Vredesbeteoging to Verdun Srseïe Internationale VEURNE-BOETPROCESSIE Het groote Kongres in aantocht Een Aanslag op den Koning van Engeland Twintig jaar Heldenhulde De onverwachte Duitsch"Q&stenrijkschc overeenkomst Een revolverschot - Niemand geraakt DuÊzeetden Gud-Sfrijders uit alle landen zweren den Vrede te handhaven "Wij zislien nietnseer tot don oorlog overgaan segi de Soidsr dor Fransche Oud-Strijders Het L. A.C. V. W. en c2e Gezinsvergoedingen DE K0STEL00ZE OUDERDOMSRENTE WE ZENDEN ONS BLAD VLAANDERENS BEDEVAART NAAR L0URDES J™ 3 tot De diensiiermijnen voor de Milicianen der Klasse 1935 KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Vsor de komende Ijzerbedevaart INTERNATIONAAL OVERZICHT DE BETOOGING VAN HET VOLKSFRONT TE PARIJS Ie Mechelen, op 13 September 1936 Stichting aan het Front ZONDAG 19 JULI 1936. WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN. 4' JAAR. N 23. De Koning van Engeland had Donder dag een nieuw vaandel uitgereikt aan het garde-Regiment van het Hyde-park. Na deze plechtigheid nam hij nog het Regi ment in oogenschouw en keerde dan, ge zeten op een paard, terug naar het Bu ckingham Paleis. Plots drong een manspersoon het poli- tiekordon door, met een soort pakske in de hand. Dit pakske bevatte niets anders dan een revolver. Volgens officieel relaas ontglipte hem den revolver en werd de man aangehouden. Naar ooggetuigen ech ter zou de man een schot hebben gelost R9BSZBB93BSBSBSX3B9SI&HBSIl: waardoor het paard werd geraakt, maar een politieinspecteur greep hem bij de hand waardoor de revolver op den grond viel en de man kon aangehouden worden. Een tweede persoon, die de man uit de handen der politie wilde redden, werd ook ingerekend. Deze aanslag heeft in Engeland maar bijzonderlijk te Londen een geweldige be roering gebracht. Koning Edward VIII is door zijn volk zeer geacht en bemind. De dader is een Engelschman, zekere George Andrew Mahon, uit Paddington. IBBBBBBBBBBBBEBBBESBBBilBEI Zondag 11. kwamen duizenden Oud- Strijders bijeen te Verdun om daar den grootsten veldslag van den wereldoorlog te herdenken. De Duitsche afvaardiging was 550 man sterk; de Engelsche 300, evenals de Belgische, wijl verders nog te genwoordig waren talrijke Denen, Portu- geezen, Zuid-Slaviërs, Tcheko-Slowakken, Russen, enz. De Fransche Oud-Strijders waren er met duizenden. Een toorts, ontstoken aan het graf van den Onbekenden Soldaat te Parijs, werd dien dag naar Verdun overgebracht. 's Avonds, op het kerkhof van DouaU- mont vergaderden de bedevaartgangers. 15.000 Oud-Strijders schaarden zich daar elk voor een graf; zij legden dan allen samen een bloem neer op het graf dat vóór hen was en spraken driemaal naeen uit: «Voor den wereldvrede». In volle stilte herhaalde een kind dan deze woor den voor een vierde maal. Tot slot legden allen den eed af den vrede te zullen handhaven. Bij de massa-Vergadering der Oud- Strijders, te Verdun zelf gehouden en waar 20.000 Oud-Strijders van 15 ver schillende landen aan deelnamen, hield de Heer Rivière, namens de Fransche Oud-Strijders, een vredesrede. Hij pleitte voor den vrede, opdat alle volkeren elkaar de halld zouden reiken boven alle gren zen en verklaarde verder: «Wij zullen niet meer tot den oorlog overgaan Drie Oud-Strijders, die deel Hebben genomen aan de gevechten nabij Verdun, brengen den fakkel aan die uit Parijs werd overgebracht. Zij trekken hier voor bij bet gedenkteeken opgericht ter nagedachtenis der gesneuvelden van Verdun. De Duitsche Oud-Strijders, met de haken- kruisvlag voorop, begeven zich naar het monument der gesneuvelden te Verdun, waarnp zij bloemen hebben neergelegd. Aan den voet van het doodenkrui* ,e Verdun wordt de fakkel