In de Puppen Nieuws uit ïeper JESSEL DE 600sto VERJARING VAN HET 0. L. VROUW VAN NAZARETH-GESTICHT TE IEPER GEEN WONDEREN! HUIS AÏMÉ GRUWEZ CINEMA COLISEUM KAJOTTERSRUBRIEK LE BARON TZIGANE Naar Indië L'HEMAPURINE rad,'-aeal KREDIETBANK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID DE XIÏÏ» HANDELSF0ÖR TANDARTS EEN ECHTE GROOTVADER KRUSCHEN! Arme Kleine, Waarom zijt gij zoo Mager rs 9; Hél grootst 'üiress der atiroctie-fooren r ueoreveieera legen ane concurrentie AÜ.TEJD fLACHiü 271 den Grooten CKAEM0Ü4BM De zwartkijkers zijn er verplicht ta Ba?hen Gaan wij dus allen naar den GROOTEN CHAMONIXbij de Hallen te leper 24-2-1336 24-2-1936 Rwfevoerïn? uitgesproken door den H. R. Bouquet, Voorzitter van den Openbaren Onderstand, ter gelegenheid der 600e Ve rjaringsfeesten* Mijnheer de Burgemeester, Zeer Eerweerde Heer Deken, Eerweerde Moeder Overste en Zusters, Juffrouw en achtbare Heeren, Tn mijne hoedanigheid van Voorzitter der Commis sie van Openbaren Onderstand is het mij eene vreug devolle taak op dit Jubelfeest de tolk te zijn van Eerweerde Moeder Overste en Zusters van dit gesticht Nazareth, alsook van miine achtbare collegas om den Heer Burgemeester te bedanken voor de plechtige ont vangst van dezen morgen op het stadhuis. Ik bedank ook de Heeren Burgemeestér, Schepenen, den Zeer Eerweerden Heer Deken en de andere Hee ren, alsook de Eerweerde Heeren Bestuurders van leper rn Kortemark en de Algemeene Moeder Overste voor hunne vereerende aanwezigheid op dit Jubelfeest. Ik vervul nog een aangename plicht met de tegen woordigheid te begroeten van Jufvrouw Boone en Mijnheer Felix Struye, twee verdienstelijke gewezen leden van de Commissie van den Openbaren Onder stand. die steeds blijk gegeven hebben van hunne gevoelens van genegenheid ten opzichte onzer ouder lingen en weezen. En daar wij nu de 6oo* verjaring vieren van de stichting, rijst gansch natuurlijk in ons dc gedachte op van eerbiedige erkentelijkheid jegens dezen, aan wiens edelmoedigheid het ontstaan van dit gesticht te danken is; die zelfde gedachte gaat ook aan de duur bare weldoeners van het gesticht, die door hunne milde giften, in den loop der eeuwen, meer uitbreiding ge geven hebben aan het liefdadig werk begonnen door Jan Pascaris. Het weze mij toegelaten uwe aandacht op de proef te stellen gedurende enkele oogenblikken door het voordragen van het verhaal over den oorsprong en de ontwikkeling van het Nazareth. Het gesticht werd den 24 Februari 1336 gesticht door Jan Pascaris, die zich zelf kapelaan noemde. Hij was het waarschijnlijk van Ste-Catheriuegodshuis (waar nu de houtzagerij is van Isidore Dehaene), want 't is daar dat hij begraven werd. In dat godshuis leerde hij van dicht bij de nobdén der arme en ziekelijke oudjes kennen en alzoo moet bij in 1336 het gedacht opgevat hebben het Nazareth voor oude weduwnaars te stichten. Kapelaan Jan Pascaris was, zooals - blijkt uit zijne laatste wilsbeschikking, de behoeftigen en kranken zeer genegen; immers, zoo hij zijne arme familie uit leper. Diksmuide en Belle niet vergat, vermaakte hij het overige van zijn geld en al zijn goederen aan lief dadigheidsinrichtingen. onder andere: aan het zieken huis Ste-Christina (bij de Kaai), aan dat van Jan Bardone (Zonnebekesteenweg aan St Jans- en aan Ste-Catherinegodshuis, aan de arme Wetjtiwenhuizen (te dien tijde waren er 6 hier te leper), aan het Ee- prozengesticht (Hoogezieken). aan de Arpie Begijnen, aan de Bogaerden, aan de 4 Bedelorden, doch bijzon-' derlijk aan het Nazareth en aan de H. Gees'tstichtrrtg (waarvan de zetel tusscben de Ilalle en St-Maartens- kerk was). In zijn testament heet Jan Pascaris het Nazareth; zijn weduwaers zonder evenwel hun getal te be palen. Bij dc volkstelling van 1431, staat het als de «Dertien Weduwaers» bekend, In de jaren 1600, wordt het door Granajus een godshuls voor 13 afge leefde grijsaards genoemd en door Sanderus een gods huis voor 13 arme ouderlingen. Uit een onderzoek over den burgerstand van de kostgangers van het Nazareth gedurende de jaren 1600 en 1700 stellen wij vast, dat deze ten minste 50 jaar' oud moesten zijn, burgers van leper en weduwnaars. Deze konden evenwel van één dezer laatste voorwaar den ontslagen worden door den voogd, de schepenen raden en hoofdmannen. Alhoewel de kostgangers burgers zijn moesten, wa ren het nochtans behoeftigen, zooals blijkt uit het verslag van 1787 door den voogd der stad, Wullema de Bistervelt, opgemaakt. Daarin leest men immers dat er alsdan 32 arme weduwnaars in het Nazareth waren, doch ten gevolge van de levensduurte en de onbetaalde renten, bezat het gesticht de middels niet meer om in al de noodwendigheden te voorzien. Op het einde dier eeuw bedroeg het zuiver inkomen van het Nazareth slechts 1100 gulden 't zij ongeveer 1990 vooroorlogsche franks). Ook waUa er nu maai rond de 20 kostgangers meer. Het gesticht, of ten minste het voorgebouw der Riiselstraat, werd herbouwd in 1717. Tot 1796 had het Nazareth zijn eigen bestuur, ge handhaafd door eene regente, onder het toezicht van de Stad. Door de wet van 7 Oktober van dit jaar werd het onder het beheer der pas gestichte Burgerlijke Godshuizen gebracht. Het was evenwel maar het vol gend jaar, den 23 Oktober 1797, dat men bier te leper daaraan gevolg gaf. Alsdan werden met het bestuur der Burgerlijke Godshuizen belast: Karei Doudry, Voorzitter; Frans Vandaele, Timotheus Van Houtte, Hendrik Verstraete en N... N'..., leden. Servaas Comyn werd tot secre taris aangesteld. Het Beheer der Burger ijke Godshuizen veranderde de voorwaarden