In de Pappen Nieuws uit leper Gods Menschwording HUIS AIMÉ GRUWEZ CINEMA COLISEUM DE DRIE MUSKETIERS LIEFDESCOMMANDO AUGUSTE BONTE Beurs - Bank - Wissel LEON GRILLET De SPAARZAAMSTE KACHEL IS DE GRANUM lil GEMEENTERAADZITTINGEN STAD IEPER v"5dJ,r". «-S».;. n' BOLDERSKRONIEK HAAR TAILLE OMVANG VERMINDERDE MET 22 CENTIMETER PICKHOUT IEPER JUWEELEN allerhande UURWERKEN *oed ZILVERWERK "Tmoo.. EPST- «DE WITTE» AANBESTEDING BANK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID R0UWBER1CHTEN BURGERSTAND VAN LANDBOUWERS EN HOVENIERS Te! 489 WAAROM i» het Huis C. DERYCKE-LEROY Diksmuidestraat, 7, IEPER. J[1JT oer*1 aan De Halle van 23-123- Een Kind is ons geboren, en dat Kind Gocis woord. Gods Zoon, Gods even- ^eid, even eeuwig en oneindig; even al wetend en almachtig als Zijn Goddelijke Vader. Schepper en Schikker van 't heel al en al wat gebeurt. Over 1934 jaren, toen Rome 752 jaren bestond, en zijn Keizer August het 42' ,aar van zijn regeering beleefde, over- lemmerde de H. Geest, op een boven natuurlijke wijze, eene vrouw, gebenedijd boven alle vrouwen, een vlekkelooze, al lerreinste maagd, voorspeld en verwacht van in 't begin der tijden om den Messias bet leven te geven en de gezegende Moe der van Gods menschgeworden Woord te worden. Het lag in Gods liefderijke raadsbeslui ten van Zijn eenigen Zoon de mensche- lijke natuur te doen aannemen en Hem te laten lijden en sterven om alle zonden en verzuimenissen van 't menschdom uit te boeten en het alzoo van de eeuwige dood en verdoemenis te verlossen. En Krist us werd op Kerstdag geboren te Bethlehem, in Judea, en engelen werden uit den hemel gezonden om het blijde nieuws aan te kondigen aan eenvoudige schaapherders, die zich verhaastten het nieuwgeboren Kind in eene arme kribbe te gaan erkennen ais hun Heer en God en met de engelen meê te zingen: Eere en glorie aan God in den hemel en vrede op aarde aan de menschen van goeden wilEn drie Wijzen uit 't Oosten, die een wonderbare ster, bewegende in het he melgewelf, ontwaarden, en den Messias verwachtten, volgden de ster, die ze van hun land naar Jeruzalem leidde, en hier gekomen, zij zagen de sterre stille staan en zij vroegen aan Koning Herodes waar de Messias was geboren, en die Koning raadpleegde zijne schriftgeleerden, die hem leerden dat de Messias te Bethlehem zou geboren zijn. En de Wijzen uit het Oosten vertrokken naar Bethlehem, weer begeleid door de reizende ster, die eindelijk stand hield boven een stal te Bethlehem. En de Wijzen vonden er een nieuwge boren Kind bij zijne Moeder. En zij er kenden in dat Kind hunnen Koning en boden het hun goud aan, hunnen God en zij brandden ervoor hunnen wierook, en een kind, en zij goten er hun myrrhe voor uit. Gods zoon was mensch gewor den tot iedereens herworden. KSBBBanflflBBBBBBBBBaBBBBBBflfl Moden-artikelen in t Groot Klecrstoffen Witgoed, Merceriën, Sajettcn, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. Tel. 60 leper 2-4, BOTERSTR. I C P F R dicht bij de Halle - iBBBassaBQaBSKasEBasaisRBBaaa STAD IEPER. Christen Volkshuis, Sint Jacobsstraat, 30. Ter gelegenheid van Kerstdag buitenge woon groot programma, dat gezien zijn lengte volgens bijzondere schikking als volgt zal vertoond worden; ZATERDAG 22 DECEMBER, te 8 uur. ZQMDAG 23 DEC., te 3 'A en te 8 uur. MAANDAG 24 DECEMBER, te 8 uur. DINSDAG 25 DEC., te 3 'A en te 8 uur. E>e prachtproductie in 12 deelen (LES TROIS MOUSQUETAIRES) Pranscli. gesproken en gezongen met als bijzonderste spelers: HARRY BAUR, ét meesterlijke vedette der Ellendigen - Les Misérables BRANCHE MONTEL, AIMÉ SIMON GIRARD, enz. en cp algemeene aanvraag de succesvolle film der firma J. Vanderheyden (L'AMOUR COMMANDE) in 10 deelen. De hoofdspelers zijn: GUST A AF F ROE LI CH en DOLLY HAAS en de regie dier operette werd toe vertrouwd aan Geza von Bolvary. NIEUWSBERICHTEN in klank en spraak «Fox Movietone» De volgende week het vervolg van De drie Musketiers MILADY Als bij film DE REGIMENTSDOCHTER Het Bestuur van den Kinema Coliseum Is uitermate gelukkig aan zijne kjiënteel te mogen mededeelen dat het een groote reeks films van allereersten rang bij de UFA heeft gehuurd, o. m. La Gucrre des Valses Symphonie inachevée L'Or», enz., enz., alsook bij de welbekende firma Vanderheyden. KINDEREN ALTIJD TOEGELATEN. Prijzen der plaatsen; Balcon 5 fr.; benedenzaal 3.50 fr. en 2 fr. Kinders tot 14 jaar: Balcon 2 fr.; Benedenzaal 1.50 fr. en 1 fr. IIBBBBafl9B9BaaZBlSSSrSBBBBBB GEZICHTKUNDIGE de Stuersstraat, 27, IEPER. Brillen, Glazen in alle mudejlen. Kosteloos onderzoek der oogéti. TER TROUW BEDIEND. ^Meenenstraat, 31, YPERTe!. 