geplaatst, Van Parijs naar daar overgebracht. BCcth. Universiteit Leuven De eerste zittijd van de toelatings examens zal geopend worden: Op Zaterdag 18 Juli, te 10 uur, voor de School der Politieke en Sociale Weten schappen. De Inschrijvingen zullen den zelfden dag te 9 uur genomen worden in de Universiteits-Halle, Kraekenstr., 4. Op Woensdag 29 Juli. te 9 uur, voor de Speciale Scholen van Mijnen, Burgerlijke Genie, Kunsten en Fabriekwezen. Bouw kunde en Electrieieit. Inschrijvingen dea vooravond van 15 tot 17 uur en den dag van 1 examen van 8 tot 9 uur. in het lokaal der Speciale Scholen, St Michiels- straat, 10. Op Zaterdag 1 Augustus, te 9 uur. voor het Landbouw-Instituut en voor de School voor Opvoedkunde. Inschrijvingen den- zeifden dag van 8 tot 9 uur, in het lokaal van het Instituut, Minderbroederstraat, 21. Op Maandag 27 Juli, te 9 uur, voor het Voorbereidend Instituut tot de Speciale Scholen en het Lar.dbouw-Instituut. In schrijvingen denzelfden dag van 8 tot 9 uur, in de Speciale Scholen, St Michieis- straat, 10. iSaaBBaBBBSBSSBBEEBBBBBSSSwa Het Landelijk Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers heeft een schrij ven gericht aan den Heer Van Zeeland, Eersten Minister, en aan den Heer De- lattre, Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, ten einde de aandacht van de Regeering te vestigen op den weerslag die de nijverheid zal ondervinden van wege de voorgenomen verhooging van de familievergoedingen. Een nieuwe uitgave van circa 100 miljoen frank zal daaruit volgen en een evenredige verheoging der patroonsbijdragen wordt voorzien. De christelijke patroons gaan akkoord, dat een aanpassing van de gezinsvergoe dingen aan de huidige omstandigheden noodzakelijk is. Maar op de nijverheid drukken reeds zware lasten en deze wer den nog verhoogd door de gevolgen van de jongste stakingen. De exportatieve kracht van onze nijverheid komt in het gedrang. Daarom moeten alle middelen worden aangewend om de verhooging der patroonsbijdragen voor gezinsvergoedin gen te beperken. Het L. A. C. V. W stelt voor, in de eerste plaats artikel 50 der wet op de veralge meening van de gezinsvergoedingen dus danig te wijzigen, dat de beneficiaire kassen voldoende zouden afdragen aan de Nationale Compensatie om de tekorten der deficitaire kassen te dekken. Men kan vaststellen, dat het barema der voorgestelde verhoogingen, door voor de eerste en de tweede kinderen de groot ste verhooging te voorzien, indruischt tegen den geest van den wetgever van 1930, die een be-volk.ngs-politisch doel na cf"TP^"f dP Het L. A. C. 7. W. stelt voor. dat de uitkeeringen voor het eerste kind niet zouden worden verhoogd en dat de ver goedingen voor de volgende kinderen progressievelijk zouden worden vermeer derd. Het is wenschelijk, dat de Regeering niet uitsluitend de eischen der werk nemers zou steunen, maar ook gehoor verleenen aan de billijke stem van de werkgevers. IBBSBBSB3ISS3SBBBMI8|19BBaiBBEE9 STORTINGEN DOOR WERKLOOZEN Bij de wet van 14 Juli 1930 wordt be paald dat verzekerden-aanvragers om den kosteloozen ouderdomsrente-bijslag niet met dit voordeel mogen worden beguns tigd, indien de vereischte minima-stortin gen op hun lijfrentcrekening bij de Alge- meene Spaar- en Ujfrentekas niet wer den verricht. Ook de werkloozcn zijn er toe gehouden de stortingen te verrichten. Voor de verzekerden die gedeeltelijk werkloos zijn, dienen de stortingen ver richt onder dezelfde voorwaarden als voor de verzekerden die geregeld werken. Wat de verzekerden betreft die volledig werkloos zijn dient, om in regel te zijn, de maandelijksche storting 4 fr. te be dragen indien het loon gewonnen in den loop der maand die het eindigen van bet