EM. DOBBELS NOTARIEËLE VERKOOPINGEN G01PÜ NATIE TE KOOP BESTE FABRIEK VAN MATRASSEN SCHOONE BESTE HOFSTEDE SCHOONE BESTE HOFSTEDE EEN HOFSTEDE Verschillende Perceelen ZAAILAND NOTARIAAT EEN SCHOONEN EIGENDOM EENE HOFSTEDE GERIEVIG HOFSTEDEKEN EEN GERIEVIG WOONHUIS 5 K 62 CA- H0VENIERLAND EEN WERKMANSWOONST WOONHUIS WOONHUIS-VILLA 1 A. 37 CA BOUWGROND TWEE WERKMANSHUIZEN EEN WOONHUIS EEN PARTIE LAND EEN PARTIE LAND VILLA SCHOONE VILLA GERIEVIG WOONHUIS HOFSTEDE HOFSTEDE EENE MEKANIEKE STEENBAKKERIJ EEN PERCEEL GROND NIJVERHEIDSGRQNDEN WOONHUIS SCHOON WERKMANSHUIS 47 A ZAAILAND 41 A- ZAAILAND 91 A 60 CA- ZAAILAND 45 a. ZAAILAND ZAAILAND ATÉOS HULF AAN DEN LANDBOUW, HANDELAARS bericht EN MIDDENSTAND GtLDLEENINGEN ALLERBESTE HOFSTEDE MET TWEEWOONST EN WELGELEGENE BOUWGRONDEN eene allerbeste hofstede met tweewoonst, bouw gronden. zaailanden en weiden EENE SCHOONE EN ZEER WELGELEGENE HOFSTEDE, RUIME VLASSCHUREN, BOUWGRONDEN, ZAAI LANDEN MEERSCHEN EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS WEIDE EN ZAAILANDEN ONLANGS NIEUWE MEUBELS EN MENAGIEGOEDEREN. n. GEZAAGD HOUT BESTE REGENMANTELS LANDBOUWERSALAAM, PAARDEN EN VEE WOONHUIS-HERBERG 25 OLMEN Studie van den Notaris CAMERLYNCK te Passchendaele De akten en papieren der studie ran Meester VANDE LANOITTE, in leven notaris te Vlamertinghe, en van zijne voorzaten, berusten thans ter studie van Meester André Van der Meersch, notaris te Yper, Riiselstraat, 86. Sttidie van den Notaris SNOECK te THIELT INSTEL: Donderdag 2 April 1936 OVERSLAG: Donderdag 16 April 1936 te lief ns om 2yi tl. namiddag, te Thielt. Groote Markt, ter herberg «De Nieuwe Pluim van GEMEENTE WYNGENE (Wijk Peerdestalle) bestaande in TWEE GOEDE HOFSTEDEN extra wel bebouwen, met erf, tuinen, boomgaarden, landen, weiden en meer- schen, samen groot 25 ha. 85 a. 49 ca. De groote hofstede gebruikt door de verkoopers De Vriese, en vrij den 1 Oc tober 1936. Het minder Hofstedeken gebruikt door Cyr. Van Lersberghe, en verscheidene landen door L. AelBrecht, J. De Witte, Cam. Vaneenoo, Maim Vermeulen. Aug. Van de Wiele en F. Vancauwenberghe, Octoberpacht, zonder geschrift. Verdeeld in koopen. y2 InstelpTemie en recht van accu mulatie. IIIIBMIIiaSllllHaillBUIII Studie van den Notaris VICTOR PIETERS, te Reninghe Studiën van de Notarissen DE TAVERNIF.R, Langemarck en DE VISSCHER te Denterghem De Notaris DE TAVERNIER, te Lan gemarck, daartoe in rechte benoemd, zal met tusschenkomst van zijn ambtgenoot Meester DE VISSCHER, te Denterghem, openbaarlijk verkoopen GEMEENTE POELCAPELLE. groot 4 hectaren 77 aren 81 centiaren, palende aan de Poperinghestraat. Verdeeld in twee koopen. In pacht bij H. Jules Vandermeersch, mits 3.000 fr. 's jaars, boven de lasten, Zonder schriftelijke voorwaarden, valdag 1 October. VERBLIJF: Maandag 30 Maart 1936 om 2 3/4 ure, ter zaal van het Vredegerecht te Yper. Ingesteld 211.000 fr. Om uit onverdeeldheid te scheiden. OPENBARE VERKOOPING van een TE RENINGHE. De Notaris VICTOR PIETERS, te Re ninghe verblijvende, zal op de na te mel den zitdagen openhaar te koop bieden het volgend onroerend goed: GEMEENTE RENINGHE. Een gerievig en welgelegen HOFSTE DEKEN met ruime stallingen en schuur en groot onder grond van gebouwen, weide en zaailand, en uitmakende eenen enkelen blok1 ha. 35 a. 71 ca., er be kend bij kadaster wijk D, Nrs 57a, 56, 60t en 61, en palende van Westen aan de Hoflandstraat, Noord de Commissie van Openbaren Onderstand der Stad Yper, nog Noord, Oost en Zuid Mijnheer René Sticker-Segers te Reninghe. Boomprijs309 frank. Gebruikt door Mijnheer