MISSIEZONDAG heden 20 Oktober Aiitssiitië en bet Krisfendom 3 ANKTIES I Cinema Coliseum - IEPER «Tijl Uilenspiegel leeft nog 10 Bladzijden 2-2st gaseSwS Etalsë-AbessEstsë SPAREN '1 IS VERBAZEND lil zond mi mm vmmcaz mm mm W D32T mi ESÊÜWE TCSSTESiWeiKQ KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER STORT 3 FRANK INTERNATIONAAL OVERZICHT Jelke Brayninckx uit DE WITTE NIEUWE KABINETSRAAD DS STAD AKSCSM BEZET De Steilige Oorlog in AbesssnÊë uitgeroepen ZONDAG 29 CKTOCER 1935 5CS5S -SVï WEEKBLAD; 35 C£iNTl£MZN.| 3* JAAR. Nr 42. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) 19,— fr. i Binnenland Belgisch Congo Frankrijk Alle andere landen 40,fr. 40,— fr. I 60,- fr. S Crïïs65$rï KANSEN VANNES TE, Pöpêrfng* SPARiü Op Missie-Zondag20 Oktober, moeten dit jaar de Katholieken van keel de wereld een uiterste poging doen om de financies van de Voort planting des Geloofsondanks de crisis, in beteren staat te herstellen: tie Misstbnarissen schreien om icat steun, anders zullen ze veel werk moeten stop zetten! Wie zou het op zich durven nemen, zegde onlangs Z. H. de Paus, door gebrek aan edelmoedigheid misschien oorzaak te zijn dat één ziel minder naar den hemel gaat!En hoe meer men GEEFT, hoe meer men WINT: n.l. de verdienste van de aalmoes en van de VERSTERVING voor de Missiën, want we vragen juist genotsuitgaven te besnoeien, om op den Missie-Zondag het dubbel te kunnen geven van wat men eerst bepaald had. God wil het! 't Is verbazend twee duizend frank in één jaar, en alleen maar van oude post zegels zoo sprak mijn vriend Kondet U dat eenmaal de menschen meer voor oogen stellen, ze zouden nog wel meer doen om U daarin te helpen. Heel graag; ziehier in korte woorden: h:t geldt hier ook het princiep der vele kleintjes maken een groot; we verzame len met evenveel zorg tin- en aluminium papier, ledige inktpotten, lood, koper, zink, kurken van champagneflesschen enz. Doch over een soort wat meer uitleg, over de postzegels. De menschen weten niet genoeg dat alle postzegels, ook die der gewone dagelijksche briefwisseling, van greote waarde zijr. daar ze het grootste getal uitmaken brengen ze het meest geld op. Ook de gewone Belgische postzegels, legt U? Wel zeker! Die van zeventig, vijftig, tien centiemen, alle postzegels. En hoe most men dat toch bijeen- b-:ngen, dat gaat bij mij de scheurmand in. Jammer genoeg! Doch indien U veel voelde voor de missies, dan zoudt U op uw schrijftafel, een mooi kistje of neem een elegant modern vaasje en daarin werpt ge al uw toegezonden postzegels; scheur eenvoudig het hoekje af waarop de zegel geplakt is en werp hem, met een flink stuk papier neg aan zijn rug, cm hem niet te schenden, in uw recipient voor timbers. Opperbest, maar dan nog ermee hier of daar, 't is een geheele historie, goed voor menschen die niets anders te doen hebben. Anders, vriend; zeg eenvoudig dat Marie, uw meid, als ze 't stof afneemt en orde brengt in uw bureau, al die timbers verzamele en dan meegeve met de jon gens naar school of met de studenten naar 't college; ze zullen ze, als ge wilt ook thuis komen afhalen. Ja, zeer wel! Maar wat doet gij met al dien bucht Eens dat ze ter bestemming zijn, worden ze dan door ons uitgelezen en de schoonste worden aan liefhebbers ver kocht. Liefhebbers zullen steeds bij ons vinden wat ze verlangen; even een kaartje schrijven aan het St Amanduswerk op 't College van Poperinge en men stuurt hun op zichteen schoone keus postze gels aan vccrdeelige prijzen, en voor de missies verkocht De andere postzegels worden verkocht per getal en de gewone worden verwisseld tegen andere van uit- heemschen aard. Wij zijn voor die zaak ook in betrekking met het buitenland, weet U dat? Ik kan U verzekeren dat het een bron van inkomen is voor de mis sies... Een bewijs?... Spijts de crisis heb