De Paus en den Vrede De Vrienden van de Vrienden...! TEN AANVAL meer KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER NIEUWE VOORSTELLEN i WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN.. STORT 5 FRANK Geestelijk week-end voer Christelijke Werkgevers INTERNATIONAAL OVERZICHT VERANDERING UUR ZONDAG 29 SEPTEMBER MJ35 3' JAAR. Nr 39. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 18,60 fr. Belgisch Kongo 35,fr. Frankrijk 35,— fr. Alle andere landen 55,fr. TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine belichten per regel 1.00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr 2 fr. toel. v. ber. m. adr. L bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,00 fr. 6ANSEN VANNESTE, Poperfr.go Tel. Poperlng? N' frosicbeckrekenlng N' 15.57.% Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond (ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. Dat de internationale toestand verre van rooskleurig is hoeft geen betoog en elkeen riet en voelt dat het oorlogsgevaar geen denkbeeldig iets is op dit oogenblik. Wellicht is de toestand nog nooit zoo eritiek geweest als nu en elkeen ziet met angst de toekomst tegemoet: de toekomst van gansch de Westersche beschaving. De toestand is op dit oogenblik zeer ge spannen en de meest optimistisch gestem de personen verklaren dat één enkel vonk je san volstaan om den oorlogsbrand te doen losbreken. Het ligt In onze bedoeling In dit artikel te wijzen op twee feiten: 1) De socialistische aanvallen tegenover Zijne Heiligheid den Paus en de houding die Hij in deze moeilijkheden aanneemt; 2) De ware en moedige houding van het Opperhoofd der Kerk in deze moeilijke tijdsomstandigheden. SOCIA' 'STISCHE AANVALLEN TEGENOVER DEN PAUS D3 aanvallen, de lasteringen in de so cialistische pers, in gansch de socialisti sche pers, zijn tallocs. Het roode weekblad Voor Allen schrijft een open brief aan den Paus en verwart hierbij Pius XI met Pius X raliger gedachtenis! in zijn nummer van 15 September 11. De schrijver noemt de toespraak van den Paus aan de oud- strijders, waarover wij verder enkele woor den zullen zeggen, enkel eenlge vage en nietszeggende frazen, waar elk het zijne uit kan brouwen En de open briefeischt een klare radiorede van den Paus om zijn veroor deeling te doen kennen. Die heeren ver gaten echter dat, wanneer de Paus door de radio spreekt, Moscou er rap bij is om deze uitzending te storen... De Volksgazetaanziet de houding van het Vatikaan als een houding die op niets anders is gesteund dan op een be langenkwestie. De Peuolevraagt in zijn nummer van 23 September waarom de Paus nog langer wacht om de aanvallen te veroor- deelen. Wij willen de onwetende socialistische schrijvelaars eens helpen het geheugen op te frisschen, want de houding van den Paus tegenover den vrede en het dreigend oorlogsgevaar is eenvoudig en klaar, even als de taal in de laatste weken herhaalde lijk door Zijne Heiligheid gevoerd. DE PAUS OVER DEN VREDE EN HET OORLOGSGEVAAR Herhaalde malen reeds heeft Z. H. Paus Pius XI in de laatste maanden, in plech tige omstandigheden, herinnerd aan de leer van de Kerk op dit gebied. In zijne redevoering tot het H. College op 21-12-34 en in een andere redevoering op 1-4-1935 heeft Hij daarover gehandeld en wij hebben in een artikel de bijzon derste zijner verklaringen onderlijnd. Onlangs is de Paus er nog herhaaldelijk op teruggekomen: 1) Op 28 Juli 1935, bij Zijne toespraak ter gelegenheid van de lezing van het decreet over de horoiciteit van de deugden van Justin de Jacobis; 2) Op 27 Augustus 1935, in een toespraak tot de katholieke ziekenverpleegsters; 3) In Zijn rede tot deoudstrijders, op 7 September 1935. In deze laatste rede zegde de Paus o. a. Het schijnt Ons toe dat wij aan den horizon een regenboog zich zien afteeke- nen «Wij verlangen dat aan de aspiraties verlangens en nooden van een groot en goed volk, een volk dat het Onze is, zal worden voldaan en dat ze zullen worden erkend. Wij verlangen evenwel ook dat dit ge- schiedt overeenkomstig de rechtvaardig- heid en vreedzaamheid, dat God aan al- len vrede geve volgens waarheid, waar- digheid en eer, volgens recht en eerbied voor het recht, hetgeen het geluk voor allen is De Paus erkent hierin de rechten en nooden van zijn volk, maar veroordeelt