mmmmm m Hef geschil Italië-Abessinië Tijg i1s§@itsgM@gei leeft nog» Wot we nu beleven... KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Htsrcie sïrijiS om het bezit wast Adigrat, Adoua gsiAksum CSnema Coliseum - 5SPER 0e nieuw*» §roets VLAAMSCfii KitS I 0PT©€H? en CONSESS vun ie» SiirisSen Middenstand ADOUA m HANDEN DER 5?AUANEN WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 3" JAAR. N' 41 «DE HALLE INTERNATIONAAL OVERZICHT m VOLKENBOND WSI5T ITMIi AAN ALS AANVALLER. - TREFFEN ¥AN SANCTIES. STORT 4,50 Telefoon leper 376 |j Produktie Jan VANDERHEYDEN 3 Jethe Brayninckx ait DE WITTE 33 BESLUITEN ZONDAG 13 OKTOBER 1935., Katholiek Weekblad van leper Bureel Eoterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 18,60 fr. Belgisch Kongo 35,— fr. Frankrijk 35,— fr. /J!v andere landen 55,— fr. HALLE 6ANSEN-HANNESTE, PbpeHflmf SSS» «Wat we nu beleven is iets verschrik kelijks en God alleen weet, waar dit eaioiger, zal... Doch onder ons tweeën raag ik wel een stukje van mijn le ven vertellen... Ik ben nu haast dertig jaar in Con go. Le.imaal ben ik teruggeweest in Vlaanderen. juist op tijd om moeders c;gen te sluiten God hebbe hare ziel. Dat is nu 15 jaar geleden. In ais ÏO jaar missieleven heb ik heel v/at meegemaakt: een drietal missies gesticht en tusschendoor ontzaglijk veel gereisd te voet en te water; eens heb ik met mijn prauw schipbreuk f rieden en werd ik op het nippertje gered: ik b£n beschoten geweest met vjandige pijlen van verwilderde stam- rn ik heb voor den leeuw en voor -cl:a luipaard gestaan; ik ben neerge- triksemd geweest en heb mijn huis ia vlammen zien opgaan; ik heb mijn kerk zien instorten onder het geweld van den storm; ik heb de oorlogspe- ede gekend met haar maniokbrood en maïsmeelik heb malaria gekend en dysenterie, galkoorts en griep... hi nochtans, ben ik steeds gelukkig geweest te midden van al die mise- i,es; gelukkig omdat Jesus' Rijk zich ritbreidde en omdat ik steeds zielen mocht brengen tot Zijne oneindige l.mde. Ei nu dat ik begin te verouderen en te vergrijzen, nu beleven we die doo- <e-.de crisis. Hu moeten we aan het Kók Gods zeggen: «tot hier en niet verder Wu moeten we aan onze ca- t:" bisten zeggen; gaat tot daar. maar niet verder Nu moeten we aan case catechumenen zeggen: «blijft thuis en komt niet naar de missie, v/ant ik heb noch kleeren, noch voed sel voor u Nu moeten we aan de jongens zeggen: «geen plaats meer iu de school voor u». Nu moeten we aan de christenen van het binnenland zoggenverwacht me niet, ik kan niet komen, geen geld om de reis te betalen F.n dat, mijn beste, is mijn trroot torris. het. ontzettendste, wat ik in mhn missieleven heb tegengekomen... alles i'i bloei, belovende oogst, ge zondheid te koop en... het werk moe ter stop zetten. Ik mijmer over mijn dertig jaar m'ssieleven... Wat we nu beleven is iets verschrikkelijks...». En ik mijmer over dit stukske brief dat we te lezen kregen in een onzer missietijdschriften, juist vóór den Missiezondag. Het hoeft geen com mentaar. Zullen we nog weerstand bieden aan de dringende bede van den groo- ten Paus der Missiën, die alle chris tenen oproept om de geloofsprediking in de heidenlande.i te steunen? Met den Missiezondag van 20 Oc tober a. s. zullen we vuriger dan ooit bidden opdat de uitbreiding van Christus' Rijk niet worde tegengehou den door de onverbiddelijke crisis; opdat onze missionarissen, ondanks al hun miseries, den moed zouden blij ven hoog houden; opdat het groote bekeeringswerk zich verder en verder zou uitbreiden. Gedurende de SPAARWEEK voor de MISSIËN, van 13 tot 20 October, zul