ben de postzegels alleen, in het school jaar 1934-1935, meer dan 2000 fr. opge bracht. En dat is een zaakje dat met wei nig moeite maar veel goeden wil kan ver dubbeld worden. O ja! indien iedereen iets wilde sparen uit liefde tot God en ten bate van onze broeders, de missionarissen. L Iedereen is min of meer op de hoogte van den twist ontstaan tusschen Abessinië en Italië. Velen die voorzeker geen twee maal in hun leven aan Abessinië hadden gedacht, vernemen nu al op eens allerhan de merkwaardigheden over dit land. Het land waar bloed vloeit in een krijg die Mt alleen een koloniaal karakter zou bli.j- ttn bewaren, maar die, onder de omstan digheden van onzen modernen tijd en van moderne feiten, tot zeer noodlottige inter nationals verwikkelingen zou kunnen overslaan, heeft, hoe weinig beschaafd nog ook, reeds een zeer oude en merk waardige godsdienstgeschiedenis achter den rug. Het is zeker dat Abessinië, vlak in Oost- Afrika gelegen, in de oudheid de gods dienstige invloeden der vóór-kristelijke beschavingen, zij het dan ook in kleine mate, heeft ondergaan, als b. v.: die der Egyptenaren, der koloniseerende Grieken, der reizende, handeldrijvende Arabieren en Joden. Deze laatsten vooral wisten on der Koning Menelik I, die te Aksosm in Ethiopië regeerde en aanhoudend handel drijvende Joden in zijn land ontving, ge- hee'e volkstammen tot hunnen godsdienst te bekeeren. Vele Ethiopiërs werden dus Joden en dienden den éénen, waren God. Zekere overleverirger verhalen ons dat, eeuwen later, bij het begin van het kris- 'endom, de H. Mattheus, apostel en evan gelist, nadat hij gedurende twaalf jaren tet christelijk geloof gepredikt had en er zijn landgenooten in Palestina, verder ptrok naar het Zuid-Westen om de vol- eren te bekeeren welke door de eenen rabieren, door anderen, Choldeërs of arthen en door het Romeinsch Brevier Ethiopiërs worden genoemd. Men weet echter dat die geographische namen, de laatste vooral, bij de Ouden geen zeer be paalde beteekenis hadden. Zeker is dat in het midden der vierde eeuw, omstreeks 350, het Kristendom in Oud-Ethiopië zijn ingang vond. Frumen- tius, een zijner eerste missionarissen, werd door den H. Attanasius tot bisschop ge wijd. Omstreeks het einde der volgende eeuw evangelizeerd.e een tweede zending het land met groot succes, zoodat reeds in die verre tijden het Katholicisme in Abessinië een tamelijk hooge vlucht had genomen. Maar helaas ook reeds vanaf dien tijd werd de Kerk van Ethiopië met de monophysistische ketterij besmet. Met Monophysitisme, ook Euthychianisme ge naamd naar den naam van zijn stichter Eutyches. is een geloofsdwaalleer die be weert dat in Jezus-Kristus slechts één na tuur aanwezig was, namelijk de goddelij ke, in dewelke de menschelijke natuur als ware zou zijn opgeslorpt. Zoo zou onze goddelijke Verlosser geen echt mensch ge weest zijn, maar zou er enkel de uiterlijke gedaante van hebben aangenomen. Deze ketterij werd reeds in 451 op de algemce- ne Kerkvergadering van Cliolcedon, ver oordeeld. Welnu het kerkeüjk gebied van Ethiopië, dat afhankelijk was van Alexan- drië, verviel met deze stad voor eeuwen lang in het Euthychianisme en werden zijn gelocvigen door schismatieke pries ters bestuurd. Vanaf het einde der zesde tot de twaalf de eeuw weet men bijna niets af van de Kerk van Abessinië, tenzij dat het Mono physitisme in enkele nationale kerken als b. v. de Koptisch^-Egyptische, de Ar- meensche, min of meer bleef voortbestaan. Hun geestelijkheid bleef steeds op een laag peil van ontwikkeling, zeer anti- Roomsch en zelfs soms hevig fanatiek, looals zal blijken uit het vele martelaars- bloed dat werd gestort, toen later onze Westersche Missionarissen naar dit lar.d optrohken om er de heidenen te bekeeren 'h de schismatieke kristenen tot den bénen, waren schaapstal