HST LIJDEN EENE STRAF? B® Etegeerisigskrisis opgeü'sst Q U VAD i S w©g©ïi op T KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER ZONDAG 31 MAART 1935. - Heer leefcnd vormt een «frêeledig HinisSsrSe Koel onthaal van 't nieuw Ministerie in Katholieke en Liberale miïldens POLITIEKE KRONIEK Êa Nu? Nog het verbod der Vlaamsche Betooging De verkoop c!er Kenteekens DE ZOMERTIJD KOMT IN VOEGE Wat brengt ons Vrijdag 29 April 1935 BELGISCHE MISSIONARIS VERMOORD IN CANADA STORT 14,40 FRANX WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 3* JAAR. N' 13. «DE HALLEn Katholiek Weekblad van lepel Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 18,SO fr. jeljfiseh Congo 35,tr. Frankrijk 35,tt. -Mie andere landen 55,fr. BANSEN- -VAKJJESTE, Top&Ug* TeL Poprrfrj-? W Postcheckrekeninj N' 15.57(V TARIEF VOOR BERICHTEN: KJrfr.e berichten per re?sï 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 Ir. 2 tr. toel. r. ber. met adr. t. bur. Berichten op 1* bL per regel 2,50 fr. Berichten op 2* bl. per regel 1.75 f*. Rouwber. en Bedank, (min.) 6.00 Ir. Te herhalen aankondigingen: prij» »p aanraag. Annonoefl rijn rooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. - K.eine berichten tegen den Donderdag noen. Negen op tienmaal Is de oorzaak van het lijden, waaronder de mensch gehukt gaat, te zoeken onder de men- sc'aen zelve. Wanneer de Paus Pius XI in zijn onvergetelijke Encycliek Quadrage sima Annode diepe oorzaken op spoort van de ontreddering in het sociale en economische leven met de daaruitvolgende rampen voor de ge- hecle mensehheid, aarzelt Hij niet als hoofdschuldige aan te klagen de menschelijke begeerlijkheid, het droe ve gevolg van de erfzonde Allen die gelooven weten dat het inderdaad zoo is. Zij weten dat de mensch door zijn opstand het kwaad in de wereld bracht. Zij weten dat de zonde den weg heeft geopend voor lijden, ziekte en dood, en dat het Paradijsleven nooit meer op aarde terugkomt. Zij weten derhalve dat alle menschenleed of een boete of een last is, welke voortaan op het mensch- dem drukt en weegt als gevolg der éérste zonde. Zij echter, die niet gelooven, of al thans van uit menschelijk standpunt alléén de zaak beschouwen, moeten ten minste toegeven dat, doorgaans en bij slot van rekening, de ongere gelde, onbeteugelde hartstocht de oor zaak is van het lijden. Van speelbal zijner drift, wordt iemand zoo ge makkelijk speelbal van wee en ramp! Zoovelen roepen onder de slagen van het lijden: Waar heb ik dat ver diend? Zij vergeten dat de schuld in henzelven ligt. Zij hebben er wellicht nooit aan gedacht, dat zij zelf riem voor riem den geesel hebben gevloch ten, wiens pijnlijke slagen thans op hun rug terecht komen. Vuur en water en wind zijn nood zakelijke elementen, door wier wer king het behoud en de goede gang onzer wereld verzekerd is. Zij zijn den mensch ten dienste; maar zij dienen slechts hem, die zich in juiste mate daarvan bedienen kan. Dan slechts worden zij gevaarlijk, wanneer iemand door waaghalzerij of onbekwaamheid het gevaar trotseert en zich vrijwil lig daaraan blootstelt. Als de ramp gebeurt, hoevelen dan hebben het recht te zuchten: Waar heb ik dit verdiend? Het gebeurt wel dat onschuldigen worden getroffen. Ook onschuldigen kunnen onbezonnen te werk gaan of slachtoffers worden van anderen die schuldig zijn. Voor hen is het lijden een leerschool, dus eene hulp om zich niet te wagen op verkeerde wegen. Het lijden leert dat men niet slapen kan in een huis, wanneer er brand is in den kelder, of wanneer er in dat huis iemand experimenten doet met dynamiet. Het lijden der onschuldigen schudt ze wakker vóór het te laat is, om de ware plichtigen die