He! OosSenrijksche Drama V.O.S. Betooging FUROL erop DE REGEERÉNGSCRISiS IS OPGELOST Nieuwe Horizonten ONS NIEUW MINISTERIE I 1 KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER VLAAMSCHE STEMMEN INTERNATIONAAL OVERZICHT Eens Katholieke Vlaamsche Volkspartij moet er komen, niet binnen één jaar, niet binnen zes maanden, maar onmiddeHijk Nieuw Mengelwerk IxPEK 7fct verzacht en geneest H afigheicls - Zatsdag op heden Zondag 21 Juni 1936 2.500 frank par hiilsqesiB Een Nieuwe Regeering Van Zeeland samengesteld fZ® Stakingsbeweging 'm ons IcBfsd Algemeene staking in de Msjnbskkens GROOTE UITBREIDING DOOR GEHEEL HET LAND ZON'DAG 21 JUNI 1S36. «^HMiinKmi!miffiuiii;:;iniii!Kin;!iininuniraniUnHmg| «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bareel Boterstraat, 17, IEPER. 1 1 j ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per poet) Binnenland 19.— fr. g Belgisch Kongo 40.fr. s Frankrijk 40.fr. g 1 Alle andere landen 60.fr. i 12 BLADZIJDEN: 35 CENT. HALLE D rukker - U it g e ver SANSEN-VANNESTE, Poperin«e TeL Poperinge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.70 4e JAAR. N 25. TARIEF VOOR BERICHTEN: g Kleine berichten per regel 1.fr. H Kleine berichte, (minimum) 4.E*. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. g Rouwber. en Bedank, (min.) 7.tr. §T Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en g I moeten tegen den Woensdag avonds ingezonden worden. Kleine be- j richten tegen den Donderdag noen. ledereen in Vlaanderen die Katholiek en Vlaamsch gevoelt, is over tuigd dat er grondige wijzigingen moeten ontstaan in de Katholieke Partij teil ze voorts haar taak vervullen die is: de Godsdienstige en Stoffelijke belangen doeltreffend verdedigen. Alle katholieke dag- en weekbladen in Vlaanderen zijn met die zaak bezig. Bewijs dat de toestand ernstig is maar dat er veel goede wil is, zelf buiten de huidige politieke groepen. We geven hieronder nog een schrijven dat ons deze week toekwam en dat we aan alle weldenkende Katholieken ter overweging geven: Het is zoodanig waar dat de laatste parlementaire en provinciale verkie zingen voor geheel het land 'n heel anderen stand van zaken hebben mee gebracht, dat het reeds een gemeen plaats is zulks nog te herhalen. De speciale en eigenaardige moeilijkhe den welke de Heer Van Zeeland bij zijn kabinetsvorming heeft moeten overwinnen zijn een bewijs te meer van de algemeene kentering der ge dachten die ten-slotte neerkomen op de antithese: Rome of Moskou. Dat deze beide machten, boven de bestaande politieke partijen uit, ook in ons land tegenover elkaar komen te staan 1« onbetwistbaar. De strijd is weliswaar nog niet op het acute punt gekomen, doch de voorteekens zijn er en de conclusie zal normaal zijn: indien rechtschniet genoeg evolueert naar den eiseh der omstan digheden. dan brengt «linksch» ons binnen korten tijd de REVOLUTIE. Het blijkt immers klaar genoeg uit de enorme stakingen in Frankrijk en thans ook al in Belgie, dat de kom- munisten, op bevel van Moskou, on verdroten arbeiden opdat de roode avond der wereldomwenteling spoe dig zou komen. In Wallonië heeft men dit reeds meer aan den liive onder vonden dan bii ons in Vlaanderen, en wellicht Is ook daar de reden te vinden waarom de Vlamingen maar 7no'n Pauw vermoeden hadden van de dreiaende kommunistische on- weersvnlken d'e nok1 boven Vlaande ren blauwe luchten samennakken. snreekt nu echter de dui- d"i"kste taal! Alle mogeliikheid van i**»]. noodgeschrnenw of denkbeeldig tieivmr is uitgesloten: Rusland be dreigt ook VLAANDEREN! Dat de leiders van het Vlaamsche volk dan hun plicht begrijpen, en de volle verantwoordelijkheid op hun schouders torsen. Immers, zoowel buiten als binnen het raam der verkiezingen heeft Vlaanderen zich duidelijk uitgespro ken. Het wil eerst en vooral niet we ten van volksvreemde leiderè die zich als hun verlossers en redders aan stellen, maar het is evenzeer gekant tegen het roode internationalisme dat