terug te brengen. Vanaf de dertiende tot de vijftiende «uw gewaagt men van een godsdienstige «weging welke, in de lijn nochtans van *=;terij en schisma, merkwaardige god- fleerden zou hebbe--> voortgebracht. Omstreeks het einde van de dertiende «u werd een missie van twaalf Domir.i- tanen gezonden naar het land van Tigre INoord-Abessinië)Deze Missionarissen «achten veel kristenen tot het katnoli- terug; maar de kettersche onver draagzaamheid kwam er tusschen, een Jdhérpe vervolging brak los tegen de zen- wlingen en hun bekeerlingen, zoodat de 'waa.f Dominicanen hun apostolischen v,;; met den marteldood moesten vol- fcklKfe. In de XVI* en XVII* eeuw, toen groote missiebewegingen op touw werden gezet, dacht men ook aan Ethiopië. Herhaalde lijke pogingen werden alsdan aangewend om de schismatieke kristenen van dit land met Rome wederom te vereenigen. Zoo dachten, in de XVI* eeuw, eerst de Je- zuieten aan de godsdienstige verovering van Abessinië. De Jezuieten Pater Abra ham Georges S. J„ Maroniet van geboor te, ging, in 1595, naar Abessinië, maar werd door den Turkschen gouverneur te Massouah aangehouden, en, daar hij wei gerde den musulmaanschen godsdienst te omhelzen, werd hij onthoofd. Nog andere zendelingen van het gezelschap van Jezus, t.t.z. Jezuïetenpaters, van Portugeesche nationaliteit, bereikten in de XVIIC eeuw Abessinië, en, na het geluk gekend te heb ben veel geloovigen tot het volledig-ware geloof teruggebracht te hebben, verwier ven zij ook den palm van het martelaar schap. Een edikt veroordeelde, tot de ballingschap of tot den dood, den katho lieken patriach, al de Portugeesche Mis sionarissen en inlandsche priesters. Bijna allen, samen met een groote menigte trouwgebleven Abessiniërs, werden, ten jare 1640, omgebracht op de meest afgrij- zelijkste manieren, waar het fanatisme en de haat ten toppunt stegen.(Goubleaux: Les missions cath. Frang. t. II Na de Jezuieten beproefden ook de Franciscanen dit schismatieke land te be keeren. Hun eerste zendelingen werden onthoofd te Souakim, en hun hoofden ge dragen naar Keizer Basilides. De Franciskanen, de ZZ. AgathSngelus en Cassiaan, gezonden naar Afrika door P. Joseph du Tremblay, bijgenaamd de «grijze Eminentie", werden in 1638, door den zelfden vorst ter dood veroordeeld men hong hen op met hun franciskaner koord, en, toen zij nog in leven waren, werden zij door de menigte doodgestee- nigd. Wonderen volgden op hun martel dood. Zij werden, in 1903, door Paus Leo XIII, zalig verklaard. Later, in 1752, werden drie andere Franciskaansche zen delingen, wien het gelukt was in het Oualkaïtgebergte in stilte te werken, dank zij het bestuur en de gunst van koning Jostos, gesteenigd op de openbare plaats te Goudar. (Slot volgt). P. A. ■■■■ssaBBssBKiiaBaaaBsaaBBia «DE HALLEverschijnt heden op 10 bladzijden. Zie volledige kaart van Abessinië op 10° blad. Wie 3 frank stort op onze postrekening 15.570, ont vangt ons blad tot einde 't jaar. l3E32XZ2BBn£!HI9MKB3£:23RS» Kttóltelseke Universiteit te Leuven HAI Tel. Poperinge ft' t'osicheckrekening N' 15.570» TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine belichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimam) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,00 fr. Te herhalen aankondigingen* prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. LU1I1LTP De plechtige Geestmis zal ge zongen worden op Maandag 21 Ok tober, te 10 uur, in de kollegiale kerk van St Pieter. Na de Mis plechtige openingsvergadering in het Groot Auditorium van het Paus-Kollege met een Fransche redevoering van Z. Exc. Monseigneur den Rektor en een Vlaamsche redevoering van Mon seigneur den Onder-Rektor. IBSBHBSlBBBBBIBZ&BBBBBaaEEEB LEEN ING DER VERWOESTE GEWESTEN 1921, 4 t. h. 119" TREKKING Dinsdag voormiddag, te 10 uur, heeft de 