zich altijd weten tijdig uit de voeten te maken eens duchtig bij den kraag te vat ten, en ze onschadelijk te maken al vorens de gansche boel gesprongen is. In veel gevallen is het lijden een oefenschool. Wanneer het den mensch welgaat, wordt er veel uit het oog verloren. Ms men hier beneden niets te kort heeft, waarom zou men heim wee gevoelen naar een ander en beter vaderland? We doorschrijden hier een doorgangsland, en het lijden komt bijwijlen op de schouders tikken om ons moedig te doen opstappen langs de steile baan; of ook om ons te be- beproeven, als we het werkelijk mee- nen met ons geloof; om het bewijs te kunnen leveren, dat het bestand is tegen storm en wind. Zelfs wanneer het lijden een straf is, dan nog is de hand die ons slaat bewegen door een gevoel van liefde. Een vader die zijn kind bemint als zijn oogappel slaat nooit om te slaan, maar kastijdt om te voorkomen, en zoo noodig tot beternis. De miserie van den verloren zoon brengt hem terug naar het vaderhuis. Aldus wordt het lijden in de handen der Voorzie nigheid een roede die vermaant dat we ontspoord zijn, en rechtsomkeer hoeven te maken; ofwel een bitter geneesmiddel, dat ter wille van zijn bitterheid booze daden uitboet, en juist daardoor den weg baant naar beterschap. iSBSMSHSBBSlMlSSasiïSSB32SiaB32asaBSBSnBSBBaBSSS?135®52SH Met het Ministerie Van Zeeland Is Jelgie in den rang getreden der lan den die nieuwe proefnemingen aan pakken. Waar zullen die ons naartoe leiden? «Le Petit Journal» van Parijs looft de taktiek van Heer Van Zeeland die de socialistische wolven in den schaapstal brachtnadat hij de oude politieke equipen aan het bewind liet tot ze t'enden adem, zich onmachtig moesten verklaren. Over het nieuw ministerie zegt zelfde blad: M. Van Zeeland zal trachten uit de krisis tc geraktfn met een realiste po litiek en nieuwe middelen. En verder nog: «Van Zeeland, De Man en Cle? Een Brain Trust» aan het bewind! Tech- niekers die geen economische politiek zullen voeren ingegeven door gevoels overwegingen, die niet ontroerd worden bij den kleinen lieven frankMannen die de werkloosheid aanzien als de groote wonde van den modernen tijd en van wie alle pogingen zullen strekken tot het ccnige doel: werk geven! Katholieken, liberalen, socialisten, allen moeten aan dit programma onderschrij ven. En wat aan dat doel zal moeten opgeofferd worden van particulierebelan- ?en, of partijvoorwendsels, zal opgeofferd vorden Mannen van wetenschap zijn aan iet roer. Eens te meer is ons buurland een land van proefnemingen. A «La Libre Belgique» voegt hier aan toe: Mocht M. Van Zeeland ons niet te veel kosten. A In alle geval moet een oplossing gevonden en het is te hopen dat al die groote koppen bijeen er toch iets zullen op vinden. We moeten kunnen de goede wen ken aan veerden, gelijk van waar ze komen, en ons niet meer doodvech ten aan kleingeestige politiek. «O» HET NIEUWE KAR'NET mtgm 'ti j Van link» ..aar richt», rechtstaande: M.M. De Man, Van Isacker, De Schrijver, Ruhhens, Spaak, Bovesse, du Bu» de Warnaffe, Max Léo Gerard. Zittende: M.M. Paul Hymans, Vandervelde, Van Zeeland (Eerste Minister), Poullet, Devèzc, Deiattre, Soudan. De Belgische Ministercrisis De He-r PAUL VAN ZEELAND, die door den Koning opdracht gekregen heeft de nieuwe Regeering te vormen. Wachten is de boodschap. Den kop niet laten op hol draaien. Hopen dat er uit den warboel eene oplossing gevonden worde die toe laat ons werkvolk werk te geven; de burgerij: landbouw en middenstand, bestaan bezorge mits neerstig werken. DE GROOTE PLICHT voor ons Katholieken, om daartoe te geraken is dit door gebed en boete van den goeden God afsmeeken! t Moet al van