l@lfsSan!!ii!i@i§3$p®ii£f@fi Het «Geweten» der Officieele School KRUISWEG Gespannen internationale toestand M pUR%' 19 f<acsr sneuvelden de Gebroeders Van Raemdonck KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER RECOLLECTIEDAG DER B.J.B. TE BRUGGE op Zondag 22 Maart 1936 INTERNATIONAAL OVERZICHT BOERENJEUGDBOND Yiee} WE ZENDEN ONS BLAD HjOÜ Duitschland verwerpt de voorstellen der Locarno~Staten Oneenigheid tusschen Frankrijk en Engeland Frankrijk neemt het Duitsche antwoord niet aan Het Duitsche volk gaat heden ter stembus ONEENIGHEID TUSSCHEN FRANKRIJK EN ENGELAND ZONDAG 29 MAART 1936. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. WEEKBLAD: 35 TNTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per pott) Binnenland Belgisch Kongo Frankrijk Allo andere landen 19.— fr 40— fr. 1 40— fr. S 60— fr. I HALLE t)rnlcker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge ■BIMUBILIIIMWIlWWIIlllliBBIHMlMIIIM Tol. Popertnge N' 9 Poitcheckrekening Nr 155.70 mm 4* JAAR. Nr 13. ggiWiP'^ay^-aBMLrgr1 Td—iniiwiw^i TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten pe. regel 1.fr. g j Kleine berichten (minimum) 4.fr. B j 2 fr. toeL v. ber. m. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. I Te herhalen aankondigingenfi prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en E p moeten tegen den Woensdag avond B B ingezonden worden. Kleine be- richten tegen den Donderdag noen. B üiuüüiüiiiiiiiüumhinummuuinuiiiiuuuiiiiuujfliüiuiihHiiHHiiiiiiiiii^ J>e bende huilt luid: Weg met Hem. Het volk weet dat het proces afgeloopen ls met een vonnis om er niet tegen in be roep te gaan. Een man strompelt voort, zwaargeladen met een kruis. Het is geen wandeling die weg naar Cal- varië. Een moeder ziet haar zoon die sterft langs de straat, zij ook heeft een kruis te dragen. De omstaanders laten het aan hun hart niet komen. De zoon kan moeder geen hand geven, geen kus, enkel een blik. m Het is ijselijk voor ons op de martelende folteringen te peinzen. Wat moeten zij zeggen die ze verdroegen? De Kruisdrager zal weldra van rol ver anderen. Hij wordt Kruishanger. Gij die heden ten dage het rood der schaamte niet meer kent, omdat gij te veel rood op de lippen hebt, gedenkt dat Christus alleen rood was van zijn bloed. A Hij deed veel goed aan de menschen, maar ze lieten Hem niet ouder worden dan drie en dertig jaar. Hij had een groot ideaal, een grooten droom: alle menschen broeders, en de liefde onder hen als kinders van denzelf den Vader. En 't is daarom dat ze gauw ermee ge daan maakten en Hem stevig nagelden op een kruis. En 't laatste gebaar van 't menschdom voor Hem was een spons azijn. A Hoe meer uw kruis u tegensteekt, hoe zwaarder het drukt, hoe scherper de af geknotte zijkanten, hoe beter kruis, hoe echter. De gekruisigde zelf staat er voor in. Dat is het authentieke, het uwe, een stuk van 't ware, wanneer de dood u w.enschelijker schijnt dan 't kruis. Maar dat is ook het kruis dat u eens hierboven meest verblijden zal en dat gij eeuwig zult zegenen. A De kruisstam is een terminus. Naakt hangt de God-mensch aan den kruisboom, in de verlatenheid. Naakt hangt Hij die alle boomen met bladeren bekleedt. Eén zulk kruis is genoeg om de wereld te redden. De wereld wist het niet, weet het nog niet. Daar hangt Hij de armste der armen. Geen notaris komt op 't laatste uur voor zijn testament. Hij heeft maar een nagel in zijn handen. Arme Jezus, doodarme. A. B. ■BBBBBBIB Hitier heelt in het positieve ge deelte van zijn beruchte rede op 7 Maart, ook de mogelijkheid voorzien om Nederland te laten aansluiten bij het West-Europeesch Pact dat hij voorstelt ter vervanging van het op gezegde Locarno-Pact. Doch, spon taan en eensgezind heeft het Neder- landsche volk gereageerd en het voor stel afgewezen. Duidelijk voelen we aan dat onze Noorderburen de aan sluiting bij gelijk welk Pact beschou wen als een gevaar. Zij houden zich aan hunne traditioneele politiek van volstrekte zelfstandigheid, waardoor ze tot nu toe het best gebaat zijn geweest. Deze politiek is gesteund op de ervaring van drie en half eeuwen zelfstandig bestaan, In al deze tijd zijn de Nederlanders, de bevrachters en de