VVs vieren onzen H. Vader dsn Paus Vrouwenhanden PUROL MMB9 ISiilÜ EEN NAÏEVE ILLUSIE Rond het werk van onze Regeering KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De Koloniale Loterij op heden Zondag iO Februari 3935 Gouverneur van Brabant ONS NIEUW MENGELWERK! TE BRUSSEL AUTOBUSDIENSTEN IEPER-ROESBRUGGE EN WAT0U POLITIEKE KRONIEK KREDIETEN VOOR DEN MIDDENSTAND BIJ DE VL KAMERGR0EP r.I 1S33. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN, a- I." S. «DE HALLE» Katholiek Weebb aü van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR 'per oost) Binnenland 18,60 fr. Belgisch Congo 35,tr. Frankrijk 35,fr. Alle andere landen 55,tr. juitgèvér? 6AN SEN VANNESTE, PöférïrigO TeL Poperfri?? N* fostchedkrefcenlng N' 15.579, TARIEF VCOTt BERICHTEN: Kleine berichten per rei»! 1,00 fr. Kleine berichten, (minimum) 4,00 Ir. 2 tr. toel. v. bsr. met adr. t fcur. Berichten op 1* bL per regel 2,50 tr. Berichten op 2* bl. per regel 1.75 tr. Roirwber. en Eede.nk. (min.) B.OO tr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Ann oneen rijn vooraf te betalen en moeten tegen don Woensdag avond ingezonden worden. - Kleine berichten tegen den Dendsrdag noen. PAUS PÏU'S KI van den hemel en de schatkist der goddelijke genade. De Paus is de Rechter die ontslaat en bindt met 't hoogste gezag. De Paus is de Herder die leidt lammeren en schapen naar de mal- sche weide en tot den écnen, waren schaapsstal. De Paus is de onfeilbare Leeraar. wiens woord en leer zijn: het woord en de leer van Christus, van God. Zoo zal onze Pausviering zijn een geloofsbelijdenis om de geloofscrisis te keer te gaan; tevens ook een ge- zagsbelijdenis, waaraan de moderne wereld even hard nood heeft. De stormen van de laatste eeuwen hebben over de wereld het gezag aan stukken willen slaan; de aanvallen van 't protestantismus, van phlloso- phismus van 't liberalismus, hebben het gezag doen wankelen, n aar op de rots van Petrus is hun aanval af gestompt en te pletter geloopen De Paus redt het gezag, het gezag waar de wereld door gered word",. Als een dankbaar hymne zingen wij ons huidelied aan den Paus. omkleed met het gezag, het ware, het volle, het goddelijke gezag. Waar de wereld geen houvast meer schijnt te hebben, daar klampen wij ons vast aan den Paus, die regeert en bestuurt, leert en vonnist met al-beheerschend ge zag. Waar de mensch niet meer weet. in welke richting hij redding moet zoeken, daar luisteren wij naar den Paus, omdat wij hem aanhoorend, Christus aanhooren. Waar de mensch wet en meester heeft over boord ge smeten, daar buigen wij gehcorza mend het hoofd voor den Paus, en betuigen wij onze volledige onderda nigheid aan den Opperherder, wien: wil ons Gods wil beteekent. Daarom zullen wij vieren den Paus symbool van waar geloof, symbool van heilig gezag. Aansluiten zullen wij allen, om openlijk te bekennen dat wij trouwe kinderen zijn van Rome, en dankbare kinderen van den Paus. Wie vieren den Paus om aan de wereld het bewijs te leveren dat wij trouw zijn aan Christus, aan zijn Kerk. aan zijn plaatsvervanger; om te getuigen, dat wij blij zijn geleid te worden door den veiligen herders staf van den Paus, dat wij fier zijn een openbare hulde te brenger aan den twee honderd acht en vijftigste opvolger van Petrus. Wij vieren den Paus en die Paus viering zal zijn voor ons zei ven, een sterke uiting van onze inniere dank baarheid. de grootsche uiting van onze echte onderdanigheid, de heer lijke uiting van onze warme liefde! Op dan allen, ter openbare Paus viering: Vivo Pio Undecimo. Leve Pius XI, onze Vader de Paus! J. D. iSBSSSQBCSBBsassaa&ssHagaBSBB BARON KOÜTART benoemd tot Als vaders feestdag nadert, is het goede kind er om bekommerd hoe het best dien dag zal vieren en laten blijken, zijn liefdevolle genegenheid en zijn dankbare wederliefde. Voor ons ook is nabijde feestdag van onzen H. Vader den Paus, het Kro ningsfeest van Pius XI op 12 Februa ri aanstaande; en de openbare vie ring gaat door op heden Zondag 10 Februari. Door die viering willen wij tegen over heel de wereld getuigenis af leggen van onze kinderlijke onder danigheid en van onze hoogwaardee- rende hulde voor den grooten Paus Pius XI, den roemrijken opvolger van Petrus. 