Hem komen. sSgssaaaBSEEESsfsssxGaiaasasssESiBaBSiaaaiiggBiiSBBBasaeiHBBS, Ieder Vlaming die dien naam waar dig is moet heden Zondag het kentee- ken der verboden Vlaamsche betoo- IBi232S,3SIÏ52ii2382fifl3SSa2ISSB ging van 31 Maart koopen en op den borst spelden. BSSflBBRBBSBraSSBSBSaSSSa Vergeet niet dat op heden Zondag de nieuwen Zomertijd in voege wordt gebracht. Zet dan allen in den nacht ran Zaterdag 30 cd Zondag 31 Maart •iw horlogiën en uurwerken een UUR VOORUIT. DE LAATSTE ONDERHANDELINGEN Zooals wil verleden week meldden, werd door den Koning beroep gedaan cm ver scheidene vooraanstaande persona lieiten om het te benroeven een nieuwe Regeering samen te stellen, maar zij bedankten voor de eer en weigerden. Alsdan werd Vrij dag 22 Maart door den Koning aan Heer Theunis opdracht gegeven een onderzoek te doen bij de partijen over de groote lij nen van een economisch programma dat aan de noodzaklijkheden van den oogen- blik zou beantwoorden. De Heer Theunis stelde zich dan in ver binding met de leiders dar drie groote partijen en nadat zijn onderzoek de noo- dige uitslagen bleek gegeven te hebben, bracht hij verslag er over uit bij den Ko ning. Saterdag namiddag. Hem werd nog maals gevraagd te pogen een nieuwe Re geering samen te stellen, maar hij be dankte en wees het aanbod af. HEEK VAN ZEELAND KABINETSVORMER Zaterdag avond heeft dan de Koning den Heer Van Zeeland ogmaals ontboden en hem opdracht gegeven een nieuw ka binet samen te stellen. De onderhande lingen herbegonnen dan tusschen Heer Van Zeeland, vice-gouverneur der Natio nale Bank en kabinetsvormer, en de lei ders der verscheidene groote partijen. DE NIEUWE REGEERING GEVORMD Het samenstellen van het nieuw kabinet scheen uiterst moeilijk, maar ten slotte kon Heer Van Zeeland, Maandag laat in den avond, melden dat men akkoord was geraakt over het programma en dat de nieuwe Regeering was samengesteld, be staande uit zes katholieken, vijf socialis ten en drie liberalen. Hieronder de nieuwe samenstelling: VAN ZEELAND (kath.), Eerste Minister en Minister van Buitenlandsche Zaken; POULLET (kath.), VANDERVELDE (SOC.), HYMANS (lib.), Ministers zonder porte feuille; VAN ISACKER (kath.), Ekonomische Zaken; DE SCHRIJVER (kath.), Landbouw; du BUS de WARNAFFE (kath Binnen land; RUBBENS (kath.), Koloniën; SOUD.AN (soc.), Rechtswezen; DELATTRE (soc.), Arbeid; DE MAN (soc.), Openbare Werken en Werkloosheid; SPAAK (soc.), Vervoer en P. T. T.; DEVEZE (lib.), Landsverdediging; BOVESSE (lib.), Openbaar Onderwijs; M.-L. GERARD (lib.), Financiën. HET REGEERINGSPROGRAMMA GEHEIM GEHOUDEN TOT DF. KAMERZITTNG Voor de samenstelling van de nieuwe Regeering is het meer gegaan voor het opmaken van een programma dat ieder een zou bevredigen dan om de personen. Al de leden van het nieuw kabinet schij nen in ieder geval gansch akkoord met het nieuwe programma dat opgemaakt werd door den Heer Van Zeeland. Dit programma werd uiterst geheim ge houden tot de Kamerzitting die enkele da gen nadien zou moeten volgen om hare goedkeuring aan de nieuwe samenstelling te beioonen. Do socialisten schijnen volledig akkoord te gaan met het Plan van den Heer Van Zeeland, tot ekonomische heropleving, en intusscnen het Plan Da Man wat wegge legd ta hebben. Immers zij maken thans deel uit van de Regeering en hun oppo sitie zal moeten wegvallen alsmede het slagwoord Plandat deze oppositie rug- steunde. Wat hierover ook nog dient opgemerkt is dat da Socialist Spaak, thans Minister geworden, in zijn blad l'Action Socia list? dezer laatste dagen schreef dat gansch het Plan van den Arbeid uitmun tend was einde 1933 maar dat het thans oi voldoende is geworden. Het fameus Plan