nat f "P Ze Beeren eter weel liefer DE KOMINTERN EN ACTIE Allo i AIS® Klare Taal Volksontwikkeling 6 Oktober Het geschil Etalië-Ak&ssircië KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Voer Dl MELKWEEK ,12 BLADZIJDEN: 35 CENT. INTERNATIONAAL OVERZICHT STORT 5,75 FRANK KOLONIALE LOTERIJ Nieuwe Vergadering van den Volkenbond De Engelsche Rede maakt dÉepen indruk ZONDAG 15 SEPTEMBER 1935. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bareel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR I JAAR (per post) 18,60 fr. Binnenland Belgisch Kongo Frankrijk Alle andere landen 35,— fr. 35,— fr. 55,— fr. «3* JAAR. Nr 37. Jfl Ms Jtk3 JEn CAN SEN- Y'ANNESTE, PöpïHri£« Tel. PoperfngS fï' Postcheckrekening K' lS.SIOj TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine belichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 12 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond j ingezonden worden. Kleine be- j richten tegen den Donderdag noen. BfS EEN' ONBEWEZEN BEWERING OVER HET VRIJ ONDERWIJS Op den trein tusschen Kortrijk en Brugge waren ze aan 't spreken over de scholen. Een handelsreiziger was bezig het officieel middelbaar en normaal onderwijs in ds wolken te steken. Het vrij onder wijs! Wat kennen de leerlingen daar wel, buiten hun gebeden en hun catechismus. De onovertrefbare leerkrachten, een goede geleerdheid voor een positie in de wereld, die moet ge in de officieele scholen gaan zoeken; in ieder geval ze leeren daar toch veel, veel beter dan in de vrije scholen. FEITEN DIE BEWIJZEN DAT ZE IN 'T VRIJ ONDERWIJS BETER LEEREN Daar zat een boerke, dat opeens zegde: Mijnheer, hoe weet gij dat allemaal zoo zeker? Is 't maar van te hooren zeggen of te lezen in uw gazetten, die "t ook maar voortzeggen zonder te bewijzen? Of steunt gij op feiten? Moet ik U eens feiten geven? 't College van Kortrijk hier b.v.; ik heb daar een jongen aan 't studeeren. Er is dit jaar een wedstrijd geweest over de Kolonie, tusschen al de staatsscholen van die soort en een deel vrije scholen, colle gen en zustersscholen. Dat was noch in gebeden noch in catechismus dat ze on dervraagd werden. In de hoogste klassen hebben een kleine 500 studenten meê ge daan, 24 van 't college hier; die 24 van 't college haalden 10 prijzen 10 op de 33 in geheel 't land en daarbij 4 naprijzen en 5 m-eldingen. In de 4n handelsklas heb ban een kleine 1000 studenten meêgedaan, 16 van 't college hier. En die 16 bekwamen 6 prijzen 6 op de 63 in 't geheel en 5 meldingen. Dat zijn nu geen klaps van hooren zeg gen alleen, dat zijn feiten en uitslagen van onderwijs. Daar is geen een school ln heel 't land, die daar van verre aan kan. Dat is nochtans een college. Waar zouden ze nu beter leeren? ANDERE FEITEN DIE T ZELFDE BEWIJZEN Had dat boerke den heelen uitslag van dien kolonialen wedstrijd gekend, hij had nog veel stouter mogen spreken. Heel die wedstrijd heeft de meerderheid getoond, met uitslagen en punten, van. 't vrij on derwijs boven het andere. Er waren eigenlijk 4 wedstrijden, in 4 voorten van scholen: middelbare scholen van den lageren graad (handelsklassen), lager normaal onderwijs, middelbaar nor maal onderwijs, middelbaar onderwijs van den hoogeren graad. Welnu: 1. - In alle vier die soorten van scboien werd de 1« prijs behaald door het vrij onderwijs; slechts in één van de vier is er ook een leerling van het officieel on derwijs, die samen met een leerling van het vrij onderwijs, den 1» prijs behaalde. 2. - Het getal prijzen, door de vrije en door staatsscholen behaald, is in die vier soorten van scholen, in de orde hierboven opgegeven, 40 tegen 27, 20 tegen 3, 7 te gen 2, 17 tegen 16, samen 84 prijzen in 't vrij onderwijs, tegen 48 in 't officieel onderwijs, een proportie van nagenoeg 2 tegen 1. 3. - Op 100 bekroonden van de vrije scholen zijn er 30, die meer dan 80 van de punten hebben, 20 die meer dan 70 behaalden, dus slechts 50 die minder dan 70 van de punten hadden. Op 100 bekroonden van de staatsscho len zijn er slechts 11, die meer dan 80 van de punten hebben, slechts 15 die meer dan 70 halen, en dus 74 die minder dan 70 van de punten hebben. Dat wil zeggen: het algemeen peil van de bekroonde leerlingen der vrije scholen staat hooger dan het algemeen peil van de bekroonde leerlingen uit het officieel onderwijs. IBBBBBflBBBBflEBflBBBBBBESESBBBBiSBIflSEBaEBBBBaflSBBBBEBBBaEBBB Het officieel middelbaar onderwijs rolt berg af. Wij zijn het niet die dit beweren met het doel propaganda te maken voor het vrij katholiek onder wijs, maar deze bekentenis komen we te vinden in een liberaal blad dat vanaf zijn bestaan hardnekkig het officieel onderwijs heeft verdedigd. Het is een professor van «een be langrijk Atheneum die in een schrij ven