KLOPT OF! f Zeer «erw. Heer Kanunnik COLENS is heengegaan De Franssh-iitgslsche Militaire Samenwerking Minvermogenden Ktfonnernnre ptatSji te Leurdes Het geschil Italië-Abessinië KATHOLIEK WEEKBLAD VAM IEPEP. t oafëüecfeTtkesisf N* 15.57% INTERNATIONAAL OVERZICHT Datum dsr Verkisxtagen in Seigse BIJ DE FRANSCHE REGEERING NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DEN KLEINEN LANDEIGENDOM DOOR DE COMMISSIE VAN GENEESïiEEREN BEVESTIGD TREKKING DER yERWOESTE GEWESTEN 1821 m LUCHïVAAKTftAMF in Amerika MAKALE DOOR DE ABESSINIERS BEDREIGD. DE ITALIANEN RUKKEN VOORUIT OP T SOxMALI-FRONT DE REGENS BELEMMEREN DEN STRIJD. HET RUSSISCH NIEUWJAAR INSTORTING TE BRUSSEL OP HET NOORDERFRONT OP HET SOMALI-FRONT ZONDAG 19 JANUARI 1938 «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bareel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 19,fr. Belgiich Congo <3,— fr. Frankrijk 49,fr. Allo andere landen 69,fr. WEEKBLAD! 35 CENTIEMEN lJuNSElv V.VWBSTE, PopefTc;# *eL Popelttsn R» 4 4 JAAR. Nr 3. TARIEF VOOR EERICHTENi fCleine berichten per regel 1,69 fr Kleine berichten (minimum) 4,69 fr 2fr. toel. v. ber. m. adr. t bur. Houwber. en Bedank, (min.) 5,M fr Te herhalen aankondigingen! prijs op aan /raag. i Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen Ja, en de kleinste, die stond maar Hke roepenKlopt er op, klopt er top! Ze waren nog eens terug- pjgekomen toen ze zagen dat ze nog se woog... V/aar gaan we naartoe, vaar gaan we naartoe! Zoo gingen de gesprekken hun fgang; 't was ook te verschrikkelijk: itwee schoolbengels van vijftien Jaar rhadden een oude vrouw, die aan den Ej>oschkant woonde, met een ijzeren jfteiaaf afgemaakt om haar hT geld af I te nementwaalf frank. B 't Dorp stond in rep en roer: ieder- een moest er over spreken... maar 't gewone groepje babbelaars had toch weer 't hooge woord: de bakker. de oud-kolenhandelaar, nu rentenier, de kleermaker en een klapei of ■vijf: groote gebaren telkens 't «verhaal opnieuw in geuren en kleu- ■ren, met de griezeligste omstandig- heden vooral; en natuurlijk het noo- dige kommentaar: «Werk dan al nw leven lang dan komen er zco'n '9 paar straatjongens ze slaan U neer r.ls een hond om twaalf frank 't is verschrikkelijk de wereld loopt op h'r einde, geloof me maar... Er. allen zijn het eens om te beslui - I ten: V/aar gaan we naartoe, waar f we naartoe. D e brave menschen hebben toch I ge'ijk. Brave menschen? Wacht I even: praten kunnen ze mooi genoeg. I meer...: de bakker is reeds tweemaal gescheiden, en, z'n beste vriend, de 'tg; 1' "ermaker, eenmaal, cl belet hen dit (r.io zeggen de menschen) absoluut I r et een vroolijk leventje te .eiden; I renteniertje: nooit heelemaal dron- f fcc maar ook nooit heelemaal nuch- i te.-; e.i z'n vrouw, ja, wat zou ze er f v..i zeggen, ze mag immers ook in I t'.-.'.s 'i bottel. D'andere vrouwen? f c .vel hadden ze nooit kinderen, of, c er hebben verwaarloozen ze; kijk i. ,.r naar 't bendje, ginder op 't K, kerkplein: daar spelen ze altijd om- F 'i zoo'n goed voetbalplein is; ver- i z'jn ze echter nooit geweest i r jsc.iisn wei eens in 't portaal om I istappertje te spelen. Waarom roe- p; i c ie ouders dan nu moord en t Zijn ze zoó zeker dat hunne -deren met zulke voorbeelden r soit op dta dool zuilen geraken? De ouders van de jongste der twee ;o.dr:ir.: rs zijn toch ook geschei- c - iï.i .:ijk d:.n maar eens wat r eer toe; ae helft van die kleinen c. -.ar. dat zie je aanstonds, kinderen v..--i a .tcoliekers: n last die hen nu i c'.r arme, bleeke sukkelaars. t moet er van zoo'n stakkerds ge- voideïi later? Vooral daar het eenige m doende redmiddel hen geweigerd w rdt: «ie Godsdienst. naat ze nu nog perïekt kunnen le ze i. schrijven, rekenen; laat ze zich bekwamen in 'n heele boel andere vakken: wat zal het hen helpen als eens ds driften bij hen erfelijk belasten dan nog wel aan 't woe- le gaan? En, dan denkt men verder: niet meer aan de ouders, die nooit echte ouders waren: maar aan de school zonder God. Dat is haar oogst: misdaad op mis daad. En 't is logisch. Geen God; dan ook geen moraal meer. Die jongens willen zich vermaken en ze hebben geen geld (want ze kunnen nog niet werken), dan moeten ze 't zich maar aanschaffen zonder wer ken: en, moet er iemand om gedood, wel, eenvoudig dan doen ze 't. Waarom ook niet? Goed? Kwaad? Wat wil je kinde ren daarmee paaien als 't toch lou ter woorden zijn, als alle echte gods dienst wegvalt en de zekerheid van loon en straf voor elke daad later. Roep dan maar, bakker of kleer maker of wie ook! Uw protest ls noch een reden noch een rem. Versterk uw deuren, neem er nog vier waakhon den bij; 'n dief raakt wel overal bin nen en welke hond wordt toch eens vergiftigd. A Er zijn nog zooveel andere schul digen: dagbladen, boeken, reklaam- borden, kinema. 