Europsescha Perspectieven KERSTDAG TREKKING KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER der Koloniale Loterij POLITIEKE KRONIEK DERDE SCHIJF 04 653 8476 66979 89848 B 59402 M 52011 E 41045 M 37917 M 08107 C 16551 L 49842 K 79468 A 75742 H 10533 K 04204 VIERDE SCHIJF 16 142 3745 96751 51093 H 43483 A 48758 P 19864 K 54919 D 60297 K 51093 D 78675 E 59101 K 77404 A 13263 D 26282 Wat zullen we vieren met Kerstmis WIE EEN ABONNEMENT BEGEERT VOOR 1935 AAN AL ONZE LEZERS Kerstnacht AAN ONZE INZENDERS EEN BEZOEK AAN NIEUWPOORT Zalig Kerstfeest AAN ONZE ABONNENTEN uwe schrale huid KRONIEK VAN OPENBARE WERKEN ZONDAG 23 DECEMBER 1934. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. V JAAR. N 51. TARIEF VOOR EEBICHTEN: Kleine berichten per regel 1.C9 f- Kleine berichten (mimiau.ni) 4.00 U. 2 fr. toeL v. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bl. per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bi. per regel 1.75 tr. Rouwber. en Bedank, (min.) 8.00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Annoneen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond Ingezonden wordttl. - Kleir.e berichten tegen den Donderdag noen. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR l JAAR (per post) Binnenland 18,60 fr. Belgisch Congo 35,tr. Frankrijk 35,— tr. Alle andere landen 55,— fr. fcmsww! SAN SEN V ANNE STE, Popêrtngd Tel. Poperingé N' Foatcheckrekening Nr 15.570, ii. Om Europa te begrijpen is het niet voldoende zich louter op de politiek te steunen. De politiek is enkel de[ bovengrond. Ook de natuur van den ondergrond is belangrijk. En de on dergrond bestaat uit kuituurwaarden die stabel en nagenoeg onverander lijk zijn, en den tijd trotseeren. Welk. is de wisselwerking tusschen onder- en bovengrond, tusschen kul-' tuur en politiek? De boer die zich uitsluitend om de bovengrond be kommert stelt zich bloot aan pijn lijke verrassingen. En zij die enkel de politieke bovengrond op 't oog heb ben mogen zich aan hetzelfde ver wachten. Om deugdelijk werk op den akker te leveren, om een aangepaste me thode voor een landbouwuitbating op te stellen moet men de elementen onder de knie hebben. Zoo ook voor de uitbating van een menschen-gemeen- schap. De kuituur moet op de poli tiek inwerken. Frankrijk-Duitschland is geen zui ver politieke tegenstellingWie dit beweert, ontkent de draagwijdte van twee opponente beschavingen. Poli tiek is belangrijk en nu vooral, maar de oppositie tusschen het Latinisme sn het Germanisme is misschien wel voornamer omdat ze er het vertrek punt van is. Vergeten we niet dat de politiek zoo wisselvallig is, en afhan kelijk van tijd, persoonlijkheden en andere omstandigheden. Op den po- Heken bovengrond kweekt men abso- 'utisme onder een koninklijken stan daard en demokratie onder republi- keinsche vlag. Werd de essentie van het Fransche volk daardoor gewij zigd. Is de Germaansche volksaard in zijn oer-eigenschappen veranderd se dert 50 jaar, omdat de Hohenzollerns, de sociaal-demokratie of het nazisme er het hooge woord voerden. Zeker! de invloed van den onder grond op den bovengrond is niet al tijd onmiddellijk zichtbaar, maar vroeg of laat doet hij zich gevoelen, zonder éénmaal te kort te schieten. Toen Hitler in Duitschland de macht veroverde geloofde men vrij algemeen dat een toenadering tot Italië een kwestie van dagen was. Er is zooveel gelijkenis, meende men, dat beide regiemen ongetwijfeld GE ZAMENLIJK zullen oprukken tegen demokratie en kommunisme en voor de uitbreiding van hun respektief nationaal prestige. Daarvan is niets in huis gekomen, en met reden. De Italianen zijn Latijnen en de Duit- schers Germanen. O! het staat niet op hun wezen, het steekt in hun ziel. Waarom heeft Mussolini zoo i'0 een konkordaat met het hoogste gees telijk gezag kunnen sluiten, en waar om doet