Ba Volksfrontgedachtc 20.000 fr. DRAFK0ERSEN De Gezinstoelagen Collectieve Veiligheid 3 KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER I h CJEJN EN WERKELIJKHEID LUISTERRIJKE PROCESSIE VAN 0. L. VR. VAN S* JAN BERICHT AAN DE LEUVENSCHE HOOGSTUDENTEN INTERNATIONAAL OVERZICHT WE ZENDEN ONS BLAD STAD POPERINGE PRIJZEN Buitengewone Internationale 7 Juli 1936, (Kermis-Dinsdag! Ingeschreven Paarden: Ter Kcgedanhtems van Koningin Astrid Se Kapel va» Küssnacht plechtig gsniiü VREESELIJK ONGEVAL TE NIEUWMUNSTER ZONDAG 5 JULI 1936. «DE HALLE JCatholielc Weekblad van leper Bureel Boterstraat, 17, IEPER. g g ABONNEMENTSPRIJS i VOOR 1 JAAR (per post) 1 1 Binnenland 19.— fr. i Belgisch Kongo 40.— fr. j| Frankrijk 40.fr. p Alle andere landen 60.— fr. 10 BLADZIJDEN. - 35 CENTIEM. 4 JAAR. N 27. 1 TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1.fr. g Kleine berichten (minimum) 4.fr. 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge TeL Poperinge N' 9 Postcheckrekening Nr 155.79 H Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. n H Annoncen zijn vooraf te betalen en y y moeten tegen den Woensdag avond g y ingezonden worden. Kleine be- g richten tegen den Donderdag noen g ■si Verleden Maandag kon men in onze kranten lezen dat er te Brussel een nieu we vergadering gehouden werd tusschen socialisten, kommunisten en enkele libe ralen, ten einde een zoogezegd volksfront tot stand te brengen. Waar in Spanje en frankrijk dergelijk monsterverbond op gericht werd kon het niet anders of ons land moest er een kopij van hebben. De linksche partijen in België munten volstrekt niet uit door originaliteit en vergenoegen zich dan ook met slaafsch onze buren na te apen. Hoe een Volks front in overeenstemming kan gebracht verden met een nationale regeering waar van én socialisten én liberalen deelmaken is voor die heeren van minder belang. Het komt er voor hen minder op aan om het land te redden, hoofdzaak is en blijft voor h;n de partijpolitiek. En terwijl ze nu jnrt de katholieken de regeering Van Zee land vormen, brengen ze tezelvertijd de regeering van morgen in gereedheid. Er v rd nog zeer onlangs scherp op de nood zakelijkheid gewezen van een nationale regeering om den pas af te snijden voor rexisten, vlaamsche nationalisten en kom munisten. Helaas! Pas is de regeering van wal gestoken, na een zeer lastig kraambed, of daar zijn de linkschen reeds op de bres om HUN regeering voor te be reiden. Er zijn nog altijd naïeve menschen die meenen dat er niets veranderd is en dat je drie politieke partijen braafjes huis lullen houden. De katholieken hebben ;o:d uit de oogen te kijken, want binnen ;ort zullen ze beleefd bedankt worden om ion ministerieele medewerking. Niemand reeft de huidige regeering veel krediet, politieke verwikkelingen zijn thans altijd te vreezen. En indien na een mogelijke ontbinding, het Volksfront enkele zetels Winnen zou, ware het geklonken. Ware het niet dat op dit oogenblik en- keie liberalen schrik hebben van een sa mengaan met de kommunisten, dan had den we reeds een volksfrontregeering. En kele nieuwe mandaten en het zaakje loopt van stapel. De kommunisten zullen zich braafjes uit de regeering houden maar ze fiink steunen... en ze achter de schermen aan hun koord houden. Het Volksfront is per slot van rekening maar schijn voor de kommunisten. Het Volksfront is eerst en vooral HUN WERK. Zonder volksfront geen kans voor de marxisten om het hoofd te bieden aan rechts. En dit is voor hen een LEVENS KWESTIE. De kommunisten weten maar al te goed dat ze ongenadig uitgeroeid zullen worden indien de rechtsche groe pen aan de winnende hand blijven. Vóór alles hebben ze LEVENSMOGELIJKHEID noodig. En die is er enkel en alleen als ze blok vormen met al wat linksch en anti klerikaal is. In dezen tijd heeft het kom- munisme slechts één doel: IN LEVEN BLIJVEN. Hiervoor is het tot alle toe gevingen bereid aan de andere linksche groepen. Wat kan het hen schelen! Als ét tijd komt dat dis verdomde fascisten tioor het volksfront kapot gemaakt zijn, dan heeft het r pile