len we ons, met liefde, alle overtollige uitgaven ontzeggen, we zullen ons ont houden van sommige toegelaten, ja zelfs noodzakelijke dingen, om des te meer te kunnen leggen op de schaal met de Missiezondag. Voor sommigen zal dat een kleinigheid zijn, voor an deren, die meer edelmoedig zijn, in zake zelfverloochening, zal dat meer zijn, maar iedereen, groot en klein, denke tijdens die week aan den NOOD der MISSIES, aan het Pauselijk Ge- nootschao tot VOORTPLANTING des GELOOFS, tot hetwelk de Missiehoof- öen van de 500 Missiegebieden smee teend de handen uitsteken en waar van ze de toelagen, den laatsten tijd ieder jaar zagen verminderen. Welnu, heeft er dan nooit iemand aan gedacht vijf percent van zijn ver teer te geven aan de Missie, vooral in een tentoonstellingsjaar zooals wij er nu een gekend hebben? Dat ware wellicht een goed voornemen na een overweging over onzen betrekkelijken welstand en den nood van hen die ons zoo nauw aan 't hart liggen. Neen, wij zullen niet dulden dat onze christelijke eer worde aangetast en meer dan ooit zullen we BIDDEN. SPAREN en GEVEN voor het groote werk onzer Moeder de H. Kerk: de r.ielenverordening der heidensche vol keren. M. A. In den handel is de macht van de publiciteit algemeen erkend; getuige: het veranderde aanschijn van velden en steden onder de invloed van de rcklame. Doch veel belangrijker en wel machtiger dan handelsreklame zijn de propagandamiddelen die ge bruikt viorden om de openbare mea ning te beïnvloeden en te vormen. Dit. niet alleen om den aard der ge bruikte middelen en de intensiteit en duur waarop ze toegepast loorden, maar omdat ze een beslissende in vloed hebben ten goede of ten kwa de. We weten welk een vormende invloed uitgaa'. van de pers, de radio en de bioskoop. Deze middelen zijn gebruikt geworden door de vrijmet selaars om de godsdienst te bestrij den. Gelukkig heeft thans de Kerk ingezien, dat diezelfde middelen kun nen gebruikt worden tót apostolisch werk. Wie weet wordt langs deze weg niet de ontkerstende wereld voor Christus heroverd! Ook de nationale regeeringen ma ken ruimschoots gebruik van de pro paganda om de nationale opinie en de wereldopinie te beïnvloeden. Vroe ger toerden daartoe vooral gebezigd de kunst, de sport, technische ver wezenlijkingen, die de sympathie van het buitenland moesten wekken. Thans wordt daarbij nog ruimschoots gebruik gemaakt van vlugschrifien en brochures van de pers, van de film, van de radio. Vooral dit laatste mid del, de radio, schijnt een macht te - vertegenwoordigen die met den dag regelmatig aangroeit. Dit komt eerst en vooral, door de steeds toenemende verspreiding van de ontvangstposten en door de verbetering van de uit- zendingsposten en van de uitgezon den programmas. Het is echter niet minder belangwekkend te vernemen hoe sommige landen gebruik maken van uitzendingen bij middel van kor te golflengten om zekere afgelegen landen te bereiken. Het is vooral Duitschland die het eerst dit stelsel gebezigd heeft om afzetgebieden te verwerven. Zoo heeft het een regel matige dienst in het Spaansch naar de Zuid-Amerikaansche Staten, in het Engelsch naar Noord-Amerika, Australië, Zuid-Afrika en het Verre Oosten en in het Nederlandsch naar Nsderlandsch-Indië. Ook Italië komt nu dergelijke diensten in te richten in verschillende vreemde talen naar gelang de landen die het wenscht te bereiken. Het is echter duidelijk dat i omstandigheden waarin deze dien sten worden ingericht, wijzen op het verband met de losgebroken oorlog in Oost-Afrika. Dat Italië hier voor deel zoekt uit te slaan hoeft geen befeog. Dit