144 BEURSORDERS - TITELS COUPONS ONDERSCHRIJVINGEN. Terugbetaling en Vernieuwing van Kasbons en Obligaties] van Staat, Gemeentekrediet, Grond- krediet van Belgie, enz. OFFICEELE BERICHTEN Rechterlijke Orde. Bij Koninklijk Besluit van 18 December, is tot plaatsver vangend rechter in het vredegerecht van het 1' kanton leper benoemd, de Heer Bahaye A., advckaat te Poperinge, ter Vervanging van den Heer Lahousse, die &ls zoodanig aftreedt. STAD LEPER. zie verder waarom. Fonderies BruxelloUes - HAREN. ALBERT DENYS, POPERINGE. Tel. 61 V VERSLAG DER ZITTING VAN 10 DECEMBER 1934 De openbare zitting wordt korts na 18 uur geopend, onder het voorzitterschap van den Heer Burgemeester. Al de raadsleden zijn aanwezig. 1. Ontslag van een Gemeenteraadslid Aanvaarding. De Heer Voorzitter meldt dat de Heer Coutelle zijn ontslag van gemeenteraads lid heeft ingediend. 2. Proces-verbaal der zitting van 12 November 1934. Zonder opmerkingen goedgekeurd. 3. Stedelijk Kerkhof Uitbreiding Aankoop van grond. Het Schepencollege wordt gemachtigd een perceel van 87 a. grond te koopen aan de Commissie van Openbaren On derstand, mits de principale koopsom van 60.000 fr. de hectare en de bijzondere voorwaarde door de commissie gesteld. 4. Stadseigendommen Pacht Afslag. •- - - s>' De pachter van 36 a. weiland te Vla- mertinge vraagt zooals verleden jaar zijn huurprijs van 590 fr. tot 250 fr. te zien verminderen. De Heer Schepen Lemahieu zegt dat deze vraag gewettigd is en de raad stemt er in toe. 5. Openbare Onderstand Begroo ting voor het jaar 1934 Wijziging. "De raad keurt een beraadslaging goed der Commissie van Openbaren Onder stand, waarbij zij besloten heeft enkele voorziene kredieten harer uitgaven te vermeerderen en andere met een gelijke som te verminderen, zoodat het slot der begrooting ongewijzigd blijft. Alleen de Heer Missiaen onthoudt zich. 6. Openbare Onderstand Ontslag van pacht Openbare verpachting van een huis. Het huis nr 19 in de Meenenstraat, be woond door Juffrouw Goethals, die van haar pacht wenscht ontslagen te worden, zal openbaar verpacht worden, samen met het aanpalend huis nr 21, De raad brengt hierop een gunstig ad vies uit. De Heer Missiaen, lid der Commissie van Openbaren Onderstand, onthoudt zich nogmaals. 7. Openbare Onderstand Afstand en in pacht geven van grond aan den Belgischen Staat. Daar sommige werken, de eene besten dige en de andere tijdelijke, aan de vaart Ieper-IJzer moeten uitgevoerd worden, zal de Commissie van Openbaren Onder stand 2 a. 33 ca. land te Boezinge af staan en 5 a. 35 ca. land, ook te Boezinge gelegen, in pacht geven aan den Staat. De raad brengt een gunstig advies uit met dezelfde stemming als hierboven. 8. Taksverordening op het openen van straten, het uitvoeren van kasseiwer- ken, het aanleggen van voetpaden eh riolen Wijziging. Op voorstel van den Heer Gouverneur besluit de raad deze taksverordening voor een onbepaalden tijd te stemmen en slechts in voege te doen treden na goed keuring door den Koning, in plaats van voor 5 jaar, gaande van 1 Januari 1932 tot 31 December 1936. 9. Oorlogsschade Overeenkomsten betreffende het verlies ondergaan door het verhandelen van titels. Het Schepencollege wordt eenparig be machtigd drie overeenkomsten te sluiten men den staat, die aangaande de oorlogs schade voor de ruiterijkazerne, de bi bliotheek en de waterplaatsen, een bijko mende vergoeding verleent om aan de stad het verlies te vergoeden dat zij door het verkoopen der ontvangen titels 5 van 1925 ondergaan heeft. 10. Stadseigendommen Onderhoud der hovingen Aanbesteding Lasten- kohier. Aanstaande jaar zal het onderhoud der stadshovingen, in twee loten verdeeld, het eerste bevattende den Hof der R. Co- laertplaats en het tweede den openbaren Hof en de erbijliggende graspleinen ach ter St Maartenskerk, in openbare aanbe steding uitgegeven worden, ten einde aan de stadshoveniers meer tijd te gunnen om de vestingen beter te kunnen onder houden. Het voorgesteld lastenkohier wordt zon der opmerkingen goedgekeurd. 11. Verordening op de verhuring van den Stadsschouwburg. De aanvraag om over den schouwburg te mogen beschikken moet schriftelijk aan het Schepencollege gericht worden. De huurprijs bedraagt 150 fr. per dag, plus de kosten van verlichting en ver warming. De aanvrager is verantwoorde lijk voor de aangerichte schade. Het is verboden te rooken in de zaal en zonder toestemming van den Burgemeester mo gen er ook geen versieringen aangebracht worden. Eenparige, instemming. 12. Slachthuis Verordening. De vroegere verordening van 1896 werd in 't Vlaamseh vertaald en bij het artikel één wordt thans 'bijgevoegd dat het Sche pencollege de dagen en uren zal bepalen waarop het slachthuis open is en de uren dat de Bestuurder van dienst moet zijn. Op voorstel van den Heer Missiaen wordt nog een andere wijziging aan dit artikel gebracht, namelijk dat de bestuur der, klerk en stalknecht, het personeel van het slachthuis uitmakende, voortaan alle drie door den gemeenteraad zullen benoemd worden. Deze wijzigingen worden eenparig ge stemd. 