Europaeschs Perspectieven KOLONIALE LOTERIJ pers, Film en Radio HET EEUWFEEST VAN MELBOURNE Vreeselijk Vliegongeval te Evere DE HALLE KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER POLITIEKE KRONIEK HET WERK VAN ONZE REGEERING AAN ONZE ABONNENTEN EENIGE AANMERKINGEN VOOR ONZE GEACHTE INZENDERS VREESELIJKE BRAND IN DE V. S. VAN AMERIKA ^VPAG 16 DECEMBER 1934. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 1' JAAR. Nr Z\ TARIEF YOOB BEBICHTEN; Kleine berichten per regel 100 fr. Kleine berichten (minimum) *00 1;-. 2 Ir. toeL r. ber. met adr. t bur. Berichten op 1* bl. per regel 2.50 fr. Berichten op 2* bL per regel 1,75 te. Bouw ber. en Bedank, (^jun.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoneen rijn Tocrraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K-eine berichten tegen den Donderdag noen. gatholleU Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS I VOOR 1 JAAR (per DOSt) ginoentand 18,50 fr. delgiseh Congo 35,tr. frankrijk 35,— rr. \lle andere landen 55,fr. Onlangs gaf Z. H. Exc. Mgr. Cop- r.eters, Bisschop van Gent, een Her derlijken Brief uit, die een duidelijke ei practische richting geeft in zake prrs. film en radio. Hieronder een merkwaardige pas age welke wij ter overweging aan t ce Lezers mededeelen: Gij hebt voorbeelden genoeg in uw omgeving, onder uw oogen, van het schielijk ineenstorten van een deugd- I zaam, kristelijk leven. Gij weet dat I door slechte lezingen en al te groote I c:i lichtzinnige vrijheid om alles te I zien en te hooren, zoo menig jong e.i veelbelovend mensch in den af- I grond der zonde en in de modder van I het bederf werd gestort tot diepe I droefheid, oneer en schande van eene kristelijke familie. Daarvan zijt gij overtuigd. Wat uitgesproken ongeloo- vig is of zedeloos, weren kristen men- schen onmeedoogend uit hun huis. Maar ziet gij duidelijk genoeg het g /aar in van een onzijdig dagblad, van een ietwat gewaagden roman of tocfrieelstuk, van een film enkel voor volwassenen en met streng voorbe houd. en hoort gij niet al te gaarne and""" ■'"enden can het woord in t1 'i-.csrschat gij het gevaar niet van then kant? Het dikwijls lezen, zie.i cf hooren v'i wat minachtend de verhevenste waarheden van onzen heiligen Gods- d>"st voorbijgaan, of licht den spot went op de edelste idealen van den kristen mensch. ondermijnt, onver- müdelHk den geest van geloof en doet stilaan de grondvesten wanke le"» van het leven... Thans is er toch geen mangel aan g-ede en gezonde lectuur. Gij kent c'-"«bladen en weekbladen die ons heilig geloof verdedigen en onze eeuwenoude kristeliike zedenleer eer biedigen en huldigen. Steunt ze, fcf«nt ze. leest ze. Bijna in alle parochiën ziin katho lieke bibliotheken ingericht waar soms een rijke voorraad is van aan trekkelijke en boeiende boeken, van nuttige en onderwijzende lektuur. Priesters en kloosterlingen, in bezit van degelijke repertoriums over de waarde van moderne romans en too- nea'stukken. zullen U gaarne raad en leiding verstrekken voor uwe lezin gen. Wendt U gerust tot hen, als gij twijfelt aan de zedelijke waarde van een veel besproken boek, van een toneelstuk dat gij verlangt te zien. Over de strekking van re.dio-uit- zeodingen kunt gii TJ zonder veel r.ioeite inlichten in katholieke bladen e i vakschriften, en moest uw nieuws- g'erigheid eens ernstig bedrogen wor- dep, weet dat het plicht kan zijn onmiddëlliik af te sluiten. Filmleiding op katholieken grond- sHg wordt thans ook van bevoegde zijde verstrekt en gii kunt ze vinden in de katholieke dagbladen uwer streek. Als gij niet principieel wilt afzien van bezoek van onzijdige ki- nemazalen, licht U dan ten minste in over de films die gij verlangt te zien. Het blijkt helaas uit de katho lieke fllmleiding, en het is overbekend dat het getal der goede en voor een ieder toegankelijke