alles doet ons denken aan de machtige stuwing die in oorlogstijden kan uitgaan van een goed georgani- iscrde propaganda. De geschiedenis rijk aan voorbeelden van dien aard, doch het meest schitterende voor beeld is wel de geestdriftige oproep tot den Heilige Krijg die leidde tot d' reusachtige dee'neming aan de verste Kruistocht (11,: eeuw). In de 19' en 29' eeuw heeft de propaganda duizenden vrijwilligers doen in dienst treden, in alle gevoerde oorlogen. Tij dens de laatste oorlog vooral heeft de propaganda een hoofdrol gespeeld. In de Vereenigde Staten hebben de buiischers en de Engelschen drie jaar tang getracht de openbare meening te doen beslissen tot al dan niet deel neming aan de wereldoorlog. De En- Uelschen trachtten de Amerikanen in le oorlog mee te krijgen. De Duit- eehers deden het onmogelijke om dit te beletten. Naast de propaganda en samen ermee kan ook de berichtgeving een thoote invloed uitoefenen op de oor- t°9skans. Dit geldt niet zoozeer voor het onderscheppen van vijandelijke berichten, maar wel vooral door het verspreiden van verkeerde of tenden- sieuze berichten. Er zijn vele geval len waar leugenachtige berichten een nuttelooze paniek verwekten in de gemoederen van c!e strijders. Doch dit middel wordt niet alleen gebruikt tot strategische doeleinden; ook de spe culanten maken hier gebruik van. Hiervoor kennen we weer een schit terend voorbeeld dat nog maar een vijftal jaren geleden wereldkundig gemaakt werd door een sensatiewek- kend artiekel in een Amerikaansch dagblad. Toen in 1917 de slag van Jutland gestreden werd tusschen de Engelsche en de Duitsche vloot kende men niet onmiddellijk het verloop van het titanisch gevecht. De Engel sche Intelligence Service» (spionage dienst) wist het eerst in welke om standigheden de Duitsche vloot de nederlaag opliep. Te New-York ech ter, in Wallstreet (straat waar de beurs gevestigd is) liet het weten dat de Engelsche vloot totaal vernietigd werd. Dit had voor gevolg een snel dalen van de Engelsche waarden. Toen deze ongeveer hun laagste punt bereikt hadden kocht de Intelligen ce Service s die in grooten getalle op. Daarna liet het achtereenvolgens gun stiger berichten vernemen om einde lijk kenbaar te maken dat de Engel sche vloot (hoe gehavend ook) zege vierend uit den slag was gekomen. Geleidelijk stegen de Engelsche beurs waarden weer om weldra het nor male peil te overschrijden. Toen ver kocht de Intelligence Service weer alle aandeelen aldus een reusachtige miljoenen-winst boekend, die haar in staat stelde hare spionagestélsel in groote mate uit te breiden. Wat nu de Intelligence Servicegedaan heeft werd natuurlijk eveneens door beroepsspekulanten beproefd. Iedereen zal gemerkt hebben, bij het lezen van de dagbladen of bij het luisteren naar de radio, hoe weinig betrouwbaar de berichten zijn die ons uit Oost-Afrika bereiken. Denkt niel dat dit steeds toevallig gebeurt, of tengevolge van de gebrekkige wijze ivaarop inlichtingsdienst aan de bron ingericht is. Dit heeft natuurlijk zijn invloed! Zeker, echter is het, dat hier opzettelijk sommige verkeerde berich ten worden meegedeeld. Na de eerste paar dagen scheen het op een zeker oogenblik dat de Italianen overal ver slagen waren geworden. Een bericht meldde zelfs dat Abessynische troe pen de grens van Erythrea hadder, overschreden. Wat hiermee beoogd werd kunnen we voorloopig niet uit maken. Ofwel werd gespeculeerd op Italiaansche effekten, ofwel op En gelsche of op allebei. Mogelijk heefi mende openbare meening var Europa willen beïnvloeden. Wie dit deed en waarom dit gedaan werd dal