mogelijkheden om socialisten en J -li op te vreten. Want dat is het doel. -iet is nog zoo ver ver wijderd dat veku het niet zien of niet willen zien. En de kommunisten hebben geld en tijd. Als ze nu niet bezwijken in hun strijd tegen rechts, zijn ze ZEKER van da overwinning'. Daarom zoeken nu enkel het hoofd boven water te houden. Het Volksfront is er het esnig probaat middel voor. Aan de kommunisten weten we wat we hebban. We kennan hun doel, hun taktiek, hun techniek, hun geduld, hun politieke earsta-rangskwaliteiten. Ook het socialis me zal ons niet bedriegen. Het is en blijft de voorpost van de marxistische wereld revolutie. En indien ze te lankmoedig zijn of te veel met de bourgeoisie samenloo- pen, dan zullen hun troepan hen op tijd en stond een stap vooruit duwen. De liberalen mogen alle mogelijk soli- darisma op luxepapier laten drukken... Velen zittan reeds bij Degrelle en als het oogenblik komt dat er te kiezen valt zul len de anderen naar de socialo-kommunis- tan loepen. Liberaal is vrijheid in persoon. Wie da vrijheid verloochent, verloochent zich zelf. En vermits het roode Volksfront kampioen voor de vrijheid wordt, hoeven oe liberalen erbij. En zooveel te liever waar de rooden ook de pastoors op den neus dragen. Tot hiertoe waren da libe- ïa'en ook da eenige oprechte vaderlan ders. Het Volksfrons is het echter maar magertjes, maar a la rigueur zullen de moeien ook wel de Braban$onne zingen, zooals za in Frankrijk de Marseillaise uitgalmen. En aldus komt de vrede in het huishouden. Dit is geen spekulatie op een verre toe komst. Dit is werkelijkheid voor een zeer nabije toekomst, waarvan de basis thans reads gecimenteerd wordt. Zelfs wanneer men in een nationale regeering zetelt, mag men tcch wel aan de toekomst denken. Tegenover dit Volksfront, schijnbaar ingagavan door den schrik voor het fascis me, maar in werkeiijkhaid gedirigeerd door Moskou staan én het Katholicisme én has Vlaamsche vraagstuk voor beklem men® toestanden. Dit wordt een volgen- ae maal onderzocht. Thans dient er onvarwijld gehamerd op da werkelijke beteekenis van de Volks- froncbaweging. Deze komt reeds duidelijk to; uiting in Frankrijk. Zelfs de vrijheid is er voor zekere kategorieën een ijdel woord. Iedereen weet dat de rechtsche fero:peeringen ontbonden werden, zelfs de Vuu. kruisers van La Rocque. Maar in dien de rechtsche strijdhonden ophielden v.,j bestaan moesten ook de linksche Siiijdgroepaeringen opgeheven worden. K.iaas, geen vrijheid voor rechts, maar Wei voor links. Willekeur, dwang, vervol- iJUjaasssza ging, ziedaar wat er aan de hano Is. Het ging reeds zoover dat zij die een nationaal kenteeken droegen mishandeld werden. Dat heet uitdaging. Maar wanneer zeeofficieren opgesloten werden en de roodc vlag aan de masten wapperden noemde Minister Salengro der gelijke incidenten van geen beteekenis. Natuurlijk. Een Volksfront durft niet optreden tegen zfjn eigen troepen. En waar moet het heen wanneer een regee ring zwicht om de orde te handhaven. Niet dat de gewapende macht te pas en te onpas hoeft tusschen te komen, maar gezag is gezag en hoeft zich te doen gel den. Edoch waar kommunisten rusteloos in troebel water visschen en tezelvertijd het lot van de regeering in handen heb ben, mag er niet veel goeds verwacht wor den. In het Volksfront ls het begrip volk zeer eenzijdig opgevat. Beter ware de naam proletariërsfrcnt. Waar een volk uit ver schillende klassen bestaat, of beter uit verschillende organen, die harmonisch tot één gaaf geheel moeten komen, wordt hier enkel de werkersklasse bedoeld. Niemand zal het overwegend belang van de werk lieden ontkennen, noch hen het recht ontzeggen op een menschwaardig bestaan. Het is en blijft echter een feit dat esn volk wat anders is dan het resultaat van een samenstelling van enkelingen. Het Volksfront is een louter politieke beweging uitgedacht door Moskou om in sommige landen het kommunisme in le ven te houden ten einde later de revolu tie te kunnen verwekken. Slechts één klasse maakt er deel van. Het is essen tieel antikatholiek, antinationaal