Os Les van Emiie Vandervelde wwmm Rond het .werk van onze Regeering WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De Pau3 van Rome en het Plan van den Arbeid MAARTMAAND. - EEN SINT füZEESNOVELLE. EEN PEERDEHISTORIE RADIO-TOESPRAKEN OVER DE KATH. UNIVERSITEIT POLITIEKE KRONIEK 'Jcurdncista MIDDENRAAD VAN HET KATH. LAGER ONDERWIJS WiidepiJÊ verzaa Igeneesidewond Het regelingsplan der uitbetalingen aan de spaarders van den Belgischen Boerenbond De Postvlucht naar Belgisch Kongo 70NDAG 3 MAART 1925. - 3' JAAR. N S. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 18,SO fr. iSelgisch Congo SS,tr. 1 rank rijk 35,fr. Alle andere landen 55,fr. ntgswn SAXSEN VA.VNESTE, Po?érBftfl| TeL Poperinge N' roïtcheckrekenlng N' 15.570, TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berkhten per regel 1.00 fr. 1 Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toeL v. ber. met adr. t bur. Berichten op 1* bL per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bl. per regel 1.75 tr. Eouwber. en Bedank, (min.) 6.00 fr. 'j Te herhalen aankondigingen: prijs op aanraag. Arm on oen zijn roomt te betalen en moeien tegen den Woensdag avond Ingezonden worded. - K.elne berichten tegen den Donderdag noen. Wanne er de Paus van Rome zijn sociale rncye'i-k Quadragesimo Anno de we reld inzend was er maar een soort men seden die openlijk er tegen opkwamen, en die menschen zijn de socialisten. Harde waarheden heeft de Paus vóór «07 en gehouden, én voor Katholieken, én veer andersdenkenden, opda; allen het hunne zouden bijdra ;en tot herstel der n- -chenlijke samenleving. Maar de socialisten hebben het niet kunnen verkroppen, dat hun ontmasker de bol duchtig gewasschen werd. Op aan- plakbri:ven, in de roode pers, op vergade ringen, werd de overal geroemde Ency cliek cp een kinderachtige wij e aange vallen, en de Paus belachelijk gemaakt. Doch De Man maakt een pian. Niet voor de v.ereid, maar voor ons klein landeke. Geen succes. Groote staatslieden buiten ons land, als Roosevelt. Mussolini, Hitler, Laval, enz. gebaren niet ééns dat het plan De Man bestaat, en dat zijn nochtans geen dommerikken, maar zoekers en fijne uitpluizers. 'i Plan ging in duigen vallen, toen op eens geheel de partij in haar fut je schiet, tegen de dictatuur van 't kapitaal, zeggen ze; maar ook, zeggen wij, om volop rcoden troef te spelen. En nu rechtsomkeer! Geen halve draal, maar een geheele draai! Sedert hun rood bestaan hebben zij de burgers gehaat, de boeren een stamp gegeven, de kristen ar beiders vuil gemaakt. Nu is die leelijke droom voorbij. Zij vragen geen vergiffenis, maar ze geven aan allen een poezelig handje; in afwachting dat zij aan al die goeie sukkelaars van breeders der nieu we gemeenschapden laatsten genade slag zullen toebrengen op den dag c.er Bevrijdingd. i. van de dictatuur van 't roode kapitalisme. En zij geven hoe schoon, hé? ook een handje aan den Paus, den goeden ■•Kerkvader De Faus heeft nochtans in zijn Ency cliek een pil gedraaid, die op hun maag is blijven liggen en die nooit verteren zal. Maar zij zijn daarom niet boos op Hem, bijlange niet. Integendeel: zij wringen hun rood gelaat tot een geel lachje, en zij zeggen aan allen die het hooren moe ten: Menschen en Broeders, doet toch a. u. b. wat Paus Pius XI zegt in zijne Encycliek! Bouwt samen aan de maat schappij, waar de geboden van God zullen verwerkelijkt worden in het gedrag van nieuwe menschen! En ziet ne keer hoe de onteigenaars door Zijne Heiligheid in be schuldiging worden gesteld!... En gij moet niet denken dat wij, socialisten, die ont eigenaars zijn waarvan de Paus spreekt. Hebben wij niet altijd den eigendom be schermd tegen hen, die beweerden dat eigendom een diefstal was?... Zij verklaren dat op hun geweten en schrijven in blokletters neer: de En cycliek Quadragesimo Annois de rechtvaardiging van het plan van oen arbeid Als 't alzoo is, dan gaan voorzeker de socialisten naar Rome op bedevaart om den Paus zijn hand te kussen, en met Paschen den vollen aflaat te verdienen. En wanneer zij bij Zijne Heiligheid zullen komen, met hun plan onder den arm, dan zal de Kerkvaderhun zijne Encycliek overhandigen, en met een be grijpend lachje toespreken als volgt: Broeders, Ik dank U voor de propaganda ten voordeele van Quadragesimo Anno Doch vermits gij de waarheid liefhebt, meet Ik u deze waarheid meegeven naar België, voor de andere broeders. Ze staat in de Encycliek zelve. Over 