Voor de Betooging van 22 Maart 09 Hofftolieks Vlamingen en Kntii. VI. Nationalisten der Kempen Crek&ect saam ten kiesstrijd In de Boeien Oml^g lici!ië-ilih©ssiiiië KATHOLIEK WEEKBLAD VAN 1EPER <DE HALLE» WE ZENDEN ONS BLAD 16,80 FRANK, KOLONIALE LOTERIJ INTERNATIONAAL OVERZICHT VOOR DE KATH. H00GESCH00L VAN LEUVEN Jaarlijksche Geldinzameling. HISTORISCHE FOTO VAN EDWARD VIII Katholieke blok tegenover Ceuzenblok! FRANSCH GENERAAL MAAKT PROPAGANDA VOOR DF VOOR STELLEN DEVÈZE DE KAMERKOMMISSIE BERAADSLAAGT De belanden van de Groote Gezinnen? Ouderdomspensioenen TREKKINGEN DER VERWOESTE GEWESTEN 1S21 122» TREKKING R. 3.874 Nr 12 wint 500.000 fr. ROUW IN HET BELGISCH VLIEGWEZEN Onze nationale verdediging mag enkel uitsluitend nationaal opgevat worden. DE ITALIANEN MELDEN DE VERPLETTERING DER ABESSINISCHE TROEPEN OP HET NOORDERFRONT ADDIS-ABEBA LOGENSTRAFT DIT NIEUWS NIEUWE VREDESPOGINGEN DE LAATSTE OORLOGSGEBEURTENISSEN VAN HET NOORDERFRONT VAN HET ZUIDERFRONT ZONDAG 8 MAART 1936 Katholiek Weekblad Tan leper Bareel: Boterstraat, 17, 1EPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per poat) Binnenland 19.fr. Belgisch Kongo 40.fr. Frankrijk 40.fr. I I Alle andere landen 60.fr. i liüimituiüiuniiiiiiiintntfttiiiiiiumiiiiimnHuiiitiininmiininniiHüiiiiiid De vogelen zwijgen, de beek zingt nog. de Cedronbeek. Een man gaat. hij zet stappen waarheen hij wil; nog enkele oogenblikken en hij zal gaan waar ande ren willen. Het schrikkelijk oogenblik na dert, waarop Hij zijn vrijheid zal moeten prijsgeven, de vrijheid die dan eerst meest prijs krijgt. Neen. Vrijwillig zal hij ophouden vogelvrij te zijn; die hem willen aan de boeien leggen zal hij eventjes omverwer pen om zijn macht te toonen. Die zulks kan, kan ook vluchten in de vrije velden... als een zeerelooper ont snappen. Het magerste dier dat in 't wilde loopt acht zich rijker dan het welverzorg de hondje aan de ketting. En ieder mensch is liever vrij dan slaaf. Vrij zijn, alleen voelt men wat het ls, als de menotjes der gendarmen snoeren rond de polsen. Wreede visie. En Hij is nog vrij. Waarom dan niet op vrije voeten wegloopen? De duisternis kan Hem bekoren tot vluchten. Hij kan spoor loos verdwijnen in de ravijnen en de spelonken. Weldra is het te laat, want eens de han den vast, zullen de beenen niet verre meer loopen. Laat u toch niet binden, dat ls 't begin van 't ergste; dan doen ze met u al wat ze willen: sleuren, schoppen, slaan; dan spuwen ze u in 't gelaat en ge hebt de handen niet vrij om het speeksel af te vagen; ze slaan u en ge kunt niet tasten of wrijven waar het zeer doet; ze doen u bloeden en ge kunt de bron niet stelpen met op den slagader te duwen. WIJ LOS Zou Hij alzoo met zijn vrijheid te be houden ons vrij gemaakt hebben van de groote slavernij? Een Fransch officier die moest terecht gesteld worden binst den oorlog voelde diep die krenking in de eer en de vrij heid: Ik wil sterven, zegde hij, maar bind mij toch niet en blinddoek me niet, a.u.bspaar mij den dood niet, maar de schande. De Heer wil gebonden worden, geflce- leerd lijk een pak dat moet verzonden worden, met veiligheidsbanden. Och! Man laat Hem toch vrij, hij zal u niet ontloopen. Malchus, ge weet het, ge gevoelt het aan uw elleboog, of beter nog aan uw oor dat HIJ wonderlijk genas, nadat Petrus' zwaard op uwen helm af schampte. Spant zoo de touwen niet, Hij zal niet tegenstribbelen. Gewillig zal Hij meegaan, overal waar gij gaat, ook ter dood. Maar de zege smaakt zoet voor die beu len Hem nu vast te hebben, die ons achterwaartover deed vallen. Kcm vasthouden waar het zooveel moeite heeft gekost om Hem te pakken te krijgen. Hij zal niet meer bougeeren juichen zij, en ze lachen als drinkebroers, nu ze zich van Hem meester maken. En niemand maakt Zijn handen los. De Reus die een compagnie soldaten kan omverreblazen gaat gedwee mee, ge lijk een schaap aan den leiband. De Groote gebondene is niemand meer. De Kouinv werd een slaaf aan de boeien. Hir zegt 'niet: Ik wil sterven, maar bir.d mij toch niet en blinddoek me niet, u.b., spaar mij de schande. Hij steekt zijn handen uit naar de boeien, opdat wij zouden los zijn en vrij van de slavenbanden. De mar.nen jubelen: Nu eindelijk heb ben we Hem