119® trekking plaats gehad van de Lce- ning van de Verwoeste Gewesten 4% 1921. Reeks 2.860 Nr 16 wint het millicen. De andere nummers van deze reeks zijn uitbetaalbaar met 250 frank. IBBBBiaBHaBBBBBaSfilSBaBaSSBBaB op postcbeck 15.570 van Sansen-Vanneste, Poperinge, en van nu tot einde jaar wordt ons blad U wekelijks per post besteld. Voor Frankrijk 7,75 Belgische franken; voor Amerika 12.25 frank, op te pe# internationaal postmandaat. K3 Na meer dan een eeuw van indi vidualisme is de menschheid bewust geworden van zijn gebondenheid. De menschen voelen hoe ze in hunne beroepen en standen bij mekaar hoo- ren en van mekaar afhankelijk zijn. Ze weten dat, in de plaats van me kaar te bestrijden in ongebreidelde konkurrentie, ze zich wederzijds moe ten steunen en helpen. Alleen door solidaire samenwerking worden hunne belangen het best behartigd. Deze princiepen hebben geleid tot een volledige omvorming van de Staatsinrichting in sommige landen. In Italië, Duitschland en Oostenrijk is dat op verrassend snelle wijze ge beurd, dank zij de sterke hand van de dictatuur. Echter ook in Belgie gaan we geleidelijk deze weg op. Al de nieuwe instituten en diensten die thans ingericht worden, wijzen op de geleidelijke omvorming van de libe rale Staat Belgie tot een corporatieve Staat. We voelen dat de menschen binnen de Staatsgrenzen zich meer tot mekaar getrokken voelen. Er is een heropleving van het nationaal bewustzijn. Ongelukkig heeft dat heroplevend nationalisme de landsgrenzen ver scherpt in het bewustzijn van de menschen en de banden met andere landen verslapt. Nochtans is de inter nationale gebondenheid van de vol keren niet minder noodzakelijk dan de nationale gebondenheid van de leden van eenzelfde volk. We weten hoe door de geographische verdeeling van den arbeid, ieder land aangewe zen is op de groote meerderheid van de andere landen. Het volstaat, één land volledig af te zonderen van het overige van de wereldopdat het in de grootste ellende zou gedompeld worden, niettegenstaande de groote rijkdom aan zekere produkten waar van het zou genieten. Het volstaat een rijk industrieland als Belgie af te zonderen opdat de vreeselijkste hongersnood de bevolking zou teiste ren. Nooit echter heeft men die inter nationale gebondenheid scherper ge voeld dan in de kritische tijden die wij thans meemaken. Zoolang de landen, door een af zonderlijke aktie, elk voor zich zelf trachten hunne ekonomische en fi- nancieele moeilijkheden op te lossen, zal ds weg uit de krisis niet gevon den worden. Alleen een eenvormige solidaire werking, terzelfdertijd in alle landen der wereld gevoerd, kan redding brengen uit de tegenwoordige benarde toestand. Dit voor de stoffe lijke welvaart! Evenzoo voor de vei ligheid en de vrede in de wereld. Zoo lang elk land voor zich zelf de vei ligheid en de vrede, door sterker be wapenen tracht te verzekeren, zal er van werkelijke veiligheid geen sprake zijn. Alleen een volgehouden eensge zind streven kan de rust in de scep tische gemoederen terugbrengen. De wereld heeft in de laatste zes jaar, het schrijnende beeld vertoond van de ellendigste oneenigheid onder alle landen. Zal thans te Genève, naar aanleiding van het Italo-Abessynisch geschil, een nieuwe tijd ingeluid wor den? De werking der laatste dagen schijnt hierop te wijzen. Nadat de Raadskommissie de oorlogstoestand in Afrika heeft vastgesteld en Italië als de aanrander heeft aangeduid werd art. 15 onmiddellijk naar voor gebracht en werd de toepassing van ekonomische sankties geëischt. Alle leden van de Volkenbond, buiten Ita lië, Oostenrijk en Hongarije, hebben zich hiermee akkoord verklaard. Dat Italië zich verzet is natuurlijk. Het wordt nochtans ten zeerste betreurd dat Oostenrijk en Hongarije een hia tus vormen in de algemeene eensge zindheid. De vertegenwoordigers