13. Verordening betreffende den toe gang en het verkeer op de Noordlaan. Voertuigen die niet van veeren voor zien zijn en 1500 kgr. wegen of op elas tische banden en 3.500 kgr. wegen, mogen aan niet meer dan 5 km. per uur rijden op de Noordlaan, alsmede in de Penne straat. De raad keurt dit voorstel goed. 14. Stadsbegrooting voor het jaar 1935. Dit punt wordt tot de volgende zitting verschoven. 15. Mededeelingen. De Heer Burgemeester deelt aan den raad mede dat het gemeentebestuur van Paris-Plage heeft laten weten dat de Square d'Ypres den 23 Juni aanstaande zal ingehuldigd worden. Na enkele vragen door de raadsleden gesteld, treedt de raad te 19.10 uur in geheime zitting. O» VERSLAG DER ZITTING VAN 17 DECEMBER 1934 De zitting wordt te 18 uur geopend on der het voorzitterschap van den Heer Burgemeester, die de Heeren Missiaen en Vergracht, belet zijnde, verontschuldigt. 1. Proces-verbaal der zitting van 10 December 1934. Zonder opmerkingen goedgekeurd. 2. Kerkfabriek van St Niklaas Ee- grooting 1935. Deze begrooting die sluit met een over schot van 235,41 fr., wordt goedgekeurd. Onthouden zich, de Heeren Michiel Coutelle, Van Alleynes, en de Heeren Schepenen Delahaye en Van der Mersch. Deze twee laatsten als leden der Kerk fabriek. 3. Stadseigendommen Barmlanden Vernieuwing van korttljdige pachten. Daar er nog geen overeenkomst getrof fen werd met den Staat voor de barm landen, gelegen langs den vaart te Boe zinge, en zij binnen kort zal kunnen ge sloten worden, gezien de vaart nu opge daan is, stelt het schepencollege voor de pacht van 3 perceelen barmland opnieuw te verpachten van 1 December 1934 tot 1 Oktober 1935. Dit voorstel wordt eenparig gestemd. 4. Stadsbegrooting voor het jaar 1935. De raad begint hierop het onderzoek der 'begrooting, en gezien de raadsleden doorgaans maar weinig opmerkingen ma ken, worden al de artikelen, ten getalle van 230, goedgekeurd, behalve enkele die voor de geheime zitting voorbehouden worden ofwel voor nader onderzoek tot de volgende vergadering verdaagd worden. De verschillende artikelen betreffende de gemeentebelastingen worden telkens gestemd met 8 stemmen (katholieken), tegen 2 (M.M. Van Alleynes en Verbeke) en 2 onthoudingen (socialisten). De Heer Leuridan was op het oogenblik der stem ming nog niet aanwezig. De Heer Van Alleynes verzet zich tegen het verleenen eener toelage van 10.000 fr. aan de St Jozefs Beroepsscho©], doch dit voorstel wordt niettemin gestemd met 10 stemmen tegen 1 (M. Van Alleynes). Ds twee socialisten onthouden zich. Al de andere artikelen der begrooting werden meest zonder opmerkingen goed gekeurd. waarna de raad ts 20 uur, zijne bespreking in geheime zitting voortzet. «o» VERSLAG DER ZITTING A AN 18 DECEMBER 1934 De zitting wordt nogmaals te 18 uur geopend. De Heer Burgemeester zit voor en al ds raadsleden zijn aanwezig, be halve de Heer Van Alleynes. die eenigen tijd nadien zijn intrede doet. Op voorstel van den Heer Voorzitter vangt de raad eerst de bespreking aan over de vernieuwing der opcentiemen en van sommige taksen, om daarna de be grooting bepaald te kunnen sluiten. 1. Vernieuwing voor een jaar van: a) 90 opeentiemen op de Staastbelas- ting op het inkomen. b) 25 opcentiemen op do Staatsbelas ting op wedden, Ioonen en pensioenen. c) 90 opcentiemen op de Staatsbelas ting op het mobilair. De vernieuwing van deze opcentiemen voor het jaar 1935 wordt bij afzonderlijke stemming besloten door de katholieke meerderheid. Ds oppositie onthoudt zich telkens, be halve voor de opcentiemen op wedden, loonen en pensioenen, waarvoor de Hee ren Missiaeen. Michiel, Coutelle en Ver gracht neen stemmen. 2. Heffing voor vijf jaar van 60 op centiemen voor de gewone honden en 40 opcentiemen voor de rashonden op de hoofdsom van de provinciale belasting op de honden. De voorgestelde vernieuwing voor 5 jaar, te beginnen met 1 Januari 1935, wordt gestemd met 8 stemmen tegen 6 (M.M. Missiaen, Michiel, Coutelle, Vergracht, Verbeke, Leuridan). 3. Taksverordening op het leuren Hernieuwing. Deze taks die maar weinig opbrengt, wordt insgelijks vernieuwd. De drie socialisten en M. Vergracht onthouden zich. 4. \rerordening op het slacht- en keurrecht Hernieuwing. Ingevolge het Koninklijk besluit van 10 Juli 1934 worden hier eenige wijzigin gen aangebracht en de taks, bedragende 7 centiemen per kilo levend gewicht, wordt opnieuw goedgekeurd met dezelfde stemming als hiervoren. 5. Verblijftaks Afschaffing. Het voorstel van het Schepencollege, deze taks naar het voorbeeld van veel an dere steden af te schaffen omdat de in ning ervan moeilijk is, wordt bestreden door de Heeren Leuridan en Missiaen, die beweren dat die taks hier niet moeilijker is om innen dan elders, maar dat zulks voortspruit uit het feit dat het Schepen college van begin af met de toepassing ervan niet streng genoeg is opgetreden. Het voorstel van afschaffing wordt toch gestemd met 8 stemmen tegen I (M. Ver gracht) en 5 onthoudingen (socialisten en nationalisten). 