ps Hervorming der Katholieke Partij Het Spaansche Moordhol PIJftÖC erop Grootsche gebeurtenis in aantocht De Bloedige Burgeroorlog in Spanje legernieuws I ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) I ginncn'and 19.fr. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER 7£ei verzacht en geneest DE HINDERPALEN INTERNATIONAAL OVERZICHT EEN BESLUIT VAN DE KATHOLIEKE UNIE WE ZENDEN ONS BLAD 8 FRANK. AAN ONZE INZENDERS HU VS' KOHGRËS VAN MECHELEN Se strijd gsat steeds voort - De omsinpiing vesrt Madrid werd! neawsr doorgevoerd door de re^eü&n len Stesilssende slag verwacht Vm weerszijden worden overwinningen gemeld Frankrijk tracht do andere Mogendheden te overhalen zich niet te mengen in het geschil Rusland steunt de Spaansche Volksfronters Een Duitsche vrachtboot door een Regeeringsoorlogs' bodem beschoten Vreeselijke Ontploffing in een Engelsche Mijn 60 mijnwerkers opgebrand -V'PAC 9 OOGST 1S3S. 7"" 12 BLADZIJDEN: 35 CENT. r -1, «aang 1 D E KALLE 1 £,.1 Weekblad van leper fj Bureel: Roterstraat, 17, IEPER. g tl geljisch Kongo 40.fr. ff frankrijk 40.— fr. jg Alk 8n,lere lenden 60.fr. g 1 1 TARIEF VOOR BERICHTEN: I jj Kleine berichten per regel 1.fr. J Kleine berichte, (minimum) 4.fr. g 2 fr. toeL v. ber. m. adr. t. bur. g Rouuber. en Bedank, (min.) 7.fr. s D rukker-U itgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge Tel. Popericge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.70 Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en |j H moeten tegen den Woensdag avond s e ingezonden worden. Kleine be- g §j richten tegen den Donderdag noen.s \\ei Algemeen ChristeStjk Werkersverbond en Het Verbond der Katholieke Kringen Ir? tsrechtwijiing van tëreef d'Asprsmoirt-LyndeR In het licht der bloedige gebeurte- jiaen in Spanje, bij den opgang van jjet roode volksfront in Frankrijk en tegenover den drang naar de Marxis- tische eenheid in Belgie, krijgt in ons jand dit vraagstuk der hervorming yan de Katholieke Partij een betee- fcenis van het allergrootste gewicht, (oo voor de toekomst van de Kerk als voor het welzijn van het land. Te- gtnover het wassend gevaar van hét fcommunism wordt de eenheid van de Katholieke Partij gesteld als hoogste wet, als een gewetensplicht, aan den- welke niet meer te ontkomen is. De katholieke eenheid wordt gebo den. In al de groepen en afdeelingen van de partij wordt thans het vraag stuk in studie genomen. Veel is er reeds over gesproken geworden in de Parlementaire Rechterzijden, in de Katholieke Unie, in het Algemeen Christelijk Werkersverbond, in het Verbond der Katholieke Vereenigin- gen en Kringen, en andere groepen. We hebben de besprekingen die daarover gevoerd werden in de Ka tholieke Unie, medegedeeld, en in onzen Brief uit Brusselvan ver leden week kregen onze Lezers eene uiteenzetting over de besprekingen gehouden door het Algemeen Christen Werkersverbond en waar de opmer kingen tegenover de Katholieke Unie en tegenover de Federatie der Katho lieke Vereenigingen en Kringen nog al scherp waren. Twee hoofdhinderpalen schijnen de eenheid in den weg te liggen: de taal kwestie en de sociale politiek. Wat het eerste punt betreft ls er een algemeen verlangen om dit in goeden wil en verstandhouding op te lossen in een soort federale inrichting der partij. DE PAUSELIJKE ENCYCLIEKEN Ket tweede punt, de sociale kwes tie, levert grootere moeilijkheden op. En nochtans hooren wij in al de ka tholieke vergaderingen beroep doen op de Pauselijke Encyclieken, zoowel in de patroonsorganisaties als in de arbeidsmiddens, in de traditioneele rechterzijde, in de middenstandsgroe- pen en in de landbouwvereenigingen. Overal wordt geschermd met Rerum Kovirum en Quadragesimo Anno, en overal wordt plechtig bevestigd dat deze Encyclieken de grondvesting moeten zijn van onze sociale politiek. Zelfs M. Van Zeeland heeft beweerd etst zijne politiek is gegrond op Qua