onschadelijk gemaakt; Hij zal de munttafels in den tempel niet meer omverrewerpsnHij zal ons niet meer verwijten dat wij van het huis Gods een markt hebben gemaakt. Ha! Ha! WIJ GEBONDEN Die Zijn knellende boeien vereeren, zul len zich zelf binden, vrij, in dienst van den gebonden Vorst, die het niet genoeg acht, Zich met handen en voeten te laten binden aan den schandpaal: Hij moet ge nageld worden. En elke navolger zal zich ook laten bin ten op den weg naar een geïmproviseerd (V.varie. '«and, elk huwelijk, dat met een recht •«een knoop ineenzit, niet los te maken óoor menschenhanden. Band, de wiegeband die moeder thuis houdt ver van de cinema, terwijl ze de berceusezingt waarmee heur moeder ook eens een kind in slape wiegde. Band, de schorte. waaraan de kinderen hangen al weenend en hun tranen afva- gend als aan een grooten blauwen zak doek. Band, van den dienst, ljzerenweg, bu reel, leger, enz., met al hun reglementen. Banden, de kloosterlijke beloften, die losmaken van de wereld, en hechten aan het Kruis; banden van slot, van armoe en van toelatingen waardoor men aan den febonden Christus eenigszins gelijk wordt. Aan Hem gelijk geworden is Hem we derzien in zich zelf, totdat eens ook alle banden zullen vallen als de Zijne op een Paaschmorgen. Geef ons de vrijheid der kin-deren Gods, Heer, en ook de blijheid. Wij verlangen om ontbonden te worden om te kunnen jubelenGij hebt mijne ketens verbro ken. Ps. Wanneer krijgen wij in ons hert de lanssteek die 't docde lijk nog dcoder m^akt. indien het kon. Die doode leeft nog te midden ons. H -c weten wij dat? HIJ leeft, aangezien hij gedurig wordt aangevallen. Gebonden is Hij nog vcor ons met Het groet Lintder liefde, de vrijwillige ge vangene van het tabernakel. Hij mag niet bougreren, niemand maakt zijn banden los. Geen minuut vrijheid op een heelen da? voor den Liefdeslaaf der altaren. Zie Christus daar voor u. gij heft de band op, gij bindt Hem, gij slaat Hem, gij g»nt m e met zijn vijanden. Dat kan niet zijn, dat zou ik met temend kunnen. Niet kunnen, maar ge hebt het ge- tean en meermaals. Peins eens goed. Neen. Eens vallen de banden van zelf, en de Wreker zal zijn handen vrij hebben om u te doen schuld bekennen, en betalen wanneer ce nieuwe tljS zal Inluiden die heet: ALTIJD. A B Sn Belg ie, van nu tot einde jaar, aan wie on» zendt in por.tzegelt of «tort op po«t- checkrekcaing 155.70 van V. Sanaea-Van- ne.te, Drukker, Poperinge, de ion van O Voor bet Buitenband zende men ons per Internationaal Fostmaadaat: Uit Frankrijk: 34.40 frank. Uit Amerika: 51.frauk. Het ia op 17 MAART dat de Trekking van de ZAL' PLAATS HEBBEN. 17" Snede, Bruine Biljettan, De Biljetten worden aeldaaaml 4* JAAR, N lb. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinga TeL Poperinge Nr 9 4 Postcheckrekening N' 155.79 TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.fr. Kleine berichten (minimum) 4.fr. 2 fr. toel. v. ber. ni. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. I Annoncen zijn vooraf te betalen en j moeten tegen den Woensdag avond i§ g ingezonden worden. Kleine be- S 1 richten tegen den Donderdag noen. g De grootste revolutie die de mensch- heid ooit gekend heeft, grooter dan de Fransche Omwenteling van 1789, heeft in 1917 het reusachtig Russische Tsarenrijk omvormd tot een commu nistische Republiek, of liever tot 'n groep van communistische Republie ken. In enkele weken tijds ging een maatschappij ten onder en werd be gonnen met de opbouw van 'n nieu we sociale ordening, waar alle men- schen zouden gelijk zijn en waar alle goederen, huizen, gronden, fabrieken, machines, enz. zouden behooren tot de gemeenschap, dit wil zeggen aan iedereen; maar alles wat herinnerde aan het kapitalisme en aan het Chris tendom van de West-Europeesche lan den zou uitgeroeid worden en vervan gen door elementen van de nieuioe orde. Standen en klassen werden af geschaft. Voortaan zou er maar één klasse of stand meer bestaan, die van het proletariaat. De godsdienst, bron van bedrog en misbruik, werd stel selmatig uitgeroeid, godsdienstbeoe- fening onmogelijk gemaakt, en de jeugd opgeleid tot goddeloosheid en godsdiensthaat. Het gezin, 'n product van het Christendom, werd vernie tigd; alleen de vrije