7 L 11 iovembergedCiC§iteii p5 schijnbare belangloosheid in Engeland KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER KATHOLIEKE KIEZERS! ZEND ONS 1 FRANK INTERNATIONAAL OVERZICHT WEET GIJ?... ZONDAG 10 NOVEMBER 1935 «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 19,fr. Belgisch Congo 40,fr. Frankrijk 40,fr. Alle andere landen 60,fr. 12 BLADZIJDEN: 35 CENT. 3' JAAR. N' 45. BAN SEN- VANNESTE, Föperlnga Tel. Poperlhge N* fostcheckrckening N' 15.578, TARIEF VOOR BERICHTEN-. Kleine belichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Rcrawber. en Bedank, (min.) 5.00 fr. Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. i Nu over de wereld oorlog weer duizenden gezinnen in rouw brengt: uu alweer met Vaderlandsliefde geschermd wordt om moord goed te praten, mag aan de jongeren wel eens herinnerd wat eigenlijk oorlog is. Oorlog is een zaak waar de eenen fortuin aan verdienen wijl de underen hun jong leven nutteloos geven en waar alle landen uitgeput en zedelijk geknakt uitkomen. En buiten al het onbeschrijflijk wee dat door de soldaten beleefd wordt komt nog het zoo grievend leed door moeders, echtgenooten en kinders doorstaan bij het vertrekken van zoon, man, vader; de moorderij door vliegtuigbombardementen onder de burgerbevolking. Hoe gruwelijk waar ook de spreuk die vorenaan Remarque's oorlogs- boek komt: Dit boek wil noch een aanklacht noch een bekentenis zi.in. Het wil alleen een poging wagen, een beeld te geven VAN EEN GENERATIE, DIE DOOR DEN OORLOG VERNIELD WERD, OOK ALS ZE AAN ZIJN GRANATEN WIST TE ONTKOMEN.». A Bezie de foto hieronder: een jonge Abessynsche soldaat ligt er ge wond en verlaten op de eenzame vlakte. Niemand om den gekwetste te helpen. Bezie de wanhoop van dien jongen kerel en denkt eraan dat hier duizenden van onze jongens aan stukken geschoten, uitgehongerd, zonder hulp of bijstand vergaan zijn. Weg met den oorlog. 11 November moet een Vredefeest zijn en wij. Katholieken, moeten op dien dag den oproep van Z. H. Paus Pius XI beantwoorden en bidden om van God den Vrede te bekomen! «acgawsiawiWMaaat mm*?* —'v'~ - - r: - GEWOND EN VERLATEN OP DE EENZAME VLAKTE Vóór 21 jaar weerklonk als een don derslag een kreet die volle ontsteltenis braclr 'c Is Oorlog. De afschuwelijkste en bloedigste nachtmerrie welke ooit menschen- inbeelding zich voorstellen kon, zeeg neer over Europa die gedurende de XIXe eeuw ons het bijwonen vergund had van de meest ontzettenden, gek- sten en schandaligsten wedloop naar de bewapening. Wanneer Napoleon oorlog voerde, telden de legers der verscheidene na ties alle samen niet meer dan 750.000 man. In 1870 stonden 2 millioen en half soldaten onder de strijdvlaggen ge schaard, en, onvermijdelijk gevolg, in de wereldoorlog 1914-1918, werden meer dan 20 millioen soldaten op het slagveld tegen ekander opgejaagd. In 1858 gaf Europa voor zijne be wapening uit, de som van 3 milliard 325 millioen frank; - in 1883 ver hoogde het bedrag tot 5 milliard 705 millioen. In 1913 noteert men eene uitgave van 17 milliaTd 10 millioen Goudfranken. Een bedrieglijke propaganda, op behendige wijze eh gedurende jaren de menschen ingepompt, verspreidde zich over het gansche land met het fatale gevolg dat, wanneer een oor log zich zou voordoen, elk volk zich zelfbewust als aangevallene aan schouwen zou. En wanneer dan, einde Juli 1914, de fatale gebeurtenissen die dapper opeen volgden, wanneer, in de eerste dagen van de tragische Oogstmaand, de mobilisatie kwam, weldra gevolgd van opeenvolgende oorlogsverklarin gen, dan was het met als 't ware een gerust gemoed dat de volkeren aan vaardden de oproep tot deze massa- moorderij te beantwoorden. Was het niet inderdaad de oorlog om het Recht en de Beschaving. De laatste oorlog! Was het niet een soort boetestrijd die men wel te verstaan, de anderen, de vijanden, zou laten uitboeten die het mensch- dom zou te voeren hebben? Moest men niet, kost wat kost, de ijzeren band verbreken die de vijandelijke diplomatie met sluwheid rond Het Vaderland wilde vastliggen en waar in het heele volk zou stikken? Dat waren zoowat de themas door man nen die er te veel belang bij hadden voorgesteld in de groote zakenpers en door de Kantorek'svan alle lan den voorgehouden aan de jonge ge neraties die zij voor plicht hadden te onderwijzen in de liefde tot het Menschdom en aan wie ze enkel en alleen aanleerden: haat tot den even- mensch. 