zal de toekomst nog uitwijzen. Zonderling is ook de dikwijls laco- nische wijze waarop het Italiaansche Ministerie van Pers en Propaganda hare berichten de wereld inzendt. Nc de beschieting van Adoea met vlieg tuigen vernemen we uit Rome: *dii is een valsch en kwaadwillig bericht De volgende dagen wordt het bom bardement erkend. Het is duidelijk dat Italië iangs dit Ministerie vooral de Italianen eenzijdig wil inlichten doch ook voor de andere landen zul len die berichten gelden, zoodat de Italianen steeds zullen trachten voor te houden dat zij binnen de perken van de wetmatigheid handelen, ter wijl alle andere berichten valsch zijn en betaald worden door Abessynië en Engeland. Het zal in ieder geval heel moeilijk zijn om op objektieve wijze het verloop van de oorlog in Oost- Afrika te volgen! (Verboden nadruk.) ROSKAM. De Engelsche regeering heeft de haven van Malta versterkt. Op de foto ziet men de «drijfbalken» welke een stalen net ophouden dat aan de onderzeeërs den doortocht moet verihnderen. Atfeiïs c&cr m 3fóSiSR«it - Bgesdigogevscls&n De Italianen hebben hun opmarsch in het land van Abessinië gedaan langs drie fronten, namelijk in de richting van Adoua, Adigrat en Aksum, waar de ge vechten totnogtoe het hevigst werden ge leverd, dan in de Provintie Oganden, langs het Somaliland, en ten derde in de vlakte langs de Moussa-Aliberg, gelegen aan de grenzen van Erythrea, Fransch Somali land en Abessinië. Het front in de richting van Adigrat, Adoua en Aksum was de belangrijkste en zou ook de meeste tegenstand geboden worden. De andere fronten werden tot nu niet met zeifde dcordrijvendheid doorge voerd. Bij hun vooruitgang hebben de Italia nen heftigen tegenstand ontmoet. Alle mo derne wapens werden door de Italianen in gebruik gesteld: vliegtuigen, tanks, ka nonnen, enz. Menig gevecht moest gele verd worden, man tegen man, met de ba- jonnet. Tijdens een aanval van de Italiaansche vliegmachienen werd een dezer door de Abessiniërs neergeschoten boven Adoua. Niet min dan 100.000 Italiaansche sol daten namen deel aan den strijd om Adoua. De Abessiniërs hadden het meest te lij den van de luchtbombardementen. Velen onder hen hadden nog nooit een vliegtuig gezien. De eskadrillen losten elkaar gedu rig af om de vijandelijke linies te be schieten. Door de Italiaansche vliegtuigen werden ook druksels uitgeworpen om de Abcssijnsche stammen op te hitsen tegen de wetten van den Negus en dezes gezag. Zaterdag werd, volgens de toegekomen berichten, Adigrat bezet en Adoua her haaldelijk veroverd en terug verloren door de Italianen. De Abessinische troepen waren onder het bevel van Ras Seyoum die een goede strateeg is gebleken. ZIJ RICHTEN ER EEN MONUMENT OP Zondag morgen trokken de Italianen nogmaals Adoua binnen maar een paar uren nadien werden zij aangevallen in den flank en moesten nogmaals wijken. Later werd de stad dan opnieuw veroverd en een monument werd er door de Italianen op gericht als hulde aan de gevallen Italiaan sche soldaten bij de bloedige nederlaag die zij daar leden in 1896. Dat monu ment hadden ze gereed medegebracht uit Italië. Te Rome werd de verovering der stad Adoua luidruchtig gevierd. Woensdag en Donderdag werd uit zekere bronnen gemeld dat de Italianen de stad Adoua terug verloren hadden, maar dit nieuws werd niet officieel bevestigd en blijkt onwaar te zijn. Niettemin staat vast dat nc® heftige ge vechten geleverd werden in den omtrek van Adoua en Adigrat. De heilige stad Aksum, waar volgens de overlevering het graf ligt van Koning Salomon, kon niet veroverd worden door de Italianen. De