van deze landen hebben verklaard, dat de vriendschappelijke betrekkingen met Italië en de belangrijke afzet van hunne produktie in dit land, de toe passing van sankties van hunnent wege onmogelijk maakt, niettegen staande hunne gehechtheid aan de Volkenbond. Ze hebben zelfs getracht de handelswijze van Italië eenigszins te verrechtvaardigen. We begrijpen de lastige toestand waarin deze lan den zich bevinden. Een lange toepas sing van ekonomische sankties tegen over hunne voornaamste afnemer, zou hen eenvoudig ruïneren. Het is wer kelijk spijtig dat het niet anders kan, maar zelfs in de gunstigste gevallen zullen we met uitzonderingen moeten afrekenen. Intusschen mogen we de uitslag verheugend heeten. 'n Na tionale wetgeving zou waardeloos zijn indien op de naleving ervan geen strafmaatregelen werden toegepast. Tot nog toe was het internationaal recht krachteloos omdat er niet de noodige sankties voorzien waren of zoo die er waren, omdat ze niet toe gepast werden. Zoo deze thans wor den toegepast tegenover een land, dat de loetgeving op de vrede overtre den heeft, en dit met goed gevolg dan zal in de toekomst niet zoo spoedig meer oorlog gevoerd worden. Dat be- teekent niet dat de oorlog volledig van de wereld zal verdwijnen. Op het wildstroopen staan strenge straffen en toch blijven er wildstroopers be staan. Maar zelfs wanneer een land het aandurft 'n ander land aan te vallen, de eenvoudige toepassing van sankties door dc geheele wereld zal werken als een Westinghouse-rem en het voortzetten van de oorlog onmo gelijk maken. Het zijn hoofdzakelijk de kleine landen die het gevaar loopen door een sterkere Staat opgeslorpt te wor den. De geschiedenis van de thans bestaande Europeesche kleine landen is er eene van opvolgenlijke over- heersching en verdrukking door de sterke nabuurstaat. De oorlog kent geen rechtvaardigheid. Het recht van den sterkste is veelal het eenige recht waarop een oorlogsvoerend land zich kan beroepen, 'n Land als Belgie heeft er alle belang bij beschermd te wor den door art. 15 van het Volkenbonds- pakt. Het offer van het Italiaansch afzetgebied, gedurende zekere tijd, weegt niet op tegen de verhooging van veiligheid die door de toepassing van de ekonomische sankties in de wereld kan gebracht worden. De ge schiedenis van de 19e eeuw leert ons hoe van Fransche zijde verschillende malen plannen beraamd werden om Belgie in te palmen (Karei X, Napo leon 111). Alleen de tusschenkomst van Engeland en Pruisen hebben een verovering van Belgie door Frankrijk kunnen beletten. Niettegenstaande het gemopper in zekere Belgische financieele middens, tegen de toepas sing van ekonomische sankties, toch heeft de vertegenwoordiger van Bel gie te Genève instemming be tuigd met de voorgenomen maatre gelen. En zoo is het maar goed ook! Het princiep van de internationale gebondenheid zegeviert in het inter nationaal publiek recht. Zal dat prin ciep nu voldoende gesteund worden door de toepassing van de sankties? Zal Italië werkelijk kunnen gefnuikt worden en gedwongen om de oorlog stop te zetten. Wanneer Duitschland, Amerika en Japan zich niet bij de andere landen aansluiten dan loopt al het werk van Genève op een sisser uit. En hier vreezen we dat Duitsch land en Japan veel lust zullen gevoe len om afzijdig te blijven. Ook in het geval dat die landen meewerken, de mogelijkheid bestaat dat op allerlei wijzen de sankties zullen omzeild worden, en dat sommige landen toch in 't geniep, grondstoffen aan Italië zullen leveren. Het zou oneindig jam mer zijn moesten zulke gevallen zich voordoen, maar ze zijn te voorzien en daarom moeten de noodige maatre gelen getroffen worden om desnoods ook die landen te straffen. Indien werkelijk de sankties doel treffend zijn dan zal de oorlog niet lang duren in Afrika. Maar dan komt het er ook op aan geen regeling te treffen die oorzaak kan zijn van nieu we moeilijkheden. Het volledigste zou de triomf van de Volkenbond zijn indien het in het vervolg de oorzaken van de oorlogen kon doen verdwijnen. En hier stelt zich het probleem van de herziening der Vredesverdragen en van de her- verdeeling der koloniën. Maar dat is reuzenwerk. De Volkenbond is nog maar een dwergje! (Verboden nadruk.) ROSKAM. 