O. S. Alleen voor y Aan ai onie Geachte lezers Zalige Hoogdag van KERSTDAG KERSTDAG m Egypte in beroering rmmuiuu Vredcsbtocwpje 1 KotbelteSiQ EHnsttta Poperinge De eerste Vlaamsche GPiüETTTË ÊFSLM Het geschil Italië-Abessie ië KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER AAN ONZE ABONNENTEN Liberalen en Socialisten zijn soms goede vrienden B0HS) HST ttiEPK LU KERSTDAG 1111 INTERNATIONAAL OVERZICHT Werklooze Grensarbeiders Waardeering van het Vlaamsch DE OORLOGSTIJDINGEN DER LAATSTE DAGEN gONDAG 22 DECEMBER^93i 12 BLADZIJDEN: 35 CENT. 32* JAAR. W 51. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 19,fr. Belgisch Congo 40,fr. Frankrijk 40,fr. Alle andere landen 66,fr. lC!E3EWF? •ANSEN VANNESTE, PöpéHnfS BBHBHaBBBHaaiBie Koe mooi en eenvoudig i» Eier voorgesteld de geboorte van bet Kindje Jezus, door d-n ltaliaanscbe schilder Gherado delle Notti, uit Florentie. K~a3gi:gflaaa8«iaBaiaBaanaaamagaaaaaMBaBaaaaMaEEBaaaBaaai Dat we toch ergens konden binnen geraken, zuchtte een vluchtelinge tot haar man, ik vrees dat het allichte zal te doen zijn... och, en we zijn op straat... En in de stallen en schuren is 't opgehoopt van troepen. O God toch, kon ik alleen zijn. Op een hofstede in 't Poperingsche, zoo vertelde een Fransche schrijver. Gas ton Chéran, die toen ter tijde alhier ver bleef, kwamen vluchtelingen. Ze wer den in een stal gelogeerd entwaar al de kanten van St Sixt. Wie was er meest verlegen de man of de vrouw? Wie was er meest gepijnd van beiden? 's Nachts werden de Fransche soldaten opgeroepen door kreten om hulp. De Franschen hielden réveillon Ze vroegen of er iemand gekwetst was? Neen. Iemand ziek? Neen. Wat dan? Na eenige besprekingen vroeg de ser geant tot zijn mannen: Zijn er hier on der u die V'.aamsch verstaan? Een soldaat uit 't Fransch Vlaanderen d ode tot tolk. De vluchteling deed uiteen dat hij hulp vro'g voor zijn vrouw... En er was haast bij. De sergeant vroeg aan de mannen: Zijn er hier onder de manschappen die nog ergens in de koloniën zulk een geval b bben tegengekomen?». Présent? riep er een Ja, er was er een die te Madagascar iets van dien aard had beleefd als porte-sac van een geneesheer. Op militair bevel werd hij vroedvrouw gebombardeerd En avant! Marche! Die trad vooruit en maalëte aan stalten om zich te improviseeren tot ach- terwarege en service commandé met de hulp van de boerin. V/at later kwam de sergeant weer en riep een priester-brankardier: Er is werk voor u. De priester aarzelde niet het wichtje van één uur oud te zuiveren door 't doopselwater. En 't kind der menschen werd het kind van God. Vader en moeder vergaten weldra hun verdriet. 's Anderdaags ging de sergeant den ge lukkigen vader bezoeken en loech op zijn f.ansch. Hij was geen lid van Akamedies, maar pakte veel demi's St Dizier Champigneules enz. ga tombe bien, votre bourgeoise cccouche et vous avez tout de suite une sage-femme et un curé Wat de tolk echter vertaalde tot meerder vreugde der jonge moeder. Die Fransch- tuans hadden geen zwarte gedachten en geen zwarte verdrieten, ze dronken klaren wijs. Dat gebeurde voor twintig jaar, in een tuneken van Poperinge toen een Vlaam sen.' vrouw het leven schonk aan een scnepseltje Gods dat dikwijls versche doe- k.n nooaig heeft en waarvan de Catechis mus zegt dat het een mensch is met een onsterfelijke ziel en een sterfelijk lichaam. 