Hitier zoo weifelend en zoo verward in godsdienstige aangelegen heden. Weerom het gewicht van twee kuituren. De Latijnen hebben gemak kelijker het katholicisme op hun be schaving laten inwerken dan de Ger manen. Is het toeval dat Luther een Germaan was? Hoogstioaarschijnlijk niet. Luther was de Germaan die, verontwaardigd over de misbruiken die hij vaststelde, op stormachtige, dus echt Germaansche wijze, rea geerde, zonder precies te weten waar hij zou belanden. Ook de H. Ignatius van Loyola was gegriefd, maar deze Spanjaard, die zich te Parijs spijsde, reageerde heel anders, als een Latijn, doelbewust, maar voornaam, hoffelijk en beschaafder Waar put het fascisme zijn eerge voel, zijn nationale trots, zijn fier heid, zijn drang naar prestige en voornaamheid en per slot van reke ning zijn streven naar de politieke uitdrukking hiervan? De glans, de uitzonderlijke pracht en verheven heid van het verleden, van het ov.de Rome, zijn Cesars. zijn Dantes, zijn Michel-Angelo's, zijn Florentie's, enz. ziedaar de stuwkracht die het Italië van nu optilt en sterkt en verrijkt. En hoe breekt zienderoogen de Germaansche ziel door het handelen de nazisme!. De oerkracht van de bruisende stroom die zijn uitweg niet vindt. Gewelddadig in zijn opmarsch, in zijn daden, in zijn optreden tegen over de contra-revolutie, tegenover de muziek, de Joden, enz., maar daar na weer weifelend en zoekend en tas tend. Een orkaan van instinkten en krachten voldoende om alles te ver pulveren maar steeds een maat te vroeg vertrokken, ontketend vooraleer het rustig, helder inzicht de uitkomst bepaalt. Het ware interessant hier te ver wijlen bij het diepe, oerkrachtige, koortsig-woelende instinkt van den Germaan en de klassielc-evenwichti- ge, fijner, beschaafder natuur van den Latijn. In ons dragen we, door ons Vlaming zijn, de essentie van de Germaansche beschaving, en ons KB3£9raiS33Z33ZI3IRE3BE!a3u9SZIi Europeeër-zijn maakt ons toeganke lijk voor de rustige schoonheid der Latijnen. We moeten echter tot de politiek terugkeeren en allereerst tot de po litieke verhouding tusschen Frankrijk en Duitschland. Alles wordt klaar wanneer men in Frankrijk de kampioen van de La- tijnsche en in Duitschland de heraut van de Germaansche beschaving be schouwt. En aldus moet men tot de conclusie komen dat de politiek alles verkorven heeft. O! niet alleen van Fransche maar ook van Duitsche zijde. Want hier rijst de prangende vraag: Vermits de politiek der beide landen tegen elkaar staat, is de eene beschaving dan ook de vijand van de andere? Het is waar dat de politiek van een land soms tegen da beschaving van een eigen minderheid gericht is, doch deze vaststelling houdt geen steek wanneer het om groote kuituur-vol ken gaat die aan de spits hunner beschaving staan en nagenoeg door hun eigen grenzen gedekt zijn. Wat thans gebeurt is historisch. Het gaat eenvoudig om de suprema tie van een van beide kuituren. De strijd is oud en wisselvallig. Maar die strijd is gevaarlijk,'zooals hij altijd gevaarlijk geweest is en gevaarlijk blijven zal. We hopen niet dat het gele gevaar zekeren dag beiden zal bevredigen met ze te verlammen. We hopen al leen dat er een dag komen zal dat beide beschavingen het nuttelooze van hun strijd zullen inzien. Het ge vaar ligt niet in zuiver kultureele strijd. Het ligt juist hierin dat de ondergrond steeds de bovengrond be ïnvloedt. dat de beschaving altijd op de politiek inwerkt. En kan men steeds de richting van de kultureele stuwkracht bepalen, de politiek is vol verrassingen, listen, kronkelingen en andere duistere handelwijzen. De politiek enerveert. Ze stelt ge rust om dan weer garde a vous te roepen, ze bevredigt en ontstemt, ze schept spanning en dan weer eens onspanning, maar per slot van reke ning is de uitkomst toch altijd de zelfde geweest: gewapende