ons over Parijs aan Moskou wil ver- koopen. De bloedslag van het Vlaam sche volk roept Noord en natio naal Vandaar die scherpe afkeer voor de 'zuidersche oorlogspolitiek van Devèze (die ondertusschen gevlucht is uit zijn ministerszetel om in het parlement zijn roeping van oorlogs predikant voor te zetten!!). En nu krijgen we nog den luid-spre ker Spaak in het departement van Buitenlandsche Zaken! Wat kan ons volk van dezen Vlaamschhater ver wachten wanneer we ons de beslui ten van het socialistische partijcon gres herinneren die aandringen op nauwer aansluiten bij Frankrijk en Rusland? Het antwoord is kort: niets dan onheil! Om dit alles moet de radicale eisch van het Vlaamsche volk luider dan ooit weerklinken: STAATSHERVORMING EN GRONDWETSHERZIENING. Het lijdt immers geen tegenspraak dat, zoo we nog langer aan het roode Wallonië voor al onze belangen ge bonden blijven, we onvermijdelijk naar den afgrond hollen. Vlaanderen moet nu of nooit het recht opeischen en desnoods afdwingen van niesster te zijn in zijn eigen huis. Daarom is er eerst en vooral „een nauwe samenwerking noodig tusscnen alle Vlaamsche gekozenen met daar nevens een steunende werking bij de breede volkslagen, en dan heeft o. i. het prachtig ontwerp van den Katho lieken Vlaamschen Landsbond (cfr. De Standaard 3 Mei '36) alle kans om te slagen. We gelooven nochtans niet dat alle noodige voorwaarden hiervoor reeds vervuld zijn, want spijts de vele stem men die in deze postelectorale periode opgingen over de noodzakelijkheid eener eensgezinde Vlaamsch-Katho- lieke formatie, blijft er nog te veel partij hoogmoed en Ij del formalisme den weg tot een gezonde eenheid ver sperren. De noodzakelijkheid dringt zich derhalve op van in Vlaanderen veel RUIMER EN INTEGRALER TE DENKEN. Alle partijbelang dat niet objectief het ware volksbelang dient moet voor goed worden buitengeworpen, of iede re partij, ook de meest antiparlemen- taire, legt reeds de hand op 't papier om haar eigen doodvonnis te onder teekenen. Deze patente noodzakelijkheid eischt dan ook met kracht (en op zijn minst) de splitsing der Katholieke Unie van Belgie. Het partijbelang zal er door geschaad worden? We laten de vraag voorloopig nog in het midden. Maar het volksbelang eischt het duidelijk. Handelt dus. Geen verketteren dus en verdacht maken van Vlamingen ondereen, geen partijbelang en geen kortzichtigheid, maar broederlijke eendracht, volks welvaart en ruimer denken! Dat is het parool! Dan ligt de weg ook open naar 'n diepere WERKELIJKHEIDSPOLITIEK. Dit is echter niet te verstaan in den zin van het opportunistische «Real- politiekmaar wel in de beteekenis van 'n breedere uitstralingsactie over alle gebieden van het leven en over alle Vlamingen! Immers, wanneer we de politiek uit het verleden eens overzien, dan valt het al dadelijk op, dat de meest uit gebreide kwesties tot zoo 'n minimaal deeltie herleid werden. Het is ons inzicht niet naar iemand den steen te gooien, en het ontgaat ons evenmin dat het heel wat Inge wikkelder is iets uit te werken dan iets voor te schrijven, maar niette genstaande dit begriiDen liikt het ons dat we on godsdienstig, vlaamsch en sociaal gebied reeds heel wat verder hadden kunnen gevorderd zijn dan we 't nu feitel'ik zi1n. Of ls het niet waar dat de gods dienstige kwestie, vooral In deze laat ste laren, door onze nolitlci büna uit sluitend als 'n schoolkwestie werd aangezien? Zeker, het onderwijs is van het hoogste belang daar het le vensfundament hier wn'dt gelegd, maar de onlossing van dit Drobleem is nog maar een halve onlossing om dat de moderne grootmachten van pers. radio en kinema de jeugd die onze scholen verlaten heeft zoo dik wijls overhalen'om het gebouw van hun leven op te trekken nevens de plaats waar de school de grondvestin gen heeft gelegd. Meer aandacht besteden aan deze dringende vraagstukken zou voorwaar niet minder katholieke politiek zijn! Wat baat Xet immers dat men de kinderen in hun