'J 17as Oorlog. Deze toestand, dit toppunt van dierlijkheid, die zotte algemeene op- gezweeptheid die zich van gansch een Werelddeel wist meestér te ma ken, zal nu dienst doen als voor wendsel en verontschuldiging voor de laagste monsterachtigheden, voor de meest ijzingwekkende ellenden! Herinneren wij ons even de «vluch telingen»! Gansche groepen opge jaagde menschen die, uit de streken waar de vijand een inval deed, hunne haardsteden verlieten alsmede hun goederen, waarvoor zij een gansch menschenleven zwoegden, mee sleurend het strikt noodige voor hoelang en dooiend langs einde loze wegen het vreemde in... naar Waar? Herinneren we ons de uitgebrande steden, de vernielde en verwoeste Kunstschatten, de uitmoording van rustige bevolking; die verdruk king der bevolking in de gemeenten door den vijand veroverd en bezet. En we mogen hier wel bijvoegen foor de gemeenten van het onbezet gebleven gedeelte van Belgie den "Wang op de bevolking uitgeoefend door Belgische «Sureté» en «Intelig- gence -mannen, waarvan sommigen de bevolking tartend uitdaagden door hun onbeschoft optreden. En voor dit stapel beestenwerk zocht men tevergeeis een aanneem bare uitleg; en men vondt slechts één verschooning: 't Is Oorlog. En werkelijk, 't was oorlog, met zijn gansche nasleep van gruwelen, de oorlog die ten volle afwijkt van wat de jonge rekruten droomden, doordrongen als ze waren van hel dendaden en roemrijke wapenfeiten. In het vuur geworpen, eens in die hel der voorlijnen, zongen ze ras een toon lager. De oorlog zooals hij wer kelijk is, en niet zooals men die hun had voorgesteld, ze beleefden die en wel gedurende twee en vijftig maan den. Hoeft het herinnerd wat de oorlog was? Degens, bajonetten, geweren, mi- trailleuzen, kanonnen, handgrana ten, vuurwerpers, mijnen, torpillen, kruisers, vuurbommen, bombardemen ten uit vliegtuigen, giftige gassen. Pest, tering, physieke en moreele ont aarding. Een oprechte uitroeiing en dan nog bij middel van de meest duivelsche uitvindingen. En te midden al dat, menschen, levende wezens die zich dag aan dag en nacht aan nacht als brandoffers daarstelden, begraven in de loop grachten, uitgestrekt in modderpoe len, verkleumd van de koude of kre- peerend onder stikkende zonnestra len! Hoogerhand had men beslist: Ge moet stand houdenEn om op het front stand te houden, trok ken honderd duizenden en nog hon derd duizenden mannen op die voch ten en stierven, die sliepen met den gasmasker op, tot aan de knoezels in 't slijk en die zich lieten afmaken als onderaardsch venijn; levend werden er begraven door ontploffin gen van mijnen, anderen doorkogeld met lood of schroot en smachtende gassen, die hun slachtoffers de longen deden uitspuwen wijl ze levend op brandden in de abrisdie ze ge maakt hadden. 't Was Oorlog. Ja. Voor hen die hem voerden, voor de soldaten en slachtoffers. Maar de gouden eeuw was het voor hen die er veel voor geijverd hadden, die voor die moorderij gezorgd hadden, voor de WAPENFABRIKANTEN, de wa penfabrieken van alle landen, de groote profiteursvan die onmen- schelijke uitmoording. Zij stroopten de Staten, en verzamelden in modder en bloed schandelijke rijkdommen. Nog meer. Aiover de sla6velden en grenzen, aiover de 10 millioen lijken die op verscheidene slagvelden lagen opeen gestapeld; de 16 millioen 250 duizend gekwetsten die men onderbracht in zieken- en gasthuizen; de millioenen invalieden die er deerlijk verminkt uitkwamen er waren er in 't ge heel dicht bij de 5 millioen 700 dui zend ondanks de 5 millioen wedu wen, de 9 millioen weezen, de 21 dui zend gegazeerden schamele men- schenwrakken en de 7 duizend krankzinnigen die men officieel heeft ingeschreven, die heeren van de wa pens- en munitienijverheid, die mul- timillioenairen, leverden zich weder zijds de vereischte produkten om de menschenslachterij te kunnen vol houden. In volle oorlog begunstigde de «En tente» de levering van wapens, grond stoffen en munitie aan Duitschland. Daartegenover leverde Duitschland ijzer, staal en pinnekensdraad aan Frankrijk en Italië langs Zwitserland heen. De Engelsche vloot die de Duitschers te Skager-Rak bevocht was uitgerust met optieke instrumenten, hen zes maanden te voren door de Duitsche ZIE VERVOLG HIERNEVENS. 