strijd en oorlog. Feitelijk schenkf, de direkte wisselwerking tusschen de twee kul turen zelf meer vertrouwen. Onge lukkiglijk is dit vertrouwen er niet voor 't moment. Dit blijkt overtuigend uit de Fransche zoowel als uit de Duitsche pers. Het is zonneklaar dat ze scherp tegenover elkaar staan, veel te scherp zelfs. Ucwettigd of niet, doch zoolang heide volken in den haat opgeleid worden is er geen om mekeer mogelijk. De pers heeft thans zulken invloed dat ze eenvoudig groo tendeels de massa vormt of misvormt. Men spreekt nu vaak van verant woordelijkheid, welnu de pers aan beide zijden van den Rijn mag van nu af aan dit begrip eens ernstig overwegen. Leest Hitier en leest Tar- dieu, en inspekteert dan maar uw soldatenplunje. De uitkomst ligt er vingerdik op. Enkel een kwestie van tijd, dus van geld. Het is voor den Volkenbond een prettige zaak geweest dat de Saar, zoowel als de koningsmoord rustig en voornaam van de baan geholpen wer den. Maar voor ons is het ook van belang dat er in den obscuren strijd om het meesterschap tusschen twee wereldkuituren een paar lichtpunten opgaan die een weinig hoop geven, omdat ze feitelijk tot den grond der zaak gaan. We bedoelen het onderhoud van Hitler met de Fransche oud-strijders Goy en Monnier en de tournee van den letterkundige Jules Romains. (Verboden nadrukHerwig. IQB38SC3BB333SEBBH3I3SaEB33a BINNENLANDSCHE LEENING MET LOTEN 5 T. H. 1933 Trekking van 18 December. Dinsdag heeft de 15e trekking plaats gehad der Belgische Leening met loten, 5 t.h. 1933. Reeks 314169 wint 5 miljoen. De zeventig volgende reeksen zijn uit- keerbaar met 25.000 frank. 117806 119674 120171 124928 132292 140972 141986 142312 150287 151716 153053 162921 170229 172404 174457 183658 184353 190631 190732 198961 200413 206316 210655 212354 212939 216832 227680 229136 229777 237130 240458 249172 257397 260389 269356 275347 280024 291841 292387 294063 294597 297621 299321 301069 304164 305793 307303 324132 328754 334532 335367 335876 339572 340948 344584 347788 350985 351764 356437 357427 358471 359723 364112 366098 369103 371137 375863 385650 393372 394372 Elke obligatie, behoorend tot eene uit getrokken reeks beeft recht op een vijf de van het lot, toegekend aan de reeks, waartoe zij behoort. BaeaiKzauaBZiJLisragsssszLsasas DZ KONING «DOCTOR HO?sTORI3 CAUSA VAN DE RIJSELSCHE UNIVERSITEIT DE PLECHTIGHEID TEN PALE1ZE De afvaardiging van professoren der Rijselsche Hoogescbocl die aan Ko ing Leopold III het diploma van Doctor Honoris Causa gebracht heeft. In het midden de Fransche Gezant, M. Paul Claudel. Winnen 100 frank: De 100.000 biljetten waarvan het nummer eindigt met: 1 Winnen 250 frank: De 10.000 biljetten waarvan het nummer eindigt met Winnen 2.500 frank: De 1.000 biljetten waarvan het nummer eindigt met Winnen 10.000 frank: De 100 biljetten waarvan het nummer eindigt met: Winnen 50.000 frank: De 10 biljetten waarvan het nummer eindigt met: Winnen 100.000 frank De 10 biljetten dragende het nummer Winnen 500.000 frank: Winnen 1.0Ö0.000 frank: Wint 5.000.000 frank: Winnen 100 frank: De 100.000 biljetten waarvan het nummer eindigt met: 1 Winnen 250 frank: De 1.000 biljetten waarvan het nummer eindigt met: Winnen 2.500 frank: De 10.000 biljetten waarvan het nummer eindigt met: Winnen 10.000 frank: De 100 biljetten waarvan het nummer eindigt met: Winnen 50.000 frank: De 10 biljetten waarvanhet nummer eindigt metn Winnen 100.000 frank: De 10 biljetten dragende het nummer Winnen 500.000 frank: Winnen 1.000.000 frank: Wint 5.000.000 frank: Hst lot der derde snede die begunstigd werd met de vijf millioen werd verkocht in vijf gedeelten door de Unie der Ver broederingen van Oudstrijders. Een vijfde werd gewonnen door een groep winkeljuf fers van Hirsch te Brussel en een ander vijfde door twee vriendinnen wonende te Brussel. Een