dragesimo Anno. Hoe is het mogelijk dat de Pause lijke richtlijnen tot zooveel tegen- s 'tlgheid v. verwarring aanleiding feven* Omdat tij wereldbrieven zijn, algemeene richtlijnen, bestemd voor heel de wereld en voor al de landen met hun verschillende sociale en ekonomische toestanden, en geade voor elk land bijzondere prssingen en juiste interpretat Daar ligt de leemte: het gem .11 Interpretatie, opgelegd door het ker kelijk gezag van het land aan al de sociale groepen en politieke organi saties, welke het algemeen welzijn nastreven, op grond van de katho lieke leering; het gemis aan inter pretatie, in gezamenlijke studie vast gelegd door de leidende besturen van onae verschillende politieke groepee- rL gen; het gemis aan verstandhou ding en samenwerking, en vooral de Kr? eerde opvatting in de arbeids middens dat de sociale Encyclieken wt.i Rome alleen bestemd zijn voor is arbeiders en in de werkgeversmid- dws dat zij alleen dienstig moeten s.j poor den bloei der ekonomische on Innemingen. oe Encyclieken richten zich tot »e"1 gevers en werknemers, tot ge zagvoerders en regeerders, tot allen d'e behooren tot de Katholie'-e Kerk en aie voor taak hebben het stoffelijk en geestelijk welzijn van het volk te verwezenlijken op grond der eeuwige 'e'ing van broederlijkheid en recht- v" rdigheid. finds jaren hebben Katholieken van s,*2 politieke schakeering twistpunten g"c;ht 'n d: Encyclieken, in plaats va.: vooraf, in gezamenlijke studies, f; onderzoeken hoe alle Katholieken, in eendrachtige samenwerking, de richtlijnen der Encyclieken gelijkvor mig en eensluitend kunnen toepassen 'n giosch hun ekonomische, sociale f" poüitleke bedrijvigheid. D-var ligt het eenig middel tot de he enging van al'.e Katholieken in cn sterke volkslievende partij. 0* Ingevolge de besprekingen gehou den op het Congres van het Algemeen C misten Werkersverbond, antwoordt t'J ds Heer Graaf d Aspremont-Lyn- <hn, voorzitter van het Verbond der Katholi^e Kringen en Vereenigingen, toet een open brief aan den H. Oud- Minister Heyman, voorzitter van 't AC.W. Plicht van eerlijkheid, en ook om feuereen te documenteeren, noopt ons de hoofdzaak van dit laatste schrij ven onder de ocgen onzer lezers te brengen. Ziehier het document f Waarde Voorzitter, ik heb het officieel verslag ontvangen fan de zitting die het A'f?cmcen Christe- kik Werkersverbond gewijd heeft aan het Vraagstuk der omvorming van de Katho de Partij. De publiciteit die gegeven berd aaa het Verslag dat er werd gege- jjn, het onrechtvaardig en duidelijk las send karakter van sommige beschuldi- f'r'?en die werden uitgebracht tegen de federatie der Katholieke Vereenigingen ''Kringen verplichten mij tot eenete- pditwijajng die gij hierbij vindt en"dïe, v ook, openbaar maak. DE KATHOLIEKE UNIE HEEFT ALLE GEZAG VERLOREN t eerst de punten nemen waar- tr aile Katholieken het eens zijn. Uw verslaggever zegt het in ruwe, doch dui delijke bewoordingenDe Katholieke Unie heeft alle krediet verloren. De ka tholieke denkwijze wdl eene diepe en snelle hervorming Reeds lang .deelt de Fede ratie der Kringen dit gevoelen en ik heb het uitgeroepen, toen ik het voorzitter schap van dit organisme aanvaardde. TEGEN VERSTANDHOUDING De toekomst der partij en de herinrich ting harer krachten beschouwend, zegt de verslaggever van het middencomiteit van het A.C.W.: 1° De christelijke arbeiders wenschen eene groep, eene afzonderlijke groep in 't geheele dér partij te blijven. Gij zult toegeven dat dergelijke op voorhand en zonder bespreking gestelde positie de oplossing van het problems niet vergemakkelijkt. Verklaren dat tucht zich opdringt, maar dat het A.C.W. er zich zal onttrekken in de mate dat het hen bevalt, is zeggen aan de andere groe pen dat z:j dit ook mogen doen; ergo dus, geen samenhang mogelijk. Betreffende het Verbond zegt het A.C.W.