om iu het Nazareth opgenomen te worden; nu vereischte men den ouderdom van 60 jaar, leperling zijn door geboorte of van het inboor- Jingschap ontslagen zijn. Daarbij v.erd nog de voor keur gegev n aan oude ambachtslieden, die na een /ekereir"welstand genoten te hebben, in arrrtoede ver- vaiion waren, niettegenstaande hun eerlijk en deftig it ven. Alzoo kwam het voorze.er dat men eertijds som mige dezer kostgangers door de straten zag wandelen met den hoogen hoed op het hoofd. Deze die aan het Nazareth een bed schonken, of hun naaste bloed.trwanten, hadden het voorrecht het bed toe te kennen aan een persoon, die de voornoemde voorwaarden vervulde; hetgeen thans nog door onze Commissie nageleefd wordt. Omstreeks het jaar 1890 wierd het bestuur van het gesticht toevertrouwd aan Heer Barbry, vroeger gelast n.et het beheer van het oudemannenhuis van Loker, waar de wederspannigen der godshuizen van leper heengezonden waren. Mr Barbry nam dit ambt waar tot dat hij bestuurder genoemd werd van het krank zinnigengesticht. Nadien werd de leiding van het Nazareth in handen gegeven van Mr Eugène De- bruyne, die na het overlijden van Air Durein, be stuurder werd van het Begijnhof. De ouderlingen, die in deze beide gestichten onder houden werden, konden van malkaar onderscheiden worden door hunne kleederdracht, wijl, volgens aloud gebruik, de oudjes van het Begijnhof een blauwen col tn klakstreep hadden en deze van het Nazareth een groenen col en klakstreep. In 1897 kwamen de Zusters van Kortemark het Nazareth betrekken, en later ook het Begijnhof, na het afsterven van Mr Eugène Debruyne. Sedert dit jaar, welke uitstekende diensten hadden wij niet te danken, in naam onzer Iepersche bevol king, aan deze kloostergemeente. Bij dage als bij nav.hte, jaar in jaar uit, hebben de lijdende mannen, gekweld door allerhande ellenden, immer troost en opbeuring gevonden bij die liefdevolle Zusters; en al hun onbaatzuchtig dienstbetoon ge- Rijvoegsel aan De HaUe Tan 8-S-36. maar dagelijks een genezing, dank zij de behandeling met de planten Tan Vader Benoit d'Amiens. schiedde Immer !n stillen eenvoud, daar gansch hun werken de verwezenlijking was van hun ideaal: de liefde jegens hunnen evennaaste. En de jaren sleten stil voorbij: toen op eens de oorlog uitbrak en vuur en zwaard de vernieling brach ten over ons land. Ook in dat tjidstip heeft het Na zareth zijn historie. De eerste obus plofte op het Nazareth neer den 23 November 1914. Gelukkig was er geen groote schade te betreuren. Straatsteenen ten gevolge van een bombardement uit den grond geslagen kwamen den 25° insgelijks op het gesticht terecht. De ouderlingen waren daar niet meer in veiligheid en er werd dan ook beslist de wijk naar Frankrijk te nemen, 's Anderendaags om streeks 3 uur kwam de Engelsche ambulance der Quakers de oude mannetjes van het Nazareth (onre- xleer 60) weghalen. Den 28° volgden de 40 oudjes van het Begijnhof. Den 1 December vertrokken vervolgens 6 Zusters waaronder de Eerwaarde Moeder Brixia naar Frankrijk met al hun ouderlingen. Deze van het Begijnhof hadden onder de leiding van xrijj hunner Zusters die van het Nazareth vervoegd. Na eene lastige reis van 4 dagen en 3 nachten, ge durende dewelke 2 oudjes stierven, kwamen zij in het departement Dordogne aan. Deze van het Nazareth werden in een Theaterzaal te St-Aulaye onderge bracht; die van het Begijnhof te Brantöme, Terwijl de besten der 2 gestichten naar Lebugue vertrokken. Intusschen vervulden Zusters Macaria en Dymphna (nu nog in het gesticht) een gevaarvolle taak; ze waren immers hier te leper gebleven te zamen met twee ouderlingen om v< het gesticht te zorgen. Op zekeren dag begon dit te branden; Zuster Macaria ver loor haar koelbloedigheid niet en bluschte den brand. Den 26 April werd Zuster Dymphna door een obus- scherf in het been getroffen, viel en brak dat been. Ze werd weggevoerd en landde ten laatste aan in het F/ngelsch gasthuis te Montreuil waar ze uiterst wel bezorgd werd en genas. De Heer Vanaerde, alsdan secretaris van de burgerlijke godshuizen, vergezelde toen de Zuster tot Parijs en zette haar vervolgens op de goede baan naar St-Aulaye. Den 10 Mei 1915 verliet eindelijk Zuster Macaria de onherbergzame stad doch bleef nog tot in Septem ber in Loker. Menigmaal kwam zij te zamen met Zuster Godelieve van St-Jans Godshuis of met voor noemden secretaris, niettegenstaande obussen en schrapnels naar leper om te redden wat nog te redden viel. Zekeren dag dat diezelfde Zuster Macaria bij de deur van het gasthuis gekomen was, plofte in de buurt een obus neer met het gevolg dat een paard verschrikt op de vlucht sloeg en de moedige Zuster het tot staan bracht. Laat mij toe de uitdrukking onzer dankbare hulde te richten aan deze zoo verdienstelijke Zusters, die niet verschrikt waren den dood te trotseeren om het gesticht en het Bestuur ten dienste te staan. Hoe wel die oudjes het in Dordogne hadden, hoe liefderijk zij door de Zusters bezorgd waren, het heim wee oefende een noodlottigen invloed op hun gezond heid en velen verkwijnden. In December 1914 stierven er reeds 818 in '15, 16 in 1916 en nog 7 in 't eerste halfjaar 1917. Daar bij gingen er 9 bij hunne familie wonen, zoodanig dat er slechts 36, omstreeks September rp/p, den terug weg naar België konden inslaan. En werd hun verzekerd dat ze te Brugge een on derkomen zouden vinden, doch toen ze daar aankwa men, waren ze er in 't geheel niet verwacht. Ze ble ven dan ook in de statie, waar ze evenwel door tus- schenkomst van den Heer Coppieters 't Wallant eten