't Is goed soms terug te blikken in het verleden en daar ri:st voor onze oogen op, in zijn grootheid, Petrus, de eerste Paus, dien Christus maakte tot de steenrots, de Opperrechter, de Toezichter van de Kerk; voor hem bulgen apostelen en christenen het hoofd en knie, hij was de Vader van de geloovigen. De opvolgende eeuwen brengen de uitbreiding mee van de Kerk: Rome is haar middelpunt, de Paus van Rome haar gevierde en beminde Opperpriester. Wie denkt er niet gaarne terug aan die tijden, toen op de kerkver gadering te Clermont, Paus Urba- ■nus XI sprak over het H. Land en de onteerde stad Jerusalem en toen duizenden ridders en burgers zich lieten teekenen met het kruis, ont vlamd door 's Pauzen woord en luis terend naar zijn stem, in echo her haalden: God wil het! Ter Kruis vaart! Schitterend straalt het jaar 1300, het le Jubeljaar. Honderdduizenden geloovigen uit gansch Europa stroom den samen te Rome, om Paus Boni- facius te huldigen, en in warme eens gezindheid bracht de christene we reld haar hulde en vereering aan den Paus. Hoe somber ook, het beeld van latere eeuwen zijn mag, wij willen terug naar Rome, terug naar den Paus met onze vereering en onze openbare hulde. Omdat de hedendaagsche wereld wankelt van langen twijfel, omdat de neoheidensche mensch verzinkt, in den drassigen poel van ongeloof en pijnlijke onzekerheid, willen wij onze Pausviering optrekken als een heerlijke geloofsbelijdenis. Wij geloo- ven in Christus, den gezondene van den Vader, wij gelooven ook aan de zending van den Paus, die Christus' plaats op aarde bekleedt, om de Kerk van Christus te besturen. De Paus is de steenrots, waarop de Kerk blijft berusten als op haar stevigen grond slag, den grondslag van leer en in richting, van tucht en eeredienst. We gelooven dat groei en bloei, ontwik keling en uitbreiding van heel de Kerk met den Paus zijn verbonden, want onverbreekbaar vastgesnoerd leeft in ons het geloof in Christus, liet geloof aan de Kerk, het geloof aan den Paus. Tu es Petrus, de Paus is de on wrikbare steenrots waarop de Christi- Kerk is opgebouwd. De Paus is de veilige stuurman, die 't bootje der Christi-Kerk voert ter zekere haven; de Paus is de sleutel houder die opent en sluit de poorten Donderdag werd de benoeming bekend gemaakt van den Baron Houtart als Gou verneur der Provintie Brabant. Deze benoeming kan de Vlamingen in geenen deele voldoening brengen, gezien de benoemde geen gTcndige kennis bezit van de Vlaamsche taal. MBaaasiSBaGaaSZKBSBSaSSBSSBE TREKKING DER 7" SNEDE VRIJDAG AANSTAANDE De trekking der 7» schijf der Koloniale Loterij zal plaats hebben Vrijdag aan staande, 15 Februari, te Brussel. De loten der achtste snede zullen te koop gesteld worden Donderdag 14 Fe bruari. Wie nu een abonnement neemt, kan op aanvraag, de reeds ver schenen nummers verkrijgen van ons boeiend mengelwerk. gaara nrerramKara blijven ondarks allen huishoudelijken arbeid gaaf.zacht en blank door I ic»;**S5£istas2aaaiiii;Ai-.è44s.«.aïsa: KEïSïaaaaaESïasaïBüaaaaaua PLECHTIGHEID TER AEDIJ VAN TER KAMEREN Zondag 1.1. In den morren werd in de herstelde kerk van de Abdij van ter Ka- meren overgegaan tot het overbrengen ven het schrijn bevattende de relikwieën van St Bonii'acius. Sedert 1796 vertoefde c!it schrijn in de kerk van O. L. Vrouw ter Kapcüe, waar het ondergebracht werd ten gevolge de FranscLe Revolutie. Z. Exc. Mgr Van Roey en talrijke andere prelaten woonden deze plechtigheid bij. NAAR VADER'S VOORBEELD Heer HiP'lc'f Churchill, jaar. rcon van lieer Wins'oa Churchill» komt p!aats te nemen a!s kandidaat voor ds eerst- hoifisnde kiezi^ocn. «B^£=3sa22SEE3aaas2as2sacrHü!a2 Op 31 Maart a. s. zullen tiendui zenden Vlamingen in