derde vijfde werd gewonnen door een groep bedienden van een nij verheidshuis van Vorst. Van de andere vijfden is het nog niet juist gekend. De vijf millioen der vierde snede zijn terecht gekomen bij een groep van 20 winkeliers en arbeiders van Manage, die samen met den veldwachter tien biljetten gekocht hadden. De millioenen werden dus goed bedeeld. EEN MILLIOEN TE MIDDELKERKE Het nummer 49842 L, 3* schijf, der Ko loniale Loterij, werd door Heer Arthur Brulez. ter Bank voor Handel en Nij verheid in 20 a: ndcelen van 25 fr. on derverdeeld. De gelukkige winnaars zijn allen kleine burgers en werklieden, waar 50.000 fr. aan elk ten gcede komen. Bij verscheidene winnaars zijn er huishoudens met vier kinderen. Dinsdag reeds is Heer Brulez, onder geleide van acht personen, naer Brussel geweest ten einde de mil lion fr. te gaan inkasseeren. Des namid- da s, in de Bank voor Handel en Nij verheid had de verdeeling ervan plaats aan de volgende gelukkige winnaars: M. Giller, beenhouwer (2 deelen)C. Mortier, kruidenierswinkel; J. De Coster, fruitwin kel; A. Van Herreweghe, garagist; L. Van Meerhaeghe, gronselwinkel; F. Van Moe- I herbergier; H. Suenaert, kosthuis; M. Ryns, kos.huis; p. Eraedt, kosthuis; B. Gillardin, kosthuis; Fr. Lafairc, her bergier; A. Sinnesael. melkverkooper; R. V; nst" enlandt, beenhouwer; H. Cornells, melkverkooper; M. Mees, juwelier; M. Ha mers, winkeljuffer; M. Welle, sayettewin- en J. Heeghuys, drogerij winkel. Een gerucht doet de ronde dat een bij zonder ingezetene eveneens één miljoen fr. der zelfde reeks heeft gewonnen, maar wil houden. (Het geluk (Zie vervolg onderaan 6° kolom). (Naar een schilderij van Primo.) We hebben Kerstmis al zoolang ge vierd en beleefd. En toch, is het wel zeker dat we ons goed bewust zijn, wat. we eigenlijk wel doen? Kerstmis roept vóór onze oogen een der aandoenlijkste tafereelen op, die een godvruchtig gemoed kunnen tref fen: het wonderlijk gebeuren dat vóór negentien eeuwen plaats greep, toen God zelf als een klein kind ter wereld kwam. Zooveel liefde en zoo veel ellende grijpt ons aan, en we her denken die gebeurtenis met dankbare vreugde en wederliefde. Zonder een kleine KRIBBE is een Trvci otfccat voor ons ondenkbaar. En het is maar goed dat we stilaan te rugkeeren naar vroegere vrome tij den, wanneer elk geloovig huisgezin er prijs op stelde een stalletje of kribbete bezitten. Onze Vlaam- sche moeders wisten wel hoe Kerst mis te vieren in den intiemen huis kring Het was alles zoo eenvoudig. Een kindje door de kou verkleund, in een «bakje» op wat stroo; Maria en Jo zef, met de herders en de schapen. En dan de koningen met hun ge schenken. Gansch het tafereel volle dig opgeschikt en versierd, en ver licht eiken avond, een week lang. Het was niet meer een herinnering aan eer. vèr verleden. Het was, te mid den een blijde viering, alsof het JESU-KIND IN DE FAMILIE ZELF uit den hemel was nedergedaald, met zijn liefde en zijn stillen vrede. Ja, het is maar goed dat men in Vlaanderen terugkeere naar die zoo typische gedachtenisviering, door een zoo eenvoudig en inslaand middel om de geheele atmosfeer van den huis kring op te wekken tot grootere be reidwilligheid en ijver. Mochten dit jaar al onze christelijke huismoeders ingaan op de wenschen en beant woorden aan de pogingen van de IBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBIs. Kath. Vrouwengilden, om overal dit aloud schoon gebruik op moderne wijze in eer te herstellen! Het mag echter daarbij niet blij ven. HET HOOGTEPUNT VAN ELK KERKELIJK FEEST dus ook van Kerstmis blijft steeds het H. Mis offer. Ook in onze kerken wordt de kribbe opgesteld, maar in de bedoe ling der H. Kerk blijft dit steeds een middel om, door deze aanschouwe lijke voorstelling, de aandacht te trek ken op het mysterie zelf der Mensch- wor ing van Christus, op