T SLAG Werdacsgd De Rijnzone weer bewapend DeC bezetten het Rijngebied «v-a KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEFER Het Bevolkingsvraagstuk ZONDAG 15 MAART 1S2S. «DE HALLE DE VLAAMSCHE BETOOGING VAN 22 MAART EN DE TEGENBET00GING VAN 5 APRIL WORDEN VERDAAGD INTERNATIONAAL OVERZICHT B Da EniernsSiona!e Wereld! én opschudding l:\iler zegt liet Pekt vrn Locarno cn het Verdrag van Versailles op Disi&cfóanil is hsreid nieuwe onderhandelingen can te knoocen Ce Zaak vcsr den Volkenbcndsraad gevraagd WIEL0CKX Katholiek Weekblad yan leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland Belgisch Kongo Frankrijk Alle andere landen 12 BLADZIJDEN: 35 CENT. 4' JAAR. Nr 11. TARIEF VOOR BERICHTENi K'eine berichten pei regel 1.fr. Kleine berichten (minimum) 4.fr. y 2 fr. toel. y. ber. m. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. 60.— fr. s Drukker-Uitgeyer SANSEN-VANNESTE, Poperinge Tel. Poperinge N' 9 Postcbeckrekening N' 155.70 ^miiimnntiniiiiiiuiiniiimniiiiiiiiiuiuitmununmniiiinnnimiUHiiiiiiA Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen rijn vooraf te betalen en 1 moeten tegen den Woensdag avond I ingezonden worden. Kleine be- richten tegen den Donderdag noen. E;n slag op zijn kaak krijgen en dan pog vanwege een knecht. De lage man-te-huur die dat deed heeft niets te vreezen: het slachtoffer is gebon den. De neesters zijn in den grond niet kwaad om de laffe beleedlging; wie weet zullen ze hem ln diezelfde hand, die sloeg, r.iet wat drinkgeld stoppen? Voor drink geld zal men meer gedaan krijgen dan voor een daghuur. Koning Lodewijk de XVI moest van op een balkon der Tuilerics een zottemuts, de roode kap der revolutionnalren opzetten en een glas roode Pinard ledigen. Zoo eindigde een Koning in den spot der roo- den. Lachen met een koning is hem verloo chenen en afzetten. De man die O. L. Heer een klets in 't vlakke wezen gaf zal bij de andere knech ten ermee stoeffen en met het loongeld zal hij zijn makkers trakteeren. De roode wijn zal vloeien terwijl de kaak nog bloed rood zal zijn van den slag en van de schaamte. Maar er zijn zoenen die nog vreeselijker zijn dan kaakslagen en de wang feller doen gloeien. Niet wr.ar Judas? SPEEKSEL. Een kaakslag is een edel iets vergeleken bij het speeksel van 't gepeupel. Het souverein misprijzen dat uit de diepte komt, uit de onderste luchtpijpen van de gramschap heeft iets walgelijks. Alleen een beschouwende geest en een medelijdend hart begrijpen deze onteering, deze blasphemie van de klieren. Alleen een minnende ziel is genoeg verontweer- digd. Duizend jaren te voren bleken de profeten door die visie meer getroffen dan de geschiedschrijvers van 't Evangelie na de gebeurtenissen. Zoo lakonisch geven dezen het bericht ais in een cablogram die franken kost p;r woord. De profeten zijn meer realist dan de tijdgenooten. «Ik heb mijn gelaat niet afgewend... wanneer ze naar mij spuwden... Ik heb ze laten begaan, toen ze de haren van mijn baard uitrukten». (Isaïas). Hoe weet die profeet dat, tenzij omdat de Zone Gods die later komen zal het hem reeds ingeeft. Ik heb gezocht naar een helper, Ik heb niemand gevonden». (Isaïas). Van versmadingen verzadigd, hoorde de Lijder de spotternijen en het refrein van 't liedje van den dag werd op Hem gedraaid door de herbergprofeten van dien tijd. Mijn God, kom daarvoor van uit den hoog en hemel op aarde. BLINDDOEK. En om den blik niet te zien van hun slachtoffer zullen ze die oogen duiken die zoo zacht kunnen verwijten. Ben nieuwe attractie, een sensatienummer komt op het programma. Ceremonie der hel. Tusschen twee partijtjes met het teer- lingspel, tusschen twee potten van de laatste brouwste, gaat het