6. Stadsbegrooting 1935. De artikelen die tijdens de zitting van gisteren werden verdaagd of voorgehou den, worden thans gestemd. Het voorstel van den Heer Burgemees ter om een overschot van 5.000 fr. te be steden aan propaganda voor leper, die gebeurlijk ter gelegenheid der tentoon stelling van Brussel zou kunnen gemaakt worden, wordt verschoven tot een vol gende zitting, daar de Heer Leuridan een tegenvoorstel doet om die som te gebrui ken voor de uitbreiding der schoolsoep. De ibegrooting voor 1935, zooals zij werd vastgesteld, sluit thans met een overschot van 5.224,79 fr. in den gewonen dienst en met 816,(430 fr. in den buitengewonen dienst. Stemmen ja: de Heeren Lemahieu, De lahaye, Van der Mersch, Pattyn, Juffr. Cornillie, de Heeren Seys, Biebuyck en Vander Ghote; neen: de Heer Van Alley nes; de Heeren Missiaen, Michiel, Cou telle, Vergracht, Leuridan en Verbeke onthouden zich. De zitting wordt hierop te 19.15 uur geheven. «o» ZITTING VAN DEN GEMEENTERAAD op ZATERDAG 22 DECEMBER, te 18 u. DAGORDE: 1. Stedelijk Leerwerkhuis Begroo ting voor 1935. 2. Gemeentelijke Huishoudschool Begrooting voor 1935. 3. Verworpen sommen uit Stadsreke ning 1932 Onwaarden. 4. Begrooting 1934 AVijziging. 5. Leeningen: a) van 400.000 fr. en b) van 300.000 fr. bij het Gemeentekrediet. 6. Leening van 700.000 fr. onder vorm van Kredietopening bij het Gemeentekre diet voor 1935. 7. Begrooting 1935 AVijziging. 8. Openbare Onderstand Begroo ting 1934 Wijziging. 9. Stadseigendommen Verkoop van grond. 10. Mededeelingen. IBBBBBBBBBBBBBBBBBHIBBBBBBE GEMEENTESECRETARIAAT TWEE PLAATSEN VAN KLERK ZIJN OPEN. Aanvangswedde10.600 frank. Twee jaren proeftijd. Om in aanmerking te kunnen komen moeten de kandidaten 1. Van Belgische Nationaliteit zijn 2. Aan hünije «u}i tie verplichtingen voldaan hebben, 1 3. Drager zijn van eft) diploma van middelbare stüdiëu. 4. Met goeden uitslag vbor eenen keurraad samengesteld door het College van Burgemeester en Schepenen een exaam afgelegd hebben in opstel, verta ling en diktaat in de Vlaamsche en Fran- sclie taal en in rekenkunde. De kennis van vreemde talen, schoon schrift en tikschrift komt in aanmerking. De schriftelijke aanvragen moeten vóór 15 Januari 1935 bij het Stadsbestuur in gediend worden. STEDELIJK SLACHTHUIS DE PLAATS VAN BESTUURDER- VLEESCHKEURDER IS OPEN. Om in aanmerking te kunnen komen moeten de kandidaten 1. Van Belgische Nationaliteit zijn. 2. Aan hunne militievcrplichtingen voldaan hebben. 3. Drager zijn van het diploma van Dokter in de Veeartsenijkunde. Inlichtingen nopens wedde en dienst verplichtingen alsmede verordening be treffende het Slachthuis zijn te verkrijgen in 't Secretariaat. De schriftelijke aanvragen moeten vóór 15 Januari 1935 bij het Stadsbestuur in gediend worden. IEPER. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag is alleen open van 8 tot 12 ure en van 1 tot 7 ure. de Apotheek HOUTEKIER. Meenenstraat. Op Dinsdag 25 December (Kerstdag) alleen open van 8 tot 12 uur en van 1 tot 7 uur, de Apotheek VAN ROBAEYS, Bo- terstraat. ZIELMISSEN OP ZONDAG 23 DECEMBER 1934 IN SINT MAARTENS: Te 11 'f:uur voor Mevr. Elisa Boutens- Debuysere. IN SINT PIETERS: Te 8 3» uur gez. Mis voor Petrus Ver- schoore en huisvrouw Sophie Ronse. IN SINT JACOBS: Te 8 !4 uur voor Jules Dael, Huisvrouw en Dochter. OP DINSDAG 25 DECEMBER 1934 (Kerstdag) IN SINT MAARTENS: Te 11 34 uur voor Mevr. Elisa Talon - Sambaere en voor Heer en Vrouw Talon- Rosseel. IN SINT PIETERS: Te 8 34 uur gez. Mis voor Cesar en Sil- vère Rambour. IN SINT JACOBS: Te 8 H uur voor Heer en Vrouw Jozef Deplancke. LUISTERRIJKE KERSTDAG De Kerstnachtmis in de heerlijke Sint Maartenskerk is telken Jare een weelde voor het oog en voor het hart van onze christen bevolking. De lieve engelen en de Kerstliederen, de prachtige Mis en muziek, de verlich ting der kerk, de H. Communie uitgedeeld aan drie altaren tegelijk, terwijl Z. E. H. Deken in schitterend gewaad plechtige nachtmis celebreert; alles stemt tot vro men opgang der ziel in aanbidding en liefde. De St Maartenskerk is voor iedereen toegankelijk vanaf 11 34 uur. Na midder nacht wordt niemand meer toegelaten. De ceremonie vangt aan kwart vóór middernacht. Onder de Hoogmis te 10 uur, evenals onder de Nachtmis, wordt de vierstem mige Mis van Rheinberger uitgevoerd, met begeleiding van orgel en orkest. Vanwege den knappen Kapelmeester van Sint Maartens, de Heer Maurice Baert, mogen wij ons, eens te meer, aan een flinke kunstprestatie verwachten. s Namiddags te 4 uur Solemneele Ves pers, Plechtig Lof en uitvoering van mooie Kerstliederen. SINT JACOBSKERK KERSTDAG De Kerstmis is te Middernacht en zal voorafgegaan zijn van de