tevens op ondubbelzinnige wijze de oor logspolitiek van Mussolini. En gansch de houding van den Paus ligt in deze ver klaring opgesloten: Wij willen en verlan gen rechtvaardigheid en vrede Italië zelf heeft dit trouwens onmiddel lijk begrepen en liet met opzet de veroor- deeling van den Paus terzijde, die Hij uit sprak in Zijne toespraak tot de zieken verpleegsters. De Osservatore Romano liet echter onmiddellijk een ofïicieele nota verschijnen waarin gezegd wordt: Eeni- ge bladen, die een korte samenvatting .i gaven van de toespraak van den H. Va- der, gehouden tot de deelneemsters aan het internationaal congres van katholie- ke verpleegsters, hebben slechts ten deele en onvolledig de gedachte van Zij- ne Heiligheid weergegeven. Men heeft inderdaad o. a. nagelaten te wijzen op datgene wat Z. H. de Paus met bijzonderen nadruk heeft doen uit- ■I komen, waar Hij zegt: Een ding schijnt ons buiten twijfel: en wel dat, indien de behoefte aan expansie een feit ls, i waarmede men rekening moet houden, o het recht van verdediging grenzen heeft en den plicht oplegt tot gematigheid welke men moet eerbiedigen, opdat men i> door de verdediging geen schuld op zich lade (affinchè la difesa sia incolpe- role) Deze verheven en serene woorden wil- len op duidelijke wijze en wij zijn gemachtigd te verklaren beide ele- menten illustreeren: namelijk zoowel n het feit van de expansie, waarmede naar behcoren rekening wordt gehouden, als het recht van verdediging, een waar o recht, dat evenwel moet blijven binnen bepaalde grenzen en zich moet houden .i aan bepaalde plichten tot gematigheid. Het woord van den H. Vader is dui- delijk: de behoefte aan expansie is niet een recht in zich, maar wel een feit, waarmede men, wij herhalen het, reke- ning moet houden, maar dat niet iden- tiek is met het recht. De verdediging daarentegen is een »i recht; zij geeft, verleent onmiddellijk .1 een recht, dat is zeker, maar de uitoefe- ning van dit recht geschiedt niet zonder schuld oftewel is niet rechtvaardig, wan- neer niet bepaalde grenzen en bepaalde i) plichten van gematgiheid in acht wor- den genomen. Dit komt duidelijk hierop neer, dat de behoefte aan expansie op zich genomen het streven en pogen om te verkrijgen wat men noodzakelijk acht, zelfs tegen de eventueele rechten van een ander in, niet kan rechtvaardigen. De verdediging daarentegen kan wel op zich zelf genomen gerechtvaardigd zijn en identiek zijn met het recht, op voorwaarde echter dat men zich bij de a verdediging niet aan excessen schuldig maakt, hetgeen alle strafwetten der we- reld veroordeelen Als dit nietszeggende frazen zijn, dan gelooven wij dat de eerlijkheid der socia listische pers verre is zoek geraakt... Mogen wij hierbij aanstippen dat de socialisten toch rare kerels zijn? In hun meetingen is godsdienst privaatzaak en nu roepen zij om het woord van den Paus... De Paus heeft echter naar hunne uit- noodiging niet gewacht zooals hooger werd bewezen en heeft sinds lang stel ling genomen ten voordeele van den vrede. Hij heeft dit gedaan in het openbaar en ook langs diplomatieken weg. Onverpoosd heeft Hij voor den Vrede geijverd, zooals ten tijde Benedictus XV heeft gedaan. Dat weten de socialisten echter niet of ze willen het niet weten! Ja toch! Maar al de vredespogingen hebben den oorlog met geen minuut ver kort... Alsof de socialistische leiders, zelfs de socialistische Internationale dit wel heeft gedaan Integendeel! Nu het gaat om het fascis tisch Italië en nu er een Hitleriaansch Duitschland bestaat, zouden de socialisten met veel genoegen een oorlog zien die de dictatuur in deze twee landen zou ver brijzelen. Wij willen niet verder uitwijden over deze kwestie. Elk onbevoordeeld mensch zal met ons erkennen dat de Paus al heeft gedaan en nog doet, wat mogelijk is om den vrede te bewaren. De Engelsche socialistische leider Geor ge Lansburg heeft dit heel wat beter be grepen dan de Belgische socialisten en heeft zelfs op het hoogste zedelijk gezag op aarde beroep gedaan om Hem te ver- zoeken een congres der christenheid bij- een te roepen te Jerusalem en van den Calvarieberg af de wereld op te roepen a tot godsvrede en verzaking aan den oor- logsgeest. Eer onze kleingeestige socialisten tot zulke daad in staat zullen zijn zal er voor zeker nog