en zal niet wijken vooraleer om het even welke rechtsche beweging gefnuikt is. Eens dit verwezenlijkt zal het kommunisme onder zijn ware gedaante verschijnen. Strijd te gen het fascisme is enkel een aanleiding. De diktatuur van het proletariaat, ziedaar het ware, uiteindelijk doel. We zijn pas aan Het beginstadium van den strijd. Er valt stilaan positie te kiezen. Dat iedere Katholieke Vlaming eens goed everwege wat er op het sjoel staat. X. BsaBKszBEessassssafissKaBa&za TE POPERINGE op heden Zondag 5 Juli te 10 uur voormiddag. Talrijke nieuwe groepen zullen de processie ter eere van O. L. Vrouw nog meer luister bijzetten. In een grootschen groep wordt er naar gestreefd het leven van O. L. Vrouw en het Mirakel te Poperinge geschied, uit te beelden. Tal van zingende en sprekende groepen in de meest afwisselende kleedij zullen waarlijk onze processie doen leven en indruk maken op de geloovige toeschouwers. «O»- T PROGRAMMA DER PROCESSIE, met de teksten der sprekende groe pen, wordt verkregen tegen 0,5o fr. 's Morgens der processie zal het ook langs den doortocht aangeboden wor den. Maandag aanstaande, 6 Juli, zal Z. Exc. Mgr de Rektor de H. Mis op dragen te 7 uur, in Sint-Pieterskerk, aan het altaar der Sedes Sapientice ter gelegenheid van de opening der Examencommissies. Al de studenten worden dringend verzocht in die Mis aanwezig te zijn en, zoo mogelijk, ter H. Tafel te na deren. in België, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.79 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 10 FRANK. Voor bet Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 20,86 fr. Uit Amerika: 31,20 fr. GEWAARBORGD - om 2.30 uur zeer stipt namiddag op den Hippodroom "Groote Heerlijkheid,, Woestensteenweg. De medewerking der beste renpaarden is verzekerd. 1' KOERS: Peggy Dormans, Prima's U.cht.er, Oranjebier m, New Hope, Or- bicnóe, Marceau, Or du Rhin, Wiilington Queen, Jeannette IV, Ingelmunster H, Ka kimono a, Itan, Nerveuss, Miss Mamie, Winter Stout, Indiana VIII, Mont Kem- Jbel. Nonette, Oppy Star, Eiise Rosanoff, Evelyn Volo. 2« KOERS: Pelagie, Orchidee, Océan ®tar. Orphée Raid, Peter Stokes, L'Etoile, Gorion Winter, Mont Kemrnel, Nerveuse, Melle Ujxilone, Fourrier, Nadia D. Mar- Oppy Star, Orateur, Noria, Niel, Né- «risse, Mon Trésor. 3e KOERS: Gleam, Ixia, Star Signal, Grijze Sou II, Eliacin, Calumet Emma. Lusty Lincoln, Anna Greenway, Moffatt, Long Arm, Prince Dean. 4e KOERS: Messidor, Mignonne, Oh Stokes, Kina, Nelson, Lily, Marquis, Lion- dari, Ketty Bell, Laddas, Karra Jay, Leo, Keddy, New Star, Max Frisco, Jarnbette. Kissy Belt. 5e KOERS: Karkatoa, Mig Dean, Carrie Lincoln, Calumet Exide, Icöne, Kraber, Hollywood Roman, Reynolds. I Groot gemak van Treins en Trams in alle richtingen Er zijn- woorden die, alhoewel ze op zich zelf een goede beteekenis schij nen te hebben, door het gebruik en vooral door het misbruik ervan, ha telijk worden. Dit is nu ook het ge val met de woorden collectieve veilig heid. Oorspronkelijk beteekent collectie ve veiligheid, het verzekeren van de vrede onder al de volkeren onderling en van ieder volk afzonderlijk, door collectief of gezamenlijk optreden te gen dat land dat een bepaald land zou willen aanvallen. Dit is thans het voornaamste punt in het programma van de buitenland- sche politiek van Frankrijk en van Sovjet-Rusland. Reeds omdat het van die landen uitgaat hebben we het recht min of meer wantrouwig te zijn tegenover dit middel. En eens dat we bewust zijn van het gevaar dat de interpretatie ervan biedt, kun nen we niets anders dan het bestrij den. DE INTERPRETATIE DOOR FRANKRIJK De H. Blum, Eerste Minister, heeft op 23 Juni voor den Senaat lezing gegeven van de tekst der regeerings- verklaring, betreffende de buitenland- sche politiek van Frankrijk. Hierin beweert hij dat Frankrijk de vrede wil, de onverdeelbare vrede voor alle volkeren zonder onderscheid. Daar om blijft Frankrijk trouw aan de Volkenbond. Deze moet echter eenige hervormingen ondergaan. We hebben hier reeds naar aanleiding van de opheffing van de sancties