vereering van t Kindeke Jezus in 't stalleke. Voor de Kerstdagplechtigheid zal nu de centrale verwarming in werking zijn en de vernieuwde elektrische verlichting zal nog de feeststemming helpen verhoogen. Voor 't eerst zullen de prachtige koor zetels prijken voor 't altaar. Te middernacht wordt de zoo lieve Kerstmis van Ceuppens gezongen, in tweestemmig koor, en na öe Mis worden enkele fijne een-, twee- en driestemmige Kerstliederen uitgevoerd, waaronder er een is van'M. H. Meerman, voor een en twee stemmen. Ook in de Hoogmis te 10 uur wordt de zelfde Mis uitgevoerd van Ceuppens. De goede faam, die 't zangkoor van Sint Jacobs geniet, zal gewis er veel toe helpen om bij de Kerstmis eene volle kerk geloovigen samen te roepen. SINT NIKLAASKERK Op Kerstdag wordt te middernacht de Kerstmis opgedragen voor de parochia nen De Misgezangen worden voorgezon gen door een knapenkoor en beantwoord door al de parochianen, die kunnen en willen meezingen Missa de Angelis Aan de H. Nutting der Mis is er alge meene Communie voor al de geloovigen. Na de Kerstmis wordt het Kerstlied van Zaliger E. H. Guido Geaelle: 't «Is nacht, staat op... op wijze van Minuit Chrétien gezongen. Te 7 uur is het de gezongen Dageraads mis. Te 10 uur de Plechtige Hoogmis in Gre- goriaansch, gezongen door het zangkoor der kerk. 's Namiddags te 3 uur Plechtige Ves pers, meegezongen door het zangkoor der kerk; Sermoen en Lof. Onder de H.H. Missen wordt eene om haling gedaan ten voordeele der Heilige Kindsheid. Ter gelegenheid van Kerstdag zal men de nieuwe versieringen van het Hoogkoor, in mozaïek, voorstellende het Lam Gods, omringd van twaalf schaapkens, kunnen bewonderen. Op 2« Kerstdag, te 9 uur, is er eene gezongen zielmis voor Mevr. Masschelein. KERSTNACHT BIJ DE PATERS KARMELIETEN Met recht aanzien onze goede kristenen het als een buitengewone gelegenheid eens een nachtelijk officie in een klooster te mogen bijwonen en veei meer nog, daar waar de luister der Kerstmis in het liturgisch kader der zielsschoone dingen van het kerkelijk officie geplaatst is. Voor de talrijke godvruchtige lieden die in de Paterskerk den nachtdienst zullen bijwonen, zullen volgende inlichtingen welgekomen zijn: Te 10 34 uur vangt het kerstnachtoffi cie aan dat drie groote deelen bevat: 1) De Metten; 2) De Middernachtmis; 3) De Lauden. 1) De Metten van Kerstnacht! Welke innigheid en luister te samen! Het kloos terkoor herhaalt de herdersuitnoodlging Kristus Is voor ons geboren, Venite adoremus». Daarna de «Hymne» in gre goriaansche kerstmelodie. De antifonen, psalmen en lessen wisselen zich af een uur lang, altijd nieuw, altijd schoon. De lessen vooral, getrokken uit Iaaias, den Messiasbezinger, storten met de begeeste rende muziek troost en zalving in de ziel. De diep-heilige stilte in de kerk toont dat de indruk groot is. Na de negende en laatste mis, stort als een nieuw leven in de menigte bij het blij en plechtig Te Deum 't Is middernacht! De Kerstmis! Doch eerst de processie ter eere van het Kerstekind. Twee en twee gaan de witgemantelde kloosterlingen door de nachtstille kloostergangen met brandenle kaars. Tot in de kerk klinken de nade rende stemmen tegenLaudate pueri Dominum». De processie treedt binnen de jongste der kloostergemeente is ge kleed als een prelaat met rijke koorkap en mijter. In de armen draagt hij het kribbeken. Zoodra de stoet voor het altaar geko men is, ontrolt zich een van die eigen aardige oostersche plechtigheden. Mid denin de rechtstaande kloosterlingen komt de Priester-Zanger het blijde Kerst feest aankondigen met dieptreffende re citatief de 8e dag, de 19- maan, het 5199» jaar, enz., te Bethlehem in Judea». Al de kloosterlingen knielen, de wierook walmt en geurt en met eens 't weergalmt dat men rilt, toen de zanger in hooger- verhevene stem uitjubelt: «Geboorte van Jezus-KristusAllen drukken het hoofd in aanbidding ten grende. Eenig is dat oogenblik't Jezuskribbeke wordt naar het stalletje gedragen, de oude veelstem mige kerstliederen weerklinken en ln pachtig oudkerkgewaad beklimmen de priesters het altaar. De Kerstmis! Gezang der nieuwe mis door gemengd koor met orkest. Algemeene Communie. Alles verloopt in de hartroerendste godsvrucht, om te eindigen met de Lau den. N. B. 1) Binst de Kerstmis zijn de kerkdeuren gesloten. - 2) Boekjes om het nachtofficie te volgen zijn te verkrijgen in het klooster. - 3) 's Avonds te 5 uur zeer plechtig Lof, met gemengd koor, or kest, Sermoen. BBnoBBpmnBiraaB OPROEP Kanunnik Brohée gaf ons in zijn uit eenzetting L'Eglise en face du Cinéma op Donderdag 13 December in den Ka tholieken Kring, deze statistieken: 40 c'c der jongelingen en 80 der jonge meisjes die opgesloten worden in de verbeterings huizen, liepen verloren door de schuld van de verderfelijke gedachten, in de films voorgehouden. Katholieken, wat