Emile Veryser- Lemahieu tot 1 October 1938 aan 1500 frank 's jaars. TOESLAG: Donderdag 2 April 1936 om 2.30 u. namiddag, te Reninghe, ter herberg Den Hemel bewoond door Cyriel Demoor-Breyne. Ingesteld 86.000 fr. Titels en plan berusten ter inzage bij voornoemden Notaris Pieters. Studie van den Notaris V. PIETERS te Reninghe OP DINSDAG 31 MAART 1936 om 2 u. stipt namiddag, te Woesten, ter herberg «De Tramsta ties, bewoond door M. Florent Boudry, in eene enkele zitting, OPENBARE VERKOOPING van het volgende onroerend goed: GEMEENTE WOESTEN. EENIGEN KOOP: met 1 are 54 centiaren medegaande erve, bekend bij kadaster wijk B, Nr 296a, en palende van Oosten aan den steenweg van Veurne naar Yper. B. kadaster wijk B., Nr 296u, palende van Oosten aan voormelden steenweg. Voordezen gebruikt door de Weduwe Louis Haelewyn-Mahieu. Handslag met de geldtelling. Gewone voorwaarden. Btudle van den rotaria DELAHAYE te Woumen OVERSLAG: DINSDAG 24 MAART '36 om 11 u. 's voormiddags, ter gehoorzaal van het Vredegerecht te Dixmude, ten overstaan van den Heer Vrederechter, van GEMEENTE WOUMEN alsmede 1 are 40 centiaren erve, bekend ten kadaster sektie C, Nr 927 u/2. Ongebruikt, vroeger bewoond door H. Stragier en Hector Vanstechelman. iHBiiiBEsaaaMSHsasaBaKiagBi Studie van den Notarii DELAHAYE te Woumen. Studie van den Notaris DF.FREN te Nieuwpoort MAANDAG 23 MAART 1936 om 3 u. stipt namiddag, te Mannekensvere, ter herberg Handels huis», van den Heer Henri Osaer, INSTEL MET PREMIE VAN van Gemeente Mannekensvere met 7 aren 30 centiaren erve. Eigendom van Jufvrouw Joanna Van- duynslaeger (■■■■■RHaiiaiaisBiunHiiii 8tudls van den Notaris DEEREN te Nieuwpoort Bi] gedwongene onteigening. I. DINSDAG 24 MAART 1936 om 3 u. stipt namiddag, te Middelkerke, ter herberg «Café Miami- Plage», bij den Heer Albert Zaman, OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE MIDDELKERKE. (Wijk Miami-Plage) genaamd Villa «La Mouette», alsmede volgens titel 269 m2 55 dm2 en volgens kad. sectie B, Nr 319 s, 2 a. 70 ca. erve Eigendom van Vrouw Joanna De Meyer, gescheiden echtgenoote van den Heer Ar thur Leyman te Gent. II. MAANDAG 20 APRIL 1936 om 3 uur namiddag, te Nieuwpoort, ter herberg L'Océan bij Jufvr. Julia Blondeel, Havenstraat, OPENBARE VERKOOPING van STAD NIEUWPOORT in de Havenstraat. Studie van den Notaris André VAN DER MEERSCH, Yper OP MAANDAG 30 MAART 1936 om 3 u. zeer stipt namiddag, ter herberg «Het Groot Hoekje», bij Me vrouw Weduwe Maurice Dumortier, te Yper, M. Haiglaan, OPENBARE VERKOOPING in een zitdag, van: MET ERVE EN HOF te Yper, M. Haiglaan, Nra 95a en S5b Verdeeld in twee kooperi. KOOP 1. EEN WOONHUIS met 3 plaatsen beneden, 2 kamers op het eer ste verdiep en op het tweede, 1 kamer en 1 zolder, groot 262 vkm. 50. Het huis bewoond door André Inde- vuyst mits 130 fr. te maande vrij van lasten. KOOP 2. EEN WOONHUIS met 3 plaatsen beneden, 2 kamers op het eer ste verdiep en op het tweede, 1 kamer en 1 zolder met 268 vkm. 75 grond. Studie van den Notaris Francois J. BAERT te Dixmude UIT TER HAND TE KOOP OVERSLAG: DINSDAG 31 MAART '36 om 2 u. 's namiddags, ter herberg 't Wit Paardbij Justin D'Hulster, te Houthulst, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kan ton Dixmude, van GEMEENTE CLERCKEN KOOP I. met afhankelijkheden, alsmede 17 aren 20 centiaren erve. KOOP II. groot 8 aren 60 centiaren. KOOP III. groot 19 aren 17 centiaren. Alles ongebruikt en afhangende van het sterfhuis Eugenie Wallyn. IIBB£9l33IBBISBB9BBBBBBBBBflflB Studiën der Notarissen SIMPELAERE, te De Panne en DEEREN te Nieuwpoort DONDERDAG 2 APRIL 1936 om 3 u. stipt namiddag, te De Panne, ter horberg van den Heer Sabin Bourry-Florizoone, recht over het te verkoopen goed INSTEL met gewin van instelpremie van Stad DE PANNE, Zeelaan, 99. Schoone, onlangs nieuwgebouwde genaamd DOUX REPOS», met 169m2 80 dm2 erve, voorzien van gaz, water en electrieksche leiding. Pomp-, regen- en stadswater. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag van iedere week, van 14 tot 16 uur. Voorloopig gebruikt door M. Dewitte, zonder pachtrecht, mits 300 fr. te maande op voorhand betaald. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! - NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. DOE HET ZONDEK UlTf-LL. met hoving en bouwgrond, groot 5 aren 94 centia., gelegen te DIXMUDE, Maria Doolaeghestraat. Bewoond door den eigenaar M. Achille Vandewalle. Inlichtingen te bekomen ter studie van voornoemden Notaris. UBBBBBBBBBRBBBBBBaBBBBBBflEaa Studiën van de Notarissen E. VAN CAYZEELE te Poperinghe en CAMERLYNCK te Passchendaele DINSDAG 31 MAART 1935 om 2 u. namidag, ter herberg Het Hof van Commerce», te Reninghelst-Clytte, OVERSLAG VAN 1. Reninghelst, gehucht Clytte NIEUWGEBOUWD EN VERDERE GEBOUWEN dienstig voor handelaar of rentenier, met 13 aren erve, allerbest gelegen op 't kruis der steenwegen Yper-Belle en Reningelst- Kemmel. Zijnde 't sterfhuis van M. C. Ooghe. Handslag één maand na de geldtelling. Ingesteld 37.000 fr. 2. Reninghelst en Westoutre (kassie van Reninghelst naar Locre, wijk Goeberg) NIEUWBETIMMERDE met 4 ha. 29 a. 70 ca. grond, hof, weide en zaailand, bij plakbrieven verdeeld in 3 koopen. Gebruikt door den medeverkooper M. Ooghe tot 1 October 1941. Ingesteld 140.000 fr. Studie van den Notaris ERNEST DE COCK te Yper L TOESLAG: Maandag 23 Maart 1936 om 2 u. 's namiddags, ter herberg 't Vlaamsch Huisbij M. OJiel Vansteelant-Lefere, te Oostnieuw- kerke. Rousselaerestraat. van Gemeente Oostnieuwkerke (Wijk Schiervelde Eene beste en we'betimmerde bestaande uit woonhuis, schuur, stallin gen, hennenhok 21,50 m. x 5,50 m„ kieken hok 5 m. x 5 m., hofplaats, weide en zaai landen, samen groot 4 ha. 31 a. 72 ca. Verdeeld in 4 koopen. Gebruikt door M. Alidoor Vansteelant met recht van pacht tot 1 October 1938, mits 3.000 fr. 's jaars boven de lasten en de verzekeringspremie. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld, samen 242.106 fr. Plakbrieven met grondplan zijn te be komen ter studie van genoemden Notaris. IL Om uit gemeenzaamheid te scheiden. WOENSDAG 25 MAART 1936 (in een Zitdag) te 2.30 uur stipt namiddag, te Passchen daele, Plaats, in de herberg «Den Anker», ten overstaan der Heeren Vrederechter en Griffier des Kantons Passchendaele, OPENBARE VERKOOPING van I. - Gemeenten Poelcaielle en Langemarck (bij de Plaats van Poelcapelle en langs den steenweg naar Yper) met grooten oven (gebouwd in 1925), koolmagazijn, hangaars, brijkkeplein, wei de en zaailanden, uitmakende een blok van 4 ha. 15 a. 50 ca. Verdeeld in 2 koopen. Met koon I wordt mede verkocht i DE GANSCHE BEDRIJFSUIT- RUSTING der STEENBAKKERIJ onroerende goederen naar bestemming, zooaiseen stoommachien «Robey Com pound» 50 HP., met assen, riemen en verdere toebehoorten, een Malaxeur en snijmachien, een windboom (treuil) met kabel; - ongeveer 300 m. zware Decau- villesporen met wissels en 4 wagentjes; - ongeveer 600 m. ijzeren rijplaten- eene Engelsche stoompomp «Pulsometer» met buizen- de vlaken en matten- 14 korte- wagens voor vervoer van steenen. GEBRUIK: 1 Ha. 54 a. 90 ca. zaailand en weide ziin gebruikt zonder geschre ven pacht door M. Emeric Vandenbus- sche mits 1000 fr. 