aan het liberaal dagblad «La Dernière Heure klaagt over het ver- Val van het officieel onderwijs. Wat gebeurt er dan in de officieele scholen? Het gaat er niet zooals het behoort! Naar de meening van de len neergeslagen opvoedkundige, leert men de leerlingen zelfs niet in de minste maat de groote wet van 't werken aan. En hij verhaalt hoe men examens aflegt, hoe de vrees voor de ouders en voor het verliezen der «klienteel» het begin der wijsheid is bij sommige bestuurders. We geven hier de vertaling van een in «La Dernière Heure» verschenen Franschen tekst: Ik ken, althans wat mij betreft, vier Athenea, waar men, zonder bevreesd te moeten zijn het eindcertifikaat te verlie zen, slechts de 4/10 zelfs de 3/10, der pun ten behalen moet en dat dan nog wel in de meest essentieele vakken van de Rhe- torika! 1 Wat nu de overgangsexamens betreft, spreken we er maar niet over. De leerlin gen be-kommeren er zich niet om ze te ontwijken en bereiden er zich ook niet op voor... ze slagen altijd. Wat dan gezegd, wanneer een leeraar zijn taak ernstig op neemt en van zijn recht wil gebruik ma ken, over de drukking en de dwangbedrei- gingen van allen aard, uitgaande van den bestuurder van het gesticht die enkel nog dient als inschikkelijke sergeant-aanwer- ver, en door wier dwang de bestmeenende wil lamgelegd is? En men zou dan wil len dat de student voor zijn studies hard werkt in plaats van ze op 't gemak te on dergaan (subir). Voortgehurkt van de eene vermakelijk heid in de andere door de ouders die er de schuld van dragen; opgepropt met geld; moede van reizen, overtuigd van de op permachtige kracht van een bezoek van zijn vader aan den Prefekt en wetend dat het professoren-gedonder toch van geen tel is; wetend dat het voor het beheer der school voldoende is den bestuurlijken schijnte redden, verkiest hij den weg der minste moeite. Immers, zijn dag brengt hij door in een klas, overbevolkt met ele menten die beter passen bij de beroeps- school... en het peil zinkt automatisch. Wat verder de examens aangaat, dan denkt hij er aan dat het een minister is die in het parlement het woord «Foutaise» uitgekraamd heeft. Hewel! had ooit een katholiek dag blad een tiende, maar een tiende, hoor! uitgebracht van zulke erge beschuldigingen tegen de officieele school, aanstonds zouden de onder- wijsliga's der twee linkerpartijen een éénheidsfront vormen, en zich ver- ontweerdigd aanstellen om op alle tonen den schooloorlog te verklaren, de verbreking der overeenkomsten te eischen, enz... IBflBBBBBBBEBBBBBBBiflBBBBXSBSlBl&BaEBflBflBBBBBBBBBBflBBBBEBB Men praat er veel over, doch doet er weinig voor! En nochtans, de tijden zijn er niet naar om door veel ijdel gepraat ons volk aan zijn lot over te laten. Door doeltreffende daden alleen dient bewezen dat men het met de toekomst van ons volk goed voor heeft. Een degelijk, ont wikkeld en derhalve beschaafd en voor naam volk alleen is in staat weerstand te bieden tegen de belagers zijner kuituur. En die belagers zijn voor ons Viaamsche Volk legio! En ons volk veelt zich daar tegen in een minderwaardigen toestand! Die belagers van ons volk zijn legio! De nieuwe schakels die onophoudend en in snel tempo worden geklonken aan de keten met dewelke Vlaanderen wordt om kneld door de Brusselsch-franskiljonsche, csntraliseerende macht, spreken boek- deelen! Het lustig saboteeren der ver nederende taalwetten, met behulp en onder de hoede der allerhoogste gezag dragers, zegt voldoende betreffende de ware doeleinden tegenover Vlaanderens opgang! De abnormale afbouw der toe lagen aan het paar werken voor volks ontwikkeling (boekeri en en voordrach ten) door den Staat gesteund, is even k:nschetsend. Waar die eens 3 millioen frank bedroegen, zijn het er thans nog 800.000! Daartegen voelt ons volk zich in een minderwaardigen toestand! Zijn af zon ering van eene rog over 't algemeen Iransehgezinde burgerij, de al te grondige houding van veel zijner vertegenwoor digers in de Openbare Machten te Brussel, het besef dat onze eigen besturen door gaans blind het slechte voorbeeld van Brussel navolgen, de ondervinding dat men in die besturen met zijn zaken niet of moeilijk terecht komt als Vlaming, het gevoelen dat men de mindere is in taal, manieren, ontwikkeling, enz.; dit alles werkt meê tot het zich kleiner voelen tegenover alles wat door en voor het volk bestaat, en tot het snakken naar de kui tuur die den skepter zwaait. Onderwijs en volksontwikkeling zijn de ■dachten die we hiertegen op dit oogen- 0-ik stellen kunnen. En daar het onder- Wijs op 14 of 16 jarigen leeftijd eindigt 'oor de groote massa, dient de volks- jutwikkeling dadelijk daarna stevig ter hand genomen. Op de Belgische centra lerende vereenigtngen en op bet Bel- Such centraliseeren l staatsgezag dienen geen kerken gebouwd. Bouwt op zand hij t;e rekent op den goeden wil dier beide ttutraliseerende machten! Enkel onze Vlaamsch-kultureele-, VI.