werk voorafgaat 8 fr. per dag of min be droeg; in de andere gevallen zal de stor ting 5 fr. bedragen. Voor de bij de werkloozenkas aange sloten werkloozen kunnen de voor de af houding der storting vereischte formali teiten alsmede de overmaking aan de Lijfrentekas, in overleg mpt de belang- hebbendei schieden. iet hebbenden, door de werkloozenkas ge- Een defilee van troepen had plaats voor de doodengedenkteeLens van Verdun. Hier ziet men de Duitsche afvaardiging met ontplooide nazivaandel. IRBBBBaiflflBBB2iSBBBB£BBSi£IBiËBalBHJailBBBflBBflBaflBBBaBBBBBaBB£a in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in post2egels of stort op poat- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste. Drukker, Poneringe, de «om van 9,20 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 19,20 fr. Uit Amerika: 28,80 fr. 11 Oogst. Onder Voorzitterschap van Z. H. Exc. Mgr LAMIROY, Bisschop van Brugge, (en niet van 4 tot 12 Oogst zooals vroeger aangekondigd). Treinen met rechtschrecksche heen- en terugreis en treinen via Lisieux, Bor deaux, Parijs - Montmartre. Inlichtingen en inschrijvingen: De verzekerden in den loop der maand Juni geboren, worden er aan herinnerd dat zij er voor dienen te zorgen dat hun stortingskaart vóór 26 Juli worde over gemaakt. Tevens wordt er bekend gemaakt dat de Dienst voor Ouderdomspensioenen van de Karmelietenstraat naar de Koning straat, 158, Brussel, werd overgebracht. uiseaHBtraBazBUKsi satant aesKua Namens de regeering heeft de minister van Landsverdediging aan de militaire overheden de maatregelen medegedeeld voor het onder de wapens houden van de milicianen der jaarklasse 1935. De milicianen van het 6" en 14* liniere giment zullen op 25 Juii mogen afzwaaien. De manschappen van het 2' bataljon mi trailleurs en van de 2* infanteriebatterij zullen tot 29 Augustus onder de wapens worden gehouden. Zullen pas op 10 October a. s. mei on bepaald verlof gezonden worden: de mi licianen van hst 8* linieregiment; de ka- rabiniers, de grenadiers, het 1\ 2e en 3' jagers te voet, het 5° en 6" bataljon mi trailleurs en van de infanteriebatterij van de artillerie van hat legerkorps. De milicianen van het 5", 11* en 13* li nie, van de 3" en 4* bataljons mitrailleurs van het derde legerkorps, de Ardeer.sche jagers, worden tot de wapens gehouden tot 1 Januari 1937; deze van de 1* en 7* linieregimenten tot 28 November 1936. van het 2" genie tot 12 September 1936: deze van het 4* genie tot 30 September 1936, van het 3' genie tot 15 October. Da milicianen van het cavaleriekorps; van het 1* gidsen, van het 1', 2* en 3' lan siers, van het 1* en 2* jagers te paard, van de 1* en 2" regimenten karabiniers-wiel rijders, van het regiment artillerie te paard worden onder de wapens gehouden tot 15 Januari 1937. De milicianen van de 2« en 2« regimen ten voor grondverdediging tegan lucht vaartuigen zuilen resp:ctievelijk op 20 Januari en 13 Februari 1937 afzwaaien. De milicianen van de transmissie regi menten, die 8 maanden dienst moesten doen, zullen tot 25 Juli onder de wapens gehouden wordendeze welke 12 maanden moesten dienen, tot 24 October, en liet speciaal contingent van 12 maanden tot 13 Februari 1937, Tel. Poperinge Nr 9 Poatcbechrekening N' 155.70 glllUiMlli!lfllMllIini!8IIOiL4UI!ii::iii"ii!!liUlili!liilii!IKili'l!l!U.u,:i h I TARIEF VOOR BERICHTEN: 1 E Kleine berichten per regel 1.fr. g Kleine berichte, (minimum) 4.fr. H 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. M Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. S Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. 