's jaars. De andere goe deren zullen ter vrije beschikking der koopers gesteld worden tegen betaling der koopsom en kosten. II. - Gemeente West-Roosebeke wijk «De Spriet», langs gemelden steenweg, groot sectie A, Nr 685 i, groot 4 aren. Ongebruikt. De steenbakkerij is dagelijks zichtbaar. Plakbrieven met plan en verdere inlich tingen zijn te bekomen ter studie van Meester Camerlynck. III. TOESLAG: Donderdag 26 Maart 1936 om 2 u. stipt namiddag, ter herberg «*t Gemeentehuis», bij M. Vangheluwe, te Oost-Nieuwkerke, Plaats, van Stad Rousselare, Kaaistraat (linker oever der Vaart) Een blok van 1925 vierkante meter» SCHOONE EN BESTGELEGEN palende aan de Kaaistraat, de Cie. Géné rale de Gaz et d'Electricité, MM. Derynck en Raes, en de N. V. Aan- en Verkoop- vennootschap van den Belg. Boerenbond. Verdeeld in 8 koopen. Genot en vrij gebruik tegen betaling der koopsom en kosten. Recht van samenvoeging. Afzonderlijk ingesteld, samen, slechts: 65.500 frank. Plakbrieven met plan zijn te bekomen ter studie van Meester Camerlynck. IV. INSTEL: Donderdag 2 April 1936 TOESLAG: Donderdag 16 April 1936 telkens te 2 u. namiddag, ter herberg «De Smisse», bij Mevr. Wed. Decommer te Passchendaele, Spanjestraat, van GEMEENTE PASSCHENDAELE (Steenweg naar Zonnebeke) EEN GOED EN GERIEFVOL met aanhoorigheden en schoone partij zaailand, samen groot 34 aren 15 centia. Laatst bewoond door M. René Deloffer. Genot en vrij gebruik tegen betaling der koopsom en kosten. Sleutel ter studie van genoemden No taris. 0,50 °?o Instelpremie. IBBBSIBHBB3BBBB9tlBSX9BBBBRBB9 Studie van den Notaris VANDENAMEELE te Watou. KANTOREN DER NOTARISSEN DENYS TE SWEVEGH EM (Tel. Kortrijk 643) en LIB3RECHT TE GENT (Tel. 10794). OP ZATERDAG 21 MAART 1936 te 3 u. zeer stipt namiddag, te Yper, ter herberg De Maan Groote Markt Koning Albert, OVERSLAG VAN een met tuin en bouwgrond, groot 13 a. 7 ca. TE LANGEMARCK, St Juliaan, Br.tggesteenweg, 86. Ingesteld 21.3(h) fr. Gébruikt door Aimé Timperman-Dedier tot 1 Oktober 1939, mits SO fr. per maand, vrij van lasten. Veste broodwinning. Adrej ter drukkerij, Gasthuisstr., Pop. OP WOENSDAG 25 MAART 1936 om 2 u. namiddag, te Watou, Groote Markt, ter herberg Café Georgesbij M. Georges Labey, OPENBARE VERKOOPING in eene enkele zitting, van A. - Gem. Rottsbrugge-Haringhe. EERSTE KOOP: bekend bij kadaster sektie C, Nr 383 A. TWEEDE KOOP: bekend bij kadaster sektie C, Nr 382 A. DERDE KOOP: bekend bij kad. sekt. C, Nrs 388A en 395A. VIERDE KOOP: bekend bij kadaster sektie C, Nr 396A. Alles gebruikt door Mevr. Wed. Achiel Camerlynck te Rousbrugge-Haringhe, zon der geschreven pacht, mits 2.000 frank 's jaars, boven de lasten. B. - Gemeente Watou. VIJFDE KOOP: 1 Hectare 38 Aren 50 Centiaren bekend ten kadaster sektie D, Nrs 36, 37 A en 41 A. Gebruikt door M. Bruno Vanhee, te Watou, zonder geschreven pacht,-mits 1.000 frank 's jaars, beven de lasten. IBBBBBBBBBBBBBBSSSBBBBBEBBBB Société Anonyme a Poperinghe Rue de Furnes, Nr 38. M.M. les Actionnaires sont priés d'as- sister a l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra ie MARDI 7 AVRIL 1936, a 16 heures, au siège social, 38, Rue de Furnes a Poperinghe. Ordre du jour: 1. - Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire. 2. - Approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes au 31 déc. 1935. 3. - Décharge a donner aux Administra teurs et Commissaire. 