's Anderendaags kwamen soldaten met BCluapvellen aa,. en ze brachten brood Pain Joffre en vleesch en wijn Cha teau PinardEen Engelsche kok bracht Christmas Puddingvan twintig ver schillende soorten gemaakt, Home ma de komend van over zee. Gegalonneerde overheden kwamen op b..oeic, mannen met sterren op hun kra gen, en brachten koninklijke geschenken: Fransen goua voor 't booriingsnen van oen I-eiiinaciit in den oorlogstijd. Er werd ge zongen van Minuit Chretiensen van ai est ne le divin Enfant». Ze moesten geen kribbeken maken om loaale kleur te hebben. TWINTIG JAAR LATER. Twintig jaar later staat In haar klas bij haar bewaardertjes, heur schaapjes zegt ze ertegen, een jong noimeken, een vlijtig ding, dat pas heur Froebaldiploma kreeg (of is het Montessori) en ze vertelt aan dé kleuterkens over een wonderen kerstnacht toen er een kindje geboren werd in een stalleken, entwaar in 't Pope ringsche, al de kanten van St Sixt, zooals ze zelf uit moeders mond zoo meer dan eens die mooie kerstvertelling hoorde, en 't kindje was verwarmd geweest door den adem der dieren. En vele menscheh kwa men kijken en brachten geschenken mee en zongen kerstliedjes in vreemde talen. En de booze Herodes wilde met kanons en bajonetten 't kind vermoorden. En al de bengeltjes lijk engeltjes hangen aan heur lippen, ze zijn heel den dag zoo braaf en ze kijken naar 't versierde stalletje en stellen daarna allerhande vraagskens. Zuster Noëlla was 't een schoon kindje? (Zuster Noëlla schiet rood zon der scheikundige produkten op de wan gen). Zuster Noëlla was 't een knechtje of een meisje? Welke kleur had heur haar of zijn oogskens? Hun blikken gaan van 't dutsken ln 't kribbeken naar 't jong maseurken dat de versjes herhaalt om van ((uiten te lee ren voor 't aanstaande Kerstfeest. Simonnetje: Siert uw hart en maakt het rein Het zal Jezus' kribbeken zijn. Irene: Het kindje Jezus ls bedroefd. Als ge met u zeiven stoeft. Margriet: Jezus bemint al zijn vrindjes En nog meest de brave kindjes. Maria: 't Kindje Jezus lacht zoo zoet. Als ge brave zijt en goed. En luidop zegger. ze te samen, nu en dan geponctueerd door den klabetter met de cadence en de maat ais van een mili taire marsch op zokken. Het wordt een spreekkoor met veel ge baren: Lieve Jezus laat mij binnen met de herders in den btal laat mij een kusje geven 'k zie U gaarne, God van al. 'k Wil bij U zijn, zoete kindje dat voor ons op aarde leeft, en ik ga niet van het kribje eer gij mij een handje geeft. 'k Zing U een van mijne liedjes Met een stem zoo zoet en fijn, en 'k geef U al mijn speelgoed. Zie, wat zult Gij blijde zijn. Leeft dat kindje nog? En waar woont het nu? dat kindje van St Sixt, masceur? Vraagt het aan de Eerwaarde Moeder. En hoe heet het? Vraagt het aan Ma Mère. Binst den speeltijd vertenen de kleuters het kerstverhaal en hoe is ae naam van 't kind, Moeder? En moeder overste antwoordt: Zuster NoëllaA. B. iBttttMfliuiaaNaiaaiiaHauMiiBHNisiaaBHaaaeMMMiiiiaEaBBiB&ttiitftiiia EEN KERSTDAGZICHTJE IN ZWEDEN Zweedsche Trouwen begeven zich naar de Kerstmis tn hun sierlijke gewestelijke kleederen en midden een schilderachtig landschap. ICBSBBSflttiSB&ffaKaBlffBflKIfBXftBHSSfSBBBSSiuSiasaaS&aiSSSBI De Briefdragers zijn aan het ont vangen der kwijtbrieven voor de hernieuwing van het abonnement op ons blad. De prijs is bepaald op 19 frank voor het hcele jaar. Wie zou afwezig geweest zijn bij de komst van den Briefdrager, ver- wittige ons per postkaart of stort 19 frank op onze postcheckrekening 15.570, wel meldend titel van ons blad. ONZE GEACHTE ABONNENTEN VAN 'T BUITENLAND, worden drin gend verzocht ons abonnementsprijs voor 1936 (zie prijs hierboven) VOOR Nieuwjaar te laten geworden, liefst per internationaal postmandaat. ln Egypte is de grondwet van 1923 weer ingevoerd 'geworden! 