tusschenhandelaars geweest voor de heele wereld, die geleerd heb ben met alle volkeren op nuchter vriendschappelijke wijze te leven, zon der zich te laten meeslepen in ro mantische geestdrift tegenover een of ander land. Ook thans zullen ze zich niet laten meeslepen. De redenen voor hunne houding werden bijzonder dui delijk geformuleerd door Professor M. Anema in een rede voor de Eerste Kamer gehouden op 18 Maart: Wij moeten ons door de nieuwe toestand niet laten verlokken om op een of andere wijze ons te laten betrekken in de speciale belangen van eenige groote mogendheden en zorgen dat er tusschen geen van die groote mogend heden en ons, eenig bijzonder ver bond, van welken aard ook icordt ge schapen. Wij hebben aan andere klei ne Staten kunnen zien vrij behoe ven niet ver van huis te gaan welke de gevolgen zijn van dergelijke verhoudingen met groote mogendhe den. Als Professor Anema wijst op an dere kleine Staten die zich verbon den hebben met groote mogendheden, dan bedoelt hij speciaal Belgie. Wij hebben ons verbonden aan Frankrijk en daardoor deelen wij ook het lot van Frankrijk. Komt Frankrijk in oorlog met Duitschland dan worden De kinderen verlieten de school; de knechtjes onder toezicht van Meester; daarna de meisjes onder 't waakzaam oog van Juffrouw. Alledaagscli gebeuren. Maar dat werd plots een buitengewone historie, te Roeselare; en dan nog wel met die school die verleden jaar het hooge be zoek beleefde van Zijne Excellentie Mi nister Bovesse. ...Daar kwam midden de straat e/i priester, in 't wit koorkleed, die O. L. Heer droeg naar een zieke. Vroom kniel den de menschen wijl O. L. Heer voorbij ging. En de schoolkinderen? De eerste rijen keken vreemd op, aar zelden, sommige knielden en dan zou de heele kudde volgen. Maar... Meester was daar, Meester keerde zich met den rug naar O. L. Heer, bleef staan, zonder ver pinken... De kinderen gingen voorbij zon der groeten, noch knielen. Juffer had de aarzeling bemerkt bij de knechtjes; bij haar hinderen zou geen aar zeling zijn, waarachtig niet. Juffer stapte flink door, de kinderen stapten flink door en keken even op naar den koster die voorop stapte met bel en lantaarn en naar den priester met he« witte kleed. Dat gebeurde voor enkele dagen te Roe selare Dat kan morgen 't geval zijn te Kortrijk, te Oostende, te Meenen, te Moeskroen... De priester zal voorbijgaan met O. L. Heèr... Meester zal met zijn rug naar den... priester gekeerd het défilé van de kinderen bekijken, Juffer zal flink opstap pen en de kleuters zullen even op zij kij ken en... doormarcheeren; want tucht is tucht! Ziedaar het feit zooals het verhaald wordt in een weekblad onzer provincie. Zekerlijk, tucht is tucht. Doch in dit feit ligt meer dan een kwestie van tucht. Zou de orde en de tucht er onder hebben gele den, indien meester en juffer de kinderen één oogenblik deden stil staan, om hun de gelegenheid te geven tot groeten en knie len? Neen, er is hier een kwestie van geweten, een toepassing van het neutrale gewe ten der officieele school, waarmede men het katholiek geweten onzer kinderen versmacht en vermoordt. üit Nieuwpoort wordt aan Minister Bo vesse de vraag gesteld: Er wordt gebe den vóór en na de klasuren in de officieele school. Een paar huisvaders komen daar tegen op. Most men afbreken met die al oude traditie? En het officieel geweten van den Mi nister antwoordt brutaal-weg: Ondanks die lofwaardige traditie-is het gebed ia die school verboden, uit eerbied voor het ge weten van andersdenkenden! Esn eigenaardig geweten voorwaar, dat eerbiedig en loyaalhet geweten der meerderheid van huisvaders en kinderen vertrapt en negeert, om plezier te doen aan enkele menschen, die geen geweten hebben. De vrijheid van geweten in het officieel onderwijs is een ijdel woord, om niet te zeggen een gemeene fopperij te genover de katholieken! En we vragen ons eerlijk af waarin het zoogezeid geweten van andersdenkenden zou kunnen gekrenkt zijn, wanneer ka tholieke kinderen de klas beginnen en ein digen met het gebed, zelfs in de officieele scholen, waarvoor de katholieken betalen lijk jan en alleman. Of moet de meerderheid boeten om de zotte grillen van een paar