spel aan den gang. Eens heeft zijn Moedertje, wellicht toen Hij nog een knaapje was, heur zachte vin gertoppen voor zijn oogen gehouden om in onschuldig spel het kind te laten raden: Wie staat achter u? Geen Moedervingers thans, geen Maria- St:m. De vuile natte dweel wordt op het hoofd gelegd. Wie heeft er U geslagen? Van welk gewest ls hij? Hoe oud is hij wel? Raad eens, pro feet Nu verwijt geen zachte blik meer. De sadieke voldoening is volledig. Achter den blinddoek handen de oog schelen gelaten neer. Alleen de engelen zien door 't grof geweefsel een goddelijk zoet gelaat in al de sereniteit van een Koning en zij aanbi iden nog meer de ge krenkte Majesteit. Slaat maar, spuwt maar, manen de duivelen aan, hij ziet het toch niet. Liever hamer dan aambeeld. De hel saboteert Gods goedheid. Ze slaan met vuisten gelijk hamers. Een beestelijke rictus teekent zich op de we zens der beulen. De vuile dweel wordt natter van tranen, omdat die oogen zien in een verren blik der toekomst de verblindheid van alle zondaars... die zelf met een vullen dweel voor de oogen zulle. loopen. En in zijn blik is geen gramschap, maar veel medelijden. A. B. laaiEBiausBBSBSSBissaBBAiaaüs TE GENÈVE M. Eden kuiert bloodshoofd in bet park van het Volkenbondspaleis te Genève. Op 12-12-35, bij de bespreking van de begrootingen in de kamer van volksver tegenwoordigers, zegde de heer Carton van Doornijk, gewezen voorzitter van den Nationalen Bond van de Grcote Gezinnen: Er is geen enkel uitzicht van ons na tionaal leven dat niet ln verband staat met de demografische gegevens van nu en van morgen Reeds ln 1923 schreef wijlen Koning Albert aan den heer La vie, toenmalig algemeen voorzitter van den Bond voor Groote Gezinnen: Het bevolkingsvraagstuk ls het ge wichtigste vraagstuk waarmede de staats lieden zich ln de toekomst zullen om te bekommeren hebben Welke zijn de voornaamste gegevens van het bevolkingsvraagstuk op vandaag? 1. Het totaal geboorten in het land vermindert, terwijl in de laatste tien, vijftien jaren het getal huwelijken ver meerderde, zoodat per slot van rekening, de totale bevolking van het land voort durend in aangroei was. 2. Hst vruchtbaarheidscijfer per hu welijk is nu 2, tegen 5 in de jaren 1880, hoewel het huwelijk op jeugdiger leeftijd wordt aangegaan. 3. De bevolking van ons land veroudert ln zulke mate, dat het evenwicht tusschen de jonge cn de oudere geslachten voor veel jaren verbroken ligt. Welk is de taal van de cijfers? Geboortecijfers volgens de statistieken van het ministerie van binnenlandsche zaken: In 1901 In 1911 In 1914 201 087 geboorten. 171.802 id. 155.889 id. Na den oorlog, tot in 1922, ontstond een lichte stijging. Vanaf 1922 zette de daling opnieuw in. In 1934 131.0C0 geboorten. Zij een gemiddelte van 163 geboorten per 10.000 inwoners, tegen 314 in 1880. Vruchtbaarheidscijfers of gemiddeld ge tal kinderen per huwelijk, volgens de zeer streng opgemaakte statistieken van de verrekenkassen tot uitkeering van familie- vergoeding aan de loontrekkenden. Er valt op te merken dat de gegevens die volgen alleen dragen op den werk liedenstand. Wij hebben deze gegevens boven alle andere verkozen, omdat ze zeer betrouwbaar zijn, doordat de verreken kassen den vollen familietoestand van de betrokken personen zoo nauwkeurig onderzoeken. Op 862.000 ingeschreven volwassen ar beiders van meer dan 21 jaar, waren er einde 1934: 489.472, zij 50,84 ongehuwden of kin derloozen; 253.757, zij 26,87 gehuwden met één kind; 122.552. zij 12,72 gehuwden met twee kinderen; 92.552, zij 9,57 gehuwden met meer dan twee kinderen. Dus hebben meer dan -an het getal volwassen arbeiders geen klnderlast; een groot tiende heeft twee