wordt dus degelijk wel terzijde geschoven. Dat Heer Van Zeeland evenwel conces sies heeft mce.en doen aan de socialisten, valt niet tc betwijfelen en dit valt ten an dere voed te begrijpen. DE VERHOUDINGEN IN HET NIEUWE KABINET Maken dus Aeel uit van het nieuw Mi nisterie: zes katholieken (waaronder drie behooren tot oe christelijke demokraten), vijf socialisten en vier liberalen. In de Regeshng zetelen drie extra-par lementairen, namelijk de katholiek Van Zeeland, de socialist Hendrik De Man en de liberaal M ix-Léo Gérard. Van het nieuw Ministerie maken vijf gekozenen uit Vlaamsche arrondissemen ten deel uit, namelijk de H.H. Poullet, Rubbens, De Schrijver, Van Isacker en Soudan. Ook de H. De Man is een Vla ming. Uit Waalsche arrondissementen zijn de H.H. Bovesse en Deiattre. De H.H. Hymans, Vandervelde, Devèze, du Bus de Warnaffe en Spaak zijn geko zenen uit Brussel. DE REGEERING KOEL ONTHAALD BIJ DE KATHOLIEKE EN LIBERALE KAMER- EN SENAATHEEREN Dinsdag na de bekendmaking van de nieuwe Regeering, werden vergaderingen belegd door de Rechterzijde van de Kamer en de Rechterzijde van den Senaat, door de liberale Kamer- en Senaatheeren en dcor den Bestuursraad van het Algemeen Christelijk Werkersverbond. In de vergadering van de Rechterzijde van de Kamer merkte Heer Poullet op dat de politi'k var den frank wordt be- heersclit dosiPde gebeurtenissen van de laatste dagen en dat het een feit is dat er reeds zekere devalvatie bestaat. De Re geering zou evenwel het mogelijke doen om den frank niet te veel te laten ont waarden. De politiek der nieuwe Regeering zou zijn: breedere kredieten aan de gezonde nijverheid te geven, de deflatiepolitiek stop te zetten, nijverheid en banken te redden en groote werken te doen verrich ten. Heer Van Cauwelaert deed ook opmer ken dat het Plan Van Zeeland niet het Plan De Man is. Verscheidene leden he kelden de nieuwe Regeering en ten slotte werd het vertrouwen in de Regeering ge stemd met 25 stemmen tegen 15 en 8 ont houdingen. In de Rechterzijde van den Senaat werd het vertrouwen gestemd met 15 stemmen tegen 7 en 12 onthoudingen en in den Bestuursraad van het Algemeen Christen Werkersverbond was het onthaal even koel. Bij de liberalen was het eveneens zoo: 17 stemmen voor en 14 tegen, met 2 ont houdingen. HEER VANDERVELDE ONDERVOORZITTER VAN DEN RAAD Heer Vandervelde, socialist, werd onder voorzitter gekozen van den nieuwen Mi nisterraad. Dinsdag avond hebben de nieuwe Ministers den eed afgelegd aan den Koning. EERSTE KABINETSRAAD Dinsdagavond te 6 uur kwamen de Mi nisters van het kabinet Van Zeeland bijeen voor de eerste maal in kabinetsraad. De groote lijnen van de regeeringsverklaring werden er vastgelegd. De Kamer werd bijeengeroepen voor Vrijdag 29 Maart cm de regeeringsverkla ring te hooren afleggen en dan ai of niet het vertrouwen in de Regeering te stem men. De Regeering staat erop in Kamer en Senaat deze week nog de vertrouwenstem- mingen uit te lokken. Ondertusschen werd nog niets medege deeld omtrent het regeringsprogramma. VOOR DEN UITVOER VAN GOEDEREN Vanaf 1 April worden alle verzendingen van goederen naar den vreemde afhanke lijk gesteld van een voorlegging bij de douanen. Er wordt geen verbintenis ge- ëischt voor verzendingen per postcolli voor een waarde der goederen van 500 fr., en min en van 2.000 fr. voor de andere verzendingen. Er moet ook gemeld warden hoe de be.aiing zal geschieden. VERGADERING VAN HET BESTENDIG KOMITEIT VAN DEN LIBERALEN LANDSBOND Geen sreun voor devalvatie. Het Bestendig Komiteit van den Libe ralen Landsbond hield Woensdagmorgen een vergadering onder voorzitterschap van den Hear Dens. Na heftige besprekingen werd