1 ST JACOBSSTRAAT, 30 Telefoon leper 376 Dc iiiuwd groote Produktie Jan VANDERHEYDEN MET VRIJDAG 18 OKTOBER, te 8 V* uur. ZATERDAG 19 OKTOBER, te 8 4 uur. ZONDAG 20 OKTOBER, te 2, te 5 en te 8 4 uur. MAANDAG 21 OKTOBER, te 5 en te 8 '4 uur. DINSDAG 22 OKTOBER, te 8 4-uur. WOENSDAG 23 OKTOBER, te 8 4 uur. DONDERDAG 24 OKTOBER, te 2, te 5 en te 8 4 uur. De prijzen der plaatsen werden vastgesteld door het productiehuis Jan Van- 11 derheyden: Benedenzaal: 3,09 en 4,50 frank. Kinders: 2,00 frank. Balkon: 6,00 frank. Kinders: 3,00 frank. ALLEN VOORBEHOUDEN ZONDER OPLEG. iiiidiiiiiiiiJiiiituuiiiiiiiiiiiimiitmiDWHiHtiiiiiiiimHiiJiiHiiiiiiHm^i KABINETSRAAD De leden van den Kabinetsraad hebben Vrijdag 11 Oktober een vergadering ge houden onder voorzitterschap van den Heer Van Zeeland, Eerste Minister. Er werd kennis genomen van het feit dat de BELASTINGEN in de maand Oogst 6 millioen meer hebben opgebracht dan werd voorzien. Voor de maand September hebben zij 52 millioen meer opgebracht dan de beramingen. Voor wat aangaat de NEDERLAND- SCHE LEENING van 85 millioen goud florijn, aangegaan door de vorige Rsgee- ring en thans terugbetaalbaar, werd me degedeeld dat de leening voor een jaar vernieuwd werd aan 3.38 rente in plaats van 4 Van deze leening werd onlangs reeds een schijf van 15 millioen terugbe taald; de leening door de vorige regeering aangegaan bedroeg 100 millioen. Principieel ging dRaad akkoord tot de VERSMELTING DER PENSIOENKAS SEN. Nieuwe voorstellen moeten hier over nog ingediend worden. Het wetsontwerp werd goedgekeurd waarbij de diensten bewezen in de legers van de Verbondenen gedurende den oor log in aanmerking zullen komen voor de ouderdomspensioenen. Ds SPOEDPROCEDUUR VOOR ONT EIGENINGEN werd verlengd met twee jaar. Voor wat betreft de KWESTIE DER GRENSARBEIDERS heeft de Raad de houding onderzocht die het land zal die nen aan te nemen tegenover Frankrijk ingeval de aangeknoopte onderhandelin gen mislukken. Aangaande de WERKLOOSHEID nam de raad kennis van het feit dat het getal gedeeltelijke en volledige werkloczen in de vorige week 163.430 gemiddeld per dag bedroeg: dit is het laagste cijfer van gansch het jaar. DE EKONOMISCHE TOESTAND VAN HET LAND Bemoedigende cijfers. Volgens verscheidene opgemaakte stati stieken Is de ekonomische toestand in het land sedert de laatste maanden merkelijk verbeterd en werden bemoedigende cijfers bekend gemaakt die naar een zakenherle- ving doen hopen. Er werd o. m. bewezen dat in het bouw bedrijf er veel vooruitgang werd geboekt en dat de regie var telefoon en telegraaf steeds gunstiger uitslagen kan voorbren gen. Ook de geldmarkt heeft lenigheid te ruggevonden. Geld werd in Oogst 11. aan geboden aan 0,50 "ijl in Oogst 1934 er 1,183 voor gevraagd werd. Het goudbe- zit der Nationale Eank is gestegen met 7 milliard goud tusschen 25 Maart en 20 Juni 11. Op het oogenblik der devalvatie onder ging de Spaar- en Lijfrentkas zware op vragingen van geld: in Maart en April 11. voor niet min dan 442 millioen. Sedert Mei 11. hebben de stortingen de opvragin gen overtroffen; in Mei met 16 millioen, in Juni met 50 millioen; in Juli met 71 millioen en in Oogst met 28 millioen. De belastingen brengen ook meer op dan de ramingen; voor September 11. 