheid vertegen woordigen. DE BENOEMING VAN EEN NIEUWEN KARDINAAL KAMERLING Door het afsterven van kardinaal Gas parri is de bediening van kardinaal ka merling opengevallen. De kardinaal ka merling oefent het hoogste kerkelijk ge zag uit bij het afsterven van den Paus. Men vermoedt dat Kardinaal Pacelli die hooje waardigheid zal verkrijgen. Het rood blad van Gent is bezig zijn le zers verhalen op te disschen betreffend het wonderoord Lourdes. Het is enkel grove spot. Wacht tot de kiezingen na deren: dan zijn ze tegen den godsdienst niet! lEBBBBaaBSBBBBBiaBSBSBBBaBaa plaatst men hooge personaliteiten, die on betwistbaar zeer bevoegd zijn, doch waar van men op voorhand zou moeten weten of zij de groote particuliere belangen, die zij vertegenwoordigen, zullen kunnen tot zwijgen brengen. Ziedaar hoe het vraag stuk zich voordoet; het is stellig zeer ernstig; ondanks alles is het 't Parlement dat het over enkele dagen zal oplossen. DE REDE VAN ROESEI.ARE EN HET REGEERINGSPROGRAMMA In de Echo de la Bourse van Maan dagavond lezen we o. a. nog de volgende beoordeeling: De heer Theunis heeft herhaaldelijk en met nadruk gezegd dat het voor hem veel belangrijker was een klaar en duide lijk programma op te maken dan wel 12 heeren safnen te brengen die min of meer zouden akkoord gaan. met zekere gedach ten. Men mag die hulde ean den heer Theunis brengen dat hij gezocht heeft in volle klaarheid zijn taak te beginnen. Aan al degenen die hij heeft geraadpleegd heeft hij on vermindert) are inzichten te kennen gegeven op dewelke hij volstrekt akkoord eischte. Be antwoorden die hij heeft ontvangen waren immer dezelfde: Akkoord, Akkoord! En 't was op een verzet, tegen gelijk welke devaluatiepoging dat de heer Theunis een geloofsbelijdenis van ieder zijner toekomstige medewerkers vergde. Ze hebben het mij beloofd ver zekerde de heer Theunis die er dan pittig bijvoegde: «E11 ik wil gelooven dat ze rechtzinnig waren i> In werkelijkheid heeft de heer Theu nis aan zijn medewerkers niet gevraagd zich op een onbekend programma vast te leggen. Hc'gene hij hun aanbiedt, 't is de rede van Roeselare, het programma van M. Sap. De beurs zal met genoegen vernemen dat de heer Theunis niet wil hooren van het b:Ja sten der Intresten onzer staats fondsen. En betere tijden zullem afgewacht worden die zullen toelaten de noodige ont lastingen te doen. De heer Sap moet het gevoel hebben dat de wrekende gerechtigheid geen ijdel begrin is: Men herneemt reeds, verscherpt, een finantieel programma dal zijn tegen- strevers die in de regeering gebleven zijn, overdreven vonden. DE KATHOLIEKE MINISTERS VRAGEN NIET ALS VERTEGENWOORDIGERS DER RECHTERZIJDE IN DE REGEERING TE ZETELEN De hoofdredacteur van Le Rappel» besluit: - Zou het. dan niet gepast wtzen dat de rechterzijde acn de minister, die tot de rechterzijde willen bchooren, zon vragen zich niet te beschouwen als zijnde hare vertegenwoordigers in den schoot der re geering? Dat ware naar het ons toeschijnt doodgewone voorzichtigheid. Eet is niet mogelijk dat de katholieke partij zich ga in het gedrang brengen ln een politiek- flnancieel avontuur dat z:er onrustwek kend is en waaruit weinig waarschijnlijk iets goeds zal voortvloeien. 1 Voorzorgen zijn noodzakelijk. Een voorzorg zou het wezen van de katholieke ministers een zeer categorieke verklaring te eischen getuigend dat zij enkel ten persoonlijkeu titel deel maken van de re- geerine. Er is geen geschikter werkterrein voor de geldmachten dan de demo- kratie. Het klinkt als een absolute onmogelijkheid, het is een banale werkelijkheid. Ofwel regeert de fi nancie, en de demokraien dulden ze. ofwel regeert de demokratie en ze wordt onmiddellijk getorpedeerd. De volkssouvereineteit is een tragi-ko- medie geworden. Tragisch naar om laag omdat enkele schamelen over tuigd vechten voor haar. komisch naar omhoog omdat de geldmachten er eenvoudig mee lachen. Zij praten niet, zij handelen; zij tioisten niet, zij regeeren. Onverstoorbaar-kalm vervolgen ze hun weg. Hun macht is werkelijkheid, de macht van het volk is illusie. De demokratie loopt zich morsdood tegen de financie. De demokratie heeft de financiemacht zien tot s'and komen, zonder haar te kunnen be letten. Thans REGEERT de