HET PROCES WMVfMM f Rusland bemoeilijkt een oplossing Na de bezetting van den Rijn Het Anti- Klerikaal Front Ru we [tanden iM 12 BLADZIJDEN: 35 CENT. e JAAR. Nr 12. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De Terugkeer van het kostbaar overschot van Pater Damiaan Üe Wereldtentoonstelling van de Katholieke Pers te Rome Hst V.&.S.-Congres te Brussel op Zondag 22 Haart WÊKÊmÊÊÊÊÊÊÊmÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊamÊÊimÊÊÊÊiÊÊÊÊlÊBSSm INTERNATIONA AL OVERZICHT DE WAPENS NEER! GEEN OORLOG MEER! KOLONIALE LOTERIJ Duitschland zendt een afvaardiging naar den Volkenbondsraad te Londen De Volkenbondsraad veroordeelt Hitler's daad Een akkoord bereikt onder de Locarnostaten 7*\G 22 MAART 1933. "ISBSHMBK A D E HALLE» Katholiek Weekblcd ran leper Bureel Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR I JAAR (par po.t) Binnenland It.— fr. Belfwcb Kongo 41.fx. Frankrijk 44.fr. Alle andere landen 6ê.— fr. mmm Drukker-Uitgever; SANSEN-VANNESTE, Poperlnga Tal. P©paring* Nr t Po.tckeckrekcning Nr 155.71 TARIEF VOOR BERICHTEN. Kleine berichten pet regel 1.fr. Kleine berichten (minimum! 4.fr. 2 fr. toe!, v. ber. m. adr. t. bnr. Rouw-ber. en Bedank, (min.) 7.fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen. VOOR CAIPHAS E?n proces voor het Sanhedrin mocht niet 's nachts behandeld worden; alles moest ln volle daglicht geschieden. Men begon eerst met de getuigen ten ontlaste te aanhoorm en alles wat den rechter ten voordeele van den beschuldigde kon doen hellen. Nooit werd een proces met doodstraf daags voor een sabbat of een feestdag begonnen. De getuigen werden gewoonlijk af gezonderd en op het hart gedrukt dat ze moesten de waarheid zeggen en niets dan de waarheid. Men vroeg hun niet: -Wat hebt gij hooren zeggen? Men vroeg hun: Wat hebt ge gezien? De rechters lieten de Jongste en minst bevoegde eerst uitspreken; de meest gezag- hebbenden spraken laatst om de anderen plet te beïnvloeden. Die elementaire voorzorgen welke men gewoonlijk nam voor misdadigers werden hier voor den onschuldlgen Christus niet genomen. Dus onregelmatige prooeduur. Het was 's nachts, met valsche getuigen die hun les slecht geleerd hadden. De ge tuigenissen waren niet eensluidend. Men stapte erover. Op het einde kwamen getuigen ver klaren (en hierin waren nog niet t akkoord) dat ze hadden 1 n zeggen dat Hij ging den tempel af... .ken en in drie dagen heropbouwen. Hij sprak zinnebeeldig van zijn lichaam. Zelfs letterlijk opgenomen, was dat zulk een groote misdaad? Afbreken met con ditie hem luisterrijker herop te bouwen? Caïphas, de voorzitter van 't gerecht, vroeg dan met gebaarden ernst: Wat hebt gij daarop te antwoorden? Wat moet men antwoorden aan zulke vooringenomen menschen? Hij vroeg plechtstatig:: «Ik bezweer u, zeg ons of gij de Messias, de Zoon Gods fijt?». De Heer antwoordde klaar van ja. Caïphas gebaarde zich verontweerdigd, maar was blij ln den grond. Hij heeft God gelasterd zei hij. IBIHHIflBBBBHBBBBBBIHBB: VOOR PIT ATI'S Pilatus, de Romeinsche landvoogd, was te Rome gekend ln de politieke middens als een wilskrachtig man, een gewel- digaard, die kost wat kost de orde kon handhaven. Dat was moeilijk bij de Joden, ze droegen noó het Juk der bezetting. Het gebeurt wel dat de brutaalste man nen tegenover onderdanen als kleine mannekens staan. Pilatus, voor wien allen beefden, beefde zelf voor keizer Tiberius; hij vreesde te worden aangeklaagd en zijn winstgevend peetje te verliezen. Men moet weten dat Tiberius de oogen toedeed, hij wist wel dat Pilatus zijn volk verdrukte en geld afperste. Er waren al historietjes geweest, maar daar er toch geen oproer onstond, Het hij hem. Ook was Pilatus maar op ééne plek kwetsbaar en de Joden wisten het 'en sloegen den grooten slag. ZIJ kloegen Christus aan als een oproermaker, als een nieuwen