Radio "BARCO" E L O T T E Rond het werk van onze Regeering NATIONALE RADIOELECTRISCHE FABRIEK, 141, Louisalaan, Brussel MODEL 6 Lampen 1695 fr. MODEL SUPRA LUX 1975 fr! STEVENS Gebroeders SUPER FN R 6 1850' SUPER FN n 5 115®' SUPER FUR 7 255® f ONTROOMERS Nieuwe reeks maatregelen getroffen Eene nieuwe Autobuslijn j Verkrijgbaar bij alle goede Elektriekers en Radioverkoopers Alle BARCO-toestellen zijn gewaarbord gedurende 12 maanden Buitengewone Vergadering van den Provincialen Raad van West-Vlaanderen DE BEMESTING IN CRISISTIJDEN ERG ONGELUK TE ZILLEBEKE or 97 PER MAAND- Of 6Qf PER MAAND of125'permaand HETKENTEEKENDER VOLMAAKTHEID De filmster Elissa Laudi die afbrak met Kaar Amerikaansche Cinemamaatschappij Wie in Engeland meest verlangt waar zo moest optreden in de rol van naar Kerstdag, zijn de kindje*. Vader Sarat Bernard, film die de maatschappij Christmas zal hun dan veel speelgoed van zinnens was te maken over het leven en snuisterijen brengen die ze nu in der groote Fransche tooneelspeelster. de winkels verlangend staan te bezien. (n uw spel da electro-ontroomer MELOTTE maf verlaagden draai baren melkbak. Tijd gewonnen. Handwerk ge spaard. Oe turbine draait heel nauwkeurig aan de vastgestelde snelheid; zoodus verhoogde boteropbrengst. Grootere winst. de jubilarissen charles de wildemarie-louise samyn Dinsdag vierden de Kclitgenooten Charles DewildeMarie-Louise Satnyn hun (louden Bruiloft. De Echtgenoot is geboren te Zonnebcke in 1867 en zijne Vrouw werd geboren te Bcselarc in 1866; uit het huwelijk waren 8 kinders. Te 8 l/2 uur had eene Mis van dankzegging plaats in St Jacobskerk, waarna ontvangst op het Stadhuis met eerewijn, aanspraak van Heer Schepen Lemahieu en geschenk. De Oudjes slijten nu hun dagen op den «Verloren Hoek» te leper en we wenscben hun er nog lange jaren gezond zamen te mogen verblijven. VIJF AUTOBOTSINGEN OP EEN DAG TE MEENEN Woensdag 11. hadden te Meenen niet min dan vijf autobotsingen plaats. Dit ls waarlijk een rekord. Een der botsingen had plaats tusschen den autokamion, ge voerd door Re ml Debruyne uit Watou en den tram. De botsingen brachten gelukkig alleen maar stoffelijke schade mede. HEFTIGE GEVECHTEN BIJ POGING TOT LYNCHEN IN DE V. S. VAN AMERIKA Te Shelbyville heeft de menigte een neger willen lynchen die een aanranding had gepleegd op een 14-jarig blank meisje. De gewapende macht moest een geweldi gen strijd aanbinden met de menigte en twee personen werden gedood. Een veer tigtal v :n gewond. De rechtbaniga- bouwen v den in brand gestoken. BRUSSEL-LEOPOLDSTAD IN TWEE DAGEN PER VLIEGTUIG. Donderdag morgen, om 10.46 uur voor- deld. De bemanning bestaat uit den En- tolddag, ls te Evere het vliegtuig Ko- gelschen Ken Waller, die eveneens het- nlngln Astrid vertrokken met bestem- zelfde vliegtuig bestuurde bij den rit naar mlng van Leopoldstad, ln Kongo. Het Australië, en den Belgischen piloot Mau- vliegtuig ls de gewezen «Cornet», die rice Franchomme. vierde geklasseerd werd ln den rit Lon- j Donderdag te 15.44 uur ls het vliegtuig den-Melbourne, van hetzelfde type als he' goed geland te Oran, gereed cm den Vrij- vLiegtuig waarmede Scott en Campbell dag morgen te vertrekken naar Leopold- dien wedstrijd wonnen. stad, waar men hoopte Zaterdag aan te De weg moet «afgelegd worden ln twee j komen. Vrijdag morgen te 7.47 uur ver dagen. met enkel twee tusschenlandin- trok Koningin Astrid uit Oran voor gen. De snelheid door het vliegtuig te be- Niamey, reiken, is 320 tot 340 km. per uur, ge mid- KERSTDAG-VOORSMAAK ELISSA De Kabinetsraad