't Kind kan niet naar school gaan of het moet er voorbij: cp alle muren aankondigln gen: «Plezier, dol plezier; da's 't le ven! En weer hetzelfde logisch besluit: Daarvoor moet je geld heb ben; dat neem je waar 't gemakke lijkst te krijgen is, dus bij de zwak- sten. oudjes en gebrekklgen. «Klopt er maar op! En op. 'n nacht is 't gebeurd. Vooruit nu: voor mij dat geld 'k ben jong en 't leven is te schoon 'n Barbaarsche levenshouding, maar waar .we zeker naartoe moeten als geloof in Christus en Zijn liefdewet verworpen worden. Maar hij is de grootste schuldige, die God overal buiten wil drijven, en die systematisch de leekenmoraal op dringt, in scholen, gestichten en hos pitalen: DE VRIJMETSELAAR. Men heeft eens ergens een oproep bekend gemaakt: «Vrijmetselaars ge vraagd voor onbetaalde verzorging van melaatschen in China.Vraag maar op: ze komen toch niet maar ze zullen nog een beetje harder blaf fen tegen alwie maar eenigszins me- dehelpt om hiervoor apostels en dikwijls ook martelaars te vormen Ze schelden verontwaardigd: «Op zestien jaar trekt ge de'kinderen aan naar 't klooster. En zij? Ze ma ken moordenaars van vijftien jaar. Och, spreek toch geen strenge straf over deze twee dompelaars vooraleer al die andere, groote schuldigen re kening geven... Zelfs voor hen die diep gelooft met christen ideaal voor oogen en die de Krachtbron kent der heilige Commu nie, kan het soms zoo'n strijd worden op leven en dood tegen de bekoring, En wat dan? Indien alies wegvalt en daarbij heel de omgeving van moderne heidenen en genieters U meetrekt; en als ge maar twee zwakke kinderarmen hebt om U te verdedigen? Aan de vruchten kent men den boom. ...De leekenmoraal: de schandvlek, maar tegelijkertijd ook de straf on zer moderne tijden. Naar PIERRE L'ERMITE Wanneer wij deze verschrikkelijke zin- smae neerscmijven, kunnen wij net zeil' nog niet geiooveu aat net ae orutaie, d.^eVige, scurijnende werkelijkheid is. Ai ü.egemn a.e ruin. colens persoonlijk neo- btn te*ena gevoeien aoor dit vernes een zworen siag, een pijniijK en drunkena leen. Wij, me in zijne onmiadeiujke na bijheid ueooen geiceid, cue nem gekend limoen ais oen gcueiaen leider, den geest- üriuxgen oeziextx, den neiugen proost van onze cnristeiijKe aroeidersoewegicg, zijn dxep ge tronen, zooms men ge tronen is bij net neengaan van een geiieioen vriend. In zijn naitenjkheia, zijne toewijding, z.jn vaderlijke goeaneid, zijn innig me devoeren in ae minste onzer moeinjkhe- den, ngo net geneim van de sympataie die nij wist op te wenken. Wij weien aat wij door Kan. Colens' aU-ci ven een onnersteioaar vernes onder gaan, waarvan wij aen omgang sieents Zux*m kunnen peiitn eens aat ae somoere dat,.n van de teraaraoesteiling zuilen Vw.oij zijn, eens aat ae dagenjitsche on- dervmollig ons zal ieeren we ine kraent, Wcmcn sternen steun, we Ine helde voile tö^mjding ons werd ontnomen. uroot en pijnlijk zal de ontsteltenis zijn in eoiiscu ae carxsteffjke aroeiüersoewe- gm*. rn diegenen cue man. Colens mocn- U.u ontmoceu op onze Congressen, op ome uocidie Wei sen en Vergaaeringen, wmoen gctioiien aoor ae bnjae nartenjk- hc«o van omen Kanunnik aie, spijts zijn Bo-t-us waiiKcicuae gezonaneid, steeas min zaam, opgetogen en geestamug was in Zuju OOI uanstm ue christehjke aroeidersbewe- g.ng ouncrgaat aoor ait afsterven van den gemtcnjscu raadgever Van het Algemeen Cm laten w .rKeiovei oonu, een oimerstei- baai vei'lies. jaiaeiuaaa, Kanunnik Coiens was een Waar ander, mj naa werkenjg ae gave van Vt gezag, aat hij op een nem eigen wijze Wist te uoen aanvaarden, mj was een oe- s.mugcu maren geest cue, on- meest verwaroe toestan- ...g tot oe meest rede nen wist te onder- wwo strotten zm van -.