't kapitalisme en over 't socialisme allebei wordt er ge-, sproken. En namelijk over 't kapitalisme: Ik beschuldig alle economisch despotisme, wéér het ook heerschen moge, met of zonder plan. En over 't socialisme wordt verklaard, dat echt Katholiek en echt socialist niet kunnen samengaan. Gaat, en deelt dit mede aan al de broe ders der Belgische volksgemeenschap. k2ica3SBaaassasaa£ajBaa3B3z. iJBSgazsizzaBsaszsBadszBZESsiSiBB De Zusterkens der Armen gingen alle dagen op schooi voor hun oude peetjes. Eten kregen zij en oude kleeren nog meer dan geld. Ze bedelden in voiture. Het was al lang dat het liep; 't was altijd hun zelfde baaide peerdje dat hen voerde waar zij zijn wilden. Baai was zoo fraai, het kende de banen van buiten en 't miste nooit zijn weg; zijn stap vertraagde met de jaren, het was al maanden dat de koetsier geen zweep meer meêdeed. Het oude beestje liet levensmoe zijn kop leeger hangen, het brak zijn haver niet meer goed, zijn pooten werden stram en stijf. Het probeerde nog al dat het kon, maar van dag tot dag versukkelde het leelijk c-p zijn gang, het vermagerde en werd een oudje nevens de andere, het deed nog meer dan het kon, het ging immer voort, stap voor stap... ter eere Gods. Op een morgen lag het trouwe dier dood in zijn stak Al was het nog het uur der groote sttlte, het nieuws werd teen door teekens meegedeeld en deed den toer van 't klooster overal droefheid er. verslagen heid verwekkend. Hoe nu rondgegaan straat op, straat neer, van dorp tot dorp? Met een peerd was 't doenlijk, te voet en met den korf aan den arm ware 't peerdewerk. De Eerweerde Moeder liet ook een traantje, doch beurde haar Zusterkens op met een gelaat dat steeds glimlachte. Mijne kinders weest niet verlegen, t zal zijn lijk voor en na, een blik hemelwaarts lost alle moeilijkheden op, God gaf, God nam, zijn naam zij geprezen. St Jozef zal ons een nieuw paard geven, heden nog beginnen we een novene. Ze baden al met hun handen voor hun gezicht. De Zusterkens der Armen, die niet gauw verlegen zijn, betrouwden op de waakzame Voorzienigheid van God. Zusier Andrea zat op heete kolen en bekende Onze Moeder heeft toch geen geld genoeg om een nieuw peerd te koo- pen.De overste verjoeg het wantrou wen: St Jozef zal ons een nieuw peerd bezorgen, weest niet verlegen. De kalmte en de rotsvaste hoop staken hun een riem onder 't hert en ze loechen door hun traantjes, na hun onmacht te hebben uit geschreid. Ze gaan uit twee en twee om te bedelen en de menschen die 't onherstelbaar ver lies vernemen, klagen steen en been en geven nog iets meer van hun overschotjes. Langs de baan staan de menschen en kij ken meewarig de Petites Sceursna. Zuster Andrea zegt al gaande tot Sint Jozef: «Ik bemin u, ik vereer u, enz... Zwijg,antwoordt de Heilige, ge zijt bezig met liegen, ge peinst meer op uw peerd. De thuisblijvers baden in hun celleken ais in een kapelleken, ze wandelden door de vredige gangen. Maar het peerd ver toonde zich niet meer, het lag stijf en dood, de vier pooten uitgestrekt en met gezwollen buik. De oudjes voelden hun oogen vochtig worden en kreunden: 't Is allicht,: onzen toer. En elke non die 't doode peeid zag, het d :e>de haar en ze schreide een vloed van tranen. Allen lammenteerden, 't was een klooster van weenende vrouwen. De be drijvigheid ginvoort, elk deed zijn werk, ledereen volbracht zijn taak in die we reld in 't klein, die mer klooster heet. De oude masceurkens, stijf van 't fle- recijn, maar nog rap genoeg met hun vingers om naald en draad te hanteeren, naaien lapjes aaneen voor tapijten en zoo dienen die oude vodjes en kloddekens nog om warme voeten te hebben. Binst de wijle prevelen ze met daverende lippen al voor St Jozef en voor een nieuw peerd. Ze lezen hun kleine uurtje*;, hun schoone uur'jes voor Onze Lieve Vrouw. Het jongste noviesken met haar wit kepken aan. komt te laat in den pater na er van de Zeven Weëen en gaat op de tippen van zijn voetjes, zoo heele zoetjes, tot oren om onsplekje in de kapel en daar bidt het zachtjes de Wees ge groet jes. met zijn hoofdje scheef. Eh ma mére - zegt nu kalm, alsof ze zeker was van haar slag: - Ter eere van de goddelijke Voorzienigheid. Met eenvoud en be- 1 rouwen herhaalt zij driemaal: H. Jozef, kom ons ter hulp De gebeden gaan op lijk witte duifjes naar een blauwen hemel. Ze onderzoeken daarna hun geweten en huist dat ze beklagen de eene: «Ik heb een teljoor gebreken uit onvoorzichtig heid een andere: -Ik heb een kleine toelating niet gevraagd»; een derde: «Ik oen onverduldig geweest - komt het peerd altijd voor Ieders gedacht: het goed oud peerd, de ouwe trouwe dienaar, de fraaie Baai. Ze slaan weer hun oogen neer, verheffen i hen tot God. verjagen de verstrooid heden. O dat peerd. 