52 mil lioen meer dan voorzien. Voor wat de werkloosheid aangaat zijn de cijfers bijzonder bemoedigend. De week van 29 September tot 6 Oktober is deze waarin men het laagste cijfer verloren dagen heeft gekend. Tijdens de drie eer ste maanden van het jaar betaalde de Re geering gemiddeld 21 millioen per week uit. In Mei daalde dit cijfer tot 16 mil lioen gemiddelte en in Oogst daalde dit cijfer nog tot 13.4 millioen. De Belgische Spoorwegen hebben in de laatste maanden weerom batige bedrijfs- uitkomsten mogen boeken. Hiervan ligt een groot deel in het sukses van de We reldtentoonstelling van Brussel maar on getwijfeld ook in de herneming der za ken, vermits het goederenvervoer merke lijk gestegen is. In Januari bracht dit vervoer 108 millioen op, in Oogst 116 millioen. Van April tot einde Juli steeg het bezit der houders van de postcheckrekeningen met 200 millioen bij de drie eerste maan den van het jaar; in Juli steeg dit bedrag nog met 230 millioen. Het elektriciteitsverbruik is gestegen van 10 bij verleden jaar in April en tot 14,4 in Oogst 11. De uitvoer, deze ten minste die bekend is, dus niet de gesmokkelde, is niet erg vooruitgegaan. Niettemin door de deval vatie zijn onze voortbrengers niet meer genoodzaakt te werken met verlies en kunnen zij weerom goede zaken doen. Dat de omvang van den uitvoer niet vooruit gaat vindt zijn oorzaak in de bescher mingsmaatregelen getroffen door vele lan den en de betalingsmoeilijkheden die ge rezen zijn met andere Staten. Ondertus- schen is de invoer gestegen, bijzonderlijk deze der grondstoffen, wat uitmaakt dat onze nijverheid een herneming der zaken kent. Laat ons hopen dat deze herneming steeds beter en beter worde en dat het Winterseizoen zich niet te hard zou doen gelden. Betere tijden komen ten goede van iedereen. EKONOMISCHE SANCTIES EN BUITENGEWONE BEGROOTING Dinsdag avond 11. werd een nieuwe kabi netsraad gehouden onder voorzitterschap van den Eersten Minister Heer Van Zee land. De vergadering duurde tot omstreeks middernacht. De BUITENGEWONE BEGROOTING voor 1936 werd door den Raad eensgezind goedgekeurd. Deze begrooting voeïziet 2.337 millioen uitgaven bestaande uit 1.240 millioen voor openbare werken die kun nen uitgevoerd wórden met de gelden voortkomende van de herschatting van de goudvoorraad van de Nationale Bank en van 1.097 millioen voor uitgaven die had den moeten gedaan worden, onder meer voor werken voorzien in uitvoering van vroegere stemmingen in het Parlement. De Eerste Minister gaf een uiteenzetting van den huidlgen INTERNATIONALEN TOESTAND en over de houding door onze afgevaardigden aangenomen te Geneve. De Raad betuigde zijn instemming met deze houding en voor de maatregelen te nemen in overeenstemming met deze hou ding. DE SOCIALISTEN EN DE SANCTIES De Socialistische Groepen van Kamer en Senaat vergaderden Woensdag om te beraadslagen over ds buitenlandsche po litiek van ons land, bijzonderlijk met be trek op het geschil Italië-Abessinië. Ten slotte werd een motie gestemd: waarbij aan de Regeering gevraagd wordt alle voorstellen die zouden ingediend wor den te Geneve om een einduitslag te be spoedigen van de actie ondernomen om ergers te vermijden, krachtdadig te steu nen. De Raad keurt ook de houding d£r Regeering in deze zaak goed en drukte den wensch uit dat zoo noodig het Parle ment zou bijeengeroepen worden in bui tergewonen zittijd indien de ten uilvoer- legging van zekere sancties wetgevende maatregelen moesten noodzakelijk maken. WAAR DE OORLOGSGEBEURTENISSEN ZICH VOORDOEN Op ons bijvoegsel vinden onze Lezers eene volledige kaart van Abessinië; knipt ze uit om de troepenbeweging te volgen. Hierboven geven we bet gedeelte waar de legers slag leveren. Langs twee kanten valt Italië aan en da vooruit gang tot heden gedaan wordt met pijltjes aangeteekend DE STRIJD HOUDT AAN. Alhoewel de Italianen in de laatste da gen meest de verworven posities schijnen te versterken en verbindingswegen aan