veel tijd verloopen! iHHHiHBBiüissEaiaaEanBsxEiBgBaEEBSBSsxaaaiEiiaaaBEiaBaEaExss Read het werfc wan ease lepsrinf KABINETSRAAD VAN VRIJDAG 20 SEPTEMBER Onze ministers hebben een bijeenkomst gehouden op Vrijdag 20 September 11., onder voorzitterschap van den eersten minister. De raad duurde verscheidene uren. De INTERNATIONALE TOESTAND werd druk besproken en overwogen door onze regeeringsleden. Aangaande de WETGEVENDE VER KIEZINGEN besloot de raad een wets ontwerp bij de Kamer in te dienen, waar bij wordt bepaald dat de verkiezingen voor de wetgevende Kamers zouden be paald worden op Zondag 11 Oktober van het volgend jaar. De Provintiale verkie zingen zouden gehouden worden op Zon dag 25 Oktober 1936. De WERKHERVATTING schijnt ook op goeden voet, volgens werd medege deeld aan den Raad. Tusschen 1 April 1936 en 1 Oogst is het getal werkloozen afgenomen met 108.000. Gezien verleden jaar de seizoenarbeid enkel 16.500 arbei ders aan het werk zette, mag men aanne men dat van 1 April tot I Oogst 91.000 werkloozen terug werk hebben gevonden. I*:ede verbetering. Voor de BESCHERMING tegen VLIEG- TUIGENGEVAAR heeft de Minister van Landsverdediging de verscheidene te tref fen maatregelen voorgelegd, waaronder belangrijke werken zijn voorzien. Het vraagstuk der schuilplaatsen werd ter studie gelegd. Het CONTINGENTEEREN van het MlJNHOUT blijft behouden. Inzake LANDBOUWBELANGEN be sloot de Regeering de gehouden politiek voort te zetten. De vergunningstaksen op dan invoer van gezouten varkensvleesch, bestrijdingsmiddelen van de coloradoke ver werden in acht genomen. De CENTRALE GEVANGENIS VAN GENT zal gesloten worden, alsook enkele Verbeteringshuizen. In CONGO kennen vele voorname on dernemingen een ernstige heropleving. DE HEER MINISTER VAN ISACKER AAN HET WOORD Verbetering van de ekonomische toestand Zondag 11. hield Minister Van Isacker U.o belangrijke rede te Deinze in den volkskring en gaf er een uiteenzetting Vu den huldigen ekonomischen toestand het land. •Va allerlei beschouwingen over de aan- -Stadspolitiek doorgevoerd in ons land, d'ed de Minister een opgave van enkele lifers en feiten te bewijzen dat in de laat ste zes maanden de toestand in Belgie merkelijk verbeterd is. Hier enkele dier gegevens: het verschil tusschen de groothandelsprijsen en de detailprijzen is geslonken van 200 tot 110 punten; ons land is het land met de laag ste levensduurte en de loonen in ons' land toegepast stellen ons in de gelegenheid met alle andere landen te concurreeren op de wereldmarkt; de prijzen zijn alleen verhoogd in de mate van de noodige vreemde grondstoffen; de productie der electriciteit is met 90.000.000 K. U. ver hoogd in de maanden Mei, Juni en Juli tegenover zelfde maanden in 1934. De bouwnijverheid kent bijna een verdubbe ling bij verleden jaar. De verkoop van kleederstoffen, meubelen, huishoudelijke artikelen, enz., is verhoogd met 27 De spoorwegen hebben winst geboekt in de laatste maanden. Onze uitvoer is merkelijk gestegen en het getal schepen dat de haven van Ant werpen heeft aangedaan in de laatste tij den, is veel hooger dan dit van verleden jaar. De minister besloot zijn rede met te verklaren dat men mag gestemd zijn voor optimisme; moedeloosheid dient verme den. NIEUWE KABINETSRAAD OP DINSDAG 24 SEPTEMBER Een nieuwe kabinetsraad werd Dinsdag avond 11. gehouden. De INTERNATIONALE TOESTAND werd nogmaals besproken. Kennis werd genomen dat de INDEX CIJFER gestegen is met 8 punten, vol gens vaststelling gedaan op 15 September laatst. Deze verhooging is te wijten aan de prijsverhooging der boter en de abnor male prijsstijging van het varkensvleesch. Het INVOERKONTINGENT van VAR KENS zal verhoogd worden en al dezen die een vergunning zullen vragen zullen ereen bekomen. Dit om de prijsstijging van het varkensvleesch tegen te gaan. Sedert Maart jl. is dus een prijsstijging in het algemeen van 8 vast te stellen. In verscheidene streken van het land wordt een hoog verschil vastgesteld van eenzelfde produkten. Zoo b.v. wordt bij de eene bakker het brood aan 1,25 fr. de kgr. verkocht, wijl andere 1,80 fr. vragen; maatregelen zullen getroffen worden om dergelijke feiten te beletten, alsook tegen overdreven winsten in den kleinhandel. H X bericht als werd een begrootingste- kort voorzien, werd door