Het Studiefonds voor de Kroostrijke Gezinnen in Belgie Gruwelijke Burgeroorlog in Sponj© Vr Katholiek Congres van Necheien Locarno, Spaak en de Belgische Socialisten V Afdeeling "OPVOEDING en ONDERWIJS,, Financieele Berichten INTERNATIONAAL OVERZICHT DE KOLONIALE LOTERIJ PROVINCIAAL K0NGRË5 KROOSTRIJKE GEZINNEN WE ZENDEN ONS BLAD DE STRIJD GAAT STEEDS DOOR MET WISSELENDE KANSEN &e Rooiien plegen talrijke gewelddaden - Gevangenen worden neergeschoten Priesters en Kloosterlingen vermoord - Bcode Kloosterlingen opgegraven en tentoongesteld - Kerken en Kloosters geplunderd en in brand gestoken Politieke tegenstrevers uitgemoord "Vader en Moeder kunt ge vermoorden, als de Roode Revolutie maar zegeviert Steeds dooden en gewonden - Onderzeeërs in den grond gekelderd en Vliegtuigen neergeschoten - Steden gebombardeerd Gruwelijke Burgeroorlog Graven der kloosterlingen enteerd - Priesters vermoord 4 JAAR. N 31. TARIEF VOOR BERICHTEN: E H Kleine berichten per regel 1.fr. H Kleine berichte, (minimum) 4.fr. g 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. g Te herhalen aankondigingen j§ prijs op aanvraag, g Annoncen zijn vooraf te betalen er g moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be- e richten tegen den Donderdag noen. sniiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiii Een kroostrijk gezin opvoeden Is een taak van aanhoudende zorg en onuitput baar geduld, van volharding en zelfver loochening. Die taak vergt daarenboven wijs beleid, om, economisch een groot verbruik moge lijk te maken bij een profijtig indeden van de gezinsuitgaven onder de verschil lende posten van voeding, kleeding, ge zondheidszorgen, pacht en lasten, onder wijs en professioneele opleiding. Voor veel groote gezinnen breekt echter, ln finan cieel opzicht, de kommervolste tijd aan, wanneer de oudste kinderen de lagere school beginnen te ontgroeien; want ne vens de hooger genoemde en steeds toene mende voedings- en kleedingskosten, komt men te staan voor een nieuwen last: er dient voorzien in de onkosten voor verder onderwijs, 't zij in de middelbare studiën, die moeten leiden tot bekwaamheid voor het gewoon bedienden- of ambtswezen; tot handels- of nijverheidsbevoegdheid, tot de vrije beroepen na hoogere studiën, tot het seminarie; ofwel er dient op bij komend loon gewacht, tot de oudste zoon of dochter, na opleiding in een technische school, een beroep heeft kunnen aanlee- ren. Veel groote gezihnen, die thans mijn woord vernemen, zullen deze verklaring inwendig bevestigen en getuigen, dat die opkomst van het gezin een tijd Is van ver legenheid, zonder dat buitenstaanders dair iets van kunnen vermoeden. Er moet naar nieuwe middelen uitge zien. Ik noem er vier: 1) De gesnaarde centen kunnen terug getrokken. Dit is nog wel de minst scha- dslfike oplossing, doch dan blijft niets beschikbaar voor mogelijke ziekten, on gevallen of erger nog. 2) Ket stuk grond of het huis, dat men bezit, kan beleend of verkocht. Maar, kan men er wel aan denken dat erfnand, dien bruidschat of anderen eigendom, mis schien nog in schadelijke voorwaarden, te belarien of te ruilen? 3) Er kan ook niet voortgestudeerd; de roeping kan prijsgegeven; van het vrije beroep, waarvoor men goesting en be kwaamheid voelde, kan worden afgezien; of het vlijtige werkmanskind kan verza ken aan een stiel waarvan het misschien zoo dikwijls gedroomd had. en als gewone arbeider of arbeidster het leger van onge schoolden gaan vervoegen, ten prooi aan den bestendig geworden geesel der werk loosheid. 