zijn ge- hee'- verlossingswerk, dat IN DE H. MIS wordt voltrokken. CH'TISTUS GEBOREN, WIJ HER BOREN! Ziedaar de kerkelijke viering van het Kerstfeest! CHRISTUS GE BOREN ziedaar de inzet van onze verlossing, waarvan de hoofdlijn loopt en stijgt van uit de arme kribbe naar het bloedige Kruis, en zich da gelijks voortzet, langs onze deelname aan Misoffer en Communie, tot elke geloovige ziel. WIJ HERBOREN: zie daar de voltrekking van Christus' werk, door en in de H. Kerk, met onze medewerking. Zoo zullen we dan Kerstmis vieren CHRISTUS' KOMST niet enkel her dacht, maar hernieuwd op het Al taar; zijn BLIJDE INTREDEin de kerk te middernacht, ja, maar ook zijn «Intrede» IN ONZE ZIELEN door een vernieuwing van geheel ons christelijk leven. Thans wordt de gelegenheid ons aangeboden om Kerstnacht te vieren zooals het behoort, en zooals het onze voorouders deden. Laten we, in de in getogenheid van dien stillen nacht heêngaan naar onze kerken te mid dernacht om, met de oogen van onze moeder de Kerk en met haar hart en haar gevoelens, de groote gebeurtenis te aanschouwen en in onze zielen neê te leven. vrage dit aan den Briefdrager die het noodige zal doen. ISSBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBEBBEBBBSESBESB ZALIGEN HOOGDAG VAN KERSTDAG! IHIBBIBBBBBBBBBBBBBBSBEBBBB i. Daar klinkt een kloksken in den nacht... Een nacht van wonder-vreemden gloed, Een sprookjesnacht met sterrenpracht Een klokske... puur en hemelsch zoet, n. En t'allenkante hoort men thans, De klokken jub'len in den nacht, In vreugdevolle akkoordendans Met tintelend vernieuwde kracht. III. Verlossing! hangt in ieder klank Verlossing! reuzelt overal. Verlossing! 't menschdom knielt en dankt Verlossing! uit dit tranendal. IV. En menschen gaan en knielen neer, Voor d'arme krib met 't God'lijk Kind, Dat d'armpjes openbreidt, zóó teer, O! Wat heeft God den mensch bemind. V. t Is Kerstmis. Gansch de Kerk herdenkt Het Kindeke van Bethlehem. Het Kindeke! God zelf die wenkt Naar óns, om toch te gaan bij Hém. DRIES AMPOORTER Nieuwkapelle. lEBEBflaSEBBBBEBSBaaBBBBKaBaS We steunen er nog op dat artikels zoo 'eel mogelijk den Donderdag morgen boeten besteld worden. Enkel nieuws ^•er gebeurd, mag ons den Vrijdag toe komen. Groote aankondigingen kunnen we niet aanveerden na den Donderdag borgen, eerste postbestelling. We moeten er toe komen dat AL onze Lexers hun blad den Zaterdag morgen °ntvangcn en vragen daarvoor uwe huip, **arvoor dank* Het is een oude gewoonte de oude zijn doorgaans de bestedat katholieke menschen elkander een zalig Kerstfeest wenschen. Het Davidsfonds blijft nooit ten achter waar het er gaat om dergelijke geplogenheden, sieraden van den Vlaam- schen kultuurschat. En het wenscht hier bij aan zijn 72.0C0 leden van ganscher harte een Zalig Kerstfeest! A Het Kerstfeest is ook nog de tijd van aangename avonden, van Kerstboomen en plum-pudding, waarin de menschen aan hun vredig geluk ten volle kunnen lucht geven. Het is dan ook wel voor de Da- vidsfondsafdeelingen de mooiste tijd om hun menschen te vergasten op feest avonden die met de kerstvredegedachte bezield zijn. Daarom gaf C. P. O., dienst tak van het Davidsfonds, een Kerstkata- loog uit. waarin een prachtige reeks Kerststrooken worden aangegeven, alle van het beste gehalte, om de menschen in te wijden in die hem else he atmosfeer van «Vrede op aarde». Tevens geven die strooken over 't algemeen reproducties van groote kunstwerken. Het Hoofdsekretariaat verwacht dan ook dat van dien Kerstkataloog het beste gebruik zal gemaakt worden, nu talrijke afdeelingen een fijn projektie-apparaat bezitten. Afdeelingen, laat uw menschen het Kerstfeest in al zijn schoonheid genieten, en schenk hun den vrede, toegezegd aan hen die zijn van goeden wil MBflBflBBBBflSBSiSBtCIBaaSaESaaEI We vragen aan onze Abonnenten