-mvcuen-ieider. - .,..o te hrugge ge- ,vii u.s i ...tl ntsvi iwii. Na zijn hu— oiorastucuen in net ht node wij Kscoilege Zijn geooortestaa, ging hij naar net t inarie neo Xiii te Leuven m 18J5. h 's.aueeruc aioaar aan het Hooger in- bt.fuut voor Wijsoegeerte en werd doctor in wijsbegeerte volgens 6t Inomas in l«9y. Na twee jaren te hebben doorgebracht in net Groot Seminarie te Brugge, trok hij opnieuw naar Leuven in 1901 om er theologische studiën te beginnen en be haalde er den doctortitel in 1906. Na een paar maand coadj utorschap te Torhout te hebben waargenomen, werd hij in 1906 benoemd tot Onderpastoor van de St Pieters en Pauiuskerk te Oostende en meteen aangestt.d tot geestelijken raadgever van de christehjke arbeiders- p.gauisatieg yan u»ma. C«w h-. werkehjk in zijn element, daar leerde hij ae aroeiderskias hemeooen met de groote liefde die hem steeas heeft gekenmerKt en cue best tot uiting komt in zijn boek De vorming van ie uiers voor sociale wer aen». Daar neeit hij zich gespannen voor net werK waaraan nij ganscn zijn leven zou wijden. De Oostenoscne organisatie werd aoor hem hervormd, hij stichtte er eene vereemging voor de Staatsoedrenden en oraent er vrouwenwerken tot stand. in i9xs wera nij aangesteld ais geeste lijKen raadgever van net arrondissement^; wciKersveruona Oostende - yeurne - Duts ihurae. in 1921 werd hij den geestelijken raad gever van het Algemeen Christen .Wer' nersveroond van joeigië en lid van net mgemeen Secretariaat van Sociale. Wei sen. in 1925 werd door hem de economische organisatie van ae cnristehjke aroexuers- otweging op touw gezet: Beigiscne Aroei- uerscooperatie, opaaroank. Verzekeringen, enz., enz. in looi werd hij Ridder in de Leopolds orde. Tenslotte kon xuj in 1902 voorgoed de verwezenlijking aanvatten van zijn le vensdroom, in. ue sucntnig van de cen- traie voor Voucsontwikkemig van net Al gemeen Christen Werkeiaverbona, het meest gehelde werk onaer ai zijne schil- terende verwezenlijkingen. ie on is enkeie weken geleden legde hij de xaatsve hand aan een werk aat ais het ware zijn testament zal zijn aan onze priesters-sociaie raadgevers van ae cnris- mnjke aroeiaersorgamsaties. in ent boekje straait vooeoig uit de groote heioe oie in uit priesternart was ontioaeu voor ae ar- oeiaer&kias. De taak van de proosten m ae organisatie voor volwassen arbeiders» zal onze proosten aanzetten om net ze genrijk werk van Kan. Colens in zijn geest voort te zetten, an aeze brochuur zegt hij ergens het volgendeDe aroei- uer is een miskende, vernederde en lij nende broeuer, maar een broeder met prachtige gaven. Werkelijk, is hij niet onze neide waardig? Meer kan men niet zeggen. Kanunnik Coiens heelt de werkheaenstand nzn.....< met gansch zijn edelmoedig hart, niet ganscn zijn vurige aposvehzei. in dienst van ue aroexderamas heelt inj gam>cn zijn leven doorgeoraent, heelt hij tot over spanning toe gewroet, urn koste van zijne gezonaneid. Voor ons, aie hem gekend en oemina nebben, zal hij stede het prach tigste voroeeid blijven dat ons kan gege ven worden m ons dagehjksch ieven van sociale werkers. Het Secretariaat van het A. C. W. Naar een verklaring van Laval in de Fransche Kamer hebben de mili taire staven van Engeland en Frank rijk besprekingen gevoerd van tech- nischen aard. Dat is gebeurd in het begin van de maand en enkele da gen later vernamen we dat de Fran sche vloot zou kruisen in de Middel- landsche Zee, terwijl de Engelsche vloot oefeningen zou uitvoeren in de nabijheid van Gibraltar en langs de Spaansche kust in de Atlantische Oceaan. Officieel heet het, dat die verrichtingen niets te maken hebben met het Italiaansch-Ethiopisch Con flict, maar de verleiding was te groot om het niet in verband te brengen met de Oost-Afrikaansche oorlog. De dagbladen en vooral de Duitsche heb ben de Engelsch-Fransche militaire afspraken en de vlootmaneuvers van beide landen druk gekommenteerd in dien zin. Trouwens de oorsprong van de Fransch-Engelsche militaire samen werking vloeit rechtstreeks voort uit de vijandige spanning tusschen Italië en Engeland. In Oktober 1935 heeft Engeland tot Frankrijk de vraag ge richt, wat het zou doen in geval de Engelsche vloot in de Middellandsche Zee door Italië aangevallen werd, gelet op artikel 16 van het pakt van d" Volkenbond dat de wederzijdsche steun voorziet van alle leden tegen over een land dat zou aangevallen worden. Frankrijk heeft daarop ge antwoord dat het bij voorbaat het princiep van die solidariteit aan vaardde, maar op een algemeene wijze, namelijk voor alle gevallen die zich zouden kunnen voordoen op het vasteland. Zoo stond Frankrijk borg voor hulp aan Engeland, niet alleen in het geval van aanval van Italië tegen Engeland, maar voor alle mo gelijke aanvallen van het vasteland, op voorwaarde echter dat Engeland zich ook verbond voor alle aanvallen waarvan Frankrijk het slachtoffer kon zijn. Frankrijk zag hierin het middel om Engeland aan zich te ver plichten in geval