films, betrekkelijk klein is, in verhouding tot het getal lichtzinnige of wezenlijke zedenlooze films. Hier schuilt een ijselijk groot gevaar voor ons kristen volk. Daar tegen moeten wij de stem luid ver heffen en gelijk Paulus schreef, te pas en te onpas aanklagen, berispen en vermanen. De ziel van duizenden kinderen en jonge lieden worden da gelijks besmeurd door beelden opge vangen van het witte doek. Op ze kere plaatsen lijkt het een echte zondvloed. En ons verwondert het geenszins dat zelfs in zeer vrijheids lievende landen, met weinig konfes- sionneele strekkingen als Engeland en de Vereenigde Staten van Ame rika, menschen met gezond oordeel, Katholieken en andersdenkenden, den strijd openlijk aanbinden tegen de schunnige films met de plechtige be lofte, op hun eerewoord zulke films altiid te vluchten. Wij willen eindigen met 'n zeer troos tende bemerking. De groote en won dere ontdekkingen der moderne tij den op het gebied der gedachtenpro- paganda zijn niet noodzakelijk uit den booze. Zij kunnen strekken en strekken inderdaad in menig geval tot verdediging van Kerk en Gods dienst, tot bevestiging van het kris telijk leven. Alles hangt af van het wijs gebruik dezer propagandamidde len. Alles hangt af van uw voorzich tigheid, van uw waakzaamheid, van uw onderwerping aan de leiding der Geestelijke Overneid; alles hangt af van uw vast en onwrikbaar geloof. IBBBBBBBBBBBBBBBflB».23HBBflHBB DE WITTEBROODSWEKEN HULDE VAN DE BELGISCHE MUZIEI Z. M. KONING LEOPOLD III AAN IN DE FILMSTERRENWERELD Tie nieuw gehuwden, Hertog en Her togin vau Kent, gefotografeerd te Him- 'ey Hall, in Staffordshire. (Engeland), Waar zij gerust de eerste weken van hun ''uwelijksleven overbrengen. Zondag woonden H.H. M.M. don Koni-g en de Ko-iingin een plechtige Mis bij in de Sint Rcmbautskerk te Mechelen tijdens dewelke een tweede hulde werd gebracht van de Belgische Muziek aan Koning Leopold III. Onze Vorsten werden aan den stoep der kerk onthaald door Z. Exc. Mgr Van Roey en met zelfde ceremonieel uitgeleid. Dit vertoont onze plaat. «■■BBSaHBlBBSaaDS2aBaS3S£2l2Bii:Bi333H3aBB5a33HBaaaBflflHHK« ENKELE GESCHIEDKUNDIGE WETENSWAARDIGHEDEN OMTRENT AUSTRALIË De feestelijkheden ter viering van den honderdsten verjaardig van de stad Mel bourne? in den staat Victoria, zijn, in de tegenwoordigheid van den Hertog van Gloucester, zoon van den Koning van Engeland, luisterlijk ingezet geworden. En als om de aandacht van de gansche we reld op dit heuglijk feit te vestigen, werd, door een rijken chocoladen-fabrikant van Melbourne, een prijsvlucht tusschen En geland en Australië uitgeschreven. Het succes was overdonderend. Door het toe doen van enkele koene vliegers, staat Australië, op dit oogenblik, in het mid denpunt der belangstelling. En dit is ver diend ook. Nochtans, voonaleer de eco nomische toestand van Australië te ont leden, kunnen we aan de begeerte niet weerstaan om, als inleiding, enkele eeuwen in de geschiedenis achteruit te kijken, toen Hollandsche, Engelsche, Portugee- sche zeevaarders, meer dan een eeuw long, het onmogelijke deden om op dit nieuwe gebied vasten voet te krijgen. De geschiedenis van de ontdekking van Australië is duister en ingewikkeld als geen. In de XVI' eeuw was het onder den naam Groot-Java door de Hollanders en de Portugeezen gekend. In 1593 noem de Cornelius Wytfliet het voor de eerste maal Australis Terra en hij vermoed de dat dit gebied, waarvan men toen nog niets afwist, een vijfde werelddeel zou kunnen zijn Toen ten jare 1606 de gekende Spaan- sche zeevaarder Torres van Peru, met rijk bevrachte schepen, naar zijn v.derland terugkeerde, legde hij in Australië aan. Het land scheen hem onbewoond en het klimaat doodend. Na een kort oponthoud zette hij zijn reis verder. De doorvaart tusschen Australië en Nieuw-Guinea wordt, echter, heden ten d'sce, nog