Langs welken kant wm& wwi RECHTS of AVERECHTS? ft KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER ICisziagssa en CB-ÉSÏS Ds Liberalen en de Godsdienstvrede KLEIN-AZIE SN ©ISïlSflG PUR0LI KATiillll Ti STEMMEN - 4 Hl INTERNATIONAAL OVERZICHT ALLE INZENDERS Hqq Sovfet'Ruslond de kinderea opvoedt tot haat jegens God pü I ZONDAG 17 MEI 1S35. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper jj Bureel: Eoterstraat, 17, 1EPER. g 1 ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) 'and g; L „..ub Kongo 40.fr. §j Frankrijk 49.fr. g ff Alle andere landen 60.fr. p E^mmiiiüniüüiimiiimHiiiminiimKiiiiuuiiiiii'ttntiiiKniiiRtifnnni]!^ 1 1 i 12 BLADZIJDEN: 35 CENT. 4« JAAR. N 2X i TARIEF VOOR BERICHTENt §1 Kleine berichten pe. regel 1.fr. j g Kleine berichten (minimum) 4.fr. j ji 2 fr. toel. v. ber. m adr. t. bar. j Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. O Drukker-Uitgeverr SANSEN-VANNESTE, Poperingo TcL Pop«nnj« Nr 5 Postcheckrekening N: 155-70 Te herhalen aankondigingenC pr.js op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en j§ moeten tegen den Woensdag avond §f ingezonden worden. Kleine be- s richten tegen den Donderdag noen. 8 g wmaKÊmKÊMKmmmmmÊmmMmË De lijsten voor de aanstaande par lementsverkiezingen zijn neergelegd, en de strijd is nu aan gang. Het is echter opvallend hoe kalm de kiesstrijd verloopt. Spijts de mis noegdheid onder alle vormen en groe pen tot uiting kwam, schijnt de open bare meening buitengewoon onver schillig te staan tegenover de kies campagne. Duidt zulks aan dat van nu af de opinie der meeste kiezers gevormd is en de houding vastgesteld, welke zij iii het stemhokje zullen aannemen? Het is best mogelijk. Maar wij hebben den klaren Indruk d ,fc de voortdurende bekommernis dar overgroote meerderheid van ons volk nog steeds gericht blijft op TWEE GROOTE KWESTIES die zijne afwachtende houding tegen over de verkiezingen beter doen be grijpen: de crisis en de vrees voor internationale verwikkelingen; 't is ta zeggen met andere woorden: de oorlog. De mencchen vce> - diep aan dat na de verkiezingen krachtdadig zal moeten voortgewerkt worden om de crisis verder te bestrijden. Zij voelen eveneens aan, dat niet da scherpe verdeeldheid onder de manschen, maar alleen eene daad werkelijke samenwerking van allen daartoe noodig is. Er bestaat voor allen een gemeenschappelijke taak, gericht naar éénzelfde streven, om de steeds zwaar drukkende gevolgen van da crisis te overwinnen en de droeve gevolgen ervan te lenigen. Niemand kan betwisten dat wij stil aan den berg opklimmen. Er is veel gewerkt en veel bereikt. Maar... ER BLIJFT MOG VEEL TE BEREIKEN over... Er zijn nog duizenden men sehen zonder werk. De toestand in handel en landbouw is nog verre van rooskleurig. Met één woord, de crisis welke een internationaal verschijnsel is, zoo wel in de landen met een dictoriaal als met een democratisch regiem treft nog in ons land alle standen, alle beroepen, alle gewesten. V/ij gelooven dat door een loyale samenwerking van allen de crisis, zooniet geheel kan overwonnen, dan toch allerminst kan verminderd wor den. Wat geenszins belet dat al de par tijen met ontplooide vlag voor het kiezerskorps kunnen, mogen en moe ten verschijnenhun programma rechtzinnig moeten doen kennen en verdedigen, maar rekening houden ESi de belangrijke en drukkende tijdsomstandigheden om te vermijden dat het land in rep en roer worde gezet ten nadeele van zijn ekono- piisch, flnantieel en zedelijk herstel. OM DIT DOEL TE BEREIKEN Is het noodig dat de Katholieke Partij niet verzwakt uit den kiesstrijd kome. In den grond gaat het in deze ver kiezing om twee oplossingen