gewezen hoe Engeland ook deze meening deelt. Doch waar dit land beweert dat de macht van de Volkenbond zou moe ten beperkt worden, stelt Frankrijk daarentegen een uitbreiding van zijn macht voor. M. Blum erkent dat het gemeenschappelijk veiligheidsstatuut van den Volkenbond schipbreuk heeft geleden naar aanleiding van de Ita- liaansch - Abessynische oorlog, doch dat is volgens hem niet te wijten aan het pact, maar wel omdat het niet volledig en te laat werd toegepast. De gemeenschap moet spoedig al hare beschikbare middelen ten dienste stel len om den aanrander tot bezinning te brengen. Wat een komedie! Wat een huichelarij! Alsof het niet de schuld van Frankrijk was, dat juist die onvolledigheid en die laattijdig heid in de toepassing van het pact in het algemeen en van de sanc ties in het bijzonder, de mislukking van het optreden van de Volkenbond hebben veroorzaakt. Als Frankrijk de les wil spellen aan de andere landen inzake internationale politiek dan moet het beginnen met zelf het voor beeld te geven van hetgene het voor wendt. GEWESTELIJKE PACTEN De ideale toepassing van art. 16 van het Volkenbondspact zou hierin bestaan dat alle leden gezamenlijk dwangmaatregelen zouden gebruiken. Doch, vervolgt Blum, dit is niet mo gelijk. Het is bijvoorbeeld uitgesloten dat landen zich zouden doen ver plichten om militaire dwangmaatre gelen te treffen in zaken waar ze ab soluut niet het minste belang hebben. Daarom zouden de landen die door hun aardrijkskundige ligging en door hunne gemeenschappelijke belangen een groep vormen, gewestelijke pac ten moeten sluiten. Indien een land de vrede zou bedreigen dan zou de Volkenbond deze bedreiging moeten vaststellen en door preventieve maat regelen van de betrokken landen eener groep zou de aanvaller nooit lot de daad kunnen overgaan. Ook wanneer de aanval reeds zou gepleegd zijn zou de Volkenbond door een haastige bespreking de vredestorende daad vaststellen; de geïnteresseerde landen, door de verplichtingen van het gewestelijk pact zouden daarop de wapens opnemen en de aanvaller te rugslaan. Hierbij zouden automatisch alle andere niet rechtstreeksch geïn teresseerde landen economische sanc ties toepassen. iHaBaaflasiaaBBRBaii!8aBBaaaaaiijaaBB3SsaiiBsa22BB8BSsaaaa2£BB Da Kamer sslienkt tsaar vertrouwen csan do Regeering De Fr arische regeering stelt met het oog hierop voor dat regionale pacten zouden gesloten worden tus schen de Donaulanden, tusschen de randstaten van de Middellandsche Zee, enz. Wat de vrede in West-Euro pa betreft rekent Frankrijk op de hulp van Italië, ook op Sovjet-Rus land met welk land het een pact ge sloten heeft dat open staat voor alle landen. Met Belgie, Roemenie. Tcheco- Slovakije en Zuid-Slavie voelt het zich nauw verbonden door gelijkaardig heid van gevoelens en gedachten. Verder verwacht het steun van Span je en van alle uiterst Westersche lan den vanaf Portugal tot aan de Scan- dinaafsche landen langs Nederland om. die trouw zijn gebleven aan de Volkenbond. MASKER AF! Hoe mooi klinkt die oproep van de schijnbaar goedmeenende Franschen. Doch hoe duidelijk doorzien we thans hunne dubbelzinnige en egoïstische politiek. Geheel dit programma ls niets anders dan de oude politiek van Barthou en Laval een nieuw kleedje gestoken. Frankrijk ivil aan zich de kleine landen verb:'.den zooals het steeds gedaan hee t, om gerugge steund door die dvsegen zijn vermin derende invloed nmutp leven in te blazen. Kenmerkenc ook is het feit hoe het streeft nae; de toenadering van al de links georiënteerde Staten, vanaf Spanje tot cc de Scandinaaf- sche landen. Nieti c.cnstaande het slappe en met voorehoud omkleede voorstel tot verzoening met Duitsch- land kunnen we niet nalaten over tuigd te zijn dat heel de Fransche doening gericht is tegen Duitschland. Rusland is woedend cp dit land om dat het de verovering van de wereld voor het bolsjevisme gestuit heeft; het is ervan overtuigd, moest het ooit in oorlog treden met Japan, het af te rekenen zou hebben met een Duitschland dat naar expansie streeft in het Oosten. Daarom voedt