steeds naar hem genoemd. Tusschen de jaren 1606 en 1627 tracht ten de Hollanders Hartog en Piet Nuyts herhaaldelijk vasten voet te krijgen op het nieuwe gebied, dat, In dien tijd, Nieuw Holland werd geheeten. Ze vonden er niets dan steile rotsen, onherbergbare en onbewoonde streken, zoodat ze telkens on verrichte rz-ke naar de Hollandsche be zittingen terugkeerden. Tasman, ook een Hollander, ontdekte in 1642 het zuidelijk gelegen eiland en noemde het naar den toenmaligen gouverneur van Batavia, Van Diemen. Later werd het naar den ontdek ker Tasmanië genaamd. Op het einde van de XVII" eeuw was men, spijts de heldhaftige pogingen van Dampier, Vlamingh en andere koene zee vaarders, nog niet veel verder en het zou nog jaren en jaren aanloopen eer de eigenlijke kolonisatie van Australië een aanvang zou nemen. Dat Australië, het grootste eiland v:m de wereld, een afhankelijkheid werd van de Engelsche kroon, was voornamelijk te danken aan kapitein Cook. Deze werd in 1728 als zoon van een armen landbouwer te Marton in Engeland geboren. Na ja ren in de steenkoolmijnen van Wales te hebben gewerkt, liet hij zich, in 1755, als matroos bij de Koninklijke Zeemacht in lijven. Zijn eerste reis bracht hem naar O.nada. In 1768 was hij luitenant en ont dekte, ten jare 1770, Nieuw Zeeland. Van daaruit richtte hij den steven naar Tas manië en Australië, dat hij, in tegenstel ling met zijn voorgangers, langs de zui delijke kust aandeed. In plaats van on herbergzame oorden, vond hij vruchtbare velden door negers bewerkt en een zacht, gemilderd klimaat. De plek waar hij aan land ging, heette hij Hicks, naar den naam van een zijner luitenanten, die het eerst land had gezien. Kapitein Cook bleef niet lang in Australië. In 1771 was hij in Engeland terug. Nochtans had zijn ont dekking groote gevolgen. En enkele jaren later verrees op dezelfde plaats, wear hij eens ontscheepte, door de zorgen van gou verneur Philip, de stad Sydney, nu over heel de wereld bekend, op. Melbourne, de eeuwige mededingster van Sydney naar de eerste plaats in de rij der Australische steden, werd eerst veel later gesticht. In 1802 ging luitenant Murray, op de plek waar eens Melbourne zou verrijzen, aan wal en hij nosmde de kleine versterking, welke hij op die plaats optrok, Port Philip. Daarna koos hij terug zee. Het was eerst in November 1834, in die streken toen volop Lente, dat drie Engel- schen, die van het reeds lang veroverde Tasmanië kwamen, te Port Philip voet aan wal zetten. Er werd langen tijd be weerd dat het drie wr Ivischjagers waren die er op uit waren rust te nemen. Dit bleek, na grondig onderzoek, niet waar te zijn. Het waren Engelsche kolonisten, die, na, hun geluk op Tasmanië te heb ben beproefd, naar Australië overstaken. Eene der drie, een genaamde Henty, kocht van de inlanders voor 20 dekens, 30 bijlen, 50 draadscharen, 30 brillen, 200 zakdoeken en 50 kilos bloem 200.000 hec- taar vruchtb ren grond. Verder moest hij ieder jaar aan de inlandsche opperhoof den 100 dekens, 100 messen, 100 bijlen, 50 scharen en 50 brillen leveren. Een tweede, een genaamde Batman, ontwierp de plan nen van het dorp dat ze zinnens wren daar op te trekken. Naar den toenr .li- gen eresten minister van Engeland werd het Melbourne geheeten. Enkele jaren later, ln 1841, telde Mel bourne 4440 inwoners. De gronden stegen geweldig in prijs. Een verkaveling die in 1837 40 pond sterling kostte, werd, in dien tijd, reeds tot 1000 pond betaald. Het schijnt echter, dat de drie Engelschen weinig voordeel uit hun transactie met de inlanders hebben getrokken. Ze hadden de gronden zonder voorafgaandelijke toe lating van d;n gouverneur die toen nog op Tasmanië resideerde gekocht, het geen in strijd was met de bestaande wet ten en de koop werd vernietigd. Henty en zijn makkers bekwamen voor hun deel slechts 1C.OOO