en om geen andere: ofwel krijgen wij een strijd- regcering, samengesteld door twee partijen; ofwel behouden wij eene drie ledige nationale regeering, die de zedeHjke strijdvraagstukken zal we ten te vermijden, ja, zal trachten naar eene bevredigende oplossing te leiden: het godsdicv.stvraagstuk, het schoolvraagstuk, het militair vraag stuk, het taalvraagstuk, en zelfs de vraagstukken welke betrek hebben op cis ekonomische en politieke struk- tunr van hc' land. Deze laatste oplossing is de formuul van de Regeering Van Zeeland. is iisaisBsssgtaaazaüïsg&CBBBiSE DE ONDERVINDING DER LAATSTE MAANDEN heeft duidelijk bewezen, dat er in de linksche partijen veel personen zijn en vooraanstaande politiekers die stu wen naar een tweeledige antiklerikale strijdregeering. De kongressen van ds Ligue de l'Enseignement en van de vrijdenkers, hebben dat ontegensprekelijk bewe zen. De socialisten dienen die feiten niet te verdoezelen, te loochenen of te onderschatten. De leiders weten heel goed wat dit antiklerikaal gestook in den schoot hunner partij, in samen werking met de radikale elementen der liberale partij werkelijk betee- kent. Welnu, een versterken van die anti klerikale elementen in het aanstaan de Parlement zou ook, onvermijdelijk, deze versterking voor gevolg hebben in de regeering. ZULK EEN REGEERING zou voor Belgie een gewetensstrljd openen, welke de ergerlijkste gevol gen zou kunnen hebben. Moest die regeering er tot ongeluk van het land toch komen, of kan ze vermeden worden, tot welzijn van het land, in het eene zoowel als in het andere geval, zal -de Katholieke Partij in de regeering zoowel als in het par lement hoogstbelangrijke posities te verdedigen hebben, die vastzitten aan onze heiligste gewetensrechten. Als van zelf moet hieruit worden besloten, dat met het oog op de be langrijke gebeurtenissen, die zeker in aantocht zijn. het een zware fout zijn zou: de positie van de Katholieke Partij in de aanstaande verkiezingen te verzwakken... HET GAAT HIER DUS NOCH OM PERSONEN, NOCH OM MANDATEN, het gaat hier om hoogstaande en heilige katholieke belangen. En daar het met het ocg op den voorspoed van het land, wenschelijk is dat de regeeringscombinatie Van Zeeland moge voortduren, mag in geen geval de positie van de Katho lieken in de Regeering verzwakt wor den. Welke onverschilligheid ook, welke misnoegdheid ook, welke ontgooche lingen ook, welke fouten ook kunnen of zullen die hoofdbeschouwingen ver mogen weg te praten? Zijn er hier en daar, eilaas! op ons vaandel vlekken te bespeuren, men wissehe ze uit of men herstelle ze. Maar dat is geen. reden om het vaan del te scheuren en aan flarden te trekken op het oogenblik dat het moet voorgaan, ter verdediging van onze heiligste rechten. (■BMBBaagsas.?. 's^zaasacajaus K'28 mag men stemmen DE STEMBRIEVEN ZIJN GELDIG EN VOLLEDIG: a) als er gestemd werd in het kotje boven op de lijst; b) als er gestemd werd nevens den naam van 1 werkelijke kandidaat al leen; c) als er gestemd werd nevens den naam van 1 plaatsvervangende kan- ditdaat alleen; d) als er gestemd werd nevens den naam van één werkelijke kandidaat en van één plaatsvervangende kan- ditdaat. Anders stemmen is uw stembrief vernietigen. IBSSMaBBEHaSISniSHESHBS DE KATHOLIEKE PERSTENTOONSTELLING TE ROME H. Paus Piu» XI heeft Dinsdag de groote wereldtentoonstelling der Katholieke Pers •ngehuldigd, welke thans in het Vatikaan wordt gehouden. l22S3ESBIBS23EaasSBBBZBKSl!8SIBBBBBBBEBBBBBBBaSBaB«aBaSU2 EEN REKORDPOGING Ia den kom van de Canot Club» te Parijs heeft Jean Dupuy zijn rekord met ds t Hors bordneergehaald. Men ziet hem in volle actie. Met dij bootje bereikte hij e$n