gemeenschap pelijk Vlaamsch samenvoeien betco- gen te Brussel. Da Vlaamsche leeu wenvlag zal er gedragen worden als het symbool van eendracht onder alle betoogers. De programmapunten, die reads in een vorigen oproep werden bekend gemaakt zullen verwerkt wor den in Kernachtige spreuken en op spanddoeken worden geschilderd. Deze betooging hangt al lang in de lucht, het plan ervan werd door het Vlaamsch Verbond voor Brussel voor opgesteld vanaf September 1934. Eerst bedoeld als een Brusselsche verbroe deringsdag werd nadien op vingerwij zing van de groote cultureele organi saties het plan omgewerkt in een volksbetocging voor het Vlaamsche Recht. De afgevaardigden der VI. cultuur- vereenigingen vergaderden reeds op Donderdag 3 Januari 1935 om de princiepen vast te leggen die de grondslag zullen zijn dezer betooging. Zij werd zoo ruim en algemeen mo gelijk opgevat opdat alle Vlamingen, zonder onderscheid zouden kunnen mee opstappen. De Vlaamsche vereenigingen wor den verzocht zoo spoedig mogelijk te laten weten hoeveel deelneming "•ar- ten tegen den prijs van 2 fr. mogen opgezonden worden en tevens wordt gevraagd te willen opgeven hoeveel van hun leden naar Brussel zullen komen betoogen. Daar ettelijke tienduizenden Vla mingen worden verwacht is het noo- dig deze massale betooging te begees teren door de Vlaamsche aria's van een groot aantal muziekmaatschap pijen. Het comiteit overweegt de mogelijk heid in de reisonkosten der spelende leden tegemoet te komen maar het legt aan deze harmonies en fanfares de verplichting op uitsluitend Vlaam sche, eerlang aan te duiden, stap- marchen te spelen, opdat de betoo gers allen geestdriftig zouden kunnen meezingen. Alle toetredingen en vragen om in lichtingen worden door het Vlaamsch Verbond voor Brussel, Emiel Jacq- mainlaan, 126, Brussel, ten dringendst verwacht. isaasEEESzasssssaaeiasTrsgssss Wij vernemen dat er op Vrijdag 1 Februari laatst te Brugge eene bij- komst plaats had tusschen afgevaar digden van de Bestendige Deputatie en van de Nationale Maatschappijen van Spoorwegen en Buurtspoorwegen. Niettegenstaande alle aangehaalde argumenten zou bijzonderlijk de Na tionale Maatschappij van Spoorwe gen zich kategoriek verzet hebben tegen alle vervoer per autobus tus schen leper en Poperinge, zelfs tot aan Abeele, insgelijks wanneer er spraak was van op sommige uren van den dag de autobus Roeselare- Ieper te laten voortrijden tot Pope ringe en Abeele. Het schijnt zelfs dat er zou gedreigd geweest zijn de treinen af te schaffen in geval er autobussen zouden moeten lijden. De Buurtspoorwegen zouden zich ins gelijks Verzet hebben tegen de uitba ting per autobus van het baanvak Poperinge-Roesbrugge. Langs een andere kant zou de Maat schappij der Buurtspoorwegen eenen autobus laten rijden van Poperinge langs Westvleteren, Krombeke, Stave- le, Drie Boompjes, Izenberge, Wulve- ringem, Bulskamp naar Veijrne, met vertakking van de Drie Boompjes langs Gijverinkhove, Loo naar Diksmuide. Zaterdag laatst werd ook eene ver gadering gehouden te leper op het Stadhuis door de Burgemeesters van Vlamertinge, Poperinge, Watou, Pro ven en Roesbrugge onder voorzitter schap van M. Vander Ghote, Burge meester te leper, en bijgewoond door M. Am. Lonpnez, Bestendig Afgevaar digde. De toestand geschapen ten gevolge van het afschaffen der auto busdiensten Ieper-Watou en Roes brugge werd aldaar besproken Er werd besloten alle pogingen in te spannen om deze diensten te behou den, en samen te werken met de Be stendige Afvaardiging. Alsmede binnen enkele dagen eene nieuwe ver- g - dering te beleggen, waarop insge lijks zouden uitger.oodigd worden eene afgevaardigde der Spoorweg- en der Buurtspoorwegmaatsehappij. Hopen wij dat deze pogingen zui len slagen. x. De miljoenen- en miljardendans is reeds tamelijk lang uitgespeeld en nog ruischt de echo ervan in veler ooren als een verleidende muziek. Een dichterlijk mensch bevredigt zich met de herinnering aan het