liefde zou heer- schen en de kinderen zouden collec tief opgevoed worden door de Staat, los van de knellende band van ouder liefde en ouderdwang. Verder werden alle krachten aangewend tot de in richting van 'n enorm productiesys teem, die de gemeenschap ruim zou voorzien van alle mogelijke rijkdom men aan materieele goederen en die van Sovjet-Rusland het paradijs zou maken waarnaar alle arbeiders der geheele wereld hunkeren. Sovjet-Rus land moest het groote voorbeeld wor den voor de wereld, terwijl in alle landen tezelfdertijd door een stevig georganiseerde propaganda de wereld revolutie van het proletariaat moest voorbereid worden. Reeds 18 jaar lang toerken de ar chitecten aan den opbouw van het reusachtige Sovjet-Russische Staats gebouto. Ze zijn uitgegaan van vaste princiepen en de plannen zijn streng- logisch naar die princiepen geteekend geworden. Doch in de praktische uit voering van die plannen hebben ze groote moeilijkheden ondervonden. Sommige deelen moesten aangepast worden aan 'n dwingende werkelijk heid, waarmee ze eerst geen rekening hadden willen houden; deelen van het gebouw stortten in of bleken niet uit voerbaar te zijn. Het gebouw wijzigde zich langzamerhand en week meer en -nee:- af van het vreemde, onbegrij pelijk plan, om verrassend meer en meer te gaan lijken op de Staatsge bouwen waarmee wij vertrouwd zijn. Waarom? Omdat 'n gebouw nu een maal 'n gebouw moet zijn en bewoon baar zijn. Om ons nu minder in beeldspraak uit te drukken, de stichters van de Sovjet-Staat hebben willen afbreken met de sociale ordening die van alle eeuwen het menschdom heeft ge kend, om 'n heele nieuwe maatschap pij op te richten op nieuwe grond vesten. Hierbij werden ze vooral be zield door hun haat tegen het Chris tendom, doch meteen hebben ze een voudig de regels van de natuurwet ontkend, die tenslotte zich overal la ten gelden, zoowel bij de primitieve volkeren als bij onze machtige kui tuur volkeren. Ook in Sovjet-Rusland breekt thans de noodzakelijkheid door van 'n terugkeer naar de natuurwet. Eerst en vooral is er nooit sprake geweest van principieele gelijkheid onder de menschen in Sovjet-Rus land. God heeft de menschen niet gelijk geschapen. De eene is meer begaafd dan de andere, de eene ver keert in gemakkelijker omstandighe den dan de andere. Op natuurlijke wijze ontstaan de verschillen onder de menschen en de standen. Doch in Sovjet-Rusland gebeurde zulks zelfs kunstmatig door de bevoorrechting van de leden van de communistische partij. Nu reeds bestaan er standen zooals de stand der beambten, de stand van de productieleiders, de stand der hoogere militairen, de stand der landbouwers, de stand der com munistische arbeiders en die der niet- communistische werklieden. Alles be hoort aan de gemeenschap, maar stil aan wordt de privaateigendom voor de meeste goederen weer ingevoerd. Het schijnt dat er al verschillende millionnairs wonen te Moskow. In het leger werden de oude hiërarchische graden weer ingesteld. Zelfs de adel is weer in eere hersteld. Vele Sovjet- Russen, vooral ambtenaren, dragen den titel Znatyié lioedi sovieiskovo sioezawat beteekent edellieden van de Sovjet-Unie een titel die persoonlijk is en niet erfelijk. Het individu is steeds verwaarloosd geweest ten voordeele van het ge meenschap. Zoo vertelt Zwetov-Dolina in zijn boek Brieven uit Sovjet-Rus- land (Davidsfonds) dat sommige magazijnen volgepropt zitten met al lerlei produkten die de menschen niet kunnen gebruiken, zooals lampekap- pen, terwijl er soms tekort is aan het allernoodzakelijkste zooals, brood, schoenen en kleederen. Merkwaardig is dan ook het feit dat Stalin bij her haling gezegd heeft in de laatste tijd dat de Staat en de economie steeds de menschen moeten op de voorgrond stellen. Het huisgezin wordt thans het voor werp van bizondere bescherming. Het moederschap wordt verheerlijkt, de onderlinge eerbied tusschen ouders en kinderen, die vroeger bestreden werd, weer in eere hersteld. In het dagblad Prav'da* verschenen verleden jaar een reeks sensatiewekkende artikelen tegen Abortus, tegen de ondermijning van de sexueele moraal, tegen de collectieve kinderopvoeding, allemaal dingen d'e onlangs nog stelselmatig bevorderd werden. Ook