menschen, wan neer toch niemand hun kinderen dwin gen zal om met die meerderheid mee te bidden? In dit opzicht is het feit van Roeselare waarlijk kenschetsend. Daar wordt de gansche school gedwongenvoorbij te stappen, zonder omzien naar O. L. Heer, met een officieel gebaar van vrijheid voor elke godsdienstige opinie! En zeggen dat die mannen morgen zul len beweren, dat de kinderen ook in de officiesle school kun katechismus leeren, dat de godsdienst ook onderwezen wordt, en het geloof in Kristus, en het geloof in de H. Eucharistie. Doch, als men op straat komt, dan bestaat er geen Kristus meer! En zij, die kleinen, die zouden willen hun geloof belijden zooals het op school wordt geleerd worden gedwongen te ge baren dat zij geen geloof hebben en moe ten afzien van hun godsdienstige overtui ging. Wat moeten zij er over denken, die bin nen eenige dagen hun plechtige Commu nie doen, maar op straat moeten han delen alsof voor meester en juffer van de klas alles een comedie was? Indien onze officieele school een zier ge weten had en een greintje eerbied voor el ke opinie, dan zou zijn vragen aan anders denkende huisvaders en hun kinderen op de éérste plaats de godsdienstige overtui ging van de katholieken eerlijk en loyaal te willen eerbiedigen. Het Mannenverbond van West-Vlaanderen. iMiHBHaBBEBSiiBaMiaaB3Biiaaa saBBBBESafliigiaaBBHEiiiaBBBaBB 80 B. J. B.ers waren opgekomen naar onzen eersten recollectiedag, die doorging bij de EE PP. Capucienen, onder leiding van E. H. Magherman, Dekanale Proost. Als predikanten traden op: in den voor middag, e. h. De Jonghe, Proost 7an het Christen Werkersverbond te Brugge en in den namiddag z. e. h. Kan. Dubois, Al gemeen Proost voor K. A. In 't Bisdom Brugge, e. h. Magherman hield de sociale bespreking. 'Tijdens de uiteenzetting van Z. E. H. Kan. Duoois werden we aangenaam ver rast door het hoog vereerend bezoek van Exc Mgr Lamiroy. M. Geeraert, pro vinciale opziener, verwelkomde Monseig neur, danste hem om dezen blijk van teiangsteliing en nam de gelegenheid te baat om een speciaal woord van dank te brengen voor de aanstelling van de uit gelezen schaar dekanale proosten, die in z:;n i.aam en met bijzondere zending be last, de K. A. overtuiging zullen aan- kveeken bij de georganiseerde B. J. B.ers. Ra de uiteenzetting van Z. E. H. Kan. Dubois sprak Monseigneur tot aan wezigen: 't Is een verheugend feit te mogen aanstippen dat de jeugd van heden, ook de boe ren jeugd, begrepen heeft dat ze aan een roeping te beantwoorden heeft. D.e roeping is het leekenapostolaat der K a. in den dienst der Kerk. Woorden vekken, maar voorbeelden trekken, daar om zal uw persoonlijk door en door ka tholiek leven het eerste en schoonste K. A. werk zijn. Indien de maatschappij niet binnen korten tijd een vernieuwde geloofs ijver- kent, dan hangen dreigende wolken aan den horizont. Alles kan evenwel nog goedkomen. Langs de K. A. moet de wereld opnieuw voor Kristus veroverd worden op het moderne heidendom! E. H. Magherman, Dekanale Proost, bedankte Monseigneur op zijne beurt en legde er nadruk op dat binnen korten tijd de beste uitslagen te verwachten zijn van een innige samenwerking tusschen de centrale leiding van den B. J. B. en de dekanale proosten. Om te eindigen werd een foto genomen. Zooals onze B. J. B.ers daar rond hun Monseigneur geschaard staan ter gelegen heid van dezen eersten recollectiedag, zoo staan ze ook eiken dag in den K. A. strijd, door hem en onder zijn leiding gevoerd. iSESGüQ&BKBBBBBHlBBBESSBZ&BS wij meegesleept. Door ons te verbin den aan het Locarno-Pact werden we meegesleurd in de avonturen van de West-Europeesche groote mogendhe den. De verbreking van dit Pact door Duitschland bracht ons aan de rand van den oorlog. Het is op deze gevol gen dat Prof. Anema doelde. Het zijn deze gevaren die de Nederlanders te rughoudend stemmen voor gelijk wel ke internationale verbintenis. Noch met Duitschland noch met Engeland, wil Nederland akkoorden sluiten. Ook niet met Belgie, omdat het daardoor onrechtstreeks zou moeten aanleunen bij Frankrijk. Dit standpunt drukte de Heer Van Lanschot als volgt uit: Een zelfstandigheidspolitiek blijft geboden tegenover het