- k'iiale- en Viaamsche jeugdvereenigingen deze die a an gevezen zijn om de Jurken voor volksontwikkeling verder ter band te nemen, zocals ze dit steeds deden. °omnüsen zelfs deden het den laatsten •dd tegen den dood op, gezien gebrek sjjua aan het centraal beheer voor de eenen, aan de onder-afdeelingen voor de anderen. En onder de Openbare Machten zijn het vooral de Viaamsche provinciale besturen die de verdere of naschoolsche ontwikke ling van ons volk moeten ter harte nemen door ruime toelagen aan elke geordende werking in dien zin. WAT WERD TOT HEDEN VERRICHT VOOR DE VOLKSONTWIKKELING DOOR ONZE VL. PROVINCIËN? Daar de volksontwikkeling eerst van kapitaal Delang werd door het invoeren van het algemeen stemrecht en van een stel maatschappelijke wetten, zoo is het van belang na te gaai. wat den laatsten tijd te dezer zake gebeurde. En daar de krisis een faktor van belang is, die zijn invloed laat voelen op alle inkomsten en uitgaven, zullen vergelijkingen natuurlijk ook hun nut hebben. Hieronder de kredieten: I) der vrije uitgaven voor onderwijs, II) van deze voor volksontwikkeling: a) in den besten tijd, b) thans in krisistijd, c) ver mindering. r n. Antwerpen: a) 18.830.860 832.000 b) 17.018.400 256.400 c) 10% 70% Oost-Vlaandere n a) 22.051.997 269.250 b) 10.819.250 37.500 c) 61 86 West-Vlaanderen a) 8.792.500 217.500 b) 4.112.350 137.750 c) 63 36% Limburg: a) 2.825.300 140.000 b) 2.600.700 65.000 c) 8% 54% Antwerpen was ln den besten tijd op het goede pad. West-Vlaanderen heeft thans het minste bezuinigd op de volks ontwikkeling. Dit dient tot hunne eer ver meld! De algemeene afbouw der kredieten voor volksontwikkeling wordt echter nog meer deerlijk erbarmelijk, wanneer men weet dat deze kredieten in den besten tijd over drie provinciën zoo wat drie maal hooger hadden moeten zijn, om eenigszins te be antwoorden aan de vereischten van het minimum. Nog een paar vergehjkingen om te be sluiten: In Brabant bedroeg het krediet voor volksontwikkelingswerken in den bas ten tijd 317.250 fr., en tegenwoordig 274.650 fr. In Henegouwen: 1/520.000 en 857.850 fr. Het vergt geen bijzondere inspanning om te bepalen welks voorbeeld dient nage volgd! Het gemeentelijk terrein zullen we hier onaangeroerd laten. Op enkele lof waardige uitzonderingen na, staan de toe lagen aan allerlei feesten over 't algemeen veel hooger dan deze aan eenig degelijk werk voor volksontwikkeling. Dit kan volstaan, om in een volgende bijdrage uit dit alles de passende en drin gende besluiten te trekken. Na de woelige dagen in de Fran- sche havensteden Toulon, Brest en Le Havre werd de aandacht nogmaals overal gevestigd op de kommunisti- sche propaganda in de wereld, ten gevolge van de protestnota der Ver- eenigde Staten aan Moskou gericht. Deze protestnota van de Amerikanen werd gevolgd door protesten van Groot-Britanje, Letland en Italië. Dat de Amerikanen, de Engelschen en de Letten last hebben van de kommu- nisten kunnen we begrijpen, maar dat ook Italië, het land van de ééne fascistische gedachte het noodig ge oordeeld heeft te protesteeren tegen kommunistische propaganda, dat is alleen begrijpelijk wanneer we bewust worden van het hernieuwd gevaar dat uitgaat van de Komintern (derde kommunistische internationale). Dat gevaar is grooter dan wij het in het algemeen willen toegeven, eer stens omdat de ekonomische toestand de vertwijfelende atmosfeer gescha pen heeft, die zeer gunstig is voor de wereldhervormende gedachten van kommunisme, en tweedens omdat de roode propagandisten in de eerste plaats de jeugd bewerken, waarvan het veelal onbepaalde idealisme zich gretig vasthecht aan de konkrete ma- terieele plannen van een wereldrevo lutie. Er is daarbij het voorbeeld, dat steeds in alle mogelijke schittering voor de oogen getooverd wordt. Sov jet-Rusland, het paradijs der arbei ders. Daar zijn geen werkloozen. Wel iswaar is alles niet volmaakt tot nog toe. Er zijn nog stukken in het reus achtig raderwerk die niet meewïllen, maar dat komt omdat de Staat nog jong is en in vorming en vooral om dat de kapitalistische wereld het mo gelijke en het onmogelijke gedaan heeft om de opstanding van het pro letariaat te stikken. Er zijn echter reeds uitslagen, die al het overige in de schaduw stellen en die de kapi talistische ekonomie doen verbleeken: de reusachtige fabrieken met machi nes, die alle Westersche rekords bre ken, de aangroei van de produktie, de uitbating van enorme nieuwe gebie den in Siberië en Turkestan, de on begrensde mogelijkheden. Zoo wordt het de jonge mannen voorgesteld. En