den minister te gengesproken. Belangrijke bezuinigingen zullen gedaan worden op de begrooting voor 1936. Ondanks de krachtdadigste pogingen, bij de bevoegde overheden, herhaaldelijk aangewend, groeit het aantal zedelooze druksels op schrikbarende wijze ia ons land. Reed s is de menigte er in haar teerste levenskrachten door aangetast. Op het oogenbKk zaaien ze, zelfs bij schoolkinderen van elf tot veertien jaar. voortdurend bederf. Zoo kan dat waarachtig niet blijven du ren. DAT MAG NIET! De publieke meening komt hier in het gedrang. Ons volk moet nu zelf gaan op treden. De tweede Zedenadel-Studiedag van Zondag 13 Oktober, te Antwerpen, zal in dien toestand verandering helpen bren gen. Daar wordt het teeken van aanval ge geven. Daar zullen onze beste kampvechters voor de zedelijke volksgaafheid, Mgr. Cruysberghs, Senator Verbist, Rechter De Beus, Z. E. Heer Cleymans en Z. E. Pa ter Morlion het woord voeren. Wie er nog meer wil over vernemen, leze het Oktobernummer van Zeden- adel», dat zoo even verscheen of luis tere, op Donderdag 3 Oktober, te 19 uur, uitzending K.V.R.O., naar de radio-lezing over de zedelooze druksels Andere gewenschte inlichtingen blijven steeds gaarne verstrekt door het Hoofd- sekretariaat van ZedenadelCronjé- straat, 16, Borgerhout. isaaasBBaasiStiEËEBZisBSEasasBZ DE WEEK VASt DE MELK Prijken vwijj Melk In de redevoering gehouden ter ge legenheid van den Melkdag heeft de Heer Minister van Landbouw doen uitschijnen dat het verbruik van melk in natuur veel geringer is in Belgie dan in omgevende landen. Terwijl bij voorbeeld het verbruik per hoofd en per jaar 270 liters bedraagt in Zwitserland, beloopt dit cijfer slechts 80 1. in ons land. Deze cijfers toonen aan dat de veelvul dige eigenschappen van deze voedings waar onvoldoende gekend zijn door de meerderheid der Belgen. Iedereen zou moeten weten dat de melk een volledig voedsel is, 't is te zeggen, dat ze al de voedende bestanddeelen bevat die noodig zijn tot de ontwikkeling en het onderhoud van het menschelijk lichaam. 1 Liter gewone melk bevat n.l.: water, eiwitstoffen, vet, melksuiker en minerale zouten. Al deze bestanddeelen bevinden zich in de melk op de meest verteerbare wijze voor het organisme. Daarenboven is zij rijk aan vitaminen; deze zijn een voornaam bestanddeel van rauwe melk en voorkomen de verzwak king van het bsendergestel (rachitisme) Ten allen tijde heeft de melk een groote rol gespeeld in de voeding. Aan kinderen geeft zij gezondheid, kracht en uithoudingsvermogen. Proefnemingen hebben bewezen dat kinderen die melk drinken op intellectueel gebied veel vooruitstaan. Voor volwassenen en be jaarde lieden is het een ideaal voedsel en voor herstellenden en zieken is ze on ontbeerlijk, gezien haar voedzaamheid en hare lichte verteerbaarheid. Zij bewijst groote diensten bij sommige maagziekten wanneer alle ander voedsel verworpen wordt. In de voeding der werklieden speelt zij een groote rol, daar ze kracht en warmte voortbrengt. Bij sommige gevallen van vergiftiging wordt de melk regelmatig gebruikt als tegenvergif. De melk heeft niet alleen het voordeel al de voedende bestanddeelen te bezitten noodig aan het levensonderhoud van ons lichaam, ze heeft nog het groot voordeel op economisch gebied, in verhouding tot andere voedende producten, goedkoop te zijn. B. v. 1 liter melk betaalt men tegen 1.40 a 1.60 fr. en staat gelijk in voedende waarde met: 40O gr. biefstuk 8.00 250 gr. hesp 6.00 125 gr. koteletten en 3 eiers 3.75 8 eiers 4.C0 3660 gr. tomaten 11.00 430 gr. visch 3.45 2500 gr. aardappelen 1.90 Dus is de melk een zeer voedzaam en spaarzaam product, waarvan het verbruik in het huishouden groot voordeel biedt De verbruiker zou veel geld kupnan spa ren door het inkrimpen van zijn aan- koopen van eetwaren, die veelal koste lijker en minder voedzaam zijn dan melk. Het is nochtans niet voldoende de melk in natura te gebruiken. Het is wenschelijk dat de huishoudsters veel meer belang zouden hechten aan ontelbare bereidin gen waartoe de melk bijzonder geschikt is, zooals melksoepen, voor- en tusschen- gerechten, sausen, vischgerechten, pud dingen, room en taarten, enz., alsook aan verscheidene voedzame en herstellende dranken, zooals kéfir, botermelk, youg- hourt, enz. Ten einde onze huishoudsters toe te