koning, staatsgevaarlijk voor 't Romeinsche Rijk. als een die verbood de belastingen te betalen, een fanatieke woelmaker die revolutie wilde stoken. Revolutionnair die mensch die als een sukkelaar zich laat slaan zonder de minste klacht! Dan kwamen ze eindelijk uit met het groote wapen: Indien gij H:m niet veroordeelt zullen wij u aanklagen bij den keizer Dat ze juist gerekend hadden bewees het vervolg der geschiedenis. En zoo be kwam Caïphas zijn doel: een onschuldige laten veroordeelen, een mensch die po pulair was laten straSen door de bezet tende macht en zonder gevaar of opspraak voor de Joden, met al het hatelijke door de Romeinen te laten dragen. Pilatus vond geen schuld ln dien man, hij erkende in hem geen demagoog, geen opruier. Het kon ten hoogste een droomer zijn, een utopist. Maar voor Romeinsche degens moesten alle gedachten en stelsels buigen. Het moest eindigen met de vrijspraak. Maar neen, om er van af te zijn zond hij Hem naar Herodes. A. B. 'BIBEBBBBBBBBBBBBBBBBflflflflBBBBBBa Het dringt langzamerhand door tot ons volk dat 3 Mei as., de dag waarop het kostbaar overschot van den apostel der melaatschen terugkeert naar het land dat hem zag geboren worden, een dag is van buitengewone beteekenis voor ons allen. Wie onzer is niet van zijne kinderjaren af opgegroeid en vertrouwd met de figuur van den heldhaftigen Pater Dainiaan? Wie onzer is niet diep getroffen geweest toen hij het eerst nader kennis maakte met het leven van dezen martelaar der naastenliefde? En nu komt het oogenblik waarop hij terugkeert naar het vaderland. Na de schitterende hulde gebracht te Ho nolulu, te San Francisco, te Cristobal, is de beurt aan ons, zijn landgenooten. Ge heel de aatie maakt ziclx gereed om hem te ontvangen op waardige wijze. De een voudige volksjongen uit de Brabantsche Kempen zal een koninklijke hulde ge bracht worden door geheel een volk, zon der onderscheid van filosofische overtui ging en partijschap. In Pater Damiaan ziet onze katholieke bevolking den geloofsheld, den heldhaf tigen missionaris, die zijn leven gaf voor z.jne kudde, en welke kudde... Onze niet katholieke bevolking neemt evenwel ten volle deel in deze hulde, opdat zij in Pa ter Damiaan den nationalen held zien die zich slachtofferde in den dienst der menschheld. Wie zal willen achterblijven bij deze hulde? Nooit wordt ons nog de eering en eerbied te toonen aan Pater Damiaan. Honderdduizenden zullen op 3 Mei naar Antwerpen stroomen. De technische afdeeling van het inrich tend komiteit heeft alle schikkingen ge troffen ten einde een groot getal speciale treinen naar Antwerpen in te leggen, die alle hoeken van het land zullen bedienen. Honderden plaatselijke medewerkers hou den zich met de plaatselijke propaganda onledig. In meer en meer steden en ge meenten komen plaatselijke comités tot stand, die deze propaganda in handen ne men. Missiebonden en Missiekringen kun nen Inderdaad niet onverschillig zijn bij deze gebeurtenis ln de geschiedenis der Missiën. Alle vereenigingen worden dringend verzocht propaganda te voeren in eigen midden, ten einde geheel ons land en alle lagen onzer bevolking op 3 Mei met hon derdduizenden Pater Damiaan te begroe ten. De organisatie der speciale treinen maakt hun de reis goedkoop (50 ver mindering) en gemakkelijk. In het Delang der eenheid van werking, die onontbeerlijk is bij dergelijk reusach tig organisatiewerk, worden allen ver zocht zich te wenden naar de Technische Afdeeling van het Inrichtend Comité: Ultra Mantes46, Korte Nieuwstraat, Antwerpen, tel. 276.51; of aan het In richtend Comité zelf, 9, St Antoniusberg, Leuven. gelegenheid geboden om onze liefde, ver- IBaSBfüBBBaaBBBBBBSSBBSBESB&iaBBUBBBBBBBBBflBBSflBBBflBaBSBB Men zal er o. m. deze merkwaardige ateenen-kersamenstelling van een galei der XVe eeuw kunnen bewonderen. IBOI Nadat