wat gezegd wordt aldus is waar. Maar al wordt de Sovjet-Staat machtig en welvarend, de enkeling is het voor- loopig nog niet. Wat baten de enor me stapels industrieele produkten, als zelfs de noodzakelijkste levensbehoef ten niet kunnen voldaan worden, want het is ook waar dat de voed- selbehoefte maar op schrale wijze voldaan wordt, omdat de Russische landbouwers niet mee willen. Wat helpen hierbij de duizenden traktors, de vliegtuigen waarmee gezaaid wordt wanneer de Russische boer niet evo lueert. En er is nog wat anders dat meer en meer hapert: de machine god heeft de vroegere God niet kun nen vervangen in de verzuchtingen van de Russische ziel. Maar dat wordt niet gezegd aan onze jeugd. Het wordt desnoods schitterend weerlegd en de knapste jongens kunnen zelfs gratis een reis naar dat paradijs maken waar ze inderdaad kunnen getuige zijn van de onovertrefbare prestaties van de Sovjets en van de prachtige sociale ordening. Er wordt hen na tuurlijk alleen maar getoond, wat daartoe speciaal verzorgd werd. Na het verdwijnen van het marxis me in Italië, Duitschland en Oosten rijk hebben we een oogenblik ge dacht: het is gedaan met het voort schrijden van het kommunisme. Er is een dam. De Centraal-Europeesche voorbeelden zullen navolging vinden en het kommunisme zal beperkt blij ven bij de Sovjet-Republiek. Maar thans zien we een hernieuwde wer king die alle vorige overtreft en die steunt op de verworven stellingen in de kapitalistische landen. Sedert de Sovjet-Republiek toegetreden is tot de Volkenbond zijn de diplomatische betrekkingen met verschillende lan den weer aangebonden geworden. En zoo heeft het thans vertegenwoordi gers in Italië, Frankrijk, de Vereenig- de Staten van Amerika, Engeland, enz. Met Frankrijk sloot het zelfs een mi litair akkoord. Daar Sovjet-Rusland aldus een bevriende natie werd van die landen, werd de werking van de kommunisten intenser en veel werd daartoe oogluikend toegelaten. Doch de aangroei van de kommunisten en de middelen die ze aanwenden, heb ben de oogen doen opengaan van de betrokken regeeringen. De Vereenig- de Staten van Amerika die vóór het uitbreken van de krisis geen 5.000 kommunisten telden, hebben thans af te rekenen met honderd duizenden Verleden jaar werd een nieuwe eko nomische leer, de technocratie ver spreid die spoedig veel aanhangers telde; het werd voorgesteld als het redmiddel uit de crisis, maar het werd ontmaskerd als 'n kommunisti sche theorie, al had het er bij eerste zicht de schijn niet van. Thans heeft Amerika geprotesteerd te Moskou. Het beweert dat de wer king van de Komintern, die zich mengt met de binnenlandsche aan gelegenheden van de Vereenigde Sta ten tegenstrijdig is met de overeen komst die tusschen beide landen ge sloten werd. Sovjet-Rusland zou maat regelen moeten treffen om dit in het vervolg te beletten. En het antwoord van Ruslandde Sovjet-Republiek heeft met de werking van de Komin tern niets te maken. Er werd niets gedaan dat strijdig is met het geslo ten verdrag. Dat is in ieder geval goedkoope uitleg. Maar zoo wordt het niet opgevat door Amerika die sanc ties zal treffen: de ambassade te Mos kou zal beperkt worden of herleid worden tot een formaliteit zonder actiemogelijkheid. Het voorbeeld van Amerika is een les voor de andere landen. Dat ze op hun hoede wezen.' De wereld is trouwens verwittigd geworden van het actieplan van de Komintern opgesteld ter gelegenheid van de konferentie gehouden te Mos kou in het begin der maand Oogst. Ziehier enkele punten van dat plan: De Komintern zal zich hoeden voor rechtstreeksche inmenging in het partijleven van de nationale kommu nistische afdeelingen. Daarentegen zal ze wel op onrechtstreeksche wijze werken. De Komintern zal in de schoot van de verschillende kommunistische partijen bekwame kommunistische lei ders vormen, die op het geschikt oogenblik zullen ingrijpen en in staat zullen zijn om de doelmatigste tak- tiek toe te passen." Verder moeten de kommunistische beginselen aangepast worden aan de toestanden van de verschillende landen. Er zal veel ge bruik gemaakt worden van noyau- teering of kernvorming. Geschikte jonge mannen zullen toetreden tot andere jeugdorganisaties, van fascis ten, katholieken, enz., waar ze op voorzichtige wijze zich een aanhang zullen trachten te verwerven. Dus steeds dezelfde werkwijze, maar omzichtiger en meer aangepast. Zoo is het mogelijk geworden dat thans in Duitschland, Oostenrijk en Italië niettegenstaande de diktatuur reeds sterke kernen bestaan. Wat moet het zijn in Belgie waar de vrijheid van handelen zoo veel grooter is. Het weze een verwittiging voor onze katholieke jeugdorganisaties, waar heel zeker ook hier en daar reeds giftige slangen ingeslopen zijn. En