en drinken kregen en vervolgens naar Markegem bij Tielt gezonden werden. Zij kwamen daar tegen den avond toe en werden er door de bevolking zoo goed mogelijk ontvangen. Zij konden er nochtans niet blij ven omdat ze veel te vernepen zaten. In enkele maanden konden onze ouderlingen, dank zij de dienstvaardigheid van den Eenveerden Heer Bestuurder van Kortemark eene behoorlijke voorloopige woonst betrokken te Handzame, waar er hun noch tans veel miste. Gelukkig kwam Mijnheer Vanraes, secretaris van den Openbaren Onderstand, hun ter hulp met allerhande slaapgerief en ondergoed voort komende van het krankzinnigengesticht. In 1928 sloeg men te leper hand aan het werk om het gesticht te herbouwen en juist om reden van zijne bijzondere bestemming heeft het Bestuur van dien tijd het Nazareth sierlijk gewild en schikkig, klaar, ruim en luchtig om alzoo aan de ouderlingen een alleraan genaamst verblijf te verzekeren. Mieken ten dien tijde deel van de Commissie: Léon Vanaerde, Voorzitter; Félix Struye, Berthe Boone, Raymond Ommeslagh, Remi Bouquet en Alfons Masschelein, leden; Jules Vanraes, Secretaris. Ik mag hier die gelegenheid niet laten voorbijgaan zonder de gedachtenis te herinneren met den groot sten eerbied van Mijnheer Léon Vanaerde, gewezen voorzitter, die zoo menigmaal zijn leven in gevaar ge steld heeft ora de merkwaardigheden van het Bestuur te onttrekken aan de vernieling. Wij hadden in de laatste jaren het overlijden te betreuren van twee onzer gewezen collegas, Mijnheer Henri De Saegher en Mijnheer Alfons Alasschelein, die als leden van het Bestuur van den Openbaren Onder stand het godshuis Nazareth immer genegenheid toe gedragen hebben. En den 25 Juni 1930 kwamen de oudjes terug, uiterst tevreden te mogen bezit nemen van dat prach tig herbouwd gesticht in hun geliefd leper, waar zoo- velen hunner bloedverwanten en oude kennissen woon den. Om te eindigen vervul ik een aangename plicht met de verdienstelijke Moeder Overste en Zusters van het gesticht Nazareth de hulde aan te bieden van onze welgemeende erkentelijkheid die met zulk een geest van liefdevolle zelfopoffering, met zooveel moed, naar het voorbeeld van den Stichter binst zoovele jaren, bij dage gelijk bij nachte, zich toewijden aan die lastige en soms ondankbare taak van het verzorgen der ouderlingen. Mochtet gij genieten, met Gods gra tie, van eene kloeke gezondheid om dit edel werk van naastenliefde te mogen voort uitoefenen, tot verlich ting der ellenden van den ouderdom en tot vervulling van uwe verheven roeping. Want in Gods zegen is alles gelegen. Hulde dus aan de nagedachtenis van den Stichter en de Weldoeners, die de negen-en-twintig fondatiën gedaan hebben aan het Nazareth; Hulde aan de voorgaande Commïssiën der Burger lijke Godshuizen en van den Openbaren Onderstand, die dit gesticht in stand hielden en vergroot hebben; Hulde aan de Moeder Overste en Zusters van het Nazareth voor al de door hen bewezen diensten en vooraleer ons glas te heffen op dien heuglijken dag, verzoek ik Moeder Overste dit geschenk te aanveerden door de Commissie aangeboden en dat een opdracht bevat ter herinnering aan dit onvergetelijk Jubelfeest. Den 24-2-1936. tasaajiszBüiSfiizaflBaassianaEisueiUszaiaxszaBaiEaazsBaaBifiaioaasz STAD IEPER ROND HET JUBELFEEST DER ROESBRUGGE-DAMES Wij vernemen dat E. P. Maur. De Meu- lem?ester, archivaris, die reeds een groot aantal studies schreef over abdijen en kloosters in Vlaanderen, ter gelegenheid van het zevenoe eeuwfeest der Roes- brujge-Dames, een nieuwe geschiedenis uitgeeft van het onderwijsgesticht dezer inrichting. Het feestkomiteit heeft hem dan ook ultgenoodigd een paar voordrachten met lichtbeelden te houden over dit zeer in teressante onderwerp in zijn boek be handeld C.idanks het te loor gaan van het archief en de kunstschatten van het klooster tijdens den grooten wereldoorlog, is E. P. De Meulemeester er in geslaagd een niet onaanzienlijke verzameling te vergaren van gravures, plannen, zegels, portretten en dies meer, die op het licht- dcek het lange verleden der jubelvierende abdij zullen doen heropleven. De drie eeuwen te Roesbrugge over gebracht en gesloten met de verjaging der Zusters door de beeldstcrmers, de 350 jaar te leper aan 't onderwijs onzer jegd gewjd, de tragische oorlogsperiode met het belangrijk apostolaat der Dames in de schoolkoloniën in Frankrijk, zullen aan ons volk een kijk geven op het ver- dicnstvolle leven van een onzer aloude instellingen. C Iedereen wordt tot deze voordracht toegelaten, welke zal gehouden worden In de Vlaamsche taal op Dinsdag 24 Maart. De tweede, in de Fransche taal, op Don derdag 26 Maart, telkens om 7 44 uur, in de feestzaal van St Maartenskring, Lange Meerschstraat. De toegang is kosteloos. Moden-artikeien in 't Groot Kleerstoffen Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Stoors. Fourruren - Herstellingen. Tel. 60 leper 2-4, BOTERSTR. IEPER dicht bij deHalie STAD IEPER Chr. Volkshuis, Sint Jacobsstraat. Tel. 376. ZATERDAG 7 MAART, te 8 uur. ZONDAG 8 MAART, te 2, te 5, te 8 'A u. MAANDAG 9 MAART, te 8 uur. Hier deze van gisteren: Een leerling aan het Gesticht Sint Ferdinand, te Jemappes (Henegou wen), leed sedert lange maanden aan eczéma in het aangezicht. Hij had alles beproefd zonder uitslag, het eczéma nam uitbreiding en begon reeds zijn aangezicht af te vreten, toen men hem de behandeling Nr 3 met de planten van Vader Benoit aanraadde: Vanaf de eerste doos was er ver betering en ziehier, na 43 dagen, wat deze zieke ons schrijft: Januari 1936. Ik heb 48 dagen gewacht U te schrijven. Gedurende dien tijd heb ik mijn regelmatige kuur voortge daan. 