moet daartegen ge daan? Klagen en jammeren haalt niets uit! Wij zullen strijden! Weg met de verderfelijke films! Strijd tegen de le- vensleugèn! Als enkelingen zijn wij verve lende protest redenaars; als massa zijn we de meesters, zoowel ia den strijd tegen het slechts als voor den opbouw van het goede. Weest bereid om, bij een eerste oproep, toe te treden tot de IEPERSCHE AF- DEELING DER KATHOLIEKE FILM LIGA DAVIDSFONDS IEPER GROOTSCHE BENOITHULDE op Woensdag 2S December 1934. te 6 uur, in de Feestzaal van Sint Vincentiuscollege. Door 250 jongens en meisjes onzer stad wordt de beroemde cantate De Wereld inuitgevoerd, met volledig orkest, onder leiding van den H. Guido Van Overbeke. Prof. Fl. Van der Mueren uit Leuven geeft een Voordracht met klavierstuk ken over den grooten Vlaainschen Meester, die dit jaar overal in Vlaanderen wordt herdacht. Vriendelijk worden ook de Davidsfond- sers uit het Iepersche tot dien Vlaam- schen avond uitgenoodigd. Toegang vrij. «o» ONZE SCHEEPVAART van 3 rij.iag 14 tot Donderdag 20 December VARENDE IJZER-IEPER Vrijdag 14 December: De André (schipper De Boeuf) met 15 ton beurt- goed voor verscheidene. De Arbeids- vrucht (schipper Verman) met 100 ton graan voor de Heeren Blootacker en Ver- meersch te leper. Dinsdag 18 DecemberDe Leontine (schipper Jacobs) met 110 ton graan voor M. Vandepubte te leper December: De Anna- Albert (schipper Vanootegem) met 88 vJlJ^arV?0rTde Keeren Blootacker en Vermeersch te leper. VARENDE IEPER-IJZER Geen. p. kwaWeie«te Mies aan de KAMPIOENSCHAP VAN IEPER 1934-'35 Aan de talrijke schaar supporters die zich in den tra van den Katholieken Krmg Woensdag laatst verdrongen, was het aan te zien dat zich hier een van de belangrijkste wedstrijden van de compe titie afspeelde. En inderdaad, won de Kring, dan had hij nog alle hoop dees jaar voor de vierde maal de zege te halen. Won de Statie, dan stond ze halverwege het seizoen al leen op kop als ongeslagen leider. Het is een boeiende wedstrijd geweest van het begin tot het einde. Statie, het moet gezegd, heeft vooral op het laatste wat meer geluk gekend dan zijn tegen strevers. Zij haalden het ten slotte met 25 tegen 23. Stonden tegenover elkaar: Voor de Statie: de H.H. Vierstraete J., leider, Dekimpe A., Rubben L„ Derez D., Cornette A., Bruneel L., Peirsegaele R., Samoy H. Voor den Katholieken Kring; de H. H. Storms H., leider, Ververken H., Santy L., Nevejans L., Mahieu R., Flamy G., Ver sa vel E., Delahaye G. Traden op als scheidsrechters: de H.H. Noyez L. en Salomé R. Om beurt werd voorsprong genomen door de twee ploegen. Statie gelukte dan een einde van 5, zoodat het 20-17 werd in hun voordeel. Op het laatste bleef aan den Kring nog de volle kans het punt voor de Statie weg te kapen. Midden de groot ste belangstelling eindigde met een nipte doch verdiende zege van Vierstraete's mannen dezen bloeienden wedstrijd. Na dezen match, de laatste van de heenronde, ls de rangschikking als volgt: Gespeeld Gewonnen Punten Statie 4 4 4 Postje 4 3 3 Bascule 4 11 Coöperatieve 4 11 Kath. Kring 4 11 BIJ DE BOLDERS VAN SINT MAARTENSKRING De Koning,bolling onzier bloeiende Iepersche Boldersgilde de oudste van de stad.werd een gezelligen prijskamp, zooals 'telken jare, met de beste zorg en bijval bereid door E. H. Bestuurder, On derpastoor De Coninck, en den ieverigen leider Heer Julien Pickel. Hierbij den uitslag: KONING: H. Hi laire Rosez; PRINS: H. Jules Maes. Eene merkwaardigheid is dat den Heer Hilaire Rosez ook Koning is van de Bol ders van den Katholieken Kring. Onze beste Iepersche gelukwenschen aan de nieuwe souvereinen. HANDELS- EN NIJVERHEIDSKAMER Zaterdag 5 Januari 1935, te 8 uur 's avonds, ten lokale Hotel du Sultan Voordracht door den Heer Gits, Stads bouwmeester, over De Watcrbevoorra- ding van leper REINIGHEIDSDIENST OPGELET Sedert verscheidene jaren worden de inwoners van leper op 1 Januari door personen bezocht, die zich voor werklie den van den reinigheidsdienst uitgeven. Zij sturen de personen, bij dewelke zij zich aanbieden, hunne nieuwjaarswen- schen toe en ontvangen dan meestal drinkgeld. Wij houden eraan onze staclsgenooten te verwittigen dat bedoelde personen tot den reinigheidsdienst niet behooren en dus als aftruggelaars handelen. Bij onze weet werden door de werklie den van den reinigheidsdienst nooit soortgelijke bezoeken afgelegd. Alwie zinnens ls, ter gelegenheid van Nieuwjaar, wat drinkgeld aan die werk lieden te schenken, zouden best doen, meenen wij, hun dit te overhandigen wanneer zij voor het vervullen hunner taak bij hen voorbijgaan. Wij hopen dat de politie een oogje in 't zeil zal houden en de kerels bij den kraag zal vatten, indien zij zich dit jaar nogmaals aan hun oneerlijk stieltje zou den willen overgeven. Verkeersongeval. Dinsdag namid dag, omstreeks 3 uur, had aan de Mee- nenpoort een