4) Ten laatste, geld ontleenen, doch geen middel deartoe. tenzij mits vaste waarborg en tegen te hoogen interest. In den schoot van den bond der K. G. bestaat er gelukklglijk het studiefonds, dat jaarlijks aan een duizendtal gevallen van dezen aard een oplossing helpt geven. Het studiefonds leent uit aan de K. G. die lid zijn van der. bond. De leeningen ?eschieden ntet gansch kosteloos; de in terest beloopt met de beheerkosten 3 de jiarlijksche afkorting bedraagt 4 Vmsf het begin der leening wordt dus 3 4 of 7 teruggevorderd. De terug gave kan over 20 jaar verdeeld worden; doch het Is veel verkieslijker, na voltrok ken studiën, de schuld met grootere schij ven af te lossen. In doorsnee genomen bedragen de uit- leeningen door het studiefonds gedaan Jaarlijks twee millioen. Om hierin te voor zien ontleent het studiefonds zelf aan de spaarkas 1.500.000 fr. Die leening wordt gewaarborgd door den Staat, die er ook den interest voor betaalt. Het studiefonds moet echter de ont leende sommen aan de spaarkassen in an nuïteiten terugbetalen. De interest ge vraagd aan de gezinnen, die het fonds aanspreken, moet dienen om in een tijd bestek van 40 jaar een kapitaal te vor men, dat eigenmachtig in de behoeften van de uitleening kan voorzien. De leenmgen warden ingedeeld in drie reekeen: Reeks A: Leeningen voor studenten aan de noogescholen en de hoogere bijzondere scnoien; ae seminaries, de militaue scnooi en de koloniale hoogeschool van Antwer pen. «eeks B: Leeningen voor studiën in de d.i; hoogere klassen der oudere of nieu were humaniora; van de eigenlijke nor- niaaiscnoien; van de hoogere leergangen o.r Kunstscholen (conservatoria, Sint-LU- casscnoien enz.). De leerlingen moeten nnnstens 15 jaar oud zijn. Reeks C: Leeningen voor studiën in de drie lagere klassen der oudere of nieuwere humaniora, de voorbereidende leergangen tot de lagere normaalscholen; de lagere dagleergangen der kunstscholen; de ge wone middelbare scholen, de vakscholen en de lagere technische scholen. De maximum-bedragen dezer leeningen beloopen 5000 fr. per jaar en per student of studentin uit de reeks A: 4000 fr. voor de seminaries en de koloniale hoogeschool van Antwerpen; 2500 fr. voor de reeks B; 15O0 fr. voor de reeks C. Die bedragen worden evenredig venriin- derd, wanneer de leerlingen bij hun ouders Inwonen of slechts het noenmaal buitenshuis hoeven te nemen; of nog, wanneer een gezin te gelijker tijd leenin gen aanvraagt voor twee of meer kinde ren. Avondcursussen en crusussen per brief wisseling komen niet in aanmerking. De toegestane leeningen worden uitbetaald in twee helften te weten ln Oktober en in April. De leening wordt slechts voor één schooljaar toegestaan, maar er kunnen voor de volgende jaren nieuwe leeningen verkregen worden, indien de ontleener zulks aanvraagt en mits de student het vorige jaar in zijn studiën slaagde. Om een zelfde studiejaar te herbeginnen, wordt geen tweede leening verkregen. De aanvragen moeten dus wel ieder jaar op nieuw gedaan en binnenkomen on het se- kretariaat van het studiefonds, 125 Troon- straat te Brussel, ten laatste op 1 Juni. Bij uitzondering mogen evenwel voor het aanstaande schooljaar 1936-1937 nu nog aanvragen ingediend worden uiterlijk tot 15 Augustus. Deze aanvragen moeten geschieden op bijzondere formulieren, aan te vragen te Brussel zelf. sekretariaat van het studie fonds. 