Koloniale Koffie Koloniale Loterij '<B> NOTARIEËLE VERKOOPINGEN bit mmm HOST ÏIIETS EEN WOONHUIS WOONHUIS TE HUREN VILLA HOPPEMAGAZIJN 2 Stagen BOUWGRONDEN DORSCHMACHIEN TAILLIE HANDELSHUIS EEN SCHOON HANDELSHUIS schT^1 BURGERSHUIZEN ZAAILAND EEN WOONHUIS EEN HOFSTEDE MOBILAIRE VOORWERPEN WELBEKENDE MOUTERIJ LANDBOUWKANTOOR DER ALGEMEENE SPAAR- EN LIJFRENTKAS INTRESTEN 4,25 °P leeningen van min dan 20.000 frank, 4,75 °P leeningen van meer dan 20.„00 frank. HANDELSHUIS WOONHUIS PERCEELEN BOUWGROND EENE BESTE VETTEWEIDE SCHOONE MEUBELS EEN WOONHUIS HOFSTEDEKE HUISMEUBELEN GEZAAGD HOUT TAILLIE IN RAMEIEN MEUBELS EN MOBILAIRE VOORWERPEN. ZAAILAND EN WEIDE ELZEN EN BERKEN TAILLIE 1. - HUIS 2. - HOVENIERHOF KWALITEIT boven al L. LOTEN, als aanmoediging VIJFDE SNEDE (ea daaropvolgende) Een Specialiteit 08 KOflie in PERLE 00 WÏASfift" iets Eenigsi De Fijnste De Goedkoopste De. Smakelijkste ALSOOK: ONZE KOFFIE «M0CCA PERLE DU KATANGAp^ken) ONZE BRAZILIAANSCHE KOFFIE ('<>»e). DE KOFFIES VAN 'T PARADIJS GER. TRUANT V, POPERÏNGE. B. VERMAST te Wulveringhem TWEEWOONST HOFSTEDEN HOFSTEDE TE HUREN WOONHUIS PHO'SPHOCAONINE C» AU VERIT PRIJS PER 2 BODEMS HOFSTEDE VAN 80 HA. tm?ê W® wm® 'T ROOS KRUIS WOONHUIS-VILLA 1935 BUREELAGENDAS Balatum- Linoleum RADIO HARIO I: 1395 FR. HARIO III: 2950 FR. HARIO II: 1995 FR. Stadie van den Notaris CASSIERS te Poperinghe L WOENSDAG 26 DECEMBER 1934 (Tweede Kerstdag) om 2 Vt uur zeer stipt namiddag, te Poperinghe-Abeele-Statie, ter herberg «Café dn Commerce gehouden door M. Maurice Crombcz, OPENBARE VKRKOOPING van v met afhanlcrlijkhedrn en 1 are 30 cen tiaren onder bebouwden grond en hof, staande en_ gelegen te Poperinghe-Abeele-Statiepl., 17, langs de straat nf uitweg van den Ijzer- weg, sektie I, Nr 564n. Laatst bewoond door den verkooper M. Albert Vanhee-Defbekc. Handslag met de geldtelling. ir. te Poperinghe, Yperstraat, 61. III. UIT TER HAND TE KOOP met 6 a. 95 ca. grond, gelegen langs den lepersteemveg, POPERÏNGE. lllllllIHIUUnBlfllBIIIIII Studie van den Notaris BOUCQUEY te Poperinghe. BERICHT. De verkooping aangekondigd voor 28 December 1934 der 5 Woonhuizen met Partij Zaailand, gelegen te Poperinghe, Provensteenweg. is UITGESTELD tot verdere bekendmaking. Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe I. DINSDAG 8 JANUARI 1935 om 2 uren stipt namiddag, in het Palace Hotelte Poperinghe, Yperstraat, OPENBARE VEKKOOPING vara Gemeente Godewaersvelde (tegen de statie van den IJzerweg) RUIM EN STERKGEBOUWD met 2 aren' 4 centiaren grond. In paclite gehouden bij de jare, eindi gend t Februari, met onopgezegden pacht, door M. D. Ekharts, mits den jaarlijk- schen pachtprijs van 3.000 fr. boven de contributiën en assuranciepremiën. Te vergoeden voor een hoppepres en een optrekwiel met reep, 2.500 frank; II. UIT TER HAND TE KOOP EN WELGELEGEN BEPLANTE gedeeltelijk bemuurd, met gebouw dienstig voor garage of magazijn, TE POPERINGHE, Reninghelstkassie, tegen stad. Voor alle inlichtingen zich te wenden Ier studie van den Notaris Van Cayzeele. Kantoor van Deurwaarder Jos. HANNEBOUW te Poperinghe VRIJDAG 28 DECEMBER 1934 om 1© n. 