Oosten, maar ook tegenover het Zuiden. In den laatsten tijd is bij onze Zuiderburen een strooming tot toenadering gaan de met Noord-Nederland, niet alleen op cultureel, maar ook op economisch, op politiek, ja zelf op militair gebied. Met alle waardeering voor de gevoe lens van stamverwantschap, die dat deel van het Belgische volk. bezielen, meen ik toch, dat ook hier past het eenige parool, dat mogelijk is: abso lute zelfstandigheid. Waarom zou nu ook Belgie zijn bui- tenlandsche politiek niet kunnen wij zigen in de richting van volstrekte zelfstandigheid. De voorwaarden hier voor zijn ten slotte voor ons niet ongunstiger dan voor Nederland. De geschiedenis heeft ons geleerd dat ons bestaan gewaarborgd is door onze eigenlijke ligging, tusschen de 3 groo te West - Europeesche mogendheden, Duitschland, Frankrijk en Engeland. Nooit zou een van die landen dulden dat Belgie opgeslorpt werd door een van de 2 andere. Dat zou een te groote machtsversterking van de opslorpen de mogendheid beteekenen. Er is meer: het ontstaan van den Staal Belgie is hoofdzakelijk aan die bij zondere verhoudingen te danken. De omwenteling van 1830 is alleen maar kunnen gelukken dank zij de steun van het Fransche leger. Maar dat was geen belanglooze hulp.Frankrijk wilde Belgie inpalmen. Zelfs de leiders van de omwenteling dachten alleen aan de aansluiting bij Frankrijk. De ge dachte van een zelfstandige Staat werd opgedrongen door Engeland, die zich ook later steeds uit alle macht verzet heeft tegen de noordelijke ex pansiepolitiek van Frankrijk. Moest nu Duitschland Belgie willen veroveren, in de veronderstelling dat het bestaan van Belgie niet uitdruk kelijk beschermd was door akkoorden, dan zouden Engeland en Frankrijk toch onmiddellijk de oorlog verkla ren aan Duitschland. Moest Frankrijk nog willen de droom van zijn Rijn grenzen in het Oosten en het Noor den willen verwezenlijken dan zou Engeland dat zoo min dulden als Duitschland. Ook Engeland heeft wel eens gedacht om te trachten vaste voet op het vasteland te krijgen. Frankrijk heeft zich verzet. In de toe komst zou ook Duitschland dit hel pen beletten, alhoewel de bedreiging van het Fransche leger reeds zou vol doende zijn. Pacten zijn dus overbo dig voor de bescherming van Belgie De Vlamingen zijn van deze toe stand steeds bewust geweest, maar hebben nooit de gelegenheid gehad hunne zienswijze op te dringen. Trou wens de overwinningsroes heeft in 1918 een groot aantal Vlamingen be geesterd, zoodat Belgie zich cultureel, economisch, politiek en militair vol ledig met Frankrijk verbond. Doch de Vlamingen hebben intusschen de tijd gehad om weer nuchter te worden, sommigen reeds heel vroeg, anderen later. Thans is de zucht naar zelf standigheid algemeen geworden in Vlaanderen. Het gevaar waaraan we ontsnapt zijn ter gelegenheid van de opzegging van het Locarno-Pact heeft ook de oogen doen opengaan in ze kere Waalsche middens. In alle gou wen van Vlaanderen tot in de klein ste dorpen dreunt de angstkreet: *Los van FrankrijkDe Vlaamsche dag bladen wijden dag aan dag artikelen over tzelfstandigheid en neutraliteit*. Onder de druk van deze beweging schijnt ook de regeering te willen veranderen van koersrichting en naar aanleiding van de besprekingen te Londen in de Volkenbondsraad heb ben we kunnen vaststellen dat hel voorstel van Eerste-Minister Van Zee land belangrijk afweek van het Fran sche. Doch dat is nog niet voldoende. Wij zouden moeten verzekerd zijn dat geen nieuwe pacten door Belgie zul len onderteekend worden en dat het Fransch - Belgisch militair akkoord definitief zal opgeheven worden. Wij denken zelfs dat door het verbreken van het Locarno-Pact, het Fransch,- Belgisch militair akoord heeft opge houden te bestaan, als we namelijk logisch de gevolgtrekking mogen ha len uit de kalmeerer.de argumentee ring van de vooraanstaande Belgische politiekers die destijds beweerden dat het Locarno-Pact het Fransch-Bel- gisch militair akkoord vervangen had. Waarschijnlijk zullen toch nieuwe pacten geteekend worden, tenware de beweging voor 'n zelfstandigheidspo litiek, zoo sterk werd in het land, dat de regeering wel verplicht werd geen nieuwe internationale verbintenissen aan te gaan. En die mogelijkheid be staat gezien de naderende verkiezin gen. 