1 p Annoncen zijn vooraf te betalen en g H moeten tegen den Woensdag avond jg H ingezonden worden. Kleine be- g H richten tegen den Donderdag noen. j SiiiifiJiiiiiujmiuiUiuiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiHJifituiiiiuuiiuuiiüiiihiiiiimj:! Tf «DE H ALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel Boterstrcat, 17, IEPER. jg ABONNEMENTSPRIJS 1 VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 19.fr. =5 Belgisch Kongo 40.fr. Frankrijk 40.— fr. 1 AHe andere landen 60.— fr. |jj iiiiiiiiuiniiiiiffiiiüiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiid Drukke r-U itge ver 5 SANSEN-VANNESTE, Poperinge Te midden van de verlaten velden en op de krijgskerkhoven rezen tusschen 1914 en 1916, langs het IJzerfront, de schamele zwart-houten kruisjes op met Fransche opschriften en driekleurige blikken cocardeHet mocht niet dat de graven onzer jongens door weer en wind zouden verbleeken en verdwijnen; de houten kruisjes aan den moerassigen IJzeroever zakten dieper en dieper of ver gingen, vermolmd en verrot. Hier ons bloedwas inderdaad voor de Vlaamsche soldaten geen ijdel woord geweest; het bloed bleef stroomen, de wonden gaapten, de dooden vielen. Over die dooden boog men in weemoedvolle vertedering; op hun graven knielde men in hoopvolle communie: Hier liggen hun lijken als zaden in 't [zand Hoop op den oogst, o Vlaander land (C. Verschaeve) Fiëteitvol zou men op de graven van de gevallen kameraden zerkjes oprichten, naar Iersch model door den Vlaamschen kunstenaar aan het front, Joe English, ontworpen, dragend in hun kroon de leus A. V. V.-V. V. K. (Alles voor Vlaanderen, V'iaanderen voor Kristus) en den vliegen den blauwvoet, zinnebeeld van den Vlaam schen strijd. Het op 15 Augustus 1916 door enkele vooraanstaande Vlamingen aan het front, onder voorzitterschap van diohter C. Verschaeve, gestichte Heldenhulde »- comité gaf daar leiding en stuwkracht aan cn wist onder de IJzerjongens en frontburgers de eerste gelden bijeen te brengen. Doch telkens wanneer een mak ker sneuvelde, werd, onder de mannen van zijn compagnie zelf, het geld voor een Heldenhulde-zerk ingezameld en aldus hielden de IJzerjongens zelf dit ideale liefdewerk met hun vrijwillig' gestorte spaarcenten reoht. GRAFSCHENNIS Naarmate die zerkjes op de frontkerk- hoven echter hoe langer hoe talrijker werden en begonnen te gelijken op een leger in zegevierende slagorde geschaard, werden zij een doorn in het oog van ben die niet konden sneuvelenmen vreesde voor de macht van hun getuigenis en in het geheim werd er een aanslag op beraamd. In den nacht van 9 tot 10 Februari 1918 kwamen onbekende graf- schenners op het kerkhof te Oeren de testamenteele letters A. V. V.-V. V. K. van de meeste heldenhuldekruisen dicht- strijken met cement. 24 Uren nadien geschiedde spontaan eerherstel van de geschonden graven. In den avond van 11 Februari 1918, trok een troepje eenvoudige Vlaamsche piotten Kir Otren om de weggestreken letters datóielgroot op de kruisen te herverven. VERBRIJZELD TOT AANLEGGEN VAN EEN GRINTWEG! Ze stonden rustig en vreedzaam op het IJzerfront, nadat de laatste kanonschoten waren weggestorven in de verte... wach tend naar de moeders die er zouden komen knielen én naar de geliefden die er een gebed zouden komen storten... Het werk der Ijzerbedevaarten kwam tot stand om den band tusschen levenden dooden te bestendigen en hun Vitamsch, met bloed bezegeld testament At te voeren. Toen de vierde Bedevaart op 26 Augus tus 1923 naar het soldatenkerkhof trok te Oeren-Alveringem, om openlijk eer' herstel te brengen aan de tijdens den oorlog geschonden Heldenhulde «-zerk jes, waren vijf duizend bedevaarders opgekomen. Zij waren als zoovele getuigen van de eerste grafschennis, want op de veertig geschonden zerken van Helden hulde waren