laten een grootere hoeveelheid melk op oordeelkundige wijze te verbruiken, heeft het Ministerie van Landbouw een keu- kenbockje met talrijke reoepten uitge geven dat verkrijgbaar is bij voornoemde Ministerie, 7, Queteletplaats, te Brussel, tegen den geringen prijs van 1 fr. laaaaaiaKBBBRSEBasBaaBBsaasEB op postcheck 15.570 van Sansen-Vanneste, Popcringe, en van nu tot einde jaar wordt ons blad U wekelijks per post besteld. Voor Frankrijk 10 Belgische franken; voor Amerika 15,50 frank, op te zenden per internationaal postmandaat. IBBnHB2BaEBS£EE£Ëfl£aa3a:2£29 Het Geestelijk Wcek-End voor Werk gevers wordt dit jaar nog eens gesplitst, de eerste reeds op 5-6 Oktober, de twee de op_ 19-20 Oktober. Al degenen die een leidende plaats ver vullen in het zakenleven worden welwil lend uitgenoodigd. Wij mogen gerust verzekeren dat zij zullen tevreden zijn als de 150 anderen die er reeds de deugddoende ondervin ding van opdeden. Daarom, aarzel niet, doch zend vandaag nog uwe toetreding naar E. H. Van Over- beke, Markesteenweg, 48, Kortrijk. NOTA. 't Begint 's avonds te 6.30 tl. en eindigt den Zondag vóór 6 u. Autos staan veilig op den kloosterkoer. Ver blijfskosten worden ter plaats vereffend. De lcidiug is toevertrouwd aan E. P. De Clippele, S. J., met medehulp van een an dere Pater JezuieL ïa Roetflare op 6 Okisbsr Provinciaal Middensgarcfetonqres Alle Katholieke Middenstanders en Burgers in den Optocht en de Algemeene Vergadering van 's namiddags. Tijdens de bespreking van het Italo- Abessijnisch Conflikt in den Volken bond heeft de H. Laval in zijn rede ge sproken over de vrienden van Frank rijk. Daaronder komen voor Italië en Engeland, de landen van de Kleine Entente en Rusland. Over Polen echter geen woord...! Ons, gewone lezers van dagbladen, is deze schijnbaar kleine veronachtzaming in de rede van Laval onopgemerkt gebleven, doch de inter nationale persratten hebben dat feit in zijn volle daglicht geplaatst en er de konsekwenties uitgetrokkendie er werkelijk uit te halen waren. Er is een Fransch spreekwoord dat klinkt: Les amis de mes amis sont mes amis!Bij ons heet het Vrien den van mijn vrienden, dat zijn ook mijn vrienden! In de internationale politiek zien we verhoudingen, die treffend deze leuze weergeven. Doch de omgekeerde stelling: de vrienden van mijn vijanden, zijn ook mijn vij andenwerkt wellicht nog sponta ner en zoo komt het dat Polen door de toenadering met Duitschland zijn vriendschap met Frankrijk verbeurd heeft. Het was er nochtans een zeer oude, die Poolsch-Fransche vriendschap. Ze dagteekende uit het begin der 198 eeuw, toen de Polen hunne zelfstan digheid verloren hadden en verdrukt werden door Duitschers, Russen en Oostenrijkers. Vele Polen, liever dan te leven onder vreemde heerschappij, verlieten hun vaderland om een toe vlucht te zoeken in het herbergzame Frankrijk, dat zich de voorvechter had getoond in Europa voor de vrij heidsbeginselen. Onder hen bevonden zich geleerden en kunstenaars, onder andere Chopin, die weldra te gast waren bij de Fransche wetcnschaps- en kunstenaarswereld en daar, de verzuchtingen van hun volk leerden kennen. Toen in 1830 de Polen, een uiterste poging aanwendden om de verloren zelfstandigheid terug te win nen, hoopten ze sterk op Fransche tusschenkomst, eerstens omdat hen die gul beloofd was geworden en ook omdat de Belgische revolutie slaagde dank zij de hulp van diezelfde Fran- schen. Doch een plotse kentering in de Fransche politiek, leidde tot 'n stugge terughouding, zoodat de Polen bezwijken moesten tegen de over macht. Het heette: God woont te hoog en Frankrijk te ver om de Polen te helpen!De sympathie voor de ongelukkige Polen echter is in Frank rijk bijgebleven en in 1918 hebben de Franschen diplomaten een groot aan deel gehad in de heropbouw van de Poolsche Staat. De jaren die onmid dellijk de oorlog volgden tot een vier tal jaren geleden, waren dan ook ge kenmerkt door intense vriendschap tusschen beide landen. Doch de ge leidelijke toenadering van Frankrijk tot Rusland, de groote vijand van de Polen, bracht de oude vriendschap aan het wankelen en dreef Polen meer en meer in de armen van Duitschland, dat dezelfde grieven had tegenover de aangrenzende als Polen zelf. Het is de vrees ook voor het mach tige kommunistische Rusland, die