11 PSoyeinkar-plechtigheid in de Krygrfe van tien Misrtoren NAAR DEN IJZERTOREN OP 11 NOVEMBER Maandag, te 11 uur, heeft dus te Kaas- kerke-Diksmulde, ln den IJzertoren de jaarlijksche herdenking plaats van den Wapenstilstand. Geestelijke plechtigheid, toespraak door Dr J. Rombouts namens 't Bedevaartcomité en gewijde muziekuit voering in de krypte die kosteloos toe gankelijk is. Voorafgaand, te 10 uur, plechtige her denkingsmis in de kerk van Kaaskerke. De expresstrein, cm 8.19 u. uit Gent ko mende, zal te Kaaskerke stoppen. waHHaaBzaaHBHaBaasaHiiBBa Gij hebt tot 20 November aanstaande tijd om de kiezerslijsten te komen nazien. Daarna worden geen reklamatics meer aangenomen. Gij die over u zelf of over een uwer vrienden twijfelt, komt naar den Katho lieken Kring of naar het Kristen Volks huis cm te zien of gij op de lijsten staat. lSE9B»BBBBBBBBBB9S3BaRSSSBBSB in postzegels of per storting op postcheck- rekening 15.570 V. Sansen-Vanneste, Po- peringe, en we zenden U ons blad tot einde 't jaar (in Belgie). In December zal U dan een kwijtschrift aangeboden worden van 19 frank voor bet jaar 1936. «893ESSBBaBtIgSBEBBaSia£22KBI92 huizen Zeiss en Goerz geleverd. De Duitsche fabrieken Magdebur- ger Draht und Kabelwerke lever den aan Frankrijk pinnekensdraad in hetwelke, vóór Verdun, duizenden en duizenden van hun eigen Duitsche soldaten zijn blijven hangen en een onmenschelijken doodstrijd doorwor stelden. Duitsche onderzeeërs bleven steken en kwamen om in ijzer-netten gele verd door hun eigen fabrieken aan de Engelsche onderzeevloot. Krupp verkocht, in volle oorlog, aan de Engelsche firma Vickers zijn bre vet van tankconstructie, en aan de zelfde firma gaf hij de toelating zijn obus-fusées na te maken mits beta ling van 1 shilling per gefabrikeerd stuk. De som die Krupp na den oor log aan Vickers daarvoor opeischte bedroeg 1 milliard 76 1/4 millioen. De Engelschen werden in de Dar- danellen stuk geschoten bij middel van kanonnen door hun eigen land- genooten geleverd aan de Turken. Deze waren bediend door Duitsche soldaten. In 1916, toen te Verdun de slag het hevigst was, voerde Duitschland tot 250.000 ton staal uit per maand. Dit al om zijn eigen soldaten te laten kapot schieten. In Vlaanderen werden Duitsche sol daten doorzeefd met kogels waarvan Duitschland het staal had geleverd. Aiover de neutraalzone leverde de Ententeaan Duitschland en aan zijn verbondenen: caoutchouc, som mige oliestoffen en voedzame vetstof fen. Het Comité des Forgesvan Frankrijk leverde zelf aan Duitsch land de cyanamide tot het vervaar digen van de ontploffingsmiddelen waarmede de Fransche soldaten aan stukken gereten werden. Koper werd eveneens in groote hoe veelheid aan Duitschland geleverd. In volle oorlog werd in de haven van Brest een boot in beslag geno men. Deze was beladen met nickel, kwam van Nieuw-Caledonië en was bestemd voor de Krupp-fabrieken. 't Was dus voor Duitschland opge kocht goed dat in Frankrijk aanland de, om van daar onder vrijen door gang naar Duitschland gevoerd te worden... en afgeschoten te worden op de Fransche soldaten. Orde werd gegeven aan de havenkommissaris aanstonds deze boot los te laten. Zoo vervolgde zij haren weg langs het Noorden en kwam gaaf en gezond in Duitschland aan. Korten tijd daarop werd het nickel te Essen afgelost. Het Bilan. Na 52 maanden van de schandelijk ste menschenmoorderij die ooit heeft bestaan, werd de wapenstilstand ge sloten en men begon den bilan op te maken. Onder oogpunt van menschelijk- heidhebben wij hooger de cijfers opgesomd. Onder geldelijk oogpunt hebben, naar de rekeningen van den Vol kerenbond de oorlogvoerenden voor tien trillioen, t.t.z. 10 x 10.000 milliard franken nutteloos verkwist. Sterre- kundig getal voorwaar, waarvan wij zelf niet het minste begrip hebben. Maar de Engelsche mathematicis heb ben deze cijfers eens gewikt en ge wogen en ze zijn tot het besluit ge komen dat zulke som geld zou toege laten hebben: 1. Over te gaan tot het uitrei ken aan ieder familie der Vereenigde Staten, Canada, Engeland, Frankrijk, Belgie, Duitscliland en Rusland van een gemeubleerde villa met hof ter waarde van omtrent 100.000 frank; 2. Van vervolgens nog in elke stad van meer dan 200.000 inwoners van die zelfde landen op te bouwen: een gasthuis van 125 millioen; een bibliotheek van dezelfde waarde; een universiteit of scholen voor 250 millioen. Dit alles eens gedaan had men nog een reserve-fonds kunnen vormen dat, geplaatst aan 5 een jaarrente