kathechismus een streng-katholieke zedenleer inprent, wanneer pornografische bladen en films hen later vrij-uit 'n schandalig libertinisme mogen prediken? Dan komt de Vlaamsche kwestie. Hebben we heel het probleem der Vlaamsche volksontwording niet te dikwijls zien minimaliseeren tot een taalstrijd? Inderdaad, de taal speelt een niet te onderschatten hoofdrol in de zelf- wording van een vervallen natie, maar liggen nevens de arena van den taal strijd niet vele andere strijdperken waar er moet gevochten worden om een totaal Vlaamsche kuituur? Waarom niet al de factoren van het volkslichaam en de volksziel even zeer behartigen? Het volkslichaam moet immers beschermd worden tegen 'n overdadige vreemde inmenging en tegen innerlijke ontaarding. En de volksziel die in het primitieve leven van haar volksgebruiken, -eigenaar digheden en -liederen spontaan op borrelt en in het hooger kuituurleven van kunst en letterkunde verfijnd uitgroeit, moet over heel de lijn kor daat verdedigd worden en gesteund. Dan en dan alleen kan er spraak zijn van een totaal Vlaamsche politiek. En de sociale gedachte? Werd die niet steeds te zeer naar voor gebracht als het probleem van den werkman? Het valt weliswaar niet te loochenen dat de Vlaamsche werkersmassa om veel historische en psychologische redenen het meest steun behoeft, maar zijn de belangen van den werkerstand wel de belangen van de gansche Vlaamsche volksge meenschap? De vraag mag wel ge steld worden, maar het ware 'n grove onrechtvaardigheid te beweren dat de Vlaamsche politici de belangen der andere standen niet verdedigd héb ben. Nochtans blijft de vraag open of er boven de nooden der standen wel genoeg gedacht wordt aan de oercel en het levensorgaan der gemeen schap: de familie. In die kern toch ligt de grondoplossing der sociale vraagstukken. A Dit zijn bijgevolg de nieuwe hori zonten die openrljzen voor 'n nieuwe en sterke Vlaamsch politiek. Het is de groote verantwoordelijk heid onzer Vlaamsche parlementairen den nood van het oogenblik goed te begrijpen en daarnaar te handelen. Zooniet zal het Vlaamsche Volk, dat reeds zooveel illusies vallen zag, zich afkeeren van hen die ze eens geko zen hebben om al hun belangen te verdedigen, en God weet welke rich ting Vlaanderen dan zal opgaan!! R. V. E. We zijn echter van gedacht dat alles niet mag blijven bij schrijven. Praktiek moet de zaak vastgepakt worden hoe eer hoe beter en we sluiten ten volle aan bij volgende gedachten die we overnemen uit De Eecloonaar De toekomst van Oostenrijk zal beslissend zijn voor de toekomst van Europa. Dat voelt iedereen aan die eenigszins de gebeurtenissen volgt in en om dat vervallen land. Het is de kern geworden vdn alle bekommer nissen van Europa. Daar bestrijden zich fascisme en bolsjevisme, fascis me en nationaal-socialisme, christen dom en heidendom, republiek en mo narchie, annexionisme en streven naar zelfstandigheid, 'n Botsing van allerlei wereldbeschouwingen en be langen, waarvan de gensters weieens een nieuwe wereldbrand zouden kun nen veroorzaken! DE LAATSTE GEBEURTENISSEN We hebben hier al bij verschillen de gebeurtenissen gewezen op de hoofdproblemen van het Oostenrijk- sche vraagstuk. In de laatste weken zijn er weer enkele verrassingen voor gekomen die sommige punten in een schriller daglicht stellen. Er is eerst en vooral de vorming van de nieuwe Statenblok: Italië, Hongarije en Oos tenrijk. Naar aanleiding van de be spreking hiervan hebben we gewezen op de mogelijkheid dat Oostenrijk zou herbewapenen en werkelijk kort daarop vernamen we door onze dag bladen dat die herbetvapening een voldongen feit was. Dit nieuws ver wekte weinig sensatie in het buiten land en lokte maar weinig commen taar uit. Maar wat wel herrie ver oorzaakte was de uitsluiting van Prins Starhemberg uit de regeering op 14 Mei laatstleden en de ontiaapening van de Heimwehr enkele dagen na dien. Hierdoor werd een nieuw licht aeworven op de binnenlandsche ver houdingen. DE BINNEN!