'n Nieuwe mijlpaal in de 6000 jaar oude ge schiedenis van dit wonderbare land! Daarvoor zijn studenten en studen tinnen bij duizenden, weken achter een, te Kaïro, te Alexandrië, te Port- Saïd en te Ghisch op straat geko men om te betoogen tegen Engeland, de voogd van Egypte. Daarvoor zijn verschillende menschenlevens geof ferd geworden. Daarvoor heeft men in de groote Egyptische steden, naar het schrijven van de Fransche socia listische bladen, «de weldaden van de revolutiegekend. Deze oplossing van de Engelsch- Egyptische verwikkelingen is verras send, omdat ze op zoo korte tijd werd afgedwongen van een Engelsche re geering, die besloten was elke toege ving aan de Egyptische nationalisten te ontzeggen. De invloed van Enge land in Egypte is er eene van oude datum en heeft de Engelsche Staats lieden reeds heel wat zorgen aange bracht. In het begin van de 19e eeuw maakte Egypte deel uit van het Turk- sche rijk. Rond 1840 maakte Mehmed Ali de Pasja van Egypte gebruik van de verzwakking van Turkije om zijn land in eigen naam te besturen. En geland en Frankrijk namen echter zulks zoo maar niet spontaan aan, maar drongen zich op als voogden. Zoo stond Egypte 'n tijd onder het condominium (het samenbeheer) van Engeland en Frankrijk. Engeland wist door gekonkel Frankrijk te verdrij ven en de wrijving tusschen de twee groote mogendheden die daardoor ontstond was zoo scherp, dat er her haaldelijk oorlogsgevaar dreigde. Het was alleen aan het pacifisme van de toenmalige Fransche Eerste Minister Guizot te danken, dat de oorlog ver meden werd. Sedert heeft Engeland Egypte niet meer losgelaten. Die be langstelling van het Albion voor het land der pyramleden is zeker niet verwekt door de legendarische vrucht baarheid van de Nijloevers. Het is de ligging van dit land die Engeland tot zijn Egyptische politiek gedreven heeft. Egypte, grenzend ten Noorden aan de Middellandsche Zee, ten Oos ten aan het Kanaal van Suez en de Roode Zee, ligt op de weg naar lndïë. Het verlies van Egypte of van zijn invloed in Egypte zou voor Engeland meer beteekenen dan het verlies van Gibraltar, Malta en Aden samen, en nu dat de Italiaansche machtontwik- keliqg zijn supprematie in de Mid dellandsche Zee kwam bedreigen, was Engeland allerminst genegen om de zelfstandigheidsverzuchtingen van het Egyptische volk in te willigen. Toen Sir Hoare in de Guildhall te Londen zegde dat de tijd nog niet gekomen was om de Engelsch-Egyptische ver houdingen te wijzigen, dan was dit bittere ernst en het was toen voel baar dat Engeland zich onvermurw baar zou toonen tegenover het Egyp tische nationalisme. En toch hebben de Egyptenaren verkregen wat ze geëischt hebben. De opstand moet wel van zeer ernstigen aard zijn geweest opdat Engeland, niettegenstaande zijn formeele non possumuszich tenslotte toch ge dwongen ging gevoelen om die grond wet van 1923 weer van kracht te la ten worden. Het is algemeen bekend dat Italië getracht heeft zijn wrok tegen Engeland te koelen door 'n op- hitsingskampagne op touw te zetten in Egypte. De Waldpartij, de partij der Egyptische autonomisten is aan het werk gegaan. Vooral de studenten hebben zich dag aan dag geroerd, ln den beginne waren het gewone relle tjes waar de politie gemakkelijk de bovenhand hield, maar geleidelijk groeide de beroering en toen de En gelsche Minister van Buitenlandsche Zaken een tweede maal gezegd had, dat Egypte nog een tijdje zou moe ten wachten op zijn zoozeer ge- wenschte grondwet van 1923, werd de beweging een integrale volksbeweging. Niet alleen meer de studenten met 4.000' én 5.000 tegelijk, maar het ge- heele Egyptische volk kwam wanho pig en dreigend in beweging, zoodat de regeering zelf Engeland de keus liet tusschen haar ontslag, wat het ergste beteekende, of de wederinvoe ring van de grondwet van 1923. Het eerste zou onberekenbare gevolgen kunnen hebben. Daarom verkoos En geland dan toch maar toe te geven. En wat heeft Egypte nu gewonnen? Die grondwet van 1923, die na 'n tijd van kracht te zijn geweest, weer af geschaft werd, brengt nog niet de ideale toestand maar het is een eer ste stap naar de volledige zelfstan digheid van Egypte. Deze grondwet maakt van Egypte een grondwette lijke monarchie met Kamer en Se naat. Alle Egyptenaren zijn gelijk voor de wet zonder onderscheid van ras, taal of godsdienst en de vrijheid van de eeredienst wordt gewaarborgd. Doch er zijn punten die van kiescher