zou opgebracht hebben die zou toela ten een gemiddelde van 25.000 frank jaarwedde te vergunnen aan 125.000 professoren of leeraars en aan 125.000 geneesheeren of ziekenbezorgsters. En dit is nog niet al! Die gebouwen voltooid en het bovengenoemde kapi taal, voorbehouden, zou er nog een gelijke som overblijven aan de totale waarde van alle eigendommen in Bel gië en Frankrijk vóór den grooten wereldoorlog. Wanneer een strekking uitkomt op zulke slachting, op zulke wereldramp, dan is zij veroordeeld. Weg met den oprlog! (Vrije vertaling uit tHebdomadaire lllustré»). mmmmmÊÊ* De houding van Engeland tegenover het Italiaansch-Abessynische vraag stuk getuigt van een krachtdadig heid, waarbij de weifelende politiek van Frankrijk maar zwak figuur maakt. Die houding is logisch geble ven van het eerste uur tot op heden. Ze vormt een rechte lijn, waar de kri tiek en de laster, zelfs niet de schijn van een afwijking hebben doen op wekken. Die handelwijze van onze overzee buur heeft weer sympathieën doen ontstaan, die het symbool van John-Bull-Slokop, als in een dichte Londensche mist hebben doen ver dwijnen. En Engeland verdient dergelijke moreele steun van het vasteland. Zijn houding is de eanige die past en die de goedkeuring kan meedragen van alle weldenkende, vredelievende men schen; ook de goedkeuring van de christene volkeren omdat hier de Kerk geen schijn van rechtvaardig heid kan bespeuren in de Italiaan- sche aanvalsoorlog. En toch is die houding van Enge land tenslotte niets anders dan een gelukkig samentreffen van idealisti sche strevingen en van zijn eigen stoffelijke belangen. Engeland heeft zich van meet af aan met de meeste konsekwentie ver zet tegen de verovering van Ethiopië door Italië. Daarom heeft het de Vol kenbond aangemaand tot logische toepassing van zijn eigen wetgeving en is het er tenslotte in gelukt, niet tegenstaande de remmende politiek van Frankrijk, de toepassing van sankties door de groote meerderheid der leden te doen stemmen. Het gaat hier alleen maar om elionomische sankties. Wij gelooven Sir Samuel Hoare wanneer hij zegt dat hei En geland nooit om militaire sankties te doen is geweest. Wij gelooven ook dat de vlootmanceuvers in de Middelland- sche Zee, maar mogen beschouwd worden als voorzorgsmaatregelen. Maar dat ze niet bedoeld zijn ge weest als een bedreiging of een ver- schuchtering meteen, dat kan Sir Samuel Hoare ons niet wijs maken. Engeland geeft zelf op als reden voor zijn politieke doenwijze, zijn gehechtheid aan de Volkenbond en aan de Vrede. Wij nemen dit aan, maar voegen er onmiddellijk bij een tweede reden die de Engelsche regee ring zwakjes tracht te weerleggen, namelijk de ekonomische belangen die Engeland in Oi'tt-Afrika heeft. 1. Engeland en hiermee bedoe len we eveneens het geheele Britsche Imperium, betuigt zijn gehechtheid aan de Vrede en aan de Volkenbond. Er is geen land, geen rijk dat meer de wereldvrede en in 't bijzonder meer de vrede in Europa noodig heeft dan het Britsche Rijk. Dat groote rijk, dat het vijfde deel van de bewoonde aarde omvat, en dat een bevolking heeft van 450 miljoen inwoners on geveer, dit is een vierde van de to tale bevolking der aarde, kan alleen blijven bestaan in een wereld waar vrede heerscht. Niettegenstaande de sterke ekonomische banden die de koloniën met het moederland verbin den, niettegenstaande de wijze kolo niale politiek van Groot-Britanje, toch is er maar heel weinig van doen opdat dit rijk zou uiteenvallen als een broos kaartenhuisje. In alle ko loniën zitten elementen van gisting, die wel eens in gunstige omstandig heden een spoedige en verderfelijke uitwerking zouden kunnen uitoefenen. Denken we maar even aan de leus: Azië aan de Aziaten Dat Britsche Rijk steunt vooralsnog op een stevige ekonomische eenheid, die te danken is aan de groote afzetmogelijkheden van de Britsche industrie in West en Midden-Europa. Een nieuwe oor log in Europa zou thans kunnen ka- tastrofaal zijn voor dat prachtige rijk. 2. Groot-Britanje heeft ook on middellijke belangen in Oost-Afrika die door de Italiaansche veroverings oorlog bedreigd worden. De katoen- aanplantingen van Engelsch Soedan en van Egypte zijn bedreigdEen le vensvraagstuk voor Engeland.' De bij zonderste nijverheid van Engeland immers is de textielnijverheid, waar van de bijzonderste tak de katoen nijverheid is. Een eeuw lang is En