leggen van hun uitgangsbasissen tot de gewonnen gebieden, hebben bloedige ge vechten plaats gehad. Einde der vorige week werd gemeld dat de Abessiniërs een nachtaanvai hadden gewaagd op de stad Adoua en dat zij er 2.500 Italianen gedood of gewond hadden en groote oorlogsbuit gemaakt. E»sar de HEVIGE STRIJD OM ADOUA. bezetting van de stad bij dage groot ge*, vaar opbracht werd zij dan terug ent» ruimd. Deze geruchten werd door Rome gelo genstraft. Sedert is de stad Adoua evenwel in de handen gebleven van de Italianen; de Italiaansche staf der bezettingstroepen van dien sector heeft zich aldaar geves tigd. DE HEILIGE STAD AKSOEM BEZET. DE KEIZER WEENDE TOEN HIJ DIT VERNAM. DE HEILIGE OORLOG UITGEROEPEN. Na een omsingelende beweging tier Italiaansche troepen hebben de Abessi niërs zich verplicht gezien de heilige stad Aksoem te ontruimen ea in handen te la ten van de Italianen. De hoofden van de Koptische kerk hebben zich dan begeven bij de legeraan voerder der Italiaansche troepen aldaar en zich aan zijn gezag onderworpen. De bezetting der stad gebeurde Dinsdag 11. in den morgen. Toen de Keizer het verlies der heilige stad vernam, b.gon hij te ween en en deed de Heilige Oorlog uitroepen. De Negus gaf meteen bevel aan Ras Seyoum met alle middelen de Heilige stad terug in te nemen. DE HEILIGE STAD AKSOEM. WORDT DE ARK DES VERBONDS ER BEWAARD Volgens de overheden der Koptische Kc-k wordt te Aksoem de Ark des Ver- bonds bewaard. Niemand mag ze evenwei zien. De stad heeft een geschiedenis van eeuwen en eeuwen. Van daar zou de le gendarische Koningin van Saba, de be wonderaarster van Koning Salomon ko men, en de Abessiniërs aanzien haar als de stad der steden van Abessinië. In de oeroude basiliek van Aksoum wordt bovenbedoelde Ark des Verbonds bewaard. Volgens de legende werden de Tafelen der lien Geboden uit den tem pel van Jerusalem weggenome.-» door Me nelik I, zoon van Koning Salomon en van Makada, koningin van Saba. Da levieten van Aksoum, wier kaste 2.900 jaar als rechters en stadsbestuurders op treedt, zijn nog heden ten dage de bewa» kers van de Ark des Verbonds. Om de echtheid van deze Ark des Ver bonds bestaat evenwel grooten twijfel. In 1868 werd het den Armeenschen Bisschop Izaak Charper en Pater Timotheus vna Jerusalem toegelaten eens de Ark des Ver bonds. bewaard door de Abessiniërs, te zien. Dit gebeurde met groot ceremonieel. Daarom moesten zij naar een geheimzin nig zoldervertrek klauteren waar voor hen de kist opengebroken werd waarin de be doelde Ark zich bevond. Uit de open kist werd dan een plaatje in marmer uitgehaald, van 24 cm. lang op 22 cm. breed en 3 cm. dik, waar cp eiks zijde vijf geboden waren gegrift in de... landstaal. Aan den voet van een der zij den stonden de letters J. H. S. (Jesus l.o- minum Salvator. - Jesus velrosser der menschheid.). Met groote hoffelijkheid bedankten zij dan om de hun verleende toelating maar zij moesten zich geweld aandoen om L un gevoelens te verbergen daar c!e getojf.de tafel het duidelijk bewijs gaf dat het niet de oorspronkelijke Ark des Verbonds was die Johova gaf aan Mozes; immeis vol gens het Oud Testament werden de gebo den ingegrift op twéé steencn tafelen, maar zeker niet in de taal van een toor Mozes vreemd land. Tenslotte konuan de initialen J. H. S. nooit op de oorspronke lijke tafelen aangebracht zijn geweest. Niettemin gelooven de Abessiniërs rol vast dat zij de echte Ark des Verbond» te Aksoem bezitten. Zie vervolg op 2e blad. Vijftig Ethiopische ïlamhooflea ontvingen van tien Negus moderne geweren (van Herstal). De keizer verklaarde dat ook hunne manschappen geweren en ir.s.itie» zouclfn krijgen. De zoons van den minister era Abestinfê te Lorden bereiden zich voor tot 4É loqgbaan van off icier-vibg erf

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1