kinderen; een klein tiende meer dan twee kinderen. En toch, ondanks de verderfelijke oor zaken die de gemiddelten, hierboven be schreven, zoo gevoelig deden zakken, klom gestadig het bevolkingscijfer van ons land? Ja, dit zelf ter oorzake van het groot getal geboorten in het tijdvak 1890-1910. De 3.740.000 geboorten van toen moesten toch twintig, dertig jaar later een grooter getal huwelijken uitlokken en tevens de getalsterkte van het voortbrengende ge slacht doen stijgen. Samen met de be schermingsmaatregelen tot verlenging van den levensduur van de menschen, moesten de vernoemde bevolkingsfactoren onver mijdelijk het bedriegelijk en verbijsterend verschijnsel verwekken van den bevol- kingsaangroei, ondanks de aanwezigheid van de werkende oorzaken tot verval. Veroudering van de Belgische bevolking, volgens gegevens van htt ministerie van nijverheid en arbeid en berekend op basis van de volkstelling van 1930. In 1934 waren er 744.082 pensioengerech' tigden van 65 Jaar. In 1935 zuilen er 747.42G zijn. In 1836 758.897 In 1937 770.261 In 1938 780.482 In 1939 792.082 In 1940 805.738. In 1970 zullen er 1.100.000 pensioen - trekkenden van meer dan 65 jaar zijn, de gepensionneerden van de openbare be sturen niet inbegrepen. De samenstelling of structuur van de Belgische bevolking in de toekomst zal meer en meer buiten evenwicht geraken. Het opkomend geslacht zal te weinig talrijk zijn om het sterke geslacht van nu te vervangen. Het talrijke sterke geslacht van nu zal over enkele jaren verouderd zijn en ten laste vallen van de gemeenschap, die niet in staat zal zijn dien last te torsen. De groote verbruikers (het sterke en het opkomend geslacht samen) brengen nu langs den weg van de verbruikstaksen jaarlijks 4 milliard in de staatskas. Ds zoogezegde kostelooze pensioenen kosten nu reeds aan de staatskas 2 milliard per jaar, volgens de verklaringen van den eersten minister ter Kamer. Hoe zullen de staats-, provincie- en gemeentebudgetten sluiten, wanneer het omgekeerde zal waar geworden zijn: 2 Milliard Inkomsten van verbruiks taksen; 4 Milliard uitgaven aan pensioenen. ZIE VERVOLG OP 9« BLAD. MB33E33BBBBHBBZEHBBBBBBtaEEXSÏB 'BBBBBBEBBBBBBBBBiSSSSSBBBBB Wat sedert maanden verwacht werd, behoort ook reeds tot de feiten die de stippellijn van de geschiedenis vor men: het Rijngebied is weer gemili- tarizeerd! Toch heeft de brutale wijze waarop Hitier Europa weer voor een voldongen feit gesteld heeft, in alle landen verrassing gewekt. De gewone man van de straat vreesde Zondag dat hif de volgende dag zou opge roepen worden om het land te ver dedigen en verwachtte dat elk oogen- blik de sirenen van fabrieken en schepen hun schril gefluit zouden la ten vernemen en dat de vredige klok ken die de menschen opriepen naar de H. Mis zouden veranderen in al armklokken. Doch deze spontane on beredeneerde vrees is weeral gesust en de meeste menschen weten dat ook deze gebeurtenis geen aanleiding zal vormen tot onmiddellijk oorlogs gevaar, wat de eerstvolgende dagen ook brengen mogen. Als we de zeven punten overlezen die Hitier op het einde van zijn rede heeft voorgesteld, kunnen ve niet nalaten de lichte hoop te koesteren dat zijn laatste daad wellicht de inzet zou kunnen vormen van 'n tijd, waarin de ver houdingen weer gezond worden in Europa. Het nationaal-socialistische Duitsch- land verwezenlijkt punt voor punt het programma van zijn buitenland- sche politiek. Het streeft er naar om behandeld te worden als de gelijk gerechtigde van Frankrijk, Engeland en Italië. Het is moe om maar steeds bejegend te worden als de overwon nene, die zich alle kontrolemaatrege- len van de overwinnaars moet laten welgevallen en die verbitterd moet