de sporen der wandaad nog duidelijk zichtbaar. Maar! «das militair» echter waakte. Intusschen kwam een algemeen officieel besluit om alle vroegere kruisen te ver vangen door den uniformen, zielloozen zerk van de regeering. Ook de Helden- huide-zerkjes verdwenen en waar de familie niet krachtdadig verzet aantee kende, werden zij d'officegeweerd. Het Komiteit der Ijzerbedevaart onder handelde met de hoogere overheid en eichte de geweerde zerkjes op, om ze piëteitsvol te bewaren. Toen gebeurde de schanddaad! Van 24 tot 29 Mei 1925 werden te Adin- kerke. Oeren en te Westvleteren, op bevel van de militaire overheid, meer dan 500 liefde-zerkjes van Heldenhuldever brijzeld en gebruikt om er grintwegen mee aan te leggen! Noch de telegrammen van Voorzitter en Sekretariaat, noch de persoonlijke protesten ter plaats zelf door het Ko- mitcitslid Meester J. Leuridan, niets hielp. Eindelijk, wanneer de meesten waren ver brijzeld, en een luid protest loskwam in de Vlaamsche pers, kwam van hcoger hand het te late bevel tot stopzetten. Van heel het liefdewerk Heldenhulde bleven er nog slechts een paar honderd zerkjes over! RESTITUTIE EN EERHERSTEL Na maanden onderhandeling mocht het Bedevaartkomiteit de schamele over schot op eigen kosten op de verschillende krijgskerkhoven gaan afhalen! En bij de 8° Bedevaart (21 Augustus 1927) werden de geredde zerkjes door de Vlaamsche Oud-strijders naar den Hel- denhuldegrond overgebracht, en een jaar later werden zij de sterkste steunen in het in opbouw zijnde IJzermonument, waar zij thans als blijvende getuigenis, uit alle hoeken U tegenstralen. Wanneer men deze feiten overweegt komt men onwillekeurig tot de vraag: Is er één land in de beschaafde wereld dat zulk een kaakslag dierf geven aan de dooden die ervoor sneuvelden? Want er waren laatste wilsbeschikkingen van Vlaamsche dood-en, die als laatste wenseh een heldenhuldezerk vroegen op hun graf!... Vlamingen! die op 23 Augustus a.s. rondom Uw IJzertoren zult staan, denkt er aan! Denkt ei drie maal aan! dat dit Monument in de eerste plaats eer.e aan klacht is tegen die schanddaad. Men wilde de leuze der Vlaamsche frontjongens, A. V. V.-V. V. K. stukslaan, alsof men een gedachte met een hamer kan vernietigen! Nu rijzen de testamenteele letters 50 meter hoog, als een blijvende aanklacht tegen een schanddaad waarvoor geen woorden genoeg te vinden zijn om ze te veroordeelen, en geen macht nog ter we reld die ze neerhalen zal en het ont wakende Vlaanderen in zijn opgang naar zelfbestaan zal stremmen! Dat is in de eerste plaats, naast de hulde aan de 3 heldenfiguren Deprez, Kusters en Willems, de diepe beteekenis van deze 17» Ijzerbedevaart, en daarom zal, dit jaar, geen enkel Vlaming ten achter blijven! B. Y. S8S"<;!Ma.llfi*a«SE££E3g£Baaaü£BBa&E2aE3£3Ël Op Zondag 26 Juli, ten 3 jj u. na middag, zal de wijdvermaarde Boet processie haar jaarlijkschen omgang loen. De Processie, eenig in haren ta>-d, dagteekent van 1644. Meer dan 40 groepen verbeelden het Oud- en Nieuw Testament, en de deelnemers spelen hun rol gelijk in den ouden tijd. Bovendien is de Processie sa mengesteld uit vrijwilligers, mannen en vrouwen van gelijk waar, die ko men uit geest van eerherstel en boet vaardigheid om een boetekleed aan te doen en iets lastigs, volgens hun krachten te helpen dragen. Vele dra gen zware kruisen en gaan barvoets. De Processie is verrijkt met aflaten. Alle godvruchtige personen die be- geeren als boetelingen deel te nemen in deze Processie, gelieven hun aan vraag te doen bij den Eerw. Heer Bestuurder der Sodaliteit, te Veurne. De laatste H. Mis wordt gelezen in St Niklaaskerk, te 11 yi uur. Bijzondere treinen en trams in alle richtingen. 