's morgens, bij de herberg «De Vetten Os», Berten- plaata te Poperinghe, bewoond door Heer Enaile Creus, Openbare Vrijwillige Verkooping van met binder era riemen, merk «Mercier era Clc». ZWARE CAMION op ressorts, draag vermogen 3.50© a 4.000 kilos. ZWARE DRIEW1ELKAR. JUMELLE. Comptante betaling en gewone voor- woorden.. Studie van den Notaris D'HUVETTERE te Yper. I. MAANDAG 7 JANUARI 1935 om 2 u. stipt namiddag, ter herberg Het Groote Hooghehij de Weduwe Talpe te Zillebeke (Hooghe) JAARLIJKSCHE VENDITIE van 23 KOOPEN ZEER ZWARE GEKAPTE dienstig voer vlaken, persen, tabak- staanders en bandesplijters, gelegen to ZILLEBEKE EN ZONNEBEKE nabij het Kasteel Het Hooghe Verdeeld en gelegen als volgt 8 Koopeu in liet bosch genaamd «De Kouters waarvan 6 koopen gelegen langs de Polygoneveldstraat en 2 koopen langs de straat leidende van het Polygoneveld naar den Westhoek. I Koop in het boschje nabij de hof stede gebruikt door sieur Derycke. 3 Koopen in de Kapei'emeerseh. 1 Koop op het groot Eiland, nabij het kasteel. 1 Koop aan de mijnputten nabij de hofstede gebruikt door sieur Sercu. 5 Koopen in het bosch genaamd «De Galgcveld 2 Koopen in het bosch genaamd «De Fonteinbosch 2 Koopen in het bosch genaamd «De Drie Blootcn Gewone voorwaarden era met gereed geld. De liefhebbers zijn verzocht de taillie vooraf te gaan bezichtigen. De Boschwachter Heer Camille Donche, wonende te Zilebeke, Pappotstraat, zal de koopen aanwijzen. De nabijheid van kei- en steenwegen vergemakkelijkt het vervoer. II. UIT TER HAND TE KOOP SCHOON EN WELGELEGEN dienstig voor allen handel, gelegen te Yper, Rijselstraat, Nr II. Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris N. D'Huvettere, 29, Cartonstraat, te Yper laBBBHBBHBBBBBEBtaaaBflBaBBflBB TAFELDWALEN IN PAPIER bij SANSEN-VANNESTE, Gasthuisstraat, 15, Poperinge, Kantoor van den Notaris VAN DER MEERSCH te Yper MAANDAG 24 DECEMEER 1934 om 2 ure namiddag, in het Hotel SkindlesR. Colaert- plaats, te Yper, INSTEL MET PREMIE van met Inrijpoort en Magazijn, gelegen te Yper, M. Fochlaan, 14, bij den stilstand der Autobussen, met 2 a. grond, en palende ringsom op gemeene muren. Het woonhuis, voorzien van gaz. stads en putwater, bestaande namelijk uitkel der onder gansch het gebouwop gelijk vloers: salon, eetplaats, keuken, inrij poort, koolkot en W.C., koer en groot magazijn; op eerste verdiep 4 staapka- mers; op tweede verdiep 5 masardeka- tners. Handslag met de geldtelling. Te bezichtigen alle dagen. OVERSLAG: Maandag 7 Januari 1935. II. OP DONDERDAG 27 DECEMBER 1934 om 2 ure namiddag, in het Gasthof «Les Trois Rois», Groote Markt te Yper, INSTEL MET PREMIE van te Yper, Houtmarktstraat, aldaar geteekend Nrs 5 en 7, met eene inhoudsgrootte elk van 1 a. 10 ca. Bewoond, te weten Nr 5 door M. Ro bert Hoet, mits 135 fr. te maandeen Nr 7 door M. Vanhecke, mits 135 fr. te maande. Boven de lasten, en zonder recht van pacht. Te bezichtigen den Dinsdag en Don derdag van 2 tot 5 ure. OVERSLAG: Donderdag 10 Januari 1935. IIT. OP MAANDAG 14 JANUARI 1935 om 2 ure namiddag zeer stipt, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Paleis van Justicie, Groote Markt te Yper OPENBARE VERKOOPING in een zitdag, van VERSCHEIDENE PARTIJEN gelegen in de gemeenten St-Jan, Langemarck en Boeslnghe. Verdeeld in 11 koopen, zoo volgt: 1. Gemeente St-Jan (wijk Hemel rijk), de hoeveelheid van 5 hectaren 74 aren 37 centiaren. (Loten 1, 2, 3, 4.) 2. Gemeente Langemarck (gehucht St-Juliaan), langs de Peperstraat, de hoe veelheid van 5 hectaren 33 aren. (Lo ten 5, 6, 7, 8, 9.) 