voelen alsof het steeds toegesnauwd werd: «Muil houden gij; spreken als ge gevraagd wordt!Door de mili- tarizeering van het Rijngebied heeft Duitschland de laatste van de belee- digende erfdienstbaarheden door het Verdrag van Versailles op zijn bo dem gevestigd opgeheven. Duitsch land heeft zich zelf gemaakt tot de gelijke van Frankrijk. Zoo vat het de Rijkskanselier toch ook op doordat hij laat verstaan: Nu kunnen we praten! Daardoor echter heeft Duitschland het Pact van Locarno overtreden en het Verdrag van Versailles, die het beide onderteekend heeft. Duitschland heeft 'n daad gesteld in strijd met het internationaal publiek recht. Dit erkent Duitschland, maar het beroept zich op het feit dat het Pact van Locarno reeds verbroken was door Frankrijk tengevolge van het sluiten van het Fransch-Russisch militair ak koord. Het Verdrag van Locarno werd namelijk gesloten in 1935 tusschen Duitschland, Frankrijk, Belgie, Enge land en Italië met het doel de oorlog te voorkomen «in het gebied dat zoo herhaaldelijk het tooneel is geweest van Europeesche conflictenHet pact vormt een niet-aanvalsovereenkomst tusschen de onderteekende landen en voorziet als waarborg de ontmante ling van de Rijnzone. Er zal ook naar gestreefd worden de bewapeningen zooveel mogelijk te beperken. Het kan aldus naar deze gegevens niet positief gezegd worden dat Frankrijk de artikelen van het pact overtreden, heeft. Toch is het Fransch-Russisch militair akkoord in strijd met de geest van het Locarno-Pact, doordat Frankrijk buiten de Locarnostaten om, zich verbonden heeft met een Staat die tegenover Duitschland al lerminst vriendelijk gestemd is. Op die wijze heeft Frankrijk de hatelijk ste Umkreisungspolitiekomsinge ling spolitiek) van Barthou uitgevoerd, zoodat Duitschland thans omringd is van Staten, die allemaal met Frank rijk verbonden zijn en die allen vij andig gezind zijn tegenover Duitsch land. Daarentegen heeft het Reich wel positief gezondigd tegen het Locarno- pact en dit is wel een min of meer sterke troef in de handen van Frank rijk. Het heeft dan ook samen met Belgie besloten het geschil aanhangig te maken bij de Volkenbond. Italië schijnt zich van het heele geval maar weinig aan te trekken, terwijl Enge land al het mogelijke zal doen om verdere moeilijkheden te vermijden. De Engélsche pers laat hooren dat het feit geen oorlog waard is, en dat Woensdag: laatst heeft het Stadsbestuur van Brussel, gezien de huidige internationale verwikkelingen en de gebeurtenissen der laatste dagen, de Vlaamsche betooging, die moest plaat» hebben on 22 Maart aanstaande, alsook de tegenbetooging ingericht op 5 April, tot nader te bepalen datums te verdagen. Het Bestuur van V.O.S. heeft hiertegen protest aangeteekend. Terwijl we thans op een keerpunt staan ter zake van de inter nationale verbintenissen was het ongetwijfeld nuttig dat deze wil en overtuiging van het Vlaamsche volk in de hoofdstad van hun land massaal zouden tot uiting komen. Het mag dus ook als spijtig aanzien worden dat de Vlaamsche betopging nogmaals niet hiag doqrgaan. sancties tegen Duitschland in ieder geval moeten vermeden worden. En geland zal heel zeker alle aandacht trachten te vestigen op de nieuwe positieve voorstellen van Hitier. Wij zijn ervan overtuigd dat En geland bij voorbaat werd ingelicht over de beslissing door Duitschland genomen. In ds Timesvan 1 Fe bruari lezen we: Zeker zal Duitsch land eens besluiten om over te gaan tot de bezetting van het overblijven de deel van de Rijnzone. Ofwel zal het volhouden dat een ontmantelde Rijnzone van zijnentwege moet over eenstemmen met 'n strook grondge bied in Frankrijk die evenmin zou mogen versterkt zijn. En wat zullen