Po len aangezet heeft met Duitschland een bilateraal militair verdrag te sluiten. En die vrees moet ook wel zeer groot zijn opdat die toenadering juist met Duitschland zou geschieden, want tusschen Polen en Duitschland is het sedert den oorlog altijd vlam en vuur geweest. De Korridor van Dantzig die Oost-Pruisen van het moederland op zoo 'n willekeurige wijze snijdt, zal steeds bittere spijs zijn op de Poolsch-Duitsche verbroe deringsbanketten. Velen zullen zich nog de grensincidenten herinneren enkele jaren geleden, waarop door grenswachters van weerszijden ge vuurd werd. Het militair verdrag tusschen Frankrijk en Rusland heeft dan ten slotte de reeds zieltogende Fransch- Poolsche vriendschap de genadeslag gegeven, met het gevolg dat de band met Duitschland dichter toegehaald werd. En de Korridorvan Dant zigDaar zal wel een regeling voor gevonden worden, al ziet de kwestie er nog zoo netelig uit. Polen zal des noods wel kompensatie krijgen voot verlies van grondgebied langs detm zijde. In het Noorden van Polen en ten Oosten van Oost-Pruisen ligt Li- tauen, een klein land dat ook maar bestaansrecht gekregen heeft sedert de oorlog. Zoowel van Poolsche als van Duitsche zijde zijn er grieven tegen dat land. Polen heeft het lang aan den stok gehad met Litauen om de betwiste stad Wilna, dien dan toch Poolsch geworden is. Daarmee echter is de toestand niet zuiver geworden. Het westelijk deel van Litauen, het kleinste maar het rijkste heeft Me- melland, behoorde voor den oorlog aan Duitschland en heeft een zuivere Duitsche bevolking. Deze Duitsche be volking wordt door Litauen onder drukt. Op het nationaal-socialistisch kongres te Numberg heeft Hitler in zijn rede geen woord gerept over het Italiaansch-Abessynisch geschil maar wel dreigend de vuist gericht naar het Oosten, naar Litauen, waar bin nen kort verkiezingen zullen gehou den worden, en waar het den Duit schers onmogelijk gemaakt wordt pro paganda te maken, 'n Groot deel van de bevolking zal zelfs door het inge wikkelde kiesstelsel de gelegenheid niet krijgen te stemmen. Daar dus in Litauen hebben Duitschland en Polen gemeenschappelijke belangen. Daar zou de kompensatie voor de Korri dor kunnen gevonden worden. Echter ook in het Zuiden en het Westen woont een gemeenschappe lijke vijand: Tcheko-Slovakije. Van de laatste verkiezingen in dat land weten we nog, dat Henlein een partij gesticht heeft die alle Duitschers in Tcheko-Slovakije vereenigt en een verrassende uitslag bereikt heeft. De regeering tracht de ontvoogdende werking van die partij onmogelijk te maken en bij de minste verdenking van betrekkingen met Duitschland worden de leden gevangen genomen. De haat van de Tcheken tegen al wat Duitsch is, heeft eleidg tot een erger lijke verdrukking van de Sudeten- Duitschers. Doch met de Poolsche minderheid in het gebied Heschen wordt het nog bonter gemaakt, zoo bont zelfs dat de Poolsche regeering zich genoopt heeft gevoeld heftig te protesteeren bij de Tchekische regee ring. Tcheko-Slovakije is daarbij de vriend van Frankrijk en van Duitsch land. Allemaal redenen dus opdat Po len en Duitschland mekaar zouden begrijpen. In het licht van deze verhoudingen kunnen we nog het incident aanhalen dat enkele dagen geleden zich voor deed op een vergadering van de Vol kenbond. Litwinoff had in een rede de landen aangevallen die belaterale verdragen gesloten hebben. Dat Polen hiermee vooral bedoeld werd, liet niets aan duidelijkheid te wenschen over. Daarop heeft Kolonel Beek, Poolsch Minister van Binnenlandsche Zaken, het noodig geoordeeld te pro testeeren. Wij kunnen hieraan toe voegen dat het tweezijdig verdrag tusschen Rusland en Frankrijk veel gevaarlijker is voor Europa dan het tweezijdig verdrag tusschen Polen en Duitschland. Wij mogen ons gelukkig achten dat daardoor 'n zeker tegen- gewicht bestaat dat het Kommunisme kan tegenhouden. (Verboden nadruk). ROSKAM. iBasaassEsaaBisBBBBiaBsasaaaij Het in voege treden van de Win- teruur zal geschieden in den nacht van 5 op 6 Oktober e. k. Vergeet dus niet op dien nacht uwe uurwerken en horlogiën een uur ACHTERUIT te zetten. iBssaaEiBZSBaaasBaa&aiBBaBBS KOLONIALE LOTERIJ HET GROOT LOT GEWONNEN IN BELGISCH CONGO Het nummer van de 12' schijf der Ko loniale Loterij, dat het groot lot van 2.5 