vergaderde nogmaals Vrijdag 14 December en trof een nieuwe reeks maatregelen, die wij als volgt kun nen samenvatten: Tot BESTRIJDING DER WERKLOOS HEID besloot de Regeering gedeeltelijk het plan van professor-volksvertegen woordiger Van Hecke te doen uitvoeren, met de werken van waterleidingen in groote oentra's te doen aanleggen. Voor de JONGE WERKLOOZEN be raamt men alle mogelijke werkverschaf fing. Zij zullen denkelijk een voorrang hebben voor de vervanging der ongehuw de vreemdelingen en der pensioengerech tigde arbeiders. De COTISATIE der werklieden, aan gesloten bij de Verzekeringskassen tegen werkloosheid zal met 1 fr. per week ver hoogd worden. Voor de opstelling van den STAAT VAN BEHOEFTE zal een deel van invalidi teitspensioen vrijgesteld worden en zal re kening worden gehouden met de hypo theek-Intresten op de hulzen. Voor de GEHUWDE VROUW, volledig werkloos en hoofd van gezin, zal een be teren toestand bezorgd worden. OP DE KAPITALISATIE- en BELEG GINGSMAATSCHAPPIJEN zal scherpere kontrool uitgeoefend worden. HET TARIEF VAN KOOPWAREN- VERVOER op de Spoorwegen zal met 10 verlaagd worden. EEN NIEUWE LEENING zal aangegaan worden te Parijs aiasn circa 5 cm de vroegere leening aan 6 V» terug te kun nen betalen. DE LUCHTLIJN BELGIE-KONGO zal regelmatig in dienst komen met Februari 1035. DE WEDDEN EN LOONEN van het Koloniaal Personeel zullen eveneens ver laagd warden. NIEUWE BESLUITWETTEN Deze week zijn eveneens verscheidene besluitwetten verschenen. Deze besluit wetten kunnen best samengevat worden als volgt: Bescherming der kleine spaarders Kontrool op de private spaarkassen of maatschappijen die gelddepisoto's ontvan gen maar geen deposito-banken zijn. Deze maatschappijen moeten regelma tig gevormd worden en minstens een ka pitaal bezitten van 5 mlllioen. Bij maat schappijen met aandeelen en een kapitaal van twee mlllioen voor de coöperatieven, Het kapitaal moet volop gestort zijn. De spaarkassen moeten door den Staat goedgekeurd zijn, mogen maar zekere be paalde plaatsingen doen en zijn onder staatskontrool gesteld. De Coöperatieven of dergelijke inrioh- tingen mogen ook maar zekere bepaalde plaatsingen doen, mogen geen participa ties nemen in andere maatschappijen en moeten zich desnoods afscheiden van de bankinstellingen. Het beheer van de Klei ne Spaarders is bemachtigd hun actief op te rcepen. Kontrool op de kapitalisatieonderncmlngen. Deze ondernemingen moeten de goed keuring hebben gekregen van den Staat, zijn onder zekere kontrool geplaatst en bepaalde regelen zijn voorgeschreven bij hun beheer. ISIEIHaaHBSSMEESBS.T* AUTO TE—«j. ZOOI Verkoop op krediet van waarden met loten. Mogen alleen nog verkocht worden op krediet waarden die ter beurs gekwoteerd worden. De winst van de tusschenperso- nen wordt beperkt en zekere rechten wor den den koopers toegekend, o. m. het recht op de rentebewijzen aan den titel gehecht vanaf den aankoop. Tewerkstelling der wcrkloozen. De bijdrage tot het Crisisfonds van den Staat, Provintiën en Gemeenten wordt vastgesteld maar mag desnoods overschre den worden, mits een nieuw Koninklijk Besluit. De Staat, Provintiën, Gemeenten en de Maatschappijen van Belgische Spoorwe gen en van Buurtspoorwegen mogen wcrkloozen opeischen om werken van openbaar nut uit te voeren. De gelden van het Crisisfonds zullen mogen aangewend worden tot het betalen van deze werken. De duur der prestatiën zal evenwel den duur niet mogen over schrijden die verkregen wordt bij deeling van den werkloozenstcun verdeeld door een bepaald uurloon. In do steden