de echtschei ding is het voorwerp geworden van 'n bizondere wetgeving. Vroeger kon men de eene dag huwen, de andere dag scheiden, zonder formaliteiten, alleen maar door de eenvoudige aan gifte. De echtscheiding gebeurde door de aanvraag van een der partijen, dikwijls zonder dat de andere partij er iets van afwist. Thans zijn er 'n heele reeks formaliteiten vereischt en de reden tot echtscheiding moet ge grond zijn. De man die vrouw en kin deren verlaat wordt verplicht een ver goeding te betalen, anders wordt hij tot twee jaar gevangenisstraf veroor deeld. De Godsdienst, niettegenstaande alle vervolgingen en de reusachtige god- loozenpropaganda heeft men nooit kunnen uitroeien. Thans wordt ook de mogelijkheid overwogen om 'n rui mer vrijheid aa de godsdienst te verschaften. Op 20 September 1935 werd door 'n lid van de commissie van grondwetsherziening o. a. het volgen de gezegd: Onze arbeiders en onze boeren hebben thans jaren lang blijk gegeven van hun aanhankelijkheid voor het communistisch regiem. De feiten leeren dat het overigens niet mogelijk is, hun overigens dwaze christelijke dwangvoorstellingen op korte termijn uit te roeien. Wij zou den ongetwijfeld hun liefde voor de partij versterken, wanneer wij hen in zooverre tegemoet kwamen, dat in de grondwet de bepaling werd inge- lascht: de godsdienst is vrij, in zoo verre hij niet met de wetten van «ie Sovjet-Republiek in strijd komt. Eindelijk vernemen we door de cor respondent van de Daily Herald (3 Februari) dat een nieuwe grond wet in voorbereiding is, waarin de instelling van een parlementair stel sel voorzien is. De kiezing zou vrij zijn en het geheim ervan gewaar borgd. De boeren zouden gelijke rech ten hebben als de stadswerklieden. De uitwerking van dat plan zou ech ter gepaard gaan met groote moei lijkheden daar de Sovjet-Republiek een geweldig kompleks vertegenwoor digt van. indeeling en, onderverdeelin gen en autonome staten. Toch moet de nieuwe grondwet gereed zijn tegen het volgend Panrussisch Sovjetkongres dat gehouden wordt in den Herfst 1936. Hoe de parlementaire vertegen woordiging opgevat wordt, weten we niet. Het is mogelijk dat ze meer overeenkomt met het corporatisme door de Kerk voorgestaan dan met de huidige stelsels. Het is in ieder geval merkwaardig te zien hoe Sovjet- Rusland hoewel noodgedwongen, toch geleidelijk terugkeert tot de christe lijke princiepes. Dit beteekent echter nog niet dat het minder gevaarlijk wordt voor de Kerk! (Verboden nadruk.) ROSKAM. 1BBBBBBHBBBBBBBBBBBBB9BBBBBB Overeenkomstig eene beslissing van het Provinciaal Concilie van Meche- len zal er op heden Zondag, 8 Maart, t,t.z. op tweede Zondag van den Vasten in alle kerken van het Land en onder alle Missen en gods dienstige oefeningen een geldinzame ling worden gehouden ten voordeele van de Katholieke Hoogeschool van Leuven, wier noodwendigheden voort durend toenemen (het j aarlij ksch budget heeft nu de 18 millioen over troffen). A Katholieken, steunt mild ons Ka tholiek Hooger Onderwijs! •ZBauBBiasaaB ■BBBBBaE2SjEatSaBBSB3BSHBBll*iB^ë!'4»Sl!IUiBUBaBS Koning Edward VIII beeft Zondag laatst oon radiorede uitgesproken, die door meer dan 600 millioen EngeUcbe onderdanen, over gansch het aardrijk verspreid, gehoord werd. Men ziet hier den Koning vóór den microfoon van den pa- tionaloa Engebchen sendee In de Kempen zijn op verschillende plaatsan onderhandelingen aan den gan? tusschen de Katholieke Vlamingen en de Katholieke Vlaamsche Nationalisten, cm gezamenlijk te strijden voor de aanstaande verkiezingen. De redenen dier samenwerking zijn: Het gevaar voor Godsdienst, moraal en vrij onderwijs dat zoo groot is geworden, bijzonderlijk door het feit dat de Libera len en Socialisten cp het punt staan in de Kempen cartel te vormen; Dat alle onbaatzuchtige Katholieke krachten dienen samengebracht; Dat alle Vlaamschstrever.de krachten moeten samengetrokken om bet hoofd te kunnen bieden aan hsf jhti-vlaamsch op treden der Centrale n: .jhten; Dat de maatschapptlijke en ekonoml- sche ontreddering ons wellicht voor de keus zal stellen tusschen een kristelijk solidarisme of een materialistisch kommu- nisme. Beide groepen zouden evenwel hun zelf standigheid behouden en tevens loyaal sa