«Al wenschen wij met alle Ka tholieken samen te werken, toch moet hier worden gezegdl de verwezenlijking van een Katholieke Partij is niet mogelijk met om het even welke groep der partij, die noch de sociale leer, noch de sociale hervormingen wil aannemen die ons in ziens, logisch uit de Pauselijke Encyclie ken voortvloeien. Dit geldt helaas bepaal delijk voor het Verbond der Katholieke Kringen, zooals zij tot nog toe was. Dergelijke houding, zegt M. d'Aspre- mont-Lynden, is onvereenigbaar met het gestelde doel der eenheid, welke niet kan bereikt worden door de uitsluiting van een belangrijke groep. WAAROM WIL MEN HET VERBOND DER KATHOLIEKE KRINGEN UITSLUITEN? Waarom wil men het Verbond uitslui ten? Omdat het Verbond de leering der Encyclieken niet zou aanvaarden? Waar en wanneer heeft het Verbond deze lee ring verworpen? Integendeel, het Ver bond heeft altijd spontaan de Pauselijke Encyclieken aanvaard en, wat bijzonder «Quadragesimo Anno» betreft is het juist op grond van deze Encycliek dat het Kon- gres van het Verbond te Kortrijk zijn aktieprogramma heeft opgebouwd. De waarheid is, dat sommige demokra- tcn zich aanstellen als de ofticieele depo- sitarissen van de Pauselijke leering en uit de Encyclieken dingen halen, die er niet in staan. Zij beweren het socialisme te bestrijden en zij nemen de socialistische eischen en methoden over. Het is noch tans noodig te herinneren, dat Rerum Novarum» het socialisme veroordeelt. Wanneer M. Bodart de bezetting der fabrieken beschouwt als eene modernisatie der S3'ndikale aktie, blijft hij dan in den geest der Encyclieken? Nooit hebben de Pauzen zoo iets voorgehouden. Wanneer demokraten de regeering afkeuren, omdat zij door de gendarmen de orde deed hand haven. is dit overeen te brengen met Re rum Novarum, welke den eerbied voor de macht ea het gezag der wet oplegt? STRENGER VEROORDEELING VAN HET COMMUNISME IS NOODIG Wat het Volksfront betreft, kan M. d'Aspremont-Lyndcn geen vrede nemen met de verklaring van 't A.C.W., dat de communisten geen betrouwbare bondge- nooten zijnDergelijke verklaring kan geen bevrediging brengen op het oogen- blik dat het communisme alles in het werk stelt voor de vernietiging der beschaving. Tegenover deze lauwe verklaring dient de veroordeeling gesteld, welke de Paus heeft uitgesproken over het communisme het groote, totale, univcrseele gevaar De waarheid is, besluit M. d'Aspremont- Lynden, dat de partij behoefte heeft aan een groote intellectueele tucht. Iedereen moet zijne verantwoordelijkheid dragen en de buitensporigheden veroordeelen. Ze telt er in het Verbond nog de eene of de andere verachterde conservateur. dan zal deze door iedereen veroordeeld worden. Maar in het A.C.W. zou het ook wen- schclijk zijn dat de demagogen, die flirten met socialisme en communisme, zouden lerugkecren tot gezonde en oprechte chris telijke gedachten. DE GEEST DER ENCYCLIEKEN DIENT «GEHEEL» GEVOLGD In het Verbond aanvaarden wij de En cyclieken, al de Encyclieken, maar wij on derwerpen ons. niet aan de gevaarlijke interpretaties, gegeven door zekere leiders van de demokraten, wier fautazijen van dichtbij zouden moeten bewaakt worden, omdat zij de partij zouden medoslcureu naar toestanden, welke door den Paus veroordeeld zijn, en welke onrustwekkend zijn voor het land. Tot daar de Heer d'Aspremont-Lyn- den; indien zijn antwoord scherp is, men zal moeten toegeven dat de aan val het niet minder was en dat er uitdrukkingen in voorkwamen, de welke best achterwege hadden kun nen gelaten worden. 