125. Troonstraat. of wel op het be stendig provinciaal sekretariaat, Papen straat te leze gem bij den Heer Verbeke. Het omloooend kapitaal in den schoot van het studiefonds bedraagt thans reeds 15 millioen. Dit bedrag moet nog vier maal verdubbelen, vooraleer het Fonds tot zelfstandige werking zal in staat zijn. Het aantal jaarlijksche aanvragen be nadert de 1000. zoodat het gemiddeld be drag per leening van de drie reeksen, dooreengenomen 2000 fr. beloopt. Het aantal leeningen uit de reeksen A en B (leeningen voor hoogere en middel bare studiën) is in vrhouding hooger, dan dit der leeningen gevraagd voor het be roepsonderwijs. In reeks B komen een overwegend aan tal aanvragen voor, ten behoeve van stu diën voor onderwijzer en onderwijzeres. Men komt hierin heel zeker tot overpro ductie. Ik meen dat er meer hoeft uitgezien naar de technische studiën in de drie reeksen. Voor de meisjes bestaan ook nog wel andere wegen, dan deze die tot de nor maalschool lelden. Denk maar even aan het beroep van ziekenverpleegster, maat schappelijke raadgeefster of catechiste. Ten slotte geef ik hier den raad aan de K. G. uit den arbeidersstand om in groo- ter getal beroep te doen op het studie fonds, ten behoeve van hun zonen en dochters. Ouders, laat, als het eenigszins mogelijk is, uwe kinderen een stiel leeren in een beroeps- of vakschool. Laat U bij de keu ze van een beroep vooral leiden, door den aanleg en de zedelijke geaardheid van uw kinderen. Wint den raad in van de on derwijskrachten, die uw kinders in han den houden. Zoo pas komt den heer Mi nister van Openbaar Onderwijs een offi- cieele commissie in te stellen die de taak der raadpleging bij beroepskeuze in haar bevoegdheid heeft. Voor flink geschoolde arbeiders en arbeidsters, voor fijne am bachtslieden en stieldoeners zal steeds werk voorhanden zijn. Er is nog altijd vraag naar uitstekende producten. De crisis in een land is aihankeijk van de kwaliteit der vaklui. 't Is een maatscnappelijke plicht ons volk tot hoogere vakbekwaamheid op te voeren. De K. G. hebben hierbij het grootste belang.- Het studiefonds der K. O. biedt, hun het middel tot vakopleiding. De bond der K. G. is een maatschappelijke wel daad voor ons land en een zegen voor de groote gezinnen zeif. ACHILLE DECOCK, Schoolopziener. (10-11 Sept.) Het Viaageiu*. van ae CHHiSiELiJp-E v oivuj.iv m zoo acvueei in Out idua woiac er gronaig Dviiauaeia. uc OcgHiüc.cii van ae katiioueae iter, to net neut van de pauseujae encyciiea uivuii iiu.ua iviagistriuuaina u.e lei- ü-ngigeaaciite toegepast op ae toestanaen lk ons land. Hoe staat ons wettelijk sc.iooistatuuo tegenover ae katnoliese leer? Hoe ziet er ae cnristelijke scnooi- op»oeaing uit in ae vrije scnooi en m ae tuiooi vaii ae Burgerlijke macnt? noe kan te oest in oeiae senOien Denouaen en dc- voratrav Weike zaï onze nouaing zijn ten Ojjuc-iie van eik van aie scnoienv Ziedaar ,oe gioote lijnen van het programma. net is auideiijk dat de secue nitt en- fci net vrij onderwijs beoogt, maar de CtiKJSrELiJKE SCH(X)DOFV'UiiDlNG zoowel in ae scholen van de burgerlijke ancat ais in de vrije scholen. net pian is algemeen en omvat naast de lagere scnooi al de andere graden en tak- kta van net onderwijs. Hen blik op het overzicht van de ver slagen overtuigt U van het belang van de voorgelegde onderwerpen; de namen van be verslaggevers waarborgen de degelijk heid van üe uiteenzetting. Na elk verslag wordt ruime gelegenheid gegeven tot be spreking. LIJST VAN DE VERSLAGEN: DONDERDAG 10 SEPTEMBER. - Namiddag. i' Verslag: Katholieke opiauiiig over sekoolóproe- "■ng. ut Cnruuliike en Ue neutrale scüoolopvoe- L- Verslaggever: z. h. H. kun. JL>e Cocne, tuo- Uuun Hooiuuispecuur, Asseoroek. Veisiaa: liet ptuees .au Ue schoolneutrauleit. Verslaggever: M. ittarek, Untlervooirttter van ae kaaier van voiksverlegeuwourdigers, Antwerpen. liU/DAG li SEPTEMBER. - Voormiddag. 