verkeersongeval plaats. Uit de richting van de Markt kwam een auto- kamion toebehoorende 'aan een inwoner van Woesten, met zond geladen, aangereden. Toen deze kamion aan h:t Kruispunt der Meenenstraat en Kauwekijnstraat geko men was, kwam er een zv. autokamion van de brouwerij Atlasvan Brussel, uit laatstgenoemde straat. Om eene bot sing, die onvermijdelijk was, te voorko men, zwenkte de voerder van den zand- auto naar rechts, beklom met zijnen zwaren wagen het voetpad en botste te gen den kant van een staander van het Memoriaalzoodat het stuur van het logge tuig heelemaal kapot was. De muur was tamelijk erg beschadigd. Ondertus- schen was de biervoerder, die de baan vrij zag. zonder kikken van door getrok ken. Het mag een wonder heeten dat dit ongeval, gezien het drukke verkeer al *t Is als echte tooverii In de mooie uitstalvensters. Al die elektrieke gensters, Schijnen, vol van harmonij, Op de pakken, rij aan rij, F. C. JACOBS SUIKERIJ. daar. geen ongelukken van personen voor gevolg had. De politie werd verwittigd en het onderzoek der zaak werd door den Heer Van Sevenant, onderkommlssaris, ingesteld. Is het waar dat zooveel menschen zich vergissen en denken da: het Hospi taal gelegen is in de Korte Torhoutstraat? Is het waar dat dit voortkomt door het feit dat nog altijd de oude iteen met het opschrift Hopital Notre-Dame boven de ingangspoort van het politiebureel prijkt. Ware het niet wensehelijk een grooter uithangbord te plaatsen met de melding «Politiebureel», opdat de per sonen zich niet meer zouden vergissen. Nieuwe laniaarnen. Langs beide zijden van het gaanpad aan den hoofd ingang van St Maartenskathedraal. heeft men dees week een lantaarn geplaatst. Het was hoogst noodig, want het was daar maar een donkere plaats. Het ware wen sehelijk dat ze tegen Kerstdag mochten ln gebruik gesteld worden. Baldadigaards. Rechtover het Hotel ReginaGroote Markt, hebben baldadigaards gepoogd de reklaamborden die aan de nieuwgeplaatste papiermand jes zijn aangebracht, af te rukken. Ze moeten denkelijk in hun boos opzet ge- toord geweest zijn, daar ze him werk niet gedaan kregen, doch men ziet er heel duidelijk de sporen van geweld. Een oogje wordt in 't zeil gehouden. -«Oo- Christen Arr. Werkersverbond van leper Zitdagen der vrijgestelde G. Slosse op heden Zondag 23 December, te: Bikschote, herberg De Kroonbij R. Soens, van 8 tot 9 uur. Zuidschote, herberg De Tramstatie bij H. Thiersoone, van 9 34 tot 10 uur. Boezinge, in de Bibliotheekzaal, van 11 tot 12 uur. (BBBBBBBBBBSBBBBBBISBBBBBSflSB C. S. IEPER De rood-witten hebben, in Tweede Af- deeling, een verdiend gelijk spel weten te behalen tegen de wit-zwarten van de Ro- denbachstede. Dat zij de zege konden behalen, lag in de mogelijkheid, te meer daar zij de laatste twintig minuten de aanvallende partij waren en enkel tot verder doelen gehinderd werden door het flinke spel van den keeper der bezoekers. In den eersten speelhelft opende de be zoekende ploeg den stand op vrijschop tegen leper en de gelijkmaker kon enkel door toedoen van Molein aangeteekend worden ln de laatste minuut vóór de rust. Beide partijen hadden een doortas tend spel geleverd en soms ging het nog al ruw. Nadien verbeterde het spel van hoedanigheid en de Mandelzonen namen nogmaals den voorsprong in het fctgin van den tweeden speelhelft, terwijl Olie- vier niet lang nadien nogmaals gelijk stelde. Iedere partij nam beurtelings de bovenhand, maar de Ieperlingen gingen er op 't laatste goed op los en niettegen staande verscheidene goede schoten ge lost werden, bleef de stand 2-2, voor de redens hooger aangehaald. Heden Zondag trekken de rood-witten naar Stade Moeskroen, tegen wien ze 0-0 speelden te leper. Daar deze ontmoe tingen altijd vinnig 'betwist worden, ver wacht men een mooie uitslag bij de Zui derlingen. Derde Speciaal B kreeg nogmaals op zijn broek te Harelbeke met 4-1 en zal beter moeten spelen om tegen Heule iets los te krijgen. Derde Speciaal C boekte een schoone overwinning tegen Lauwe en koestert de hoop hetzelfde te doen te Zwevegem, om op die manier den puntenoogst van den eersten toer te bekrachtigen. Eindelijk treden de Scholieren wederom in het strijdperk en begeven zich naar A. A. Moeskroen, die te leper met 6-1 ge klopt werden. Daar de jonge rood-witte voetballers zich goed getraind hebben, ■bestaat de gelegenheid om hun puntental met twee te verhoogen. ALGEMEENE RANGSCHIKKING 1. Izegem 2. Meenen 3. Sp. Roeselare 4. St, Moeskroen 5. Sp. Zwevegem 6. Cl. Roeselare 7. leper 8. Heist 9. Waregem Sp. 10. R. Waregem 11. Heule 12. Lauwe 13. Wevelgem Sp. 14. Sint Baafs KRUSCHEN HEEFT HAAR ONTLAST VAN HET ONGEWENSCHTE VET Het was door zich te willen ontlasten van haar rheumatiek, dat deze dame zich van haar overtollig vet ontlastte wat gelukkige verrassing voor haar! Zij schrijft Ik ben begonnen