aard zijn en die nu onopgelost blij ven. Egypte mag zelf niet zorgen voor zijn veiligheid en Engeland blijft baa in Egyptisch Soedan. Ook het stelsel der capitulaties waardoor de Euro peanen voor gemengete rechten, dus door gelijken worden geoordeeld, en die een rangorde van waarden vormt in de beoordeeling van menschen, is een vernedering voor de Egyptenaren, die daardoor rlS minderen beschouwd worden. Zoo wordt verklaarbaar waarom de. studenten nog niet volledig rustig zijn, maar nu weer meer gaan eischen. De troebele internationale toestand is te gunstig opdat de nationalisten er geen gebruik van zouden maken. Wel is het mogelijk dat de toegeving tijdelijk de rust zal weerbrengen, maar vroeg of laat komt de kat weer op de koord. Veel beter dan de huidige oplossing ware de betrachting van het ontwerp akkoord van 1930 tusschen Engeland en Egypte waarin voorgesteld werd dat Egypte volledig onafhankelijk zou worden en lid worden van de Vol kenbond. Egypte zou zorgen voor eigen veiligheid, gesteund door Enge land. Dit comprtffmi is een levens- noodzakelijkheid voor Egypte, want aan zichzelf overgelaten zou het niet in staat zijn om de begeerige handen van Italië op afstand te houden. Een derde punt voorzag dat Egyptisch Soedan aan Engeland zou blijven. De Egyptische nationalisten kunnen wel iswaar hiermee geen vrede nemen, maar toch moeten zij erkennen dat de rijkdom van dit gebied verkregen werd door 'de aanplant van katoen en dit is het werk van Engeland, dat door de irrigatie van de wateren van de Nijl in Soedan groote uitgestrekt heden bodem vruchtbaar heeft ge maakt. Engeland zal nog veel toegeven aan Egypte, maar hierbij zal het zijn klas sieke politiek toepassen; niet in eens, maar broksgewijze zal het aan Egyp te de volledige zelfstandigheid op alle gebied geven, er wel voor zorgend dat zijn ekonomische belangen, de ka toenplantages en de beveiliging van haar Indische transportschepen, steeds gevrijwaard blijven. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Liberalen en soc.alisten staan tegenover mekaar als kat en hond! Op alle gebied zijn het hevige vijanden, doodsvijanden, maar er is éen terrein waar zij mekaar ontmoeten en waar zij hand in hand samengaan, als wa: e, eendrachtige broe ders, ni. wanneer het gaat om den strijd aan te binden tegen godsdienst. Kerk en katholiek vrij onderwijs. Dat hebben reeds honderden gelegen heden bewezen, onlangs nog Knokke en Schaarbeek, en nu weerom ter gelegenheid van het Congres van het Verbond voor het Onderwijs (La Ligua de l'Enseigne- ment), dat op Zondag 1 December 11. werd gehouden. Die heeren strijden zoogezegd voor de verdediging van het officieel onderwijs, maar in feite, zooals blijkt uit de ver slagen van het Congres en de aanvaarde besluiten, is gansch hunne werking ge richt cp het organiseeren van een strijd plan tegen de vrije katholieke scholen. Zij eischen heel eenvoudig de afschaffing van alle toelagen aan het vrij onderwijs. Wilt ge enkele namen van aanwezigen? Ziehier: Senatoren Dierckx, Huisman van den Nest, Renard, imats, Catteau, La- fontaine, Volckaert; Volksvertegenwoor digers Mundeleer, oucart, Pierard, De- jaeghere, Bouchery. Ziet ge wat 'n flink samenvoelen er bestaat tusschen socia listen en liberalen... En die heeren zijn allen eensgezind in den strijd tegen het katholiek vrij onder wijs! Gelieve hierbij aan te merken dat in de Regeeringsverklaring, door de drie partijen aanvaard, het statu-quo inzake onderwijskwestie is voorzien en dat we dus leven in een tijdstip van school- vredeWat zou het dan zijn moest er geen schoolvtede bestaan...? Hiermee is eens te meer bewezen dat de socialisten en de liberalen al hunne twisten en tegenstrijdigheden vergeten wanneer het gaat om met elkaar te wed ijveren inzake anticlericalisme. Liberalen en socialisten zijn eensgezind om het vrij onderwijs