-ANDSCHE STRIJD OM DE MACHT Starhembera was de man die in Oostenrijk het fascisme wilde invoe ren en die een buitengewone geest drift betoonde voor het werk van Mussolini. Destijds had hij nog in de glorierijke tijd van de opkomst van het nationaal-socialisme aan de zHde van Hitier gestreden, maar de An- schluss-politiek van Duitschland en vooral de strijd van de Oostenrijk- sche nationaal-socialisten tegen zijn Heimwehrgroepen heeft ten slotte ge leid tot een breuk met het Noorden. Van dan af is de toenadering met Mussolini begonnen. Herhaaldelijk be zocht hij den Duce en zijn optreden bewees telkens hoezeer hij onder den invloed' stond van den Italiaansehcn dictatór. Het is naast ekonomische verhoudingen vooral daardoor te ver klaren dat Oostenrijk niet deelgeno men heeft aan de sancties tegen Ita lië, en dat het beslist heeft tot de aansluiting bij het verbond Italie- Hongarije. Doch de Oostenrijkers zijn in werkelijkheid de Italianen nog minder genegen dan dc Duitschers, die tenslotte stamgenooten zijn. De Italianen zijn voor de bewuste Oos tenrijker Welsche wat in ons Vlaamsch beteekent Walen, niet in de beperkte beteekenis van bewoners van Zuidelijk Belgie maar in de al gemeene beteekenis van latijnen die in alle Germaansche talen gangbaar is. En voor die Oostenrijkers heet het ook: Waf Waalsch is valsch is. Zij betrouwen de Italianen niet en als ze de geschiedenis nagaan en eens denken aan Zuid-Tirol hebben ze stof genoeg om geleerd te zijn. Reeds herhaalde malen was er wrij ving ontstaan tusschen de kanselier Schuschnigg en de onder-kanselier Starhemberg en dezes voortvarend heid heeft tenslotte geleid tot de de finitieve breuk. De aanleiding tot de uitsluiting van den Prins was een tegenmanifestatie van de Heimwehr- mannen bij een optocht van de Prei- heitsbundaan wier hoofd Schusch nigg, de leider, zelf opstapte. Maar het is vooral het telegram dat Star hemberg aan Mussolini gestuurd had naar aanleiding van de verovering van Abessynie die den doorslag gegeven heeft. Dit telegram luidt als volgt: *In het bewustzijn van fascistische gebon denheid, innig meelevend met het lot van het fascistische Italië, wensch ik uit naam van hen, die voor de fas cistische gedachte strijden in Oosten rijk, en uit eigen naam, Uwe Excel lentie van ganscher harte geluk met de roemrijke en heerlijke overwinning der fascistische wapenen over het barbarendom... Leve de zelfbewuste «ai Eene Katholieke Vlaamsche Volkspartij JJieet er komen, niet binnen één jaar, niet fahnen zes maanden, maar onmiddellijk. Haar programma moet zijn: Katholiek, •hamsch. Democratisch. Haar leiders moeten zijn: doordrijven de en Krachtige katholieke menschen, wier publiek en privaat leven volledig overeenkomt met de kath. princiepen: ZIE VERVOLG HIERNEVENS. Vlaamschvoelende menschen die de vol ledige cultureeie ontwikkeling van het Vlaamsche Volk beocgen en daartoe alle wettelijke middelen willen aanwenden; Democratische menschen die niet alleen spreken over pauselijke wereldbrieven die ze nooit lazen noch Instudeerden, maar die den letter van die encyclieken begrij pen en den geest vatten. Daarom dient eerst en vooral de Katho lieke Unie heringericht op federale basis: Katholieke Unie met twee takken: de Katholieke Vlaamsche Volkspartij en de Ligue calhohque wallonne. De Brusselaars naar gelang rij Waalsch of Vlaamsch voelen sluiten zich aan bij een of andere tak. De Katholieke Partijbesturen van elk arrondissement dienen in Vlaanderen uit- sluitelijk uit Vlaamschvoelende menschen gevormd, die weten, verstaan en goedkeu ren wat Vlaanderen wil in 1936 en niet in 1914. De Katholieke Kandidatenlijsten die nen gevormd te werden uit menschen die evenals de katholieke leiders voldoen aan het drievoudig gebod: Katholiek van de Daad, -Vlaamsch uit merg en been, werk zaam en ten dienste van hun Volk. De Kandidaten die niet voldoen aan dien driedubbelen eisch moeten onverbid delijk geweerd worden