3' Verslag: Katholieke opvatting over opvoedings- 't at. -- VerslaggeveiE. li. Arseen Van de Velde, keraar aan de Kath. Normaalschool, Torhout. Verslag: Ue wettelijke regeling >an het school ram in beig.e. Verslaggever; i'rof. lJr. Van ooe- lb,-m, (Jent. Namiddag 5* Verslag: Ue aorg voor de innerlijke waarde on- 1 kadi. stuolen. Verslaggever: M. Adtokaat Ver- Veurne. s* Versrag; De zorg voor de stoffelijke bestaans- lelijkheden der vrije school. Propaganoa onde -• MUiiiek. Vollediger uitbouwen der "rKa.niaatie "ij onderwijs. Verslaggever; M. IJ tiave. £'o rtegenw'oordiger, Gent. '^T EK DAG ii SEPTEMBER. - Voormiddag, z Ver, Juridische positie van het element «Otis '—rill de scholen tan Uc burgerlijke macht. Practische positie van godsdienstleer en godsdienstig teven op die scnolen. Verslaggever: Z. il. Ue- cüeis, utocesaan inspecteur, 1 umaout. b" Verslag: Onze houding en practische gedragslijn tegenover oe scuoien van de burgerlijke nmou. Veisiaggever: lieer Konsc, Voorziuer van üeu i'rov. rcaau van Oost-Vlaanderen, bent. Namiddag. Verslag: Voorlezen der wenschen. io* Versiag: Synthese. Verslaggever: Senator Dt. A. VerOiSt, Meeneten. DËELNKM1XGSKAARTEN: Godsdienstige plechtigheden en alge meene vergaderingen te Meeneten, s.u- aje-vergaaeringon van ai de secties (Vlaamsen- en Franschsprekende groe pen) 20 ir. Voor stuaemen en teaen van jeugdgroepen: 5 fr. Voor de ver- gaaeruigen van eén dag; i0 fr. Het bedrag kan gestort worden, hetzij per post, hetzij op postcheck Nr 246363 van Fr. Everaert, Lange Hairgracht, 37, Mechelen. MBÏBBflBBZZa&BDaiiBBaaaiiiSBBBIB De conversie der Leeningen STAD ANTWERPEN vangt aan op 3 Augustus 1936 met de Leening 5 1930 (165.ÜOO.OÜO) kespons Mei-November. De rente dezer stukken wordt vermin derd van 5% op 4%; tevens geven zij reent op ecne bonificatie in Obligaties Stad Antwerpen 4 1936 van 6 Ieder obligatie van 1000 fr. geeft bij gevolg recht op 60 fr. bonificatie. Vanaf 17 Augustus mogen de kasbons der Lcening 6 1933-1943 'Koepons Mei- Novemberj ook ter stempelmg worden in gegeven. De rente dezer stukken wordt vermin dei d van 6% op 4%. Er wordt geen bo nificatie afgeleverd, doch deze kasbons zullen in 1943 worden uitb taald tegen 1030 fr. in plaats van aan 1000 fr. Langs deze weg zal ook worden bekend gemaakt wanneer de overige titels der Stad Antwerpen zullen dienen jn orde gebfacht. Deze inlichtingen verden onsverse kaft door de Kredietbank voor Handü tn N'ijver Arid. De Belgische socialisten, hebben het sedert de verkiezingen, herhaaldelijk laten hooren, dat ze voor Belgie voor standers waren van een buitenland- sclie politiek die zou aanleunen bij Frankrijk. En we begrijpen zulks. Frankrijk is een zeer groot land dat voor het oogenblik geregeerd wordt door een socialistische regeering. Frankrijk is ook het groote vader land voor veel Walen en het is in Wallonië dat het grootste gedeelte van de Belgische socialisten te vin den is. De buitenlandsche politiek van Belgie moet daarom gecopieerd wor den van die van Frankrijk en zoo doende beveiligen de Belgische socia listen veeleer hunne socialistische be langen dan de algemeene belangen van het land. Door het Locarno-ver- drag en het Fransch-Belpisch militair akkoord heeft Belgie 16 jaar lang on der den invloed van Frankrijk ge staan. Belgie werd eenvoudig be schouwd als een verlengstuk van Frankrijk en al wat in Frankrijk gebeurde vond in Belgie zijn terug slag. In de laatste maanden echter is er heel wat veranderd. Belqie ont trekt zich geleidelijk aan die Fran- sche invloed. En het is juist datgene wat de Belgische socialisten willen vermijden. De Fransche invloed moet blijven, omdat onder Fransche in vloed Fransche dagbladen gelezen toorden en die Fransche dagbladen brengen in het land hunne Fransche geest die thans een zuivere