11 Juli heeft ons dit jaar, terwijl in Vlaanderen honderden sprekers het verlangen naar vrede verkondig den, een Duitsch-Oostenrijksche over eenkomst geschonken. Het sluiten van deze overeenkomst beteekent onge twijfeld een stap vooruit op den weg eener vreedzame ontspanning en ontwarring van de Europeesche situa tie zooals het uitgedrukt wordt in de Oostenrijksche mededeeling. Het na-oorlogsche kleine Oostenrijk dat zijn groote ziekte nauwelijks over leefd heeft, is sedert bijna twintig jaar de nachtmerrie van de diploma ten van Europa. Het is niet meer zelfstandig leefbaar en twee oplossin gen hebben zich in de laatste jaren meer en meer opgedrongen: de An schluss en de restauratie van de Habs- burgers. De eerste oplossing, aanslui ting bij Duitschland, die een van de groote doeleinden was, door het Na- tionaal-Socialisme nagestreefd, werd vooral bestreden door Frankrijk, dat de groeiende macht van Duitschland vreest, en door Italië dat niet wenscht in het Hoorden te grenzen aan een sterke mogendheid. De tweede oplos sing die waarschijnlijk zou leiden tot een gedeeltelijk herstel van het voor- oorlogsche keizerrijk Oostenrijk-Hon- garije ivordt hardnekkig bekampt door de landen van de Kleine Entente, Tcheco - Slovakije, Yougo - Slavie en Roemenie die de geheele of gedeelte lijke heropslorping bij dat rijk vree zen. Deze twee strevingen beteeken- den een voortdurende bedreiging van den vrede. BIJZONDERSTE BEPALINGEN Gelukkig brengt het thans afgeslo ten Duitsch - Oostenrijksch accoord een merkelijke ontspanning. Hierdoor immers wordt de Anschlus-poliiiek van Duitschland, zooniet definitief dan toch voor lange tijd opgegeven. Ziehier trouwens de voornaamste be palingen van deze gewichtige over eenkomst. 1. - De Duitsche Rijksregeering er kent de volledige souvereiniteit van den bondstaat Oostenrijk. 2. - Beide regeeringen beschouwen de in het andere land bestaande po litieke verhoudingen als een binnen- landsche aangelegenheid waarmede zij zich noch rechtstreeks noch on rechtstreeks zullen inlaten. Dat be- teekent noch min noch meer dat Hit- Ier zijn Oostenrijksche Nationaal-So- cidlisten niet meer erkent. Er is zelfs sprake van een gedeeltelijke opslor ping van die Oostenrijksche Natio- naal-Socialisten bij het Vaderland- sche front. Hiermee wordt een droe vig hoofdstuk afgesloten in de ge schiedenis van de binnenlar.dsche troebelen in Oostenrijk, die zulke groote slachtoffers hebben gemaakt, onder meer de betreurde kanselier Dolfuss. 3. - De Oostenrijksche bondsregee- ring zal haar politiek in het algemeen, en in 't bijzonder tegenover het Duit sche Rijk steeds op principieele basis houden, welke in overeenstemming is met het feit dat Oostenrijk zich als Duitsche Staat beschouwt. Er zal dus gestreefd worden naar een kultureele en economische toenadering tusschen de twee landen. Er wordt nochtans voorbehoud gemaakt in dien zin dat de overeenkomsten met Italië en Hon garije ongewijzigd worden en zoo mo gen we gerust besluiten dat de huidi ge overeenkomst een grooter draag kracht heeft dan het wel opper vlakkig zou kunnen schijnen. De rechtstreeksche Duitsch-Oostenrijk sche toenadering beteekent meteen een onrechtstreeksche Duitsch-Oos- tenrijksch - Hongaarsch - Italiaanschc toenadering. FRANKRIJK ONTGOOCHELD! Door het feit dat Duitschland thans de zelfstandigheid van Oostenrijk waarborgt, verdwijnt de groote hin derpaal die een Duitsch-Italiaansche samenwerking in den weg stond. Beide landen vormen samen met Oostenrijk en Hongarije een anti-communistisch blok, dat stilaan meer en meer door communistische landen ingesloten wordt en door een preventieve oorlog dreigt vernietigd te worden. Door de huidige toenadering