't Is niet de eerste maal dat het niet goed gaat tusschen conservatie ven en democraten; maar 't is wel de eerste maal dat men stellingen hoort verdedigen in den aard van de christelijke arbeiders willen niet meer verbonden blijven aan de con servatieven. Men mag ons geen bond genootschap met groepen in den aard van de Federatie der Kringen komen afvragen enz. Overigens niets doet pijnlijker aan dan dit openbaar debat tusschen politieke groepen over de Interpre tatie der Pauselijke Encyclieken, die alle Christenen binden. Diegenen die zich er niet naar ge dragen zijn niet waardig den naam van Christenen te dragen; maar 't naleven van Pauselijke wereldbrieven als monopolie voor eene politieke groep opeischen, achten wij Van den anderen kant onvoorzichtig. Terecht doet een onzer confraters uitschijnen dat sinds jaren Katholie ken van alle politieke schakeering twistpunten gezocht hebben in de En cyclieken, in plaats van vooraf, in gezamenlijke studies, te onderzoeken hoe alle Katholieken, in eendrachtige samenwerking, de richtlijnen der En cyclieken gelijkvormig en eensluidend kunnen toepassen in gansch hun eco nomische, sociale en politieke bedrij vigheid: Daar ligt het eenig middel tot de ïiiIUUUIIIIllllJllllllllllim»imiL,l«IUI<iliIliUtf!l!!ii We hebben in ons vorig artikel over SpaTije, met overtuiging geschreven dat de rebellen de overwinning zou den behalen, in de bloedigste aller burgeroorlogen. We toonden aan, hoe de bevolking, het moorden, branden en plunderen onder het welwillende oog van de roode regeering, moe was; hoe ze snakt naar vrede en orde, die onmisbaar zijn voor ekonomische wel vaart. Sedertdien zijn weer een paar we ken verloopen en de strijd schijnt lang te zullen duren, veel langer dan algemeen verwacht werd. Daardoor hebben de opstandelingen, de voor sprong, die ze onmiskenbaar op de regeeringsaanhangers verworven had den door de verrassing en de snelheid van hun optreden, gedeeltelijk verlo ren. En dit is hoofdzakelijk te luijten aan het feit dat hun beste troepen, deze van het vreemdelingenlegioen in Marokko, in de onmogelijkheid ver- keeren om overgebracht te worden naar het Herisch Schiereiland (Span je). De oorlogsbodems immers zijn te gen de verwachtingen van Generaal Franco, op een paar uitzonderingen na, getrouw gebleven aan de regee ring. Intusschen heeft de regeering de tijd gehad om hei veriveer in te rich ten. Het grootste gedeelte van het leger is haar ontrouw geworden, maar de communistische en socialistische organisaties beschikken over goed ge drilde militietroepen, die nu in aller- haast met wapens voorzien werden. De burgeroorlog is nog steeds onbe slist en toch als we uit de leugen achtige berichtgeving naar 'n schijn van waarheid zoeken, dan meenen we daaruit te moeten uitmaken, dat het voordeel nog steeds overhelt naar de TCbCllëTl, BUITENLANDSCHE DEELNEMING Als we een oogenblik nadenken over de gebeurtenissen in Spanje, kunnen we niet ontsnappen aan een overrom peling van gevoelens van deernis en weerzin. De diepe tragiek van die broederslachting grijpt ons onwille keurig aan. De Spaansche bevolking, deze in de geschiedenis en onder de hoede van de kerk gegroeide natie is thans verdeeld in twee kampen die mekaar, desnoods tot de uiteindelijke verdelging, van een der partijen zul len bevechten. Menschen, die samen vreugde en verdriet gedeeld hebben, die dezelfde taal spreken, die dezelf de liedjes zingen, berooven mekaar van het leven. Geburen die over een haag gemoedelijke praatjes gevoerd hebben, schieten mekaar nu verra derlijk neer uit hun vensters. Deernis voelen we met die menschen, die zich hebben lateri ophitsen, deernis met degenen, die als slachtoffers vallen. Doch meteen voelen we ook weerzin, voor degenen, die in geheel deze bur geroorlog niets anders zien dan een bargain of businessde -•"heraars, die het op de groote -winsten gemunt hebben, dis r voedings middelen tegen oiïb° bare prijzen trachten te verkooper, en de honge- rigen zonder geld liever zien sterven, dan een bete broods te gunnen. Weer zin ook tegenover de communistische gelukzoekers, die reeds bij voorbaat de gronden en de huizen onderling verdeelen. En alsof dit alles nog niet voldoen de ware, komen de vreemde landen, nu nog van weerszijden de haat aan wakkeren en wapens leveren. Of het