de betooging ingericht door V.O.S. onder de leuze van Los van Frankrijk door den Brusselschen Burgemeester Max verboden werd, heeft het bestuur van V.OS. besloten een groot vredeskongres ln te richten te Brussel, op zelfden dag. Alle Vlamingen worden er opgeroepen. H:t moet een monsterkongres worden. Het herkenningsteeken van de Betooging ibkb; geldt als toegangsbewijs tot het Kongres. Onderhandelingen hebben plaats tus- schen de Regeering en Bestuur V.O.S. om te weten waar het Kongres aal gehou den worden. De Ministerraad moest Vrijdagnamid dag daarover nog vergaderen. Zie dus laatste inliohtingen in de bladen van Zaterdag. ibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbibbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb ERGE AANVARING OP DE SCHELDE v of London werd op de Schelde aangevaren door het M&rgaux van de City of London werd heelemaal opengescheurd. Het schip kon naar Antwerpen gesleept worden. Waar gaan we naartoe? t Is het woord van den dag. En ge woonlijk volgt daarop een voorspelling van alle soort van onheilen. Kalm en uitgerust staat ge doorgaans op. Maar met de koffie slurpt ge het proza op van enkele dagbladen, en uwe hersens bereiken het kookpunt van gansch den dag... Een menigte menschen gelijken hierbij aan zeelieden, die op een schip, dat ver gaat door hun schuki, de armen ten he mel verheffen en woorden uitkramen zon der nut. Waar gaan wij naartoe? Wel, daar waar elke samenleving heen gaat, die God uit haar woordenboek schrapt... God; dat zijn de tien geboden... God; dat is het begrip en de wet van eigendom, van orde, van kulschheld, van ouder- en kinderplicht, enz. God; dat is de groote wet der liefde: Bemin Uw evenmensch als U zelf. God; is ook de wet der vaderlandsliefde; Christus heeft geweend over Zijn vader land, dat Hij liefhad. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb Ik uwe kinderen willen verzamelen, gelijk een hen haar kuikentjes onder de vleu gelen verzamelt. Maar gij hebt niet ge wild God; dat is de sociale voorzienigheid. .Christus hield ons het voorbeeld voor van den man. die uitging om een toren te bouwen, hij was onvoorzichtig, nam geen voorzorgen, en... hij kan niet voleinden. Christus is de hoeksteen van 't gebouw der sociale orde, en van alle orde. Waar gaan wij heen?... Daar waar de standen, wegens hun on vruchtbare verdeeldheden, door het vast- aaneengesloten blok van vernielers wor den heengedreven... Men kan zich daarom aan alles ver wachten... Eenmaal rollend van een of andere hel ling, kan men niet meer stoppen, tenzij beneden te midden van vele puinen door eigen verbrokkeling veroorzaakt... Maar... God is er nog!... Waarde lezer, laat gij U niet beïnvloe den door de grootspraak van Socialisten en Communisten. Gij hebt over hen geen rekenschap te geven, maar wél over u zelf, en over den invloed dien gij hebt gehad. Onderzoek ernstig uw geweten en zie of gij werkelijk hebt gegeven hetgeen gij hadt kunnen en moeten geven. Daarna kunt gij beschouwen, wat er schoon en goed is rondom u. Ook in onzen tijd zijn er pracht-zielen, die ZWIJGEND WERKEN AAN EIGEN SCHOONHEID EN AAN HET HEIL VAN ANDEREN. Er zijn harten, die zich weg schenken, ten volle; verstanden, die schit teren als vuurtorens in den nacht. Op hen moet gij aanhoudend de oogen gevestigd houden. Zij onderhouden het heilig vuur Van geloof en godsdienstzin en liefde voor hen die geen inwendig le ven kennen en slechts door het voorbeeld van anderen kunnen staande blijven. Weet wel: geen enkel streven is nutte loos. Mijn heiliging?... Zij ligt daar aan mijn voeten in den nederigen plicht van iederen dag. Tien rechtvaardigen hadden Godoma kunnen redden... Gij kunt één der tien zijn op onze dagen. Herinnert U dat de Christen de be moedigende zekerheid heeft aangaande het einde van den strijd tusschen goed en