Kruschen Salts te nemen tegen rheumatiek, waaraan ik overal leed. In minder dan drie maan den was ik verbaasd de pijn te zien ver dwijnen en tezelvertijd had mijn sil houette een verandering ondergaan. Mijn overtollige zwaarlijvigheid was verdwe nen. Mijn taille-omvang was met 22 cen timeter verminderd. Ik wordt nu door mijne vriendinnen bewonderd. Mat een wonderbaar verschil!» Mw. A. D. Rheumatiek en zwaarlijvigheid zijn twee verschillende gevolgen van een zelfde oorzaakeen gebrek in de voeding. Kru schen verdrijft het eene en het andere. Kruschen handelt niet bij tooverslag in een nacht. Langzaam maar zeker ontlast hij het organisme van al de afvalstoffen van de voeding, die. door ophooping, het vet doen ontstaan. Het gewicht vermin dert regelmatig, en tezelvertijd neemt men een toename van sterkte en levens kracht waar. Kruschen Salts, in alle apotheken: 12,75 fr. het fleschje; 22 fr. de groote flesch (voldoende voor 120 dagen). wordt afgerold jn: KATHOLIEKE KINEMA, Poperinge, VANAF VRIJDAG 28 DECEMBER. SBEBB5B9BBBBBBBBBBSH&BBBBBBB STAD IEPER Het Gemeentebestuur zal in Openbare Aanbesteding uitschrijven HET ONDERHOUD DER STADSTUINEN. Het lastenkohier is tc raadplegen op het Secretariaat ten Stadhuize, alle werk dagen. De aanbiedingen moeten neergelegd worden ten Stadhuize (Secretariaat) ten laatste Donderdag 10 Januari 1935, vóór 11 ure 's morgens. De opening geschiedt om 11 ure den zelfden dag. De aanbesteding is voorbehouden voor de Iepersche hoveniers. 15 12 2 1 41 12 25 15 11 3 1 49 21 23 14 9 3 2 43 16 20 15 8 5 2 34 25 20 14 9 4 1 33 33 19 15 8 5 2 34 25 18 15 6 5 4 41 29 16 15 8 7 0 48 36 16 15 5 9 1 35 50 11 14 5 9 0 23 38 10 15 3 8 4 21 33 10 14 2 8 4 23 35 8 15 3 12 0 23 44 6 13 1 12 0 13 63 2 GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEVONDEN DOOR Vancverschelde Rob., Rijselstraat, 122: een kleine geldbeugel, inhoudende 1 schaar en 5 cent. Vanderstappen Jean, Meenensteenweg een muziekboek. Maerten Gerard, Blindeliedenstraat, 7: twee sleuteltjes aan een koordje. Kippel Henri, Nazareth: een ledige pij- penkas; houdt ter beschikking eigenaar. Vandenbussche Joseph, Dikkebusch- steenweg, 234: een ijzeren deksel voor tube. VERLOREN DOOR Ossieur Etienne, Elisabethstraat, 13: een linker-zwart-gebreide handschoen voor jongen. Thieren Leo, Maarschalk Haiglaan, 69: kerkboek met bruin deksel. BERICHT SYLVÈRE GESQUIÈRE, Potijze te leper, maakt kenbaar dat hij voor de da den zijner vrouw, Madeleine Decroix, niet verantwoordelijk kan gesteld worden, ge zien deze bij hem niet meer inwoont. Eene interessante belegging is en blijft het spaarboekje bij de NETTO INTEREST 3% Bij dezen aantrekkelijken interest, blijft U het integraal behoud van uw kapitaal en eene bestendige on middellijke beschikking over uw geld verzekerd. Verkoop Winterkleederen van 45 fr. en Mantels van 70 fr. (Zie prijzen op 7® bladzijde in dit blad.) IN 'T SAYETTEN WIJVEKEN TE IEPER IEPER. Mijnheer Dr Veearts Alfred Caenepeel en Mevrouw Alfred Caenepeel, geboren Marie-Louise Deelman; Mijnheer Inge nieur Laurent Proot en Mevrouw Laurent Proot, geboren Isabelle Caenepeel, en Fa milie, in de onmogelijkheid te antwoor den aan allen die hun genegenheid be toond hebben bij het afsterven van hun diepbetreurden Vader en Bloedverwant, MIJNHEER Dr VEEARTS EDMOND CAENEPEEL bedanken hen langs dezen weg. Tevens noodigen zij Vrienden en Ken nissen uit tot het bijwonen der ZIELMIS die zal opgedragen worden op Zondag 6 Januari 1935, te 11 34 uur, in Sint Maar tenskerk, tot zielelafenis van MIJNHEER en MEVROUW EDMOND CAENEPEEL. IEPER, van 13 tot 19 December 1934. Geboorten. Xcels Stephaan, Pope- ringesteenweg., 95. Chapelle Suzanne, M. Haiglaan, 144. Visart de Bocarmé Charlotte, Dikkebuschstw., 82. Cous- sacrt Bcrtrand, Zonnebekestw., 84. Menu Hélène, Recollettenpoort, 5. Arneel Christiane, Elverdingestraat, 29. Vandecasteele Gerard, Zonnebckesteen- weg, 102. Overlijdens. Verkinderen Louise, 74 jaar, z. b., wed. Moerkerke Henri en Vanhove Cyrille, Slachthuisstraat, 36. Vandevoorde Victorine, 59 j., z. b., echtg. Dewitte Josephus, Lange Torhoutstr., 25. Ratheiz Emma, 63 j., huishoudster, echtg. Larnou Theophiel, Oude Y'curne- straat, 23. Derulle Hortentia, 72 j., z. 1)., ongeh., Poperingesteenweg, 8. Huwelijk. Alleweireld Roger, wever, en Craye Yvonna, fabriekwerkster, bei den te leper. Alleenverkoop voor Poperinge en Omstreken: Firma WERRROUCK, WESTVLETEREN. meest bekend voor zijn ZAAIGRANEN EN ZADEN? Omdat deze voortkomen uit veredelde vreemde kweekerijen die altijd met de beste uitslagen bekroond geweest zijn. Ook kunt gij er be komen eerste keus zaden en granen voor duiven en vogels. Het huis biedt zich aan voor zijne speciaal bekende KOFF1ES. PRIJZEN EN KWALITEIT BUITEN ALLE CONCURRENTIE. GROOT KLEIN

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 3