3. Gemeente Boesinghe, aan den hoek der Molenstraat en Poeselstraat, de hoeveelheid van 1 hectare 51 aren 70 centiaren. (Loten 10 en II.) Ingenottreding met de betaling. Zonder recht op oorlogsschade en zonder pacht. (Zie plakbrieven met plan.) IV. DOOR STERFGEVAL. OP DINSDAG 15 JANUARI 1935 om 3 ure namiddag, in het Gasthof «De Maan», Groote Markt, te Yper INSTEL MET PREMIE van met Inrijpoort en Atelier te Yper, Wenninckstraat, Nr 3, groot 1 are 97 centiaren. Gebruikt door de Wed. Emiie Santy. Seffens vrij. OVERSLAG: Dinsdag 29 Januari 1935. V. VRIJDAG 25 JANUARI 1935 om u. namiddag zeer stipt, ter gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt te Yper, OPENBARE VERKOOPING in een Zitdag, van: GELEGEN TE CLERCKEN, langs den steenweg van Poelcapelle naar Diksmude, groot 15 ha. 40 a. 8 ca. Verdeeld in 8 koopen. Gebruikt door Modeste Syoen, mits 9000 fr. boven de lasten tot den 1-10-1940. (Zie plakbrieven met plan.) VI. OP DINSDAG 29 JANUARI 1935 om I ure namiddag, ten sterfhuize van den Heer Emiie Santy, te Yper, Wenninckstraat, Nr 3, OPENBARE VERKOOPING van bestaande uit schilderalaam, secretaire in acajou, phonograaf, viool, balans met ge wichten, enkele en dubbele ladders, verf- ketels, glastafels en allerhande voorwer pen ten dage der verkooping aan te bie den. fes Op gewone voorwaarden en met gereed geld. Alles te bezichtigen den Dinsdag en Donderdag, van 2 tot 4 ure. VII. UIT TER HAND TE KOOP 3 A. 1 CA. BOUWGROND EN HOVENIERSHOF te Langemarck, Sint Ju Hen, lang» den Steenweg naar Brugge. Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en VANDENAMEELE te Watou Door sterfgeval en om uit gemeenzaamheid te treden. INSTEL: Woensdag 26 December 1934 OVERSLAG: Woensdag 9 Januari 1935 telkens om 2 u. namiddag, ter herberg De BeursGroote Markt, te Veurue, van: STAD VEURNE verbonden aan IJzerweg en Vaart, met 64 a. 94 ca. grond van gebouwen, koer, uitweg, bouwgronden en tuin, pa lende aan den steenweg naar Pervyse en aan de Statie van den IJzerweg. Ver deeld in vijf loten. Zie plakbrieven met plan. Te bezichtigen, alle werkdagen, van 9 tot 12 voormiddag. Yt Instelpremie. Onder waarborg van den Staat Algemeen Agentschap voor West-Vlaanderen 24, DE STUERSSTRAAT, 24, IEPER RP7ABrT PEI Dl FFWUVrFM aan LANDBOUWERS oor uitbreiding ÖLLUKVjI ULLDLLLmNbLN van onderneming, aankoop van hofste- steden, landen, beesten en landbouwwerktuigen. Ontslagen van pro- portioimeele hypotheekrechten en betaalbaar in jaariijksche afkortin gen op een langste termijn van 14 Jaar. REGISTRATIEKOSTEN helft tegenover andere leeningetv Alle inlichtingen bij het kantoor: 24. de Stuersstraat, 24, leper. Ook kostelooze inlichtingen te bekomen per briefwisseling. Maandag, Woensdag en Zaterdag, van 8 tot 12 uur. Btudie van den Notaris LAUWERS te Yper. OP DINSDAG 15 JANUARI 1935 om 2 Yi uur stipt nanoen, te Yper, ter afspanning De Bascule Meenenpoort. INSTEL MET PREMIE van STAD YPER Zonnebeke steenweg. Nr 24 Een Welgelegen en Nieuwgebouwd met inrijpoort, afhankelijkheden, koer en hoving, inhoudende volgens meting 260 m2. Pas opgebouwd en nog niet gebruikt geweest. Electrische verlichting. Zichtbaar eiken Dinsdag en Donderdag van 1 tot 4 uur. Sleutel in het aan palend huis Nr 26. OVERSLAG: Dinsdag 29 Januari 1935. Kantoor van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele INSTEL: Donderdag 3 Januari 1935 OVERSLAG: Donderdag 17 Januari 1935 telkens te 2 uur namiddag, ter herberg 't Prinsenhofbij M. J. Vanneste, te Passchendaele, Kapellestr, van Gemeente Passchendaele. (Bij de Plaats), Steenweg naar West-Roosebeke, Een Schoon, Geriefvo! en Welgelegen met aanhoorigheden, hof en zaailand, samen groot 24 aren 50 centiaren. Gebruikt zonder schriftelijke pacht- voorwaarden door M. Omer Walteghem, Mevr. Wed. Désiré Vanhoorne-Vanecke, Mevr. Leonie Loonis. 