snelheid van 119 km. per uur. De socialisten beweren tegen den Godsdienst niet te zijn. Onze liberale politiekers en propa gandisten beweren eveneens dat hun ne partij niet tegen den Godsdienst is. Woensdag der verleden week nog schreef de Heer M. Mundeleer, tweede kandidaat der liberale Kamerlijst te Brussel, een artikel dat in een neu traal» blad verscheen en waar hij onder meer zegde: Onze Katholieke tegenstrevers verwij- ten de liberalen tegen de Godsdienst te zijn. Zij weten nochtans dat dit valsch is. Verder verklaarde hij dat het on rechtvaardig is het liberalisme en de vrijdenkerij op denzelfden voet te stellen, en daarover schreef hij: Het strookt tegen de werkelijkheid Ie beweren dat de Liberale Partij uit bare rangen afhoudt of weert al wie gods- dienstige begrippen huldigt of aankleeft.» Het blad La Presse van Verviers (nummer van 26 April 1.1.), dat ech ter verschijnt als Integraal liberaal weekblad schrijft het volgende met als opschrift: GEEN GODSDIENSTVREDE! WAAROM? We vertalen ee —r passages: Politiek gesproken is de godsdienst- vrede een onzinnigheid, een dwaa-heid. Het betaamt dat alle eerlijke lie- »den, bezorgd om de toekomst van hunne broeders het woord is juist hen ontlasten van dat -opium, van dat v:r- gift waarmede men een. menigte lieden beter dan met ijzers ketent...» En verder: «Hoe moet men handelen? Daar Tgt het delicate pnnt. Tiet gaat niet, zoö'us de Spaansche ai.archisten doen, de i r- »ken 'in brand te t. Dat is slecht werk. dat uitwerksel kan heo t a» r.el „coogtic doel. La Libre Belgio.ue maakt hierbij volgende kantteekeningen «Men zal opmerken dat steller van het artikel geen verontwaardiging toont over de aanslagen vanwege de Spaansche revolutionnairen op de kerken; hij keurt die aar-slagen niet af namens de principes; hij keurt ze maar alleen af uit naam van het po litiek opp tisme, als onbehendig heden, ai.i echt werk dat een te genovergesteld uitwerksel kan hebben als het beoogde doel Hebben we trouwens in Belgie vroe ger niet gezien, ten tijde dat de libe ralen «anticlerikale» onlusten tracht ten te verwekken, dat hun benden zich aan gewelddaden overleverden tegen kloosters en namelijk een ge sticht van Broeders in den Borinage in brand staken? De zaak anf non. leiding tot vervolgingen voor het as sisenhof en tot veroordeelingen. «La e» raadt het gebruik van de nï-.jve materieele en brutale kracht» af; zij vraagt dat de libera len er zich zouden bij bepalen «'de scheiding van Kerk en Staat» uit te lokken. Alsdan, doet het blad uit schijnen, trekt de Kerk geen cent meer van de sommen die men van de belastingsbetalers afperst de vrije scholen zullen geld gaan zoeken waar zij willen, maar niet meer ln de budgetten; de geloovigen zullen op hun eigen kosten de kerken en het geestelijk personeel onderhouden». Maar dat is slechts het eerste ge deelte van het programma van het integraalliberalisme. La Presse schrijft: «Men ftioet op de tweede plaats een definitieven strijd aangaan met de noo- lottige geloofsovertuigingen. Ongenadig »moet worden gestreden tegen een heel verleden van afgodisch en schijnheilig obscurantisme. Het blad wekt dan op tot den strijd, «zonder kwaadaardigheid, zonder geweld, met beredcnecring cn »orde, in het raam van het liberalisme ten einde te trachten zooveel mogelijk bedreigde of verloren geesten te red- den V/at hier wordt aangepredikt is on tegensprekelijk de oorlog tegen de godsdienstige geloofsovertuigingen. Bladen van links zullen ons zeg gen, merkt «La Libre Belgique» hier bij op, dat La Presse niet geheel de liberale pers is, en nog minder de liberale partijneen, maar zij is niet- tenmin het orgaan van de