schoone, her innering die hij religieus in zich be waart. Onze eeuw echter is tamelijk fel prozaïsch en nuchter. Herinnerin gen hoe bekoorlijk die ook wezen kunnen, behooren tot de intimiteit, tot de ziel en de moderne mensch vlucht de intimiteit met zich zelf. Hij eischt gzen souvenirs maar feiten. In tensiteit en duur zijn niet enkel elek triciteitsbegrippen die men door volts en watts poogt uit te drukken. Een t bestendige spanning is ook de zeer eenvoudige bepaling van het moderne leven, van hen die enkel getalbeelden in zich dragen en slechts de verme nigvuldiging als hoofdpewerking ge bruiken. Jaren hebben ze spannend geleefd en met cijfers gegoocheld, tot ze ten slotte MOESTEN eindigen faute de combattantsZe hebben zoodanig flink gegoocheld dat omtrent al het geld in hun macht was, en de overi gen beteuterd hun met papier-gevulde handen konden bekijken. De enorme massa geld die in enkele poriefeuilles terecht kwam werd onmiddellijk uit besteed in oude en nieuwe, werkelijke en fiktieve maatschappijen... tot op zekeren morgen slechts negatieve cijfers op het Ijord stonden. Iedereen kent de ontzettende moei lijkheden die thans beleefd worden om die negatieve cijfers weer positief te maken. En wat toen niet opgemerkt werd, wordt het nu. De huismoeder die iets dringend behoeft is bekwaam het huis om ie kesren om toch maar een res- psktabele hoeveelheid boven te halen. Nu er een dringend te kort is aan geld is men ook aan 't snuffelen gegaan en aldus is men tot de ontstellende vast stelling gekomen dat er miljarden leest goed miljarden verstoppertje spelen in potten, doozen, kousen, on der of boven het bed, onder of boven de grond. Vlug de wichelroede gegrepen, de miljarden eruit gegoocheld... en klaar is kees. Nieuw geld en nieuwe leute! Heraus... de krisis! Een oogenblikje, mijne heeren! Het wordt ernst. Wijl er met kolossale cijfers gejon gleerd werd. zijn er duizenden men- schen geweest die het spelletje met een kwaad oog aanzagen. Het was duivelsch werk, meenden ze. En met de duivel wffö&n ze geen uitstaans. Zij hielden hun centen, en nu de speeltafel hopeloos verlaten schijnt, sou men begeer en het spel te herbe ginnen met hun duiten. Het is werkelijk al te naïef! Wie heeft de centen en waarom worden ze zoo angstvallig bijgehou den? Het is een heel problema, en een problema zonder oplossing. Het is theoretisch wel verkieslijk dat het verstopte geld boven kome, maar het komt daarmee niet te voorschijn, en het is te vreezen dat de mooiste woer den zonder echo zullen blijven. Wanneer er gesproken wordt van onproduktief geld dan denkt iedereen natuurlijk eerst en vooral en te recht aan de buitenmenschen. Een buitenmensch is een verstokte individualist. Hij wenscht maar een zaak... zich zelf en de zijnen zoo gauw mogelijk zelfstandig te maken. Die zelfstandigheid verkrijgt hij siechts door ekonomische onafhankelijk heid. Zijn let en staat in het teeken van het aanknopen van zijn land. zijn huis, zijn handel. Werken voor zich zelf en als 't mogelijk is werk verschaffen aan de zijnen... met een beetje reser ve als hij sterft. Om dit te bereiken is hij tot alle sacrificies bereid: hard werk en een nauwgezette spaarzaam heid zijn hem ingeboren. De mode laat hem onverschillig en zijn toe ristische uitstappen loopen van zijn huis tot zijn hof of zijn akker. t Dat is geen leven denkt en zegt de stedeling. Mciar da buitenmensch is vergroeid met zijn doel. Zijn wer kersleven is voor den grond die de zijnen moet worden of voer zijn stiel die hem moei opbrengen. De Zondag namiddag dwaalt hij rond zij ii erf. Hij ziet en overtuigt zich, lacht in wendig of schudt het hoofd, bewon dert of moppert. Omdat hij een verwoede individua list is, is hij wantrouwigen conser- vateur. Hij verzet zich tegen onbe scheiden blikken in zijn persoonlijke zakej, en omdat de Staat dit wel doen tvil is hij vijand van den Staat. Pro- duktie in serie, mechanisatie, met een woord alle vooruitgang