zal een 40-uur prestatie mogen gevergd worden en op het platte 36 uur. Dan zullen de overuren moeten betaald worden volgens het bepaalde uur loon. Dit loon zal niet meer mogen be dragen dan de van het normaal loon. De oproepende besturen zullen aan de tewerkgestelde werklieden een vergoeding uitkeeren van 5 van hun werkloozen. steun. De werkloozen kunnen eveneens verplicht worden zekere ingerichte leer gangen te volgen. Wijzigingen der inrichting der Deposito- en Consignatiekas. Verscheidene wijzigingen worden ge bracht aan de inrichting der Deposito- en Consignatiekas. Wijziging belastingtoepassing. De grondbelasting op de onroerende nij verheidsgoederen en onbebouwde percee- len grond wordt vastgesteld op 8 vaa de kadastrale opbrengst. De Inkomsten van man en vrouw wor den samengevoegd voor de toepassing van de bedrijfsbelasting. Andere wijzigingen werden aangebracht. Vrijstelling van be lasting wordt gegeven voor de muziek- audientles gegeven in hotels en soortgelij ke inrichtingen als er geen inkomgeld of andere soortgelijke heffing gedaan wordt, IN DE KAMER Twee wetsontwerpen over de bescher ming der kleine spaarders en de afschaf fing van de militaire vergoedingen aan de mllitianen werden ter Kamer neergelegd. De Kamer verwierp het regeeringsont- werp over de ffcrgoedingen aan de mill- tianen maar een amendement werd aaa het ontwerp gevoegd door den Heer Hey- man en denkelijk zal het wetsontwerp aldus goedgekeurd worden. Meerderen uitleg vindt U hierover in den brief ven Brussel. Donderdag heeft de Kamer het ontwerp op de bescherming der kleine spaarders goedgekeurd met 140 stemmen tegen 8 en 14 onthoudingen en het veranderd ont werp op de militievergoedingen met 100 tegen 14 en 35 onthoudingen. Drie nieuwe besluitwetten zijn Vrijdag laatstleden verschenen. Zij hebben alle drie betrek op het beroepskrediet en het kredietfonds van den Middenstand. Een nadere uitleg geven zou ons heden te ver brengen. TE POPERINGE UIT DE FILMWERELD EERW. HEER SCENEH Woensdag; morgen botste de auto van een handelsreiziger uit bet Brusselscb® tegen een boom der Deken De Bo-laan te Poperinge met het hierbovens4aand« resultaat. Da man werd niet gewond. PASTOOR VAN EESEN. die Zondag laatst, IS December 1-34, met veel geestdrift ingehuldigd werd C32!Baa922&Q2aC5B9BBEÜiSSB3Z3!! Volgens ingewonnen inlichtingen zou de autobuslijn Veurne-Poperinge, wellicht opnieuw kunnen uitgabaat worden, op voorwaarde nochtans dat de betrokken gemeentebesturen de gevolgde weg in be rijdbaren toestand zouden brengen. De bevolking van het te bedienen ge west zal zeker den reisweg willen kennen en ook vernemen of de gevolgde weg hun voldoening zal1 geven, en tevens of ce rij weg in goeden of slechten staat is op hun grondgebied. Van zoodra wij vernamen welke weg er zou gevolgd worden, zijn wij zoo vrij ge weest eens die reisweg af te bollen. Vertrekkende van Veurne Statie, zou de autobus de Staatsbaan Veurne-Ieper vol gen tot aan de herberg De Kruisstraat (weg naar Bulskamp). Dit deel Staats baan, waarover reeds gesproken werd in het laatste nummer van De Toekomst wordt verbreed en verbeterd en zal een nieuw modern kleed krijgen. Dan wordt de steenweg naar Bulskamp genomen, ellendige weg, kronkelend en schokkend, verzinkend in het modder, en daarbij gevaarlijk voor uitslibberingen. Bijzonder het eerste deel gelegen tusschen de Staatsbaan Veurne-Ieper en Bulskamp Kapel, op de grondgebieden van Veurne, Bulskamp en Steenkerke. Van af Bulskamp-Kapel verbetert hij een weinig, hier en daar een diepe put; oppassen