hectnar en het overige werd door da zorgen van de Britsche overheden verkocht Tot in 1857 maakte Melbourne en heel het distrikt van Port Philip deel uit van den staat Nieuw-Zuid-Wales, met Sydney als hoofdstad. Maar Melbourne kon zich niet schikken in het meesterschap van Sydney en maakte zich los van Nieuw- Zuid-Wales dit ging in dien tijd zon der slag noch stoot! en stichtte den staat Victoria, natuurlijk met Melbourne als hoofdstaat van den nieuwen staat. Van 1850 tot I860 nam Melbourne een geweldige uitbreiding en overvleugelde, in korten tijd, Sydney. Te Bendigo en te Brilarat, ten Noorden van Melbourne, werden in 1851 rijke goudvelden ontdekt. En gelijk de geschiedenis er meer dan één voorbeeld van bewaard heeft, kwamen uit al de deelen van de wereld de avon turiers naar het nieuwe land van belofte afgezakt. Melbourne groeide en verrijkte zich zienderoogen. Er wordt beweerd dat ze, op een jaar tijds, drie mlllioen pond sterling een fabelachtige som voor dien tijd aan de goudzoekers verdiende. Nochtans was het allemaal geen voor deel dat de goudzoekers meebrachten, In 1854 kwam het tot een opstond. Een deel der goudzoekers dacht zich benadeeld bij de verdeeling der gronden. En het bloed vloeide. Nigt voor lang, echter. Een nieu we administratie nam het beheer over de stad en de rust trad opnieuw in. Dit was de eerste maal dat op Australischen bo dem de blotien onderling in strijd kwa men... en tot nog toe is het tevens de laatst maal geweest. Oorlog is op dit vijf de werelddeel onbekend, en de Australiërs, die op en top democratisch zijn aange legd, zijn daarover niet weinig fier. Sinds 1860 trok Melbourne geen voor deel meer uit de goudontginningen. Noch tans breidde de stad zich onophoudend vender uit. Ze werd een handelsstad. De producten van den landbouw en den vee teelt werden, voor hun verscheping, daar bijeen gebracht. Op dit oogenblik telt Melbourne meer dan een mlllioen inwo ners. En de staat Victoria, alhoewel de kleinste van de Australische staten, is de rijkste en de meest bevolkte. In 1901 werd tusschen de zes Australi sche staten een statenbond gesticht en Melbourne werd tot de hoofdstad van Australië verkozen. In 1927, echter, moest ze haar rang van eerste stad in Australië afstaan, niet aan hare eeuwige mede dingster Sydney, maar aan Canterra, een nieuw gebouwde stad, met groote toe komst, gelegen halverwege Sydney en Melbourne. En zoo is, op minder dan een eeuw, Mel bourne, van kleine landbouwkolonie, na de koortsige jacht der goudzoekers te heb ben gekend, gegroeid tot een der bijron- derste steden van de wereld. ('t Vervolgt). A Op 8 December werd de luchtvaartlijn Londen-Australië ingehuldigd. Zelfden dag vertrok de Hengistuit Croydon naar'1 Australië. Het vliegtuig vervoert de eer ste Kerstmis-koerier en biedt plaats voor 42 personen. i. Er dient onderscheid gemaakt te worden tusschen een Europee§c'.ie po litiek. en de politieke toestanden in Europa. In weerwil van den Volken bond bestaat er geen Europeesche politiek, wel bestaan er een serie po litieke toestanden waarvoor de Euro peesche rijken in aanmerking komen. Hoe ingewikkeld de vele politieke hoogten en inzinkingen ook schijnen mogen, het begrijpen ervan is niet bijster moeilijk omdat ze kunnen herleid worden tot één enkel thema, waarrond de politieke betrekkingen tusschen de onderscheidene landen Icristalliseeren. EUROPA WORDT SEDERT LANG BEHEERSCHT DOOR DE RIVALI TEIT TUSSCHEN FRANKRIJK EN DUITSCHLAND. Al de mizeries zijn ervan afgeleid en de voornaamste toekomstfiguren uit de internationale politiek zijn zij die een WEZENLIJKE toenadering tussch- n beiden rijken zullen tot stand brengen. Onze eeuw heeft dringend behoefte aan messias- sen die de Fransch-Duitsche naijver kunnen uitschakelen. Zij zijn geroe pen om historische 'guren te worden. Zij hebben de. genet