financiemacht en de demokratie kan het evenmin verhinderen. Er is meer. De demo kratie vergaapt zich aan de financie en vergeet zich zelf. De paradijsappel is een symbool en de mensch is zoo zwak. Velen laten zich bekoren, en de eenzaat dm het wagen durft zich te verzetten wordt schaakmat gezet. De demokratie culmineert en toch heeft het geld de macht in handen. En krijgt de demokratie haar kans, ze zal uit het zadel gewipt worden. Het is reeds gebeurd, het zal waar schijnlijk nog gebeuren. Het regiem is ziek. De grondvesten deugen niet. Zoolang de geestelijke waarden en de primaire menschelij- ke deugden niet officieel gekwoteerd worden, zal ze niemand koopen. Het is bedroevend, maar het is onze fout. WIJ zijn er de oorzaak van. en ook het redmiddel ligt in ONS. We hebben het reeds gezegd, we zullen het nog herhalen. Zoolang wij onze apathie, onze onverschillig heid, ons oud gewaad niet afwerpen is er geen verandering mogelijk. Het is hoog tijd. We moeten niet tevre den zijn met het bestaande, als het bestaande niet meer deugt. We moe ten het zuiverste, het beste, het ver- hevenste, het rechtvaardigste willen. Het is te hopen dat de jongste ge beurtenissen enkele oogen zullen ge opend hebben, en dat ze voortaan open zullen blijven. Frankrijk en Belgie kunnen in 1034 nog demokratisch genoemd worden En iedereen zou ten minste verhopen dat de demokratie zich op haar best zou toonen in een tijdperk waarin fascisme en kommunisme nieuwe rij ken vestigen. En wat gebeurt er? In Frankrijk jubelen de demokra ten van allerlei pluimage omdat de sobere maar eerlijke Doumcrguc een voetje gelicht wordt. En wat is het ministerie Flandin: het beruchte Co mité des Forges, de groot-financie, de petrool-industrie en de loge. Wat kan het hen schelen, als het vaderlandsche front maar van de straat gehouden wordt In Belgie is het weinig beter. Het kabinet de Broqueville is gevallen omdat het voelde dat het niet opge wassen was voor zijn taak. De Heer Jaspar kreeg de opdracht om het ge vallen kabinet te vervangen. De lijst van zijn vermoedelijke medewerkers was een formidabel stortbad: neven de groot-financie kwamen de indus trie en de wapennijverheid er nog bij. Vergeleken met het Fransche ka binet liet het allerlei veronderstel lingen toe. De Heer Jaspar is op het allerlaatste moment toch terugge deinsd. Dc Heer Theunis werd er ein delijk bijgehaald en na veel labo- rieuze besprekingen kwam hij er toe een ministerie te vormen. Financie en industrie krijgen hun aandeel; de wapenindustrie bleef ten slotte toch nog links liggen. Het kan ons niet bevredigen. Het is onmogelijk eigen belangen met het algemeen belang te verzoenen, vooral als het eigen belang de financie is. Wie het Staatsschip moet besturen, hoeve zijn handen mij te hebben. Geen industrie, geen financie, maar vrije, ongebonden, onafhankelijke persoonlijkheden. De nooden van ons volk zijn thans groot genoeg om het zijn maximum-kans van redding te geven. En boven alles mogen de lei ders niet van het zwoegende en sla- meurende volk vervreemd zijn. Lei ders zijn ten slotte offervaardige die naars die geen persoonlijke belangen te verdedigen hebben. Wie er heeft, behartige ze, maar late dan ook de volksleiding aan anderen over. Leiding veronderstelt verantwoor delijkheid. Wie faalt hoeft reken schap te geven. In ruil heeft een lei ding recht op gehoorzaamhetd. Gezag en verantwoordelijkheid zijn nu juist de elerr^enten die aan de demokratie ontbreken. Is het niet bevreemdend dat de Heer de Broqueville reeds op reis was vooraleer de nieuwe regeering tot kclijk inbeelden dat een verantwoor delijke eerste-minister heengaat voor aleer zijn opvolger ter plaatse is. En dat in een periode als deze! En als de ekonomische nood van het land zoo nijpend is, waarom hoeft het dan een week zonder regeering te zijn? Het is volkomen onbegrijpe lijk. Toch niet! Persoonlijke amb'ües en partijbelangen zijn moeilijk te be vredigen. Er moet gedoseerd, geivikt en gewogen worden. En dat aUes vergt tijd. Intusschcn kan het alge meen belang wachten! Welke is nu het resultaat van deze lastige baring? De Heer Sap werd buiten gewalsd omdat de Heer Van Cauwelaert hem niet meer lijden mocht. De Heer Dnesberg, Rector der Luiker