een motie aangenomen met 27 stemmen tegen 13 en 3 onthoudingen waarin wordt verklaard dat de liberale mandatarissen enkel de Regeering mogen steunen indien deze het wettelijk behoud van den frank op zijn huidige goudpariteit in zijn programma heeft, en dus aiie devalvatie uitsluit. KABINETSRAAD VAN WOENSDAG De leden van de nieuwe Regeering heb ben een nieuwen kabinetsraad gehouden Woensdag IJ. cm verder te beraadslagen over den tekst der Regeeringsverklaring. Nadien werd aangekondigd dat er geen sprake is van een bankmoratorium uit te vaardigen. DE FRANK OP DE WISSELMARKTEN Op de wisselmarkten, van het land is de frank op zijn goudwaarde gebleven, ge zien de maatregelen die hiervoor werden getroffen t. z. de korrtrool cp den wis selhandel. Op de ulïheemsche wisselmarkten heeft de frank evenwel een gevoelige daling on dergaan. Te Parijs moest men Dinsdag ongeveer 166 Belgische franken geven vrcr 100 Fransche franken en te Londen werd de Belgische munt onder de gouapariteit verkocht. Woensdag heeft de Belgische frank zich wat hersteld. Deze wisselschommelingen kan men verklaren door het feit dat veel kapita len uit het land gevlucht zijn in de laat ste tijden en dat, gezien de ingevoerde kontrool op den wissel en de noodzakelijk heid bewijs te kunnen leveren vreemde deviezen noodig te hebben voor handel of reis, de houders dier kapitalen hun Bel gisch geld dan op de markt werpen aan gelijk welken prijs in de vrees van deval vatie. De spekulateurs hebben hierin ook groote schuld. Ter Beurs te Brussel zijn de aandeelen geweldig gestegen deze laatste week. Veel aankoopen werden gedaan met bankbrief jes die schijnen sedert lang gerust te heb ben in allerlei laden of schuilplaatsen, zoodat veel opgepot geld is te voorschijn gekomen, wat geen kwaad is. DE FONDSEN. EN WISSELBEURZEN GESLOTEN Bij Koninklijk Besluit van Woensdag 27 Maart werd bevolen dat vanaf den volgenden dag de fondsen- en wisselbeur zen zouden gesloten worden voor een ter mijn van drie dagen en dat die dagen zouden gelijk gesteld worden met de wet telijke feestdagen. De likwidatie der ge dane zaken is evenwel verplichtend ge bleven. De Regeering heeft zich verplicht ge zien dien maatregel te treffen om te verre gaande speculaties te doen stop zetten. Door dezen maatregel is evenwel op de vreemde beurzen onzen frank opnieuw geslonken en Donderdag kwoteerde de Belgische frank te Parijs aan 160 Belgi sche frank voor 100 Fransche frank. De achteruitgang van onze munt, die zich wat hersteld had Woensdag, is dus nog sterker voorgedaan. IN AFWACHTING VAN HET BEKENDMAKEN VAN HET REGEERINGSPROGRAMMA Donderdag waren alle gemoederen on gerust en uiterst verlangend naar de zoo lang verbeide maar ook gevreesde regee ringsverklaring over het programma Van Zeeland en xnedeministers. Het wordt hoog tijd dat een einde gesteld wordt aan den onbekenden en onduidelijken toe stand. De Socialistische Parlementsgroepen vergaderden en er werd besloten dat al leen devalvatie zou aangenomen worden als de Regeering zou bewijzen dat zij on vermijdelijk is. De leden van den kabinetsraad verga derden nogmaals Donderdag om den de finitieven tekst van de regeeringsverkla ring goed te keuren en andere maatre gelen te bespreken. De onduidelijke houding van het Ministerie Van Zeeland, heeft een gevoel van onrust in het land ge bracht. De bevolking verstaat niet dat dezelfde Ministers die acht da gen geleden beloofden de weerde van den frank te behouden, nu zouden akkoord gaan met zijn val. «De Standaard» van Vrijdag laatst schrijft: Devalvatie bet eek ent ROOF, VERARMING, DUURDER LE VEN en daardoor GROOTEREN NOOD; LOONSTRIJD en ON RUST. De Standaardvan