kwaad. Strijd, herhaalde strijd, zelfs in de meest ontmoedigende omstandigheden. Het is een recht meer op Gods barm hartigheid. Gij hebt dan dubbel gestreden. Hoog de harten! Dat eenieder zich kra nig houde op de plaats hem door God aangewezen. En voor mijn lezers herhaal ik mijn wachtwoord: Zooveel mogelijk goed, Zoo min mogelijk kwaad; Zooveel mogelijk liefde, Zoo min mogelijk haat. Nooit ontmoedigd zijn: Aan 't einde van alles vindt gij God] Naar PIERRE L'ERMITE, De socialisten willen in de toekomstige kiezingen triomfantelijk uit de stembus komen, zij zullen meester zijn in België, al moesten zij al de helsche machten ter hulp roepen. De meest vooruitstrevende socialisten hebben sedert lang front willen maken met de kommunisten. De Algemeene Raad verwierp het voorstel, omdat de sprong te groot was. Maar verleden Zondag hebben die anti-klerikalen hunne weerwraak ge nomen: een algemeen front van al de anti-katholieke krachten van het land, ook met... liberalen. Dit plan is doorgegaan onder den druk en de hooge bescherming van de vrij denkerij, op t congres te Charleroi ge houden. Over de inrichting van dit al gemeen anti-klerikaal front zal te Brussel, op het einde van Maart, uitspraak gedaan worden. Intusschen zuilen de vrijmet selaars en de vrijdenkers tijd genoeg hebben om de liberalen te doen glim lachen naar hunne politieke verwanten: de socialisten en de kommunisten. Op dit algemeen kongres zullen de so cialisten den hoogen toon voeren. De voornaamste kwestie aan de dagorde zal zijn: De Kerk en de sociale kwestie Ons doel is, zegde de voorzitter der vergadering van Charleroi, te beletten dat de klerikale meerderheid nog ooit in België aan het bewind komt. Dat be- teekent in duidelijke bewoordingen dat de socialisten aan het hoofd van het land willen komen en desnoods met de kom munisten en de liberalen, alias de Jong Turken. Deze laatsten zullen daar niet naar spuwen, als zij maar een paar ministerfrakken krijgen. Een vrijdenker heeft te Charleroi ver klaard dat de vrijdenkerij nie' meer zal dulden, dat er nog iets aan de katholieken toegegeven wordtDe mandatarissen van het front moeten eerst en vooral anti klerikaal zijn, niet in woorden, maar in daden Men weet wat dit beduidt: oorlog tegen de Kerk en oorlog tegen de christene school, zooals onder het geuzenregiem van 879 en nog een beetje erger. (De Landwacht.) Op het terrein van strijd tegen den katholieken godsdienst rijn socialisten en liberalen bereid, hand in hand, met de kommunisten op te trekken. (Pays wallon.) haar vertrouwen ontnomen. Daarvoor staat Duitschland nog in het krijt bij Rusland. Ook hebben de Sovjetleiders niet vergeten dat Hitler in zijn boek <Mein Kamff», nog vóór dat hij aan het bewind kwam.heeft geschreven dat Duitschland door expansie naar het Oosten zich nieuw gebied moest ver werven. *n Sterk en herbloeiend Duitschland zou deze woorden wel kunnen onderstrepen door de daad. Vooraleer het zoo ver komt moet Duitschland verzwakt worden. De toestand is thans buitengewoon gunstig. Duitschland is nog niet vol ledig herbewapend, het is economisch zeer zwak, staat op de rand van de bankroet en nu biedt het zelf de ge legenheid om zich te laten aanvallen! Voor de Uitvoerende Raad van de Sovjet-Republiek in het begin van dit jaar heeft Molotoff in dien zin ge sproken en aangedrongen op de nood zakelijkheid van sterker bewapening en verhooging van het militair bud get. Alles wijst er op dat Rusland een oorlog met Duitschland wenscht. We mogen niet vergeten dat de wereld revolutie nog steeds behoort tot het ideaal van de Komintern. Herhaalde lijk werd door de leiders van de Ko mintern uitdrukkelijk gezegd, dot die wereldrevolutie alleen kan geboren worden uit 'n nieuwe oorlog, zooals de Russische Revolutie van 1917 het gevolg is geweest van de laatste groote oorlog. En wij