is de boodschap, anders kennis making van het hoofd met het plafond van den auto. De doortocht van Bulskamp is tamelijk, gesne schoone doortocht ln alle geval, maar t is krisis voor de gemeente, zegt men. Over het dorp dient men opnieuw te vertragen, om over de hobbelige steen tjes te rollen, en zoo gaat het naar het gehucht Zwaantje Op Wulveringem ls de weg niet beter, niet slechter, hier ontmoeten wij eene kennis en vernemen dat er verbetering te verwachten is; men vertelt dat ze heden bezig zijn voor rekening van de gemeen ten Wulveringem en Vinkem, de weg gaande van deze laatste gemeenten naar de Staatsbaan Veurne-Ieper te herstellen, die, ja... nog slechter gesteld was en dat de kas dezer gemeente voor dees jaar niet toelaat meer werken uit te voeren en dat toekomende jaar de weg Wulverin- gem-Vinkem niaar Zwaantjes zal hersteld worden. Parijs is ook niet op een dag gebouwd en als er goeie wil ls, die hier niet ten achteren is zal voldoening komen. Van Wulveringem-Vinkem geraakt men alzoo verder te Izenberge, stillekens want hier zou er... karnemeel kunnen te voor schijn komen, put in, put uit, traag te rijden. Wij vernemen dat ze bezig zijn den weg te herstellen, dot er één werkman bezig is te herstellen, ('t is alsof de ziee in asch- manden uit te dragen valt). De putten worden uitgetrokken, wat zand onder den steen gestopt en het putje is er uit; wanneer het steentje gebroken is moet de man eentje zoeken langs den kant en trachten het nieuw gemaakte putje te vullen met de brokjes. Jammerlijke mentaliteit; binnen enkele Jaren zullen ze het voorbeeld kunnen vol gen van hunne nabuurgemeente Leisele, de putten vullen in den steenweg met kar ren macadam. Van Izenberge gaat de reis naar Gijve- rinkhove-Drie Boompjes (Staatsbaan Hoogstade-Roesbrugge) over de grondge bieden van Izenberge-Leisele en Gijve- rinkhove, om aan het gehucht Drie boompjes) aansluiting te geven met den autobus Diksmuide-Loo-Roesbrugge. De bewoners dezer afgelegen gemeenten zullen met een zeker genoegen dezen nieu wen uitbatingsdienst zien tot stand ko men, en het ware te hopen dat dë be trokken gemeentebesturen op wier grond gebied de autobus rijdt de genoemde weg wat degelijker zal herstellen, anders wen- schen wij, en er zullen nog veel anderen zijn meteens, dezen weg niet te moeten mede maken met den autobus. «BiasasESBSHaBBsaaaansaBaaisB LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 5 1923 Dinsdag namiddag werd de provinciale raad van West-Vlaanderen samengeroe pen om een besluit te treffen in de zaak van de provinciale pensioenkas der ge meentebedienden. De Heer Biels, gouverneur, opende de zitting met de lezing van het koninklijk besluit waarbij de provinciale raad wordt bijeengeroepen. De Hesren Vermeulen (VI. Nat.) en Staes, van Izegem, (Kath.) stellen enkele vragen waarop geantwoord wordt door den Heer Ollivier, bestendige afgevaar digde. Deze zet verder de voardeelen uit een van de ontbinding der provinciale pensioenkas der gemeentebedienden van West-Vlaanderen, welke zal vervangen worden door de Omslagkas voor gemeen tepensioenen bij het Ministerie van Bin- nenlandsche Zaken. De stemming nopens de ontbinding geeft als uitslag 64 ja en eene onthouding (H. Vermeulen). De zitting wordt daarop geheven. liiHaainssBasHSSEUUBsaaaBaBBBBB NEDERLANDSCHE GROOTE VLIEGTOCHTEN Het Nederlandsch vliegtuig De Snip heeft de vlucht van Holland naar Neder landsch Guyana, met bestemming van Paramaribo, met welslagen en veel spoed afgelegd. De «Uiver», bekend bij den wedstrijd Londen-Melbourne, was