het de oude Fransch-Duitsche haat zooveel het maar kan en het verlangt niets beters dan Duitschland te kunnen vernietigen door een preventieve oor log. Het is in dien zin dat we de Fransche voorstellen moeten verkla ren, waar sprake is van collectieve veiligheid en gewestelijke pacten. Vervangen we overal aanvaller, be dreiger, aanrandervredesverstoorder, enz door Duitschland en de vreese- lijke werkelijkheid wordt duidelijk. Preventieve oorlog! Bijna hadden we zulk een oorlog naar aanleiding van de Rijnbezetting, F}andin beweerde toen '"dat de FT&HSctte- grenzen ge schonden waren. Zou in die omstan digheden geen aanvalsoorlog kunnen gevoerd worden onder de schijn van preventieve oorlog? BELGIE ZAL HAPPEN IN DE FRANSCHE VOORSTELLEN!? Het is nog niet heel lang geleden dat M. Vandervelde aan een corres pondent van een Farijsch dagblad heeft verklaard, dat de Belgische in ternationale politiek voortaan nog meer zou aanleunen bij Frankrijk dan vroeger. De grondbeginselen van het Fransch internationaal beleid zullen ook de Belgische zijn. Is dan de agitatie voor los van Frankrijk en voor zelfstandigheidspolitiek in Vlaanderen nutteloos geweestOf oordeelt men, dat de Vlamingen groote lummels zijn en maar altijd zullen laten begaan. Doch deze keer zal men ons niet straffeloos verbin den aan Frankrijk; Vlaanderen oor deelt niet zooals Wallonië. De huidige regeering zal vallen over de buiten- landsche politiek, als het geen reke ning houdt met de Vlamingen. Zelfs nieuwe verkiezingen zouden kunnen volgen met zeer nadeelige gevolgen voor de socialisten in Vlaanderen. Vlaanderen zal zijn zonen niet op offeren voor de groote mogendheden en voor het bolsjevisme, (Verboden nadruk.) ROSKAM. bespreking der regeeringsverklaring. het vertrouwen geschonken. Einde de voorgaande week heeft de Ka mer de Regeeringsverklaring van het Mi nisterie Van Zeeland berproken. Verleden week hebben wij reeds beknopt de inhoud medegedeeld van deze verklaring en pro gramma. Op Vrijdag 26 Juni, tijdens de bespre king, werden geweldige incidenten uitge lokt dcor de Rexisten. Door een hunner, namelijk de Heer Hertoghe, werd ver klaard dat onze Regeerders rotteiingen des pourris waren. Een geweldig protest rees op en de Socialisten, aelfs enkele Ministers, dreigden de Rexisten te keer te gaan. De zaalwachters moesten tusschenkomen opdat men niet handge meen geraakte. Ten slotte werd de H. Hertoghe tot de orde geroepen en verklaarde hij gezegd te hebben de regeerders en niet onze regeerders, om ten slotte te verklaren dat zijne woorden de leden van de huidige Regeering niet betreffen. Merken wij hier nog terloops op dat de Heer Hertoghe, Rexistisch Volksvertegen woordiger, beheerder is van de fimancieele maatschappij Compagnie Immobihère Kronenburg GitshotelHet samengaan van politiek en financle keuren wij ten geenendeele goed maar cms dunkens zijn de Rexisten, die dus ook politico-finan ciers in hun rangen dulden, en ten eerste nog de Heer Hertoghe, die dus self poli tico-financier is, maar weinig te rechte anderen voor rotteiingen uit te schel den voor feiten waaraan zij zich zelf be zondigen. H. Sindic, Rexist, schold dan opnieuw de Heer Bovesre uit als een rotteling en werd dan tijdelijk uitgesloten. Hij wilde eerst de zaal niet verlaten maar toen twee zaalwachters hem naderden om hem toch bulten te steken, trok hij er dan zelf van door. Maandag werd de bespreking over de Regeeringsverklaring voortgezet. Tijdens de besprekingen beloofde Heer Van Zee land, Eerste Minister, aan de Vlamingen: 1. Volledig Vlaamfch Militair Onderwijs; 2. Inrichting van een Vlaamsche Weten schappelijke Akademie en 3. Een zelfstan dige Vlaamsche Radiouitzending. Ten bate van den Middenstand beloof de de Eerste Minister fiskale vereenvou diging, speciale aanpassing vcor den Mid denstand, taksen aan de bron, uitbreiding van het kredietorganism van den Midden stand wijl een Kon. Kommissaris zal aan gesteld worden die het vraagstuk van den Middenstand zal nderzoeken. De vertrouwensmotie die neergelegd was werd dan goedgekeurd met 119 stemmen tegen 51 en 9 onthoudingen. Stemden te gen de VI. Nationalisten, de Rexisten, de Kommunisten, de Liberaal Van Glabbeke en 4 Socialisten. 