menwerken. De Katholieken uit de Kempen willen strijden tegen ïrt Liberalisme, de aanlei ding van het platte en doodende materia lisme van onzen tijd; overheersching der grcot-financiemachten; de zedeloosheid onder allerlei vormen en alle uitwassen van onbeperkte vrijheid; tegen het So cialisme en het Kommunisme, elementen van ontbinding en wanorde die alleen in den mensch het stoffelijke erkennen en al de hoogere waarden ondermijnen. Te strijden voor gemeenschappelijke ontwa pening, voor opzegging van het Fransch- Belgisch militair akkoord en tot reorgani satie van het bedrijfs- en zakenleven en tot een corporatieve bedrijfsinrichting. Katholieken, de tijden worden ernstig! Dat persoonlijke veeten niet langer onze partij verdeelen. De zedelijke belangen van ons volk we zen onze opperste dceL Katholieken, sluit de rangen: Katholieke blok tegenover geuzenblo-k! IBlK3BaaBBBBBEgrBBBBSBBBBE£II53SaBBaaaaSI!a3aSBaBBBa!3BB3BBa Rgih3 de Militaire ECwestÊe Te Luik werd de Heer Doumergue, oud Fransch Eerste-Minister, door het Stads bestuur ontvangen. De Heer Doumergue was vergezeld van Generaal Debeney. De Fransche generaal hield te Luik een voordracht tijdens dewelke hij de mili taire hervormingen, voorgesteld door den Heer Devèze, verdedigde en hij sprak over het komend gevaar en de twee «zusterlanden» die steeds zijde aan zijde zullen strijden. Die Fransche generaal met zich bezig te houden met Belgische binnenlandsche aangelegenheden heeft daarmede heel wat aan kieschheid tekort geschoten. Vreemde inmenging kunnen wij best missen. Woensdag en Donderdag laatst heeft de Kamercommissie, belast met het on derzoek der militaire wetsontwerpen, be raadslaagd over de voorstellen Devèze. Woensdag werden de zittingen bijge woond door den Minister Devèze en door Generaal Vanden Berghe, hoofd van de Legerstaf. Een dertigtal Katholieke Kamerleden vergaderden Dinsdag namiddag om te beraadslagen over de belangen der Grpote Gezinnen in verband met de militaire kwestie. Zij hebben zich niet tevrei'en gesteld met te onderzoeken op welke wijze de belangen van de groote gezin nen best worden gediend bij een even- tueele verzwaring van de militaire lasten, maar ook nagegaan welke verbeteringen aan den huidigen toestand dienen ge bracht te worden. Voorstellen werden o.a. door den H. Allewacrt uiteengezet. Deze betreffen de vergoeding van 200 fr., die weerom aan de soldaten met meer dan normalen diensttijd vanaf de negende maand zou moeten uitgekeerd worden, vermindering der reiskosten voor met verlof gaande soldaten, bijzondere schik kingen inzake den diensttijd voor de mi- litianen uit gezinnen welke drie en meer zonen aan het leger geven, enz. Naar verluidt zullen enkele leden Woensdag morgen de teksten opstellen van voorstellen die dan bij de Kommissie van Landsverdediging kunnen aanhangig worden gemaakt, en eventueel als amen dementen op het wetsontwerp kunnen in gediend worden. üf deze amendementen al of niet wor den aangenomen zal geen invloed uit oefenen op de stemming die de Katho lieken in de Kamer over het ontwerp Devèze zullen uitbrengen. Thans wordt er streng opgetreden tegen werkgevers die zich niet in regel hebben gesteld met de wet cp de pensioenen. In Januari 11. werden niet min dan 37 dos siers aan het parket overgemaakt betref fende overtredingen cp de Pensioenwet. De bestraffing is ook zeer streng en zoo werd onlangs nog een werkgever gestraft tot 14.980 fr. in boeten en subsidiair tot gezamenlijk 652 dagen gevangenisstraf. In zelfde maand werden 746 aanvragen ingediend tot het bekomen van een pen sioen. 319 dier aanvragen konden niet ingewilligd worden omdat geen of on toereikende stortingen werden gedaan. Er wordt terzake nog opgemerkt dat, indien een enkele maandstorting ont breekt men gevaar loopt geen pensioen te kunnen genieten. Die dus later een pensioen wil genieten zorge dat de noodige en regelmatige stor tingen worden gedaan of hij krijgt later niets meer. AANZIENLIJKE VOORDEELEN Bij de wet van 14 Juli 1930 betreffende de ouderdomspensioenen wordt het moge lijk gemaakt, aan de personen, die den leeftijd van 65 jaar bereiken en geregeld de voorgeschreven stortingen hebben ver richt, aanzienlijke vocrdeelen te verleenen, namelijk: 1. Een ouderdomslijfrente verhoogd met een Rijksbijdrage, die ten minste gelijk is aan de helft' van de rente. Voorbeeld: Een verzekerde heef' een rente gevestigd van ÏOOO. frank 1^'j^iUjk verhoogt dit bedrag met ten minste.