4. - Divers. TOESLAG: DINSDAG 24 MAART 1936 te 15 uur, «Noordgasthof», Statie, Kortrijk, van een V 25 Hectaren, te SINT DENIJS (kant Coyghem) bij Kortrijk. Gebruik M. Cvrille Planckaert. Vraag plakbrieken. Ingesteld oo gezamenliik 1.053.508 fr. ■BBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIBB STUDIËN VAN DE NOTARISSEN DEGRYSE te BeceJaere, THEVELIN te Meessen en ADRIAENSSEN te Eekeren. I HS ui Voor uwen aankoop van MA TRASSEN, indien gij wilt ter trouwe bediend zijn, wend U tot het best gekend buis der streek 3, Bruggestraat, (Paardenmarkt), POPERINGE. Tel. 248. I. EERSTE OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE BOESINGHE. Koop 1. SCHOONE WEIDE (op de plaats), groot 1 hecta.e 85 aren 16 centiaren. Gebruikt door Henri Vanderstichele, tot I November 1938, mits 1.700 frank. Ingesteld 107.000 fr. Koop 2. SCHOONE WEIDE (on de plaats), groot 71 aren 29 centiaren. Gebruikt door Charles Markey, tot 1 October 1939, mits 650 frank. Ingesteld 45.500 fr. Koopen 3 tot en met 91. IS AANEENHOUDE PERCEELEN WEIDE EN HOVF.NIERLANDEN (op de plaats) samen groot 1 hectare 73 aren 30 centiaren. Gebruikt door verscheidenen tot 1 October 1939. Ingesteld samen 89.800 fr. Koonen 21 en 22. WEIDE, groot 73 aren 60 centiaren, en MEERSCH, groot 15 aren 50 centiaren. Gebruikt door de Wed. Arthur Lagrou, tot 1 November 1937, mits 525 frank. Koop 71IngesteM 34.000 fr. Koon 22: Ingesteld 3.000 fr. Koop 23. zaailand, groot 88 aren (gehucht Sas). Ge bruikt door Justin Deloffer, zonder recht van nacht, mits 450 frank. Ingesteld 31.000 fr. Koopen 24 en 25. langs gravier naar Zuydschote, groot 8 hectaren 51 aren 20 centia. Gebruikt door Gustave Steyaert, tot 1 October 1940. mits 6.300 frank. Ingesteld samen 375.600 fr. GEMEENTE LANGEMARCK. Koop 26. CYNSGROND, LAND EN WEIDE, gehucht Wijn- gaardbosscben groot 62 aren 80 centiaren. Verpacht aan Victor Gobert (gebruikt door Camille D'hulster), tot 1 October 1957, mits 450 frank. Ingesteld ID. 100 fr, GEMEENTE SINT-JAN-BIJ-YPER. Koop 27. CYNSGROND, LAND EN WEIDE, gehucht «He melrijk groot 1 hectare 48 aren 70 centiaren. Gebruikt door Cyr. Vanneste tot 1 October 1965, mits 1.200 fr., herzienbaar alle 3 jaar. Koop 28. ZAAILAND, gehucht Pilckem groot 1 hectare 14 aren 80 centiaren. Gebruikt door Marcel Demeersseman tot 1 October 1939, mits 1.000 frank. Ingesteld 46.500 fr. OVERSLAG: WOENSDAG 1 APRIL 1936 jm 1 '4 uur namiddag, br herberg De Zwaan te BOESINGHE, II. TWEEDE OPENBARE VERKOOPING van GEMEENTE POLLINCHOVE. Koopen 29, 30 en 31. langs den steenweg van Reninghe naarLoo, groot 16 hectaren 29 aren 49 centiaren. Gebruikt door Medard Aspeslagh tot 1 October 1946, mits 8.500 frank. Ingesteld samen 514.000 fr. Koop 32. CYNSGROND, langs den steenweg van Reninghe naar Loo, groot 15 aren 90 centiaren. Gebruikt door Jules Stecu- lorum tot 1 October 1958, mits 150 frank. Ingesteld 2.500 fr. GEMEENTE NOORDSCHOOTE. Koop 33. VETTE WEIDE, langs de Kerkedijk, groot 2 hect aren 11 aren 30 centiaren. Gebruikt door Medard Aspeslagh tot 1 October 1946, mits 1.500 frank. Ingesteld 91.500 fr. GEMEENTE MERCKEM. Koop 34. MEERSCH, gehucht Lughemgroot 55 aren 80 centiaren. Gebruikt door Leon Pauwels, tot 1 October 1938, mits 350 frank. Ingesteld 15.200 fr. OVERSLAG: DONDERDAG 2 APRIL 1936 om 1 ]4 uur namiddag, In het hotel Het Zweerdte YPER, Groote Markt, Recht van samenvoeging. Instelpremie 0,50 Zie affichen met plan, of zich wenden ter studiën van voornoemde Notarissen. IBBBIEQEaiHBSBIllilHaüllIBBalEEBI MATRASSEN in beste inlandsche scheerwol, kapok, flacon, konijnhaar, pluimen. Crin Végétal voor onderbeddens en ressorts. Juttelïnneu voor ressorts. Edredon», Oorkussen» vanaf 12 frank.Matras en groot kussen, voor 2 perso nen, in flacon zuivere wol losgelaten vanaf 18S fr, 236 £r„ enz. Herstellin gen en verslaan van matrassen. Matra» CoutiU, nieuwste kleuren en teekeningeo. VERZORGD WERK. VOORDEELIGSTE PRIJZEN. Verkoop van gewatteerde en katoenen Spreien. Sargiën, Lakens, Flu wijnen, Pyjama's, Schorten en Kincerkleedjes. Verzendingen franco. GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN OM 1 UUR. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Wij vestigen de aandacht der belanghebbenden op het feit dat er schikking getroffen werden teneinde hulp en kredieten te verleenen aan de bovengemelde bevolking. Deze kredieten moeten dienen tot het aflossen van te zware nypotheken, aankoop van vee, aan koop van vee, aankoop en verbeteren van gebouwen, enz. Ten einde de grc.te uitgaven te verminderen wende men zich recht- streeksch tot onzen Afgevaardigde welke zal Zitdag houden te: lEPER: den Woensdag en Zaterdag, van 9 tot 12 u., Capuci enen straat, 27. De intresten beloopen van 4,25 en de duur gaat tot 14 jaar. Dj inlichtingen zijn kosteloos en worden streng geheim gehouden. STUDIE VAN DEN NOTARIS DELAHAYE TE WOUMEN. INSTEL: MAANDAG 30 MAART 1938 OVERSLAG: DINSDAG 14 APRIL 1936 telkens om 2 uur 's namiddags, ter herberg «De Vrede», Groote Markt te Dixmude, van: L GEMEENTEN NOORDSCHOOTE, ZUYDSCHOOTE en BIXSCHOOTE met aanhoorige gebouwen, stallingen en schuren, alsmede volgens kadaster 26 hectaren 57 aren 52 centiaren, en volgens titels 27 hect aren 46 aren 27 centiaren zaailanden en weiden, grootendeels gele gen langs de Poeselstraat. Verdeeld in 7 koopen. Gebruikt door Edmond Mostaert mits 22.400 frank 's jaars boven de lasten en assurantiepriemiën, tot 30 September 1940. 2. GEMEENTE PERVIJSE (SINTE CATHERINE) verdeeld in 8 koopen, van een totale oppervlakte van 5 hectaren 96 aren 10 centiaren. Gebruikt door Camille Duron, landbouwer te Ramskapelle, mits 3.360 frank 's jaars, zonder schrift. Recht van samenvoeging. Instelpremie. Zie affichen met plan. IBBBBBBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBHIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBilBBflB Studie van den Notaris AMEYE te RousseUr* I. OPENBARE VERKOOPING van eene TE WEVELGHEM, KRU1SHOEK. Kantoor van den Notaris THERRY te West-Nieuwkerke De Notaris AMEYE, te Rousselare, daart. in rechte benoemd bij vonnis van den Burgerrechtbank van Kortrijk van 22 Februari 1936, en in gevolge vonnis van den Rechtbank van Montreuil-sur- Mer van 10 October 1935, zal, ten over staan van de Heeren Vrederechter nr., Griffier van 't kanton Rousselare. op clc hierna bepaalde zitdagen openbaarlijk ver koopen GEMEENTE WEVELGHEM Wijk Kruiahoek. groot volgen» meting 2i Ito. 26 A. 3 Ca. Verdeeld in 51 koopen. Gebruikt door M. Remi Vanbiervliedt, met recht van pacht tot 1 October 1938, mits de jaarlijksche pachtsom gelijk aan de weerde van 15.000 kilos graan, geno men aan de middenprijs der wekelijk- sche markt van Rousselare, boven alle lasten en assurantiepremiën, ter uitzon dering der bouwgronden waarvan de pacht, in geval van verkoop, eindigt mot: eerstkomenden jaarlijkschen valdag. i Plakbrieven met plan te hekomen Ser studie van voornoemden notaris. y2 Instelpenning. Recht van samenvoeging. ZITDAGEN: INSTEL: DINSDAG 24 MAART 1936 TOESLAG: DINSDAG 7 APRIL 1936 telkens om 2 u. zeer stipt namiddag, in het gasthof «Java», Ooststaat te Rousselare. IL OPENBARE VERKOOPING van GELEGEN TE LAUWE, tusschen de Plaats en de Leie. L INSTEL: Maandag 23 Maart 1936 ter herberg Café de la Grand' Place