't is dood en 't stoort nog hunne vrome Inbeelding. En terwijlj ze hun litanie van onvolmaaktheden af- spinnen, terwijl de baby-flim der foutjes ontrolt, zien ze nog 't oud sympathiek he si je en peinzen ze op een nieuw peerd, *n welk een zal het zijn, een haaide, een vos, een zwart of een rouaande? O, liefst een baaide... een laai voor Baai. En ze beklagen weer dat hun gedacht zoo in de wereld gaat en ze slaan op hun borst Mea Culpa», bidden akt van be rouw, en Gods gratie-zonneken schijnt weer in elk nonneken. In den speeltijd zegde zuster Pacifica van 't koeistal: «Zouden wé ons koetje- lief, ma mère, niet inspannen in de vier- wielvoiture Ze zei dat zoo voor de aardigheid, en de anderen loechen zich bijkans krom. "Dan zal ik maar vragen aan St Jozef: geef ons een rijdier lijk het uwe; ik durf geen peerd vragen, ma mère, want St Jozef had er ook geen, toen hij vluchtte naar Egyp te zegt zuster Pacifica, die al hare dieren bemint in Domino, schoone bidt en naar den stal riekt, maar een herte heeft lijk een kcekebrcod, en, kan ze lachen lijk een taarte, ze kan ook legen een'duw. Het peerd van Christus was een ezel schertst zuster Ursula. Van den nacht zal er een ezel komen, heel stil op zijn zokkenjokte zuster Pacifica. Ze was boerin eer ze hier kwa men ze blijft liet, ze melkt en kcernt en boert, ze heeft geen andere muizennesten. Ze lazen hun vespers en 't betrouwen vermeerderde. De moeder had gezeidSt Jozef zal er entwat meêdoen. St Jozef monkelde uit den hemel. Alles ging voort zijn normalen gang, alles in minzaamheid. De oudjes werden bezorgd, vertroeteld en welgedaan, liever lui dan moe. De zuster kens ondereen hielpen malkaar, staken overal een handje bij, 't was de groote confrérie der beminnelijkheid, waar alles smaakte als honig, ook de arbeid en de ontbering, en 't was er zoeter dan in een suikerfabriek van Tirlemont. 's Avonds ging elke zuster naar onze celen in ieder klein kamerken, waar men met geen pijpegale draaien kon, sliep een zusterken zacht op haar stroo, in de zoete hoop van morgen een nieuw peerd te mogen streelen. 's Anderdaags durfden ze voor het ont bijt nog geen nieuws vragen aan hun overste, ze bekeken zoo haar wezen met een schuinschen blik om er 't blij geheim te kunnen raden. Het beeld van St Jozef werd nog meer versierd met bloempotten, kandelaars en keersen; de vurigheid nam toe, ze beden geestelijke ruikers aan, ze baden voort, ze zouden het niet opgeven, ze deden nog beter hun werk, de bedelaar - sters ontzagen min den zwaren korf, de thuisblijvers vertroetelden eenparig de oude ventjes alsof het hun eigen groot vader gold, een troostengel zou het niet beter gedaan hebben. De dagen gin gen voorbij, geen nieuws kwam toe en toch gingen ze eiken avond gerust en be- trouwvol slapen als in de armen van Gods Voorzienigheid. Zij baden eiken avond na 't officie: wij werken niet noch weven wij zaaien en wij maaien niet De God van alle leven in allen nood voorziet. En voor ons nieuw peerd te wc ge nog een tientje ter eere van St Jozef, den va der der armenmaande moeder aan. De taak der Zusterkens der Armen is aan de menschen te bewijzen dat de goddelijke Voorzienigheid bestaat. De macht van St Jozef begint daar waar alle menschenmacht eindigt. Hij laat ons nooit fluiten. A. B (Vervolg en slot aanstaande week.). (aaBisk9eaaHaa9as«BiBH3E3SBS Zooals bekend is, wordt, op de twee eerste Zondagen in den Vasten, (dit jaar op 10 en 17 Maart) een geld- omhaling gedaan in al de Kerken en openbare Kapellen van het land, ten voordeele van de Leuvensche Univer siteit. Om de belangstelling voor Leuven en de edelmoedigheid van ons katho lieke volk te verhoogen, zullen twee radio-toespraken over de Katholieke Universiteit worden gehouden: op Maandag 4 Maart, te 20 uur, spreekt Z. Exc. Mgr Ladeuze, rector, op de Fransche golflengte; op Donderdag 7 Maart, te 19 uur, spreekt Mgr Cruysberghs, vice-rector. op de Vlaamsche golflengte. De politieke strijd, de partijpolitieke twisten, in volle daglicht gevoerd, be ginnen thans weer merkwaardig ru moerig te worden. Er is echter een politieke revolutie aan 't