door het Partij bestuur. Geen toegevingen in Vlaanderen aan die kleine, armzielige groepjes, die maar niet willen begrijpen dat het Volk niet gediend is met menschen die noch Vlaamsch spreken noch Vlaamsch voelen. Wij willen eene Katholieke Vlaamsche Volkspartij die, recht door zee, ons ideaal dient, onze Katholieke gedachte verdedigt en onze Vlaamsche wenschea verwezen-1 lijkt. leider van het triomfeerende fascis tische Italië. Leve de overwinning van de fascistische gedachte in de we reld. UITSCHAKELING Over een paar jaar waren er nog een heele reeks bonden die elk hun eigen militie hadden om de verwe zenlijking van hun programma mo gelijk te maken. Etn voor een wer den die bonden uitgeschakeld door de ontbinding zooals de socialistische of door de opheffing van de militie, tel kens met de hulp van de Heimwehr van Prins Starhemberg. Verleden jaar werden alle milities ontbonden, alleen deze van de Heimwehr bleef bestaan. Hiermee hoopte Starhemberg op het gepast oogenblik een Staatsgreep uit te voeren om in Oostenrijk de fas cistische Staat in te richten. Dat ge schikte oogenblik scheen nu gekomen te zijn, maar Schuschnigg die lont geroken had is hem voor geweest, heeft Starhemberg eenvoudig uitge schakeld uit de regeering en de mi litie van de Heimwehr ontbonden. EN NU? Hiermee teekent zich de Oosten- sche toestand binnenlands duidelij ker af. Schuschnigg wil in zijn land de politiek van Dolfv.ss voortzetten, d. i. de inrichting van de Staat vol gens de christelijke princiepen van de pauselijke encyclieken. Toch blij ven in Oostenrijk nog levendig an dere stroomingen bestaan. Velen zijn bewust dat hun land nooit zelfstan dig leefbaar zal zijn 'en zijn niet vat baar voor nationalisme. Zij verlan gen de Anschluss of gelijk welke andere oplossing b. v. de herstelling van een beperkt Oosterrijksch-Hon- paarsch Keizerrijk onder het aczan der Habsburaers. In ieder geval blijft, r- orijfcsnhe kwestie onopgelost rn w-dt de strijd péortaezet om Oos- f-nrijk tusschen Duitschland. en lin k's. tusschen de landen van de Kleine Entente en de Habsburgers. NTÊITWr HOHmVf! VAN DE KLEINE ENTENTE Kenschetsend is intusschen de ver anderde houding van de Kleine En tente. Over enkele dagen zijn de Staatshoofden van Roemenie, Zv.id- Slavie en Tcheko-Slovakije bijeenge komen om de toestand te bespreken. Er was oneenigheid ontstaan in de schoot van die drie landen, die de Kleine Entente uitmaken, nopens hun houding jegens Oostenrijk. Het ver zet tegen het herstel der Habsburgers word hernietr d. «fcv,,at de An schluss betreft, hiervoor zouden ze zich richten naar de houding van Frankrijk en Engeland. Dat betee kent eenerzijds dat ze zich niet zou den blijven verzetten tegen de An schluss, anderzijds dat ze wilden ont trekken of: de invloed van Frankrijk. LrRANSCH PLAN? Onlangs iverd een sensatiewekkend bericht gepubliceerd in een Engelsch blad, dat echter niet heelcmaal nieuw is. Het gaat om een plan dat ik reeds een jaar of zeven her gelezen heb in een Fransche brochure. Frankrijk zou zich niet verzetten tegen de An schluss zoo het Wallonië kon inpal men. Vlaanderen zou dan vereenigd worden met Nederland. Engeland zelf zou zich hiertegen niet verzetten omdat wellicht hierdoor de oude Fransch-Duitschr vijandschap tot het verleden zou behooren of omdat het rekent op een vergoeding langs een andere zijde, b. v. Belgisch Congo of een stuk van Nederlandsch Indie. Voorwaar de toekomst schijnt wel voor verrassingen te willen zorgen. (Nadruk verboden.) ROSKAM. van H. COURTHS-MAHLER is het dat we aanstaande 'week beginnen. Telkenjare wordt in West-Vlaanderen door het Verbond V. O. S. een provinciale betooging gehouden. De laatste jaren wa ren Kortrijk, Meenen, Oostende, Tielt ge tuige van het onverpoosd streven van het Verbond V. O. S. voor Vlaamsch recht en wereldvrede. Dit jaar wordt de betooging belegd te leper op heden Zor.dag 21 Juni; de op tocht wordt gevormd te 2 H uur aan het station. Tientallen V. O. S. afdeelingen en sympathiseerende groepeeringen zijn toe getreden en acht muzieken zullen den op tocht opluisteren. In leper, die door den oorlog in puin werd gelegd en thans uit haar asch is op gestaan, zal met meer beteekenis dan el ders de kreet weerklinken: Geen oorlog meer! Tevens zal deze betooging gesteld worden in het teeken van den strijd voor Los van Frankrijk, tegen verlenging van diensttijd, voor een politiek van zelfstan digheid en neutraliteit. Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en Sn ij wond en, Ontvellingen en allerlei Huidverwondingen }yl<i Van finks naar rechts! (zittend): M M. Van Isacker, Pierlot. Vanderveïde, Van Zeeland. Bove*se. De Man en Spaak. Rechtstaande: M.M. Rubbens, De Schriiver, Delattre, Hoste, Merlot, Luitenant-Generaal Denis, M.-H. Jaspar en Bouchery. In heel ons Bisdom wordt op heden Zondag, 21 Juni, een Matigheidc-Zon- daggehouden. Te dezer gelegenheid ra den we onze Lezers aan volgend schrij ven te lezen: Bedenk maar eens wat al zon 2.500 fr. meer inkomen per jaar in een familie kan brenven; en wat al ontberingen worden geleden wanneer jaarlijks 2.500 fr. min der inkomt. Welnu, 2.500 fr. is de som, die jaarlijks gemiddeld per huisgezin in België wordt verteerd voor alcoholhoudende dranken. We zeggen «gemiddeld»; niet allen drin ken zooveel; anderen echter drinken veel meer; we kennen gezinnen van gewone burgers, waar de (bankrekening jaarlijks 5.000 fr. ver overtreft. 2.500 Fr. nutteloos uitgegeven! En ware het nog maar dat! Doch die uitgave sleept veel onheil na zich. Het drinken schaadt de gezondheid. Groote Engslsche Levensverzekerings maatschappijen hebben ondervonden, dat onthouders gemiddeld 1/10 langer léven dan andere menschen, dat drinkers vroeg tijdig sterven; daarom krijgen de onthou ders er tot 13 reductie op de jaarlijk- sche premie terwijl dronkaard niet opge nomen worden en herbergiers tot 75 hooger premie moei n betalen dan andere verzekerden. Ziekenkassen in Engeland en Duitschland hebben ervaren, dat de ont houders slechts half zooveel dagen per jaar ziek zijn als andere mensehen, dat drinkers driemaal meer ziektedagen heb ben dan de overige ingeschrevenen. Mindere gezondheid en ziekte zijn uiter aard een kwaad en verminderen daarbij de inkomsten, vermeerderen de uitgaven en brengen stoornis in het dagelijkseh le ven van het huisgezin. Vooral het karakter en de deugd der huisgenoot-en worden door den drank be dreigd. De drinker is thuis vaak ongedul dig en ruw tegenover vrouw en kinderen; zijn plichtbesef en verantwoordelijkheids gevoel verzwakken; menig drinker wordt een misdadiger. Door den drank geschie den in België 75 der gewelddaden (Dr Peeters, Geel) en 66 der aanslagen te gen de openbare zedelijkheid (Dr Ver- vaeck, Brussel); 50 der gevangenen te Leuven zijn drinkers (Prof. D'Hollander) 60 der misdaden te Brugge gestraft vinden hun oorzaak in het drankmisbruik (Dr Vandenweghe) Da kinderen moetan dikwijls pijnlijk boaten voor het drankmisbruik van hun ouders. Vele kinderen van drinkers ster ven vroegtijdig, vele zijn lichaamlijk en geestelijk minderwaardig. In Zwitserland worden de helft dar idioten en zwakzinni gen ontvangen op Nieuwjaardag, Carna valdag en de enkele weken van den wijn oogst. In drie Belgische verbeteringsge stichten, nl. te Waterloo door Dr Bou- langer, te Mol doo. dokter Roivroy en te Hoogstraten door den bestuurder den h. Peeraer werd bavondan, dat 75 der jvugdmisdaden hun oorzaak vinden in dan drank. Bij hun intrede te Hoogstra ten wordt aan deze jongelingen die reeds vael droevige levenservaringen hebben gevraagd: Welke is naar uw oordeel de grootste kwaal in de wereld? en zij ant woorden 94 «de drank»! Aldus worden alle belangen van he; huisgezin in het heden en in de toekomst door den drank in gevaar gebracht. Daarom zegde Z. H. Pius XI in 1930 tot een groep geheelonthouders terecht: «De strijd tegen het alcoholism a Is een heilige strijd voor