wij doen? Het is tijd dat we het we ten voor de naaste toekomst. Zou het niet verkieslijk zijn het vraagstuk tegemoet te komen en te trachten een Westersch Pact uit te werken, dat zou behouden iaat tweezijdig is in het tegenwoordige Protocole van Lo carno en een regiem van grootere gelijkheid tusschen Duitschland en Frankrijk zou vaststellen. Een voor stel van dien aard zou moeten bespro ken worden met het Reich vooraleer het met geweld een regeling opdringt naar zijn gading, regeling die Locar no zou vernietigen en die de Wester- sche Naties tegenover 'n Duitschland zou brengen dat machtig herbewa pend zou zijn. Indien, naar de in zichten van het Reich de demilitari- satie van de Rijn, niet een bestendig statuut kan vormen, zouden wij er ons niet moeten op toeleggen om de tegenwoordige toestand te wijzigen door 'n meer vredesgezinde oplos sing? Waarschijnlijk Treeft de Engelsche regeering bij de Fransche aangedron gen om stappen aan te doen te Ber lijn, want de Fransche Ambassadeur te Berlijn, Poucet, heeft besprekin gen willen voeren die verdaagd zijn geworden, waarschijnlijk omdat het Fransche standpunt niet voldoende tegemoetkomend was. Nu is Frankrijk voor een voldon gen feit gesteld en zal hieraan maar weinig vermogen te veranderen. Te Genève zal Engeland al het moge lijke doen om 'n nieuw Pact te doen teekenen op grond van de voorstel len van Hitler, die niets anders zijn dan deze vernoemd in de Times Heel waarschijnlijk zelfs zijn die voorstellen rechtstreeks ingegeven door de Engelsche Regeering. Duitschland is dus bereid om met Frankrijk en Belgie van weerszijden van de grens een gedemilitarizeerde zone in te richto.i óp grondslag van volledige gelijkheid tusschen de drie belanghebbende landen. Verder stelt de Duitsche regeering voor een niet-aanvalpact te sluiten tusschen Duitschland, Frankrijk en Belgie, desnoods ook met Nederland, voor den duur van 25 jaar, gewaarborgd door Engeland en Italië. Ook 'n lucht- overeenkomst wordt voorgesteld tus schen de Westersche Staten, die alle onverwachte luchtaanvallen, automa- t'-ch zou moeten voorkomen. In dien de gelijkberechtigheid tegenover Duitschland algemeen erkend wordt, is dit land bereid weer naar Genève terug te keeren. Wat verlangen wij nog meer? Op deze wijze zou het misschien moge lijk worden 'n eensgezinde politiek in Europa te zien zegevieren, wat hoogst gewenscht is. Europa verzwakt steeds meer en meer door innerlijke strijd terwijl in de andere Continenten reus achtige Staten zich ontwikkelen, die weldra al de Staten van Europa sa men zullen overtroeven. Doch weer zullen de oude liedjes komen opdagen van Fransche zijde: Duitschland is niet betrouwbaar, we onderhandelen niet met Duitschland. In Frankrijk is men zeer verbitterd om de handelwijze van het Reich. Zal Frankrijk zich dan toch niet eens minder chauvinistisch aanstellen1 Natuurlijk is de bezetting van de Rijnzone een troef in de handen van Minister Devèze, die weer zal trach ten met hernieuwden moed zijn plan nen op te dringen. De Vlamingen zul len zich echter niet laten van streek brengen, ook niet tijdens de kies- kampagne. (Verboden nadruk.) ROSKAM. IBXaBBBEEJI UITBREIDING DER ANTWERPSCHE HAVEN HITLER OVERHANDIGT EEN NOTA AAN DE GEZANTEN DER LOCARNO-STATEN Zaterdag 7 Maart stelde Hitler te Ber lijn een daad die de wereld door, maar bij zonder in het Westen van Europa de lan den in opschudding bracht. Wij zullen hier enkel den verloop der zaken geven, de beschouwingen vinden on ze lezers in den brief van onzen medewer ker Roskam Op bedoelden dag, in den morgen, heeft Hitier, Duitsch Rijkskanselier en Fuhrer, te Berlijn de Gezanten van België, Engeland, Frankrijk en Italië ontboden