liberalen van Verviers en van hunne kandida ten; in hetzelfde nummer waarin het artikel: «Geen godsdienstvrede» ver scheen, maakt het blad kiespropa- ganda voor de Heeren Devèze en Porthomme; welnu, niet een der li berale kandidaten van Verviers, niet eene liberale politieke personaliteit heeft tot dusverre, bij ons weten, de hierbovenstaande ophitsingen tot oor log tegen den godsdienst durven af keuren: zij laten ze met welgevallen verspreiden; het steekt hen dus niet zoozeer tegen. Een artikel zooals dit van La e i het feit dat het zonder p otest van liberale zijde c ifa-.at, is Waarblijkend een ken- teeken van den gemoedstoestand die beerscht onder de liberale militanten, ten minste onder een groot deel van deze laatsten, onder degenen die zich het meest roeren in de partijorgani saties, die er steeds meer en meer op den voorgrond treden en die, door de polls, in het parlement meer en meer volksvertegenwoordigers doen aanlan den van de schakeering der Fransche radikalen, die op de kandidatenlijsten een Max achter een Mundeleer, en een Paul Hymans achter anticlerikale dweepers als een Foucart en een Blum plaatsen! »Men zou er niet te veel nadruk kunnen op leggen, de liberalen van dit soort zijn g&nsch gereed om bij gelegenheid het gemeenschappelijk front met de sociüiUé* en de com munisten te vornien; ten einde oor logsmaatregelen tegen den godsdienst en de godsaicnstvrijneutm i goedkeuren. Het jongste congres der vrijdenkers heeft ze er niet nutteloos toe uitgenoodigd. De liberale partij wordt van langs om minder een waarborg voor den godsdienstvrede in Belgie. Om het behoud van dezen vrede te verzeke ren is er bij de verkiezingen slechts een middel: het behoud van de Ka tholieken in het parlement verzeke ren Dag aan dag groeien de moeilijk heden in een angstiger wordende wereld. De lange ekonomische crisis heeft de enkelingen en de volkeren tot de uiterste vertwijfeling gebracht. Nu dat er juist hier en daar teeke nen van ekonomische heropleving te bespeuren vallen vermenigvuldigen zich de politieke moeilijkheden aller wegen we voelen ons allen mee gesleurd in een duizelingwekkende maalstroom waar alle tegenstand nut teloos blijkt. En als we naar de die pere grond zoeken van de hachelijke toestand waarin de wereld zich thans bevindt dan stooten we telkens weer op die fatale na-oorlogsche vredes- tractaten die het zaad bevatten van al de geschillen die nu zoo weelderig kiemen en opschieten. Waarom ver overt Italië Abessynie tenzij om te nemen wat het in 1918 niet heeft kunnen verkrijgende koloniën die het zoozeer noodig had voor zijn over bevolking en zijn opkomende indus trie. Zoo Frankrijk of Engeland maar een stuk van hun overvloedige Afri- kaansche koloniën hadden afgestaan in 1918 dan was de Negus nu waai- schijnlijk nog steeds de onbedreigde heerscher over zijn rijk. Dezelfde mis kenning van de eischen van Japan 18 jaar geleden heeft dit land tot zijn huidige expansiepolitiek gedreven. Ge heel Centraal Europa worstelt thans tegen de dreigende failliet omdat de verdragen van St Germain, Neuilly en Trianon Statenkompleksen gevormd hebben die ekonornisch onleefbaar zijn. Duitschland dreigt te stikken in zijn ellende zoo het Verdrag van Versailles niet opgegeven wordt en daar de opstellers ervan hierover niet te spreken zijn verbreekt Hitler eigen machtig de eene bepaling na de an dere, c.ldus de atmosfeer nog meer vertroebelend. Nu begint het nabije Oosten ook ..l ie roeren. Wij, bewoners van de Zuid- Westhoek, we herinneren ons nog heel duidelijk die gebronsde mantien op hun vurige paardjes van tijdens den oorlog, de Arabieren. Die zijn hier zoo viaar niet komen