vindt in hem geen voorstander, tenzij een gedwon gen. Hij is fier op ZIJN werk, ZIJN stiel. Juist omdat hij de waarde van het toerk begrijpt, wordt hij angstvallig in zake geld. Die angstvalligheid zal hem nimmer beletten dwaasheden te doen. Hoeveel fortuinen werden tij dens den oorlog onzinnig in den grond gestopt? Hij is maar werkelijk gerust als hij zijn kapitaaltje bij zich ziet of als hij weet dat niemand an ders het in handen heeft. Wat al moeite heeft het gekost cm hem naar de Spaarkas te krijgen? Het was noodig het sparen op school aan te leeren om het geld van de bui tenmenschen los te krijgen. Gedeelte lijk nog maar. Er vallen romans te schrijven over de financieele weder waardigheden van sommige zestigers. De oorlog heeft hierin toch wel ver andering gebracht. Een tamelijk aan zienlijk percentage buitenmenschen kenden reeds behoorlijk de weg naar de post. Maar aan speculatie hebben ze nagenoeg niet gedaan. Staatsren- ten gaven gedeeltelijk vertrouwen, doch de 99/100" van de beurswaarden interesseerden hen volstrekt niet. De stabilisatie heeft hen terug in hun hok gejaagd. Hun geld moesten ze bij hebben, zelfs al verloor het zijn waarde. Ze hadden het en dat was voldoende. Inflatie en deflatie zijn voor de buitenmenschen onverstaan bare woorden. Intrest is voor hen niet overtuigend. Geld bezitten... slechts dat telt. Wanneer de eene ramp de andere opvolgde hebben de landsmenschen hun beurs nog dichter toegehaald of hun pot nog nauwkeuriger gestopt. Ze hadden het nog steeds, ze hielden het echter nog krampachtiger vast, als hadden ze een vaag gevoel van dreigend gevaar. Op een oogenblik meenden ze dat ook de Staat (een zeer onbepaald be grip voor hen) zou vallen vooraleer ze hun huis of grond of handel aan gekocht hadden... of vooraleer ze stierven. En thans worden ze door de kans gediend. Deflatie is verhooging van de koopkracht van hun geld. Al brengt hun geld niets op, het wint aan waar de. Wat een buitenkansje! Nu zou men meenen dat het kinder spel is het verborgen geld eruit te jagen! Alsof de potters zoo maar ineens hun gansche verleden zullen verloo chenen! Er bestaat geen koppiger mensch op de wereld dan een buiten mensch. Hij heeft natuurlijk zijn ge breken, hij heeft ook schitterende hoedanigheden, maar hij moet geno men worden zooals hij is. En het is zeker zijn fout niet als hij enkel ver trouwen heeft... in zich zelf. Werkloosheid, financieele krachs en tot op de spits gedreven belastin gen zijn niet van aard om hem uit zijn schelp te jagen, onafgezien van zijn wantrouwen tegenover alwie taan den pot zit*, tegenover alwie een lei dende rol vervult. Het is verloren werk de trom te roffelen... de buitenmensch hoort het niet meer. Slechts dan wanneer de ge- heele gemeenschap gereorganiseerd wordt en rechtvaardigheid, eerlijk heid en waardigheid gekwoteerd blij ven, zal hij terug den neus aan 't venster steken Om centen te krijgen van buiten menschen mag er een nieuw leven be gonnen worden... en zijn bewijzen le veren. Voor de verlokkende stem van de sirenen blijven ze nu doof. (Verboden nadruk.) Herwig. dsiassasBSBasBMfisaaBaaaiiBHHB Voordeelige kredieten voor handels- en nijverheidsdoeieinden worden ver leend door de volgende organismen: BEROEPSKREDIET tot 75.000 frank maximum. Intrest; 4,50 voor dis- kontokredieten; 5 op termijn. TIJDELIJK KREDIETFONDS boven de 75.000 tot 500.000 fr. Rentevoet: 5 voor leeningen op vasten datum met maximum 5 jaar; 5,50 Vo op voor schotten in loopende rekening met delging van 1/15° per jaar. Al deze verrichtingen zijn vrij van commissieloon, zegels, hypotheekrech ten en registratiekosten buiten het vast recht van 15 frank, zelfs wan neer een hypothecaire inschrijving vereisent woruc. Alle inlichtingen zijn te bekomen bij het V. EST-VnAAMSCH BEROEPS KREDIET, Garenmarkt, 17, BRÜGGE. DE ELEKTRISCHE TREIN IN DE NOORDSTATIE TE ERUSSEL De eer»te elektrische trein der lijn Brussel-Arïwerpen loopt voor de eerste maal de