millicwn won, werd in Congo verkocht door een bijhuis der Belgische Bank van Congo. Men weet nog niet of het lot gewonnen werl door een koloniaal, een neger of een negerstam. TIBB£]2!3SEX3££3BSSB3E3i3EBS3BB. Koloniale Loterij 12r TREKKING De uitslagen der .2* trekking van de Koloniale Loterij, welke Vrijdag 20 Sep tember laatst te Brussel doorging, luiden als volgt Het gesch Abessinlë Deze mannen staan aan het hoofd van het Ethiopische volk. Zij heeten, van link* naar rechts: Takle Markos, minister van verkeerswezen; Sahle Tsedalou, minister van opvoeding; Hapte Mikael, minister van openbare werken; Wolde Roufe, groot* zegelbewaarder; Wolde Selassie, minister van buitenl. zaken; Afanegus Atnafe, minister van rechtswezen; Selassie Katania, minister van financiën, en de groot* kamerheer van den keizer. Verfpskrsng en Vredespogingen ven den VcShenhond ITALIË VERWERPT HET VERZOENINGSVOORSTEL In den Ministerraad gehouden door de Italiaansche Regeering op Zaterdag 21 September, werd besloten dat liet verzoe ningsvoorstel van de Kommissie der Vijf niet aannemelijk was daar niet genoeg voldoening werd geschonken aan de Ita liaansche eischen. In de mededeeling nadien verstrekt, ver klaarde de Italiaansche Regeering dat zij zeer de pogingen van de Kommissie der Vijf op prijs stelde maar tot de slotsom was gekomen dat de voorstellen onaan vaardbaar waren, daar zij geen minimum basis bieden voor verwerkelijkingen waar bij rekening wordt gehouden met de rech ten en levensbelangen van Italië. De Italiaansche Regcering stelde vast dat de Kommissie der Vijf de aanklachten van Italië tegen Abessinië niet in aan merking had genomen. Volgens Italië is Abessinië niet meer waardig lid te blij ven van den Volkenbond. De stam der Amhars heeft, bevestigt de Italiaansche Regeering, de andere stam men van het land in slavernij gedompeld; die verdrukte stammen moeten onttrok ken worden aan de heerschappij van de Amhars, die niet bij machte zijn een noo dig beschavingspeil te bereiken. De Vol kenbond dient het beginsel der mandaat- verleening op Abessinië toe te passen. De aanstelling van buitenlandsche raadgevers kan geen verbetering brengen in den hui- digen verwarden toestand van Abessinië. De Italiaansche Règeering verklaarde nog dat geen rekening werd gehouden met de noodzakelijkheid van Italië om zijn kolonies te beveiligen en met den historischen rol dien Italië te vervullen heeft in Afrika. Abessinië mag ook geen zeemacht worden gezien het geen be schaafd land is en met moderne bewa pening, en dus groot gevaar kan ople veren. Abessinië is ook niet in staat ak koorden af te sluiten en ze na te leven. De gansche uiteenzetting komt feitelijk neer op het eischen van een mandaat over Abessinië. De Ministerraad werd bijgewoond door alle ministers. Vóór deze beslissing schijnt de Heer Laval, Fransche Eerste-Minister, nog een wanhopige poging gedaan te hebben bij Mussolini opdat hij de voorstellen zoude aanvaarden met de mogelijkheid te doen uitschijnen dat een zeer soepele toepas sing der voorstellen zou kunnen bekomen worden. Niets mocht evenwel baten. Daags vóór de Ministerraad heeft Mus solini ook nog de Gezanten van Frankrijk en Engeland ontvangen. Hij had graag geweten welke houding Engeland zou aan nemen in geval van oorlog en welke sanc ties door Engeland zouden worden voor gesteld. Het antwoord van Engeland moet evenwel aan duidelijkheid niet hebben te wenschen gelaten. Mussolini heeft dus het besluit geno men met volle kennis van zaken en dit met afkeuring van geheel de wereld. ABESSINIE NEEMT DE VOORSTELLEN AAN Andersom was het bij de Abessinlsche Regeering. Op Vrijdag 20 September IJ., in den avond, is de Regeering van Abes sinië eveneens bijeengekomen om de ver zoeningsvoorstellen te bespreken. Vooraleer een definitief antwoord te kunnen geven vroeg de Regeering van Addis-Abbeba eerst om nog enkele op helderingen aangaande de gedane voor stellen, o.m. over bet recht van veto van den keizer op bet aannemen van raad gevers en of een overheerscliing zou toe gekend worden aan een mogendheid bij het doorvoeren van de voorgestelde her vormingen. Moest die mogendheid Italië zijn dan zou de onafhankelijkheid van Abessinië bedreigd worden en kon men de voorstellen niet aanvaarden. Na uitleg ontvangen te hebben