ng van Europa in handen. In die riv liteit de poli tiek heeft twee kul iren tegen elkaar opgejaagd ligt e eenige oorzaak der troebele politieke momenten die turopa sedert 1870 in spanning hou den. Bestaat het verlangen naar een toenadering gelijkt'jdig langs beide zijden van den Rijn? Het zou ge- zoaagd zijn op dit oogenblik volko men bevestigend te antwoorden. En nochtans moet dit gelijktijdig ver langen de stuwkracht wezen voor de volitieke konstruktie van het Europa der toekomst. Al wat thans in Europa gebouwd werd of in aanbouw is inzake poli tieke machtsverhoudingen heeft de Fransch-Duitsche veete tot grond slag. Slechts dan wanneer de ver standhouding tusschen beide landen tot nieuw bouwplatform dienen kan, zal het opgetimmerde afgebroken worden. Eer niet. Naar dit teeken moet de buiten- landsche politiek van ieder land ge oriënteerd worden. Alle verdragen, akkoorden, verbonden die nu geslo ten worden zijn een bron van onrust, moeilijkheden en koorts. Steunend op een werkelijkheid die dynamiet inhoudt worden het zoo veel lonten die de ontploffingen kun nen verhaasten. Frankrijk en Duitschland allebei tegelijk of een rjin de twee hou den het lot van-»Ouropa in handen. Historische zending of fataliteit of eenvoudig grootheidswaanzin, een feit is zeker, sedert eeuwen om niet verder de geschiedenis te mar telen regeeren die twee ons we relddeel. Het verleden leert ons hoe de toe komst moet verkregen worden. Frank rijk en Duitschland hoeven naar el kander toe. Geen officieele en plech tige verklaringen vooral, juist die zijn te duchten. Een werk van lan gen duur: het wederzijdsch begrijpen en waardeeren van al wat hen MOET vereenigen het onvoorwaardelijk afwijzen van wat hen KAN scheiden. DE FRANSCH-DUITSCHE VER STANDHOUDING IS DE HISTORI SCHE ZENDING ONZER EEUW. Hiervoor past geen vooringenomen heid of geen afkeer voor een heer- schend politiek regiem. Regiemen verdwijnen maar volken blijven. Het is onzinnig te meenen dat het Duit- sche volk kan uitgeroeid worden. Het is even bespottelijk te speculeeren op den ondergang van het Fransche volk. Hel zijn kultuurvolken met eigen beschavingswaarden, die ieder politiek regiem verre achter zich la ten. Noch hst nazisme noch de de mokrat ie zijn bestendig. Het zijn tijdsverschijnselen afhankelijk van wisselvallige omstandigheden. Volken zijn historisch en gaan den tijd voor bij. Om een Fransch-Duitsche toenade ring te bewerken moet er niet enkel tusschen Hitler en Flandin of Laval gesproken worden. Maar van volk tot volk. En het luidst spreken daden. Iedere daad verwekt een reflex, en mildert, tempert, kalmeert of hitst aan, verscherpt en prikkelt. Geheel de Fransche natie zoowel als gansch de Duitsche natie moeten door feiten, daden en handelingen tot een we derzijdsch begrijpen en waardeeren van elkaar komen en de overige lan den moeten gansch hun buitenland- sche politiek in die richting stuwen. Tot hiertoe is deze oriëntatie véél te sporadisch. Af en toe een straaltje zon maar voor de rest een massieve werking in tegenovergestelden zin. Het is een psychologische waarheid dat de sterkste het minst sympathieën telt, en de meest kritiek moet erva ren. Van twee partijen is ook de sterkste het gevaarlijkst. Op dit oogenblik is Frankrijk verreweg de sterkste burcht van Europa. Juist daarom moet de scherpste kritiek naar Frankrijk gaan.