't Is met een groote vreugde en groote dankbetuigingen, dat ik U mijn totale genezing aankondig. Ik kan U niet genoeg erkentelijk zijn, want reeds twee jaar leed ik aan deze velziekte... S. M., Seboncourt Aisne Na zooveel andere, toont dit bewijs de buitengewone kracht der Behan delingen met de planten van Vader Benoit. Voor dezen die reeds alles gebruikt hebben zonder sukses en die reeds wanhopen, deze behandeling is een waar geneesmiddel. Dat zij in volle vertrouwen hun geval uiteenzetten aan den geneeskundigen dienst me dehelper aan het Laboratorium voor de toepassing der methode, en ze zullen kosteloos per keerende, in 't Vlaamsch alle noodlge inlichtingen bekomen. Schrijven Labor. E. Benoit, 5. Char les Parentéstraat, Brussel. Te koop in alle apotheken (63). iBBazBxas&BasaMBCsisBaiiMBBa DAVIDSFONDS - POPERINGE BELANGRIJKE VERGADERING Zondag 11. ging de derde Winterverga dering door der lokale afdeeling van het Davidsfonds. We mochten ons opnieuw verheugen in een talrijke opkomst: het ging er ten andere over een zeer actueel onderwerp: Ethiopië, het land en het volk. De Zeer Eerwaarde Heer De Vis, leeraar in de Ethiopische taal aan de Hoogeschool te Leuven, heeft ons op waar lijk boeiende en pittige wijze doen ken nis maken met de geschiedenis, de streek, het ras, de gebruiken en ten slotte de be schaving van dat volk: door talrijke en goed uitgekozene lichtbeelden heeft hij zijn stevige en toch aangename voordracht weten aanschouwelijk te maken. Ook heb ben alle aanwezige leden ten volle den wensch beaamd waarop spreker zijn voor dracht eindigde: dat spoedig mocht een einde gemaakt worden aan de gruwelijke oorlog die thans in dit ongelukkig land heerscht. Binnen kort gaat onze laatste vergade ring door, waarop als spreker zal optre den: de Heer Vanden Berghe uit Rcesela- re, lid der Bestendige Afvaardiging. BBBsasBEBRBBBaesasb-assasisa i'EPER. Dienstdoende Apotheker. Heden Zondag is alleen open van 8 tot 12 uur, en van 1 tot 7 uur, de Apotheek UOUTEKIER, Meenenstraat. -CO- ZIELMISSEN OP ZONDAG 8 MAART. IN SINT MAARTENS: Te 8 44 uur voor Mevr. Devos-Saesen. Te II 44 uur voor Heer René Butein. IN SINT PIETERS: Te C 44 uur gez. Mis voor Jeanne Devos. IN SINT JACOBS: Te 7 14 uur voor Heer Charles Coene en zijne moeder Pelag'ie Rondelez. Te 8 14 uur voor Georges Pauwels, echt genoot van. Rachel Vanraes. IN SINT NIKLAAS: Te 9 uur voor Heer Camiel Sinaeve. FRANCISCAANSCHE BEDEVAART NAAR LOURDES (19 tot 27 Mei) INSCHRIJVINGSPRIJZEN ii rrt Oostende-Brugge-Torhout 780 500 Lichtervelde - Roeselare - Ir.gel- munster 765 490 Kortrijk-Moeskroen 750 i 480 Inlichtingen en inschrijvingen bijE. P. Athanaas, Capucienenstraat, 30, leper. KATTEFEEST 1936 BIJ DE EERW. PATERS CARMELIETEN Jaarlijksche Retret der Broeders Derde-Oordelingen. Maandag 9, Dinsdag 10, Woensdag 11, Donderdag 12 en Vrijdag 13 Maart. 's Morgei te 7 14 uur: Rozenkrans. - Te 714 uur: Sermoen en Gebed in stilzwij gen. - Daarna zegen met 't Allerheiligste. Zondag 15 Maart Te 7 uur: Mis met zang: na 't Evangelie aanspraak en alge meene Communie. Na de Mis «Te Deum». - Ontbijt in het klooster. De Sermoenen worden gepredikt door E. P. Ansel mus, O. C. D. VERBOND DER K. A. J. IEPER. Zondag, dus morgen en acht dagen, doen we in het verbond de model-paasch- viering ter gelegenheid van onze groote rekoliektie. Begin te 8 uur, met algemeene Kcm- muniemis (gezongen missa-brevis), dan Paaschboodschap, ontbijt en beloften af leggen (aan gewest. Proost), waarna rekoliektie tot 4 uur. Alle groepsleiders op post, slechts één man per afdeeling krijgt uitnoodiging en dagorde. N. B. Voor de Paaschboodschap moe ten we morgen-namiddag van 1.30 tot 3.30 uur herhalen met de mannen waarop we beroep deden. Kerels op post in leper hé! Al de deelnemers der .Rekoliektie, op Zondag 15a dezer, zullen ds Paaschbood schap (als massa) helpen uitvoeren met den tekst in de hand. Kalender der Gewestelijke Vergaderingen: Zendag 8 Maart: van 1.30 uur tot 4 uur, herhaling voor de Paaschboodschap in de Kongregatiezaal. Zondag 15 Maart: Rekoliektie en Paaschviering in de Kongregatiezaal te leper. Begin te 8 uur 's morgens. Zondag 22 Maart: Vergadering voor de leiders der Voorkajotters, van 2 tot 5 uur in het Kristen Volkshuis Zondagen 29 Maart en 5 April: Paasch- propaganda in de afdeelingen. AFDEELING IEPER Xalcnder der vergaderingen te leper voor de Paaschwerking tot 19 April: Dinsdag: Groepleidersvergadering: Woensdag en Vrijdag: Groepsvergade ringen voor alle leden. ALLE KAJOTTERS MOETEN MEE WERKEN AAN DE PAASCHAKTIE TER REVOLUTIE VAN KRISTUS' RIJK!!! -«Q* -cu>— Ter gelegenheid der Kattefeesten gaat de buitengewone reeks prachtproducties voort met (DE ZIGEUNERSBARON) volgens de zeer beroemde operette van Jo- har.n Strauss. Fransch gesproken en gezongen met Vlaamsche teksten. 't Is een productie van het hoogste ge halte en meesterlijk vertolkt; ten ande ren het lancement dat verleden week werd vertoond viel ten zeerste in ieder - een's smaak. De vlotte techniek, de prachtige land schappen, het rijk opzet en het wonder schoon spel van Adolf Wohlbruch, Jacqueline Franeeli, Daniele Parola, Gabriel Gabrio, Henri Bosc, Jose Noguero, Philippe Richard, Maximilienne, de kleine Dumas gepaard met het amtrekkelijk muziek en zang verzekeren aan dien film een groot succes. 