nu private kooplieden of industrieelen zijn die leveren of de regeeringen zelf, het komt tenslotte op hetzelfde neer. De vreemde landen moesten zich in die Spaansche aangelegenheid ont houden en hunne onderdanen ver bieden, voor den duur van de vij andelijkheden wapens te leveren. We mogen bijna met zekerheid zeggen dat de oorlog reeds geëindigd zou zijn zonder deze buitenlandsche tusschen- komst. Het zijn vooral de regeerings- troepen die hierbij gebaat worden, IBSEXiafaiSEaHIHHBBBHHglia! daar de rebellen geen belangrijke ha vens bezetten, waar schepen kunnen aanleggen. Frankrijk doet al wat het kan, om door berichtgeving en ver doken hulp de Volksfrontregeering in Spanje ami de overwinning te helpen. De Fransche regeering immers wacht dezelfde moeilijkheden zoo de re bellen in Spanje zegevieren. Italië onderzijds wenscht niets lievers, dan ook in Spanje het fascisme gevestigd te zien. 'N INTERNATIONAAL CONFLICT OP TIL? Pas is het dreigende Centraal-Euro- peesche vraagstuk, gelikicideerd, door de Duitsch - Oostenrijksche overeen komst, of nieuwe en veel grootere be dreigingen komen uit het Zuiden, on rust in de gemoederen van de vrede lievende menschen zaaien. De opstand in Spanje dreigt immers de groote mogendheden mee te sleuren. Er zijn eerst en vooral die wapenleveringen, die de marxistisch en fascistisch ge- orienteerde landen, dreigen tegen me kaar in het harnas e jagen. Voor Duitschland zijn deze nieuwe moei lijkheden weer een 1 elegenheid om zijn verloren positie t rug te winnen. Waarop haast het nu? Het is nog niet bepaald uit te maken. Wat heeft ech ter die Duitsche kruiser te maken vóór de haven van Al esiras. In 1911, dreigde reeds de wer Idoorlog los te barsten om dezelfde reden. Denkt Hitier wellicht zooals Willem II vóór den oorlog om Marokl o als kolonie te verwerven? En wat ledoelt Franco, als hij beweert, dat zoo de rebellen mochten verliezen, h j een interna tionaal conflict zou uitlokken? Heeft hij soms niet het inzicht in dat geval Spaansch Marokko, waar hij toch meester is, onder het protectoraat te stellen van Duitschland, ofwel van Italië; of zou hij ook Fransch Ma rokko willen veroveren om Frankrijk te straffen voor zijn steun aan de huidige regeering. Zoo Spanje, met Spaansch Marokko fascistisch wordt, bestaat er groote waarschijnlijkheid dat Italië en Spanje een verbond sluiten, en heeft men weieens gedacht wat dit zou kunnen meebrengen? De groote droom van Mussolini, het her stel van het machtige Oude-Room- sche Rijk, voorziet ook de heerschap pij in Italië in de Middellandsche Zee, die hij noemt de Mare Nostrum (onze zee). Met het oog hierop wilde de Duce 'n 7-tal jaar geleden, 'n con flict uitlokken met Frankrijk om zich te kunnen meester maken van Alge- rië en Tunizië. De w ijving verdween, tengevolge van Fr^Mch-Italiaansche besprekingen. TlwfT weten we dat het ging om Abessynie, en dat Frank rijk beloofd heeft, zich onzijdig te houden en Italië bij de diplomatische besprekingen te steunen. We zijn ge tuige geweest, dat Frankrijk zich sterk aan zijn woord gehouden heeft. Maar zou nu de Mare Nostrum »- politiek niet kunnen doorgevoerd wor den zonder Algerië en Tunizië te ver overen. Spanje, Marokko, Lybië, Ita lië, de Dodekanesos, zijn zooveel stra tegische punten, die 'n heerschappij van Italië in de Middellandsche Zee min of meer mogelijk maken. En zoo wordt ook Engeland weer betrokken bij deze Spaansche opstand. Het mag daarbij niet vergeten worden dat het Zuidelijkste punt van Spanje: Gibral tar, in handen van Engeland is. Zoo zien we weer eens dat alle gebeurte nissen, hun terugslag hebben in alle groote landen, wier belangen onont warbaar ineengestrengeld zijn. Belgie wil ook zijn woordje te zeg gen hebben in het concert van de groote mogendheden, het ondertee kent Locarno- en andere pacten! Ge vaarlijke hoogheidswaanzin! Dat de Vlamingen hun rechten laten