socialis tische geest is. De burgemeester van Antwerpen, die vóór den oorlog een van de Vlaamsche kraaiende hanen was. is tegenwoordig een van de ver dedigers van die Fransche invloed. COLLECTIEVE VEILIGHEID EN LOCAP^o Volgens de socialisten zou Belgie aldus moeten aansluiten bij een van die verbonden, die alle landen zouden vereenigen die door hun aardrijks kundige ligging en door gelijkaardige ekonomische belangen op elkaar aan gewezen zijn. Wanneer een van hen zou aangevallen worden zouden al de anderen moeten bijspringen. Doch wat meer is wanneer een van die lan den de vrede zou bedreigen dan zou den de landen die deel uitmaken van den bond door een preventieve oorlog dat land tot machteloosheid doemen. Door tusschenkomst van de Volken bond zouden andere landen die niet rechtstreeks bij de zaak geïnteres seerd zijn, ekonomische sankties toe passen; dat is namelijk de Fransche opvatting van de collectieve veilig heid. Doch we weten dat die collec tieve veiligheid niets anders is dan een middel in de handen van Frank rijk en Sovjet-Rusland om Duitsch- land door een preventief oorlog te vernietigen. Duitschland heeft door de herbezetting van de Rijnzone het Locarnopact geschonden. Alleen de handige en gebiedende tusschenkomst van Engeland wist toen een oorlog te vermijden. Frankrijk, gesteund door zijn militaire alliantie met Rusland bleef zich echter sterk voelen en heeft al gedaan wat het kon om een drie ledige Fransch-Belgisch-Engelsch mi litair bondgenootschap tot stand te brengen. Intusschen wist Engeland tijd te winnen door aan te halen dat Duitschland nog geen antwoordt ge geven had op de vragenlijst die het aestijds Hitier voorgelegd had. Op een oogenblik dat Frannr.ijk al zijn. invloed in de weegschaal legde om toch een bijeenkomst van Belgie, En geland en Frankrijk tot stand te orengen kwam het verrassende ant woord van Duitschland: de Duitsch- Oostenrijksche overeenkomst waar door Frankrijk al zijn troeven ver loor. De bijeenkomst van de drie over blijvende LiOcarnostaten had van dan af al zijn beteekenis verloren en zoo kwamen de Ministers van Buitenland sche Zaken van Frankrijk en Belgie slechts voor enkele uren bijeen bij Eden te Londen om te besluiten dat zou getracht worden Duitschland en Italië uit te noodigen op een nieuwe bijeenkomst van al de Locarnostaten TREKKING VAN DE 21» SCHIJF TE BRUSSEL IN HET KON1NKL. CIRKUS te Brussel in October aanstaande. Het bewijs dat Duitschland werkelijk een slag thuis gehaald heeft door zijn overeenkomst met Oostenrijk en door zijn toenadering met Italië vinden we in het feit dat Frankrijk bereid is om de komende besprekingen te voeren op grond van de voorstellen door Hit- Ier zelf aangeboden op 7 Maart 1.1. DE REDE VAN SPAAK Na de nieuwe richting in onze bui tenlandsche politiek tijdens het vo rige ministerie Van Zeeland gevolgd, onder den druk van de geheele Vlaam sche bevolking, vroegen we ons af wat Belgie voortaan nog te maken heeft tusschen groote mogendheden als Frankrijk en Engeland. We weten hoe Van Zeeland zelf als groot divlomaat er in gelukt was, door het Fransch- Belgisch militair akkoord te verbin den aan het Locarnoverdrag, Belgie min of meer te onttrekken aan de voogdij van Frankrijk. Alles wees erop dat we voor goed op der weg waren van een politiek van zelfstan digheid en onziidiaheid. Doch het feit dat de socialist Spaak als Minister van Buitenlandsche Zaken zou fvn- geeren in de nieuwe reqeerina deed de vrees weer veld winnen dat een nieuwe Fransch-georienteerde buiten landsche politiek onder den druk van de socialistische vartij en de commu nisten de bovenhand zou verkrijgen. Doch het