't Is de historie van een afstammeling eener uitgeweken addellijke familie die zijn erfgoed terugvindt ln handen van een woekeraar. Geholpen door Zigeuners her overd hij zijn bezit, maar... zal toch alles verlaten om een Zigeunermeisje te volgen. Dit programma wordt aangevuld door een geestige klucht LUCHTHELDEN een teekenfllm SAPEUR POMPIER en de Nieuwsberichten «Fox-Movietone» In de vertooning van 's Zondags namiddag te 2 uur, worden de Nieuwsberichten te i 44 uur afgerold. KINDEREN TOEGELATEN. TOEKOMENDE WEEK: ROUTE IMPERIALE met Jacques Ca- telain, Kate de Nagy en Pierre-Richard Wilm. BINNEN KORT: LE COMTE DE MONTE CRISTO de groote Fransch gesproken dramatische avonturenfilm. MON CCEUR T'AT- PELLE met Jean Kiepura. SINT JOZEFSKERK DER EERW. PATERS CARMELIETEN NEGEN WOENSDAGEN TER EERE VAN SINT JOZEF Woensdag 22 Januari cn de 8 volgende Woensdagen. 's Morgens. Vanaf 5 44 tot 8 uur: Uitstalling van 't Allerheiligste Sakrament. Te 7 44 uur: Mis met zang, Offerande en Algemeene Communie voor een der gebuurten van stad. 's Avonds. Te 6 uur: Rozenkrans, Sermoen door E. P. Julianus, Karmeliet. Na het Sermoen: Aanbevelingen, Oefe ningen, Zegen met 't Allerheiligste, Lof zang en Zegen met de Relikwie van Sint Jozef. co» Binnen kort zal een van onze edelmoe dige Iepersche zendelingen haar geboorte land verlaten, om heerlijk ziele werk te gaan verrichten in de verre Missie van Engeisch Indië. Ge kent haar voorzeker: Me juffer ELI SABETH DESQUIENS (in 't klooster: Dame Marie-Stella)En die naam Stel la herinnert aan het ouderlijk huis, de door iedereen gekende Sterre(Van- denpeereboomplaats), waar zij haar jeugd heeft doorgebracht. In 't klooster getreden der Kanunnikes sen-zendelingen van den H. Augustinus, op 8 September 1933, zal Dame Marie- Stella haar H. Kloostergeloften uitspre ken in de kapel van 't noviciaat, te He- verlee-Leuven, den 12 Maart 1936, om te vertrekken naar Engeisch Indië den 23 April aanstaande. Daar zal zij werkzaam zijn in hetzelfde missiegebied waar haar jongste zuster, Mejuffer Alice Desquiens (Dame Marie- Xaverius, haar op 10 November 1932 is voorafgegaan. Deze verblijft nu te Thope (Trivan- drum). Het kan niet anders of we moeten, in ons kristen gemoed, bewondering voelen voor Mijnheer en Mevrouw Dtsquiens- Misplon, die hun twee teergeliefde doch ters hun eenige kinderen bereidwil lig en edelmoedig aan Onzen Lieven Heer afstonden, voor het harde en heilig mis siewerk. Vóór haar heenreis komt Dame Marie- Stella naar leper. Zij zal afscheid nemen van haar zoo vurig beminde vader en moeder; afscheid ook van haar vele vrien den en kennissen. Op Zondag 15 Maart wordt een gele genheidstoespraak gehouden ln St Maar tenskerk en doet zij zelf een omhaling onder al de H.H. Missen. En dan op Dinsdag 17 Maart, te 7 44 u., wordt haar een prachtig avondfeest aan geboden, in den Stadsschouwburg, door de Iepersche afdeeling van de V. K. B. J. (Vrouwelijke Katholieke Burgersjeugd) waarvan zij een ieverig lid was. Een aan tal vlijtige meisjes van de H. Familie en de Roesbrugge-Damen zullen ook optre den. Dit afscheidsfeest, overtalrljk bijge woond, zal voor Dame Marie-Stella en haar goede ouders een bewijs zijn van de sympathie, de warme genegenheid, welke de Iepersche bevolking hun toedragen. KAJOTTERSFEEST Donderdag, 27 Februari 11., gaf de Ka tholieke Arbeidersjeugd haar Winterfeest in de groote Feestzaal van het Kristen Werkersverbond. Groot was de volkstoeloop, niettegen staande er in andere kringen denzelfden avond vergaderingen waren. Tegen 7.45 uur was de zaal proppensvol. Het publiek wachtte met ongeduld 't op halen van het gordijn af. Talrijke Eerwaarde Heeren Geestelijken waren tegenwoordig, de massa: Vaders en Moeders van onze werkjongens, ouders. Jongelingen en sympathiseerenden uit alle standen. De gewestelijke propagandist opende het feest met en hertelijk en geestdriftig Welkomwoord. Kajottersgebed volgde. Nu hadden we de zware brok: HULDE .AAN ONZE OUDERS Een indruk wek- Skend programma, weergevend de beslui- ten en den beslisten veroveringswil der K. A. J., voor de hernieuwing van alle ar- beidersfamilies. Luim en ernst wisselden elkaar af tot aan de spreekbeurt van den zoo-pas-ge- kozen Landelijken Voorzitter, Jef De- schuyffeleer van Brussel. Met hem werden ook verwelkomd: twee van zijn landelijke medewerkers: Nand Monchy, propagandist, en Honoré Oaste- lein, de jonge algemeene schatbewaarder der Kajotters. Spreker handelde in gloedvolle woorden over het ware wezen, de echte intense verovering der K. A. J, plaatselijk, lande lijk en internationaal. Op! Werkers jeugd, door radikalisme en extremisme naar de hernieuwing van ons volk voor Kristus-Koning We brengen er de echte wereldvrede door de revolutie in de zielen en de har ten der menschen Donderend applaus beaamde de mee slepende woorden van den spreker. Daarop volgden nog 'n paar kluchtnum mers, o.a. De levende orge'l der voor- Kajottersdewelke een reuaenbijval oogstte. Tot slot kregen we te zien: de Film van het Wereldkongresden triomfdag der K. A. J. van 25 Oogst 11. in het Heysel- stadion te Brussel. Elf uur sloeg de klok. Schoone dingen eindigen altijd te gauw. Kajotters, uw eerste feest was een suk ses, dat niet van verovering ontbloot zal zijn. Heb moed! Steeds den goeden strijd ge streden! -draaiingen, duize lingen, ongemakken bij het keeren der jaren, warmteopdrang, oorsuizingen, te hooge bloedvatenspanning, slagaderver kalking, voorkomt bloedopdrang en be roete. - In alle apotheken: 12 fr. de doos. LIJST DER FOORINRICHTINGEN die naar leper komen ter gelegenheid der eerste Winterfoor Kattefeestdie begint op heden Zondag 8 Maart: Majestic Railway M. Benner Auto Scooter M. De Paemelaere Mur de la Mort