vechten voor het twijfelachtige plezier dat aan den oorlog verbonden is, maar wel omdat hun beloofd werd dat zoo ze hielpen meestrijden hen een groote mate van zelfstandigheid zou gegeven worden. In 1918 echter werden hunne landen tot mandaatsgebieden van Frankrijk en Engeland ingericht. Syrië kwam aan Frankrijk; Palestina, eigenlijk Arabic, Irak, enz. aan Engeland. Se dert de oorlog Is het in die gebieden niet meer rustig geweest. Opstand na opsiwjl dq$z £e ders in het bloed gedempt worden, doch met het aangroeien van dc eko nomische moeilijkheden is de tegen stand heviger geworden. En vooral nu dat er oorlog gevoerd wordt in Afrika en de Europeesche landen door hun onderlinge veeten meer en meer verzwakt worden maken de Ara bische nationalisten dankbaar van de gelegenheid gebruik om samen te werken en zich te organizeeren. Hier bij vindt het communisme telkens weer geschikte terreinen om intens bedrijvig te zijn. Na Egypte is Syrië aan het roeren gegaan en nu is Pa lestina aan de beurt. In dit laatste gebied echter heerscht een bijzondere toestand zoodat ver schillende geschillen naar een oplos sing zoeken. Er is eerst het streven naar zelfstandigheid van de Arabie ren, beweging die ook in Arable zelf en in Syrië heerscht en die aanslui ting zoekt bij het reeds zelfstandig geworden Irak om een Pan-Arabische Statenbond te vormen. Tot nu toe heeft Engeland de onderlinge twis ten van de onderscheiden volksstam men weten uit te baten om verdee ling te zaaien. Hierbij is de onlangs overleden geheimzinnige Kolonel Law rence zeer bedrijvig geweest. Doch de strijd is in Palestina heropgelaaid he viger dan voordien echter op een on- rechtstreeksche manier, namelijk door de strijd tegen de Joden. Fn hier ligt een tweede vraagstuk niet minder belangrijk en dat ook de geheele we- re7d moet interesseeren: het Zionis me. Sedert enkele jaren is er een streven vooral onder de bescherming van rijke EngeUche en Amerikaan- sche Joden om de terugkeer van de Joden naar het land van oorsprong te bevorderen. In Palestina zou dan een nieuwe Staat opgebouwd wor den, volgens democratische princie pen. Door de Jodenvervolging in Duitschland is de inwijking sterk aangegroeid met het gevolg echter dat de ekonomische toestand zeer verslecht is. De werkloosheid is zeer gestegen en dat heeft de Arabische bevolking zeer verbitterd. Het zijn natuurlijk de Joden die hiervoor ver antwoordelijk gesteld worden. Naar aanleiding van een roofmoord op een rijke Jood is over enkele weken de Jodenvervolging in het Heilig Land algemeen geworden. De Joden werden op straat aangevallen, hun huizen en tvinkels werden geplunderd en in brand gestoken. In grooten gctalie hebben ze de vlucht genomen al hun ne bezittingen achterlatend die dcor de woedende Arabieren vernield teer- I ZIE vervolg HIERNEVENS, j worden vriendelijk verzocht te willen zorgen dat hunne bijdra gen ons aanstaande week EEN DAG VROEGER toekomen, Don fierdag (O. H. Hemelvaart) een rustdag zijnde. Den Vrijdag morgen mogen ons enkel korte berichten en tijdingen toekomen. Dank op voorhand. IB2BS3S8BflIIB3B39BBB3BBB8BBEa LEENÏNG DER VERWOESTE GEWESTEN 1922 168» TREKKING Zaterdag heeft te Brussel de 168" tr»k- king plaats gehad van de Leening der Verwoeste Gewesten 1922. R. 163991 Nr 7 wint 250.000 fr. R, 86935 Nr 15 wint 100.000 fr. De andere nummers vrn d"ze reeksen evenals al de nummers der 219 reeksen hieronder vermeld zijn terugbetaalbaar met 312.50 frank of met 390 frank naar gelang zij al dan niet aan de conversie werden onderworpen 276 796 1872 55-10 5573 6/21 6434 8252 8325 9327 9515 12.11 12321 12628 12680 14247 14383 13-09 18461 18549 18904 19944 