bij Ed. Debacq, te Ploegsteert, OVERSLAG: Maandag 6 April 1936 ter herberg Aux 3 Amis bij Weduwe Dhoine, te Ploegsteert, telkens om 3 u. namiddag, van met 8 aren 30 centiaren grond en Iochting GELEGEN TE PLOEGSTEERT, langs den steenweg van Armentiers naar Meessen, bij het Zwarte Peerd. Laatst bewoond door Loui» Derathé ea thans ongebruikt. Onmiddellijke ingenottreding. y2 Instelpremie. II. INSTEL: Donderdag 2 April 1936 OVERSLAG: Donderdag 16 April 1936 ten 3 uren namiddag, ter herberg «La Tête d'Argev.t», bij d« Weduwe Nestor Deschildrc, CO West- Nieuwkerke, an met 13 aren 42 centiaren grond en tuin, TE WEST-NIEUWKERKE, gelegen langs den steenweg leidende naar Yper, aan den hoek der tramlinie. Laatst bewoond door wijlen Vrouw Julia Lamoot, Weduwe René Carrion. Verdeeld in 2 koopen. Onmiddellijken handslag. Instelpremie. III. OPENBARE VERKOOPING van TE KEMMEL. ▼an gelijk welke bedragen kunnen verschaft worden» 1. - Aan den goedkoopsten interest; 2. Met alle gemak voor terugbetaling ten langste in 20 jaar; 3. - Met de minste onkosten; 4. - Met volstrekte geheimhouding. Alle inlichtingen, GANSCH KOSTELOOS, wendt U in volle vertrouwen bij» R. VANDENBUSSCHE, Gezworen Landmeter, 21, Maloulaan, IEPER De Notaris AMEYE, te Rousselare, daartoe in rechte benoemd bij vonnis van den Burgerrechtbank van Kortrijk van 22 Februari 1936, in ingevolge vonnis van den Rechtbank van Montreuil-sur- Mer van 10 October 1935, zal ten over staan van de Heeren Vrederechter en Griffier van 't kanton Rousselare, op de hierna bepaalde zitdagen openbaarlijk ver koopen GEMEENTE LAUWE tu»schen de Plaat» an de Lele. EENE SCHOONE HOFSTEDE, MET RUIME VLASSCHUREN, BOUWGRONDEN, ZAAI LANDEN en MEERSCHEN groot volgen» meting 18 Ha. 65 A. 9Ï ttn. Verdeeld in 70 koopen. GEBRUIK: A. - De hofstede met 14 a. 24 ca. door M. Emile Wyseur, met recht van pacht tot 1 October 1939 1) tot 1 October 1936 mits de jaarlijk sche pachtsom gelijk aan de weerde van 6.750 kilos graan genomen aan den mid denprijs der wekelijksche markt van Rous selare, boven alle lasten en assurantiepre miën 2) vanaf 1 October 1936, mits de jaar lijksche pachtsom van 10.875 fr., met ver mogen voor den verpachter alleen van als pachtprijs te eischen, in vervanging van vernoemde pachtsom, de weerde van 700 kilos graan per hectare berekend zoo als hiervoren, dit alles boven de lasten en assurantiepremiën, ter uitzondering der bouwgronden, waarvan de pacht, in geval van verkoop, eindigt met eerstkomenden jaarlijkschen valdag. B. - De Vlasschuren met de overige gronden en Leiemeerschen, door Mevr. Wed. Joseph Deman, met recht van pacht tot 31 Maart 1938, mits 4.000 fr. jaars, boven alle lasten en assurantiepremiën. Plakbrieven met plan te bekomen ter studie van voornoemden Notaris, Yi Instelpenning. Recht van samenvoeging. ZITDAGEN INSTEL: DINSDAG 31 MAART 1936 TOESLAG: DINSDAG 14 APRIL 1936 telkens om 2 u. zeer stipt namiddag, in het gasthof «Patria», Noordstraat te Rousselare. Studie van den Notaris DE TAVERN IER te Langemark ZATERDAG 21 MAART 1930 om 2 u. stipt namiddag, te Langemarck, Nieuwplaats, ten huize van M. Camille Vanacker, VENDITIE, door vertrek naar Amerika, van» Met gewone voorwaarden. WOENSDAG 25 MAART 1938 1. - Om 9 u. stipt voornoen, TE SINT-JAN-bij-Ieper, ter herberg De Brouwerijbij M. Cy- rille Saelens; 2. - Om 1 ure namiddag, TE SINT-JULIANUS, ter herberg De Vredebij M. Weyne .OPENBARE VERKOOPINO van OMTRENT 100 KOOPEN in ieder venditie, waaronder duimberd, drie-kwart, kepers, pannelatten, scholfen, enz., ten verzoeke van M. Remi Cardoen. Op gewone voorwaarden. ■BBBBBBBBBBSB3IEBBI1SBBBBBEHÏ IN WOL EN GABARDINE speciaal gemaakt en opgekleed. ONVERSLIJTBAAR. «IN DE VIER SEIZOENEN» Catielstraat J Poperinga. De Notaris Prosper THERRY, te West- Nieuwkerke, daartoe benoemd bij vonnis van den R-echtbank van ln Aanleg te Yper in datum 7 Februari 1936, zal ten over staan van den H. Vrederechter van het kanton Meessen, openbaarlijk verkoopen: GEMEENTE KEMMEL (Wijk de Kleine Vierstraat) ART. 1. 