Universiteit, mocht van den Heer Devèze geen minister van On derwijs worden omdat hij katholiek deriviis worden omdat hij niet anti godsdienstig genoeg is. De Heer Gsd- ding had liever Koloniën, kreeg On derwijs en per slot van rekening is hij heelemaal geen minister De kandidatuur van den Heer Du Bus de Warnaffe schrikte de liberale Staatsministers af, zoodat ze bij hoogdringendheid op het Brusselschc Stadhuis samenkwamen. De Heer Van Isacker verhuisde van het eene mi nisterie naar het andere. Niet-parle- mentairen kregen een ministerie en de Société Générale de leiding. Wat de Vlamingen betreft, die werden eenvoudig overdonderd door Wallonië en Brussel. Als er voor alles moet gewikt en gewogen worden, dan kon het hier ook gedaan worden. Maar ja! Vlaanderen! Als men met dergelijke methedes meent de krisis op te lossen, dan is men volkomen mis. Het allerelementairste is toch in de allereerste plaats vertrouwen schoppen. En men heeft in de week van 11 tot 18 November juist het te genovergestelde gedaan. Er was er al niet veel meer. Er is er nu nog min der. Het is in deze tijden krankzin nig van de waarheid te verbloemen. Wie dag in dag uit met zijn beide voeten IN het volk staat en niet er BOVEN, weet pertinent goed dat het geloof in de toekomst, met dergelijk regiem, op vriespunt staat. Er is trou wens geen geloof meer. Ons volk is totaal reaktieloos. Zijn aktiviteit, zijn energie, zijn levenslust, zijn idealis me werden volledig lam gelegd. Het is niet meer bekwaam zijn heerlijke geestesgaven te ontplooien. Het on dergaat gedwee de mlz?rie en de el lende. Het is een dood volk gewor den. Anders zou het niet dulden dat de groot-financie de krisis moet op lossen, en dat men een week aan een stuk kijft, intrigueert, konkelfoest en diskuteert, wijl het land en meteen het volk aan den boord van den af grond staat. De verloopcn gebeurtenissen heb ben nog nooit krachtiger de dek.a- dentie van het dèmokratisme geïl lustreerd. En zij die er nog meer vra gen leven er van. Anders kan het niet. Maar zij die er niet van leven hebben toch zeker ook wel het recht te vragen dat er opgehouden wordt met het leven te versjacheren aan de politiek. Wie eerlijk en rechtvaardig is, mag, neen moet, eerlijk en recht vaardig geregeerd worden. (Verboden nadrukHerwig. HET STANDPUNT VAN DE NIEUWE REGEERING BETREFFENDE DE MUNTWAARDE Woensdagnamiddag werd de eerste offi- cieele vergadering van den kabinetsraad gehouden onder voorzitterschap van den h. Theunis, eerste minister. Naar medegedeeld werd heeft de Raad zich uikkoord gesteld op de groote lijnen van de regeeringsverklaring. Men verze kert dat deze betrekkelijk kort zal zijn en dat er een passage betreffende de munt waarde zal ln voorkomen. De reg«ring zal Dinsdagnamiddag ln de Kamer on middellijk na de lezing van de verklaring, een debat erover aannemen. De raad heeft ook opnieuw het onder zoek aangevat van het ontwerp van be groeting, door de vorige regeering opge steld. Men schrijft de nieuwe regeering het Inzicht toe nog meer massieve en dras tische bezuinigingsmaatregelen te treffen dan deze welke het kabinet de Broque ville voorbereidde. De eerste maatregelen door onze Re geering genomen, geven wij op tweede blad. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB stand kwam. Kan men het zich wer- garije te leggen. Bij den Volkenbond werd door Yougo» SLmë een beklag ingediend over den moord op Koning Alexander. Deze nota bevat een aanklacht op Hongarije waar de terroristen zich konden oefenen in daartoe bereidde kampen. Er wordt den VoTkenbond geyraagd de verantwoorde lijkheid van den moordaanslag op Hon- yj den Zaterdag morgen per post thuis wil bssteld worden, hoeve slechts onderstaan de briefje in te vullen cn i:i een open enveloppe gefrankeerd met 0,10 fr. te zenden aan DE KALLE FOPERINGE. Mijnheer de Uitgever, Gelieve mij ten kwijtschrift aan te bieden van 18,60 frank voor een abonnement op DE HALLE tot einde 1935. Men ontvangt alsdan het blad kosteloos van nu tot Nieuwjaar. Naam Gemeente rsF~~ Dit bericht ls enkel geldig voor België. Wie ln Frankrijk cn» blad begeert van nu tot einde 1935, sture ons 38,50 frank op per internationaal postmandaat.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1