- Dit sluit vol strekt niet uit dat Duitschland blin delings gelijk moet krijgen. Het is echter onwaarschijnlijk dat een deug delijke verstandhouding mogelijk is tusschen twee partijen, waarvan de eene ontegensprekelijk veel sterker is dan de andere. Het is glad verkeerd te handelen zooals er thans gehandeld wordt. Frankrijk zoekt ten allen prijze zijn hegemonie, zijn overwicht te verste vigen of te bewaren. En daarom staat zijn internationale politiek in het teeken van de afzondering en de om singeling van Duitschland. Dit heeft als natuurlijk gevolg dat het Duitsch land verbittert en tezelvertijd prik kelt. Niemand verdraagt het lang dat men hem afzondert en dus kleineert. Dit systeem kan zelfs een verweer of een aanval verwekken uit wanhoop. Wie eergevoel en zelftrots in zijn body. heeft zal een komplete neerlaag verkiezen boven een smalende, pas sieve kle'cieering Het is moeilijk aan te nemen dat Frankrijk het helsche plan koestert om Duitschland op dergelijke manier klein te krijgen. Het volgt er noch tans precies de methode voor. Juist daarom is het een internationale plicht Frankrijk hierop attent te ma ken en het desnoods te doen gevoelen. Dit is echter ook zeer moeilijk ver mits de meeste landen belangrijke geldverplichtingen hebben aan Frank rijk. Et Vargent est le nerf de la politique! Er valt echter ook van Duitsche zijde een en ander te doen. Woorden vervliegen maar geschriften blijven. En het standaardwerk van Hitier Mein Kampfde geestelijke spijs van de nazis, bevat passages die de toenadering tot Frankrijk alles be halve in de hand werdén. Daarom is het dat de vele verzoeningswoorden van den führer eer skeptisch ont haald worden aan de overzijde van den Rijn. Zeker er bestaat een Fransch- Duitsche wisselwerking op ekono- misch gebied. Doch koopen en ver- koopen is louter materieel. Men koopt en verkoopt uit noodzakelijkheid des middels. De geestelijke wisselwerking is oneindig voornamer. En die be staat nagenoeg nog niet of werkt in averechtsche richting. Dit komt al lereerst voort uit het verdrag van Versailles en uit de omsingelingspo- litiek van Frankrijk die er niet op gericht is om de verzoening van beide naties te verwezenlijken. En ander zijds is het verleden van het Duit sche Rijk niet van aard om alle wan trouwen te weren. Op dit oogenblik echter dient voor namelijk de aandacht gevestigd te ivorden op de gelukkige kentering waarover we ons terecht verheugen in de gespannen verhouding tus schen de twee hoofdfiguren die door de Rijn gescheiden worden. De toe stand is nog paradoxaal. Door zijn overwinning heeft Frank rijk een aanvechtbaar vredesverdrag geïnspireerd en door zijn groote fl- nancieele macht heeft het een heele ressem landen met zich verbonden. Deze verdragen-manie verdient een speciaal onderzoek. Maar over de po litiek heen begint het nieuwe geslacht van de beide Rijnoevers tot elkaar te spreken. En de politiek volgt! Hoe, zien we een volgende maal. (Verboden nadruk.) Herwig. IEaBBBEBGSBBBiSflBBaBBBBBaaflBaLSl3flBB3aBBBBBflBBBBflBBlBHtlB£4 Vrijdag avond, 7 December, waren le gervliegtuigen nachtoefeningen aan 't uit voeren op 't vliegveld te Evere. Toen de 38 jarige adjudant J. Rom- bouts, uit Schaarbeek, met een twee- plaatsen-Kairy-toestel wou dalen, is hij op de loods 6 van Sabena terecht ge komen. Het toestel, dat op dat oogenblik nog met een snelheid van ongeveer 100 km. per uur vloog, en circa 1000 kgr. weegt, is in het ijzeren geraamte van het dak blijven steken en in brand ge schoten. Het gevallen vliegtuig ging in de vlam-' men op en de piloot werd heeiemaal ver koold. De brandende benzine, die door het dak naar beneden stortte, stak twee ver keersvliegtuigen van de Sabena, die in de loods stonden, eveneens in brand. Zij werden dadelijk naar buiten getrokken. Een Westland-toestel werd vernield. De brandweer kon de andere machine redden. De vlieger is wellicht bedrogen door de lichten op de loods en is te vroeg gedaald. HET SLACHTOFFER Adjudant Rombouts was vader van twee kinderen, had tien jaar dienst bij het vlicgwezen, waar hij zeer geacht was om zijn beroepsbekwaamheid en goed karakter. Hij was ridder der orde van Leopold II. Claire Trevor, de knappe film-speelster van New-York, die door haar kundig spel, een groote roem verwierf te Holly wood en verschillige