groeien, on hoorbaar en onzichtbaar, die veel die per gaat en veel verder strekt dan partijpolitieke kommer. En het is juist deze ommekeer die het toekomstbeeld van het land aan 't smeden is. Om de afmetingen, de groei, de ontwik keling van deze onzichtbare 2> gses- tesstrooming te leeren kennen, vol staat het enkel van man tot man te praten. En te luisteren naar datgene dat hij binnensmonds vertelt en dat verreweg het belangrijkst is van wat hij te zeggen heeft... en niet zeg gen wil omdat hij vreest van alleen te staan, van anders te denken dan de massa. Zoo bekrompen, zoo kuddegeest achtig zijn we verworden dat het ons volstrekt hindert als we diep in ons een stem vernemen die anders klinkt dan het koor waarin we tot hiertoe meegezongen hebben. Maar juist om dat die stem komt uit het beste deel van ons eigen zelf, omdat die stem de roep is van het gaaf gebleven ge deelte van onze persoonlijkheid, kan ze niet meer weggecijferd worden. Ze wordt gedoofd, teruggeduwd, geheim gehouden... doch ze is er, ze blijft er. Wat echter door ons aanzien wordt als een stem in de woestijn, is de kreet van velen, van honderden en duizenden. Tot hiertoe is er geen coördinatie, geen band, geen leiding. Dat alles moet echter onvermijdelijk komen. En de dag dat al die individueele stemmen hun bolster verbreken zul len, om zich tot één enkel koor te ver heffen in volledige harmonie, zal het blijken welke macht er verborgen zat in al die zwijgzame en rustige men schen, die zich in alle stilte vernieuw den. Wat groeit en zwelt is de vernieu wingsgedachte, is de zonneweelde van de toekomst. De stem die roert en gromt, die op welt en beveelt is de stem van het goede, van het gave en het zuivere. Het is de roep om een nieuw leven, om een betere menschheid, om een gezonde maatschappelijke atmosfeer waarvan de lucht volmaakt zuiver is. Het is de kategorieke veroordeeling van al de onzuiverheden, het bederf, het zinledige, het holle, het onware en onechte waarin we thans leven moeten. Het is vooral de onverbiddelijke be lichaming van de evangelische waar heden. Het is de ckonomie niet die de op lossing van de krisis brengen zal, maar het idealisme, de bezieling, het dyna misme van de komende generaties. Er dreigt maar één gevaar en het is een reuzengevaar. Zal ook het jon ge geslacht zich oplossen in gemak zucht, in materialisme en verwording eer het aan wal is? En vooral zal het sterk genoeg zijn om aan de bekoring te weerstaan eens dat het roer in handen is? De allereerste taak is het vertrou wen te winnen. En hier steken de hindernissen reeds merkwaardig hun bult op. Het is onnoodig den toestand te verbloemen. Op dit oogenblik mag vrijwel niets of niemand zich beroe pen op het vertrouwen. Indien het geen onverschilligheid is, is het berus ting, een pis-aller om erger te voor komen. Dit is het resultaat van veel zaken die samen werkten om den mensch te brengen waar hij nu schier hopeloos geland is. Het vertrouwen hoeft teruggétoon- nen en het zal niet gemakkelijk gaan. Veel, om niet te zeggen alles, hangt af van ons zelf. Wie vertrouwen wil winnen, moet er kunnen inboezemen. Wie bezieling en dynamisme wil schep pen, moet er zelf bezitten. Wie een ideaal wil bereiken, hoeft het zelf te beleven. En kan het bereikt dat een massa zich weer in beweging brengt, dan hoeven vooral de avonturiers, specu- lateurs en schurftigen geweerd te worden, de gepatenteerde profiteurs die zich voor persoonlijke doeleinden meester maken van bewegingen, en aldus het doodvonnis teekenen van veel schoons en veel edels, die aldra in het slijk der aarde terecht komen. Er moet waarheid en oprechtheid geschapen worden. Er moet vooral harmonie, eenklank heerschen tus- schen de massa en haar vertegen woordigers of leiders. Twee gezichten, twee houdingen, twee standpunten, een *massaal» voor de massa en een persoonlijk voor het officieele zijn onhebbelijkheden die afgedaan heb ben voor de toekomst. Wie leiden of vertegenwoordigen wil, weze drager van de gedachte der gemeenschap die hij aanvoeren moet, ofwel hij scheppe de gedachte die overal zijn richtsnoer weze, officieel zoowel als niet officieel. En hier past het een treurige ge beurtenis aan te halen die niet ge noeg of misschien heelemaal niet on derlijnd werd. De Heer Vandervelde, generaal van het socialistische leger, interpelleerde verleden week de regeering over haar veto tegenover de socialistische be tooging van 24 