'n Zelfstandigheidspolitiek is hoogst wenschelijk voor Belgie zoowel als voor Nederland. Ook alleen wanneer Belgie werkelijk zoo'n politiek zal huldigen zal de toenadering tot het Noorden ook in Nederland zelf wel kom zijn. Zelfstandigheidspolitiek be- teekent echter geen afzijdigheidspo- litiek. Die is niet meer mogelijk, door dat Belgie lid is van de Volkenbond. Daarom zal het er ook voor waken dat het niet door de Volkenbond ge mengd wordt tn infernationdte machtspolitiek. (Verboden nadruk J ROSHLAM, (36 MAART 1917) Steenstrate brug... De IJzer... eigenlijk de gekanaliseerde leperlee, slin gert kalm door groene weidsn. waar niets meer herinnert asm den doodendans van over enkele jaren. Ja toch, een paar ge barsten betonnen abris, die vuil-grijze vlekken maken op het groene tapijt en verder niets... De schoone West-Vlaam sche hoeven liggen als eilanden ln die groene vlakte verspreid, en wie den oorlog niet meemaakte zal hier rog ternauwer nood iets opmerken dat er aan herinnert. Vreedzaam grazen bonte koeien en in de verte zien we schichtig een haas over de vlakte schieten... Be: visscher zit roerloos bij zijn lijn naa; t water te staren... Wij zoeken naar e sporen van het eens zoo beschoten Vc :rmans-huis «la maison du Passeur», vaar eens zoo veel dooden vielen, en dagelijks onze jongens in water en modder verscholen zaten en sneuvelden in vreeselijke ver wondingen; maar wij vin en niets dat zelfs aan de puinen herinnert. In de weiden wel enkele mes gras overgroeide hoogten en diepten van vroegere obus- kuilen; wat zit daar nog onder verborgen? Als men nader speurt in de gracht vindt men nu en dan nog een vermolmde stomp van de vroegere doode boomen, die den sektor van Steenstrate een zoo'n karak teristieke aanblik gaven. Wij volgen steeds den kalmen IJzer. Rechte van ons de herbouwde toren van Merkem, links deze van Noordschote en in de verte 'n hooge boogbrug: «Drie Grachten»!... Wij zijn dus ongemerkt voorbij het Veermanshuis gegaan niets is ervan overgebleven... En toch, wie nauwer toeziet, met een opmerkzaam oud-strijdersoog, vindt nog veel zaken die aan den oorlog herinneren. Aan de grachtkant een paar houten handvatsels van handgranaten, wat verder een stukje ijzer, 'n oud stukje bajonnet... een stukje verroest prikkeldraad een zware obusscherf (ijzer van 1 centimeter dikte!) 'n oude soldatenschoen, wie had die eens aan zijn voet? Voorzeker al lang reeds dood en vergeten? Kijk, daar op die weide hebben zij 't bagger- slijk gespoten dat uit den IJzer kwam, de weide is er één slijkwoestijn, reeds uitgedroogd en gebarsten als eene land kaart. Hier ligt, in tegenstelling met elders, veel dat nog aan den oorlog herinnert. Uit de bedding van het IJzerslijk sloeg de baggermachien alles omhoog wat er onder haar greep viel. Ze beet even hard de oude zeeschelpen los, als de mensche- lijke resten die op haar bedding meenden rust te vinden. Daar liggen soldaten schoenen, een lederen riem, een stuk geweer, 'n oud verroest gasmasker, 'n oude verkoolde tronk en daar tusschen men- schenbeenderen soldaten gesneuveld met veel eer en roem voor het vader land Wij rapen een stuk voorbeen op, ja een menschenbeen; wat verder een stuk rib en het fijne been ,?an een voorarm.. Wij smijten het 11 ojMscff ad de nd terug, trappen er achteloos op, schoppen er een uit den grond dat nog half bedolven zit: een groot dijbeen... Wij gaan niet verder meer. Hoevelen rusten hier op die weide uiteen gebaggerd en verstrooid... Rusten? Morgen zal de boer ze met zijn ploeg nog wel eens omwoelen... Eer en roem... eeuwige dankbaarheid van het vaderland!... Kom, moesten zij die hier liggen kunnen terugkomen, het hadde geen 18 jaar lang geduurd om VREDE te maken onder alle volkeren... maar waar dool ik weer zou Rodenbach zeggen... A Op 26 Maart 1917 sneuvelden de Ge broeders Van Raemdonck in eikaars armen te Steenstrate-Stampkot. Het is daarheen dat on2e stappen gaan in vrome stille bedevaart. Hoe dikwijls zagen wij niet een groep bezoekers het IJzermonument te Diks- muide binnentreden, een beetje luidruch tig aan den