is er een zeker evenwicht geschapen tegenover het dreigende Fransch-Russisch bondge nootschap. Ook mogen we gerust be weren dat het gevaar voor oorlog hiermee sterk afgenomen is daar Rus land en Frankrijk het napen van de preventieve oorlog zoo gemakkelijk niet meer zullen gebruiken. De Fran sche pers toont zich daarom niet zeer geestdriftig voor de verandering. Het is immers alleen om een Dultsch-Ita liaansche toenadering te beletten dat het al zijn diplomatische kracht in de weegschaal gelegd heeft om de Volkenbondswerking tegen Italië naar aanleiding van de Abessynische oor log, te remmen. Geheel zijn politiek van tijdwinnen en tegenhouden, waar mee het Engeland van zich verwij derd heeft is tenslotte nutteloos ge weest. We kunnen begrijpen dat Frankrijk thans ontgoocheld is. Engeland die in de aatste maan den een sterke bemidLelingsrol tus schen Duitschland en Frankrijk ge speeld heeft en klaarblijkelijk alles doet om een Europeesche oorlog te vermijden, durft zich nog niet uit spreken over de draagkracht van de gesloten overeenkomst, omdat ze naast een verbetering toch. ook een gevaar beteekent. Het gevaar ziet Engeland vermoedelijk in het feit dat Duitschland geruggesteund door Ita lië, doordrijvender zal zijn in het na streven van zijn Oostelijke expansie politiek, te meer daar Rusland in toom gehouden wordt door Japan. Duitschland zal ook met meer klem de teruggave van zijn koloniën eischen. Wellicht zal Italië een deel van de kolonizeering van Abessynie aan Duitschland overlaten. Engeland wacht en het zal uit de nieuwe toe stand wel weten te halen wat er uit te halen is voor de vrijwaring van zijn belangen en voor het bestendi gen van de vrede. DE DUITSCH-ITALIAANSCHE SAMENWERKING IN DE GESCHIEDE! IS Het is eigenlijk verrassend hoe in de gesohiedenis DuiUx>b~und on Italië zich steeds gelijkloopend ontwikkeld hebben en hoe ze veelal door weder- zijdsche hulp hunne toederkeerige doeleinden verwezenlijkt hebben, in. de loop van de laatste honderd jaar. Het is door een bondgenootschap in den oorlog van 1866 dat Pruisen en Piemont - Sardinië het toenmalig machtig Oostenrijk wisten te breken om daardoor de machtigste hindernis in het verwezenlijken van hun een heid, uit den weg te ruimen. Beide landen verwezenlijkten die eenheid in 1870-71. Tot 1914 vormden Duitsch land en Italië samen met Oostenrijk een bondgenootschap, gekend onder de naam Triple Alliance, dat verbro ken werd door dat Italië gedurende de oorlog de zijde van de geallieerden koos. Na den oorlog zien we in beide landen het fascisme en het nationaal- socialisme overwinnen. Ook in de laatste maanden hebben Italië en Duitschland mekaar geholpen, waar schijnlijk zonder vooraf hiervoor te zijn overeengekomen. Door de oorlog in Abessynie heeft Italië de herbe zetting van de Rijn gemakkelijker gemaakt en door de herbezetting van de Rijn heeft Duitschland de aan dacht min of meer afgeleid van de oorlog in Oost-Afrika. In het verle den hebben Duitschland en Italië me kaar steeds geholpen. Ook in de toe komst zullen deze twee rasvreemde volkeren mekaar bijstaan. Het is als een toet van de geschiedenis. (Verboden nadruk.) ROSKAM. BEBEB9ER3S33R3E9SBEBH1IB3BXXS 14 Juli Heeft het Volksfront op straat betoogd. Zicht op de met de tribuun, versierd met beeltenissen der groote man nen van de Revolutie* ALLE ORGANISMEN WERKEN MEE Volgens de beslissing van het Uitvoe rend komiteit zal de propaganda voor den massa-dag van 13 September op twee ma nieren gebeuren: langs de nationale or ganisaties voor de inschrijving der deel nemers, langs de plaatselijke parochiale komiteiten voor de coördinatie van de propaganda en de te geven richtlijnen. Dat de nationale