zelfden da tum schrijft nog: Het behoud der goudpariteit van den frank is nog mogelijk. De Heer Franck, Gouverneur van de Nationale Bank, moet hebben verklaard dat de devalvatie vol strekt, zonder dat daarvoor den twijfel bestaat, nog steeds te ver mijden is en het behoud van den frank nog steeds mogelijk. Hij zou zich zelfs bereid hebben verklaard een regeering samen te stellen met een dergelijk programma indien de omstandigheden zulks noodig moch ten maken. ♦V Alg.:.;;;2n wordt gemeend dat de Heer Van Zeeland, die het wellicht goed meent, te jong is in politieke ondervinding, en als speelbal zou dienen der socialisten. Mocht de toekomst het anders uit wijzen. A Wij hopen wel voor het ter perse gaan enkele mededeebngen te kunnen doen over het regeeringsprogTamma en de hou ding Vrijdag aangenomen door Kamer en Senaat tegenover het kabinet Van Zeeland. Deze mededeelingen vinden onze lezers gebeurlijk op vierde blad. Deze tijd is een overgangstijdperk, gekenmerkt door een botsing, een strijd tusschen twee werelden: de oude wereld die zich hardnekkig ver dedigt maar zeker veld verliest en de nieuwe wereld die groeiend en dyna misch de toekomst verovert. Dat is de krisis en dat alleen: Daarom is ze totaal: moreel en politisch, ekono- misch en kultureel, individueel en kollektief. Het is de strijd van de lente tegen den herfst, van jong tegen oud, van nieuw tegen versleten. De zedelooze, op het geld gebouw de maatschappij verliest stelling voor stelling in haar kamp tegen de prin ciepen-rijke, solied-zedelijke kiem die morgen tot vrucht gedijt. De politieke tempelsjacherij wordt vinnig bestookt door een gezond en eerlijk streven naar volkswelvaart, gegrondvest op een diep-begrijpen der levensessentie. De bandclooze joden-ekonomie die de gansche wereld in een pharizeërs- hol herschiep met uitbuiters en uit- gebuitten werd den nek gekraakt en herleid tot een gekontroleerd-natio- nale. En eindelijk wordt de mensch los- en afgerukt van zich zelf en terug ingeschakeld in de ketting van volk en natie. Deze veelzijdige revolutie die zich t'allenkante voltrekt is veel te inge wikkeld, te grootsch, te driftig en te intens om braafjes de successie over te nemen van den mageren buit die de XIX» eeuw naliet. Botsingen en nerveuze schokken, revolutionnaire opflakkeringen, geteeld en tegenge weld zijn onvermijdelijk in dezen chaos van diepe instinkten en massa spanning. Teekenen van nakende rijpheid lig gen voor het grijpen. De ekonomie, slechts een deel van het geheel, maar toch een voornaam deel en de nacht merrie van veel regeeringen, toont duidelijk genoeg waarheen het gaat. De droom van de machine is ver zwonden. De machine heeft de we reld veroverd en de ekonomie een arbeidsveld gegeven dat geen enkele grens meer kende. De grens heeft ech ter haar revanche genomen. En dit bewijst dat zelfs de ultramaterieele ekonomie in feite geleid wordt, door datgene dat geloochend werd: de fa milie en de natie. V/aarom zijn de grenzen gesloten? Omdat de wereld tot het besef komt dat een volk en een natie de natuurlijke grondwaarde is van een Staat. Eerst het nationale, daarna het internationale is thans het thema, gedikteerd door diepere leitmotieven, dat nagenoeg door ieder land bespeeld wordt. De wanorde der wereldmarkt, het sluiten der grenzen i.n de munt- schommelingen hebben de ekonomie tot een minimum herleid. Deze toe stand kan zich niet bestendigen, maar verbetering valt slechts dan te ver wachten wanneer ieder land gesta biliseerd is. En veel landen zijn thans nog de prooi van politieke beschou wingen die elkander tot ter dood be strijden zullen. Het sluiten der grenzen was voor velen zonder noodlottige