vreezen dat dit maar al te waar zou zijn. De vernietiging van Duitschland zou beteekenen de oprichting van de Duitsche Sovjet Republiek en dit ware de aansporing voor de communisten van Frankrijk, Spanie. Belgie, enz. om te volgen. Wij kunnen niet genoeg wijzen op dat groote gevaar dat ook onze lan den ondermijntDe communisten we ten door het aan de kaak stellen van allerlei werkelijke en verzonnen mis bruiken het gezag te ondermijnen. Lange tijd zijn ze in Frankrijk en in Belgie de hardnekkigste verdedigers van het pacifisme geweest, om de weerkracht van die landen te breken. En zie nu in Frankrijk en ook hier, hoe ze geëvolueerd ziin tot fanatieke militaristen. Natuurlijk, Frankrijk zal wel heiven de wereldrevolutie te ver wezenlijken dank zij zijn leger. Alleen om die redenen reeds verdient de pu blieke meening ingelicht te worden over het Fransche standpunt. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Niettegenstaande de brutale wijze waarop Hitier het Locarno-Verdrag opgezegd heeft, was men in gezond- denkende middens in het binnenland en ook in het buitenland ervan over tuigd, dat de kritische toestand wel dra zou verdwijnen om plaats te maken voor geleidelijk verbeterende West-Europeesche verhoudingen.Hier bij steunde men zich vooral op het feit dat Engeland in de laatste tijd tegenover Duitschland zeer tegemoet komend was geweest en besloten was al het mogelijke te doen om de Fran sche chauvinistische voortvarendheid te beteugelen. Doch, alhoewel men nu reeds kan vaststellen dat de zenuwachtige span ning aan 't luwen is, toch wordt de normale oplossing sterk beïnvloed door de tusschenkomst van Rusland. De Sovjet-Republiek die op geen en kele wijze betrokken is bij de Locarno- pact, moeit zich op overdreven wijze met de West - Europeesche politiek. Hierin zien we reeds het groote ge vaar van het Fransch-Russisch mili tair verbond in al zijn scherpte te voorschijn treden. Kort na de op zegging van het Locarno-pact door Duitschland is de Russische gezant te Parijs, de H. Potemkin, op de Quai d'Orsay geweest om de Fransche Re geering een riem onder het hart te steken door in naam van zijn regee ring, sterke steun te beloven, wat er ook gebeuren moge. Enkele dagen la ter heeft de Russische gezant te Lon den, protest aangeteekend bij de En- gelsche Regeering omdat deze onder handelingen wilde aanknoopen met Duitschland over de vredesvoorstellen van Hitier. Frankrijk voelt zich hierdoor heel sterk. De taal van zijn diplomaten is vrank en onbewimpeld. Zij willen Duitschland geen kans geven tot rechtstreeks onderhandelen. Engeland heeft niet de invloed kunnen laten gelden die het verwachtte. Frankrijk laat zelfs voelen dat het de bemid delingspogingen van Engeland zou kunnen missen. Zoo komt nu op zijn beurt dit land heel onvoorzien in een moeilijke positie. Het is overduidelijk dat Hitier alleen zijn daad gesteld heeft omdat Engeland er bij voorbaat mee akkoord was. Zooals we de vorige week aantoonden, is het heel waar schijnlijk zelfs dat de voorstellen van Hitier op het einde van zijn rede, rechtstreeks zouden gedikteerd zijn van Engelsche zijde. Die zelfde voor stellen immers vinden we terug in een artikel van *Le Tempsvan over een maand ongeveer. Door zijn politieke samenwerking mei Jrankrijk was het anderzijds overtuigd, dat het dit land tot redelijkheid zou kunnen bewegen. Doch de steunverzekering van Rus land heeft hier den doorslag gegeven en zoo kon de H. Flandin Zaterdag 14 Maart te Londen beweren dat de opzettelijke en massale herbewape ning van de Rijnzone een daad is die moet beschouwd worden als de schending van het nationale grond gebied... De Fransche regeering vraagt dat dit zou worden vastgesteld door de Volkenbondsraad! Frankrijk toont zich onhandelbaar! We geven toe dat de daad van Hitier zeer kras is, maar dat is