0,50 fo Instelpremie te winnen. Kantoor van den Notaris DELAHAYE te Woumen. BERICHT. De verkooping van een Weide te Caes- kerke, aangekondigd voor 24 December en 7 Januari komende, zal niet plaat» grijpen. Kantoor van den Notaris BAERT te Dixmude I. INSTEL: Maandag 24 December 1934 OVERSLAG: Maandag 7 Januari 1935 telkens om 3 u. namiddag, ten gasthove «De Casino», groote Markt, te Dixmude, van Stad DIXMUDE, Loskaair ACHT MERKWEERDIGE Lot 1. PERCEEL BOUWGROND, groot 2 a. 42 ca. Lot 2. PERCEEL BOUWGROND, nevens voorgaande, groot 2 a. 38 ca. Lot 3. PERCEEL BOUWGROND, nevens voorgaande, groot 1 a. 89 ca. Lot 4. PERCEEL BOUWGROND, nevens voorgaande, groot 2 a. 17 ca. Lot 5. PERCEEL BOUWGROND, nevens voorgaande, groot 2 a. 48 ca. Lot 6. PERCEEL BOUWGROND, nevens voorgaande, groot 2 a. 64 ca. Lot 7. PERCEEL BOUWGROND, nevens voorgaande, groot 4 a. 25 ca. Lot 8. PERCEEL BOUWGROND, nevens voorgaande, groot I a. 77 ca. Recht van samenvoeging. Yt Instelpremie. II. OVERSLAG: Woensdag 26 Decemb. *34 om 3 u. namiddag, ter herberg 't Hof van Commerce bij Louis Vanoverschelde, te Woumen, van GEMEENTE WOUMEN. gelegen bij De Rapegroot 2 ha. 70 a. 40 ca., kad. sectie C, Nrs 69 en 70. Slecht» ingesteld 66.000 fr. Vrij van gebruik. Studie van den Notaris EM. THEVELIN te Meessen I. OPENBARE VERKOOPING van MENAGIEGOEDEREN, LAND- BOUWALAAM en VRUCHTEN namelijk2 bedden met bekleeding. kleer kast, 2 buffetten, tafels, stoof, keernge- rief, enz., wagen, kar, slede, eggen, ploegs, windmolen, enz., 20.000 kilos voederbee- ten, 10.000 stroo, enz. TE WYTSCHAETE, OP WOENSDAG 2S DECEMBER 1934 (Tweede Kerstdag) om 9 uur voormiddag, ter hofstede vroe ger bewoond door M. Jules Vanlerberghe, te Wytschaete, Kruisboomstraat, dicht bij den Kroonaard. Komptant en gewone voorwaarden. II. UIT TER HAND TE KOOP. KLEIN HOFSTEDEKE met 1 ha. 27 a. beste zaailand en weide. Om inlichtingen wendt U tot Notaris Thevelin te Meessen. Kantoor van den Notaris VANDENAMEELE te Watou. Fir- MAANDAG 7 JANUARI 1935 om 2 Yt ure namiddag, ter herberg Den Engelbij M. min Goetgeluck, te Proven, OPENBARE VERKOOPING van met verandah en afhankelijkheden en een achterhuizeke, alsmede 2 a. 85 es. medegaande grond, en erf, te PROVEN, Kerkstraat, bekend ten kadaster sectie B, Nrs 104e en 106a. Laatst bewoond door Mevr. Wed. Ed- mond Garmijn-Desmyttere. Onmiddellijk vrij van gebruik. Studie van den Notaris de GRAVE te Loo Studiën van de Notarissen BAERT te Dixmude en DEKEYSER te ICHTEGHEM INSTEL: Donderdag 27 December 1934 OVERSLAG: Donderdag 10 Januari 1935 telkens run 2/, u. namiddag, ter herberg 't Hof van Commercie bij Louis Vanoverschelde te Woumen, van GEMEENTE WOUMEN SCHOON EN WELGELEGEN verdeeld in 3 koopen 1. WOONHUIS met afhangen, zaai land en weide, groot 2 ha. 32 a. 10 ca., kadaster sektie D. Nrs 295e. 295f. 295g. 2. - WEILAND, groot 88 a. 10 ca, kadaster sektie D, Nr 308. 