gelden. Los van Frankrijk, los van de groote mogendheden! (Verboden nadruk.) ROSKAM. hereeniging van alle Katholieken in een sterke volkslievende partij. Wij hopen dat het Congres van Mecheïen aan iedereen zijn plicht zal keren inzien en doen verstaan dat de Katholieken hun eigen doodvonnis als politieke partij zouden teekenen indien de geest van broederliefde en verstandhouding niet de overwinning behaalt op den geest van verdeeld heid en twist die zich veropenbaart. DE HERINRICHTING DER PARTIJ Het Hoofdbestuur der Katholieke Unie vergaderde Maandag 1.1., te 14.30 uur, in PatrlaBroekstraat, 23, Brussel. Er werd van gedachten gewisseld omtrent het incident tusschen het Algemeen Christen Werkersverbond en het Verbond van Katholieke Ver eenigingen en Kringen. Met algemeenheid van stemmen werd de noodzakelijkheid vastgesteld van samen met de partij-organisatie, een ontwerp van sociaal statuut op te stellen, voor wiens verdediging de Katholieke partij zich verbindt. Te dien einde werd een beperkt comité samengesteld, belast met zich in betrekking te Stellen met de ver schillende groepeeringen die deel uit maken van de Katholieke Unie. Het zal de grondslagen vastleggen van een reorganisatie-ontwerp, dat in concrete formules de leer der Pause lijke Encyclieken zal vertolken. De voorstellen van het comité, ter zelfder tijd met die van de commissie der partij-organisatie, zuilen in de maand October aan de Algemeene Vergadering der Katholieke Unie on derworpen worden. «Het Handelsblad» zegt hierover: De eenparigheid, waarmee de motie der Katholieke Partij werd aangeno men, toont dat er iets verkeerd lag in die beschuldigingen en geeft uiting aan het voornemen van ze in de toe komst te voorkomen en te vermijden. Daar kunnen allen hun profijt uit trekken en leeren dat men uiterst voorzichtig moet zijn, alvorens pro gramma's of manifesten uit te geven, op den wilden bof af, en die men acht dagen nadien moet corrigeeren of verzachten. Het is niet rechtvaardig personen te beschuldigen van onwilligheid wan neer zoovelen zich met hart en ziel geven aan de taak, die 't Pauselijk gebod, en het kristelijk gebod kortaf, hun oplegt. Er is overigens, onder politiek oog punt, ook een gebod te volgen, name lijk het gebod van tucht, dat ons allen bindt, tot welke fractie wij ook be hooren en dat ons tevens leert, als broeders malkanders handelingen niet altijd met scheeve oogen te beschou wen. in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of si.ort op post checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van Voor het Buitenland aende men ons per Internationaal Poslmandaat: Uit Amerika: 25,20 fr. Uit Frankrijk: 16,60 fr. IIEBBBSBBBBShïkïF'afciÉiSEBBflBüiiB Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en Snijwonden, Ontvellingen en allerlei Huidverwondingen Aanstaande week komt O. L. Vrouw Hemelvaart de Zaterdag. We drukken een dag vroeger. Alle inzendingen moeten ons dus een heelen dag vroe ger toekomen. De voortverkoopers zullen dus ons blad een dag vroeger ontvangen. DE UITGEVER. MtsixzaaBBBBsaBBiSBasasEBiagBii» den Verjaardag van den deed der Koningin EEN RONDSCHRIJVEN VAN HET BELGISCH EPISCOPAAT Zondag 2 Oogst werd in alle kerken volgend schrijven voorgelezen van HH. EE. de Bisschoppen van België: Zeer beminde broeders, Welhaast is er een jaar verloopen sedert den onvergetelijk treurigen dag dat onze jonge en beminnelijke Vorstin, Hare Majesteit Koningin Astrid, ontrukt werd aan de eendrachtige liefde, den eerbied en de bewondering van het Belgisch volk. Die smartelijke verjaardag zal, onge twijfeld, in aller harten de ontroering door de jammervolle mare overal ver wekt den 29 Augustus van het jaar 1935, hevig doen opleven. Edoch, het volstaat niet dezen verjaar dag in ijdel rouwbeklag door te brengen. Wij komen, evenals wij het deden voor het eerste jaargetijde van Koning Albert's dood, u vragen