geen reden om daardoor al zijn positieve voor stellen bij voorbaat kategoriek af te wijzen. Engeland intusschen veran dert reeds van toon. Het is minder tegemoetkomend tegenover Duitsch land, daarentegen bereidwilliger om Frankrijk in zekere mate gelijk te geven. Maar waarom dringt Rusland zich dan zoo op in zaken waar het best buiten zou blijven. Het antwoord hier op is duidelijk. Rusland wenscht een preventieve oorlog tegen Duitschland. Als de herbewapening van de Rijn zone door Frankrijk kan verklaard worden als een schending van zijn grondgebied dan zou een oorlogsver klaring van Frankrijk niet kunnen beschouwd worden als een aanval, maar als een verdediging en dan zou Rusland kunnen bijspringen om Duitschland te helpen verpletteren. Doch zoo eenvoudig is het geval ech ter niet en er is geen schijn van kans dat die interpretatie van de pact breuk door de Volkenbond zal aan genomen worden. Niettemin loont het wel de moeite om de ware inzichten van Rusland te kennen. Rusland vreest dat Duitschland Ja pan zou kunnen ter hulp vliegen in geval van een Russo-Japaneesch con- flikt. Dat is één reden waarom het nu reeds Duitschland zou willen vernie tigen. Maar er zijn nog andere rede nen. Het nationaal-socialisme heeft het communisme vernietigd in het land waar het sterkst georganizeerd en ontwikkeld was en heeft daardoor ook in geheel West-Europa de com munistische beweging een deel van BB II PLECHTIGE BEGRAFENIS TE LONDEN Opgedragen aan onze Gesneuvelden 1911-1918 Grijs en grauw schijnt weer de lucht 1 D'atmosfeer riskt naar kanonnen! Moeders, bidt voor Vreê en zucht! Snoode plannen zijn ontgonnen! Weg met vreemde bloedakkoord, Om onz' kindren te zien sterven. Midden haat en brand en moord, Lichaam, Eer en Ziel bederven! Weg met oorlog, slachting, bloed I Vlaandrens weezang aan dan Uzer, Klaagt: «Ach! Broeders! Wat men doet! Wanneer wordt het menschdom wijzer?! Beselare, Half Vasten 1936. GEO. ■BBBBBBBSBBBBBBBBBBBBBBIiBBilB UITSLAG DER 17» TREKKING VAN DINSDAG 17 MAART 1936 Da loten eindigend op: 8 winnen 50 frank 75 100 80 250 684 500 444 500 976 1.000 636 2.500 6.435 5.000 0.269 5.030 4.827 5.000 9.470 5.000 6.797 10.000 7.674 10.000 28.906 12.500 38.836 12.500 50.575 25.000 48.717 25.000 39.698 50.900 82.238 75.000 13.466 100.000 15.589 100.000 427.949 1.000.090 115.631 1.000.300 Het biljet 164368 •wint 2.500.000 fr. Te Londen werd ten grave gedragen de Admiraal Beatty, bevelhebber op de Engel- iche vloot en die een belangrijke rol vervulde in den oorlog op zee binst de jaren 1914-1918. Hier «tappen achter het lijk van Admiraal Beatty de Hertog van York en de Hertag van Kent. DUITSCHLAND HEEFT HET LOCARNO-PAKT GESCHONDEN Binst de laatste dagen w»-den onafge broken besprekingen gevoerd te Londen tusschen de afgevaardigden der Locarno- Btaten; ook de Volkenbondsraad verga derde meermalen. Op Vrijdag 13 Maart werd echter be reikt dat niet enkel door Frankrijk en België, maar ook door Engeland en Italië officieel erkend werd dat Dultscl.'and een onbetwistbare schending van het Locarno- Pakt heeft gepleegd. Over het gevolg te geven aan die schending werd voort ge raadpleegd en gepleit. DE HEER VAN ZEELAND DIENT EEN VOORSTEL IN Tijdens de besprekingen die op 13 en 14 Maart gevoerd werden, heeft de Heer Van Zeeland een verzoenend voorstel ingediend waarbij hij trachtte verschillende standpunten der afvaardigingen der Lo carno-Staten nader tot elkaar te brengen. Het Fransch-Russisch pakt zou voor een verzoeningscommissie worden gebracht en onderzocht, volgens een artikel van het verdrag van Locarno. Doch de Heer Van Zeeland wil elke oplossing vermijden die naar een oorlog zou kunnen lelden. Zonder verwijl zouden besprekingen ge opend worden met Duitschland, met basis de gedane voorstellen, en Frankrijk en Engeland zouden een aanvullende ver zekering