23 Leden waren afwezig. DE SOCIALE ONTWERPEN DER REGEERING GOEDGEKEURD. Zaterdag 27 Juni besprak de Kamer de ontwerpen van sociale wetten, neergelegd door de Regeering. Bij de stemming werd het ontwerp be treffende de syndikale vrijheid goedge keurd door alle aanwezige Volksvertegen woordigers, *t zij 183. Het wetsontwerp inzake de bezoldigde verlofdagen werd goedgekeurd met 182 stemmen en 1 onthouding. Het wetsontwerp tot invoering van de veertiguren arbeidsweek in bedrijven of nijverheden waar het werk geschiedt on der ongezonde, gevaarlijke of bijzonder lastige voorwaarden, werd gestemd met 160 stemmen en 23 onthoudingen. De bepalingen dezer ontwerpen werden reeds medegedeeld in ons vorig nummer. GE ZIJT OVER ONS BLAD TEVRE DEN! NA LEZING, SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GC ONS. DANK EROM. DE ZEGENING DER KAPEL DOOP MGR COLLE. Te Küssnaöht werd zooals reeds gemeld een kapel opgericht ter nagedachtenis van onze betreurde Vorstin, Koningin Astrid, zulks bij de plaats waar zij verongelukte. Nauwelijks tien maanden is het geleden dat ons de droeve mare van de dood van de geliefde Koningin alien met verstom ming sloeg. Op de tragische plaats heeft onze Ko ning reeds een kruis in Zweedsch graniet doen oprichten als hulde aan zijn zoo dispbetreurde gade. De nieuw gebouwde kapel van Koningin Astrid te Küssnacht opgericht werd gansch vervaardigd met materiaal afkom stig uit ons land en ze is eenvoudig en landelijk, zooals wij er honderden tellen in onze Vlaamsche gewesten. Ze is in Ro- maansche bouwtrant opgevat met een klein torentje en een kruisje en een scha- liëndak. Boven den ingang werd een kleine nis aangebracht waarin een O. L. Vrouw beeldje prijkt. Van achter en langs weers zijden drie glasraampjes waarop Konin gin Astrid wordt gehuldigd: aan het ziek bed, bij armen en noodlijdenden, als moe der, enz. Het altaar is een eenvoudigen steenen tafel met een groote letter A. Alles is een voudig zooals het leren van Koningin Astrid is geweest. Vóór het altaar hangen drie zinnebeel dige kronen: een koningskroon, een bloe menkroon en een doornenkroon. Halverwege de trap naar de Kapel, die drie meter boven de baan is gelegen wer den twee blauwe arduinsteenen aange bracht. Op de eerste staat het Belgisch Wapen met de spreuk en op den tweede deze woorden in het Nederlandsch, in het Fransch en in het Duitseh: Hier, op den oever van dit vreedzaam meer, den 29 Augustus 1935, brak tragisch af in haar 23" jaar, het zonnig leven van Astrid, Prinses van Zweden, Koningin der Bel gen Zondag 11. werd deze kapel plechtig ge wijd. Een 800-tal invalieden en toeristen va ren uit België naar Küssnacht gerrisd om die plechtigheid bij te wonen. Tal rijke andere lieden waren aldaar ook sa mengestroomd, allen deels rond de kapel, anderen op booten varende op het meer. De Kon. Muziekkapel der Belgische In valieden was ook tegenwoordig. Bij het spelen van treurmarchen trok een stoet van Küssnacht naar de kapel. Talrijke vereenigingen en maatschappijen stapten mede, zoowel uit België, Zwitser land als uit andere landen. Reeds voer dat de stoet was aangeko men werden talrijke kronen neergelegd op en rond het witte kruis opgericht door de zorgen van Koning Leopold III. Er was een rozenkrans van den Koning zelf en van de kinderen, evenals van Koningin Elisabeth en van Prins Karei, van de Zweedsche Prinsen, enz., enz. De Koning en de Regeering van ons land, de Regeering van Zwitserland wa ren vertegenwoordigd; ook talrijke gees telijke, burgerlijke en militaire overheden waren eveneens geschaard rond de kapel. Te 11 uur werd de kapel dan plechtig gewijd door Mgr. Colle, Aalmoezenier aan het Belgisch Hof. Het altaar en het klokje in de Kapel aangebracht werden ook ge wijd. Op het klokje staat in 't latijn ge grift Ik beween Koningin Astrid, die hier haar leven heeft verloren Z. E. Pater Hénusse nam dan het woord om een lofrede uit te spreken