- 5CÖ frank. 2. Een kcstelooze rentétoeslag die thans beloopt 3.100 fr. 's jaars voor een gehuwd man en 2.000 fr. vcor een ongehuwd per soon, een weduwnaar of een gescheidene. In geval van overlijden van den man, wordt aan zijn weduwe een lijfrente toe gekend, verhoogd met een aanzienlijken kosteloozen weduwenrentetoeslag. Daarenboven zal zij, voor ieder kind beneden de 16 jaar, op een weezentoelage van 240 fr. 's jaars aanspraak mogen maken. Indien de weduwe overlijdt, wordt het bedrag van die toelage op 420 fr. voor elke wees verhoogd. De belanglrebbanden dienen dus er voor te zorgen, dat hun stortingskaart binnen den reglementairen termijn aan de lijf- rentekas wordt overgemaakt. aasBHsaaas£c:szss&ai&is23S2aEB Zaterdag morgen had de 122® trekking plaats van de lecning van de Verwoeste Gewesten 1921. De andere nummers van die reeks win nen 250 frauk. uu«HMNMHHHMHuaHnBB3Mi«MamaiïaaHniaiii*HBHasaaaBip Verleden weck Lebben wij da twee vliegtuigongevallen gemeld die de Eelguche luchtvaart hebben getroffen en die het leven kostten aan de vliegers kapitein Verhaegen en luitenanten Hubertus cn Billen. Hier geven wij een zicht op de doodkisten en de begrafenisplechtigheden der drie verongelukte vliegers, Maan dag laatst in het Krijgsgasihuis te Brussel. Hsl wrak van het vliegtuig waarmede luitenant Hubertus en onderofficier aiüen verongelukten. Het ls met genoegen dat we vaststellen dat dank zij de aktie van V. O. S., de kwestie van het Fransch-Belgisch Militair Akkoord voor gosd is gesteld. De belang stelling der "Vlaamsche bevolking komt meer en meer tot uiting, daarom vraagt het Verbond V. O. 8. aan alle plaatselijke Vlaamsche vereenigingen moties tegen het akkoord op te zenden, dit als voorberei ding aan de groote betooging van 22 Maart. Op 22 Maart gaan wij naar Brussel be- toogen vcor Vlaanderens vrijheid en Bal- gië's zelfstandigheid. Het gaat er om het leven en vrijwaren der Jeugd van België die door het akkoord medegeslsurd wordt in ieder geschil waar in Frankrijk die nu laatst zelf met Rusland een akkoord sloot betrokken wordt. Zou er nu een Vlaming kunnen gevon den worden die niet met V. O. S. meêdoet en niet al zijn krachten inspant voor het los van Frankrijk, dat een levenskwestie is voor Vlaanderen en voor onze bloedeigen kinderen? West-Vlaanderen mag niet ten achteren blijven bij Antwerpen en Limburg waar de opmarsch grootsch zal zijn. Zooals zij tel ken jare.in bedevaart naar Diksmuide ko men om onze Dooden te herdenken, zoo ook moet Vlaanderen nu in bedevaart naar Brussel optrekken om te be too gen voor de vrijwaring van het gansche volk. Wij moeten het als een plicht aanzien daaraan deel te nemen; zoo het éénmaal noodig is dan is het wel deze maal. Het weze geen pleziertochtje. Het moet zijn: een grootscheepsche betooging zooals ze er nog nooit in Brussel hebben gezien. En hier wil het verbond V. O. S. beroep doen tot de Kroostrijke Gezinnen. Nu op dit kritisch oogenblik in Vlaan deren de noodklok luidt en door toedoen van het Verbond V. O. S. de kreet Los van Frankrijkover steden en dorpen wordt uitgebazuind, wordt het wel tijd dat Gij, samen met gansch de massa, werkt tegen het komplot van Heer Devèze cat U het meeste treft. Herinnert U dat in 1914-T8 80 der gesneuvelden Vlamin gen waren. Nu ware die verhouding de zelfde. Dat is nog niet alles. De nieuwe militaLe wetsvoorstellen ko men U een tweede maal het meest treffen daar zij de vrijstellingen willen afschaffen, iets dat alleen Vlaanderen kan treffen ge zien het kindsrlooze Wallonië niet onder dit voorstel kan begrepen zijn. Twee jaar geleden zijt Gij naar Brussel gaan betoo- gen vojp sommige eischen. Nu dat het le ven van uw talrijk kroost er van afhangt, zult Gij ook niet thuisblijven, neen, dat ware eene misdaad. Met het slachtvee van '14-18 de V. O. S.