3. WEILAND, groot 1 ha. 24 a. 70 ca, kadaster sektie D. Nr 167. Gebruikt door Constant Debacker tot September 1941 mits 1.500 fr. 's jaars. Recht van samenvoeging. Yi Instelpremie. (3saaai*cEaHBa39NaaMaaHBiis* Studie van den Notaris V. PIETERS te Reninghe Meester VICTOR PIETERS, Notaris te Reninghe. zal op WOENSDAG 25 DECEMBER 1934 (zijnde 2" Kerstdag), om 8.30 u. stipt, TE OOSTVLETEREN ten sterfhuize van M. Aloise Deceuninck, tot de OPENBARE VERKOOPING van en allerhande Mobilaire Voorwerpen zooals: Ledekanten met ressort, banken, stoelen, kuipen, tafels, tonnen, trapladder, toog, weegschaal, bascule met gewichten, vleeschblok, vleesch molen en verder been houwersalaam. Schaafbank, boomzaag, draaibank en andere benoodigheden. Allerlei landbouwers- en kloefkappers alaam, enz, enz. Met gereed geld en gewone voorwaar den. B'SESBBaasiSEasBBBBBaniaazaBK Studie van den Notaris DEEREN te Rousbrugge. WOENSDAG 26 DECEMBER 1934 (Tweede Kerstdag) om 1 ure stipt namiddag, ten huize van Henri Deroo, TE WESTVLETEREN, nabij de herberg De Rustplaats OPENBARE VERKOOPING van MEUBELS, MENAGIEGOEDE REN EN ANDERE ROERENDE VOORWERPEN. Gewone voorwaarden en komptant te betalen. Studiën van de Notarissen CAMERLYNCK te Passchendaele en DE TAVERNIER te Langemark I. WOENSDAG 2 JANUARI 1935 om 1 ure namiddag. TE WEST-ROOSEBEKE, wijk Vijfwegen, ter herberg van M. Je rome Vandecandelaere, VENDITIE VAN 125 Koopen in alle lengten en dikten. Ten verzoeke van M. Remi Cardoen. II. MAANDAG 7 JANUARI 1935 om 1 ure namiddag, TE WEST-ROOSEBEKE, in de Vijverbosschen, bij de hofstede van M. Victor Pype, - VENDITIE VAN 96 Koopen en 15 Koopen KASTANJEN STAKEN. IBBBSBBBESBBBBBBBBBH Kantoor van Deurwaarder PH? DEFOER Beers tstrant, 19, Dixmude. OPENBARE VERKOOPING van OP MAANDAG 24 DECEMBER 1934 om 2 u. namiddagr, te Loo, ten Stadiiuize, OPENBARE VERKOOPING van 3 Hectaren 42 Aren 90 Centiare® TE ADINKERKE, langs weerskanten van de baan Veurne- De Panne, kad. bek. wijk B, Nrs 2S6, 258 en 259. Verdeeld in drie loten. In gebruik door Druwez en Sagaer, mits 2.743 frank 's jaars tot 1 Oct. 1939. Alle inlichtingen ter studie van den Notaris de Grave. Studie van den Notaris MAES te Merckem JAARLIJKSCHE VENDITIE OP DONDERDAG 27 DECEMBER 1934 te 12 ure stipt, te HOUTHULST, Mooizicht, van 80 koopen EXTRA SCHOONE 12 k 15 JARIGE Met gereed geld. Samenkomst aan liet bal van M. L. Roose. OP MAANDAG 24 DECEMBER 1934 om 2 tire namiddag, TE DIKSMUIDE, Groote Markt, in de zaal van het Hotel «Regirta», bij Heer Delreyn, zal Deur waarder Ph. Defoer openbaar verkoopen Eene schoone Etalage in acajou met spiegelruiten; Toog in acajou met gla zen kassen Coffre-Forteene prachtige oudei-ivetscbe Horloge met kas; drie Re gulateurs. VerdersKeukenbuffet, kleerkas, stoe len, nachttafel en lavabo en ménagère. Op komptant en gewone voorwaarden. N. B. Alles zichtbaar van Zondag 16 December in gemelde zaal. Kantoor van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort I. WOENSDAG 23 DECEMBER 1934 (Tweede Kerstdag) om 1 uur namiddag, na de veiling ten sterfhuize der echtgenooten Maurits Ver- venne-Vanovcnberghe, hoek der Lange- en Slachthuisstraat te NIEUWPOORT en ia de nabijheid, OPENBARE VEILING van Schoone nieuwe eiken eetplaats, volle dige slaapkamer in accajou, winkeltoog, glazen kasjes, andere toog met glazen kasjes, nieuw tapijt, 2 ijzeren bedden, een