Februari jongstleden. Tijdens het debat ontviel hem een verklaringdie bij velen rauw en hard op het hart zal gevallen zijn. Op de repliek van den Heer Theunis over de vinnigheid van de soc. pers reageer de de Heer Vandervelde met de be wering dat 'feitelijk den toon zijner pers zoo heel ernstig niet hoeft op genomen te worden. Het is om erover diep na te denken. Welaan dan! De vlijmende, snijden de, sarkastische, geweldige toon van de socialistische kranten hoeft men wel zoo heel serieus niet op te ne men. Die is goed om de troepen aan te zweepen, op te ruien, ten strijde te jagen, maar de groote heeren van de partij nemen het wel wat kalmer op. Er zitten in de soc. partij dit willen we eerlijk en openhartig be kennen heel wat edelmoedigen en idealisten. Wat hebben zij gedacht zij die ver van ons af staan, maar toch ook eerlijk strijden over der gelijke bekentenis De krant, de gazet geeft volle gas, maar de leiders sluiten bijtijds de remmen als s# ver van hun troepen staan en redelijk hoog in officieele sferen zweven. Niet het partijpolitieke, zuiver so cialistische interesseert ons hier. Maar wel de ongeoorloofde en ongewettigde misleiding van de massa. Het is een vernedering, een kaak slag voor afwie gezond en verstandig denkenr kan-, Tzozd om opgeruid en aangewakkerd te worden! Het is de ontkenning van het elementairste: de eerbied voor den mensch als mensch. Zoover bracht ons de politiek! Het weze een harde les. Iedereen heeft het recht zijn overtuiging te belijden, maar dan ook dwarsdoor, volgens één bepaalde lijn. Maar ieder leidend figuur heeft ook de gebieden de plicht leidingte bezorgen en geen misleiding De massa is wat meer dan een hoop nullen die men door allerlei trukken tot een persoon lijk profijt poogt te verwerken. De mensch, de arbeid en de grond, de oerwaarden der beschaving, zijn geen proefvelden voor persoonlijke ambities en intrigues. Het zijn kui tuurwaarden die slechts door reine handen mogen aangeraakt worden. Het zijn bronnen van energie en rijk dom, van schoonheid en verheven heid, die eerbied en waardeering af dwingen. Wie ze bezoedelt, handelt misdadig. Het is tijd dat de mensch eraan denkt wat hij is en waartoe hij ge roepen is. Het is vooral tijd dat het hem aangeleerd wordt. En hiervoor is haat een slechte catechismus. Wie zich solidair voelt met zijn medemen- schen, grijpe naar het gebod van naastenliefdeen predike de nieuwe boodschap! (Verboden nadruk.) Herwig. ■seczszassssaaiKESESsa siuacsz HET RIJKSTE MEISJE VAN DE WERELD GEHUWD... IN AMERIKA Begin nog heden met ITUBË"6 EN 10 FRANK. IN ALLE APOTHEKEN I De rijkste vrouw der wereld, Miss Duke, 22 jaar, die van haar vader, een tabak fabrikant, 800 miiiioen erfde, is too pas te New-York in het huwelijk getreden met Jarr.es Cromwell, bankier te New- York. De jonggehuwden, die men hier ziet, verblijven thans te Cannes aan de Fransche Zeekust. MEDEDEELING H. M. de Koningin heeft onlangs een oproep gedaan ten gunste van de slachtoffers der crisis. Het Katholiek Onderwijs wil er edelmoedig aan be antwoorden en zijn werking op cha ritatief gebied nog uitbreiden. De Middenraad van het Katholiek Onderwijs is In onderhandeling met M. Henri Jaspar en M. Minister Hier- naux en zal binnen kort aan de be sturen van al de katholieke onder wijsinrichtingen laten weten hoe ze best het initiatief van Hare Majes teit zullen steunen. CBB9BBBBBI8EE9B53SBSBEX8XBBE3 BINNENLANDSCHE LEENING 5 t. h. 1932 Maandag had de 36° trekking plaats van de Binnenlandsche Leening 5 t. h. 1932. Reeks 250.988 is betaalbaar met 250.000 frank. De vijf-en-dertig volgende reeksen zijn betaalbaar met 25.000 fr. elk; 107740 122676 126565 136145 136753 154300 159718 160677 162018 182097 183908 191945 192781 192960 199846 211816 224684 236275 236419 236492 241109 246798 256527 257820 264756 277016 279681 280689 282507 283075 285197 286128 288035 288709 289o70 Doot 4 «n 7'/j frank. In alt* Apothtke*. DE VOORUITZICHTEN HIEROMTRENT De Boer geeft thans mededeeling der vooruitzichten omtrent het regelingsplan der uitbetalingen aan de spaarders bij de Middenkredietkas. De Boer maakt ech ter vooraf de opmerking dat op het oogen blik het regelingsplan nog niet in het Staatsblad verscheen en het dus nog niet officieel kan meegedeeld worden. Toch is bekend dat door het Centraal Bureau van de kleine spaarders een rege lingsplan bepaald wordt ln het vooruit zicht gesteld. Het Is mogelijk dat er hier