Is weer eens duidelijk geble ken dat een socialist zich niet ov de zelfde wijze gedraagt in zijn partij dan in de regeering. Dat hebben we weer kunnen merken aan de handel wijze van Spaak. In een bijeenkomst van de correspondenten van buiten landsche bladen waar hij uitgenoo- digd was geworden heeft Spaak een merkwaardige rede gehouden over de Belgische buitenlandsche politiek, die niets te m"ken heeft met de alge meene regelen die door de socialisti sche nartij waren vooruitgezet ge wonden. Hij beweerde dat Belgie zichzelf moest blijven en een realistische po litiek moest voeren. Ondeelbare vrede, collectieve veiligheid zijn volgens hem algemeene formules waarvan de prac tische draagkracht moet beperkt blij ven. Er moet rekening gehouden wor den met het bestaan van een Waalsch en een Vlaamsch volk in Belgie. Wij mogen niet in conflicten betrokken worden die zich op duirevd kilometer van onze grenzen vbordnen. Belgie mag niet betrokken worden in een oorlog voor de verdediging van vreem de mogendheden. Eep. volk kan alleen opgeroepen worden ter verdediging van zijn eigen grenzen, van zijn eigen zelfstandigheid. Deze woorden hebben een geweldige Indruk gemaakt in binnen- en bui tenland. In Vlaanderen heeft men dat standpunt volmondig beaamd. Doch in socialistische kringen is er een or kaan van verzet gerezen. Men sprak zelfs over de noodzakelijkheid Spaak uit de socialistische partij te sluiten. In een congres van socialisten dat op zettelijk bijeengeroepen was om aat vraagstuk te besprenen heeft Spaak gezegd in vage bewoordingen dat zijn rede verkeerd begrepen werd en aat hij heelemaal geen afbreuk gedaan had aan de algemeene stellingen van de socialistiscne partij in zaKe Bel gische buitenlandsche politiek. Wij weten wel beter. Deze vergade ring en deze verrechtvaardiging was er noodig om zand in de oogen te strooien van de socialistische partij gangers die van een andere meening zijn. Spaak heeft bij het aanvaarden van zijn portefeuille zekere voorwaar den moeten aanvaarden hem door de Eerste Minister Van Zeeland opge legd en die voorwaarden beteekenen: voortzetting van de politiek Van Zee land uit het vorige Kabinet. De druk van de Vlaamsche bevolking en van de gewijzigde internationale verhou dingen in West-Europa dwingt de re geering de ingeslagen weg voort te zetten, niettegenstaande alle socialis tische plannen en programmas. (Verooden nadruk.) ROSKAM. DER Winnen 75 frank, al de nummers die eindigen op 73öl0060 en 42. Winnen 160 frank, al de nummers, ein digend op 77y22123 en 03. Winnen 150 frank, al de nummers ein digend op 39. Winnen 250 frank, al de nummers ein digend op 30. Winnen 500 frank, al de nummers, ein digend op 23. Winnen 4.000 frank, al de nummers eindigend op 211. Winnen 2.500 frank, al de nummers eindigend op: 2475 0ö46; 8505 2333 en 7790. \V innen 5.000 frank, al de nummers, eindigend op02485 03302O051909596 99122; 97538; 8824770588; 97332; 08o34; 66220; 71879; 28162; 03898 en 23078. Winnen 10.000 frank, al de loten wier nummer eindigt op: 10835 32675 en 50137. Winnen 20.000 frank, de loten wier nummer eindigt op 01952. Winnen 25.000 frank, de loten wier nummer eindigt op 54460. Winnen 50.000 frank, de loten wier nummer eindigt op 33943. Winnen 100.0GO frank, de loten wier r.ummer eindigt op 62533. Wint 1.000.000 frank, het biljet Nr 233110. Wint 2.500.000 frank, het biljet Nr 391621. •BsxaaBBBaaassiiaiaaiiafiBBSBZSSËB HEBT GE OOIT EEN GOED WOORDJE GEDAAN OM EEN EN ANDER KENNIS AAN IE ZETTEN TOT HET ABONNEE- REN O? DIT BLAD. DOE HÉT ZONDER UITSTEL. Op heden Zondag 2 Augustus, houdt het Provinciaal Verwond in Torhout zijn congres. Alle leden