matras, stoelen, zetels, spiegels, stoven, lusters, gazestoof, foyer, bascule met ge wichten, kuipen, 12 nieuwe eimentplaten en verdere roerende voorwerpen. Gewone voorwaarden en met gereed geld. IL TE KOOP UIT TER HAND TE AVECAPPELLE met schuurken en 3 a. 10 ca. erve. groot 5 aren 22 centiaren. Eigendom Wed. Camiel Lauwers. Zich te wenden tot den Notaris Deeren te Nieuwpoort. m. TE KOOP UIT DE HAND Van uitzicht ben ik het kleinste, Maar van smaak ben ik het fijnste, De huisvrouw die mij gekocht heeft Die wil geen ander zoolang zij leeft. Verpakt oncler toezicht in pakken van een HALVE KILO. IEDER PAK bevat 1/50* deel van een lot der KOLONIALE LOTERIJ. Onze fijne uïtgelezene RRAZILIAANSCHE K0FFIES, l°s verkocht (geen pakken), evenwel maf deelname van 1/50" deel van een lot der KOLONIALE LOTERIJ, 5" snede (verder deze daar<r" volgende). Gegeven per HALVE KILO KOFFIE. .Verzekert uwe deelname en vraagt of weerhoudt onmiddellijk bij UWEN WINKELIER EEN WAARBORG VOOR DE KWALITEIT: l3BSB9BBRBBBBBBEBBBOBSBSB9BllBailBB8flSE!QZ9BB2BEÏ38S3BB9flBBMHZRSBBBBBflEZ3BBSB9Bi2BHBBBBMA Studiën van de Notarissen en DEEREN te Nieuwpoort WOENSDAG 16 JANUARI 1935 om 3 u. stipt namiddag, te Adinkerke, ten Gemeentehuize, OPENBARE VERKOOPING van en 6 A. 35 Ca. ERVE te ADINKERKE, Veld, waarvan eene woonst gebruikt, zonder pachtrecht, door Eduard Colpaert, en de andere onbewoond. Studie van den Notaris VANDE LANOITTE, Vlamertinghe OP DONDERDAG 17 ANJUARI 1935 om 12 ure stipt, OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE ELVERDINGHE in en rond de warande van het kasteel van Mijnheer de Graaf de Laubespin, 145 KOOPEN EIKEN, POPULIEREN, ESSCHEN EN ACCACIA BOOMEN, EIKEN EN KASTANJE KEPERS, STAKEN EN BRANDHOUTj 1 'r, en GEMEENTE WOESTEN (bij de herberg Ma Campagne 8 KOOPEN TAILLIE met EIKEN EN KASTANJE PLANTSOENEN van een blank té kappen bosch, groot 60 aren, van den Openbaren Onderstand van Yper, op voorhand te bezichtigen. Vergadering in de warande van het kasteel van M. de Graaf de Laubespin. (BBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBBB OVER TE NEMEN IN DEN OMTREK VAN IEPER 1. DOENINGSKE van 2 ha., met handel in kruidenierswaren. 2. HOFSTEDEKE van 3 ha, kleine overname. 3. HOFSTEDE van 10 ha., voor- deeligen pacht. 4. HOFSTEDE, van 20 ha», wet be kleed, met gedeelte eigendom. 5. MELKERIJ met 3 ha. weide, ge legen tegen stad. op Fransch grondge bied, tegen de Belgische grens. Voor nadere inlichtingen zich wenden of schrijven met zegel voor antwoord aan GERARD DECONlNCK, 27, Mondstraat, IEPER. (S3SBBB3BBEBBBMBBBSB53B5iaSl 13233 OVER TE NEMEN te Meenen, Moeskroenstraat. Welgelegen HERBERG, palende langs achter aan de Fransche Grens. Zich wenden: AGENTSCHAP JOYE, 65, Koningstraat, MEENEN. IBSSSiiaSOSSISQZHBSlZQBBBBaXBBa UIT TER HAND TE KOOP SCHOONE WEIDE groot 4 ha. 17 a. 60 ca. en een PARTIJ ZAAILAND groot 74 a. 50 ca., gelegen te OOST VLETEREN. Inlichtingen: Westvle- terensteenweg, 2, Poperinge. i2ss3Ei32Ea2i;acas3333aBaaBaEa CfUpi pCM VOOR HENNEN ok.riEA.rr.rt EN KU1KENS JULES CRIEL, Aannemer, Gijverink- hove, is verkooper van SCHELPEN, te huis geleverd, voor ten minste 1.000 kgr. aan zeer goedkoope prijs. Gewasschen en gebroken. 95 zuiver van zand. Hij is ook verkooper van schelpen, aan zee genomen te De Panne, per kleine en 8BBBBBBBBBBBBBBBBBBBEBIBBt3B!i met vijf gemete beste land en HANDELSHUIS schooue zaak. bij leper. Seffens vrij. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. UIT TER HAND TE KOOP UIT TER HAND TE KOOP SCHOON EN GERIEFLIJK met stallen, 25 a. 25 ca. gTond, gelegen Dorpplaats te HARINGE. Zich wenden bij den eigenaar Firmin Borrey-Foort, Winnezeele, grens Watou. U zult wonderlijke var kens hebben, en veel, veel eieren, met een handsvol per dag Vraagt tarief en Inlichtingen eender kosten «Sif voor U aan 13. FR ANKRUKLEt. ANTWERPEN AANSTONDS TE HUREN GERIEVIG WOONHUIS te ZILLEBEKE (Plaats). Zicht wendenIeperstraat, 42, Zillebeka. IBE33BBBB3BBB3&SBB3BBBBBBBBB DUIVENKEURING TE ABEELE HEDEN ZONDAG, 23 December, van af 8 uur 's morgens. Croote Duivenketi- ring door den vermaarden keurder Cyriel HOET, van Le Bizet„ Bij Wed. Florent Marquis. IBSBBSüSQ&ESBBBBBBBBEBBSE VLEESCHMEEL EN PHOSPHOCARNINE TE PACHTEN TE WIJTSCHATE WELGELEGEN HERBERG met hof, in het dorp. Buffet en toog kun nen overgenomen worden. Goede voor waarden. Zich wenden Brouwerij De- puydt, te Wijtschate. Met deze PASSE- VITE vergiettest zult ga niets meer verliezen van Uwe groenten, soepen, m- vemaakte vruchten. Ze zullen in een oogen blikje vergoten worden, zoo fijn als ge wilt, dank aan zijne wisselbodems met kleine en groote gaten. Hygiënisch, licht te zuiveren. Zooveel voordeelen verminderen den prijs heelvlug Aldus kost de vergiettest "PASSE- V1TE" niets I No 3: 39 Fr. No 34: 45 Fr. No 4 49 Fr. In alia winkels voor den Huishoud. OVER TE NEMEN OF TE PACHIEN land en weide, aan voordeelige prijs. Gelegen in de Seine Inférieure. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. yvV-V'/tj BOSCHTALLIE ea 112 Zware Geteekende Plantsoenen, groeiende in 't bosch «De Kleine Torre», bij St Sixtus, WESTVLETEREN. Inlichtingen bij Cyr. Markey, Berten- plaats, Poperinge. Waarom üjden HOOFDPIJN MIGRAINE (TANDPIJN GRIEP RHEUMATIEK ZENUWKOORTS PIJN DER I MAANDSTONDEN Jals de Wonderbare Bruiae Poeders van' der Apotheek DE POORTERE Sint-Niklaas-Wast. U ooeenbiiItk.liik zonder schadelijke serolzen I ven desc pijnen zollea bevrijisa. dis, v. 8 poeders 4 fr Da driadubbala doos 23 poeder, 10.00 fr. Te verkrijgen in alle 3 goede Apotheken ofj vrachtvrij tegen postmandaat. Gebruikt ze eens, U I zult nooit geen an-l dere meer gebruiken] STAD DE PANNE genaamd «Villa Alina». met 3 a. 95 ca. erye, Veurnscbe steenweg, 186. Zich te wenden tot den Notaris Deeren, te Nieuwpoort. IBTüDaaaSEBBBBI Groole keus van REGISTERS - BUREELGERIEF BEURSAGENDAS BIJ SANSEN-VANNESTE GASTHUISSTRAAT, 15, POPERINGE, bij Sansen-Vannesta, Poperinge. nMU III HET BELGISCH MERK DAT VOORUITGANG! BETEEKENT! HET LUXE-TOESTEL VOOR IEDERS BEURS Per maand: 94 fr. Per maand: 224 fr. HENRI OTS, IA, FABRIEKENSTRAAT, BRUSSEL. Kostelooze dokumentatie. Medeverkoopers gevraagd. Per maand: 140 fr. TE KOOP Twee Auto», goede okkasiën. «Renault», 10 P. K, 7 plaatsen, en Citroën 10 P. IC., 4 plaatsen. 7 c/o Aan dezen die een kooper aanbrengt. Te bevragen bij Jules Timperman, «Café Moderne» (Fri- ture), Groote Markt, leper, perruchen van zes soorten, aan genadige prijzen, bij Jerome Vitse, landbouwer* bij de Hemelstraat Reningelst. yier Wielen, met assen, van Duitschea wagen. Bij Candrey Theofiel, wagen maker, 3, Klerkenstraat, Langemark. "Jwee Driewielkarren, zeer kloek, draag vermogen ieder van 3.000 kgr., alsook Wagen, draagvermogen 5.500 kgr., aan 750 fr. per kar en 800 fr. voor den wa gen. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuis straat, Poperinge. 0rie Wagens, draagvermogen 5 tot 7.00® kgr. bij Remi Debruyne, Sint-Jau-ter- Biezen. |^adio, met accus, 6 lampen, zoo goed als nieuw. Iepersteenweg, 26, Boezinge, j^emorque, gesloten, 500 kgr. draagver mogen, dienstig voor alles, goede ok- kasie. Bij Cyrïlle Hosdey, Ieperstraat, 41* Poperinge. Cjtaicietstaken, Tabakpiketten en Vlake- persen bij Mahieu Hector, Westouter. kanarievogels. Saksons, aan genadige prijzen. Ieperstraat, 92, Vlamertinge. J^anarievogels aan 25, 30, 35, 40 en 70 fr. bij Remi David, bij Het Hooge Poperinge. perruchen, aan 6 fr. ieder, bij J. Ver poot, Noordstraat, Poperinge. ^piegeïrobenkas, Linnenkas, Keukenbuf fet, Placard, twee Tafels, vijf Stoelen en Zetels, een Fornoois, een Stoof, twee Bedden, Fonograaf, enz., enz., bij M. en Mevr. Roche. 16 bis, Privatstraat, bij Sint Sixtusabdij, Westvleteren. GEVRAAGD Vertegenwoordiger voor Poperinge ea omstreken voor den verkoop van Es sence, olie, mazout en petrole, in 't groot, voor oud-gekende fima (eenigst Belgisch merk). Voor alle inlichtingen schrijvea naar H. Berquin, Algemeen Agent vaa Purfina, Stavele. TeL 21. Qoede Meid, goed loon, bij priester, in het omliggende van leper. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. y oor t ver kooper» van petrole in 't klein (verzekerde broodwinning) in iedere gemeente. Voor inlichtingen schrijven naar H. Berquin, Algemeen Agent van «Purfina», Stavele. Tel. 21. Meid voor alle werk, ernstig en eerlijE kennende burgerskeuken en een wei nig Fransch sprekend. Familieleven. Zeer goed loon. Geen wasch. Bij Alpi Gebroe ders, 9, Palfijnstraat, Kortrijk. |Jekwame Agenten voor gemakkelijke plaatsingen, schoone voorwaarden. Zich wenden Meenensteenweg, 115, leper. Me:d om in café te helpen. Bij Weduwe Beun, café «Ypriana», 322, lepcrsteen- weg, Meenen. "JVknieker, op hoogte van elektriciteit, teekenen en sclirijfmachien. Schrijven onder letters B. ter drukkerij dezer, 15, Gasthuisstraat, Poperinge. Meid voor alle werk, bij Dame alleen, in gemeente rond Poperinge. Adres ter drukkerij, 15, Gasthuisstr., Poperinge. Meid- 16-18 jaar, voor alle werk, in jong gezin met een kind. Zich wenden Huis Rrulcin, kleuren en vernissen, Komen (Frankrijk). VRAAGT PLAATS l^janspersoon, voor landbouwwerken, mel ken of alle ander werk. R. Verfaillie, Schreevelstraat, Woumen. Reisje van 18-19 jaar, als meid, buiten Poperiuge. Adres ter drukkerij, Gast huisstraat. 15, Poperinge. Reisje, 15 jaar, om in huishouden te hcL pen. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. geenbouwersgast, op de hoogte van den stiel. Kleine Stadenstraat, 82. Hoog lede. Tel. 71 Staden. J^eenhouwcrsgast, reeds twee jaar op stiel geweest, voorzien van Fransche papieren. Adres ter drukkerij, 15, Gast huisstraat, Poperinge. Daardcngeïeider of voor ander werk. Adres ter drukkerij, Gasthuisstr., Pop. TE HUREN YUelgelegen Herberg Au Saumon Ieperstraat, Pol- ringe, met grootcn werkwinkel, best geschikt voor veloma- ker. Inlichtingen: 2 P.ocscbepestr., Pep. VERLOREN Uond, groenendaal, gansch zwart, mid- delbare grootte. Tegen belocning te rug brengen bij Omer Verhoest, herbei g «'t HaUebast», Difckcbusch.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1934 | | pagina 5