of daar nog een kleine wijziging zou kun nen aan toegebracht worden. Er valt eerstens op te merken dat heel deze regeling slechts de spaargelden be treft die op 1 December 1934 geplaatst waren bij de plaatselijke spaarkassen of rechtstreeks bij de Middenkredietkas. De plaatsingen gedaan vanaf 1 December ko men niet voor deze regeling in aanmer king; ze genieten den gewonen interest en zijn op elk oogenblik terugbevorder- baar. EEN KREDIET. EEN VOORSCHOT, GEEN GIFT Men weet dat door een bijzondere wet een krediet werd ten dienste gesteld van de spaarkassen. De verschillende spaar kassen mogen er aanspraak op maken tot een bedrag van 20 van hun deposito's mits de noodige waarborgen te kunnen aanbieden. En hier valt op te merken dat dit kre diet geen gift uitmaakt, gelijk het dik wijls wordt voorgesteld, maar slechts een voorschot, dat moet terugbetaald worden en waarop interest moet worden betaald. Men zal zich herinneren dat volgens de wet dit krediet uitsluitend ten voordeele van de kleine spaarders moet gebruikt worden. REGELING VOOR KLEINE SPAARDERS Volgens het in 't vooruitzicht gestelde regelingsplan, zou men onder kleine spaar ders verstaan die spaarders waarvan de spaargelden de som van 20.000 frank riet overtreffen. Deze spaarders zouden hun beleggingen in geld ontvangen voor het volledig be drag, indien dit bedrag de som van 3.000 frank niet te boven gaat. Voor de bedragen van 3.000 tot 20.000 frank zou de rechtstreeksche uitbetaling bedragen 3.000 fr. plus 30 ten honderd van het gedeelte tusschen 3.000 en 20.000 frank. Zoo zou iemand die 10.000 frank spaargeld heeft, in geld ontvangen: 30 X 7.000 fr. 3.000 fr. H5.100 frank; 100 iemand die 20.000 frank spaargeld heeft, zou 30 X 17.000 fr. 3.000 fr. H8.100 frank; 100 enz. De geldbeleggingen zouden voor dit be drag, onder waarborg van het Centraal Bureau, ln geld worden omgezet. Wat betreft het deel waarvoor de recht streeksche uitbetaling niet in geld gebeurt, zouden de spaarders over 40 t.h. obligaties met interest tegen 3 t.h. ontvangen en voor 60 t.h. participatiebons. Hierover meer uitlag onder de volgende rubriek: Rege ling voor groote spaarders. REGELING VOOR GROOTE SPAARDERS Onder groote spaarders worden verstaan die spaarders waarvan de beleggingen de som van 20.000 fr. overtreffen. Lijk hoo- ger gezegd, laat de wet niet toe dat het krediet ten dienste gesteld van het Cen traal Bureau ten voordeele van de groo te spaarders zou gebruikt worden. De zoogenaamde groote spaarders zou den tot beloop van 40 t. h. hunner beleg gingen obligaties ontvangen, die vanaf 1 Januari 1935 een interest opbrengen te gen 3 t.h., ieder jaar uitbetaalbaar. Voor 60 t.h. der beleggingen zouden zij participatiebons ontvangen. Bij ieder par- ticipaliebon zou een genotsbon gevoegd worden, waartegen, hopen we, later, een bijkomende vergoeding aan de houders der participatiebons zal kunnen uitbetaald worden. De Boer zegt dat overigens alle mid delen zullen worden aangewend om de groote spaarders in moeilijke toestanden te kunnen helpen. Ondanks alle aange wende pogingen zijn we nog niet bij machte hierover iets bepaalds mee te dee- len; maar we laten niet los en hopen te gelukkenschrijft het orgaan van den Belgischen Boerenbond Dit zijn de bijzonderste bepalingen wel ke door het Centraal Bureau worden ln het vooruitzicht gesteld. We begrijpen dat dit regelingsplan niet aan ledereen de gewenschte voldoening zal geven, maar men weet dat wij in al die zaken niet meester geweest zijn en aat het Centraal Bureau voor kleine spaar ders anderzijds ook rekening heeft moe ten houden met den toestand van andere spaarkassen, die eveneens onder zijn toe zicht vallen. Elkeen ziet ook in, na al wat er gebeurd is, dat wij hieraan niet konden ontkomen. Wij herhalen nogmaals dat wij in alle oprechtheid meenen de verzekering te mogen geven, dat niet enkel de obligaties en de participatiebons volledig zullen te rugbetaald worden, maar dat we daaren boven hopen, lijk hooger gezegd, aan de houders van participatiebons later een bijkomende vergoeding te kunnen geven. Nu moeten hier de rekeningen van al de spaarders opgemaakt worden en de verd relingen gemaakt van de bedragen die in geld worden uitbetaald, van deze die vergoed worden met obligaties ofwel met oarticipatiebons. Een schromelijk werk! De bureelen zijn druk bezig met de voor bereiding er van. Zij zullen al het moge lijke doen om het werk te