worden ertoe uUge noooigd. Te 14.30 u. heeft de optocht plaats; te 16 u. de feest vergadering; te 17 u. de uit loting der winnende nummers der Tom bola ingericht door 't Steunfonds voor Weduwen en Weezen: te 18 u. muziek- concerten. Een afvaardiging van t bestuur zal reeds van 's morgens aan de plechtighe den deelnemen en zal zich ook geiasten met het opnemen der winnende nummers. iBdSBBBIIBBHSBBBBHBiiaBBiiBBBBB BINNENLANDSCHE LOTENLEENING 1032 TREKKING VAN 25 JULI Zaterdag had de 53* trekking plaats der Binnenlandsche Lotenleening 1932. Het lot van EhN MILJOEN FRANK werd gewonnen door reeks 211.070. De 33 volgende reeksen zijn uitkeerbaar met 25.000 trank 16/281 110553 112778 118411 120265 126815 134210 141938 143740 146331 154999 161898 16ooó4 170979 171970 177061 180109 184582 188185 199983 211837 229092 236/07 240559 243132 248019 249047 251985 256395 266413 271951 277541 292219 Elke obligatie, behoorend tot een uit getrokken reeks, heeft recht op het tiende van het lot toegekend aan de reeks waar toe zij behoort. afcBBÜUARUÜëBSjaaBBSHMaSiiaBBBB in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sanscn-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 8,40 FRANK. ZONDAG 2 OOGST 1936. «r—iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiijj «DE HALLE» i Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. - ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 19.fr. H j§ Belgisch Kongo 40.fr. j Frankrijk 40.fr. 0 Alle andere landen 60.fr. gsnimiitinmiiititmiiiiiiiütiiii Tel. Poperinge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.70 WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN SANSEN-VANNESTE, Poperinga KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De gruwelijke burgeroorlog in Spanje woeut steeds voort. Konu Madrid worden heftige gevechten geievad tussonen de cpoianae.nigur en de legeermgstrocp^a gesteund door ue gewa pende rooue nniitie. Talrijke vrouwen, meisjes en kinderen werden Dij ae rooue mnitre mgcujid en gewapend. Viouwenjke aiueeimgen wer- uen gesoicht. De Marxistische Regeering te Madrid hetlc bevel gegeven aue kloosters in be slag te nemen. Naar verluidt zijn de opstandelingen meester in 37 provinciën. \vie ten Siotte de strijd har-u zai van moeilijk uit te maken. Te Barcelona werden alle kerken ln brand gestoken. De nooue paarden brand de men op ue hoekeu dor straten, wat een verpestêiiue geur door de Straten deed zweven. De kommunisten zijn hier van ai- ies meester geworden. Leiders van ue anti-fascistische benden hleiaen een radiale de en gaven bevel alies te plunderen en te vernie.en, te moorden, opuat de revolutie zou z.g-evieren. Alle Kunstwerken mogen worden vernietigd. Ten siotte verknuude nog een dier rede naars: Doodt uw vader, uw moeder, uw kinderen; piundert ahes; dat uit het bloed dat wij zuilen vergoten hebben de vrijheid en de zege van ue roode revolutie gewor den SCHENDING VAN GRAVEN TE BARCELONA Roode vandalen, de beste steunpilaren der Spaansche Kegeering Giral, hebben, kern en klooster der Carmeheten te Barcelona geplunderd. Daarna heboen zij niets beters gevonden dan alle graven die in de kerK gelegen waren te scnenden, de lijkkisten er uit te halen, deze open te breken en ae geraamten der argestor- venen op den dorpel ten toon ot tegen den muur op te stellen. Afschuwelijk schouwspel hierboven weergegeven. JOSÉ GIRAL thans Eerste-Minister van Spanje. Het is onder het beleid van zijn Regee ring dat de roode milities gewapend wer den en zij allerlei wreedheden en wan daden uithalen. De Spaansche kommunisten krijgen be vel van uit Moskou. Men scuat; dat reeds meer dan 20.000 doouen zijn