over Ko ningin Astrid. Na over Koningin Astrid gesproken te hebben merkte hij ook nog op hoe die tragische plaats thans een geheiligde plaats is geworden en hoe het een ge woonte is geworden dat de Zwitsersche jonge gehuwden aldaar door de voor spraak van Koningin Astrid, die zij als een voorbeeld als vrouw, echtgenoote en moeder aanzien, aan O. L. Vrouw den zegen over hun huwelijk komen afsmee- ken. Op het middaguur was de wijding af- geloopen en werd dan een aanvang geno men met de indrukwekkende Mis. Bij het Evangelie hield Mgr Colle een ontroerende gelegenheidstoespraak over Koningin Astrid, die hij als Hofaalmoeze- nier goed heeft leeren kennen en weet de aanwezigen diep te ontroeren door zijn treffend en hartelijk woord: Laten we ons vernederen onder de machtige hand Gods, opdat Hij ons ver- losse ten tijde der beproeving en laat ons al onze bekommernis in Hem werpen, want Hij zal voor ons zorgen.Op deze woorden uit de Gewijde Boeken heeft Mgr Colle zijn treffende toespraak gebouwd. Het is op dagen ais deze, vervolgde de ge wijde spreker, waarin onder den druk aer vreeselijke herinneringen ons hart op nieuw aan het bloeden gaat, dat we ons aan deze woorden moeten vastklampen. Nooit is er over de wereld zulk een golf van droefheid gegaan als bij den dood van Koning Albert en van Koningin Astrid. Nooit is er op de wereld een prins:s ge weest van zulke verheven waarde als Ko ningin Astrid met haar hemelzuivere ziel die weerspiegeld lag in hare kristalheldere oogen. Wij wisten niet eens wat ze was voor haar echtgenoot en voor hare kin deren. Hoe dikwijls heb ik haar niet xiea binnenkomen terwijl ik godsdienstles gaf aan de kinderen en hare lievelingen kwam omhelzen. Zij was een engel van liefde. Gij allen weet wat ze gedaan heeft voor armen, zieken en noodlijdenden en zij deed dit alles ter eere van God. Eens dat ik haar zegde dat ieder arme voor ons een lij dend lidmaat van Christus zijn meet, legde zij haar hand in de mijne en zegde met stralende oogen: O, wat U daar ge zegd heb, dat doe ik en ik ben er tcch zoo gelukkig om Laten we ons vernederen voor God en niet zeggen: Waarom heeft God dat toe gelaten? Wij kunnen God niet verstaan, want anders ware Hij geen God meer. Wij zijn aan den tijd gebonden en Gods wezen kent noch tijd noch ruimte, ncch ZIE VERVOLG HIERNEYENS, M '"tIml"' I JrfSr - 4 - -tl W - aBwl» ifti CHRISTEN MIDDENSTAND IEPER BERICHT aan de WERKGEVERS De wet van 4 Augustus 1930 op de ge zinstoelagen werd. zooals men weet. ge deeltelijk gewijzigd, alsook aangevuld bij een Besluit-Wet van 30 Maart 1936. Een der nieuwe maatregelen, bij die besluit-wet getroffen, betreft inzonder heid dezulken onder de werkgevers die nog niet toegetreden zijn tot een kompen- satiekas en is voor dezen van groot be lang. Naar luid van artikel 81 van bedoeld besluit, zullen, bij uitzondering van een nog niet toegetreden werkgever, in geen geval achterstallige bijdragen worden ge vorderd over een termijn langer dan 18 maanden, mits hij zich echter vóór 15 Juli 1936 heeft laten inschrijven, het zij als lid der kcmpensatie-hulpkas van den Staat, hetzij als lid van eene der hiernagenoemde bijzondere komjoensatie- kassen voor het geval de werknemers, die hij in dienst heeft, mochten behooren tot eep soort van arbeiders, ten behoeve waarvan een afzonderlijke kompensatie- kas bestaat. De werkgever, die van dien ^genade- maatregel genieten wil, heeft er dus be lang bij zich vóór dien datum in regel te stellen. Na 15 Juli 1936 zal de bedeelde uit zonderingsmaatregel niet meer mogen worden toegepast en zal derhalve de werkgever, die alsdan nog niet in regel wordt bevonden, al de achterstallige bij dragen dienen te sterten, welke hij ver schuldigd is. Men verlieze daarbij niet uit het oog dat de werkgever, die verwaarloosd heeft aan een kompensatiekas bij te dragen, strafrechterlijk vervolgd worden kan en bovendien door de betrokken kompensa- tiekassen naar burgerlijk recht kan wor den aangesproken. Daarenboven zullen de achterstallige bijdragen van den in gebreke bevonden werkgever