verhaasten. In- tusschentijd is het nutteloos de heeren kassiers lastig te vallen. Zij hebben al de' stukken die voor het opmaken der ver schillende rekeningen noodig zijn, opge stuurd naar de Middenkredietkas, en tot nog toe is het hun niet mogelijk uitbeta lingen te doen of verderen uitleg te ver strekken. Naarmate wij zelf meer inlichtingen kunnen geven, zullen alle mededeelingen verschijnen in De Boer Wij verzoeken alle belanghebbenden er daar kennis te willen van nemen. Een laatste opmerking. Nu zullen de belagers van boeren en Boerenbond op nieuw aan 't vitten gaan. Spijts al hun overdrijven en. al hun gestook zal de Boe renbond zijn werk tot een goed einde brengen. Daartoe steunt hij op de midde len en inkomsten waarover hij beschikt, en op de trouwe medewerking zijner leden, waarop hij rekent en mag rekenen, zoo als de ondervinding het reeds ïegt en wij niet ophouden het te herhalen ln «De Boer Het vertrek van de Edmond Thieffry Zaterdag 23 Februari 1S35, SPIJTS DE ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN, EEN GESLAAGDE VLUCHT Zaterdag in den vroegen morgen, te 4 uur, is het postvliegtuig Belgie-Kongo op de Brusselsche luchthaven in de beste voorwaarden vertrokken alhoewel de weer gesteldheid over Frankrijk ongunstig luidde. Vele nieuwsgierigen en belangstel lenden waren op het vliegveld samengestroomd. De vliegers Cocquyt en Schoonbroodt nemen de post in ontvangst, enkele stonden vóór het vertrek. Zaterdag te 10 Yz uur landde het vlieg tuig te Marseille, vertrok kort daarop en kwam 's avonds aan te Alicante (Spanje). Wegens het slecht weder en den omme- toer die hierdoor moest gedaan worden kon het vliegtuig niet tot Oran geraken. Zondag werd Oran, Colomb-Bechar aangedaan en 's avonds geland te Reg- gan. Maandag werd Niamey bereikt. Dinsdag geraakten de vliegers niet verder dan Zinder. Woensdag vertrok de Edmond Thieffry naar Fort-Lamy, Fort Archambault en Bangui, om Don derdag te vertrekken naar Leopoldstad. Donderdag is het vliegtuig behouden geland te Leopoldstad en werd met veel geestdrift ontvangen. Toen de vliegers te Leopoldstad land den te 13.35 uur, stuurden zij onmiddel lijk een telegram naar Brussel om hun gelukkige aankomst te melden. Door de zorgen van het N.I.R. te Brus sel werd een gesprek opgenomen op een plaat, langs radio en telefoon. Die plaat werd dan 's avonds ten gehoore gegeven aan de luisteraars van het N.I.R. Ieder een kon de omstandigheden van den vlucht aldus vernemen. Door de Heer du Bus de Warnaffe, Mi nister van P. T. T., werden telegrammen van gelukwenschen gestuurd naar de vliegers en naar de Maatschappij Sa bena om den welgeslaagden vliegtocht die de nieuwe lijn Belgie-Kongo heeft ingezet. Na rust van eenige dagen kceren de vliegers naar Brussel terug. De tocht Brusse'-LeopoMstad bedraagt 8330 km. Hier nevens het tmeé door de Edmond Thieffrygevolgd. KABINETSRAAD VAN VRIJDAG 22 FEBRUARI Opnieuw vergaderde de Kabinetsraad op Vrijdag 22 Februari 1.1., onder voorzitter schap van den Heer Theunis. Er werd kennis genomen van het ont slaggeven der Socialistische leden van de Kommissie van den Arbeid. De ontslag- gevende leden werden onmiddellijk ver vangen door enkele Katholieke en Libera le bevoegdheden. De Raad onderzocht de voorgestelde re geling van de kwestie der mijnwerkers pensioenen. Het zegelrecht op de paspoorten voor de schippers werd met de helft verlaagd. De bepalingen van het Kon. Besluit op de splitsing der banken in nijverheidsban- ken en depositobanken zijn niet van toe passing op de Hoofdkas voor Beroepskre diet en op de door deze kas aangenomen kredietorganisme. Vrijstelling van zegelrecht wordt ver leend voor de verrichtingen tusschen wis selagenten en banken alsmede op de lee ningen met borgtocht. Verlaging van hypotheeksrenten werden vastgesteld; alsmede voor de scheepvaarts hypotheken. Tot in 1937 mogen geen schepen meer verkocht worden aan den vreemde. In ze kere gevallen, wanneer het nieuwe boo ten geldt b. v., is het verbod niet van kracht. De verkoop van land- en tuinbouwpro ducten wordt gereglementeerd. Advokaten-pleitbczorgers mogen thans gaan pleiten in andere rechtbanken dan deze waar zij regelmatig ingeschreven zijn. Beperkingen worden gesteld nopens den uitverkoop van voorraden niet gebruikte koopwaren, en zullen niet mogen aange plakt worden onder ,de benaming van solden of likwidatie Dit geldt niet voor verkoopingen na faillissementen, overlijdens, enz. De