Noordstatie te Brussel binnen. De fotografen werden in de statie niet toe- ge.aten, maar een foto nemen van deze gebeurtenis lukte toch, spijts bet klein zielig opgelegd verbod. KABINETSRAAD VAN VRIJDAG 1 FEBRUARI Cumuls. Toerisme. Wegenis. Huls- huurwet. Nat. Komm. van den Arbeid. Een nieuwe kabinetsraad werd door de leden van onze Regeering gehouden Vrij dag 1 Februari, in den namiddag, onder voorzitterschap van Eersten Minister Theunis. Nopens de CUMULS werd de besluitwet klaar gemaakt. Verder geven wij hierover meer uitleg. Voor wat de oprichting der NATIONA LE KOMMISSIE VAN DEN ARBEID be treft werd de kwestie druk besproken. Deze zaak zou nog behandeld worden in een volgenden kabinetsraad. Om het TOERISME te bevorderen wer den maatregelen goedgekeurd betreffende paspoorten, verblijfstoelating, enz. Voor de verbetering der WEGENIS wor den voor 150 millioen kredieten voorzien voor het aanleggen van omleidingen der wegen van groot verkeer buiten de steden, om het verkeer niet meer te vertragen. De uitslagen bekomen door de laatste HUISHu uKWET werden onder oogen ge nomen. In sommige gedeelten van het land gaven de nieuwe maatregelen om zeggens geen uitslag wijl ln andere ge westen de huishuren daalden van onge veer de twee vijfden. zal onderzocht worden wat er nog diént gedaan om het beoogde doel te bereiken door gansch het land. NIEUWE KABINETSRAAD OP MAANDAG 4 FEBRUARI De Fransch-Britsche akkoorden van Lon den. Nationale Kommissie van den Ar beid. Tewerkstellen der werkloozen en de ondersteuning. Verlaging intresten. Inlandschen handel. Hulde aan Wijlen Koning Albert. Maandag IJ. had een nieuwe kabinets raad plaats, eveneens onder voorzitter schap van den Heer Theunis. De raad nam kennis met de FRANSCH- BRITSCHE AKKOORDEN gesloten te Londen. Zie hierover verder in ons blad. Voldoening werd door de leden van den raad geuit nopens deze akkoor den en eensgezind werd herkend dat Bel gië er groot belang bij zou hebben deel te nemen aan de onderhandelingen met het oog op de vooropgestelde overeenkomst. Dï kwestie van de NATIONALE KOM MISSIE VAN DEN ARBEID kwam weer om te berde. De bevoegdheid der kom missie zal beperkt worden tot de vraag stukken die den arbeid aangaan. De on derhandelingen met de verscheidene par tijen die opgeroepen werden om er aan deel te nemen zijn nog niet ten einde en welke leden er deel van zullen maken is ook nog niet bepaald. Aanpassing der laatste besluitwetten nopens de HYPOTHEEKINTTRESTEN werd besloten voor wat de scheepvaart hypotheken betreft. Een ontwerp van Koninklijk Besluit werd opgemaakt Inzake de VERANT WOORDELIJKHEID DER WERKLOOS HEIDS KASSEN voer de uitbetalingen van wege het Nationaal Crisisfonds. De kwes tie der terugvorderingen zou ermede ge regeld werden. Een ander ontwerp van Kon. Besluit werd goedgekeurd in zake de TEWERK STELLING DER WERKLOOZEN. Het stelt de vergoedingen vast die aan 'de openbare besturen zullen verleend worden voor het uitvoeren van werken van open baar nut. Voor het VERBETEREN VAN DEN BINNENLANDSCHEN HANDEL werd een kommissie aangesteld die maatrege len zal dienen voor te leggen die nuttig zijn voor de uitbreiding van de nationale produktie en den uitvoer. Schikkingen werden getroffen om hulde te brengen aan wijlen Koning Albert op 17 dezer, ter gelegenheid van den ver jaardag van zijn tragischen dood. A DE ALGEMEENE STAKING VERMEDEN Ten gevolge het ontwerp der Regeering tot samenstelling eener Nationale Kom missie van den Arbeid, ln wiens schoot vertegenwoordigers van alle partijen ge- wenscht worden, en gezien er hierdoor benaderingen mogelijk zijn aan de besluit wet op de Mijnwerkerspensioenen, hebben de Socialisten besloten het bevel tot alge- meene staking in het mijnbedrijf te schorsen en te wachten tot einde Fe bruari, tijdens een mijnwerkerscongres, om een nieuw besluit hierover te nemen, die dan ook het werk van de voorgestelde Kommissie van den Arbeid zal kunnen oordeelen. De volgende