geland voor de invoer van de grond stof afhankelijk geweest van Ame rika. Het heeft alles beproefd om zijn volledige zelfstandigheid op dat ge bied te veroveren, en sedert enkele jaren is het daarin in volle mate gelukt. Naast de katoenproduktie van Britsch-Indië heeft het rijke aanplan tingen weten te verkrijgen in Egypte en in Soedan. De rijkdom van de oogsten en de goede hoedanigheid van de katoen werden bekomen door een vernuftig virigatiestelsel in de betroffen gebieden. Die bevloeïing werd mogelijk gemaakt door de over vloedige en slibrijke wateren van de Blauwe Nijl die zijn bron heeft in het Tana-meer, gelegen op de Abes- synische hoogvlakte. De rijkdom van Egypte en Soedan, de zelfstandigheid van de Engelsche katoennijverheid hangt dus af van het bezit van het Tana-meer en het bovenste gedeelte van de Blauwe Nijl. Welnu met het oog op de kolonisatie van Abessynië heeft Italië ook rekening gehouden met de groote mogelijkheden gebo den door de waterkracht van het Tana-meer en de Blauwe Nijl. Het bouwen van een groote stuwdam die de wateren van het Tana-meer zou omzetten in elektrische stroom, zou de noodige krachten voortbrengen om geheel Oost-Afrika, met mogelijke mijnuitbating en nijverheden te be voorraden! Engeland zal dit ten koste van alles beletten. De toepassing van ekonomische sankties tegenover Italië zal groote stoornissen veroorzaken aan de eko nomische toestand van veel landen. Oogenschijnlijk zal Engeland erg ge troffen worden. Immers zijn handels balans met Italië is uitgesproken ak- tief. De uitvoer naar Italië bedraagt ongeveer 1400 miljoen lire, tegenover 'n invoer uit dit land van ongeveer 700 miljoen lire. Maar de benadeeling door het toepassen van de sankties is maar oogenschijnlijk zooals we zeg den, daar de meeste Oost-Europee- sche, vooral Zuid-Oost Europeesche landen thans reeds hunne bestellin gen die anders in Italië gebeure.i in Engeland plaatsen. Dit nieuwe voor deel weegt ruimschoots op tegen de gebeurlijke verliezen. Alleen de kolen- industrie, vooral die van Wales, zal erg te lijden hebben. Nu reeds is de ver mindering van de kolenuitvoer naar Italië scherp voelbaar, daar dit land overeenkomsten gesloten heeft met Duitschland. De laatste ernstige mijn werkersstaking in V/ales was daar het eerste gevolg van. Hiermee hebben we weer eens ge tracht aan te toonen, hoe iceinig plaats er is voor idealisme in de in ternationale politiek, maar hoe veel eer in alle gevallen ekonomische be langen beslissend zijn. (Verboden nadruk.) ROSKAM. iBSSEBBBEiszsgaBaasnssHEZBsaz SrieStenlaml kiest em taiÉfg KONING JORIS VAN GRIEKENLAND In Griekenland heeft de overgreote meerderheid van het volk, namelijk 95 zich uitgesproken ten gunste van den te rugkeer van Koning Georges. Deze zal binnen enkele dagen terugkeeren naar het land met de leuze: «Mijn kracht is de liefde van mijn volkDie kracht zal hij best kunnen gebruiken. De Grieken zijn heetgebakerd volk en het verleden heeft herhaaldelijk staalstjes van hun rumoe righeid gekend. Nog voor den uitslag van de volksstemming bekend was, maakten de politieke leiders reeds ruzie over den persoon welken de koning zal aanduiden als eersten minister. Kondylis hoopt dat hij het zal zijn voor bewezen diensten; Tsaldaris meent dat hij het moet zijn als leider van de sterkste partij, de volks partij; Maximos zou al stappen hebben gedaan om tegen de komst van den ko ning met een cabinet dat kant en klaar is, te kunnen uitpakken. isisBszaisnsasBsgiisaBi&ssEsinzaffi Aanvraag der Rijkspremie op kwijtschelding van de Grondlasten. De Minister van Arbeid en Sociale Voor zorg vestigt de aandacht van de personen die er belang in stellen op benedenver- melde bepalingen: I. De Rijkspremie en de kwijtschel ding van de grondbelasting kunnen r.iet tezelfder tijd worden toegestaan. II. De premie wordt slechts verleend voor alle nieuwe huizen die de particulie ren laten opbouwen op een vooraf ver worven terrein en waarvan met het bou wen na 8 September 1S35 werd aangevan gen. Vermeld voordeel wordt niet verleend voor het aankoopen van een huis, dat in opbouw is, of voor het verwerven van huizen die door de bouwmaatschappijen, aangenomen door de Nationale Maat schappij voor Gcedkoope Woningen, niet zullen opgebouwd zijn. III. De kwijtschelding van de grond belasting kan enkel worden toegepast op de huizen, waarvan met het bouwen na 