M. Klinger Les Chenilles M. Willemyns Luna-Park Mevr. Vandekerckhove Metropolitain M. Merlevede Frlture M. Vandevelde Confiserie en Tir M. Bossuwe O. Frlture Gebr. Caytan Kindermolen Gebr. Caytan Tir en Sport M. Deconinck Illusions M. Colpaert Carrousel M. Devos Nougat All Baba M. Levy Voyante Mevr Goemaere Chamonix M. Ceuninck Suikerkraam en Spel M. Bossuwe L. Oliekoeken Mevr. Feys Le Mont Blanc M. Bcrmelens Suikerkraam en Speelgoed M. De Belr Verscheidene Spelen M. Herreman Houpla M. Blomme Confiserie en Spel M. Bossuwe S Gebakkraam M. Dageraedt Suikerkraam en Speelgoed M. Parein Allerhande Spelen M. Levis Balanqcires M. Dageraedt Suikerkraam M. Bouckenooghe Sport M. Bossu«e S. Tamme Muizen M. Duchesnes Zeilkramen M. Ameel Zie Marie, Tt moet het U zeggen, Wilt mijn woorden overleggen, Maakt ge koffie, doet er bij F. C. JACOBS SUIKERIJ. 't Staat op het plakkaatje ginder: T IS DE STRAFSTE. GEBRUIKT ER MINDER. Eene interessante belegging is en blijft het Bankboekje bij de Op inlagen tot 20.080 fr.: 3 netto Op het deel daarboven: 2 netto Bij dezen aantrekkelijken interest, blijft LI het integraal behoud van uw kapitaal en eene bestendige on middellijke beschikking over uw geld verzekerd. zee verbindt met al de nijverheidsstreken van België en Noord-Frankrijk. Wij aanzien het als onzen plicht dezen toestand bekend te maken en. or.der an- I der, veroorloven wij ons gebruik te maken van het verschijnen van bovengemeld ar tikel en van de wereldverspreiding van uw bulletljn. om het te wagen op uwe herbergzaamheid eenmaal beroep te doen. leper verdient toch wel een bijzondere opmerkzaamheid. En misschien valt dit schrijven onder de oogen eener firma, die zoekt om een nijverheidstak of een nieuwe nijverheid in België te vestigen. Met de afdanking van onze werkkrach ten in Noord-Frankrijk, zijn hier vele bekwame vakmannen beschikbaar, een maatschappij bouwt er schoone huizen voor. het water is hier zacht, gronden zijn overal te vinden, electriciteit Is voorhan den, wat kan men meer wenschen nevens de voordeelen reeds vroeger beschreven? En aldus zou Iper eens zijn herbloei te danken hebben aan het land, waaraan het eens al het beste zijner krachten schonk. Is dit, van onzentwege, te veel hopen en verwachten? Wij bedanken Ued. op voorhand voor de ruchtbaarheid welke gij aldus door uw bulletljn aan onze dierbare stad zult ge ven en bieden Ued. de verzekering onzer beste gevoelens. (9-13 April 1936) Tijdens zijne laatste Bestuursvergade ring heeft het Komiteit der Tentoonstel ling b: sic ten een oproep te doen aan de Handelaars en Nijveraars der stad. ten einde hun te vragen, zooals voorgaande jaren, te willen prijzen schenken voor de ontworpen Tombola. Daar deze inrichting eene groote aan trekkingskracht bezit, is wenschelijk deze zoo belangrijk mogeL.i te maken. Het is daarom dat het Bestuur op de hulp van eenieder rekent; vele medewer kers maken licht werk en zoo onze han delaars hunne gekende jonst zullen ver- leenen, zal de Tombola prachtig wezen. De Heer Prosper Craeye, Boterstraat, gelast zich met het aanvaarden der prij zen en zal deze welke de schenkers de- geeren, ten huize doen afhalen. Daarom dient er hem slechts eene vraag toegericht te worden. De omzendbrieven zullen deze week aan al de leden der Handelskamer gezonden worden, en zullen zooals gewoonte een goed onthaal genieten. Het ops ellen der aanplakbrleven, de Foor aankondigende, is geëindigd en wel dra zullen de prachtafflchen ln alle hoe ken van het arrondissement prijken. Het getal tentoonstellers Is nog mer kelijk aangegroeid en alles doet verhopen dat de 13« Handelsfoor een machtig suc ces zal wezen. Onze Handelaars en Nijveraars zullen daarvoor zorgen. JULIEN TAHON. BRITSCHE HANDELSKAMER Groot-Brittannië heeft te Brussel een Handelskamer, en zendt maandelijks handels- en nijverheldsnieuws naar een 50.000 lezers, waaronder de leden der Brit- sche Handelskamer, de voornaamste Han delskamers van Groot-Brittannië's Eilan den en Kroonlanden, al de Britsche Han delskamers van Europa, de Handelskamers van België, de Britsche Consuls en Han delsagenten, de voorname Handelaars van Groot-Brittannië en België én naar ver scheidene Hötels. Het laatste Septembernummer van dit belangrijk maandschrift bevatte een in drukwekkend verhaal over de stichting in Engeland van nijverheden, kant- en la kenweverijen, door Vlamingen, die Vlaan deren verlieten, omdat zij er geen vrede en vrijheid genoeg genoten en door En geland aangelokt werden. Dat verhaal sloeg menigeen t'Ieper, en 't weekblad Het Yperschevertaalde zelfs dat verhaal voor zijne lezers. Nu komt het nog iets meer en beters te doen, met den 22 Februari 11. een brief, in 't Engeisch, 't Vlaamsch en 't Fransch op te nemen, die in Januari laatst ver scheen in voornoemd maandschrift der Britsche Handelskamer te Brussel, en die, op voorstel van Heer Hector Vermeulen, door de Iepersche Handelskamer gezon den werd. Die brief is zoo wel en belooft zooveel voor leper's toekomst dat wij niet kunnen laten de Vlaamsche vertaling ervan over te drukken: Geachte Heer, Het verhaal over de stichting van nij verheden in Engeland door onze uitwij kende voorouders, dat van de hand van den Heer Albert de Burbure in de Lloyd Anversois en met een Engelsche verta ling in het Septembernummer van uw maandelijksch bulletljn, ter gelegenheid van het bezoek der Handelskamer van East Kent aan de Brusselsche tentoon stelling, opgenomen werd, heeft in ons midden veel belangstelling verwekt en het versoheen onder een Vlaamsche vertaling in het lokaal blad Het