van het Buitenland, ons het bedrag van bun abonnement 1935 te willen zenden vóór NIEUWJAAR. Het bedrag voor Frankrijk is 35 frank Belgisch ge!d of 7 belgas, liefst te zenden per internatio naal postmandaat; voor Kongo 7 belgas; alle andere landen 11 belgas. en springende lippen Een dertigtal leden der Iepersche Han delskamer, onder gelei-'e van hunnen Voorzitter Heer Hector Vermeulen en ver gezeld van de Heer Burgemeester Van der Ghote en Heer Advokaat Butaye, bezoch ten Zondag laatstleden de Haven van Nieuwpoort op uitnoodiging der Handels kamer dezer stad. De ontvangst greep plaits op het stad huis. De Heer Voorzitter Steyaert, om ringd door de leden van zijn Bestuur en de Heer Burgemeester der stad Nieuw poort, verwelkomden de bezoekers. De voorstellingen gedaan zijnde, nam de Heer Steyaert het woord en dankte de Ieperllngen om zoo talrijk zijn uitnoo diging beantwoord te hebben. Hij deed uitschijnen hoe dringend noodig het is verbeteringen te bekomen voor de haven welke zoodanig eng en vernepen is dat de scheepvaart er erg door belemmerd is, en door die oorzaak haren bloei, waaraan zij recht heeft, niet kan bereiken. Hij wees op de mogelijkheid dezer haven, de ééni/e natuurlijke van België, een model haven te maken. Hare ligging op twee passen van Engeland, hare nabijheid der Fransche haven en dan haar hinterland, den ganschen Westkant van Vlaanderen, welke de haven van Nieuwpoort tot eene bloeiende handelshaven zouden kunnen maken. Ongelukkiglijk, zegde spreker, wordt Nieuwpoort stiefmoederlijk behan deld en het gouvernementeel manna dient slechts om andere streken van het land te bevoordeelt gen. Zelfs wordt Nieuwpoort bedreigd met de tot:le afschaffing van haren reizigersdienst per spoorweg. Om dezen toestand te verhelpen ware het noodig de haven van Nieuwpoort te vergrooten, de verbinding van den IJzer met de Leie te bewerkstelligen om het Walenland rechtstreeks met de Noordzee te verbinden. Spreker deelde mede, dat de Heer Gou verneur Baels hem de verzekering had gegeven dat de verbinding Ieper-Komen weldra eene oplossing zoude krijgen. Hij vroeg om de pogingen der Nieuwpoortsche Eandelskaimer te steunen en drukte de hoop uit dat het bezoek der Iepersche afgevaardigden een eerste stap zoude we zen tot een gemeenzame werking om de belangen der beide steden tot eene goede oplossing te brengen. Hij eindigde zijne rede om een nakend bezoek der Handels kamer van Nieuwpoort aan te kondigen om de vaart Ieper-Komen te komen be zichtigen. De Heer Vermeulen nam vervolgens het woord, om voor de vriendelijke uitnoodi ging en gulhertig onthaal te bedanken en gaf de verzekering dat de Ieperllngen met hand en tand hunne belangen die ook deze van Nieuwpoort zijn zullen ver dedigen en tot eene goede oplossing zul len brengen. Een zeer gedocumenteerde uiteenlegging werd door spreker gedaan, waaruit men kon opmaken dat reeds van in de elfde eeuw leper met den IJzer was verbonden, dat de stad leper door de eeuwen heen de werken der Nieuwpoortsche haven en sassen steunde en betaalde, zoodanig dat ten huldigen dage er nog benamingen be staan te Nieuwpoort zooals Ieper-Sas, enz. Zijne rede vervolgende, deed de Heer Voorzitter de moeilijkheden der scheep vaart uitschijnen, de noodlottige ijzerweg- brug te Kaaskerke, het gering waterpeil van den IJzerstroom en de vaart van Knokke tot leper welke gedurende den Zomer zoozeer de scheepvaart belemmer den. Hij wees op de dringende verbin ding Komen-Ieper, welke zoude toelaten het overtollig water der Leie te benutti gen om een geregelde scheepvaart in te richten tot welzijn der gansche streek en der haven van Nieuwpoort. Hij deed een warmen oproep cm door alle middelen eendrachtig ten strijde te trekken voor de belangen der beide zustersteden, en druk te de hoop uit dat eerlang de vereenigde pogingen met