30 Juni 1935 werd begonnen. Bij het verleenen der premiën zal de inschrijvingsorde der aanvragen stipt worden in acht genomen. De premiën zul len echter slechts kunnen worden ver leend tot het bedrag van het krediet van 10 millioen frank, dat de Regeering on langs te dien einde heeft bestemd. Te vervullen formaliteiten: De aanvraag om een van beide vermelde voordeelen te bekomen, moet onder aan- ge tee kenden brief naar den Dienst voor Goedkoope Woningen van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, Karme lietenstraat, 33, te Brussel, worden gezon den, die aan de belanghebbenden de hun noodige inlichtingen zal verstrekken en hun de aanvraag-formulieren zal over maken, welke met de grootste zorg dienen ingevuld ten einde in het onderzoek van laatstgenoemden elke vertraging te ver mijden (er voor zorgen, nauwkeurig den aard van het gevraagd voordeel op te geven) De aandacht van de verzoekers wordt gevestigd op het gevaar waaraan zij zich blootstellen door niet zorgvuldig hun aan nemer of het kredietorganisme, waartoe zij hun toevlucht zullen nemen, te kie zen; de gemeentebesturen werden er toe verzocht hun de te vervullen formaliteiten te vergemakkelijken en ze in hun pogin gen te leiden. ISEE dat men verfvlekken het best van de kleederen verwijdert met een mengsel van gelijke deelen ammoniak en terpentijn? dat men gekleurde stoffen niet in de zon mag drogen maar wel in de schaduw en daar ook niet langer dan noodig? dat roode wijnvlekken meestal uit wollen stoffen verdwijnen met verdun den zuiveren spiritus? Heft gsschil EtoEië-Abessinië DE ITALIANEN ZETTEN HUN OFFENSIEF VOORT OP BEIDE FRONTEN. DE STAD MAKALE INGENOMEN. DE GROOTE SLAG WORDT BINNEN KORT VERWACHT. DE SANCTIES WORDEN TOEGEPAST OP 18 NOVEMBER. DE STRIJD ROND MAKALE. Op beide Fronten, uitgaande van Ery- threa en van Somalilan.l, hebben de Ita lianen een nieuw offensief ingezet. Op het Erythreesch front waren de Italianen Dinsdag namiddag tot op ongeveer 25 km. van Makale genaderd. Dit geschiedde door verscheidene kolommen die allen opdracht kregen nabij Agula de opmarsch te sta ken tot Donderdag, ten einde de verbin dingswegen te kunnen leggen om den be- voorradingsdienst van voedsel, water en munitie te kunnen organiseeren. Voorposten en vliegtuigen verkenden voorts het verdere gebied om de vijande lijke stellingen waar te nemen. Naar verluidt zouden de Abessiniërs Makale niet prijs geven zooals eerst werd gemeld maar met alle middelen verdedi gen. Een 200.000 krijgers zouden zich in de omgevingen bereid houden de Italianen aan te vallen. De Italianen hebben ook nog last van laattijdige regens. Totnogtoe, sedert de inname van de lijn Adigrat-Adoua-Aksoum, wijken de Abes siniërs voor de Italianen en weigeren slag te leveren, buiten enkele aanvallen op de Italianen gedaan des nachts. De Italianen vorderen maar zeer langzaam door den moeilijken staat van den grond. Een Italiaansche voorpost trok de stad Makale binnen daar deze ontruimd was door de Abessiniërs. 's Avonds werden de Italianen aangevallen door de zwarte krij gers en na een verwoed gevecht en met zware verliezen teruggeslagen. Van de troepen die den opmarsch doen naar Makale maken ook deel de 1.500 krij gers van Ras Goeksa, die naar de Italia nen overliep. Deze mannen worden ge bruikt voor het verkennen van het terrein, doen zoowat het gevaarlijkste werk, wat door de Italianen als een vuurproef voor hun getrouwheid aanzien wordt. De opmarscheerende Italiaansche troe pen beschikken over 240 stuks veldgeschut en 3.000 machiengeweren. Rond Makale of wat erover wordt een groote slag verwacht. ITALIAANSCHE VLIEGTUIGEN NEERGESCHOTEN. Volgens berichten uit Addis-Abeba werd een Italiaansche vliegmachien neergescho ten nabij Dolo. Aan de Webi-Shebelli, op het Somalifront, zouden eveneens twee Italiaansche vliegtuigen zijn vernietigd: eene ontplofte in de lucht en de tweede stortte neer. De vier vliegers kwamen cm. EEN ABESSINISCHE KARAVAAN DOOR VLIEGBOMBARDEMENT UITGEROEID. Naar werd gemeld hebben Italiaansche vliegtuigen een gansche Abessinische ka ravaan die met veel vrachtwagens en ka- meelen munitie overbracht uit E. ch Somaliland, bestookt met bommen en be schoten met machiengeweren. De mannen der karavaan verdedigden zich ook met machiengeweren maar berokkenden de vliegtuigen geen schade. De karavaan zou bijna gansch vernie tigd zijn geweest en men spreekt van 500 doodsn. GOROHAI GEBOMBARDEERD. Door 25 Italiaansche vliegtuigen werd de stad Corohai, gelegen in de streek van Ogaden en doel van het tegenwoordige offensief der Italianen langs het Somali front, zwaar gebombardeerd. Ongeveer 150 Abessinische soldaten werden gedood of gewond bij het bombardement en dertig vrouwen en vijftien weerlooze kinderen werden eveneens gedood. 