Ypersche De herinnering aan het groot verleden ls nergens meer gevoeld als in de stad waar onze Handelskamer is gevestigd en tusschsn die groote praalgebouwen, waar van da Hoofdkerk en het Belfort reeds opnieuw bestaan en de Hallen in opbouw zijn, die ons dagelijks aan de groote tijd stippen van leper's bestaan doen denken, leper had toen, naar het schijnt, 200.000 zielen en jaarlijks losten hier rond de 3.000 schuiten met allerhande koopwaren, waaronder vele wol uit Kent, dienende tot het vervaardigen van dat Iepersch laken dat tot in de verste hoeken van Europa en Azië beroemd was. Iepsr was machtig door zijn ligging. Maar het was diezelfde ligging die schuld werd van zijn ondergang. Het werd ge durende eeuwen het bolwerk, wiens bezit gansch het Zuiden van Vlaanderen be- heerschte. Het onderging niet min dan 17 beleggen en 15 maal werden zijne ves tingen versterkt. Alles lag er voor eeuwen onderworpen aan de noodzakelijkheid der verdediging. En handel en nijverheid, die slechts gedijen waar vrede bestaat, ver dwenen uit leper en vluchtten over het kanaal naar veiliger streken. Want het verhaal van den Heer de Burbure geeft slechts een der bladzijden dezer pijnlijke geschiedenis. Gedurende eeuwen lag leper dèór als een stekelverken, den vijand afwachtende en zoodanig was de bevolking verminderd, dat het dikwijls veel meer soldaten dan Inwoners telde. De gebeurtenissen van 1914-1918 sloten een hoofdstuk van leper's geschiedenis. Onze stad is gansch nieuw geworden in steen, zij ook moet nieuw worden in be drijvigheid. De militaire geschiedenis van leper is voorbij en geen enkel militair uniform is er nog te zien, want, zoqals een beroemde Engelsche staatsman het onlangs zegde, de verdedigingslijn ligt thans ver van hier en misschien wel aan den Rijn... Handel en Nijverheid kunnen zich hier dus in vrede ontwikkelen. En de inwoners zien met hoop de toe komst in. Zij staren al over dat pijnlijk verleden, naar de gezegende tijden van leper's grootheid, zij zoeken met dit ver leden een band aan te knoopen en het nieuwe leper waardig te maken der praal gebouwen die het versieren. En het is langs het water dat leper zijne toekomst zoekt. Reeds is het met een ka naal lar.gs den Ijzer te Nieuwpoort aan de'zee verbonden'. Binnen een drietal Ja ren Zal een ander kanaal leper met de Leie verbinden, het aldus plaatsende langs een altijd bevaarbaren waterweg, die de De Secretaris, Ed. Toussaert. De Voorzitter, H. Vermeulen. VLAAMSCHE TOERISTENBOND Tak leper. VOORDRACHT Op Woensdag 18 Maart richt de afdee ling van den V. T. B. een voordracht in over Het Groot-Hertogdom Luxemburg Deze voordracht wordt gehouden door den Heer Justin Seys, leeraar aan de Middel bare School te Meenen en lid Van het Al gemeen Bestuur van den V. T. B.; zij gaat door in ons gewoon lokaal Het Zweerd op de Groote Markt, te 8 u. zeer stipt. Na de voordracht worden de diploma's van den Tosristenmarsch in West-Vlaan- deren aan de belanghebbenden uitgedeeld alsook enkele pemies voor de getrouwste leden die uitstappen meededen verleden Zomer. Alle belangstellenden, die nog geen lid zijn, heeten we bij voorbaat welkom! R. B. MEVR. VANDENDRIESSCHE Diksmuidestraat, 49, IEPER Telefoon 311 Raadplegingen op ALLE dagen. Bijzonderheid van geperfection- neerde en gewaarborgde gebitten. AVONDFEEST Telken jare, op half-vasten (Zondag 22 Maart a.s) wordt een luisterrijk avond feest Ingericht door onze jongelingen van St Maartenspatronaat, Lange Meersch straat. Blijspel en kluchtliederen staan op het programma. Het feest begint cm 6 uur. Iedereen, voorzien van de ingangskaart, wordt toegelaten. PRINS ZONDER PRAALGRAF Den 10 December 1865 overleed Leopold I, België's eerste Koning, die in eerste hu welijk getrouwd geweest was met de Ko ninklijke Prinses Charlotte van Engeland. De toenmalige koningin van Engeland. Victoria, had haren wijzen oom zoo lief, dat zij hem te Windsor, in St Joris Kapel, een praalgraf oprichtte, en er dit opschrift deed op stellen: Dit praalgraf werd op gericht door Koningin Victoria ter eere van den oom dien zij beminde als een vader Hoeveel praalgraven ter eere van de ge sneuvelde helden van den wereldoorlog hebben de Britsche Eilanden en Kroon landen niet opgericht in en rond leper, dat zij, vier jaar lang, dapper verdedigden en voor België bleven behouden. Bij ieder jaarlijksch bezoek van leper's stedelijk kerkhof door leper's volk en overheden, pijnt het ons nog geen praal graf opgericht te zien boven het eerbied waardig lijk van Engeland's Koninklijken Prins van Batenburg, die, als vrijwilliger in 1914 de wapens opnam voor vorst en vaderland, en. ongelukkiglijk, een der eer sten viel, bij leper, op 't Hooge, onder het moorddadig geschot van leper's belege raar. Zijn eenvoudige grafstede ontving, wel iswaar, het vereerend bezoek van Zijne Majesteit den Koning George V van En geland, van Hare gewezens Majesteit de Koningin van Spanje, eigene zuster van den edelen gesneuvelde; van Zijne gewe- zsne Majesteit den Koning Alfons van Spanje; alsmede van vele Engelschen, die jaarlijks met de Ieperlingen eer en hulde brengen aan de gesneuvelden. Maar op een kerkhof, waar zoovele Iepersche fa- miliën heerlijke grafzerken opgericht heb ben op de begraafplaatsen hunner dier bare dooden, betreurt men dat niemand tot heden een praalgraf heeft doen op richten tot eer en aandenken van een Prins van koninklijken bloede, die, als een held, volk en vaderland verliet, en man haftig streed en stierf voor Engeland en België. tos STEDELIJK SLACHTHUIS Geslachte dieren gedurende de maand Februari 1936 5 stieren, 24 ossen, 32 veer- zen, 32 koeien. 