het huisgezin door de drank kwaal zoo zwaar benadeeligd en letterlijk verwoest, en dit niet alleen in zijn tegen- woordigan toestand, doch ock in zijne toe komst. Strijdt immer dapperder en beter dazen heiligen strijd. De Kerk verheugt zich op gansch bijzondere wijze over uwe werking, omdat die strijd een gewichtige deelname is aan het ware en eigenlijke apostolaat der Kerk, en weg om veel zie len te radden, zeer dikwijls ook het li chaam. W. A. D. lasseBBaBHMHi&anaxsigcaB BINNENLANDSCHE LEENING 1933 Dcderdagmorgen had de 33* trekking plaats van de binnenlandsche premielee- ning 1933. Reeks 305535 wint 1 millioen. Zijn betaalbaar: Met 25.000 fr. elk: reeksen: 107602 139239 168104 100173 209085 240031 260412 274210 203942 311533 326343 363338 120201 150772 162--3 192212 211727 243976 263529 275030 295360 317144 333821 370530 124557 155154 169148 193415 217547 246500 264237 280404 297405 321124 339113 372470 128488 155309 179389 196301 231185 248447 266330 284112 299053 322401 340533 376637 130592 156979 179430 2C0550 236193 249839 266747 284759 330633 322561 348448 134904 164649 180919 200778 233375 252385 270683 293305 305918 323347 364107 DE SAMENSTELLING DER NIEUWE REGEERING Eerste Minister zonder portefeuille) Doenbare Gezondheid Financiën, Werkverschaffing en voor zitter van de O.R.E.C Baitenland«che Zaken Openbare Werken Arbeid en Sociale Voorzorg Post, Telefoon, Telegraaf en Radio Economische Zaken Binnenlandsche Zaken Kolomen Landbouw Openbaar Onderwijs Justitie Verkeerswezen Landsverdediging H. Paul Van Zeeland H. E. Vanderveïde (soc.) H. Hendrik De Man (soc.) H. P.-H. Spaak (soc.) H. J.-J. Merlot (soc.) H. H. Delattre (soc.) H. Dés. Bouchery (soc.) H. Phil. Van Isacker (kath.) H. Aug. De Schrijver (kath.) H. Edm. Rubbens (k&th.) H. Hub. Pierlot (kath.) H. Julius Hoste (lib.) H. Fr. Bovesse (lib.) H. Marc.-H. Japar (lib.) Luitenant-Generaal Denis Op Zaterdag 13 Juni, in den avond, was de Heer Van Zeeland eindelijk klaar met een nieuwen regeeringsploeg en kon hij den Koning melden dat hij zijn opdracht tot een goed einde had gebracht en de definitieve samenstelling van zijn kabinet voorleggen. Dit was niet zonder moeite gegaan. De vorige week hebben wij over die moeilijk heden reeds uitgeweid en gezegd dat de Heer Van Zeeland, bij een eerste opdracht het bijltje erbij had neergelegd tengevol ge de groote eischen der Socialisten, dat een vergadering der politieke leiders werd gehouden bij den Koning en dat voorzien was dat de Heer Van Zeeland opnieuw al kabinetsvormer zou aangesteld worden. Zoo is het ten slotte ook uitgevallen en de Koning ontbood naar het Koninklijk Paleis, Vrijdag 12 Juni, in den vooravond, den Heer Van Zeeland om bij hem aan te dringen zich opnieuw te belasten met het samenstellen van een nieuwe Regeering, verzoek waarop de Eerste-Minister is in gegaan. Vermelden wij hier nog terloops dat in den loop van zelfden dag de Heer Van Zeeland besprekingen had gevoerd met de leiders der Kristene en Socialistische Syndikaten. Het grootste deel van den daaropvol- genden nacht arbeidde d-i Heer Van Zee- land en voerde allerlei besprekingen. Pas 's morgens te 3 uur ging hij wat riL. le- men. Vroeg in den morgen hervatte h_. .„ds zijn werkzaamheden en hernam de raad plegingen. Allerlei moeilijkheden en op werpingen dienden overwonnen. Zaterdag rond 17 uur werd ten slotte een beslissende vergadering gehouden door de kandidaat-ministers en werd de Regee ring feitelijk samengesteld en overeen komst bereikt. In den avond rond 10 uur kon de Heer Van Zeeland de definitieve samenstelling van zijn nieuwe Regeering aan de pers mededeeien. Deze samenstel ling geven wij hierboven. Van de nieuwe Regeering maken deel: zes Socialisten, vijf Katholieken (de Heer Van Zeeland medegere&end) drie Libera len en een neutraal (Lt.