te betreuren. Ane eigendommen van de Congregaties, in net geoied gecontroleerd doo. de Re geering, werden ui beslag genomen. Bnkeie steden bezet aoor de rebellen weiden g-cDomoara-eerd. Van vier vlieg tuigen die hieraan deelnamen Woensdag 11. werden er drie neergehaald door jacht vliegtuigen der rebelien. Talrijk zijn steeds dezen die vluchten uit Spanje naar andere oorden. De opstandelingen beweren steeds dat zij binnen korte aagen meester zullen zijn van Madrid. Met vliegtuigen werden uit Marokko le den van het vreemdelingenlegioen aange bracht om de rebellen te steunen. Het Bisschoppelijk paleis van Siguenza werd geplunderd. Generaal Franco, een der aanvoerders der rebellen, heeft verxlaard dat de strijd tot het uiterste zal worden doorgevoerd. In een Spaansche stad zouden drie priesters aoor de rooden zijn onthoofd en hun hoofden werden daarna op borden rondgedragen wijl kloosterzusters naakt op scraat werden geworpen. Bij plunderingen en gruweldaden zijn de roode vrouwen gewoonlijk nog de heftig ste. Verscheidene kolonnes van rebellen ruk ken op naar Madrid wijl een hevige strijd wordt gevoerd te Guaderamma. De opstandelinwen hebben zich meester gemaakt van Huelva, Badajoz, Saragossa, Segovia, gansch Galicië, Vigo en Ponte Vedra, Leon (die ln een puinhoop was herschapen met lijken bezaaid), Navarra en de Balearen, evenals de provincie Logo. Anderzijds meldt de Regeering de her overing van San Roque, Albacete, Baro- da, Cordova. Cadix, Saragossa en Sevilla werden van uit de lucht beschoten. Te Toledo hebben de opstandelingen zich verschanst in een oud slot en houden er goed stand. Te Madrid gingen troepen aan het mui ten tn de Montana-kazerne. De roode mi- inian-en versloegen de muiters. De muiters die niet sneuvelden bij de gevechten wer den gevangen genomen maar daarna als honden doodgeschoten. Frankrijk zou wapens hebben geleverd aan de Spaansche Rigeering wijl in zekere roode middens men ook beweert dat Italië en Duitschland de rebellen zouden steu nen en ook wapens ter hand hebben ge steld. Fransche vrijwilligers hebben zich laten inlijven bij de vecn^enue bpaanscne roode militie. Te Madrid werden een 200-tal jongelin gen, van 14 tot 18 jaar, die deel maakten van een fascistiscne gro-peermg, door de rooden doodgemaaid met een mitraljeuze. Te Malaga werd een opstandig vlieg tuig neergeschoten wijl in ae wateren van de Middeilandsche Zee de vliegtuigen der rebellen een onderzeeër der Regeering heoben gekelderd en een andere erg ge raakt. LARGO CABALLERO Heer C.bailero is afkomstig van kleine boeren. Hij studeerde enkele jaren i i een seminarie, wierp dan zijn soutaan over den muur onder den invloed 'eraakt zijn de van Marxistische propagandisten. Dan geraakte hij havenarbeider, socialistische oproeier, vertoefde v/eïeens in de gevan genis, en is nu minister in de Regeering van het Spaansche Volksfront en zal ongetwijfeld, bij een overwinning op de rechtsche opstandelingen, van Spanje sse kommunistischen Staat make% AZANA President van de huidige Spaansche Republiek. Te Barcelona werden talrijke priesters opgespoord en gefulsiijeerd. De Aartsbis schop dier stad ontsnapte aan dit lot ten gevolge de tusschenkomst van den consul van Italië. Nog te Barcelona hebben roode opruiers de kerk en het klooster der Carmelieten geplunderd. De graven werden geopend en de doodskisten naar buiten gesleept en opengebroken op den dorpel van de kerk. De stoöelijke overschotten van de gestor ven kloosterlingen werden er tegen den muur gezet en op de steenen geworpen. lijken van nationale soldaten die heldhaftig sneuvelden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1