en heeft hen een nota voor hun Regeeringen overhan digd waarbij hij verklaarde dat Duitsch land besloten had tot opzegging van het Lccamo-pakt, bereid ls nieuwe onderhan delingen aan te knoopen en mits zekere voorwaarden opnieuw den Volkenbond wil intreden. ii mill in imi Stroomopwaarti yan de petroolpier te Antwerpen zullen een nieuwe aanlegiteiger en drie dukdalven worden gebouwd. Met een drijvende bok van 66 ton i» men thans bezig, zooals men op het op deze foto zien kan, de palen ia bet water te slaan, die dienen moeten als basis voor den nieuwe aanlegsteiger. «VLAAMSCH HUIS» Gaat er ALLEN heen op MAANDAG 16 MAART, TE 7.30 UUR, om er den bekenden te bewonderen in 'n voorstelling over cMAGNETISME en SPIRITISME». Plaatsent 4 frank (voorbeh.) - 3 frank. fi Kaarten op voorhand te b?]jomea bij den lokaalhoudtr van het 4Vlaamsch Huis». DE INHOUD DER DUITSCHE NOTA Hier geven we in het kort de inhoud van de Duitsche nota t.' Berlijn overhandigd aan de afgevaardigden der Locarno-sta- ten: De verplichtingen die Frankrijk op zicli neemt door het onderteekenen van het Fransch-Russisch militair akkoord stemmen niet overeen met hei pakt van Locarno. Dit Fransch-Rnssisch pakt is uitsluitend tegen Duitschland gericht. Door dit akkoord moet Frankrijk, in dien een geschil moet rijzen tusschen Rns- land en Duitschland, dit laatste land aan vallen, zonder zelf dat de Volkenbond een aanbeveling in dezen zin zou geven. Het Fransch-Russisch akkoord heeft een nieuwe toestand in het leven geroepen met het gevolg dat het Locarao-pakt er door zijn beteekenis heeft verloren. Gezien Frankrijk toch het Fransch- Russisch akkoord wil toepassen, kan Dnitschland niet onverschillig toezien. Nu een ander land het Locarno-pakt niet na leeft, moet Duitschland dit ook niet meer doen Duitschland blijft evenwel bereid waar borgen te geven voor den vrede in Europa en doet hiervoor de noodige voorstellen, die wij in het kort verder geven. HITLER VOOR DEN RIJKSDAG De Rijksdag wordt ontbonden en nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Nadat Hitier de Gezanten der Locarno staten had ontvangen begaf hij zich naar den Rijksdag die te 11 uur was vergaderd. Langs den weg werd hij geestdriftig door de Duitsche bevolking toegejuicht. In den Rijksdag heeft Hitier, Rijkspre sident en Kanselier, een belangrijke rede gehouden nopens de besluiten tot eenzij dige opzegging van het Locarno-pakt en Verdrag van Versailles. DE REDE VAN HITLER. Hitler herinnerde eerst aan den lijdens weg van Duitschland sedert 1918 en hoe al de scnuld van dit lijden ligt in het Ver drag van Versailles. Zoo de wereld thans op zijn grondvesten wankelt en zoo de Volkenbond niet de vruchten afgeworpen heeft die men van hem kon verwachten, dan ligt de schuld hiervan in het Verdrag van Versailles. Dit vredesverdrag heeft volkeren gescha pen die rechten hadden, en volkeren die er geen hadden. Men heeft onderscheid gemaakt tusschen de volkeren, wat in te genstrijd is met het beginsel z;If van den Volkenbond dat behelst dat aile Volkeren moeten gelijk zijn. Thans zegeviert de haat. De bestaande gespannen internationale toestand is het gevolg van een onzinnige politiek door sommigen gevoerd. In Europa heeft Duitschland geen terri toriale eischen meer te stellen. De be staande twistpunten die bestaan uit het feit dat niet alle volkeren over de noodige ruimte beschikken om in hun levensbe hoeften te voorzien, kunnen niet opgelost worden door middel van een oorlog. Deze twistpunten hoopt, hij te zien weg ruimen door een vredelievende samen werking. Aan Duitschland heeft hij zijn eer en vrijheid teruggegeven. Thans ontbindt hij den Rijksdag en schrijft nieuwe verkie zingen uit