wat zal het wor den als de overeenkomst zal gesloten zijn die de hervatting van de diplo matische betrekkingen met Rusland zal inluiden. Sedert bijna twee maan den zijn de besprekingen begonnen door wijlen Gaiffier d'Hestroy, Bel gisch Gezant te Parijs, met de Heer Potemkin, Gezant van de Sovjet-Re publiek. Zullen de Belgische onder handelaars de noodige waarborgen weten af te dwingen voor niet-inmen- ging van de Komintern in de binnen landsche aangelegenheden van het land (Verboden nadruk.) ROSKAM. IBBBBBBBBBBBZZBBBBBBBBBBflBlBSBBIBBBBaBEBBBBBBflBflBBBBBflBBBB TREKKINGEN DER VERWOESTE GEWESTEN 1S22 160'" Trekking van 10 September 1S35. R. 184216 Nr 12 wint 250.000 fr. R. 184216 Nr 3 en R. 7611 Nr 5 winnen eük 100.000 frank. De andere nummers dezer reeksen, als ook die der reeks 189727 zijn uitbetaalbaar met 312,50 of 300 fr. naar gelang zij om of niet omgezet werden volgens konink lijk besluit van 11 Mei 1935. .HEBBBBBBBBB!3BB3BBBBBBBEBBB13EBBBBBBBBBBBBflBBi8BHBBBBEilBttB HULDE AAN WIJLEN KONINGIN ASTRID In een lokaal van Oud-Strijders van Gent werd een bloemenhulde ingericht ter nagedachtenis van wijlen Koningin Astrid. Deze hulde nam zoo een groote uitbrei ding dat een gansche delegatie noodig was om de aangebrachte bloemen naar Laken over te brengen. op postcheck 15.570 van Sansen-Vannester Poperinge, en van nu tot einde jaar wordt ons blad U wekelijks per post besteld. Voor Frankrijk 11,25 Belg. franken; voor Amerika 17,75 frank, op te zenden per internationaal postmandaat. WMBHHBHMBBMfiidSSBSaBBai? VRIJDAG 20 SEPTEMBER TREKKING DER 12* SNEDE (Bruin-Roode Biljetten) Koopt zoo spoedig mogelijk uw biljet ii.lffWWlMHBl MjifcitiuwmiBWrwipBi I Bp Hier een groep Gentsche Oud-Strijder* nadat zij de aangebrachte bloemen had den neergelegd in het Palei* van I-aken. BIJ DE KR. MIDDENSTANDERS Op 6 Oktober aanstaande viert de Burgers- en Middenstandsbond van Roeselare zijn 15-jarig bestaan. Te dier gelegenheid richt het Pro vinciaal Verbond der Kristene Mid denstanders van West-Vlaanderen, een Provinciaal Congres in te Roe selare, waar de bel mgrijke actueele vraagstukken die den Middenstand aanbelangen zullen besproken wor den. Dit Congres zal gevolgd worden van een Optocht en Feestvergadering. Middenstanders! wij staan op een keerpunt in de economische ontwik keling van ons land! Gij die het hart op de rechte plaats hebt; Gij die be kommerd zijt met de levensbelangen van uwen stand; Gij die begeert dat aan den Middenstand de plaats toe gewezen worde die hem toekomt; Gij die eischt dat op economisch én so ciaal én fiscaal gebied de Midden stand worde behandeld zooals het behoort; Gij die katholiek zijt en niet wilt dat uw heiligste belangen ver waarloosd en met de voeten worden getreden; Gij die Vlaamsch zijt en gansch uw economisch en sociaal le ven in en met eigen taal wilt uitle ven; Gij die nog ras- en stam- en standsfierheid bezit, UW PLAATS IS OP DIT CONGRES! Uw plaats is in dezen Optocht die aan gansch de be volking en aan de regeering moet toonen dat de Kristen Middenstand niet onverschillig, niet lamlendig is, maar dicht geschaard staat achter zijn leiders en sterk vereenigd staat en opstapt om zijn recht te eischen. Middenstanders, uw plicht roept U. Allen naar Roeselare op 6 Oktober! ALF. VAN COILLIE. De Melkweek die begint op 15 Septem ber is de beginperiode onder dewelke een intense propaganda wordt gevoerd om het verbruik van consumptiemelk te doen ver- hoogen in ons land. Het blijkt uit regelmatig genomen in lichtingen dat ons volk niet zeer veel melk in natura verbruikt. Onder melk in natura verstaat men niet enkel de melk die gedronken wordt, maar tevens deze die in keukenbereidingen wordt aange wend. In Belgie is het melkverbruik slechts 200 grammen per inwoner en per jaar terwijl in andere landen, zooals in Enge land en in Zwitserland dit 800 tot 900 gr. bedraagt. De laatste jaren is er zelfs in ons land een neiging tot melkverbruikvermindering vast te stellen. Houd men nu rekening met het feit dat de kleine kinderen noodzakelijker wijze meer dan 200 gr. melk per dag verbruiken, dan kunnen wij aannemen dat de vol wassen personen zeer weinig gebruik ma ken van dit eerste klas voedsel. De melkvoortbrenging is in ons land zeer groot. De 963.000 melkkoeien geven nagenoeg 3 milliard liters per jaar waar van slechts 626 millioen liters in natura verbruikt worden. Een verbruiksverhoo- ging van slechts 50 gr. per inwoner en paar jaar zou de consumptie doen stijgen met ongeveer 150 millioen liters, hoeveel heid die de dreigende overproductie zou tegengaan. Het land staat dus vóór volgend vraag stuk: de inwoners verbruiken niet in een voldoende hoeveelheid melk die een hooge voedende waarde bezit en zeer gemakkelijk