-sen zult Gij op stappen om een nieuwe katastroof te ver mijden. De keten die ons aan Frankrijk vastlegt moet worden verbroken. Daarom: weg met hst bloedakkoord en weg met Devèze en zijn nieuwe militaire plannen. Het is voor hem nog niet genceg geweest de grens eenzijdig te versterken van Maaseik tot Aarlen, hij wil dit nog uitbreiden langs de Hollandsche grens tot Antwerpen. Zijn beweegredenen zijn tweederlei: hij vreest een inval langs Nederland en hij ziet ds herbewapening van Frankrijk en Engeland, en hij richt enkel de verdedi ging van ons land tegen één mogelijke vijand: Duitschland. Engeland en Frankrijk hebben wel meer reden als wij om hunne bewapeningen te verhoogen. Deze landen hebben eene reeks verbonden en voeren een politiek die hun als groote mogendheid geheel gemak kelijk naar een oorlog kan leiden zoowel als aanvaller dan als aangevallene. Wat ons aangaat, wij hebben geen be lang ons leven te geven omdat Duitschland en Rusland of ook Frankrijk slecht over eenkomen en eikaars grondgebied beloe ren, zooals wij ook niet het minste belang hebben onzen vinger ln het spinneweb der Balkanstaten te steken. Ons leger moet enkel een verdedigings- leger zijn en als men ons wil opdringen van evenredig te bewapenen met de groot, mogendheden, die steeds loeren naar hun ne buren, zullen wij de gebroken potten betalen. Enkel ons nationaal belang mag tellen. In dien geest moet de verdediging van ons grondgebied ingezien worden. Van dit standpunt uit moet gansch het verdedi- gigsstslsel hervormd worden; wij verdedi gen ons nu tegen een enkel mogelijken vijand en laten de andere grenzen open. Alzoo handelend doen we mede met en dienen we Frankrijk. Wij weigeren de borstweer van Frankrijk te zijn en moeten wij terugkeeren tot de vrijwillige onvoor waardelijke onzijdigheid die ons daarom trent eene eeuw vrede gaf. Vergeten we ook niet dat in de voorbije eeuwen Frank rijk wel meer zijn wil te kennen gegeven heeft ons te overhesrschen, dan Duitsch land. Nog een der beweegredenen van Minister Devèze voor meer versterkingen is het feit dat Frankrijk zijn OostergTens zoo sterk versterkt heeft. Wij staan dus voor het zonderlinge feit dat Duitschland bij een inval van Frankrijk door ons land zou trekken omdat Frankrijk zijn Noorder grens niet heeft versterkt. Kon er duidelijker worden gezegd dat al die versterkingen, met Belgisch geld be taald en die daarbij van ons land een zone van verwoesting zullen maken, de plaats innemen van de onversterkte Fransche Noordergrens omdat België dient als zijne versterkte Noordergrens. Wij achten het niet aanvaardbaar dat Frankrijk ons land beschouwdt als zijn natuurlijke grensver- sterking. De beteekenls van het bloedakkoord is Immers zoo klaar en bewijst dat wij een zijdig georiënteerd en verbonden zijn, en dat wij daardoor op eigen kosten en met eigen bloed Frankriik tegen een Duitschen inval moeten beveiligen. Om te eindlgen*nog eene verklaring van Minister Bovesse: n De verdedigingspolitiek onzer grenzen bevat als grondbeginsel de versmelting van onze macht met deze van het Fran sche leger in geval van Duitschen inval Dit bewijst hoe wij door onze buitenland- sche politiek aan het lot van Frankrijk zijn gebonden en hoe wij door het open leggen van de Fransche Noodergrens een vooruitgeschoven post van het Fransche verdedigingsstelsel zijn en blijven. Dit lot is de Vlamingen beschoren; daarvoor betalen en daarvoor bloeden zij. Dat mag niet en om dat te beletten moe ten wij allen naar Brussel op 22 Maart voor de leus: «Los van Frankrijk!». Harop de trompa steekt! De boeien los, de band-n breekt! ff. SENESAEL. IBESBBBBB3BBBES3iBBlBBEBBBB3!fiBBBBSlBi33BBBB2BS^"J£SBBBBBBBBk ITALIAANSCHE MEDEDEELING Berichten uit Rome of van Italiaanschen oorsprong: Op Vrijdag 28 Februari hebben de Ita liaansche troepen, zonder veel tegenstand te ontmoeten, den 3.000 m. hoogen berg Amba Alladji bezet. De troepen van den Ras Moeloeghetta hebben zich teruggetrokken in de streek van het Ashianghi-meer. Op 29 Februari hebben de Italianen de troepen van Ras Kassa omsingeld, alsook deze van Ras Seyoum, in het Tembien- gebied. Door de inname van den Berg Amba Allaaji worden de verbindingswe gen dier troepen afgesneden. Den 1 Maart vierde Rome de zege be haald bij den berg Amba Alladji. Die dag werd de dag der wederwraak betiteld en aan alle hulzen van het land moestan de vlaggen wapperen. Talrijke