53 nuchter kalvers, 44 vette kalvers, 33 schapen, 194 verkens, 9 paar den; te samen; 426 dieren. Een nieuwe jeugd op 62 jarigen leeftijd. Geen nierpijn meer, geen «marten meer. «Vóór eenige jaren had ik hevige aan vallen van nierpijn, schrijft M. D... Het waren als ontelbare speldensteken. Bo vendien gevoelde ik een aanhoudende vermoeidheid in de knieën. Ik maakte eer» proef met Kruschen. Ik ben buitengewoon voldaan over de uitslagen: de nierpijn is gansch verdwenen, mijn gewrichten zijn weer soepel geworden en ik ondervind een gevoel van algemeen welvaren. Na tuurlijk ga ik voort met het nemen van Kruschen en ondanks mijnen ouderdom (ik ben op mijn 62 jaar) ga ik voort met het beoefenen mijner sportenrijwiel, roeien en zwemmen. Het gebeurt we! dat ik 500 m. ver moet loopen om mijn trein te halenIn een woord, een echte groot vader Kruschen!» Indien gij lijdt aan rheumatiek. zal Kru schen er U af helpen, omdat het urisch zuur er door opgelost wordt en er_ de regelmatige ontlasting van regelt. Kru schen wekt den lever op, alsmede de nie ren en de darmen. Het helpt uw organis me bij de ontlasting van alle afvalstoffen van de spijsvertering en van de voeding. Uw bloed wordt terug zuiver en sterk en gij vindt de ware jeugd weer; gij wordt levenslustig en welgezind. Kruschen Salts, in alle apotheken12.75 frank het fleschje; 22 fr. de groote flesch (bevat 120 «kleine dosis). SBSBBSBBBBBBBBSEiSBBSBBBBBnSIB Van Sevenant, onder-kommissaris, inge steld en men hoopt op het spoor van den dader te zijn. Aan 't licht. Over twee maanden werd er een diefstal van geld gepleegd bij een landbouwer te Brielen bij leper. Na lang zoeken is de politie op het spoor der daders gekomen, 't Is zekere V. M. Hector en C. Achiel van leper, die beiden met moeder Justitia zullen mogen afre kenen. 't Strekt tot eere der Iepersche politie. Overlijden. Zaterdag 29 Februari had in de parochiale kerk van St Pieters, te 10 44 uur, de Plechtige Lijkdienst plaats van Keer Gabriël-Adrien-Camille-Marie-* René Colaert, Leerling aan St Vincents College, geboren te Brussel den 24 Juni 1923 en godvruchtig overleden te leper den 24 Februari 1936. Hij was het zoontje van Mijnheer en Mevrouw Robert Co- laert-Vander Meersch en het kleinzoontje van zaliger Heer René Colaert, oud-bur gemeester der stad leper. Esne talrijke menigte had eraan ge houden den Lijkdienst en de Begraving bij te wonen, om alzoo hunne hulde van deelneming aan de zoo diepbeproefde ouders en familieleden te brengen. Wij kunnen niet nalaten insgelijks onzs kristelijke deelneming aan te bieden aan de achtbare ouders en familieleden. juweelen van het De Horlogen en 3 dEPUyDT. VANDERM^11^ IEPER. U 23 Groote Mar^.:clteit door huO maken VU ^u£UePsU gewaarborgd. - kwabtert eerste keus- Alles aan de minste pr LEON DEGRELLE TE IEPER VERWACHT Eerst werd aangekondigd dat Leon De- greBe naar leper kwam op 10 Maart a.s In den Stadsschouwburg. Dit bericht wordt gelogenstraft, wel komt hij naar leper, doch op Maandag 23 Maart. Hij zal het woord voeren in de Lapiere's zaal, Hondstraat, om 3 uur. De toegang ge schiedt bij middel van een Ingangskaart, «o» Diefstal. Zekere Hilaire Beddeleem kwam deze dagen klacht Indienen op het politiebureel daar zijn veio gestolen was. Een ncerstig onderzoek werd door Heer Autobotsing. Dinsdagavond te 4 44 uur, kwam de genaamde Eüe Decrock, autobusuitbater en wonende Poperinge- straat te leper, met zijn luxewagen de Groote Markt Koning Albert opgereden, in de richting van de Meenenstraat, toen de zwaar geladen autokamion van Remi De Geest-Depuydt, kolenhandelaar, wo nende Dikkebuschsteenweg, uit de rich ting van de Diksmuidestraat de Groote Markt Koning Albert kwam opgereden. Daar men hier bezig was met het plaatsen van de Foorkramen, bemerkte de menner den aansnorrenden auto niet, met het on gelukkig gevolg dat hij dezen in den flank aanreed. Ds luxewagen werd de linker- slijkweerder ingedrukt en de carrosserie werd beschadigd. Van den auto van D# Geest werd de slagweerder gekromd. Er deden zich geen persoonlijke ongevallen voor. De rijkswacht stelde proces-verbaal op. In voorloopige vrijheid. Buys.se Joanna, echtgenoote van Julien Degeyier, 34 jaar oud en gewoond hebbende alhier hosk der Statiestraat (groentenwinkel), maar nu verblijvende te Vlissingen, waar zij met haren echtgenoot door de rech terlijke politie aldaar aangehouden werd voor verheling van eene som van 15.000 fr. en juweelen ter waarde van 30.000 fr., ontvreemd ten nadeele van. Doudan K. te Brugge of elders in België sedert 13 Ja nuari 1936, had bsroep aangeteekend te gen het bevel der Raadkamer. Deze dagen verscheen zij voor de Ka mer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep van Gent, die haar in voorloopige vrijheid stelde. (BBBBBBBBBHBBBBiSBaBHBBBBHBBB Weet uwe moeder dan niet dat Ue- vertraanolie U in slechts enkele weken menig pond zal doen herwinnen. Zeg liaar dat, heden al de Apothekers haar verkoopen in Pastillen, met een laag suiker bedekt, en dat gij deze Olie met zijnen zoo walgelijken smaak die maagstoornissen verwekt, niet meer moet nemen. Zeg haar dat de Lever traanolie Pastillen JESSEL het krach tigste herstellende middel is dat er bestaat. Een 9-jarig kind heeft in 7 maanden 12 pond biigewonnen, en indien zij in 30 dagen geen 5 pond m gewicht verhoogd zal het geld terug betaald worden. (17.50 fr. de doos). m 2E1 Allo! llllHllüllililliUlliiilllK^H BESTUUR CEUNINCK

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 3