eveneens vertrok ken voor een rekordvlucht Holland-Ne- derlandsch Indie, maar moest wegens een defekt neerstrijken in de woestijn van Syrië. Het is een betreurenswaardig feit op onze dagen van crisis nog te moeten vaststellen, hoe er nog landbouwers te vinden zijn, die weinig of niets over heb ben voor eene volledige bemesting hun ner weiden, waarvan nochtans een al of niet winstgevende opbrengst afhangt. Wanneer men nagaat, dat 300 tot 400 kgr. Chloorpotasch aan de lage prijzen van tegenwoordig, voldoende zijn, tot een verbazende ontwikkeling der klavers en andere vlinderbloemige planten, en tot het vernietigen van alle onkruid. Het is uit verscheidene proeven bewe zen dat het gras van weiden, welke een goede potaschbemesting ontvangen heb ben, veel meer voedingswaarde heeft, het geen natuurlijker wijze, zijn weerslag heeft op het vee die er graast. Deze die ren zullen produkten leveren van betere hoedanigheid, hetgeen voorzeker niet te versmaden is in onzen huidigen tijd. Om een volledige bemesting te hebben, moet inen in evenredigheid fosfoorzuur en stikstof toedienen. IBBSB5Q3SlSBflaSBNSB!333BB2flilB8 trekking VAN 20 december 1934 S. 126478 Nr 4 uitbetaalb. met 500.000 fr. s. 5071 Nr 3 uitbetaalb. met 100.000 fr. s. 10254 Nr 2 uitbetaalb. met 50.000 fr. s. 382039 Nr 4 uitbetaalb. met 50.000 fr. s. 396263 Nr 5 uitbetaalb. met 59.000 fr. De andere nummers der bovenstaande reeksen zijn uitbetaalbaar met 550 frank. ISB3BEESBBBBBBBBB3BXBBBBB32CBB JACHTWACHTER GEWOND DOOR ZIJN EIGEN GEWEER Henri Garrein, 43 Jaar en gehuwd, jachtwachter van Heer Millo van Rijsel, was Maandag morgen om 9 uur in het bosch, gelegen bij Zillebeke-Vijver. HIJ beging de onvoorzichtigheid zijn geladen wapen aan een der boombakken te han gen. Denkelijk moet een der takken den haan hebben overgehaald zoodat de volle lading ln zijn rechterbeen te recht kwam en de ongelukkige te gronde wierp. Land bouwers die in den omtrek aan 't werk waren en die den knal gehoord hadden, snelden in de richting van waar de los branding kwam, het ergste vreezende. Weldra hoorden ze den gekwetste kreunen en vonden hem op den grond uitgestrekt met eene gapende wonde aan het been en veel bloed verliezende. Dokter Snick uit leper, haastig opgebeld, verscheen weldra ter plaats en legde een eerste verband. De ongelukkige werd naar het O. L. Vr. Hospitaal van leper overgebracht om er verder verpleegd te worden. De bekomene wonde ls een ernstige open beenderbreuk; denkelijk zal het slachtoffer verschillige weken ln het hospitaal moeten vertoeven. Officieele Verdeelers voor Poperinge leper en Omliggende Uifsluitelijke Verdeelers v. 1EPER Koopt dus Radio BARCO aan de Firma STEVENS Gebroeders, POPERINGE IEPER Ieperstraat, 5 V.d. Peereboomplaats Tel. 94 Tel. 249 IBB2BBBB DE KONING BEZOEKT DE PRINCE BAUDOUIN TE BRUSSEL Hierboven de Koning aan boord van de Prince Baudouintijdens bet bezoek, dat bij Zondag voormiddag aan de nieuwe maalboot bracht l9BBSBBXBB3SE3B3BS3B8BBSSflB3BBISBSSEIBE3£!3!5B23SBE3flSEEB9E GOUDEN BRUILOFT TE IEPER j De Koningin Astrid voor het vertrek op het vliegveld te Evere. Voor het vertrek van de groote reis. Van links naar rechts M. Charles, minister van Koloniën, de Engelsche vlieger Waller en kapitein Franchomme, Belgisch piloot, Mrs. Esmond Owey en haar echtgenoot, sir Esmond Owey, gezant van Engeland te Brussel. De loods Waller geeft aan Koning Leopold uitleggingen over de schroef. Op het achterplan Koningin Astrid cn vlieger Franchomme.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 2