dien dag te stellen in het teeken van innigheid en godsvrucht, en hem te maken tot een dag van gebeden, Communiën en HH. Missen. Zoo doende zult gij het best het minzame aandenken van de doorluchtige Overledene vereeren en terzelfder tijd haar uw christelijke verkleefdheid ten zekerst betuigen. En ten einde aan allen, rijken en armen, jon geren en bejaarden, arbeiders en anderen, gelegenheid te verschaffen om aan deze godvruchtige herinnering deel te nemen, om ze zooveel mogelijk eenparig te doen wezen, hebben wij goedgevonden ze vast te stellen, op Zondag 30 Augustus. Dientengevolge schrijven wij voor: 1. Zondag 30 Augustus aanstaande zal, door de godvruchtige inzichten van de geestelijkheid en van de geloovigen, toe gewijd worden aan de nagedachtenis van Hare Majesteit Koningin Astrid zaliger. Deze dag zal door innigheid en godsdien stigheid gekenwerkt en geheiligd worden door HH. Missen, Communiën en vurige gebeden tot zielerust van de overleden Vorstin. 2. In al de parochiekerken zal tot dat zelfde inzicht een gelezen Mis opgedragen worden, waaronder de geloovigen uitge- noodigd worden tot de H. Tafel te naderen. Deze Mis zal geschieden op 't uur dat, naar het oordeel van den Eerw. Heer Pastoor, best geschikt blijkt voor de mees te geloovigen. Zij die belet zijn deze H. Mis bij te wonen, geheven onder een an dere te communicaeren, 3. Om aan deze vrome herinnering het kenmerk van diepe innigheid te behou den dat zij vertoonen moet, zal men ver mijden de Overheden officieel er op uit te noodigen; maar indien zij uit eigen be weging er aan deelnemen, wezen zij er om geprezen. Nergens worde, noch op Zaterdag noch op Zondag, een lijkdienst gecelebreerd of het Libera gezongen. 4. In de kapellen der kloostergemeenten waar de goddelijke diensten gedaan wor den, zal dienzelfden dag een Mis worden opgedragen met algemeene Communie tot dezelfde inzichten. Ten slotte vragen wij u in uw gebeden en HH. Communiën Zijne Majesteit den Koning dikwijls indachtig te zijn, opdat de Almachtige hem steeds moge bijstaan, geleiden en beschermen. Deze brief werd in al de kerken en openbare kapellen onder al de Missen voorgelezen op Zondag 2 Oogst. Gegeven te Mechelen, den 27 Juli 1936. f J. E. Kard. VAN ROE¥, Aartsbisschop van Mechelen. f THOMAS-LUDOVICUS, Bisschop van Namen, f VEDASTUS-ANTONIUS, Bisschop van Doornik, t LUDOVICUS-JOSEPHUS. Bisschop van Luik. f HONORATTUS, Bisschop van Gent. f HENRICUS, Bisschop van Brugge. IREBBBBBBBBBBBEBSBSBEBBBBBBl DE DIENSTVERLENGINGEN VOOR DE KLAS 1935 Voor de klasse 1935, die nog onder de wapens is, zijn die dienstverlengingen vastgesteld als volgt: Voor het 6e en 14' linieregiment: een maand en 26 dagen. Voor het II' mitraljisten: 3 maanden en een dag. Voor het 8" linie, het 1' karabiniers, het 1" grenadiers, het 1', 2' en 3' onbereden jagers en het V' en VI' mitraljisten: een maand en 9 dagen of een maand en 12 dagen. Voor het 5', 11", 12" en 13" linieregiment en de Ardeensche Jagers, met uitzonde ring voor de groep artillerie: drie maan den en drie dagen. Voor het III' en IV' mitraljisten: drie maanden en drie dagen. Voor de genietroepen gaat de verlenging van een maand en 28 dagen tot vier maan den en twee dagen. Voor het 1' gidsen en de groep ruiterij van de drie regimenten lansiers en de twee regimenten bereden jagers: vijf maanden en twee dagen. Voor de gemotoriseerde groepen van de ruiterij regimenten: zes maanden en twee dagen. Voor de regimenten wielrijders van vijf maanden en 29 dagen tot zes maanden en twee dagen. Voor de bereden artillerie: zes maanden en twee dagen. Voor de gemotoriseerde artillerie: vijf maanden en 29 dagen. Voor de grondverdediging etgen lucht vaartuigen: vier maanden. met zijn studiedagen van 10 tot 12 September met zijn massadag van 13 September WIL en ZA.L een KEERPUNT zijn voor het katholicisme in ons land Wil en zal een VERTREKPUNT zijn naar