dagen is alles rustig geble ven in het mijngebied. ROND DE BOTERCONTINGENTEEKING EN DE ZAAK DER BELL TELEPHONE Verleden week meldden wij reeds dat een groot gedeelte van het personeel der Antwerpsche fabriek der Bell Telephone zou moe.en doorgezonden worden wegens de bedreiging dat de Deense he Regeering een bestelling voor Denemarken niet bin nen zou laten, in geval niet meer boter uit dit land mocht binnenkomen ln Bel gië. De werklieden dier fabriek hebben voetstappen aangewend om een oplossing te bekomen in deze zaak en de Regeering onderzoekt welke regeling zou kunnen be komen worden, die beide partijen bevre digt. Hierover dient opgemerkt dat Denemar ken de boter van het land uitvoert aan 9 fr. 60 waarvoor de boeren uitvoerpre- miën ontvangen. In het binnenland is de boter veel duurder en de boer eet mar garine om zijn boter te kunnen uitvoeren. Denemarken pleegt dus dumping in Bel gië en daartegen werden contingentee- ringsmaatregelen getroffen om de Belgi sche blnr.. niandsche voortbrengers te ver dedigen en hen van den ondergang te redden. Een verhooging van contingent werd zelfs over korten tijd geweigerd door de Deensche Regeering. Ten andere zou de niet uitvoering van de bedoelde bestelling door de Bell Tele phone ook de fabriek piet stilleggen. NIEUWE REEKS BESLUITWETTEN Een nieuwe reeks besluitwetten is deze laatste week verschenen. Een regeiing werd hierbij getroffen voor de Camnis in de staatsdiensten. Aan een staatsambtenaar is het voortaan verboden een tweede ambt waar te nemen. Enkele uitzonderingen zijn evenwel vooraen, maar telkens moet voorafgaandelijk mach tiging bekomen worden. Zoo mos n een tweede ambt uitoefenen dezen die met hun \fedde, bekomen van den Staatsdienst, niet kunnen rondkomen voor het onderhoud van hun gezin; of als- wanneer bijzondere kundigheden vereischt worden, zooals in het onderwjs, enz. Andere besluitwetten regelen de han delsbeurzen en het beroep van wisselagent. Regelingen werden ook getroffen in zake belasting--verplichtingen van het klein be roepskrediet: voor het nationaal pensioen fonds der mijnwerkers, die verminderd worden met 5 militaire pensioenen; het verstrekken van diploma's aan inge nieurs en tedmiekers; vaststellen van het tarief voor den tunnel onder de Schelde te Antwerpen. DE NATIONALE KOMMISSIE VAN DEN ARBEID Zullen de Socialisten eraan deelnemen? Door de besturen van de verscheidene partijen werd de deelneming aan de Na tionale Kommissie van den Arbeid be sproken. De Christen Demokraten verklaarden zich bereid mede te werken ln deze konD missie maar dat zij alle vrijheid zullen be houden voor herziening van hun vroegepe houding tegenover de besluitwetten op de sociale wetgeving. Of de Socialisten vast bereid zijn mede te werken is nog niet bepaald. In zekere hunner kringen is men weinig genelgjl hiervoor en zou men dit alleen willen dceji als de richtlijnen van het Plan De Man door de Kommissie vooraf zouden aan vaard worden. Spaak en Cie zijn er radi': kaal tegen gekant. Immers zij zoudép grootendeels aan hun ophitstngsk am paghê moeten verzaken en hun oppositiepolitiek zoo scherp niet kunnen houden. Zonderling is het dat de Socialisten zelf over een Jaar de oprichting van soortge lijk komitelt hebben voorgesteld en dit nu ZoO koel onthalen. Andere Socialisten zijn gunstig gestemd voor de deelneming. Volgende hunner lei ders zouden voorgesteld zijn als leden: H.H. Vandervelde, Wauters, Delattrè, Huysmams en Mertens, allen Parlements leden. Als voorzitter der Kommissie wordt de Heer Francqul gemeld. De Katholieke ver tegenwoordigers zouden meestal leiders zijn der verscheidene vakvereenigingen of organisaties. De Liberalen zouden ver tegenwoordigd zijn door leden van de «Comité Central Industrial Men gelooft toch dat de Nationale Kom missie, met deelname van alle partijen, tot stand zal kunnen gebracht worden. IN DE KAMER In de Kamer werden opnieuw interpel laties gedaan door de Socialisten over de