20038 20187 20936 21805 22148 22557 22885 24' 57 26528 27359 27642 27817 28631 29<87 29791 30148 31767 33054 34664 34104 36952 38736 44733 44939 45732 46865 47160 47389 47587 47792 47941 4»53 51296 53826 54765 55861 55946 57186 57409 58138 59248 61417 62153 62.89 64736 65423 65465 66245 68319 68517 70188 70268 70787 73496 74794 75146 75486 76986 77285 78098 78957 79582 79708 81028 82.340 82954 8.3614 83645 83989 84258 84520 85148 85165 87207 87985 88721 88861 90294 92968 93057 93155 93165 94775 94792 94814 94147 96747 97340 100648 101714 102902 103737 104296 104546 105661 108942 1096S9 111839 111937 111943 113525 113702 113710 113711 115216 117010 118045 118731 119688 120-V37 120712 1213.31 121555 121828 122994 123109 123131 124827 127.381 128583 129044 130092 133185 134635 134658 137096 139733 144042 144599 146040 146063 146133 146137 146798 146792 146967 150784 153078 153192 153'73 154924 156822 157223 157487 160234 161590 161992 162588 162590 162677 163747 165796 166250 166768 166889 167334 167863 169539 170857 172084 172807 172945 173292 175214 176616 177732 179193 17949Z 180075 180833 181032 181146 181910 181928 181949 182365 183452 186146 186951 187947 188107 191731 192442 192997 193830 193910 194109 1946)1 194815 195001 195520 196507 197619 197740 198241 198625 199363 De Katholieke Partij, confes- sioneele partij, is een formule tHe wij betreuren, DOCH DIE NOOD ZAKELIJK IS (cap. van ons. - Red.) op dit oogenblik ter oorzake van het door de socialisten ont ketend anfciclericalisme. Z»i zelf VERPLICHTEN ONS DEZE IN STAND TE HOUDEN EN TE cTirr iM.irw 7'i alleen zijn verant woordelijk voor het Desu.».. Hun razend sectarisme maakt har.r voor ons onontbeerlijk. (M. Leen DEGRELLE, «Rex:>, 18 Januari 1S35.) (3Z3Ea£9BBE£S£lB3EB3BiaS2;S3SBS Geschaafde Huid, Schrammen j en Schrijnende Plekken, j Huidwondjes, Brand- en j Snijwonden,genezen met j Doos 4 en 71 /j f'anJc. la alle Apotheken IB9CEu3B£XSB3ESCSBSS3S2SSS8Jt' den. Het zijn natuurlijk weer de com munisten die hier de organisators van de opstand zijn geweest. Dat zijn na tuurlijk de mannen die hun diploma van agitator en straatrevolutionnair op zak hebben. De regeering heeft tenslotte tijde lijk de kalmte weer kunnen herstel len door het gewapend optreden van de politie, doch daarmee is de toe stand niet opgelost. Onder de Joden zelf is er jonge zeer vooruitstrevende beweging, die van de Revisionisten die een vrijwilligersbataljon opgericht hebben die o. a. eischen dat het En- gelsch Mandaatsbestuur zou gewijzigd worden en dat de huidige Hooge Brit- sciie Commissaris zou afgesteld wor den. Intusschen zoeken de Arabieren een gezamenlijke actie in te zetten zoowel in Syrië als in Palestina of Transjordanie of Arabie. Waarschijn lijk zal hiervoor een geschikter oogen blik gekozen worde i. Zoo Engeland dan niet voldoende bescherming kan bieden aan de Joden en indien de. e intusschen zelf nog niet sterker zul len zijn dan zou het kunnen slechter afloopen met hen. De Joden hebben werkelijk niet veel geluk. Vervolgd in Duitschland en in verschillende andere landen, met moeite geduld, en in geen geval be mind over de geheele wereld kunnen zè zelfs in eigen stamland geen rust vinden. Het is een volk dat ontwor teld is nergens vaste voet kan zetten en overal als 'een te veel wordt acn- zien, zoodat alles wat zij verdien*m aanzien wordt als een vermindering van de inkomsten van de nctionalen. De voorspelling van Jezus Christus is wel op een treffende wijze verwezen-| lijkt geworden. Van de andere voor spelling betreffende de terugkeer der Joden naar Palestina voor het Laat ste Oordcel schijnt voorloopig nog niets in huis te komen. De gebeurtenissen in Klein-Azie verdienen intusschen onze volle aan dacht, niet om het zionisme tan de Joden en het nationalisme van de Arabieren maar ook omdat het Hei lige Land de plaats is waar Onze Za ligmaker voor ons geleden heeft en gestorven is. Hoe zal het godlooze commu.