Raad keurde de klasseering goed van de Duinen van De Panne. In de volgende zitting zal de raad be sluiten of nieuwe volmacht zal gevraagd worden. HEER FRANCK, GOUVERNEUR DER NATIONALE BANK, AAN HET WOORD Tijdens de vergadering der aandeelhou ders der Nationale Bank werd een rede uitgesproken door den Heer Franck, be stuurder der instelling. Heer Franck sprak over den ekonomi- schen toestand van het land. De waarde van den frank moet gehandhaafd blijven. Het begrootingsevenwieht moet door de Regeering verzekerd, wat is gebeurd. De Belgische nijverheid kan reeds van nu af produkten leveren aan prijzen die over enkele jaren als onmogelijk waren be schouwd en binnen kort zal de uitheem- sche markt met België af te rekenen heb ben en zal de werkloosheid bij ons afne men. In de nijverheid is het voortbrengstver- mogen van een werkman merkelijk geste gen in vergelijking met voor den oorlog. De vermindering van den levensstan daard wordt op 27 geschat. In weinig landen werd zelfde bereikt. De aanpas sing aan de buidige voorwaarden is in ons land merkwaardig vooruitgegaan. In Bel gië werd het laatst de depressie gevoeld. Voor veie nijverheden is de toestand gebeterd, ook in de kolonie is verbetering ingetreden. Er is geen andere uitweg dan de aanpassing. Een der grootste oor zaken van pessimisme en ontmoediging is dat men te veel verwacht van den Staat. De kostprijzen en productievoorwaarden moeten aangepas„ worden a^n de tegen woordige wereldconjonctuur, dat is de eenige oplossing. Met de ncodige volhar ding en wilskracht rnag de toekomst met hoop ingezien worden. VERGADERING VAN DE KATHO LIEKE VLAAMSCHE KAMERGRGEP Het lot der Vlaamsche Betooging op 31 Maart e. k. De Katholieke Vlaamsche Kamergvoep hield Dinsdag een vergadering onder voorzitterschap van den Heer Van Cau- welaert. De aanwezigen bespraken o. m. de zaak der gestrafte ambtenaren wegens irci- visme. Verdere besprekingen zullen met den Minister hierover aangegaan worden. Gedachten werden ook gewisseld over de Vlaamsche Betooging te Brussel op 31 Maart e. k. Er werd medegedeeld dat de Minister had verklaard dat DEZE BE TOOGING NIET ZOU VERBODEN WORDEN aangezien daartoe geen enkele reden bestond. De toepassing der taalwetten kwam ook te berde. Er werd besloten het gebruik der Vlaamsche taal meer algemeen te'maken in de Kamer- en Senaatvergaderingen. DE STRIJD TEGEN DE WERKLOOSHEID De sub-kommissie van de Nationale Kommissie voor den Arbeid die belast werd met het onderzoeken naar werk in de streek van Antwerpen, heeft een voor stel opgesteld waarbij zekere werken in het Antwerpsche worden aanbevolen en die gedurende twee jaar werk zouden ver schaffen aan 15.000 werklieden. NOG GEEN ONTSLAG VANWEGE SOCIALISTISCHE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Als wraakmaatregelen tegen het verbod van betoogen op 24 Februari, hadden de Socialisten besloten o. m. dat Volksverte genwoordigers van verscheidene omschrij vingen ontslag zouden indienen. Naar verluidt zou de Heer Huysmans daarmede maar weinig ingenomen zijn. Totnogtoe hebben de betrokken Volksvertegenwoor digers nog geen ontslag ingediend. De Socialisten schrokken hiervoor terug door de vrees dat de andere groepen, van de meerderheid, een gemeenzame lijst zouden indienen en aldus een overwin ning mogelijk maken op de Socialisten. Het is eveneens mogelijk dat de meer derheidspartijen in het geheel geen lijst indienen waardoor de nieuwe verkiezin gen dan van alle belang zouden ontbloot zijn. IN KAMER EN SENAAT OP DINSDAG 26 FEBRUARI Tijdens de zittingen in Kamer en Se naat van Dinsdag 1.1. werden belangrijke punten aangeraakt. In de Kamer werd de Regeering geïnterpelleerd over het ach terstallig uitbetalen der pensioenen aan gebrekkelijkcn en verminkten en in den Srnaat w d* de Regeering geïnterpelleerd door den Heer de Spot over de afschaffing der spoorlijn Niemvpoort-Diksmuide. Over beide punten vindt U verderen uitleg in den brief van onzen Correspondent uit Brussel. Wij geven hier evenwel nog het antwoord van Minister du Bus de War naffe; Minister wil niet onder verdenking steen voorkeur te geven aan Waalsche of Vlaamsche lijnen, alleen winstgevende lijnen of lijnen die met verlies werken kent hij. De Nat, Mij van Spoorwegen moet zich aanpassen aan :e crisis en de mededinging en is verplicht hare diensten aan de omstandigheden aan te passes^

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1