gevolgen. In afwachting dat de politieke strijd uit gevochten is kan er geleefd worden. Sommige landen kunnen het stellen met zich zelf en hun koloniën. Voor die landen echter waar de ex port of uitvoer de grondslag van het bestaan vormt (en tot die groep be hoort Belgie) is het een katastroof. Waar de nationale ekonomie van de bevoorrechten verbetert, verslecht de onze omdat ze essentieel interna tionaal is, en het juist de internatio nale ekonomie is die het kind van de rekening werd. Ons land heeft zich met den goud standaard verbonden. Het is gezond en eerlijk omdat het goud de eenige natuurlijke ruilwaarde is voor inter nationale verhandelingen. Doch 55 landen die eerst voor zich zelf zorg den lieten het goud los en stelden ons in een onmogelijke toestand. Ieder voor zich beteekent sluiten der gren zen, afweren van alle vreemde mede dinging, in de mate van het moge lijke. Toen was geen andere uitweg meer dan: ofwel tot een waardeverlaging van den frank over te gaan, ofwel de grondprijzen massief naar omlaag te drukken, ten einde de uitvoer in le ven te houden. De regeering besloot tot dit laatste, tot de deflatie. Het zijn natuurlijk twee genees middelen voor een ziekte. Het index-cijfer zakte met 30 Onvoldoende echter om den expor tanten een winstmarge te verzekeren. De regeering Theunis bekende noch tans dat ze haar deflatiepolitiek zou stop zetten. Praktisch nut onbedui dend, en het volstond dat het pond enkele punten omlaag geduwd toerd om zelfs het gedane, dat op zich zelf nog onvoldoende was, totaal te ver nietigen. De deflatiepolitiek was bovendien zeer onvolledig. De Staat bleef aller eerst zelf in gebreke met zijn budget. Het bleef in wanverhouding met het index-cijfer en bereikte zelfs nooit het evenicicht, wat moeilijk vertrou wen kan inboezemen. Doch ook de prijsdaling is nimmer algemeen ge bleken. Huurprijzen, spoor, telefoon, doktersvisites, medecijnen zijn veel te hoog, zoodat de loonsver'agingen in HUN GEHEEL moeilijk kunnen ge- bilijkt worden. De valorisatie van de tarwe, hoe gewettigd ook, is in te genstrijd met de deflatie. Spijts een jaar volmachten nam de loerkloosheid toe. Onze ekonomie boerde achteruit. De regeering deed een wanhoops poging te Parijs. Er werd verleden jaar in princiep besloten tusschen de landen van het goudblok het onder ling ruilverkeer niet 10 te verrui men. De reis naar Parijs had voor doel te vernemen of Frankrijk ja dan neen bereid was hierop in te gaan. De Fransche regesring kon dit niet omdat de Fransche landbouw geen verdere konkurrentie dulden kan. Speculateurs die in de uitkomst van de regeeringspolitiek niet geloofden draineerden tijdens de laatste week 223 miljoen goud naar. den vreemde, wijl een groeiende groep, tot dewelke de bekende ekonomist Baudhuin be hoort, openlijk de waardeverlaging aanpredikte. Daags na de reis naar Parijs legde de regeering het embargo op het goud. Alle gouduitvoer die niet ge wettigd was door een handelstegen waarde werd verboden. Praktisch werd hierdoor de spekulatie de handen af gesneden, maar ook de invoer belem merd. De regeering hield aldus kunst matig de frank recht. Het werd een geleide frank. Dit is geen oplossing. Enkel eer. nood maatregel. De frank kan slechts ge handhaafd WANNEER DE KWIJNEN DE EKONOMIE HEROPGEFLEURD WORDT. DIT IS EEN LEVENS KWESTIE. KAN DIT NIET BEREIKT, DAN IS GEEN MENSCH TER WE RELD BEKWAAM DEN FRANK TE BEHOUDEN. Iedereen zou nu meenen dat de regeering trots alles door zou werken. Ze diende liever ontslag in. Het was de beteekenis dat ze aan haar poli tiek niet meer geloofde. Financiesle bevoegdheden die de taak halverwege opgeven maken een archi-slechte in druk. Het