werkloosheid in het land en de besluit wetten. Minister Rubbens diende het ant woord aan de interpeilanten. VREEMDELINGEN EN BELGISCHE WERKLOOZEN Men zal zich herinneren dat bij eej verschenen Koninklijk Besluit aan de Re4 geering machtiging werd verleend d» vreemde arbeidskracht te beperken in het land. Het Is niet van belang ontbloot een? de indeeling der vreemde werkkrachten na te gaan ln de verscheidene vakfeep onzer nijverheid en het getal Belgische werkloozen ln die zelfde takken. Hier volgt deze statistiek: Belgische werkloozen Vreemdelingen Metaal 80.053 16.681 Scheikunde 3.17a 3.712 Voeding 4.404 6.794 Textiel 74.873 7.349 Kleeding 2.343 6.0&4 Bouw 44.446 6.903 Vervoer 13.131 3.178 Mijnen 30.658 29.487 VOOR DE REDDERS AAN ONZE KUST Pensioen en vergoeding voor ongevallen. Door onze Regeering werd een voorstel ingediend, dat reeds door de Kamer werd goedgekeurd, waarbij aan de redders een pensioen wordt verleend of recht geeft op schadevergoeding voor ongevallen voorge komen in het uitoefenen van het levens gevaarlijk werk. Het geldt hier een wettelijke bekrach tiging van bestaande praktijk. De Senaat moet het ontwerp nu nog goedkeuren, waaraan niet te twijfelen val». WAARSCHUWING VOOR DE BEENHOUWERS Verscheidene beenhouwers in het land zijn in gebreke gebleven op de voorschrif ten bepaald in het Koninklijk Besluit van 4 December 1934 nopens de kontrool op het vleesch en waarbij zij aangifte dienen te doen van het geslacht vee. Het Ministerie van Ekonomische Zaken heeft thans bekend gemaakt dat voortaan streng zal opgetreden worden tegen die nalatige beenhouwers of swijnenslachters. KAMERZITTING VAN WOENSDAG In de Kamerzitting van Woensdag werd gestemd tegen de hervatting der diplo matische betrekkingen met Sovjet-Rus land. Wetsvoorstellen werden goedgekeurd nopens het stelsel der checks, de kleine nalatenschappen alsook betreffende ande re kleinere kwesties. IN DE KAMERAFDEELINGEN Het Middelbaar en Normaal Onderwijs kost te veel. De zes Kamerafdeelingen vergaderden Woensdag, cm de begrootingen van het Openbaar Onderwijs j>n van Koloniën te behandelen. Door vief" af deelingen werden deze begrootingen goedgekeurd en ln de twee andere verworpen. Er werd aangedrongen voor onderzoek nopens de verlenging van den schoolplicht tot 16 jaar. Gezien veel onderwijzers en onderwijzeressen zonder plaats zijn, wordt onderzocht naar de mogelijkheid om de examens in de Normaalscholen zeer te verscherpen. De Socialisten verklaarden zich nog maals tegen alle toelagen aan het vrij onderwijs. Oud-Mhiteter Heyman betoon de dat een neutraal onderwijs onmoge lijk is. Er werd ook verklaard dat het Middel baar en Normaal (Jnderwijs te duur kost. Leden der afdeelirien waren van meening dat leerlingen van gezinnen die een zeker inkomen genieten, schoolgeld zouden moe ten betalen voor hun kinderen die van dit enderwijs genieten. SUIKER WERKSEIZOEN 1934-1935 Krachtens een beslissing van den Mi nister van Financiën, van 24 Januari j.l., is de maxima hoeveelheid suiker uit ln- landsche beeten van het werkseizoen 1934- 1935, welke de fabriekanten binnenslands mogen leveren, vastgesteld op 80 t. h. der voortbrengst, in plaats van 60 t. h. DE STAATSBOUWPREMIEN Naar wij uit goede bron vernamen, on derzoekt thans de Regeering de mogelijk heid om opnieuw premiën voor het boy wen van zoogezegde gcedkoope woningen toe te kennen. Volgens het nieuw regiem, dat hiervoor overwogen wordt, zouden deze premiën echter alleen kunnen gaan naar de bou wers van werkelijk goedkoope woningen (maximum 25 A 30.000 fr. bouwkosten), en zouden deze de bewijzen moeten le veren, dat zij werkelijk uit eigen midde len een goed deel der bouwkosten kunnen betalen. In een vergadering Donderdagnamiddag belegd, heefc de Vlaamsche Kamergroep de wantoestanden ln het N. I. R. bespro ken, besloten protest a ai te teekenen te gen de wegzending van muziekmeester Meulunana.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1