geestdriftige betocgingen werden gehouden te Rome en in de Frovinties. Mussolini sprak de jui chende menigte toe. Op zelfden dag werd nog gemeld dat de Italiaansche legers de troepen van Ras Kassa en Ras Seyoum, die eerst gosd be- 1 stookt werden door kanonnen en vlieg tuigen, gansch uiteengeslagen werden. Groote hoeveelheden wapenen, munitie en voorraden werden buit gemaakt en Ras Kassa zou zelfmoord hebben gepleegd. Bij de aanvallen aan den berg Amba Oeork, in het Tembiengebied, hebben de Abessiniërs drie duizend man verloren en ae Italianen 489. De Italiaansche zegepralen, behaald in de laatste dagen, werden overgeseind naar den Volkenbond. Een nieuwe aanklacht werd ingediend wegens wreedheden dooc de Abessiniërs gepleegd op gekwetsten en gevangenen. Heele Abessanische afdeelingen hebben de wapens neergelegd en hebben zich overgegeven. Op den top van den Amba Alladji zal een gedachteniszuil opgericht worden, om hulde te brengen aan de Italianen, aldaar gesneuveld, vroeger en nu. Italiaansche vliegtuigen, die onder meer ledige blikken doz.n en iiesschen bene vens hun bommen op de Abessiniërs lieten vallen, hebben nu ook over geheele ge westen strooibriefjes geworpen waarin ge- meid wordt dat al cie Abessmische legers op het Noorderfront werden verslagen en dat de Italianen zegevieren over geheel de lijn. Volgens Italiaansche berichten zou de Negus ontslag nemen, dit is sterk te betwijfelen. De regens zullen de oorlogsverrichtin gen nies stopzetten, verklaart Mugsolinl Duizenden Abessfnlers werden' gedood en gewond in het Tembiengebied, wijl de Italianen 30 officieren, 450 manschappen uit Italië en 110 inlandsche soldaten ver loren aan dooden en gewonden. Op 3 Maai t werden de troepen van Ras Immeroe ook volledig verslagen. De hoofdlegers van Ras Kassa, Ras Seyoum, Ras Moeloeghetta en Ras Im meroe werden thans verslagen en ge vlucht aan den Takka ze-stroom. Er blij ven nog slechts enkele uiteengedreven benden over. De streek zal ook van die benden gezuiverd worden. Ras Seyoum zou zich verscholen hou den in het Tembien-gebied. ABESSIJNSCHE MEDEDEELING Daarentegen meldt Aödis-Abeba: Ras Kassa heeft geen zelfmoord ge pleegd. De gevechten aan den gang in het Tem biengebied duren steeds voort en duizen den Italianen werden gedood. De troepen van Ras Kassa, Ras Seyoum en Ras Im meroe werden niet uiteengeslagen, maar alleen enkele afzonderlijke afdeelingen werden verslagen. De berg Amba Alladji werd niet inge nomen coor de Italianen, maar zij heb ben verwoede aanvallen gedaan op de Noorderlijke helling, waarbij zij zware verliezen hebben geleden. Tembien is ook niet verloren. Het leger van Rss Kassa is ongedeerd gebleven. Alleen e; n derde der troepen van Ras Moeloeghatta werd betrokken in de gevechten road den Amba Alladji. De totale verhezen der Abe siniërs bij al de laatste veldslagen bedraagt ongeveer 3.000 man. De Italianen hadden meer dan 1.000 dooden van de troepen van het moeder land en 2 vliegtuigen werden neergescho ten. De Italaansche pogingen om het leger van Ras Kassa te omsingelen, zijn volledig mislukt. De plaats van het Abcssinische leger- kwartier, waar de Negus zich bevindt, en dat aan het Noorderfront is, wordt streng geheim gehouden. Te t, ia mat a hebben de Italianen gas bommen geworpen, door dewelke verschei dene personen ernstig verbrand werden. Uit Asmara wordt geroeid dat de Negus uit Desrie naar het K oorderfront is vcr- trokkcu met nieuwe troepen, om den Ita liaanschen vooruitgang tegen te houden, Volgens Addis-Abeba hebben de Ita lianen hegelh ontruimd. Nabij Daggha-Bnur werd een Abessi- nische ko,oiume door 3 ^aliaansche vlieg tuigen vei rast en uiteengeslagen. P®. Hoepen, van Rus Nasiboe bedreigen de Italaansche stellingen. DE PRINSES VAN FIEMONT NAAR OOST-AFRIK A uit p"om€ zou Prinses geboren Prinses Marie-José van ooa naar Oost-Afrika vertrek- dienst11 d"n geneeskundigen HET VERWEER TEGEN DE SANCTIES Voortaan moet in de benzine voor 20 aljtcnol gemengd worden. Het gansche kredietwezen werd onder staatstoezicht gesteld. De Bank van Italt# wordt de bank aller banken. Nog meer* dere nnancieele maatregelen werden ge* nomen, (Zie vervolg 2*

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1