parlement werd zelf niet eens voor de keus gesteld. Het parle ment telde niet meer, wat vanwege een parlementair kabinet op zijn zachtst unfair is, (Ook de politieke krisis is scherp.) Er mocht herbegonnen, met weinig bemoedigende vooruitzichten. Want trots alles moet er lucht komen of het land bezwijkt door verstikking Ofwel moet de deflatiepolitiek tot het uiterste doorgevoerd, en dat be teekent een verdere daling van alles. Is het parlement hiertoe bereid? On zeker.' En zoo ja, mogen er dan wel illusies gemaakt worden inzake export of uitvoer. Aangenomen dat het uit- voerpeil bereikt wordt, KAN ER DAN UITGEVOERD. BESTAAT ER 100 ZEKERHEID DAT DE UITVOER MO GELIJK, NEEN, ZEKER ZIJN ZAL. Pessimisme in deze zaak is niet uit den booze. Ofwel moet de frank van waarde ver minderen. En dan wordt de toestand weerom identiek. Zekerheid van uit voer ontbreekt. De Engelschen heb ben het ons tijdig laten gevoelen. Daarna! Er is kans natuurlijk dat er een tijd komt dat de ekonomie normaal wordt. Hooger werd er gezegd hoe en wanneer. En in afwachting? Uitbloe den, krampachtig uitbloeden dan! Neen, bij alle duivels neen! Vergaan met al de energie in ons lijf, vergaan tot een schooiersvolk, mag niet ge beuren. Gaat het thans niet met het buitenland, dan grijpe men het bin nenland nerveus en kordaat vast. De ekonomie van het land moet herzien. Men herzie ze. De machine hindert den mensch. Men toome ze in. Vier honderd duizend menschen vragen werk. Men geve hen werk. De Staat geve het voorbeeld. Geen onevenwichtige budgetten, maar dras tische besnoeiingen. Geen Staat in den Staat. Het rijk van de financie moet amen en uit zijn. Vertrou::en, geest driftig vertrouwen, dynamische be zieling, de opstanding van miljoenen die blijmoedig naar een hoopvoller toekomst marcheeren. Vooraleer dit echter gebeure moet er zoo kolossaal veel veranderen: po litisch, sociaal en kultureel, dat het een droom dreigt te blijven. Het probleem van den mensch zelf is gesteld. Mensch en familie, mensch en volk, mensch en Staat, het pro bleem in gansch zijn omvang. Het blijve gesteld onverminkt en onverminderd. Geen plan dat op zak gestoken wordt om partij en parle ment te redden. Een levensbeschou wing die gedragen en gevoed wordt, die gedijt en rijpt tot de dag komt om ze uit te beelden. En die dag is blijkbaar nog niet aangebroken. De vorming van het ministerie van Zeeland is er het sprekendste bewijs van. Op een week tijd heeft het parlement allereerst zich zelf pogen te redden. Het weze zoo en het drage AL de verantwoor delijkheid. Thans dient het land ge red. Vier Vlamingen op vijftien is teekenend. Wachten we echter op het ekonomisch programma om een de finitief oordeel te vellen. Pers en par lement, partijen en ministers ver bonden zich aan den frank. Dit is het eenige positief houvast dat al thans op dit oogenblik kan aange rekend. Het omgekeerde immers ware het toppunt der raddraaierij en der volksmisleiding. Kan de heer van Zeeland zijn plan dat esentteel en ekonomisch is, af werken, dan zal hij goed werk ver richt hebben. Hiervoor hoeft hij ech ter nieuwe wegen op. Herwig. l33B33SailIHI9MII8IIISIIl| Zeer Eerw. Pater Delforge, geboren te Neder-Waver in 1885, missionaris in Ca nada, te Yorton, werd aldaar op 21 Maart tf. door een maniak vermoord. op postcheck 15.570 van Sansen-Var»neste, Poperinge, en van nu tot einde jaar wordt ons blad U wekelijks per post besteld. Voor Frankrijk 23 Belgische franken; voor Amerika 44 frank, op te zenden per internationaal postmandaat. Probeer ze....en ook Gij zuil zeggen JteJtyisduz fanc/jiaséa is onbetwistbaar de besta.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1