van 'n Duitsche aanval. Engeland daarentegen wilde liefst de wederzijdsche hulp beper ken bij 'n aanval van Italië op een van de twee partijen. Engeland was op dat oogenblik min of meer be dreigd in de Middellandsche Zee. Frankrijk was enkele jaren geleden nog veel rechtstreekscher bedreigd door Italië en wie weet zou 'n mis lukking van Mussolini in Oost-Afrika de tijdelijke Fransch - Italiaansche vriendschap doen keeren tot her nieuwde vijandschap met bedreiging van de Zuid-Uosteujke grens en van zijn koloniën in Noord-AfnkaTu- nizië en Aïgerië. Welke van de twee standpunten ge zegevierd heeft bij de besprekingen vait nog moeilijk uit te manen. Er is zoo weinig over benend. Toch schijnt het dat het Fransche standpunt door Engeland voor 't groot deel bijgetre den werd, want de Duitsche pers heeft zich razend op die militaire toenadering geworpen en het een schending van het Verdrag van Lo carno genoemd. Duitschland had te veel vertrouwd op ae stelling van Engeland om zich niet te veroinden op het vasteland. Het had wellicht gehoopt op de stilzwijgende steun van Engeland. En nu werpt dit land zich in de armen van zijn aartsvijand. Is dat niet om razend te worden1 Reeds heeft het 'n uitkomst gezocht om het verloren terrein terug te winnen. Het beweert dat Engeland zich niet een zijdig met Frankrijk mag verbinden, maar gelijkaardige besprekingen moet voeren met de Duitsche legerstaf Ook in de Italiaansche pers begint het vertrouwen in de vriend Frank rijk te tanen. Frankrijk heeft welis waar remmend gewerkt bij de be handeling van het geschil voor de Volkenbond, maar de omstandigheden hebben het verplicht steeds meer en meer 'n anti-Italiaansche houding aan te nemen. Het heeft moeten deel nemen aan de sankties tegen Italië en nu zendt het reeds zijn vloot naar de Middellandsche Zee Er is wel de gelijk reden om te vreezen dat de oude Italiaansche-Fransche animosi teit zal terugkeeren van in den tijd dat men sprak over dreigend oorlogs gevaar tusschen Italië en Frankrijk en dat er groote Fransche legerma- neuvers gehouden we. den in de Al pen. Als de Ethiopische veldtocht mis lukt, zal de Italiaansche expansie- zucht zich weer naar Noord-Afrika richten. Het is ook 'n fijne zet van Enge- Idnd om zijn vloot uit de Middelland sche Zee terug te trekken en de ver dediging van de weg naar Indië tij delijk. over te laten aan 'n voor het oogenblik nog met Italië bevriend land. Als het bij gebeurlijke vredes onderhandelingen Italië nog wat toe geeft, daar waar de eigen belangen niet bedreigd zijn, dan worden beide landen nog goeie vrienden. Voorwaar Engeland kent de kunst om te heer- schen. Er wordt beweerd dat Frankrijk graag met Engeland 'n overeenkomst had gesloten in den aard van het Fransch-Russische militaire bondge nootschap. Doch Engeland schijnt hiervoor maar weinig te voelen. In de Parijsche Editie van de New-York Heraldwordt zelfs gemeld dat er geen Fransch-Engels:h militair bond genootschap zou ontstaan zijn, aUeen maar 'n vrij los plan voor wederzijd sche hulpverleening in geval van niet verwekte aanval in toepassing van art. 16 van het Volkenbondspakt. Dit zijn natuurlijk maar woorden, pakt, overeenkomst, bondgenootschap kun nen in toepassing dezelfde waarde hebben. Volgens dit blad ook, zouden de strijdkrachten te land, te water en in de lucht onverwijld gemobili- zeerd worden en zouden de Engelsche strijdkrachten mogen gebruik maken van Fransche legerkampen, vliegvel den, oorlogshavens met arsenalen en dokken. Engeland- zou met zijn vloot de Fransche kusten 'helpen verdedi gen terwijl de Engelsche luchtvloot de Fransche industriecentra zou be schermen. Welke ook de juiste vorm van de Franscn-Eugeische militaire samen werking moge zijn, het is niettemin een verrassende gebeurtenis op een oogenblik dat er geruchten zijn van Italiaansch-Japansche en Duitscii- Japansche besprekingen, op een oogenblik dat er sprake is van de oprichting van 'n anti-Geneefscn front. De geschiedenis is een eeuwig heroeginnen. De bondgenootschappen van voor den ooriog ontstaan weer, de namen alleen veranderen. De be dreiging van oorlog is niet meer van de lucht. Met Goas hulp en wellicht dank zij 'n spoedige nerneming van het ekonomische leven over geheel de wereld zal grooter onheil voorkomen worden. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Het Regeeringsvoorstel om den datum der aanstaande verkiezingen eerst vast te stellen op 6 Oktober e.k. werd in de hoofdafdeeling van de Kamer besproken en verworpen met drie stemmen tegen twee en drie onthoudingen. De hoofdaf deeling stelde voor de verkiezingen vast te stellen In Mei aanstaande. Wellicht wordt de nieuwe kiesstrijd zeer nakend. <BE3EsaBBBaaaBHzaBsnsBEaBM Leest en overweegt den oproep U ge> daan door de Nationale Maatschappij voor den kleinen landeigendom, en, zoo gij, voor U en uw huisgezin, van zin zijt te pachten of te koopen 1) een hof van ten hoogste 5 aren, ofwel 2) een huis en erve van 10 tot 50 aren, of wel 3) een hofsteed- je van ten hoogste 6 hectaren, laat niet na zulks kenbaar te maken ten stadhulze (secretariaat), opdat de stad, bij de Natio nale Maatschappij voor den kleinen land eigendom, betrachte wat gij begeert. In 1895 vroeg Z. H. Paus Leo XIII, ln een vermaarden wereldbrlef, dat men den werkman een stuk land zou bezorgen, cp- dat hij het noodige voor zijn hulsgezin zou hebben, en onafhankelijker worde van de arbeidsmacht. In 1935 vroeg Pius XI de vermeerdering van den eigendom voor de arme klassen. Bij Besluit van 27 Februari 1935, richtte België eene Nationale Maatschappij op om de minvermogenden land te verpach ten of te verkoopen. Pacht of koopt dus wat land, en verbe tert uwen stand. IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBhBBBEBBBBBBBBS§SBEj39iilBnBSB3BiHildl!k 121* Trekking van 15 Januari 193S. R. 27878 Nr 18 wint 1 miHioen. Al de andere nummers van dejf reeks i ia betaalbaar mxi 259 iraak. In het laatste nummer van het Jour nal de la ixrotte publiceert Dr Vauet, voorzitter van de Gemesiieerencomnussie te Lourdes, een ollicieei verslag over net ziekteproces en de piotsehnge genezing van Jvxejuiier Margaretna Degoile. Aan au versiag ontieenen wij het vol gende, naar ue vertanng van De Maas bode Mejufïer Degoile is 20 jaar oud en af komstig uit Mauzun, een aoxpje in Noorü- Auvergne. in Augustus 19S4 is zij met ae diocesane bedevaart naar het bisuom Clermont-Ferrand naar Lourues gegaan en enkele dagen later, op 4 bcpvemoer 1934, is zij plotseling van een cnioniscne hersenziekte en een totale veiianxmmg.ge nezen. Reeds als klein kind had mejuffrouw De6ohe vaaz zware hooidpijn, ore nare li chamelijke en geesteiijae ohbWxKKenng be lemmerden. Tengevolge van aeze vooivuu- rende ongesteianeid zon net kind sieents zelden ae schooi bezoeken oi met naar vriendinnetjes spelen. in 1928 traden heftige pijnen op in de ruggegr&at. Ken bekwaam gcueesneer Dr Vinai de Fréhac uit Clermont-rerrand werd in consult geroepen, die mejuffrouw Degoile meermaxeu nauwzeurig onder zoent en verschillende Rouigeirioto s net maken. Onaamts ane zorgen aer genets- iieeren traa geen enkele verbetering in. Integendeel, de pijnen werden steeds hei liger en ook de rechterdij en recnterKine werden aangetast. De dokters gaven den raad om de pa tiënte naar een streek met een ander mi- maat over te brengen. Maar ce onaraag- hjae pijnen waren een beletsel can het kleine patiëntje te vervoeren, zoodat zij in het ziekenhuis te Clermont verder ver pleegd werd. Ook de medische huip van Dr Deal, een oogspecialist, moent met ba ten. Mejuffrouw Degoile verloor meer en meer het veitrouweh in de mogelijkheid van haar genezing. In 1933 werd de linkerarm geheel ver lamd en deden zich ernstige verschijnse len voor van tubercuiosen aard. De toe stand van de patiënte was van dien aard, dat blijvenae verpi ging in een zieken huis te Clermont noodzakelijk was. De geneesheer en verklaarden tenslotte, dat mejuffrouw Degoile ongeneesnjk ziek was. De patiënte, aie lichamelijk zoozeer ach teruitging, dat zij bijna geen voedsel meer tot z:ch kon nemen, stelde al haar hoop op redding en genezing ln een bedevaart naar Lourdes. Haar verblijf in het gena deoord in Augustus 1934 schonk haar wel den vrede des harten en de tevredenheid jn §aar j^t. Jn |y$£eg)l pa de aitsen- cominissie te Lourdes was het meisje on- ueraocnc en weru ten rapport over haar' AtöJÊvvUOCaSUUlitt jshkeie uagen na naar terugkeer uit LouxUss, cp utn aoiiu van J Lcpuember, votxue mtjuhiouw Lc^one naar muenttn terugkeeren. mj kou z.on in naar' o-a op- nciitsff en ueu anderen morgen zens zon- uex* texhge nuxp eernge sexneuen wana-ien .nok naar- cxnouiscxxe nooxdpxjnen waren veruwenen, ttiwijx ae anuexe Zxekxcver- scnijxistxen ine» meer waxunstmoaai* wa ren. jjr. Vinai de Fiéhac heeft, na een uit- geoi'cia onderzoek, veikiaaru, aat ue pa- ue.xte to vaar genexxen Was. cok Uxt uv.» tweoue oxiderzoek in Ja nuarr 19oo Dxeek, aat er geen spoor meer van de vroegere