te bekampen, om van de officieele school d nationale school te maken er gansch het onderwijs in handen te geven van den Staat. Zij vergeten det onze grondwet de vrijheid van onderwijs waarborgt en da't diegenen die de grondwet hebben opgemaakt hier door Juist hun eensgezinden tegenstand tegenover het officieel karakter van het onderwijs, zooals onder het Hollandsch re giem, hebben willen onderlijnen. Er kan dus geen sprake zijn van een noodzakelijk officieel onderwijs en nog minder van een voorrang van dit onderwijs op het vrij onderwijs, zooals socialisten en liberalen het wel willen doen gelooven, voor deze laatste zelfs tegen hunne beginselen van vrijheid in. De Bond van~het Onderwijs waarin so cialisten en liberalen broederlijk samen gaan, handelt dus volledig tegen de begin selen door onze grondwet vastgelegd. 't Is wel eens nuttig dit te onderlijnen! «BaaaaaaaaHBHaaaGaaBaaaMKitfiia BIJZONDER KOMMISSARIAAT INGESTELD Middelen voor werkverschaffing. Een bijzonder kommissariaat voor de grensstreken is door het komiteit van den Dienst voor Ekonomisch Herstel Ingesteld. Het ambt van Kommissaris werd toever trouwd aan M. Jozef De Meyere, ingenieur der burgerlijke bouwkunde en bestuurder van de nijverheidsschool te Kortrijk. De ze kommissaris zal worden bijgestaan door een Raad van Advies, samengesteld uit verscheidene personaliteiten uit de be trokken gewesten en hoofdzakelijk uit de arrondissementen Kortrijk, leper en Veurne. De taak van het kommissariaat bestaat namelijk in: 1. Een nauwkeurige en spoedige opgave van den toestand der arbeidskrachten in de gewesten, die het ergst getroffen zijn door de gedeeltelijke afdanking van de grensarbeiders: 2. Het uitzien naar middelen om aan de werklooze grensarbeiders werk te ver schaffen, hetzij in hun eigen streek, hetzij in de naburige gewesten; 3. De wederaanpassing van de nijver heidstakken en van de werkkrachten, met het oog op het stichten van nieuwe be drijven; 4. De uitvoering der best geschikte open bare werken in de grensstreken; 5. Het verbeteren van de verkeersmid delen ln deze gewesten. Het kommissariaat is geen uitvoerend lichaam, doch zal den Dienst voor Ekono misch Herstel voorstellen doen, welke zul len uitgevoerd worden door de betrokken departementen. De taak van het kom missariaat verschilt heelemaal met die van de kommissie voor grensarbeiders welke den Minister van Buitenlandsche Zaken raad geeft, inzake het regiem oer grensarbeiders als dusdanig. Het kommis sariaat blijft in nauwe voeling met deze kommissie, doch zijn werking zal niet gal den de grensarbeiders, die in het buiten land arbeiden, maar wel de maatregelen, weike moeten getroffen worden in de ge westen waar werttiooae grensarbeiders wonen. KABINETSRAAD VAN VRIJDAG 13 DECEMBER 1935. Eten nieuwe Kabinetsraad werd gehou den op Vrijdag 13 December 11. De Heer Van Zeeland zat voor. De Raad keurde een wetsontwerp goed waarbij het LEGERCONTINGENT voor 1936 vastgesteld werd op 44.000 man schappen. EEN SPECIALE WINTERHULP zal de zen Winter ingericht worden om ue werk- locze huisvaders te steunen. Het REGIEM VAN HETT GECONTRO LEERD BEHEER werd met een iaar ver lengd. DE RIJKSBEGROOTING GOEDGEKEURD DOOR DE KAMER De Rijksbegrootinj voor 1936 werd door de Kamer op Vrijdag 13 December goed gekeurd met 128 stemmen tegen 11 en 23 onthoudingen. DE WINTERHULP AAN DE BEHOEFTIGE WERKLOOZEN Woensdag 11. is in het Staatsblad het Koninklijk Besluit verschenen dat in den Kabinetsraad van Vrijdag 13 December goedgekeurd werd en waarbij e:n Win terhulp voorzien werd aan de behoeftige werkloozen. Een speciaal steungeld van 10 fr. per week zal verleend worden binnen den ter mijn van 1 December tot 29 Februari aan de volledige werkloozen die het hoofd of den steun zijn van een gezin cn leden zijn van een tegen de onvrijwillige werkloos heid aangenomen werkloozenkas. Die betalingen zullen in vier maal ge daan worden door de werkloozenkassen. Deze hulp dient om het aankoopen van kolen en warme kleederen tegen het Win terweer. 