organisaties zich wel actief voor de voorbereiding van het Kon gres intereseeren blijkt uit het feit dat m de laatste propagai.davergadering, op de Kajotterscentrale gehouden, volgende or ganismen vertegenwoordigd waren: Da- vidsfonds, Boerenbond, A. C. V. W., A. C. B., Bonden van het H. Hart, Mannenverbond voor Katholieke Actie, Perscentrale, K. V. R. O., Zedenadel, V. J. V. K. A., J. L V. K. A„ Katholieke Fiimactie, Boertnnengilde, Boerinnenjeugdbond, V. K. F. J., V. K. B. J., V.K.A.J., K.A.J., B.J.B., K..S.A. Bra bant, K. S. A. Oost-Vlaanderen, K. S. A. Limburg, Turners, Rafaelisten, Landsbond der Mutualiteiten. Offensiefcentrale. Na een inleiding van Z. E. H. Kan. Sempels, afgevaardigde van Z. Eminen tie, werden de definitieve regelingen der propaganda vastgelegd. Duidelijk onder scheid moet gemaakt tusschen de verschil lende secretariaten: het algemeen secre tariaat, Bronstraat 56, Brussel, zorgt voor de zaken van algemeenen aard en voor de studiedagen, de propagandakommissie, Poincarélaan 71, Brussel, voor de alge- meene propaganda en den massa-dag in het bijzonder, de Katholieke Perscentrale voor alle artikels, mededeelingen, richt lijnen, wachtwoorden langs de pers te verspreiden, K. V. R. O. voor het uitzen den van interviews en nisuwsjes langs de Radio. Het eerste werk der plaatselijke komi teiten zal bestaan in het voorbereiden van den algemeenen prepagandadag van 19 Juli en in zeer vele lokaliteiten zijn reeds sermoenen, vergaderingen enz. be legd. Het propaganda materiaal is ook Hiterst overvloedig zoodat alle teekenen wel uitwijzen dat het VI" Kongres vah Mschelen een grcotsche gebeurtenis zal zijn. DE MOBILISATIE DER VLAGGEN De massa-tooneelen van 13 September zullen waarlijk eenit, zijn in de Kerkelijke geschiedenis van ons land. Zoo vernemen wij dat op den Zondag van het Kongres e-en massale optocht der vlaggen wordt georganiseerd. In naam van HH. HH. de Bisschoppen worden de vlaggen van alle katholieke organisaties opgeroepjen om van dezen optocht iets eenigs te maken. Nu reeds voorziet men meer dan 5.000 vlaggen, die samen een bijzonder indruk wekkend en kleurig schouwspel zullen vormen. RICHTLIJNEN VOOR HET VI" ALGEMEEN KONGRES MECHELEN Onder deze melding zullen er voortaan regelmatig inlichtingen verschijnen voor de plaatselijke korres pondentcn van het Kongres en gebeurlijk over de kongTesssisten. Daar de tijd dringt zullen de korresponden ten ge makkelijkst berichten krijgen langs pers en radio om. Wij raden de korrespondenten aan dc mededeelingen uit te knippen en ze zorgvuldig te klasseeren in de doru men tatiei arde. i° Plaatselijke Korrrspondent: de aanstelling ervan MOKT ZONDER uitstel geschieden. De ZZ. EE. Heer en Pastoors worden dringend verzocht na de aanstelling naam en adres over te maken aan volgend adres: Propaganda Kommissie, Poincarélaan 79. Brussel. 2° De Zeer Eerwaarde Heeren Pastoors die bij vergetenhcid nog geen kostelooze documentatiefarde kregen worden vriendelijk verzocht deze aan te vra gen op hooger vernoemd adres. 3° De bestelling van propaganda materiaal (groote Elakbrieven, kleine plakbrieven, sluitzegels en bij- omende propaganda fardé) moet zonder uitstel ge schieden. Door de staking bleef een deel van het materiaal achterwege doch al de bestellingen zullen zoohaast mogelijk uitsevoerd worden, dit met het oog op den propaganda-dag van >9 Juli. 4® PROPAGANDADAG VAN jg JULI. In de lokaliteiten waar, om een of andere reden de prop.vgandadag niet kan doorgaan op 19 Juli, moet er zonder uitstel een regeling getroffen worden door het vaststellen van een anderen dag waarop de pro paganda actief kan gevoerd worden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1