Italianen, die thans rond Adoua en Adi grat hun stellingen schijnen te verstevigen en de verbindingen met Erythrea aan het verbeteren zijn, hebben thans bijzonder te lijden aan guerilla-gevechten, die het meest geleverd worden des nachts. Een machtig Abessinisch leger is aan gerukt om versterking te brengen aan Ras Seyoum. Bepaald is niet gekend hoever juist de Italianen zijn gevorderd, ook niet de ver liezen van weerszijden geleden en die zeer zwaar moeten zijn. De berichten die van het strijdgebied komen zijn zeer uiteen loopend, naar gelang hun oorsprong. Het wordt er hetzelfde spelletje ais met de oorlogscommuniqués hier binst den groo ten oorlog, de vooruitgang en gewonnen gevechten werden overdreven, de nederla gen verzwegen voor zooveel het kon, de verliezen van den tegenstrever gemeld en de eigene ter zijde gelaten. Het staat evenwel vast dat reeds dui zenden jeugdige mannen, van beide legers, gevallen zijn, slachtoffers van de roem en eerzucht van Mussolini. Italië verzwijgt zijn verliezen zorgvuldig. De Italianen hebben enkele Abessiniërs gefusiljeerd, daar zij volgens de Italiaan sche opvattingen geen deel uitmaakten van de Abessinische regelmatige troepen en toch den strijd aangebonden hadden. De vooruitgang der Italianen kost hun veel offers en moeite. ABESSINISCHE TROEPEN ZIJN ERYTHREA BINNENGEVALLEN Enkele Abes<«nu groepen van elk on geveer 300 man* strik zijn de Italiaansche kolonie van Erythrea binnen gevallen en hebben er verscheidene posten bezet. Het doel van deze groepen is de inlandsche bevolking aan te zetten partij te kiezen voor den Negus, en de inlanders die deel uitmaken van de Italiaansche troepen naar de andere partij over te loopen. Deze propaganda heeft reeds goede vruchten afgeworpen daar reeds veel Ascaris naar de Abessiniërs zijn overgeloopen, hun Italiaansche wapens mede nemende. OP HET FRONT VAN OGADEN Het doel der Italianen op het front van Ogaden is eerst geweest het bezit van en kele bronnen in deze woeste streek. Ger- logubi werd door hen veroverd en de troe pen trekken op in de richting van Oeal- Oeal, streek waar over enkele maanden reeds bloedige botsingen hebben plaats ge had. De Keizer heeft zijn troepen bevel gegeven de Italianen aan te vallen in deze gewesten om ze het land uit te drijven. DE BIJZONDERSTE VERDEDIGINGSLIJN VAN ABESSINIE Uit Abessinische bron werd gemeld dat de botsingen die plaats hadden rond Adi grat, Adoua en Aksum van Abessinische zijde nog niet geleverd werden door het gros van het leger, maar enkel door grens wachten. De bijzonderste verdedigingslinies zou den opgesteld worden eerst nabij Makala en dan op een lijn gaande van Magdale aiover Sakota naar Gondar. In deze ge westen zou de beslissende slag binnen kort wel kunnen geleverd worden. DE BELGISCHE OFFICIEREN IN ABESSINIE De Belgische militaire zending, alsmede deze van Zweden werden teruggeroepen. Enkele officieren hebben geweigerd Abes sinië te verlaten; zij zullen er Wijven voor de inrichting der Rijkswacht belast met het handhaven der orde in het binnen land. DE VERACHTERDE BEWAPENINGEN VAN ABESSINIE Volgens een Belgisch officier die terug geroepen werd uit Abessinië, zcu de be wapening van het Abessinisch leger zeer verachterd zijn. In het geheel zou het le ger over niet meer dan 150 machiengewe- ren beschikken, tegenover de 3.500 van de Italianen. De kanonnen zijn van oud mo del en kunnen niet verder schieten dan op 1 Km. Deze van de Italianen dragen tot op 20 Km. Ben luchtmacht bezit Abes sinië ook niet. De moderne legermacht van het land zou niet sterker zijn dan 15.000 man, DE SCHOONZOON