12 Millioen frank wordt voor de ze hulp voorzien. VERLENGING VAN DEN LEERTIJD Een ministerieel besluit bepaalt dat naar aanleiding van het Koninklijk Be sluit van 31 Juli 1935 over de verlenging van den leertijd voor jorge werkloozen, deze verlenging verplichtend wordt ge steld in volgende West-Vlaamsche ste den: Brugge, Assebroek, Sint Andries, Sint Kruis, Sint Michiels, Roeselare, Rumbeke, Oostende, Breedene, Wervik, Komen Zedelgem en Wevelgem. Bijzon dere scholen zullen hiervoor opgericht worden. fill Het Verbond V. O. S. dat zijn stelselma- tgie actie tegen het Franco-Belgische mi litair akkoord onverminderd voortzst, be reidt thans een groote volksbetooging voor die in den loop der maand Maart 1936 te Brussel moet gehouden worde;). Ten einde de groote kosten te helpen dekken, door die werking vereischt, zal er met Kerstdag een wit-groer. VREDES- BLOEMPJE worden verkocht'. Het Verbond V. O. S. hoopt dat, bij dezé gelegenheid, zijn Vlaamsch en anti-mili taristische werking door het Vlaamsche volk flink zal worden gesteund. <BiaaBS!H&aaBBaa&BB3sr.:?BaaBBa BINNENLANDSCHE LEENING 1933 Woensdag morgen had de 27e trekking plaats van de Binnenlandsche Leening met loten 1933. R. 126.935 wint 5 millioen. Reeksen uitbetaalbaar met 25.030 fr. 119298 119616 120528 120565 122882 125800 126687 129037 132995 142393 142478 157769 158921 159373 163587 169130 173560 182540 184487 186316 189923 201950 203917 204878 210934 213823 217291 219160 229319 232668 233695 239136 240939 249389 253954 254596 259701 267239 267311 269517 271344 271793 277639 279235 279271 279340 280390 284519 286990 290716 294689 306963 308121 313225 317576 327845 334147 335536 339593 341207 341663 342231 352589 359507 363460 373127 380329 382035 392079 392223 Elk nummer van de uitgetroKKen reek sen heelt recht op 1/5 van oe onaer- scneiden toegewezen premien. HET LOT VAN VIJF MILLIOEN TE DEURNE Het lot van vijf minioen der Trekking der Leening 1933 van 18 December, is hee lemaal ten deeie gevallen aan een kroost rijk gezin van Deurne. Het gezinshoofd is een bescheiden ar beider die met wenscht gekend te worden. Hij beloofde de armen van zijn gemeente rijkelijk mede te deelen. SCHULD ST. H. IS25 Eer»to Trekking. De uitslag van de eerste trekking van de Schuld 5 t. h. 1925(aflossing van de afgestempelde obligaties), gaf den vol genden uitslag Vier Obligatie* van 5.000 fr. elk: 4900 4934 82252 86262 Vijftien Obligatie» van 1.000 fr. elk: 45851 45856 113397 131/77 173670 173672 173677 200734 316845 593316 627975 674221 701687 758398 758404 Vier en twintig Obligatie* van 500 fr. elk: 11633 67011 67025 67059 67079 67085 67127 67170 67174 67253 67280 67336 67407 67432 67448 67452 67455 67460 67468 67481 67533 67586 67629 67643 Vijf Obligatie» van 100 fr. elk: 230298 230301 535321 539860 554239 Die obligaties zullen betaalbaar zijn te gen pari bij de Staatskas (Nat. Bank), te Brussel, en in de provinciën, van 1 Ja nuari 1936 af. laBBHBEBBBBflBBHBBHBBHBBHBBt' Van 1800 tot 1S35 werden namelijk: 465 VI. boeken in het Fransch vertaald, 337 Duitsch 59 Engelsch 40 Italiaansch 21 Tsjeckisch 10 Zweedsch 6 S Spastisch 2 4» Russisch 2 Deensch 1 o Poolech 1 Servisch 1 Flnlandsch 945 Vlaamsche boetoen vertaald in 12 ver- scbiliise talen: the boeken zijn ter inzage van iedereen te Brussel tn h«t, Paleis voor Schoon* Kunsten, waar eene tentoonstel ling van vertaalde Vlaamsche boeken open was van 17 tot 24 November 1085. Mochten de Vlamingen, die hunne taal versteken zich eindelijk be koeren! Moch Wi zij hunne eigene letterkundigen «in- deüjk waardeereal TeL Poperlrf?