1 Hectare 89 aren 53 centi aren, volgens titel, WEIDE en ZAAI LANDEN, bekend op het kadaster met eene inhoudsgrootte van 1 ha. 78 a. 70 ca., palende van Oosten aan den keiweg lei dende van de Kleine Vuurstraat, naar Kemmel. Verdeeld in 4 koopen. ART. 2.-28 Aren 60 ca. ZAAILAND, palende van Noorden aan den keiweg lei dende van de Groote Vuurstraat naar Dickebusch. Deze goederen, uitmakende voortijds een Hofstedeken van eene totale grootte vol gens titel van 2 ha. 18 a. 13 ca. en vol gens kadaster van 2 ha. 7 a. 30 ca., waar van de gebouwen vernield zijn geweest door de oorlogsfeiten, waren gebruikt, vóór den oorlog, door de eigenaars Heer Julianus Debruyne en zijne vrouw M.-Th. Verschelden, landbouwer» te Kemmel, beide overleden. Onmiddellijken handslag. Deze verkooping zal geschieden in één» Zitting: DEN DINSDAG 7 APRIL 1936 om 2 uren namiddag, in da Gehoorzaal van het Vredegerecht in do Gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt, te Meessen. Affichen, plans en inlichtingen zijn t« bekomen ten kantore van voornoemden Notaris THERRY. IBBBBBBBBBBBBSBBBBBB&illEBEBBBI Studiën van de Notarissen FLOOR te Veurne en éii GRAVE te Loo >CX>:; STERFGEVAL DGNDEiADAG 2 EN V .IJDAG 3 APRIL 1936 telkeun otn I J» ure namiddag, ter hofstede genaamd «Het Noord-Gast hof», bewoo 1 door de Kor* Timmerman, TE ADINKERKE, nabij den Duinhoek, (sterfhuis van Me vrouw Wed. Pieter Iimmerman-T.uyssen), Zeer Merkwaardige Venditie van zooals a. - Op Donderdag 2 April 1936 Kuip en kernalaam, mazoutmoteur, cy linder, rolwagens, bascuul met gewichten, landalaam, zool en wagenharnas, maai- machien, zaaimachien, tollen, eegden, drie wagens, ploegs, beestewagens, twee karren, voituur, harnassuren, neerhofdieren, en», b. - Op Vrijdag 3 April 193^ 5 Paarden, 17 melkkoeien, 12 jaarlin gen, 15 kalvers, 1 stier, zwijnen. Gewone voorwaarden en mits comp- tante betaling. Kantoren van de Notarissen DEEREN te Nieuwpoort en SCHAUTTEET te Oostende VSSNSDAG 1 APRIL 1936 om 3 u. namiddag, te Nieuwpoort, ter herberg 't Vliegend* Peerdbij den Heer René Delacauw*. Yperstraut, INSTEL met gewin van J6 premie, van GEMEENTE BOOITSHOEKE genaamd De Landmanmet 9 aren 30 centiaren erve, zijnde de hoofdzetel eener landbouwuitbating van ongeveer 4 hectaren. Eigendom van den Heer Albert Scher- pereel. BEHEER DER REGISTRATIE EN DOMEINEN XANTOOR ROUSBRUGGE e Ontvanger der Domeinen te Rousbrugg* zal overgaan op WOENSDAG 25 MAART 1936 om 2 uur namiddag, te lijnen kantore te Rousbrugge, Stadhuis, tot de OPENBARE VERKOOPING bij opbod en per soumissie van wassende lang» de baan Yper-Rou«- brugge-Oostcappel, op grondgebied Proven en Beveren-Yzer. VoorwaardenGereed geld- 15 ver hooging plu» 2 fr. per boom voor putgeld. De aanbiedingen moeten op formaat zegel geschreven zijn en, op straf van nietigheid, den koopprijs aanduiden per boom. Zij moeten uiterlijk op 25 Maart 1936, morgens, bij aangeieekenden brief, bij gezegden Ontvanger besteld worden onder dubbelen omslag. Katalogus der boomen en inlichtingca t* bekomen op gemeld kantoor.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 9