VAN MUSSOLINI GEWOND? Volgens een Havas-berfcht werd de schoonzoon van Mussolini, Graaf Ciano, bevelhebber van een luchteskadrille, door verscheidene kogels gekwetst tijdens het luchtbombardement van Adoua. Over zijn gezondheidstoestand werd niets verders gemeld. EEN KOLONEL EN DERTIG ITALIAANSCHE OFFICIEREN GEVANGEN GENOMEN Uit Addis-Abbeba werd gemeld dat de troepen van Ras Seyoum een kolonel en 30 officieren van het Italiaansch leger hebben kunnen gevangen nemen tijdens de geleverde gevechten. DE ITALIAANSCHE MINISTER TE ADDIS-ABBEBA KRIJGT ZIJN PASPOORT Hij pleegde spionnage. Daar de Abessinische Regeerii,g tot de overtuiging kwam dat de Italiaansche Minister te Addis-Abbeba zich schuldig maakte aan bespieding ten voordeele van Italië en dus woordbreuk pleegde, werd hem zijn paspoort gegeven en het bevel overgemaakt het land onmiddellijk te ver laten. De Abessinische Minister te Rome werd eveneens teruggeroepen. Deze uitdrijving en terugroeping betee- kent het breken van alle diplomatische betrekkingen tusschen beide landen. ITALIAANSCHE TANKS GEVANGEN Diepe putten werden gegraven die dun zorgvuldig toegedekt werden zooals men pleegde te maken voor het vangeif van groot wild. Reeds vier tanks zouden in deze putten gevallen zijn en hun beman ning afgemaakt. De putten zijn zoo d'ep dat het bijzonder moeilijk zijn zal die vreeselijke moordtuigen terug op te halen. LUCHTBOMBARDEMENTEN Verscheidene steden en streken werden door de Italiaansohe luchtmacht gebom bardeerd. Zoo werd de open stad Sakato met bommen bestookt. Dessie werd even eens gebombardeerd, alsook Gorahai, waar 300 bommen werden geworpen. Vliegtuigen werden bemerkt bij Haya Fetchie, op 75 Km. van Addis-Abbeba. Men vreest binnen kort een. luchtaanval op Addis-Abbeba. In het Tigrisgebied heb ben Italiaansche vliegmachienen gescho ten op vluchtelingen, hoofdzakelijk be staande uit vrouwen en kinderen. CENSUUR TE ADDIS-ABBEBA Te Addis-Abbeba werd de oensuur in gesteld op al de uitgezonden berichten van militairen aard. Belgische officieren werden hiermede belast. NIEUWE ITALIAANSCHE VOORSTELLEN De Italiaansche gezant te Londen heeft op het einde der vorige week een bezoek gebracht aan den Etagelsche Minister van Buitenlandsche Zaken en nieuwe voor stellen tot een regeling der kwestie voor gelegd. Italië zou de terugtrekking der Engel sche vloot uit de Mlddellandsche Zee heb ben geëischt en een mandaat over de ge bieden die door de stam der Amhars in Abessinië werden aangehecht aan het be wind van den Engeland heeft hierop geantwoord dat het géschil_ alleén dÓof den Volkenbond kon opgelost wofd?if' I> Italiaansche voorstellen werden niet mèër ifèergelegd bij den Volkentxmd.V'U rr< 1 BUÏTENT-ANDSCHE PENSIONAtÏE'N OVERGEBRACHT UIT ïV.ÏLjft NAA« •J BRUSSEL-jé-' Uit vrees dat dóo? d^sanctiës die door den Volkenbond 20Ïidër?*??W«BP*n jwdrSen ©enige schaarschte aan voedsel zcü.ko men in ïtaiië, Itëbttfh'dric beSendfr Peii- sioncfc n waar bijzdhdéflijk^éfifiëFfcaan- schè en Engelsche kinderen op schooi v. a- ren besloten te V?rKu>3W*nü arffifiissel Vermoedelijk zullfh' noï' arfdswr ®it be- sb'it volgen. I |BaraBBKERSffla53ï3É3IBS§.ï3?