# IP Bkrekening N' 15.57 3» t^oafeheekrekening TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1,00 fr. Kleine berichten (minimum) 4,00 fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t bur. Berichten op 3« bl. per regel 1,50 fr. Rouwber. en Bedank, (min.) 5,00 fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. |bf>W1IHi:!;:ib;!!l!!!in!im{'i!l!HMtimUillHI!IHlilili«IH!l!iilll[lll<!K!ll!itimiffHinHltf1Him<1MmilMliniMHMIIIINIMMIIIRim!'''m!)t1!n>''-:H'4i:i<9!i'4)««t'U4>:wuW'MO 1 Tel. 79. VOLKSHUIS, Ieperstraat, 29 Tel. 79. Produktie JAN VANDERHEYDEN H met JEFKF. BRUYNINCKX uit De Witte en Uilenspiegel» 1 en FERNANDJE BUYL, het prachtzangertje uit Uilenspiegel S met PAULA CORTEZ en GERMAINE LOOSVELDT, met FRITS VAEREWIJCK, WILLEM BENOY en JEF VAN LEEMPUTal onze beste Vlaamsche Stars. Zaterdag 21 December, te 8 uur. i Zondag 22 December, te 4 en te 8 uur. Maandag 23 December, te 8 uur. 1 Dinsdag 24 December, te 8 uur. 1 Woensdag 25 December, te 4 en te 8 uur. i Donderdag 26 December, te 8 uur. 3 De prijzen der plaatsen werden vastgesteld door het productiehuis Vanderheyden: Beneden: 3 en 4 fr.; kinders: 2 fr. - Balkon: 5 frank; kinders: 3 frank. Bespreekt uw kaarten: Telsfoon 79, Poperl ge. N^IIIIIIIIIIHilHIHHItilHHHIWIWtlfSllllttSIHilllllll!!!!!!!!!!!!!!!!!:-!! EEN GROOTE SLAG WERD GELEVERD AAN DEN TAKKAZE - STROOM. DE ITALIANEN ZOUDEN HEBBEN MOETEN WIJKEN. VAN WEERSZIJDEN ZWARE VERLIEZEN. DE VERZOENINGSVOORSTELLEN LAVAL-HOARE. ZIJ HEBBEN WEINIG KANS IN AANMERKING TE KOMEN. DE ENGELSCHE MINISTER VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN NEEMT ONTSLAG. EEN GROOTE SLAG OP HET NOORDERFRONT Nadat enkele dagen van betrekkelijke rust was ingetreden op het Noorderfront, schijnt de toestand eenigzins gewijzigd en meldt men een groote slag aan den Tak- kaza-stroom. Deze slag zou Zondag 11. begonnen zijn. Enkele duizende Absssinische krijgers hebben de Italiaansche kolomme die op gerukt was in het gebied van den Takka- ze-stroom aangevallen. De Abessiniërs melden dat zij de Italianen verslagen heb ben en de Italianen berichten dat hun troepen uit strategisch oogpunt eenigzins zijn geweken, maar dat, met de hulp van tanks en vliegtuigen, de Abessiniërs wer den uiteengedreven. De Abessiniërs geven hieromtrent geen juiste getallen dooden en gekwetsten maar dit getal zou aanzienlijk zijn. Van Italiaansche zijde werd verklaard dat een gevecht met de bajonnet heeft plaats gehad en da* de verliezen van de Asbesiniërs op 500 man geschat worden. De Italianen bekennen het verlies van 7 offi cieren, 20 onder-officieren en zwarthem- den, 48 inheemsche gegradeerden en 197 askaris, gesneuveld. Het getal gewonden was niet zoo groot. Ten Zuid-Westen van Makale zou nog een anderen slag gaande zijn die nog geen einde heeft genomen. De Abessiniërs zijn ook den Takkaze-stroom overgetrokken rp verscheidene plaatsen. Ten Noorden van Makale hebben d: Abessiniërs ook een Italiaansche post overvallen, zeven Italianen gedood en ve len gewond. De Abessinlsche Regeering heeft ook ge meld dat de bevoorrrading van de troipen verzekerd is voor twee jaar op het Noor derfront en voor een jaar op het Zuider front. Te Dessls werd een Amerikaansche ge neesheer gedood door het ontploffen van een Italiaansche vliegtuigbom die hij had opgegraven. Te Addis-Abeb- werden de archieven in veiligheid gebracht. De gelden der schat kist wellen geborgen in de grot waar de schat van Menelik berust. Maatregelen werden ook genomen om een paniek te vermijden bij een mogeiijken luchtaanval. Uit Italië komen ook steeds frissche troepen toe, zoowel ln Erythrea of ln So- malüand. Graaf Ciano, schoonzoon van Mussolini, is naar Italië afgereisd met een geheim verslag van Maarschalk Badoglio. In het bezette gebied hebben de Italia nen een politiedienst ingesteld. OP HET ZUIDERFRONT Op het Zuider- of Ogadenfront zouden de Italianen het offensief hebben hervat. Bij een hard gevecht zouden de Abessi niërs gepantserde autowagens hebben be machtigd van de Italianen. Honderden inheemsche soldaten van het Italiaansch leger zouden ook naar de Abessiniërs zijn overgelocpen. De Italianen zouden zich bevinden op 40 mijlen ten Zuiden van Sasah-Baneh. Vijftien vliegtuigen hebben Neghelli ge bombardeerd. NOG DE BESCHIETING VAN DESSIE Door het Internationaal Rood-Kruis werd een onderzoek ingesteld over de be schietingen van Dessie en van hef aldaar gelegen internationaal hospilaal. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat twee bommen zijn gevallen op het in ternationaal hospitaal in de operatie zaal en meerdere bommen ln de z??l waar de heelkundige Instrumenten wa -r:i ge borgen. In het geheel werden 1.000 bom men geworpen op ressie en telt men 50 dooden en 228 gewonden. WAPENBESTAND MET KERSTDAG? Men meldt dat de Heiiise Vader stap pen zou heQben gedaan opdat de oorlog voerenden een wapenbestand zouden slui ten ter gelegenheid van Kerstmis. DE VREDESVOORSTELLEN VAN DE HH. LAVAL EN HOARE HUN INHOUD. Nadat de Regeeringen van Italië en Abessinië aisook den Volkenbond in ken nis werden gesieid met de texst van de verzoeningsvoorstellen of wennen van de HH. Lavai en Hoare, Ministers van üui- tenianascne kanen van Frannrijk en En geland, werd de inhoud dier voorstellen ook medegedeeld aan de pers en hierdoor aan het publiek. Deze voorstellen kwamen neer op vol gende punten: Aoesoirue zou aan Italië een gedeelte van het Tigre- en Danakilgebied en van het Ogadengebied afstaan. De Heilige stad Aksoum zou aan Abessinië moeten blij ven. In ruil hiervoor zou Italië aan Abessinië een uitweg naar de zee moeten geven op grondgebied van Erythrea, ook de haven van Assab. Die uitweg zou vollen eigen dom worden van Abessinië. Meteen zou een uitgebreide economi sche expansie-zone en bevolkingszone aan Italië worden afgestaan. Deze zone alsme de de gebieden die >uden moeten geruild of afgestaan worden kunnen onze lezers best nagaan op kaart hieronder. Die zone zou aan Abessinië blijven toe- behooren maar Italië zou er kunnen be schikken over uitsluitende economische rechten. Deze rechten zouden uitgeoefend worden door een bevoorreente vennoot schap of dergelijk organisme die eigen domsrechten zou verkrijgen over alle braakliggende gronden gelegen in die sfeer. Behoudens do verworven rechten van inboorlingen en vreemden, zou aan deze vennootschap ook het monopolium worden overgedragen voor de mijnuitba- ting en de woudontginningen in dit gebied. Die vennootschap moet dan ook zorgen voor de ekonomisclie ontwikkeling en een deel van de opbrengst zou dienen ten goede te komen aan de bevolking. Die zone zou ook vrij openstaan voor de vestiging van Italiaansche coions. De Keizer van Abessinië zou het be stuurlijk toezicht over die zone blijven uitoefenen maar door de zorgen van aen Volkenbond. Italië zou hierin een overwe gende rol vervullen, maar niet uitsluitend. Zooals men hieruit kan opmerken wer den groote toegevingen gedaan aan Italië. In veel kringen was men dan ook, r.a kennis te hebben genomen van deze voor stellen, de overtuiging toegedaan dat noch Abessinië noch den Volkenbond deze voor stellen zouden kunnen aanvaarden. WAT H*T VOORSTEL LAVAL-HOARE AAN ABESSINIE ZOU KOSTÈM Op bovenstaande kaart ziet men de nie uwe kaart van Abessinië, zooals zij er na de onderteekening van het akkoord Laval-Hoare zcu uitzien. De in Het zwart aangeduide gedeelten van het Abessinisch grondgebied zouden afgestaan worden aan Italië, dus in het Noorden de streek rond Adoua, behaive Aksoem, en in het Zuiden een groot stuk van Ogaden. Het zwart en wit gestreepte gebied zou opgesteld worden aan Italiaansche kolonisatie en ekonomische expansie. In ruil zou Abessinië een uitweg naar zee krijgen over de haren Assab, die thans il Italiaansche hauden hy M At'

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1935 | | pagina 1