op 29 Maart e. k. opdat het Duitsche vclk zich kunne uitspreken over zijn beleid. Doordat Frankrijk het Fransch-Rus sisch pakt heeft goedgekeurd, heeft het Locarno-pakt zijn eigenlijken zin verloren en Duitschland kan er zich ook niet meer door gebonden achten. De Duitschers, die niet laffer zijn dan de anderen, die met evenveel moed als de Franschen en Engeischen hebben gestre den in den grooten oorlog, die ook hun eergevoel hebben, die zoo groote kwalitei ten hebben als de anderen, willen zich evenmin als de Fr-nschen en de Engei schen laten doodschieten om een droom beeld. Doch Duitschland kan niet langer als een land van minderwaardigen worden behandeld. Daarom moet het Verdrag van Versailles verdwijnen. Hij, die het Kommunistisch gevaar heeft doen wijken voor Duitschland, moet het ook op zich nemen voor Duitschland ge lijkberechtiging te verkrijgen, niet cm Frankrijk leed aan te doen maar cm Europa te bevrijden van het Bolsjewisme. Het is treurig dat het Verdrag van Ver sailles, waaraan het Fransche Voik zich vast houdt, de schuld is van dit alles. Het is ook treurig dat Frankrijk geloofd heeft dat de ongelijke behandeling van Duitsch land onontbeerlijk was. Het Duitsche volk heeft er geen belang bij dat het Fransche Volk zou lijden en een brug moeten worden geslagen tusschen Frankrijk en Duitschland. Een politiek van verstandhouding en wederzijdsch be sef moet plaats maken voor de tot dusver gevoerde onzinnige politiek. Met het Bolsjewisme wil hij geen kon- takt en hij betreurt dat Frankrijk een pakt heeft gesloten met Rusland. Duitschland heeft reeds veel voorstellen gedaan maar nooit werd er rekening van gehou 'en. Alleen door Engeland werd het voorstel op de vlootmachten aangenomen. Hij wil geen revancheoorlog; hij wil al leen verzoening. Dan gaf Hitier lezing van de voorstellen Keulen vierde de oorlogtdooden bij het inrukken der legertroepen in deze tied. Een uitzicht op de plechtigheid waar de nazivlag niet «ai vergeten. overgemaakt aan de afgevaardigden der Locarno-staten. HITLER'S VOORSTELLEN In de nota overhandigd aan de Gezan ten der Locarno-Staten en in den Rijks dag, heeft Hitier dus nieuwe voorstellen gedaan, om den vrede te handhaven. Zie hier nu bondig wat Hitier voorstelt: 1. - De Duitsche Regeering is bereid een gedemilitariseerde zone aan de gren zen van België en Frankrijk ln te richten op voorwaarde dat ook die landen het zelfde doen; 2. - De Duitsche Regeering stelt voor het sluiten van een niet-aanvalspakt met België en Frankrijk, voor een termijn van 25 jaar; 3. - De Duitsche Regeering wenscht dat Engeland en Italië dit pakt zouden waar borgen; 4. - Indien Nederland het wenscht kan het ook tot dit pakt toetreden; 5. - De Duitsche Regeering is bereid een luchtovereenkomst tusschen de Westelijke Staten te onderteekenen om elkander bij te staan bij een onverwachten luchtaan val; 6. - Met de Landen die aan Duitschland palen in het Oostelijk gebied stelt Duitsch land voor, niet-aanvalspakten te sluiten. Ook tegenover Litauen wil Duitschland te gemoetkomend optreden; 7. - Nadat de gelijkberechtiging en de volledige soevereiniteit van Duitschland zal zijn bereikt ls de Duitsche Regeering van oordeel dat Duitschland naar den Volkenbond kan terugkeeren. De Duitsche Regeering spreekt ook den wensch uit dat het vraagstuk der koloniale bezittingen zal kunnen opgelost worden door middel van vriendschappelijke ak koorden en dat het vraagstuk van een volledig losscheuren van het Convenent van den Volkenbond van het Vredesver drag van Versailles behoorlijk zal worden opgelost. DUITSCHE TROEPEN BEZETTEN OPNIEUW HET RIJNGEBIED Ongeveer 60.000 man opgerukt. Toch nog een kleine vrije zone