~3£BCa De bevolking van Rome heeft op gezstdri-"Y,-*jse den val van Adoua verno men. Men ziet hier een beeld van de betoogingen welke te dezer gelegenheid plaats hadden. op pcstcheck 15.570 van Sanson-Vanneste, Poperinge, en van'mi tot'einde jaar wordt ons blad U wekelijks per poit besteld. r Voor Frankrijk 8,50 Beljpsche franken; voor Amerika 13,50 frank, "op te zenden per internationaal poetmanuaat. rel. FopertóH 3» roitcheckrvkenlng K' J5.K9» TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,00 fr. I i Te herbalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond I ingezonden worden. Kleine be- j richten tegen den Donderdag noen. I m i ST JACOBSSTRAAT, 30 KAS 3E MET 3 VRIJDAG 18 OKTOBER, te 8 nur. ZATERDAG 19 OKTOBER, te 8 uur. ZONDAG 20 OKTOBER, te 2, te 5 en te 8 14 uur. MAANDAG 21 OKTOBER, te 5 en te 8 >A uur. DINSDAG 22 OKTOBER, te 8 V* uur. WOENSDAG 23 CKTOBEK, te 8 uur. DONDERDAG 24 OKTOBER, te 2, te 5 en te 8 uur. De rritz-zn der Haateer, werden vastge f;ld door het productiehuis Jan Van- derheyden: Benedenzaal: 3,00 en 4,50 frank. Kinders: 2,00 frank. Balkon: 6,00 frank. Ki ders: 3,00 frank. ALLEN V OORBLÏIOb aJSN ZONDER OPLEG. iTsRRiiiiBBtsJiHmitiitwmHiHmraiiiiitmBiHflKiiflimflHanmiiiiSiMmfflnjniiinioiiiii! vcm West-¥Ê«cmder@n t© Roesefare Een kijkje op den stoet der Christen Middenstanders op de Markt te Roeselare» Het Provinciaal Verbond der Christen Middenstandsweikcn van West-Vlaan- deren heeft Zondag tc Roeselare een wel geslaagd congres gehouden dat gepaard is gegaan met een machtige betooging, in dewelke honderden middenstanders hun rotsvasten wil hebben bevestigd in 's lands ekonomie te behouden welke hen rechtmatig toekomt. STUDIEVERGADERINGEN 's Ochtends om 8 uur werden in Sint Amands, Onze Lieve Vrouw, en in de Kerk der E. Paters Redemptoristen, en te 8.30 uur in St Michiels en H. Hart, missen opgedragen voor de Congressisten. Nadien werden de sectievergaderingen gehouden hl het Middens landshuis •i Patriaen in de bovenzaal van het gasthof Patria. Er was buitengewoon groote belang stelling uit alle hoeken der provincie. Meer dan 200 leiders van middenstands- groepen namen er aan deel rdeae ver gaderingen waren vooral bestemd voor de bestuursleden der Bonden). EEN GROOTSCHE OPTOCHT Te 200 uur vertrok op de markt te Roeselare een stoet waaraan meer dan 1500 middenstanders deelnamen. Voorop de Koninklijke Stads harmonie, dan volg den de afgevaardigden van de arrondisse menten Brugge, Oastende-Veume-Jüks- muide, Kortrijk, leper, Roeselare-Tielt en de groote groep der beroep6vereenigingen der provincie met hunne vlaggen. Spandoeken trokken voor met opschrif ten: «We eischen rechtvaardiger belas tangen Ook gezinsvergoedingen voor ons! o, Gelijke belastingen, gelijke rech ten e. De optocht werd gevolgd door het be stuur van den piaatselijken Buigersbond van Roeselare, die zijn 15-jarig bestaan herdacht. Onder de personaliteiten die mee opstapten in den stoet, bemerkten we oud-minister Sap, senators P. Mahieu- Liebaert, Van Coillie, Gilles de Pélichy, volksvertegenwoordigers Geuens, de Spot. bestendig afgevaardigden Bemoiet. J. Vanden Berghe-Moerman, talrijke bur gemeesters. De optocht trok naar de feestzaal Patria, die spoedig bomvol liep en waar te 3.30 uur een feestvergaderlng werd ge houden waar het woord zou worden ge voerd door de hh. Senator Van Coillie, Advokaat Degrijse, voorzitter der Mid denstandsorganisaties van het Kortnjk- sche, Volksvertegenwoordiger Geuens uit Brugge en Oud-Minister Sap. Aan het Bureel namen plaats o. a.: de hh. Senator Van Coillie, die voorzat; Z. E. H. Kan. Mahieu, Groot-Vikaris van het Bisdom, vertegenwoordiger van Zijne Exc. Monseigneur Lamiroy, bisschop van Brugge; Z. E. H. Jacob6, algemeen secre taris; Z. E. H. Desagher. deken van Roe- selare" Oud-Minister Sap; Senators Ma hieu, Gilles de Pélichy en de Spot; Volks vertegenwoordigers Geuens, Bernolet en Vanden Berghe; Bestendig Afgevaardig den van den Provincialen Raad; Colle, burgemeester van Tielt; Staes, burgemet