aan België geven, in ruil voor de defensieve voordeelen die de ontmante ling der Rijnzone ons bood. Van al die besprekingen en voorstellen is niet veel uitgelekt. DE VOLKENBONDSRAAD KWAM BIJEEN Op Zaterdag 14 Maart kwam de Volken bondsraad bijeen. De Raad hield -?n besloten en een open bare vergaderinDeze vergaderingen hadden plaats in het St Jamespaleis te Londen. De Heer Bruce, van Australië, zat de vergaderingen voor. REDEVOERINGEN VAN VERSCHEIDENE STAATSHOOFDEN Tijdens deze eerste bijeenkomst van den Volkenbondsraad werd het woord verleend aan de afgevaardigden van Engeland, Frankrijk en België, namelijk de Heeren Eden, Flandin en Van Zeeland. De Heer Eden maakte het kort. Hij drukte de meening uit dat het Locarno- pakt ongetwijfeld door Duitschland werd geschonden, dat de leden van den Volken bond onvoorwaardelijk mogen rekenen op Engeland bij alle pogingen can den 'Tede op vasten grondslag op te bouwen, dat de toekomst van Europa afhing van de staatslieden aldaar vergaderd en dat En geland den angst beseft die het hart van België en Frankrijk vervullen. Dan kwam de Heer Flandin aan het woord. Hij begon met te verklaren dat de Duitsche troepen die het Rijngebied had den bezet geen zinnebeeldige afdeelingen waren maar zeker en vast 30.000 man van het geregeld leger telden. Frankrijk had het recht brutale maatregelen te nemen. Dit heeft het toch niet gedaan daar het de toestand niet nog meer wilde vertroe belen. Frankrijk was ook bereid het Fransch- Russisch pakt voor het Internationaal Ge rechtshof van Den Haag te brengen. Duitschland had evenwel zijn slag voor bereid en bedoeld akkoord is enkel een voorwendsel geweest om dien slag te slaan. Toch blijft Frankrijk bereid het Fransch-Russisch akkoord voor het Inter nationaal Gerechtshof van Den Haag te brengen. Duitschland heeft dus wel een vijande lijke daad gepleegd. Het bestaan van den Volkenbond zelf staat op het spel. Het mag niet zijn dat verdragen ten allen tijde mogen opgezegd worden, naar eigen goeddunken. Een Re geering mag niet verbranden wat het den dag te voren beloof in eer te houden. Frankrijk vraagt den bijstand van En geland, België en Italië en de Volken bondsraad zal moeten nagaan op welke manier hij de actie der Locarno-Staten zal kunnen steunen door middel van aan bevelingen te geven aan alle leden van den Volkenbond. HEER VAN ZEELAND zette dan het standpunt van België uit een. Geen enkel land wordt zoozeer bedreigd als België. België's grens met Duitschland, is de meest uitgestrekte en ook de meest blootgestelde. België kan geen enkel verwijt worden gemaakt, het Fransch-Russisch pakt gaat ons niet aan en ons land heeft alleen, zoo als alle kleine landen, de eerbiediging van de internationale wet als waarborg voor der eigene veiligheid. Het Locamo-pakt blijft evenwel van kracht onder de andere landen die dit hebben geteekend. Het vraagt dus ook vergoedingen voer wat het verloren heeft aan veiligheid door de bezetting van het Rijngebied. Ook mag het gevoelen niet spreken maar alleen de rede in deze gespannen omstan digheden. EEN ENGELSCHE STAP TE BERLIJN Einde vorige week deed Engeland een stap te Berlijn ten einde te bekomen dat Duitschland zijn troepen weer achteruit zou trekken. Duitschland liet hierop weten dat het dit niet doen kon maar dat geen meerdere troepen zouden gezonden worden en dat die troepen ook niet verder zouden nade ren van de Fransch-Belgische grenzen. SLECHTE EKONOMISCHE TOESTAND IN DUITSCHLAND De ekonomische en financieele toestand in Duitschland ls op verre na niet schit terend. Nieuwe taksen zullen worden ge legd op bieren en tabak en koffie. De vleesch- en reuzelvoorziening wekt groote zorgen en het terugtrekken van deposit os uit. de banken werd beperkt. Er gingen ook geruchten rond over de- valvatie van de mark ten beloop van 1/3 van de