nieuwere en betere tijden Wil en zal een FUNDAMENT zijn tot. den uitbouw van het Katho liek Leven 'in de moderne maatschappij Muilen de Gedachtenverwarring het Bloedvergieten de Revolutiegeest de Sociale ivanorde wordt het Kongres de LICHTBAKEN die de menschen wil leiden op den weg van Waarheid, Vrede, Liefde, Recht vaardigheid. ALLE Kristenen: Mannen en Vrouwen, Jongens en Meisjes Geheel de Kristen Volksgemeenschap wordt een DAAD ge vraagd: Mee te gaan naar den MASSADAG om te Koekelberg het offer van Hernieuwing op te dragen, op het Heysel-Stadion het Credo »-spel mee te maken. Het Credo-spel wordt iets buitengewoons. Een Spel van Geloof en Leven en Durf. Door 3000 gekostumeerde acteurs voorgetooverd. Door 100.000 medegeleefd. Al wat Vlaanderen telt aan kunstenaarsheeft medewerking verleend aan ontwerp en uitvoering van het Credospel. Meulemans, Van Nuffel, Pater Boon, As Fontaine-, Lode Geysen, zijn namen, die klinken. Het Van Nuffelkoor, de Zingende Meisjes van Halle, :ijn wereldbekend op kunstgebied. 150 Boetelingen uit de Boetprocessie van Veurhe, De beste Vlaamsche tooneelgroepen. De Strijdende K. A. groepen, het geheele Katholieke Vlaan deren is er vertegenwoordigd in zijn rijkdom van bezielers en kunstenaars, en moet er door UW ÏNSCHRIJV1NG en deze van meer dan 100.000 uwer geloofsgenooten vertegen- woordigd zijn in zijn strijders. SCHRIJF IN GAAT MEE op 13 September. PROPAGEERT en U beleeft een dag VAN KATHOLIEKE FIERHEID IN 'T TEEKEN VAN HERNIEUWING EN ZUIVERING DLR VERVALLEN MODERNE WERELD. (SI ZBB3BEiBZKB&5S9EB3EgS3 DE OORLOGSBERICHTEN Hoe de toestand in Spanje er juist voor staat, is steeds moeilijk uit te maken. Van weerszijden worden overwinningen gemeld, of bevestigd dat de andere partij zonder munitie staat, ofwel ontmoedigd is, of zoo meer. Benevens de bloedige gevech ten geleverd door de Spaansche burgers ondereen, v,'ordt ook een radio- en papie- renoorlog gevoerd tusschen de Nationalisti sche Regeering die door de leiders der op standelingen gevestigd werd te Burgos eenerzijds en de Spaansche Regeering, ge holpen door de roode milities anderzijds. Er dient toch aangenomen dat de re bellen den ring rond Madrid steeds nader toehalen en dat eer eindoverwinning voor de rebellen niet als onwaarschijnlijk mag aanzien worden. Alleen een overwinning van de rebellen kan Spanje nog redden van het Kommu- nisme. Wij dienen dan ook een zege der opstandelingen te wenschen. Ds opstandelingen, meldden dat zij de roode militie hebben verslagen bij Sara» gossa en dat zij genaderd zijd tot op 46 Km. van Madrid, na de plaats van Gua- daramma te hebben veroverd. Guadaram» ma was het hoofdkwartier der Regeerings» troepen. Te Kenteria zouden de opstandelingen hebben moeten wijken. Het werd er een verschrikkelijke slachting onder de inwo ners der plaats die elkaar vermoord tien naar gelang hun al of niet rood-getint zijn. Drie kolonnes van roode-milities die op weg waren naar Saragossa werden ver slagen. Valencia is in handen gevallen van opstandelingen. Geheel Aragon en Noord- Spanje, behalve San Sebastian, is in han den der rebellen. Twee vliegers van de rebellen die een noodlanding hadden moeten doen in de vijandige lijnen, werden vermoord door de rooden, (Zie vervolg op 2e blad.) In de koolmijnen van Whorncliffe- Woodwoor, nabij Bernsley, deed zich een geweldige ontploffing voor wijl de nacht ploeg van 63 arbeiders aan het werk was. Brand brak uit in de gaanderijen en de reddingswerken werden ten zeerste be moeilijkt door instortingen. Reeds werden 57 lijken bovengehaald. Men vreest dat 62 van de 63 arbeiders zijn omgekomen. Generaal Cabalienas, bet boofd der voorloopige regeering der opitandelingen It Burgos, in gesprek met een dagbladschrijver. De soldaten van bet Volksfront oefenen zich In bet schieten vooraleer naar 0) vuurlijn te vertrekken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1