ziekteveisunijnséxen te oeep-Uren was. in tseptemoer 1935 heeft mejuffrouw De gene nogmaais een bedevaart naar Lour- ues cnu-rnomen, waar zij door zestien doctor en van net pciinahcnte artsenou reau onderzocht wexflU xuj uit onuerzoes was ook tegenwoordig prof. Dr. nuy uit Ciermont-r errann, ore de patiënte voor naar genezing meerdere maren onderzoent en oenanueia had. Na Uitvoerige beraadslagingen kwam de artsen-commissie tot ae conausie, aal ae ze piotsexinge, totaie en biijvcnoe gentzmg van mejdxxrouw Degone met op natuurnj ke wijze vermaaiu kan worden.» «xBajawHiiiaiBasaa Onder de onderscheidene OuJ-blrijdcrs bonden van het land werd een akkoord bereikt tot het indienen van een voorstel voor amnestie aan Oud-blrijders. Dit voorstel werd de Kegeermg voor gelegd. Wij kunnen alleen hopen dat het voorstel mocht aangenomen worden. 17 DOODEN De grootste ramp die de verkeers luchtvaart in de V. S. reeds trol Tusschen New-Ark en Los Angeles, na bij Evankley, is het verkeersvliegtuig Southerner ten gronde geploft. Er zijn 17 dooden waaronder 14 passagiers. De oprzaak dei jamp werd nog niet vastgesteld. Te Parij» werd een Ministerraad gehouden waarin de datum der aanstaande wet. gevende verkiezingen bepaald werd. Minister-President Laval verlaat het Elysce. OPROEP TOT HET PUBLIEK Dc Nationale Maatschappij voor den Kleinen Landeigendom, ingericht door de Besluitwet van 27 Februari 1935, heeft haar werkzaamheden aangevat. Deze instelling heeft voor doel kleine landeigendommen ter beschikking te stel len van minvermogende personen die door het bewerken er van, ruimer den kost voor hun gezin zullen kunnen verdienen; het werk in de open lucht zal tevens een wel doende bezigheid zijn gedurende de vrije uren of tijdens de gedwongen werkloos heid. Om dit doel te bereiken, beraamt tfe Nationale Maatschappij het hiernavolgen de plan: 1. Het aanleggen van gronden in tui nen van ten hoogste 5 aren. De werklie den, die van tuinbouw nog weinig afweten, zullen met raad en daad worden bijge staan, betgeen hun mogelijk maken zal met een beetje goeden wil de noodige groenten en aardappelen voor het huis. houden te winnen. 100 m2 tuin, goed be werkt, kunnen een schoone stuiver op brengen. 2. Het tot stand brengen van kleine teelteij, over het algemeen van 10 tot 20 aren, kunnende gaan tot ten hoogste 50 aren, met eengezinswoning en bijgebou wen. De kleine teelten, voorbehouden aan diegene die reeds op de hoogte zijn van den landarbeid, zullen aangelegd worden in den omtrek van de nijverheidscentra opdat de belanghebbenden gemakkelijk op nun werk zouden Kunnen geraken. 3. Het ter studie leggen van de in richting van kleine landbouwbedrijven van ten hoogste 6 Ha., voor personen die met het landbouwbedrijf heexemaal ver trouwd zijn. Dank zij het geld door de Regeering ter beschikking der Nationale Maatschappij gesteld, zuilen deze kleine eigendommen zoo goedkoop mogelijk kunnen verhuurd of verkocht worden, en zulks met al het gemak dat de wet reeds voor goedkoope woningen voorziet. De crisis is scnerp, 'vele fabrieken zijn gesloten en zuilen misschien voor eeuwig gesloten blijven. De nijveie standen, getroffen of be dreigd aoor de werkloosheid, moeten zich inrichten cm door eigen aroeia aan hun gezin voedsel en wexZxjn te bezorgen. De voedende aarde biedt u haar huipDionnen; iaat niet na er gebruik van te maken. Ondanks den narden tijd, zijt gij zeker uw gezin aan den kost te herpen in de Kaime afwachting van betere aagen. Laat u dus inschrijven op het Gemeen tehuis opuat de Nationale Maatschappij ingelicht weze over ae behoeften in de verschillende streken van ons land. En dat ai degenen, voor wie deze oproep geen rechtstreeksch belang oplevert, ons nun medewerking verieenen en ons de gronden aanduiden dis wij zouden kunnen aankoopen om ze te laten bewerken. Namens den Beheerraad; De Direct.