groote hoofdrollen ••ervulde. i TsncaBaaasBsasasBBBaBBSBBBBi HERNIEUWING ABONNEMENT Het Postbeheer komt ons te verwitti gen dat de Briefdragers bezig zijn het bedrag voor de hernieuwing van do abonnementen 1935 te innen. Daar bet kwijtschrift slechts EEN MAAL aangeboden wordt, is het zeer geraadzaam bet geld op voorhand ge reed te leggen. Niet betaling van het abonnement, bijvoorbeeld door afwezig heid, brengt moeilijkbeden in de regel matige toezending. Wij hopen evenals voorgaande jaren op een goed onthaal. We vragen aan onze Abonnenten van bet Buitenland, ons bet bedrag van hun abonnement 1935 te willen zenden vóór NIEUWJAAR. We berinneren ook nog eens aan onze Lezers die een Postabonnement hebben, dat adresverandering moet aangegeven worden IN DE POST, en niet aan ons. rriouv/e reeks maatregelen TEGEN BE VREEMDE ARBEIDERS In een kabinetsraad heeft onze Regee- rng volmacht gevraagd aan den Koning en ook bekomen om maatregelen te treffan in zake den vreemden erbeid in het land Als men ziet dat vreemde lan den onze arbeiders verbannen dan Is het maar redelijk ook dat wij ons verdedigen. Aan den Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is. machtiging verleend alle maatregelen te treffen die hij noodzake lijk mocht achten om onze werkloozen in de plaats te doen stellen van de vreemde arbeiders. TEGEN DEN VROUWENARBEID Bij Koninklijk Besluit wordt aan de Regeering eveneens volmacht verleend om alle noodige maatregelen te treffen cm den vrouwelijke arbeid in de nijverheden te verminderen en mannelijke arbeiders in de plaats te doen stellen. Al te vaak ge beurt het dat de nijveraars hun manne lijk personeel afdenken en vrouwen in de plaats in dienst nemen, voor het gerin gere loon. In veel gevallen gaat de vrouw in de fabriek werken wijl de man moet thuis blijven, wat toch de verkeerde we reld is. De vrouwenarbeid zal beperkt worden en vervangen door arbeid van mannelijk personeel. TEGEN DE CUMULS In princiep zal bij verordening van on ze Regeering alie cumuls van de Staats bedienden verboden worden. In de toe passing zal evenwel rekening gehouden worden van bestaande toesbenden en ver worven rechten. VOOR WERKVERSCHAFFING AAN DE WERKLOOZEN Door den Staat, de Provinciën, Gemeen ten en Maatschappij van Spoorwegen zul len voortaan alle werkloozen mogen cp- geëischt worden voor het uitvoeren van werken van openbaar nut, mits een be hoorlijk loon, dat lager zal zijn dan het gewestelijk nijverheidsloon maar overeen stemt met het gevraagd rendement, meer der dan den werkloozensteun. Het loon zal betaald worden door het werkloozenfonds en het organisme dat de werkloozen bezigheid verschaft. VOOR DEN MIDDENSTAND De Regeering heeft besloten zelf de do tatie van 50 millioen frank ba doen voor het onlangs gestichte Fonds voor steun aan den Middenstand. Moeilijkheden van toepassing werden voorkomen. VLAAMSCHE VEEARTSENIJSCHOOL TE GENT De Regeering heeft het Casino te Gent aangekocht om er de Vfeamsche veeartse nijschool in te richten. BESCHERMING VAN DE KLEINE SPAARDERS Twee besluitwetten zullen eerstdaags verschijnen tot bescherming van de kleine 38T ZIE VERVOLG HIERNEVENS. SBBBEBBBBBBBBBBBBBB3BBBBBBISI3) We zouden onze Geachte Medewerkers dankbaar zijn moesten ze volgende pun tjes willen in oog houden: Bijdrage zoo vroeg mosrelijk zen den (LATER GEBEURTENISSEN mo gen ons steeds per expres of per telefoon medegedeeld worden, zelfs tot den Vrijdag 15-16 uur.) Aankondigingen van tooneel, ver gaderingen en bijzonderlijk verslagen niet lang maken. Tekst voor aankondigingen moeten ons vóór den Donderdag noen gewor den; enkel kleine berichtjes kunnen later nog aanveerd worden. A We zouden er geern toegeraken AL onze Postabonnen'cen den Zaterdag mor gen te doen bestellen. Helpt ons hieraan 4 net bijdrage op tijds in te zenden ven wat in 't begin der