1000 Bommen werden geworpen. Dat noemt men Europeesche beschaving brengen. VERDERE OORLOGSGEBEURTENISSEN Op het Zuiderfront maken de Italianen ook vorderingen maar hebben Gorohai nog niet kunnen bereiken. In de Setitstreek, ten westen van Tigre, aan de boorden van Soudan hebben de Italianen erg te lijden van de natuurge- steltenissen. De wegen zijn er herschapen in moerassen ten gevolge de langdurige regens; overal worden olifanten, giraffen en leeuwen aangetroffen; er heerscht er een temperatuur van 45 graden warmte en de vreeselijke ziektè der malaria eischt vele slachtoffers op. Aan den eenen oever van den Sstitstrcom bevinden zich de Abessiniërs en aan den anderen oever de Italianen die met hun mitralleuzen de Abessiniërs beletten met hun dieren naar den stroom te komen om ze te laten drin ken. Verscheidene aanvallen van de Abes siniërs hebben de Italianen aldaar reeds moeten afslaan. Een Italiaansche kolom moest terugkee ren in dit gebied naar haar basis daar het meerendeel der paarden stierven ten ge volge van de muskietensteken. Honderd- pooten, schorpioenen, mieren, termieten, enz. maken het de Italianen zeer lastig, wellicht meer dan de Abessiniërs zelf. Naar een Duitsche bron zouden de Ita lianen 12.000 man en de Abessiniërs 17.000 man verloren hebben bij de gevechten rond Adoua. Deze cijfers werden niet ern stig opgenomen maar toch gelooft men dat de verliezen langs weerskanten zeer zwaar zijn geweest. Op het Ogadenfront zou de malariaziek te groote verwoestingen aanbrengen onder de Italiaansche troepen. Dit werd niet be vestigd. De stad Hauzien, op den weg naai- Ma kale, werd door de Italianen bezet. In de streek van den Moussa Aliberg rukt de Italiaansche kavalerie op om te trachten den spoorweg van Djiboutti naar Addis-Abeba te bereiken en dezen af te snijden. De Abessinische hulptroepen werden verwittigd dat de oorlog nu pas zal be ginnen. Ras Seyoum treft in dien zin de noodige voorbereidselen. In de streek van de Webi-Shebelli heb ben verwoede gevechten plaats gehad. D: Abessiniërs hebben zich verschanst in versterkte stellingen en beschikken over talrijks mitralleuzen. Naar verluidt zou den zij zelfs zinnens zijn een tegenaanval te wagen in een der komende nachten. In de Danakilwoestijn trekken woeste Danakilkrijgers op voor de Italianen. Zij zouden ten getalle van 20.000 zijn. Zij staan onder het commando van Italiaan sche officieren en Erythreesche onder-of ficieren. Zij werden door de Italianen speciaal aangeworven voor den vooruit gang in bedoelde woestijn. Die lieden zul len moeten vechten tegen andere Dana kilkrijgers die den Negus getrouw zijn ge bleven. Een Amerikaansch blad vermeld ook dat Abessiniërs gedrongen zijn tot achter het Italiaansch front in het Noorden en des nachts talrijke aanvallen plegen waar door de Italianen groote verliezen lijden. Daar de Abessinische soldaten meestal binst den dag onzichtbaar zijn en enkel des nachts aanvallen brengt dit groote ongerustheid te weeg bij de Italianen wan neer zij te slapen leggen. Door de Italianen worden op het Ery threesch front niet min dan 5000 vracht wagens gebruikt. GERAAMTEN VAN ITALIAANSCHE SOLDATEN VAN DEN VELDTOCHT 1896 GEVONDEN. Tusschen Enlicho en Adigrat hebben Italiaansche soldaten geraamten gevon den van Italianen gesneuveld in 1896. De geraamten werden ontgraven en naar Adigrat overgebracht. GRAAF DE VINCI NAAR HET FRONT GESTUURD. De gewezen Italiaansche Minister te Addis-Abeba, graaf de Vinei, werd door Mussolini naar het Noorderliik Front ge stuurd daar hij een grondige kennis zcu bezitten van de streek van Tigre. WAT GEBEURT ER MET RAS GOEKSA? Verscheidene geruchten doen de ronde nopens de verrader Ras Goeksa. Volgens zekere berichten moet hij zorgen dat zijn troepen alle verkenningen doen en volgens andere zou hij niet meer het vertrouwen genieten van de Italianen en naar Adigrat zijn gestuurd onder goede bewaking. Het eerste zal denkelijk wel juist zijn. TECLE HAWARIATE NAAR HET FRONT