-.isme zich gedragen tegenover alles wat hieraan herinnert? In de Middeleuwen trokken onze voorvade ren op om de beleedigers van ons ge loof eigenhandig te straffen. Verboden nadrukj ROSKAM. Binnen een week is 't te doen. Tegen Zondag middag 24 Mei is 't geklonken! I-angs welken kant zal de weegschaal zwenken? Omhoog? Of omlaag? Dat hangt af van onzen dop. Wij ik en gij we dragen ons eigen lot in eigen handen. Op de weegschaal iigt maar één groot belang: het algemeen welzijn van het land. Voor eiken katholiek is dit welzijn van het land niet enkel stoffelijk, maar ook zedelijk en godsdienstig belang. Dus opgepast, en oogen open! Geeft ge een slechten dop en daardoor een slecht bestuur aan 't land, dan moogt gij ook voor een dee! de slechte gevolgen op uw rekening schuiven. Gij hebt, zooals ik, maar ééne stem. Met die ééne stem kan men een land naar den dieperik holpen, of omhoog weren. De laat ste stem kan den doorslag geven op de balans l De lijsten krioelen van kandidaten. In ors lard zijn er maar twee soorten. Zij staan in twee richtingen: RECHTS OF LINKS. Rr is feitelijk geen middenwegWij doppen voor Rechts, of voor Links! LINKS stemmen is de macht geven aan godsdiensthaters! Wij hebben die goddelooze blok door onze verdeeldheid reeds veel te veel macht gegeven. RECHTS STEMMEN IS ONZE PLICHT: Gedenken wij het zedelijk en stoffelijk welzijn onzer Gezinnen, onzer Kinders, onzer heeie Vlaamsche Bevolking! Wat we ook sommige mannen uit de Paftij te verwijten heb ben. er is voor ons, als Katholieken en Vlaamflchgezinden, DAAR ALLEEN mogelijkheid om iets te verwezenlijk®, Als Katholiek is onze plicht: met de vrome belofte verder op post te blijven en ®ede te werken tot herinrichten der Katholieke Politieke Partij ta tot verwerven van meer éénheid onder ALLE Katholieken. l9fiSg3SX39B9SS£92£9a5BBB9aS98SlfI9ia9a999a9S9WUlS*2SBB9E9BB M;jr d'Herbigny, Eerevoorzitter van het Pauselijk Oostersch Instituut in Rome, hield onlangs ln Londen een opzienbarende voordracht over het duivelachtige van de godsdienstver volging in Sovjet - Rusland. Monsei gneur d'Herbigny is. zooals men weet, een specialiteit in Russische aange legenheden en zijn zending ln Rus land, die de. Keu.ge Stoel hem toe vertrouwde, heeft overal, de heele we reld door, de grootste belangstelling gevonden. is ver schrikkelijkheden van deze vervol ging, die een g;evolg is van het diale- tisch materialisme waarop heel het bolsje'vistisch systeem is opgebouwd. Voor een geestelijk Ideaal is daarin geen plaats, en ook niet voor het zelfde welke godsdienstige gedachte, zelfs niet eens voor het geweten. De vervolging wordt mogelijk gemaakt door de onbeperkte macht, waarmee de regeering heel de bedrijvigheid der burgers controleert... Meer dan ne gentig procent van het Russische volk zijn boeren, en slechts tien procent zijn stadsbewoners. In de steden was het gemakkelijk de menschen tot afval van hun geloof te dwingen door hun woning-, ar- beids- en levensmiddelenkaarten te weigeren. Alles staat onder toezicht van den Staat en wie zich niet be reid verklaart zich schriftelijk te ver plichten tot strijd voor de goddeloos heid, is tot den hongerdood verwezen. Deze schriftelijke verklaringen wor den in de leerboeken der kinderen afgedrukt, samen met vijandige ge dichten tegen God en het Geloof. De kinderen worden op dezelfde wijze gedwongen lid te