behouden. Zaterdag kort na de verklaringen van Hitier zijn afdeelingen Duitsche troepen terug het Rijngebied binnengerukt en heb ben zich gelegerd in de verschillende ste den van de zone die totnogtoe sedert den wapenstilstand gedemilitariseerd was ge bleven. Deze troepen bestaan uit infanterie, ar tillerie, luchtvaart, tanksafdeelingen, enz. In alle steden werden die troepen met overgroote geestdrift toegejuicht en ont vangen. De soldaten werden bloemen over handigd op hun doortocht. Naar verluidt, is de Duitsche troepen macht ln het nieuw betrokken gebied 60.000 man sterk en staat onder het bevel van Generaal Gallenkamp. Eerst werd gemeld dat het enkel een symbolische bezetting was maar een be zettingsleger van 60.CCO man kan toch moeilijk als een symbool worden aanzien. Evenwel wordt gemeld dat Duitschland besloten heeft toch og een vrije zone van ongeveer 8 tot 10 mijl te behouden als vriendschappelijk gebaar tegenover het Fransche Volk. In die zone werden ook nergens kazernen of luchtbases aangelegd. Het dichtsbijzijnde garnizoen ligt te Kas- tatt, op een afstand van 10 mijl van de grens. GEWELDIGE INDRUK IN ALLE LANDEN Hitler's daad heeft werkelijk de gan- sche wereld ln opschudding gebracht. In gansch Duitschland laaide de geest drift op en te Berlijn werd Hitier langdu rig en geestdriftig toegejuicht. Te Brussel vergaderden de Ministers on middellijk. Er werd alsdan besloten onver wijld overleg te plegen met de andere Lo carno-Staten. De Heer Van Zeeland begaf zich tot bij den Koning en een kabinetsraad werd bijeengeroepen. Diplomatieke besprekingen hadden plaats met de gezanten nan Frankrijk, Engeland, Italië en Nederland. Te Parijs was begrijpelijk de weerklank wel het grootst. Na kennis werd gegeven van de Duitsche verklaring, hadden onmiddellijk ministerieele besprekingen plaats. Zelfden dag nog besloot de Fran sche Regeering de zaak voor den Volken bond te brengen. Overleg werd gepleegd onder de staats leiders en met de gezanten der Locarno staten, wijl alle verloven der Fransche troepen werden opgeheven. Troepenver sterkingen werden gestuurd naar de grensverdedigingswerken. Overleg werd ook gepleegd met de legeroverheden. Te Genève werd de Volkembondsraad onverwijld bijeengeroepen. Te Landen werd ook overleg gepleegd met de gezanten der Locarno-Staten en een kabinetsraad werd bijeengeroepen voor den volgenden Maandag. De Engel sche bladen zetten aan tot kalmte en we zen erop dat de zaak geen oorlog waard is. Te Rome legde men veel terughouden- heid aan den dag. In Rusland was men ten zeerste veront waardigd. DE KWESTIE VOOR DEN VOLKENBONDSRAAD GEBRACHT DE ZIENSWIJZE VAN BELGIE Zondag vergaderden onze Ministers in kabinetsraad om den nieuwen geschapen toestand te bespreken. De reis van den Heer Van Zeeland naar Warschau werd uitgesteld. In dezen kabinetsraad erd besloten de zaak voor den Volken bondsraad te bren gen en dat de Heer Van Zeeland naar Parijs zou gaan om deel te nemen op Dinsdag 19 Maart aan de besprekingen die zouti voerd worden tusschen ver tegen wc s der Locarno-Staten. Ook de - .arische Regeering besloot tot beroep op den Volkenbondsraad. Militaire maatregelen werden genomen, troepen werden naar de grenszone gestuurd en de bezettingen der forten werden er versterkt. Metz en Straatsburg werden in staat van verdediging gesteld. Raadplegingen zouden gehouden wor den op Dinsdag 10 Maart tusschen de af gevaardigden der Locarno-Staten. Geen enkele maatregel zou getroffen worden vóór de beslissing van den Vol kenbondsraad. (Zie vervolg 2* blaJ.) 1II iriT Oe Duitsche troepen worden geestdriftig toegejuicht bij hun intrede te Dusseldorf^

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1