heeft de Regeering van Abessinië geantwoord dat zij de verzoeningsvoorstellen aannam als grondslag voor nadere besprekingen. Het land behoudt zich evenwel het recht de toepassingsmogelijkheden ervan nader te onderzoeken. De voorgestelde raadgevers (20) zouden onder toezicht van den Ketóei moeten staan en de doorgevoerde hervormingen mogen ook geen krenking beteekenen vaa de souvereiniteit van het land. WAT ITALIË WIL Alhoewel na de beslissing getroffen in den Ministerraad van Zaterdag 21 Sep tember de Italiaansche Regeering geen tegenvoorstellen heeft gedaan, heeft Ba ron Aloysi nadien een onderhoud gehad met den Voorzitter van de Kommissie der Vijf en hem mondelings de voorwaarden medegedeeld op dewelke Italië bereid zou gevonden zijn verder te onderhandelen. Deze voorwaarden zijn dat Abessinië aan Italië de grondgebieden zou afstaan die in vroeger tijden door Abessinië wer den veroverd en thans deel uitmaken van het Rijk. Abessinië moet ontwapend wor den, ontwapening die zou moeten worden doorgevoerd ouder Italiaansch toezicht; aan Abessinië mag geen uitweg naar de zee worden toegekend daar dit de ont wapening ervan onmogelijk zou maken; in ieder geval mag die toegang niet ver leend worden op grondgebied dat niet aan Italië behoort; ten slotte zou een nieuw voorstel moeten opgemaakt worden op basis van het verdrag van 1906. DE ZAAK TERUG NAAR DEN VOLKENBOND Alhoewel de Italiaansche Regeering de voorstellen van de Kommissie der Vijf heeft verworpen blijft het een feit dat de mobilisatie van de Britsche vloot in de Middellandsche Zee groote beroering heeft teweeggebracht in Italië, er tot ver der bedenken heeft aangezet en bewijs geeft dat Engeland bereid is alle ver plichtingen, voortvloeiende uit getroffen beslissingen van den Volkenbond, stipt zaj naleven. De Italiaansche Regeering heeft dan ook enkele andere Regeeringsiniddens uitge hoord nopens de mogelijke voorstellen tot het treffen van sancties na het uitbrekeii van den oorlog. Italië zou zelfs bereid zijn zijn troepen terug te trekken uit Lybiij mits zekere toegevingen van Engeland. Alhoewel de verklaring van de Italiaan sche Regeering de verzoeningsvoorstellen van de hand wees bleef de indruk dat alle verdere onderhandelingen mogelijk bleven. De meeningen hierover waren evenwej zeer verdeeld te Genève maar men blee£ er zijn kalmte en koelbloedigheid behou den. De Kommissie der Vijf maakte haar verslag op van de gedane voorstellen en onderhandelingen en diende het in bij den Volkenbond die bijeengeroepen werd tot algemeene vergadering, te houden op Donderdag 26 September. De Kommsisiè der Vijf was evenwel de meening toege daan dat de eischen van Italië niet aan vaardbaar zijn en geen basis voor nieuwe besprekingen kunnen daarstellen geziërl Italië niets van zijn vroeger standpunt heeft prijs gegeven. Italiaansche soldaten die zich naar Ery» threa begeven, trekken op naar de haven van Napels. Zulke tooneeltjes kan mea dagelijks in die havenstad bijwonen. Winnen 100 frank al de biljetten eindigend met 6 Winnen 250 frank al de biljetten eindigend met 22 Winnen 530 frank al de biljetten eindigend met 419 Winnen 500 frank al de biljetten eindigend met 758 Winnen 1.000 frank al de biljetten eindigend met 995 Winnen 2.500 frank al de biljetten eindigend met 707 Winnen 5.000 frank al de biljetten eindigend met 8416 Winnen 10.030 frank al de biljetten eindigend met 9567 Winnen 25.000 frank al de biljetten met nummer 43016 Winnen 25.000 frank al de biljetten met nummer 51609 Winnen 35.000 frank al de biljetten met nummer 15129 Winnen 50.000 frank ai Ie biljetten met nummer 79972 Winnen 75.000 frank al de biljetten met nummer 13042 Winnen 100.000 frank al de biljetten met nummer 9043S WINNEN 1.009.000 FRANK Het biljet dragend nummer 476S5 Reeks B Het biljet dragend nummer 19641 Reeks C Het biljet dragend nummer 34673 Reeks P Het biljet dragend nummer 51723 Ceeks K Het biljet dragend nummer 36032 Reeks L 45 Troostingloten van 10.000 frank (toegekend aan dezelfde nummers van de 9 andere reeksen). WINT 2.500.000 FRANK Het biljet dragend nummer 21001 Reeks H 9 Troostingloten van 50.000 frank (toegekend aan dezelfde nummers van de 9 andere reeksen). Het vertrek van de Sardinianaar Erythrea»

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1