week gebeurt. Waarvoor dank bij voorbaat. DE UITGEVER. IBSB3!8BlIBB3BB3!tBBBB9BBZBQS£IB Een 50-tal Dooden en Vermist en. Veel Gekwetsten. Te Lansing, nabij Michigan, brak Dins dag nacht brand uit in een hotel waar verscheidene senators en volksvertegen woordigers waren afgestapt, daar zij eer. vergadering hadden bij te wonen in stad. Veel der gisten sprongen bij der. brand in een half toegevroren rivier die nevens het hotel loopt. Meest allen onder dezen kwamen om in de rivier. Het hotel stort te in en tientallen personen werden onder de puinen bedolven. Men vreest dat 50 personen in den brand omkwamen. 100 worden nog vermist. Zie op 2e blad foto van het brandende hotel. De foto werd Woensdag morgen genomen en kwam per radio-telegram Donderdag in Belgie aan. IBBBBaBBBBSBBBBBS£:Z2SJ2ai3=^B spaarders. De Staat zou zekere waarborg verleenen aan den spaarder, tot een be drag van 20.000 fr. per spaarder en scher pe kontrole invoeren op de beleggings maatschappijen. Deze maatschappijen vooraleer veil de Staatstusschenkcmst te kunnen genieten, zullen eerst klaarheid moeten brengen in hun toestand. WIJZIGING VAN HET BELASTINGSSTELSEL? In zekere kringen meent men ten zeer ste dat de Regeering opnieuw de super taks zal in voege brengen. Het s.elsel der Nationale Crisisbijdrage zou gewijzigd worden. Immers thans betalen de loon- trekkenden op het bruito loon hen uitge keerd wijl op de handel- en nijverheids winsten enkel crisisbijdrage wordt gelegd op de nettowinsten. De hooge inkomsten zouden zwaarder getakseerd worden. De herziening van het kadastraal inkomen is ook nog niet gedaan. Voor meerdere uiteenzetting zie {ien Brief van onzen correspondent uit Brus sel. KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN KOLONIËN (Toegelaten door de Wet van 29 Mei 1934.) VIJFDE SNEDE: xwart-bruine biljetten. ZESDE SNEDE: olijfkleurige biljetten. Voor de 5® en 6° snede, beloopende elk 50.000.000 fr., zijn de biljetten voor elk dezer verdeeld in 10 reeksen, die respectievelijk de letters A, B, C. D. E, H, K, L, M, P, zullen dragen en zullen genummerd zijn van 1 tot 100.000. Aantal der loten: 111.311 voor elke snede. Bedrag der loten: 30 MILJOEN FR. voor elke snede, te verdeelen als volgt: 1 lot van fr. 5.000.000 te verdeelen 5 loten van fr. 1.000.000 door het lot tusschen 5 loten van fr. 500.000 de 10 reeksen. 100.000 1 lot per reeks. 50.000 1 lot per reeks. 10.000 10 loten per reeks, 2.500 100 loten per reeks. 250 1.000 loten per reeks. 100 10.000 loten per reeks. Bovenstaande verdeeling geldt voor elke snede. De biljetten, aan den prijs van 50 fr, zijn te koopaan de Banken en Post kantoren, bij de Wisselagenten en aan de loketten der Koloniale Loterij, Gulden Vlieslaan, 56, te Brussel. De opeenvolgende trekking dezer twee reeksen zal waarschijnlijk plaats plaats hebben voor einde Januari 1935. N. B. De wijze van trekking en betaling zullen dezelfde zijn als deze in voege vanaf de 2® reeks. 10 loten van fr. 10 loten van fr. 100 loten van fr. 1.000 loten van fr. 10.000 loten van fr. 100.000 loten van fr. Een zicht op de verwrongen ijzeren gebinten van een der verbrande toestellen. den Zaterdag morgen per post thuis wil besteld worden, hoeve slechts onderstaan de l iefje in te vullen en fc: een open enveloppe gefrankeerd met 0,10 fr. te zenden aan DE HALLE POPERINGE. Mijnheer de Uitgever, Gelieve mij een kwijtschrift aan te bieden van 18,60 frank voor een abonnement op DE HALLE tot einde 1935. M:n ontvangt alsdan het blad kosteloos van nu tot Nieuwjaar, Naam Jemeente EBT Dit bericht is enkel geldig voor België. Wie in Frankrijk ons b'.ad begeert van nu tot einde 1935, sture ons 36.30 frank op per internationaal postmandaat Tel. Poperïnge N' fostcheckrekening N' 15.5'0, "UltgSVW KANSEN VANNES TE, Popêrlng»

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1