goeden uitslag bekroond te zien. Deze beide redevoeringen werden geest driftig toegejuicht en het bezoek der ha ven werd aangevangen. De lage tij liet aan de bezoekers toe met aandacht de uitleggingen te volgen over den toestand der haven. Drie bevaar bare kanalen zijn met de haven verbon den en verschillende kreeken of bijkana- len dienen om de af- en toevoer van water te verzekeren. Eene visschersvloot van ongeveer 80 eenheden bezoekt regelmatg de haven en maakt van Nieuwpoort een visschersha- ven van tweeden rang door het feit dat de aanlegplaatsen zoo bekrompen zijn en met veel moeilijkheden gepaard gaan. Verscheidene finnas voor het invoeren van steenkolen en bouwstoffen hebben regelmatige in- en afvaart te boeken. De houthandel welke vroeger zeer bloeiend was, in nu totaal verdwenen. Er bestaat een Bassin rechtover de bocht van den IJzer welke gebouwd werd om de schepen toe te laten daar binnen te varen en hunne koopwaren te laden en te lossen. Tegenwoordig wordt deze kom slechts gebruikt voor... oesterkweek... en de heer Sasmsester hoeft nimmer zijne sluizen te openen voor de schepen. Om de haven te verbeteren is er maar één middel: de groote doorsnede zooals het plan werd opgemaakt door wijlen heer ingenieur Demey. Dit plan werd in prin- I3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ciep aangenomen door Stad en Staat en zelfs werden contracten gemaakt en her nieuwd sedert vele jaren. Deze werken zouden de bocht van den IJzer welke veel moeilijkhed' nn de scheepvaart berokkent totaa' ver dwijnen, de haven zoude zie echte lijn naar de kom welke nu be rich ten. Düar zoude eene groote sluis aange bracht worden zoodat de schepen van aan de Bassin tot de stad zouden kunnen aan leggen en hunne koopwaren ten allen tij de zouden kunnen laden en lossen, daar de tij zich in de haven niet meer zoude doen gevoelen. De binnenschepen zouden immer de haven kunnen binnenvaren en de handel zoude eene groote uitbreiding kunnen nemen. Het is dringend noodig dat er weldra eene oplossing aan dit vraagstuk gegeven worde en nu of nooit is het ooger.bük daar om werk te geven aan onze arbeiders. Zoo het Gouvernement wilde, konden honderden armen gebezigd worden, om de haven van Nieuwpoort te verbeteren en de waterwegen te herstellen welke de toegung naar het binnenland moeten be werkstelligen. H* de haven"beziohtigd t? hebben, werd de terugtocht naar de stad aangevangen, waar in het lokaal der Handelskamer nog eene grondige gedcchtenwisseling volgde. Wij verhopen dat de samenkomst der leden der twee Handelskamers en der overheden der beide steden een eerste stap zal wezen tot eene gezamenlijke wer king voor onze gemeenzame belangen. Een woord van dank aan inrichters en deelnemers aan dezen nuttigen uitstap. JULIEN TAHON. IBBS833999BBBB3S3BSBBBB3BB£B Bijna telken jaar worden er in de laat ste veertien dagen van December een vloed van openbare werken uitgeschre ven. Onder deze uitgeschreven werken die dus nog vóór Nieuwjaar ter aanbesteding liggen, bevinden er zich de volgende voor ons gewest: Op 21-December te Brugge worden de werken aanbesteed voor het rechttrekken der Rijksbaan Nieuwpoort-Sluis, vak Gis tel-Brugge, onder Varsenare. Op 22 December te Brugge, in het Pro vinciaal Hótel, aanbesteding voor de onderhoudswerken aan de provinciale ba nen van het Arrondissement leper. Bestek bedraagt 220.420,30 fr. Op 28 December voor den Heer Hoofd ingenieur van Bruggen en Wegen, Vrij dagmarkt, Brugge, is het aan de beurt van de nieuwe rijksbaan Gent-Wester- kust, vak gelegen tusschen den steenweg van Kortemark naar Gits op Kortemark en de Marktplaats van Zarren. Op 31 December voor het deel gelegen tusschen de Marktplaats van Zarren en Diksmuide. Op 29 December voor den Heer Hoofd ingenieur van Bruggen en Wegen te Oostende, Langestraat, aanbesteding