verteerbaar is, terwijl zij andere waren aankoopen die minder volmaakt zijn en die een duurdere voedingseenheidsprijs hebben. Om deze toestand te verhelpen besloot de Minister van Landbouw een Melkweek in te richten. Deze Melkweek. en ook daarna, zal het Inrichtend Comité al het mogelijke doen om den verbruiker te overtuigen van al de voordeelen die ver bonden zijn aan een hooger melkcon- sumptie. Terzelfdertijd zal het Comité zich richten tot den producent veehouder en tot den tusschenhandel opdat deze aan den verbruiker zuivere melk zou aanbie den van beste hoedanigheid. Deze werking zal de denkwijzen en ge woonten moeten veranderen en zal dus van langen duur zijn en volhardend. On der deze voorwaarde slechts mag men hopen op gunstige uitslagen. PROGRAMMA DER MELKWEEK PROPAGANDA VOOR MEER MELKVERBRUIK 1. Het publiceeren van opvoedende en van geïllustreerde propaganda-artike- len in de groote pers, in de landbouwpers, in de organen van vereenigingen, in de geïllustreerde pers, enz. 2. Het uitzenden van voordrachten en interviews langs het N. I. R. en langs verscheidene private uitzendingsposten. 3. Het afrollen van een melkfilm in de meeste bioscopen van het land. 4. Het houden van een lezing in al de lagere officieele en vrije meisjes- en jongensscholen evenals in de landbouw- beroepsscholen. 5. Het verspreiden van groote en kleine aanplakbrieven, gansch het land door. 6. Het inrichten van voordrachten op den buiten, in vereenigingen, op gewes telijke landbouwtentoonstellingen, enz. 7. Het inrichten van melkers- en melkstersprijskampen. 8. Het inrichten van melkstanden en van melkhuizen ter gelegenheid van jaar markten en van gewestelijke tentoonstel lingen, sportmanifestaties, enz. 9. Het verspreiden van 100.000 vlug schriften om de veehouders er toe aan te zetten de melk goed te verzorgen. 10. Het uitdeelen en verkoopen van een keurig uitgegeven boekje met een 40-tal smakelijke melkrecepten voor de keuken. 11. Het openen (van 15 September tot 11 October) van een «Melkhuis» in de Tijdelijke Tentoonstellingszaal van de Wereldtentoonstelling, te Brussel, waar Rijksregentessen voor het publiek, allerlei melkrecepten zullen bereiden en laten ver bruiken. 12. Het uitgaan van een groote melk- stoet te Brussel op 22 September a. s., te Gent, te Luik en te Antwerpen. 13. In al de electrische tramrijtuigen worden propagandakaarten uitgehangen om de melkconsumptie te doen verhoogen. Verbruikers, huishoudsters, mclkhande- laars en veehouders, volgt mei aandacht de Melkweek WEINIG HOOP OP MINNELIJKE REGELING ZAL DE HOUDING VAN ENGELAND OP DE VERGADERING VAN WOENSDAG, ITALIË DOEN NADENKEN? In ons blad van verleden week hebben wij gemeld in welke omstandigheden de Volkenbond vergaderde om het Abes- sijnsch vraagstuk te bespreken, hoe de standpunten van Italië, Abessinië, Frank rijk, Engeland en andere landen werden uiteengezet, en hoe de Italiaansche afge vaardigden de raadstafel verlieten wan neer de afgevaardigde van Abessinië het woord nam. Die houding bracht een nogal groote beroering en malaise in de rangen der tegenwoordige diplomaten. De Volkenbond was in groote verlegenheid en om de zaak verder te kunnen behandelen werd besloten een beperkte kommissie samen te stellen. Het samenstellen dier kommissie ging eerst nogal moeilijk. Immers Italië wilde er deel van maken, of verzette zich tegen de deelname van de Engelsche afvaardi ging aan die kommissie. Ten slotte geraakte men toch akkoord om een kommissie samen te stellen van vijf leden, namelijk afgevaardigden van Engeland, Frankrijk, Polen, Turkije en Spanje. Italië heeft zich bij deze samen stelling neergelegd maar bekend gemaakt dat het onverschillig blijven zal voor de beraadslagingen en de beslissingen van die kommissie. Na de samenstelling der kommissie ver gaderde oonieuw de Raad van den Vol kenbond. Toen de afvaardiging van Abes sinië plaats nam aan den raadstafel trok de Italiaansche afvaardiging ervan door. Bij de stemming onthield zich Italië. De aangestelde beperkte kommissie kon dus onverwijld hare werkzaamheden be ginnen om verzoeningsvoorstellen uit te werken. Buiten de kommissie werden evenwel nog naar alle mogelijke oplossingen ge zocht die beide partijen zouden bevredi gen. Onder meer een soortgelijke rege ling als bestaat in Irak tusschen dit land en Engeland waar de koning vrij en on afhankelijk souverein blijft, maar waar Engeland het recht heeft militaire basis te vestigen en de politie kontroleert. Een andere vooropgestelde regeling was deze dat een internationale politic zou tot stand gebracht worden in Abessinië die er de orde zou handhaven, onder de hoede van den Volkenbond, en er de nederzet ting der Italianen zou beschermen. Er werd ook nog gemeld dat