-Generaal, De Voorzitter, tget.) R. NARIQÜE. (get.) F. GOSSERIES. ia.tL£fi«Bti£NB«iii»MM«aBMiiaaBaaB Donderdag kreeg de Regeering Laval Niettemin blijft het verzet tegen d?n opnieuw de meerderheid ln de Fransche Heer Laval zeer groot. Kamer, met 315 stemmen tegen 251. IBBBBflaBBBBBBBBBBBB!2BSH9HBBfaSBEBflBBBBaiSBBXl!33aBB9aEI!3BBB - .4 werd in de Ru«»!xche kerk te Pariji ge vierd. De Metropoliet Eugeen ontvangt de gelukwenschcn der geloovigen. uu.5iiiuas.iB«HJiiBflaaati!iB«aeasB EEN WERKMAN GEDOOD In een huis waaraan veranderingen wer den gedaan is het keldergewclf ingestort, te Brussel. Een arbeider werd hierbij ge dood tu drie anderen erg gewond. DE STRIJD OM MAKALE. Op het Noorderfront schijnt het voor deel van den strijd meest naar de Abes- siniërs te gaan. Makale zou bijna omsin geld zijn door de Abessiniërs, maar door dat zware regens zijn gevallen, zijn alle wegen, oude en nieuwe, onbruikbaar ge worden wat tot gevolg zou heboen dat bij een terugtrekken, alie materiaal door de strijders zou moeten achtergelaten worden. Dit legt grootendeels uit waarom de Italianen met den uitersten moed Makale verdedigen, stad die zij waarschijnlijk bij droog weder zouden heoben ontruimd we gens den druk van den vijand. In het begin der week wera gemeld dat bedoelde stad door de Abessinièrs was in genomen maar zulks bleek onwaar; het dient toch aangenomen dat gevechten werden geleverd in de onmiddellijke nabij heid der stad. De Italiaansche vliegtuigen zijn steeds zeer bedrijvig op het Iront en doen dage lijks verkenningen of bombardementen. Aan de Gheva- en Gaoatstroom zouden de Italiaansche troepen enkele Abessmi- sche legermachten hebben uiteengedreven. De krijgers van den overgeloopen Ras Goeksa moeten de politiedienst waarne men in het veroverde gebied, onder toe zicht van Italianen. Door de regens werd de Daan tusschen Dessie en Aaais-Abeba herschapen in een moeras waarop ane verkeer onmogehjk is. De Italianen houaen steeds staande cat de Abessimers dum-aunikogeis zouaen ge- Druiken. Bij de haven van Massoua is een Ita- liaanscn vnegtuig neergestort. De twee in zittenden werden geaood. Te Addis-Abeba werd d>e gedoode Zweedscue doktor plechtig ten grave ge- aragen. De Negus woonae ae begrafenis plechtigheden Dij. Een ADessxniscne kolom die met voedsel oprukte uit Amua Aaxauji, naar ae troepen van net front, werd aoor ae Italianen on derschept die 1.000 zakken rijst en graan ouit maakten. De strijd rondom Aksoum en Makale is zeer hexxxg en de Itaxianen schijnen in kritieken toestand aiuaar te verkecren. De stad bokoia werd gebombardeerd door v neg tuigen. Giitgasooinmen wer ueu op de stad geworpen. De stad werd groo- tcuaeeis vermeid en de kerk aer gemeente wera ook in purnen gesragen. Tien per sonen werden unna gemaakt door ae gfft- 0asscn en vijf annexe afgrijsenjK vermand over ganscn het ncnaain. Tien personen aw am mi om onaer ae pinnen wijl veer an deren gekwetst werden. Ken oerrent weru ae wereld ingestuurd waaroij gemerd werd aat naoij Aksorna de Aoessuners vier vliegtuigen, 12 motorrij tuigen en macmenge weien zouaen nebben veiovera; aoor ae itananen werd dit een ter gelogenstraft. Aan ue Gheraxta zouden de Abessiniërs een overwinning heDoen benaard op een xtauaanscne aiuecimg die t» man verloor evenais twee macniengeweren en een groote hoeveelheid wapens en muilezels. Totnogtoe zouaen de Abessiniërs reeds 24 tanks nebben veroverd op ue Italianen, waarvan er Z3 nog m dienst zuiien kunnen worden gesteid. Militairen zunen opgeleid woraen om die yeununacaienes te ieeren besturen. DE ITALIANEN RUKKEN 7fi KM. VEKlER OF. De Italiaansche troepen, samengetrok ken naoij Doro, hebben op 12 Jan. ff. de xegers van Ras Desta aaugevanen en deze teruggedreven. De legers van Ras Desta bedreigden Itaiiaanscn Ëomaliianti. De itananen zouaen bij dezen aanval tot 7(1 urn. diep Abessinie zijn kunnen doordrin gen. Ras Deotr, «üe eerst om versterWngen seinue, intusschen zijn troepen weer m handen hebben gekregen en heelt deze ■stellingen doen innemen ten Noorden van doio, oixi een gebeurffjken nieuwen Itaii- aanschen aanvat het hooid te kunnen bieden. Op het Scmalffront vallen ook zware re gens, die de krijgsverrichtingen ten zeer ste belemmeren. Gezien ue vliegtuigen moeilijk de Abes- siwsche troepen kunnen ontdekken, die zich weten te scnuffen in de dichte struik gewassen, vermeien deze nu systematisch net vee dat er verspreid is tot voedsel van de Abessffusche troepen. Als gevolg van het verspreiden door de Italiaansche vliegtuigen van vlugschriften gericht aan de Abessinische bevolking, neelt de ueajaz Nasiboe een boodschap gericht aan den Itaiiaanschen Generaal Graziani, waarin hij o. m. verklaart, dat Abessinie steeds zijn gevangenen eerbie digt, dat de itaiiaansche vlieger waarover wiaak door de Italianen werd genomen, door bombardementen, onthoofd werd aoor boeren, aal de Abessimers de inter nationale wetten naleven wijl de Italianen weeriooze burgsrsbevoiking, rood-kruis- posten, c-.z. bombardeeren, wat een in- ureuk is van de internationale wetten en de eer van Italië aantasten. De Abessiniërs zullen ir.tusscnen