s- ter van Izsgem; Deeren, burgemeester van Nieuwpoort en tal van MWrien- standsleiders uit de provincie. DE REDENAARS De Heer Van Coillie sprak zijn vreugde uit bij het zien van den machtigen op tocht, getuige der vastberadenheid en verknochtheid der Middenstanders aan hunne kristene organisatie. Hij verwel komde de aanwezige personaliteiten, ook E. H. Jacobs, landelijk secretaris van den Kr. Middenstand, en begroette in het bij zonder E. H. Allossery, die sinds meer dan 25 jaar op de bres staat om de midden- standsbelangen te dienen. M. Van Coillie gaf vervolgens lezing van de besluiten genorr.en door de secties aan het Congres. Het Congres drukt de volgende wen- schen uit: L INZAKE SOCIALE WETGEVING dat de Middenstandsbonden onder pro vinciale leiding zoo spoedig mogelijk se- kretariaten zouden uitbreiden of inrich tingen, om de Middenstanders de toe passing der sociale en fiscale wetten te vergemakkelijken. Vraagt vereenvoudiging der sociale wetten, uitbreiding der gezinsvergoeding tot den middenstand, en onverwijlde af schaffing van het half-bonistelsel en geld verkwisting. 2. INZAKE FISKALE WETGEVING vereenvoudigen van de wet en verorde ningen op het zegel; Veerenvoudiging der aangifteformulie ren voor de bedrijfsbelasting; uitbreiding van het stelsel der forfai taire akkoorden inzake bedrijfsbelasting in overeenstemming met de oeroepive:- een.-ghigen; hervorming zojwei .n samenstelling s-3 in bevoegdheid der fiskale kommissie.,. 3. INZAKE ORGANISATIE Aanmoedigen en stichten van berc.. vereciiigingen. Concentneeren van beroepsvereenri gen in provinciale bonden, onder Jeic. van het provinciaal sekretariaai. Degelijker en actiever leiding van w. lands- en provinciale bond door: on, meer: het mogelijk uitgeven van t provinciaal- of leidersblad, inrichten v. studiekommissies, enz. 4. INZAKE CORPORATIEVE ORGANISATIE dat onmiddellijk aangevangen worde met de studie van een wettelijk statuut voor ae beroepsvereenigingen, van de ver plichte bar oeps vereenig mg, en van de ver plichte bijdrage. Geen geleide ekonomie kan geduld worden dien niet wordt gewenscht of aangenomen door de betrokken berceps- vereenigingen. De wetten van 1838 op de rechtsper soonlijkheid en van 13-1-1935, op de ver ordenende bevoegdheid der beroepsver- eenigingen moeten zoodanig gewijzigd of aangevuld worden dat ze van gemakke lijke en doelmatige toepassing zijn cp de ambachten, na den raad ingewonnen te hebben en gewestelijke van de betrokkgn organismen. 5. dal het Provinciaal Eestuur van den Christen Middenstand onverwijld maat regelen zou nemen om de genomen ba- sluiten van het Congres te doen uit voeren. HEER DEGRIJSE AAN HET WOOED Heer Advokaat Degrijse, voorzitter van den gewestbond van Kortrijk, deed in een kernachtige rede uitschijnen hoe de Middenstand de zondebok is geworden van de huidige samenleving. Het is noch tans de Middenstand die den Staat on derhoudt, alhoewel de Middenstanders verstoken blijven van het voordeel der sociale wetten. Coöperatieven moet men zelfde fiskaalsteisel toepassen als de Mid denstanders. Er tienen rechtvaarc iger belastingen toegepast. Het bestaan van den Middenstand is bedreigd, het is hoogst noodig dat de Middenstand ach organiseere en ver nieuwing brenge in het huidig Staats bestel. DE VAKORGANISATIE Na Heer Degrijse nam Heer Geuens het woord om de Middenstanders daar aanwezig duidelijk te maken dat de nood zakelijkheid zich dringend voordoet tot het oprichten van de vakorganisatie hl den schoot van den Middenstand. (Zie vervolg blad.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1