ingang, maar ingetogen en gepakteens in de donkere krypte, en bij het graf der twee Gebroeders hielden IBBBBBBBBBBBBBBBBBHSflflflHflBLU! BELANGRIJKE OUDHEIDSKUNDIGE ONTDEKKING TE BRUSSEL DE EERSTE REIS VAN DE QUEEN MARY ze meer ontroerd stil. Een oud-strijder, die hen vergezelde, vertelde hun dan met gedempte stem de vreeselijke geschiedenis van der nachtelijken aanval waarin de, gebroeders sneuvelden. Hoe Edward midden het akeligste sper vuur en de openslaande granaten, in een razernij van losbarstend staal en ijzer, op zoek ging naar zijn broeder. Hoe men hem wilde tegenhouden van zijn dwaas subliem besluit en hoe hij toch gegaan is en nooit weer keerde. Hoe de makkers dagen lang hoopten en vreesden... maar niemand iets wist van het tragische lot der twee geliefde sergeanten, en hoe men 18 dagen na hun verdwijnen een arm had zien liggen in het platge- regende gras... Hoe men 's nachts op verkenning ging en o gruwelijk schoon schouwspel! de beide broeders herkennende, liggende ln eikaars armen, voor eeuwig!... Inderdaad onder de dooden van den IJzer zijn er geene door ons volk zoo geliefd en gekend als de Gebroeders Van Raemdonck... Zoo dachten wij, terwijl onze schreden den IJzer volgden en stil hielden aan de tragisohe plaats waar zij in eikaars armen, hart aan hart, werden gevonden op die plaats waar thans het schoonste sym bolische monumentje staat van heel het IJzerfront: twee broederkruisen op elkaar aanleunend als twee broeders... Het is er stil en eenzaam op dit plekje. Een zwarte rustbank. De treurwilg erachter weerstond niet aan den zuren grond en... stierf. De letters die het drama vermelden zijn ieis bleeker geworden. Een vogel heeft het voorste punt als nachtelijke rustplaats genomen en... zijn sporen achtergelaten... Niets stoort de stilte. De boomen staan er nog naakt, met 'n hoop van open brekende knoppen... Hier vond men ze ln eikaars armen; hier hebben ze 18 dagen en 18 nachten, in alle weders, onder den blooten hemel «geslapen»... hier was reeds den onder kant hunner lichamen door het ongedierte doorkerfd, hier lagen zij voor de eeuwig heid ineengestrengeld: één hart één bloed één lichaam één ziel! Eén lichaam, één ziel... Hier zijn zij door hun sterven onsterfelijk geworden; hier vonden de brankardiers hen en pluk ten de laatste gedenkenissen van de ver gaande lichamen als kostbare relikwie- bloemen... Hier gebood das militair» dat ze ter plaatse onder den grond zouden worden gestopt, omdat het flaminganten waren, en hun begrafenis in een frontkerkje misschien een gevreesde manifestatie zou uitlokken vanwege hun honderden Vlaamsche strijdmakkers... Hier sloegen enkele maanden later duizenden obussen de lichamen uiteen en verstrooiden hun beenderen. Hier raapten hun vrienden de schamele resten terug bijeen en herbegroeven ze onder een eerste liefdekruisje... en nu rusten zij in de krypte van het IJzerkruis, en met die andere Vlaamsche symbolen vertegen woordigen zij er heel het Vlaamsche Ijzertijden... 26 Maart 1917 een datum In de ge schiedenis een datum waarop broe derliefde zegevierde over menschenhaat. 19 Jaar later... moge hun subliem voor beeld een lichtbaak zijn in de komende tijden en DE broederliefde in de heele wereld ove-r den. ouden haat zegevieren! C. D. L. II9SBBBBBXBBBB9HBBBBBBBSÜBS1 in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 15,60 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 32 frank. Uit Amerika: 48 frank. Stv.vi# t a? v omi» Sinds enkele weken werd te Brussel een begin gemaakt met de eerste werken van de Noord-Zuidverbinding. Werklieden, gelast met de uitgravingswerken in de Goud straat, zijn thans terecht gekomen op een groote onderaardsche zaal van 20 meter lengte. Vermoedelijk is het de erypte van een kloosterkapel die hier stond rond de XIII' eeuw. Hier heeft men een kiekje van de groote onderaardsche zaal, een belangrijke oudheidkundige ontdekking. SUéfboven enkele gebeeldhouwde hoofden, die men In de kelder vond. De Queen Mary het grootste en prachtigste schip van de wereld, heeft Dinsdag zijn eerste reis ondernomen. Hier ziet men de machtige paketboot, waarop de F.ngel- sche natie terecht fier is, de Clyde afvaren