hun gror.tl tot het uiter ste verdedigen. De Provintie Bali, in dewelke de Italia nen nu langs Doio willen binnendringen, is voor hen gevaarlijk, daar aldaar de ma- I laria heersclit. Deze ziekte heeft reeds veel slachtoffers gemaakt. De weg langsover de Provintie Bali naar Addis-Abeba, wordt ook nog onderbroken door een wosstijn waarachter 160.000 soldaten zijn opgesteld. Addis-Abeba is dus op verre na nog niet bereikt. De soldaten hebben er ook bijzonder veel last van de muggen en andere ondra gelijke insecten. Te Mogadiscio ls een nieuwe legerafdee- ling zwarthemden uit Italië toegeko men. De stad Oealdia, nabij Dessie, werd door vliegtuigen gebombardeerd. 14 Burgers werden gedood en 35 gekwetst. Rocü- Kruistenten werden eveneens geraakt. De helft der stad werd verwoest en ging in de vlammen op. Volgens de laatste berichten uit Rome nopens de gevechten nabij Doio zouden de Abessiniërs in aie streek in wanorde vluchten en groote verliezen hebben gele den en naar een verklaring van den Negus zouden de Abessiniërs grootc-n buit hebben gemaakt, de Italianen achteruit hebben gedreven, wijl de strijd nog voort woedt. Geraakt daar wijs uit? DE MAANSVERDUISTERING IN ABESSINIE De maansverduistering die wij op Woensdag aer vorige Wx.sk ruet kuilden zien door de weemgesteitenis, wt» mei goed zichtbaar in Aoessime en verwekte er groote beroering onaer de bevolking. EvOWcl de Abesoiniscne krijgers a.s de Askaris heDDen in dit natuurverschijnsel een teeken des h meis tot overwinning ge zien, en nebDen te a.ei gAegem.x.x, g.x.u.1- gxh en geaanst. MAAJttStiliix.v BADOGLIO VRAAGT Öil.Otlii IRAN ViUtS T LitAlxN Git.» Voigens een Engelsen aagoiaa zou Maar schalk Laaoguo, aan ue itanaauscne xte- 06ci'iklg, VcAötAJiiKiiiötil UtUffCÜ kcv'iaa^Ci CC w«i öu.oou lauc. lucuu&ixubCiLt tioe- pcu aer 0ëi'&dblcc«& Zau€ii CóuU ikib tyOiQcC g^dtUUi'U. MAAKSCUALK BADOGLIO ZOU W UiWUziM Vkuii.fr Ai\ GILA Ui.i ÜL/jUll jJilLTi/dltLDL.) Lil De Dacy iiiïne^ca aut Maar- ócnaik x>auoguo uaui itaua z&i ttiuohct- .CU Oül fcCk^iiuiiciUkvreCuiiKiU, Dit Dencnt worat te itonic gelogenstraft, OVEU VREDESVOORSTELLEN. Naar verluidt zou Mussonm mans wei oexciu zijn vreuesvuoistehen te aanvaar- u€U, tU£ iiCiil Wei VUiUuciiHig toUU- acü bCUtiUiÉcil. Ahucizijus werd terüaa.ae maal gezegd, Qixt meune vreucsonucruanueiingcn ge- xxuan werucn zoowei van wese ue Be.gi- scne Vorst ais van ue xveigisciie itegeci.ng en ook aoor net vatiaaan. Deze geiucxitcn Wciucii naderhand geio- geustrait zoowei aoor ue Kcigiscne xvegce- xing ais aoor net vatmaan. itr weru ook gemeid dat Mussonin zou vragen aat ds voikenoond een Onaerzoekskomuussie naar Aoessinië zou sturen. 19.000 ITALIANEN ZOUDEN HUN LAN'D ONTVLUCHT' ZIJN. Volgens de Evening atanaard zouden reeus seaert het begin van aen ooriog IC duizend rtanauen, voornamelijk uit zuid- xyioi, het rand ontv.ucnt zijn om aan nun mnitaire verpachtingen niet te moe ten voiaoen. in Zuiu-üiavië zouden zelfs concentra tiekampen opgericht worden om aie viucn- telingen onaer dak te brengen. Zeude Diaa oevestigue nogmaals aat de oproer, uie zien te Merano voordeed, wel praats had. intusschen logenstraft Italië alle der gelijke berichten. DE KOSTEN VAN DEN OORLOG. De Italiaansche Regeering heeft een de creet uitgevaardigd urn een nieuw krediet van 650 miilioen lire ter beschikking te sttuen van het leger voor het bekostigen der krijgsverrichtingen iff Oost-Afrika. VITTORIO MUSSOLINI MAG YAN GELUK SPREKEN. Het vliegtuig van Vittorio Mussolini, zoon van aen Duce, nam ook deer aan het oombaraement van Ainba Araaam. Zijn vliegtuig werd door een houwitser geraakt die ontplofte in de kamen en het machie- negeweer buiten werking stelde. Niemand werd gekwetst en de pnoot kon nog onge deerd de Italiaansche iuffes bereiken. DEZE DIE 1EKU GKELKEN. In November en December zijn naar Itahé 1247 man teruggekeerd ore leden aan tropische ziekten, oicchts een gewon de Italiaansche officier werd naar Italië teruggebracht. De tropische ziekten zuiien de Italianen nog veel last veroorzaken. 39 TON GIFTGAS SEN NYiAR AFRIKA. Tusschen 7 en 12 Januari, werden door de Italiaansche stoomschepen 29 ton gfft- ooinmen naar Oost-AIrika vervoerd. Ons dunkt zouden ze zulk moordmate- rifcai toen wei aan het Euez-kanaal mogen ophouden. «BKaaaaaas»a8BKfiüi.iiaBaBaaBB HEBT GE OOIT EEN GOLD BOORDJE GEDAAN OM EEN EN ANDER KENNIS AAN TE ZETTEN TOT 11ET ABONNEE KEN' OP ONS BLAD, DANK EROM»

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1