voor het herbouwen van de Schoorbakkebrug over den IJzer en de vaste brug over den kleinen Beverdijk te Dervijze. Vrijdag 14 December 11. werd het vak aanbesteed tot het veihreeden en her stellen van de Staatsbaan tusschen den Oosthoek en De Panne. Een 13-tal aannemers, met te samen een 50-tal aanbiedingen, waren voor dit werk ingediend. Het laagste aanbod is dit van den aan nemer D. Beun van leper, voor de som van 829.689 fr., met gebruik van Zweedscli graniet 8/10, of 946.109 fr. met gebruik van Belgisch Porfier. Het hoogste aanbod was dat van Cie Gle Asphaltes, Porhyre et Goudronsvan Brussel, met 1.204.943 fr. met Porfiere steenen en Zweedsche Boordsteenen, of 1.261.126 fr. met Porfier steenen en Bef* gisch Petit Granit voor boordsteenen. Na de voltooiing van deze werken, zal eene prachtige verbinding tot stand zijn gekomen tusschen de westerkust en het binnenland. Laten wij ons insgelijks tevreden stellen met al deze openbare werken, die tal vajl onze werklooze werklieden werk zal ver schaffen. «■BBBflflBBBBBBBBBBBflBBflflflBBM DE HOTELS VAN OOSTENDE MAAKTEN SLECHTE ZAKEN DIT JAAR De groote hotels van Oostende hebben in het laatste seizoen heel slechte zaken gedaan en groote verliezen geleden. Voor de meesten is de toestand onhoudbaar ge worden. De maatschappij die de Con tinental en de Océan in pacht had den heeft een konkordaat aangevraagd. Twee andere hotels, de Playéen de Splendidhebben de voordeelen van een hypothecair moratorium aangevraagd. Volgens bekend gemaakte cijfers werd in die hotels in de laatste 5 jaar het zaken- cijfer met 75 verminderd. ffiBBaBBBBBEBBaBBBaBBBBBSaiSaa CHRISTMAS-PUDDING vliegt en heeft zich ditmaal vooral neer gezet in de Leopoldlaan) 50.000 FRANK TE IEPER AAN EEN WINKELIER Het geld voor de koffiedrinkers. Een lot der laatste Koloniale Loterij kwam uit te leper en wel op Nr 96751 reeks B. Het lot maakte deel uit van de vierde snede en hoorde toe aan M. Cla- rysse-De Wesrdt, koffiehandelaar, ge huisvest in de Elverdingest-oat. De koffiehandelaar had zijn lot ver deeld in honderdsten en deze aan koo- pers van koffie uitgedeeld. L.» maakt dat thans de 50.000 fr. te verdeelen vallen in 98 paarten. DE ANDERE WINNAARS VAN EEN MILUOEN De winners van een millioen, 500.000 fr. en 100.000 fr. alsook de kleinere loten zijn door gansch het land verspreid ge worden. Een lot van een millioen kwam terecht bij een groep van vier personen te Brus sel. Een hunner, de bediende Van Ginge- len, was tegenwoordig bij de trekking. Men begrijpt zijn ontroering toen hij zijn nummer hoorde uitkomen. Naar het schijnt had zijn haar en kam het dan hard te verduren. Een milioen zou terecht zijn gekomen in een arbeidersgezin te Gent. Een an der millioen bij een gToep van vijf stu denten te Leuven; twee millioenen vielen ten deele te Charleroi. Het lot met nummer 51093 K was in het bezit van den Heer Gilissen te Ho- logne-sur-Pierres. Deze wint met zelfde lot een prijs van een nilffccn en een van 100.000 fr. Een groep leden van het personeel van de autobussen Lux te Antwerpen won nen 500.000 fr. Nog te Antwerpen is een lot van een millioen en een ander van 590.000 uitgekomen. Te Elsene werd even eens een millicen .gewonnen. Te Spa een half millioen, to Borgloon een millioen. Heel Engeland is in de weer cm Ket Christmas »-feesl voor te bereiden. Hier ziet men de Keer Burgemeester Hammermith (Londen) en zijne Dar.ie met bet person-el van Het groot waren huis Lyon van Londen, Hezig een reuzen- pudding gereed maken voor de aanstaan de Kerstdagen. isaaaBEassaaES3S5èi45asB6aa£;asi 330 BRIEVEN VAN NAPOLEON VOOR ANDERHALF MILLIOEN Bij een openbare- verkooping onlang» gehouden te Londen werden 300 brieven van Napoleon door de Fransche Rcgtc.ing voor anderhalf millicen aangekocht.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 1