De Heer Tecle Hawariate, die Abessinië vertegenwoordigde te Geneve is te Ad dis-Abeba aangekomen en treft voorbe reidselen om zich naar het front te be geven om er kommando te voeren over zekere troepen. NIEUWE OVERLOOPERS? Van uit Rome werd gemeld dat de Sul tan van Aoussa, streek gelegen aan de grenzen van Erythrea en Fransch Soma liland, zou geweigerd hebben zijn man schappen te mobiliseeren en naar de Italianen zou overloopen, naar men be weert wel met 20.000 man. Italiaansche vliegers zouden eveneens gemeld hebben dat een kolom van onge veer 3000 Abessiniërs op gang is, zwaaiend met Italiaansche en witte vaandels, om naar de Italianen over te loopen, dit in het Danakilgebied. Ras Ailoe, schoonzoon van Ras Kassa zou eveneens het inzicht hebben gegeven zich te onderwerpen. DE NEGUS ZET DE MILITAIRE TOESTAND UITEEN. De Negus heeft aan een Duitsche jour nalist een uiteenzetting gegeven van den militairen toestand in Abessinië. Het is op bevel van de Keizer dat de Abessiniërs zich hebben teruggetrokken. Alleen na de concentratie der Abessi nische troepen zal men een oordeel kun nen vellen. DE BEROEMDE SCHAT VAN MENEUK OPGEHAALD. Op 6 November 11. heeft men te Addis- Abeba de grafkelder geopend waarin de beroemde schat van Keizer Menelik zich bevond. Deze schat werd door deze Keizer na zijn dood achtergelaten en alleen bij uitzonderlijke gevallen en wanneer liet land in gevaar was mocht die schat aan gesproken worden. Naar verluidt zou er zich voor ongeveer 350 millioen van onze Belgische franken gevonden zijn geweest in den grafkelder, onder vorm van thalers, goud- en plati- nastaven, enz. DE VOLKENBOND BEPAALT HET TOEPASSEN DER SA X- TIES OP 18 NOVEMBER Ten slotte hebben zich van de 56 deel makende leden van den Volkenbond er Ê0 bereid verklaard de embargo te leggen op den wapenuitvoer naar Italië; 49 hebben hun goedkeuring gegeven aan het treffen van ffnancieele sancties, 48 voor ekono mische sancties en 39 werden bereid ge vonden onderlingen steun te verleenen. Enkele bezwaren werden evenwel geop perd nopens de eene of andere kwestie. Albanië, Hongarije cn Oostenrijk zullen geen sancties toepassen; Bolivia, de Do- minikaansche Republiek Honduras en Paraguay zonden geen antwoord. Dit laatste land zal den Volkenbond verlaten in betrek met den oorlog tusschen Para guay en Bolivia. Op 1 en 2 November is de Coördinatie kommissie van den Volkenbond samen ge komen en heeft de datum van toepassing der sancties gesteld op 18 November e. k. Waren o. m. tegenwoordig de HH. Laval, Baron Aloysi, Sir Samuel Hoare en Eden, Van Zeeland, enz. Over de sancties werd nog volgends be sloten of gemeld: a'Je bestellingen die be taald zijn mogen uitgevoerd worden; de liefdadige instellingen, en heel vermoede lijk ook de kerkelijke instellingen, zullen niet onder toepassing vallen der sancties; er werd ook voorgesteld het embargo te leggen op petroleum en bijprodukten, steenkolen, ijzer en staal; het transito- verkeer tusschen Italië en niet-Volken- bondsstaten zal niet belemmerd worden; de leden die aan de sancties deelnemen zullen aan de Volkenbondsstaten die de sancties niet toepassen geen groctere hoe veelheden grondstoffen uitvoeren, alsook zekere produkten, waarvan de uitvoer naar Italië is verboden, mogen lev:ren dan normaal in de laatste tijden werd gedaan. «o» EEN WELGEVALLEN VOOR STEL VAN H. VAN ZEELAND Engeland en Frankrijk belast met de voortzetting der V redesonderhandelingen. Tijdens de besprrkingen van de Coör dinatie-kommissie van den Volkenbond heeft de Heer Van Zeeland, Belgische Eerste Minister, voorgesteld dat aan Frankrijk en Engeland mandaat zou ge geven worden om in naam van gansch den Volkenbond de vredesonderhandelin gen voort te zetten om te geraken tot het stopzetten van den begonnen oorlog en een overeenkomst te bereiken die aan alle belanghebbende Staten voldoening zou schenken. Dit voorstel is zeer welge vallen en werd dan ook aangenomen. Het voorstel van onzen Eersten Minister heeft in alle middens groote voldoeninf verwekt. Er werd gemeld dat er besprekingen zouden aan den gang zijn opdat België een toezicht zou willen uitoefenen in Abessinië over de Italiaansche belangen aldaar. (Zie vervolg 2" btaj.) OP DE LANDKAART jn ons Illustrati:biad kan men gemakke lijk de vorderingen der ItaUaaiuciie Hoe pen nagaan.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1