de Heer Laval volgend plan zou voorhoudenI)e Volkenbond zou een soort mandaat uit oefenen over Abessinië, en internationale troepenmatch zou zorgen voor de orde in het land. Die troepen zouden onder leiding staan van Europeesche officieren, grootendeels Italiaansche. Italië zou hier bij ook nog ruime toegevingen krijgen op ekonomisch gebied. Maar al deze plannen konden geen der beide partijen bevredigen. Volgens de Timeszou de Engelsche afvaardiging voorgesteld hebben dat Abes sinië onder het protectoraat zou gesteld worden van Italië, Frankrijk en Engeland maar de Negus zou dit voorstel ook ver worpen hebben. Te Rome wil men in de werking van den Volkenbond om een oorlog te ver mijden in Oost-Afrika een verkapt offen sief zien tegen het fascisme. In alle krin gen dringt de overtuiging binnen dat Italië in ieder geval zich niet zal storen bij een mogelijke beslissing van de aan gestelde beperkte kommissie en dat het vast besloten is den oorlog te beginnen tegen Abessinië. Men meent in het alge meen dat de oorlog zal beginnen rond den 20 September, na het regenseizoen. Intusschen roept Italië steeds nieuwe lichtingen op, doet groote aankoopen van staal, ijzer en koper, stuurt dagelijks sol daten en oorlogsmateriaal naar Ervthrea en bereidt zich om den slag te beginnen. Verscheidene Italiaansche konsulaten wer den opgeheven in Abessinië en alle open bare werken, zelfs den bouw van nieuwe huizen, werd in Italië stopgezet, daar alle mogelijk materiaal moet beschikbaar blij ven voor den mogelijken oorlog. Langs weerzijden der grenz.en gelegen tusschen Erythrea en Somaliland eener- zijds en Abessinië anderzijds, worden groote troepenmachten geconcentreerd, gereed gehouden voor den aanval en de verdediging. Engeland, die bereid schijnt alle moge lijke voorgestelde sanktie te helpen steu nen, schijnt ook op alles bereid en de vlootreserve werd reeds binnengeroepen. Te Addis-Abbeba gelooft men niet meer in een vreedzame regeling van het drei gend konflikt. Men is er ten zeerste om geërgerd over het in standhouden van het verbod van wapenuitvoer naar het bedreigde land. De Engelsche Afgevaardigde spreekt een indrukwekkende rede uit. Woensdag werd een nieuwe vergadering gehouden van de leden van den Volken bond. De Heer Hoare, Minister van Bui- tenlandsche Zaken van Engeland, zou er het standpunt van zijn land uiteenzetten. De zaal was dan ook nokvol toen de Heer Hoare het spreekgestoelte beklom en hij werd geestdriftig toegejuicht door de aanwezigen. Eerst merkte de Heer Hoare op dat Engeland steeds den Volkenbond heeft gesteund op belanglooze wijze, tot bevoor- deeliging van de vrede en orde op de wereld. Het Britsche volk is overtuigd dat de collectieve veiligheid, gegrondvest op internationale verdragen, de doelma tigste vrijwaring is van den wereldvrede. De Volkenbond, verklaarde nog Heer Hoare, verkeert in een hachelijken toe stand. De houding van alle leden van den Bond maken zijn sterkte of zwaLheid. De vrees voor den oorlog heeft op vele plaat sen een oorlcgsgeest veroorzaakt, de be wapeningen doen uitbreiden. De voorbeel den van beperking der bewapeningen door enkele landen getoond, inzonjierlijk door Engeland, werden niet gevolgd, integen deel. De Volkenbond is ook niet genoeg uit gebreid, te veel machtige landen maken er geen deel van. Alle leden van den Bond moeten het gesloten pakt eerbiedigen of doen eerbiedigen. Engeland zal aan geen enkele verplichting te kort komen. Verachterde en kleine landen moeten gesteund worden, zonder dat daarom hun onafhankelijkheid of onschendbaarheid gevaar zou loopen. Een herziening moet eerst grondig ingestudeerd worden, zon der voortvarendheid en nog zonder eenig onrecht te mogen plegen. Engeland blijft bereid een herverdeeling in te zien der koloniale rijkdommen eil grondstoffen in acht te nemen. Aan het Volkenbondpakt zal Engeland onvoor waardelijk trouw blijven. Met deze ver klaring sloot de Heer Hoare zijn belang rijke rede. Alhoewel de afvaardiging van Italië Genève nog niet heeft verlaten, zou men te Rome hebben verklaard dat de Ita liaansche regeering de zaak Italië-Abes- sinië als afgehandeld beschouwt. In Italië werd een mobilisatie-oefening op touw gezet waardoor 11 millioen man voor en kele uren onder de wapens zouden gei roepen worden. De Keizerin van Abessinië heeft een radiorede gehouden waarbij zij een beroep deed op alle vrouwen der wereld om te bidden opdat de oorlog zou vermeden worden. De rede van Sir Hoare maakt in het buitenland diepen indruk. De Engel sche uiteenzetting wordt beschouwd als een meesterstuk der diplomatie. Italië is intusschen verwittigd dat Enge land zoo maar niet zal laten begaan en is hierover zeer ontstemd; toch zal het er eens goed op nadenken