in de richting van Greenock. IBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBB9BIBBBBBBBBBBBBBBBBI2BBBBBBBB HET AKKOORD ONDER DE LOCARNO-STATEN Verleden week hebben wij reeds gemeld dat een akkoord werd bereikt tusschen de Locamo-Staten om de voorstellen en voor waarden die Duitschland zouden gesteld worden. Hier nu wat de juiste bepalingen zajn dezer overeenkomst: Het Fransen-Russisch militair akkoord en de al-dan-niet vereenigbaarheid ervan met het Locarno-pakt wordt voor het In ternationaal Gerechtshof van Den Haag gebracht. De uitspraak van dit Hof is bindend; De Volkenbondsraad wordt verzocht aanbevelingen op te stellen die zullen gel den in geval van een niet-verwekten aan val; Een nieuwe vredesconferentie zal bij eengeroepen worden om de algemeene vei ligheid te verhoogen door het sluiten van akkoorden van wederzijdsche hulpverle ning; De beperking van de bewapening en de ekonomische vraagstukken zullen behan deld worden te samen met de voorstellen van Hitier. Deze vredesconferentie zal plaats heb ben als Duitschland volgende voorwaar den bijtreedt: Onderzoek door het Haagsche Gerechts hof van het Fransch-Russisch pakt; in richting van een neutrale zone in Duitsch land op een diepte van 20 km., waar En- gelsche en Italiaansche troepen zullen le geren; geen verhooging der Duitsche strijdkrachten in het Rijngebied en geen versterking van dit gebied tijdens den duur der onderhandelingen. België en Frankrijk zullen zich ver plichten hun grenstroepen niet te verhoo- pen tijdens hetzelfde tijdperk. Ten slotte verklaren Engeland en Italië dat zij Frankrijk en België zullen helpen bij eiken niet verwekten aanval. Het Lo carno-pakt bestaat dus nog en wordt zelfs steviger. Maar de betrokken Regeeringen en ook Duitschland moesten dit akkoord nog goedkeuren of aanvaarden, wat niet zou bereikt worden. HEER VAN ZEELAND TERUG TE BRUSSEL Op Vrijdag 20 Maart keerde de Heer Van Zeeland terug van Londen. Voor den middag werd Heer Van Zeeland nog ont vangen door den Koning. HET AKKOORD WORDT DOOR DE BELGISCHE REGEERING GOEDGEKEURD Kort na den noen vergaderde de Minis terraad onder voorzitterschap van den Heer Van Zeeland, Eerste Minister. De Eerste Minister bracht verslag uit van de besprekngen gevoerd te Londen en van het bekomen akkoord. De Kabinetsraad keurde de teksten van het bereikte akkoord goed en wenschte den Heer Van Zeeland geluk om den be komen uitslag. DE HEER VAN ZEELAND VOOR DE BELGISCHE KAMER Op zelfden dag nog legde Heer Van Zeeland een verklaring af in Kamer en Senaat. Er was groote belangstellng voor de rede van Heer Van Zeeland, zoowel vanwege de Volksvertegenwoordigers en Senatoren, als van diplomaten en publiek. Toen de Heer Van Zeeland het spreek gestoelte beklom, werd hij warm toege juicht. Behalve de Heer Rubbens (die on passelijk is) waren alle Ministers eveneens aanwezig. De rede van den Heer Van Zeeland was zeer lang en wij kunnen hier enkel de korte trekken ervan weergeven. Eerst verklaarde onze Eerste Minister dat het zijn plicht was de Kamer en Se naat volledig op de hoogte te brengen van de feiten en besprekingen die zich voor gedaan of gevoerd werden. Toen hij naar Londen vertrek was zijn doel drievoudig: den vrede te bewaren; de verkrachte internationale wet te ver sterken; de veilighcd te verstevigen. Een akkoord werd bereikt met in het oog het drievoudig voorgehouden doel. Heer Van Zeeland gaf een nauwkeurige uiteenzetting van wat bereikt werd te Londen en hoe de veiligheid van ons land steeds zal verzekerd worden door Enge land. De rede van onzen Eersten Minister werd geestdriftig toegejuicht door bijna alle aanwezigen, zoowel in Kamer ais in Senaat. Spijtig dat Heer Van Zeeland steeds zijn redevoeringen houdt in het Fransch en dat de Vlaamsche vertaling ervan maar later verschijnt. De Vlaamsche dagbladen hebben hiertegen terecht protest aange- teekend. DE ENGELSCHE EN FRANSCHE REGEERINGEN KEUREN HET AKKOORD OOK GOED Nadat de Engelsche Regeering hare goedkeuring had gehecht aan de bereikte overeenkomst, legde de Heer Eden, Minis ter van Buitenlandsche Zaken van Enge land, een verklaring af nopens de bereikte overeenkomst in het Lagerhuis. De Heei-| Eden