worden van de Gode vijandige Bezbozniki »-bond. Ook zij moeten een verklaring onder teekenen, en dan ontvangen zij een bewijs dat ze behooren bij de strij dende atheïstenDaarna dwingt men hen, een verzoekschrift te on derteekenen tot inrichting van een anti-Godswinkel in hun klas; en als hun ouders hen dan nog in het ge loof der Kerk zouden willen opvoe den, geldt dit voor hen als een dub bele overtreding. Dit zijn geen oude legenden, maar r.oo gaat het er op het oogenblik ln Rusland toe. In de dor pen moet men lid worden van den Sovkos d.w.z. van de Godshaters, om sommige begunstigingen te ver krijgen zonder dewelke men moet uit hongeren. Een dag wordt bepaald waarop het gansche dorp plechtig zijn geloof afzweert en niemand mag zich aan die ceremonie onttrekken als hij zich niet aan het gevaar wil bloot stellen den hongerdood te sterven of naar een concentratiekamp verban- taaasBBas nen te worden. Iedereen afzonderlijk moet op dien dag de verzakingsoor konde onderteekenen. Geen wonder dus dat Yarislavsky lange lijsten van afvalligen met het opschrift Onze Overwinning kan publiceeren. Pries ters en Bisschopen zijn in massa aan gehouden en verbannen geworden, met dien gevolge dat we thans in Rusland een religio vastata in den echten zin van het woord beiéven, zooals in de prophetie van Malachias wordt aangekondigd. In heel Aziat.sch Rusland 1* "C ""svirtmir een enkel katholiek priester. In een gebied dat veertigmaal zoo groet is als Frankrijk is er geen enkel katho liek priester en geen enkele kerk meer. In Oekraïna is er slechts cén katholiek priester en die is lieg oud en blind. In Kiev is er geen een. In Odessa ook is er geen een, en zoo is het eveneens in alle groote steden van Rusland, die een groote katho lieke bevolking hebben en geen en kele mogelijkheid hun godsdienst!gen nood te bevredigen. In Moskou en Le ningrad zijn de verhoudingen, met het oog op de reizigers uit het bui tenland, iets of wat gunstiger. Haar ook daar is er thans slechts één ka tholiek priester waar er vroeger veer tig waren. De weinig nog geopende kerken zijn feitelijk altijd vol volk. Laten we God danken voor de trouwe zielen die niet buigen voor de vervol ging, die liever honger en balling schap lijden en den dood ingaan, dan neer te knielen voor Satan. Het be oefenen van het geloof mag in Rus land technisch zijn toegelaten, maar iedere propaganda is streng verbo den; en zelfs persoonlijke vroomheid en deugd geldt als propaganda en kan leiden tot aanhouding, vooral als wordt vastgesteld dat daarvan in vloed uitgaat op anderen. In den laatsten tijd is een nieuwe metho de ingevoerd onder het slagwoord: Doodt hen niet, laat ze uithongeren. Vermoordt ze niet, maar lijft ze sys tematisch in door dwangmaatrege len Dit systeem bestaat in een bar- baarsche behandeling in de gevange nissen. Verdachten worden weken lang beroofd van den slaap door hen dag en nacht aan het schelste licht bloot te steil Dag en nacht worden ze onafgebroken onderworpen aan een verhoor, totdat ze tenslotte totaal verbijsterd en zinneloos zijn. Mgr. d'Herbigny besloot zijn uiteen zettingen met de vermaning dat de droom van Sovjet-Rusland om de we reldheerschappij een bedreiging is van de gansche mensehheid, zooals reeds door Mexiko, Zuid-Amerika, Spanje en andere landen droevig wordt bewezen. Uit Hooger Leven IMSaaSBB** 1999899992933"- 99VS9999995989 EEN NIEUWE TENTOONSTELLINGSTREIN m ..o-, f*..-25gjj_jU -hr MH mim t gfe 'jtid L&«i ■ca*-5 I i D* groote Bclgi»che Tentoonrtellingstrein urellce Dintdsg te Antwerpen li gekomen en bij wien» sonkomst plechtigheden plaats grepen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1