waarde, maar deze geruchten wer den later gelogenstraft. Dr Schacht, bestuurder van de Rijks bank, en ook Minister, heeft besloten geen redevoeringen meer te houden zoolang zijn woorden en gezegden door Minister Goeb- bels worden gecensureerd. DUITSCHLAND WORDT DOOR DEN VOLKENBONDSRAAD UITGENOODIGD OM NAAR LONDEN TE KOMEN. DUITSCHLAND NEEMT AAN. Eerst officieus en dan officieel werd de Duitsche Regeering door den Volkenbonds raad uitgenoodtgd deel te komen nemen aan de besprekingen te Londen en zijn standpunt te komen uiteenzetten en be pleiten. Duitschland antwoordde hierop dat het wel die uitnoodiging wilde aanvaarden, maar op twee voorwaarden, namelijk dat het te Londen met volledige gelijkheid van rechten zou behandeld worden en dat de andere betrokken mogendheden be reid zijn weldra in onderhandelingen to treden over de Duitsche voorstellen. De vertaling van het Duitsche antwoord gaf aanleiding tot een grof misverstand. Het woord alsbald werd vertaald door het woord onmiddellijkals het enkel wil beduiden weldra of zoo spoedig mogelijk Deze slechte vertaling was oorzaak dat de Franschen zich hierdoor weeral ge krenkt gevoelden; de Fransche afgevaar digden verklaarden het Duitsche antwoord als onaannemelijk en de Fransche pers geraakte voor de zooveelste maal op hol. Ei- werd gerept van nieuwe uitdaging, on beschaamdheid, schijnheiligheid, ultima tum, en dies meer. De Heer Flandin verklaarde ook nog dat hij enkel naar Londen was gekomen om de Duitsche verkrachting van het Ver drag van Locarno doen vaststellen ea niet om te onderhandelen met Duitsch- land. Ware de juiste vertaling van alsbald gegeven geweest, dan had waarschijnlijk de Heer Flandin die woorden niet uitge sproken en ware heel wat min olie op het vuur gegoten geweest. Wat de slechte vertaling van een woord je toch kan teweeg brengen. MAANDAGAVOND hield de Volkenoondsraad dan een beslo ten vergadering om een antwoord te stu ren naar Duitschland. De afgevaardigden van Frankrijk, Rumenië, Turkije, Rusland, Polen en Spanje drukten de meening uit dat Duitschland onaanneembare voor waarden stelde voor zijn deelneming aan de besprekingen te Londen. Ten slotte werd besloten dat Duitsch land aan de besprekingen te Londen zou kunnen deelnemen, met gelijke rechten als de andere landen, maar dat het geen stemrecht zou verkrijgen. Voor wat de vredesvoorwaarden van Hitier betreft, dit valt niet onder de be voegdheid van den olkenbondsraad maar enkel van de Locarno-Staten die er uit spraak moeten ver doen. DUITSCHE AFGEVAARDIGDEN NAAR LONDEN Toen de Duitsche Regeering van deze beslissing op de hoogte werd gesteld, heeft ze aangenomen afgevaardigden te sturen naar Londen en Woensdag is de Heer von Ribbentrop, Duitschland's afgevaardigde, uit Berlijn per vlie. uig naar Londen ver trokken, vergezeld van de HH. Heinrich Dieckhoff, Dr Ernst Woerman, Dr Wingen en Paul Schmidt. Zij zijn Woensdag avond, na 17 uur, te Londen aangekomen. 30.000 TEGENOVER 250.000 Nopens de herbezetting van het Rijn gebied heeft Duitschland gewezen op net feit dat thans maar 30.009 man dit gebied zijn gelegerd en dat voor den oorlog in die gewesten er 250.000 soldaten vertoefden. Volgens Duitschland zijn het aus maar zinnebeeldige troepen die daar nu zijn. In het Rijngebied wonen 14 nnliioen personen en het beslaat een achtste deel van het gansche Duitsche Rijk. DE MOTIE TOT VEROORDEELING VAN DUITSCHLAND WORDi' LIJ DEN VOLKENBONDSRAAD INGEDIEND Tijdens de vergadering van den Volken bondsraad op Maandag 11. heeft oe amiti- scne afvaardiging gepoogd het n-u. gen van de mo.te tor ve.'oorde.iing \-n Duitschland over de schending van «.et gestoten Verdrag van Locarno uit te sto len. (Zie vervolg 2* l>ia— Framcha vrachtauto's vervoer»* peerdaa tijde at uapatuvar^ «*b Riju-gi

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1