-Generaal Denis). Anderzijds kan men ook zeggen dat er zes Vlamingen deel maken van de nieuwe Regeering, namelijk de HH. Van Isacker, Rubbens. De Schrijver, De Man, Bouchery en Hoste. De negen andere Ministers zijn Walen of Brusselaars. Als Brusselaars doet men doorgaan de HH. Vanderveïde, Spaak en M.-H. Jaspar. Er zouden dus nog zes Wa len zijn, waarbij de H. Van Zeeland zelf wordt gerekend, die dan toch zooveel Ne derlandsch kent als de drie zoogezegde Brusselaars samen. Zondag morgen hebben de nieuwe Mi nisters den eed afgelegd bij den Koning en verscheen de benoeming der nieuwe Ministers in het Staasblad van Zondag 14 Juni. RADIOREDE DER NIEUWE REGEERING Zondag avond reeds werd een radiorede van de nieuwe Regeering gehouden. Op de Vlaamsche golflengte werd zulks ge daan door den Heer Van Isacker. In deze rede werd de wil der Regeering uitgedrukt de ekonomische heropbeuring van het land -s bewerkstelligen en den levensstandaard van de gansche bevol king, werklieden, middenstanders, land bouwers en alle andere arbeiders te ver beteren. Nog werd verklaard dat de verplichte verzekering tegen de werkloosheid verder zal doorgevoerd worden; de werkloosheids steun zal herzien worden; schikkingen zullen worden genomen om de ouderdoms- grens van het pensioen te verlagen in ze kere nijverheidstakken; vermindering van den arbeidsduur bensden de 48 uur zal nagestreefd worden ln zekere zware nij verheidstakken; er zal gepoogd worden de koopkracht der ma-sa te verhoogen door evenredige verhooging der bezoldigingen; paritaire kommissies .uilen worden opge roepen; collectieve kontrakten zullen be tracht worden; het regiem van betaalde verlofdagen ingebracht; een minimum uurloon zal betracht; de politiek van groo te werken zal worden voortgezet, en ten slotte zal de Regeering alles in het werk stellen om een verzoening te bereiken tus schen werkgevers en stakers om een einde te brengen aan de huidige stakingsbewe ging. Elk nummer van de uitgetrokken reek sen geelt recht op 1/5 van de onderschei denlijk toegewezen premie. TE ANTWERPEN In de haven van Antwerpen wordt nog steeds niet gearbeid. De dokkers blijven staken wijl de diamantbewerkers het werk hebben hervat. Talrijke schepen die Antwerpen moes ten aandoen zijn naar andere havens ge varen. Het graan wordt toch gelost onder bescherming der politie. De kade te Temsche werd door de sta kers bezet. De bedienden zijn ook in beroering ge gaan en eischen: minimumloon van 2000 fr. per maand, 36 uren arbeid per week, pensionneering aan 60 Jaar, schoolplicht tot 16 jaar voor de bedienden, veertien da gen verlof en het stichten van paritaire kommissies voor de bedienden. Enkele opstootjes of incidenten hadden plaats, zoo o. m. het opensnijden van zak ken rijst en koffie die bij zekere huizen werden gelost. Het personeel der sleepbooten is ook ln staking gegaan. Autobanden werden doorstoken en ca mions omgekeerd. ERNSTIGE INCIDENTEN TE LUIK EN OMSTREKEN Maandag 11. were, cj algemeene staking der mijnwerkers uitgeroepen. De mijnwer kers legden het werk stil evenals de me taalbewerkers. Enkele pogingen werden gedaan om fabrieken of mijnen te bezet ten maar de Rijkswacht belette zulks. De voornaamste eischen zijn: loonsverhoo- ging, vaststellen van een minimumloon, o. m. 43 fr. voor dezen die werken in oen ondergrond, afschaffing van het individu eel arbeidskontrakt, 40 uren arbeid, pen sioen op 50 jaar, enz. Er werd ook ge staakt in de F. N. Fabrieken van Herstal. De Rijkswacht mo> st de stak*» verdrij ven uit de fabrieken. Te Seraing gingen de arbeiders ook ln staking. Maandagavond wilden stakers te Luik een tramrijtuig tegen houden. Politie agenten wilden tusschenkomen maar slecht bekwam het hun want drie hunner werden erg gewend door de. stakers. Gansch het verkeer moeit worden stil gelegd te Luik en onmiddellijke omgeving. Het verkeer per fiets werd door de over heden verboden te Luik en omliggende, op straf van confiscatie, dit omdat de aan stokers der stakers hun verplaatsingen deden per flets. ZIE VERVOLG OP TWEEDE BLAD.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1