worden verhoogd met 20 t.h. en zal op de achterstallige bedragen een intrest worden geheven van 5 t.h. Voor inlichtingen kan men zich wenden tot den Dienst der Gezinsvergoedingen van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, 33, Karmelietenstraat, 3" ver dieping, te Brussel, of op het Secretariaat van den Christen Middenstand. -«o»- We trekken de aandacht van alle Werkgevers op het groot belang van hierbovengaande inlichtingen. Het wordt hoog tijd dat iedereen zich met de wet in regel stelle. Het is niet genoeg eens de schouders op te ha len en maar altijd voort te doen als vroeger. Wet is wet en wetten moe ten onderhouden. Zwicht U van het spreekwoord: «Die niet hooren wil, moet voelenVoelenis bij de fiscus altijd lastig. In regel zijn is best. EEN VLIEGER DOODT EEN MEISJE AL BOVEN HET STRAND SCHEREND Ü3 Mgr Colle, Aalmoezenier van het Hof, zegent het at een en krup dat de tragische plaat* aanduidt. Zatardag, wat na zes uur 's avonds op hst strand van Nreuwmunster, tus schen Den Haan en Wenuuine, waren enkele personen aan het wandeien, toen een vliegtuig zeer laag boven den grond kwam aangevlogen. Len eerste groepje wandelaars konden zich nog juist tijd.g bukken om aan het gevaarte te ontsnap pen, maar een 309-tal meter verder ging het erger. Daar waren een jongeling en een meisje aan hat wandelen. De jongeling die we gens het gerucht, gemaakt door het vlieg tuig, omkeek, bemerkte het vliegtuig to.a het reeds dichtbij van hen was genaderd. Hij wierp zich ten gronde al roepend tot het meisje, zekere Jufvrouw Mar. Legiest, 24 jaar, uit Gent, dat zij zich ook op den grond zou laten vallen. Zij begreep het g&vaar eerst te laat en werd geraakt door een vleugel en landingsstelsel van het vZe-gtuig, ten gronde gesmakt en deerlijk verminkt. Zij gaf weldra den geest. De vlieger trok weerom de lucht hooger in en verdween. Onmiddellijk werd het Parket verwit tigd en dit mocht tot de ontdekking ko men van den dwazen ioeds. Deze was een. Nederlander, zekere Van Gelderen, uit Amsterdam, en zijn vliegtuig, een tce- rismetcestel. was gehecht aan de lucht haven van Rotterdam. De Nederlandsche overheden deden den loods opwachten en bij zijn landing werd hij verzocht zich ter beschikking te hou den van het gerecht. Naar de loods zou hebben verklaard, zou hij een noodlanding gezocht hebben, maar dan toch verder hebben kunnen vliegen. Algemeen is men echter van oor deel dat de vliegenier, die te Oostende was opgestegen met bestemming van Schiphol, eerder schrik heeft willen aan jagen aan de wandelaars op het strand. Terecht is dan ook een hevig protest opgegaan tegen dergelijke toeren van de vliegers, en eensgezind vraagt men dan strenge maatregelen tegen de vliegers, die zonder reden, lager komen te vliegen dan 300 meter hoogte, zouden worden getrof fen. i«aBBBa8aaaaa?BBsaaBBaEaBsaa beden ncch toekomst. Het langste men- schenleven is voor Hem nog de schaduw niet van een rook. Wij zijn er van overtuigd dat zij in den Hemel is, en zorgt voor haar bedroefden èchtgenoot, voor haar kinderen en voor haar volk. Reeds van nu af wordt Konin gin Astrid als het ware aanrcejoen door de armen die nergens geen troost ncch opbeuring meer vinden. Deze dag is een dag van vrome, stille plechtigheid. Laat ons deze H. Mis op dragen, besloot Mgr Colle zijn hartroe rende to:sj>raak, voor Koning Leopold, voor de Kinderen, voor de Koningin, voor de zieierust van onzen grooten Koning ea voor onze teerbeminde Koningin Astrid. Tijdens het twesde gedeelte der H. Mis werd onder de Consecratie het Te vel de! A geblazen, waarna het Adore te door het Mannenkoor van Küssnacht werd aangeheven. Verschillende volksliederen, gedempt ge speeld, besluiten de eenvoudige doch in drukwekkende plechtigheid. Na een bezoek van de kapel, die nu voor het publiek toegankelijk is, hebben de talrijke aanwezigen in stilte en vroom heid de plaats verlaten die voortaan door honderden toeristen en bewoners de* streek veelvuldig zal bezocht worden. God bescherm e ons Vorstenhuis!

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1