onderlijnde eerst dat door de over eenkomst tusschen de nog trouw gebleven Locarno-Staten een beslissende stap werd gedaan in de betrekkingen tusschen Enge land en Frankrijk. De Heer Eden drukte de hoop uit dat door het hervormen van het Stresa-front, de oorlog in Afrika wel dra een einde zal kunnen nemen. Hij gaf meteen een uiteenzetting van wat bereikt werd. De Fransche Regeering keurde het ge sloten akkoord eveneens goed en aan Heer Flandin werd de taak opgedragen een ver klaring af te leggen in de Fransche Ka mer over wat gebeurde te Londen. Heer Flandin werd geestdriftig toege juicht door de Fransche Kamer. Door de Fransche Regeering werd de vertrouwens kwestie gesteld over de afgelegde verkla ring. Het vertrouwen werd gestemd door alle aanwezigen, min twee stemmen. DUITSCHLAND ZAL GEEN CENTIMETER WIJKEN In een rede gehouden te Hamburg, ver klaarde Hitier dat Duitschland geen cen timeter zal wijken en dat het niets zal afstaan van zijn recht. Aan den vrede wil hij medewerken, maar op voet van rechts gelijkheid voor Duitschland. Duitschland zal ook niet buigen voor .'geweld en wil men het niet begrijpen, dan zal het land alleen blijven, DE KATHOLIEKE VLAAMSCHE KAMERGROEP EN DEN HUIDI- GEN TOESTAND Na de Kamervergadering tijdens dewel ke Heer Van Zeeland een verklaring had afgelegd, werd een vergadering belegd door de leden van de Katholieke Vlaam sche Kamergroep. Gelukwenschen werden geuit aan het adres van den Eersten Minister om de wijze waarop hij de belangen van ons land had verdedigd te Londen, H. von RIBBENTROP TERUG NAAR BERLIJN Na het genomen besluit van den Vol kenbondsraad en het bereiken van een akkoord tusschen de Locamo-Staten, is de Heer von Ribbentrop naar Berlijn te rug afgereisd, om er Hitier op de hoogte te stellen van wat voorgevallen was te Londen en verder overleg met hem te plegen. De Engelsche Regeering verstrekte na derhand nog een nadere toelichting op de voorsteilen van de Locarno-Staten. De Engelsche Regeering verklaart dat het voorleggen van die voorstellen niet uitsluit dat elk ander voorstel van Duitsch land zou onderzocht worden. De buiten landsche strijdkrachten die in het Rijn gebied zouden gelegerd zijn, zouden daar enkel voor korten tijd vertoeven. Anderzijds werden de toegevingen van Frankrijk onderlijnd: dat het niet over gegaan is tot onmiddellijke actie, wat zijn recht tv as; dat het geen sankties heeft toegepast; dat het niet heeft geëischt dat de Duitsche troepen zouden teruggetrok ken worden; dat het bereid is het Fransch- Russisch pakt vcor het Internationaal Gerechtshof van Den Haag te brengen, en dat, zelfs na de uitxpraak van dit Ge rechtshof, Frankrijk niet zal eischen dat de Duitsche troepen worden teruggetrok ken uit liet Rijngebied. De Heer Eden heeft evenwel bij de Duit sche Regeering aangedrongen opdat deze enkele toegevingen zou doen. De Heer Grandi, Italiaansche Gezant te Londen, hield er ook aan te verklaren dat de voorstellen niet in het geheel dien den aangenomen te worden door Duitsch land, dat het dus het recht had wijzigin gen voor te leggen. Frankrijk, door den tnond van Heer Flandin, Fransch Minister van Buiten landsche Zaken, liet weten dat Duitsch land ja of neen de voorstellen zou aan vaarden of verwerpen en dat geen onder handelingen kunnen aangeknoopt zoolang Duitschland niet zijn instemming had be tuigd wat van dit land wordt geë.scht: H agsche Gerechtshof, onzijdige zone in hst Rijngebied, zending van vreemde troe pen, enz. Om dit te staven liet Heer Flandin we ten dat hij niet naar Londen zou weer- kesren en dat hij naar zijn kiesdistrikt vertrok om tr kiespropaganda te voeren. Dit is voor hem interessanter dan te trachten de toenadering met Duitschland te bereiken. Aldus wordt nogmaals de buitenland sche politiek onderhevig gemaakt aan de binnenlandsche politiek. Deze verschillende mecningen hebben dan ook een diepe oneenigiieid doen ont staan tusschen de Fransche en Engelsche zienswijzen en meteen tusschen beide Re geeringen. (Zie vervolg 2* blaJ.) GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND, ZOO STEUNT GE ONS. DOE HET ZONDER UITSTEL.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1