vooraleer tot vijandelijkheden in Abessinië over te gaan. DE ZITTING VAN DONDERDAG Donderdag werd een nieuwe raadszitting gehouden door de leden van den Volken bond. De rede van den Engelschen Minis ter was nog niet uit de lucht en door ve len druk besproken. Velen waren van oordeel dat, moest de Volkenbond thans mislukken in zijn vre despogingen, Engeland een grondige wij ziging zal brengen aan zijn buitenland- sche politiek en alle bestaande verplich tingen met het Vasteland zou afbreken en zich volledig zou isoleeren. Uit Rome kwam het bericht dat de Ita liaansche afvaardiging niet zou antwoor den op de rede van den Heer Hoare en op deze van den Heer Laval die Vrijdag 11. het woord moest voeren. In Duitschland kreeg men door de rede van den Engelschen Minister nieuwe hoop op koloniale bezittingen en in Rusland drukte men een groote voldoening uit over het Engelsch standpunt. DE HOUDING VAN BELGIE Tijdens de zitting van Donderdag nam onder meer onze Eerste Minister, Heer Van Zeeland, ook het woord. België, zeg de Heer Van Zeeland, heeft steeds ver trouwen gesteld in den Volkenbond en zijn onvoorwaardelijke medewerking ver leend. Het bestaan en de werkzaamheden van den Volkenbond zijn voor België een waarborg van kracht. Daarom is het ook verplicht zijn deel te nemen in de moge lijke collectieve verplichtingen die zouden beslist worden in den Volkenbond. De aan gegane verplichtingen zal het niet tekort komen. België volgt met angst het verloop der huidige vredespogingen en het zal al het mogelijke doen om het verzoeningswerk te bevorderen. Tot slot.van zijn rede bestatigde <_e Heer Van Zeeland dat de ekonomische toestand doorheen de wereld verbeterd was ln de laatste tijden, ook in België, en dat het oogenblik zou gekomen zijn om de financieel-economische kwesties gemeen schappelijk te onderzoeken moest het Italiaansch-Abessijnsch geschil opgelost worden. ABESSIJNSCHE VERKLARING In zelfde zitting werd ook het woord gevoerd door den Abessijnschen afgevaar digde Hawariate. Dees maal verliet de Italiaansche afvaardiging de zaal niet. De Heer Hawariate verklaarde dat Abessinië steeds vertrouwen heeft gehad in den Volkenbond en dat het onrechtvaardig zou zijn moest zijn land, dat 35 eeuwen onafhankelijk is gebleven, thans onder buitenlandsche voogdij gesteld worden. Abessinië zal in ruime mate opengezet worden voor de buitenlanders om een be tere ui timing der rijkdommen van hst land en de Keizer is bereid alle voorstel» len te aanvaarden die een redelijke op lossing van het geschil brengen en de ori» afhankelijkheid van het land niet kren ken. DE HEER LAVAL MOEST VRIJDAG SPREKEN. ZIJN REDE WERD MET SPANNING VERWACHT Het feit dat meest verwachtingen wekte in de hangende kwestie is de rede van den Heer Laval om te weten of Frankrijk al of niet bereid zal gevonden worden sancties te treffen tegen het aanvallend land en hierin de voorgehouden politiek van Engeland volgen. De Fransche en Engelsche afgevaardig den zijn deze laatste dagen steeds in voe ling gebleven en, vóór dat Heer Hoare zijn rede uitsprak, werd de Heer Laval een copij ervan ter hand gesteld. Men mag in ieder geval den indruk wegdragen uit de houding der Engelsche Ministers Hoare en Eden dat, moest Italië den oorlog tegen Abessinië beginnen, En geland het Suez-kanaal zou afsluiten, wat een oorlog zou beteekenen tusschen Italië en Engeland. Moest in den Volkenbond een collectieve beslissing komen om sanc ties te treffen tegen Italië, dit land weldra tegenover een overmacht zou staan, waar tegen het niet zou opkunnen en zou moe ten verzaken aan den oorlog in Oost- Afrika. Uit Oost-Afrika wordt Inmiddels ge meld dat het zwaartepunt der Italiaan sche troepen de Abessijnsche gTens na dert en dat langs de overzijde der grens ook groote Abessijnsche troepenmachten samengetrokken worden. In Abessinië werd een vrouwelijk regi ment Ingericht en meer dan duizend vrouwen hebben zich reeds doen inschrij ven om met het geweer in de hand haar vaderland te verdedigen tegen de over weldigers. NAAR EEN MORATORIUM DER ITALIAANSCHE SCHULDEN Te Londen vreest men een moratorium van wege Italië voor de buitenlandsche schulden. Engelsche nijveraars hebben hierdoor reeds Italiaansche bestellingen van de hand gewezen. AAN DE BEVOLKING VAN POPERINGE EN OMLIGGENDE Het gekend Huis FRANKFORT, Oost ende, zal iederen Vrijdag zitting houden bij KAMIEL BOSSAERT, «Café des Alliés», (rechtover Post)j Ieperstraat, 3, POPERINGE, voor den aankoop van GOUD, ZILVER, EDELSTEENEN. Ik betaal Oud Goud van 20 tot 30 fr. de gram. Zilver van 320 tot 600 fr. de kil<k Kostelooze weging en taxatie. Beleefd aanbevolen, H. FRANKFORT, 84b, Kapelleitraat, Ooitend*

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1