1 OP De Aktie van het Verbond V.O.S. Brief der duitsche Bisschoppen aan Rijkskanselier Hitier IN HIT ROODE NOORDEN Een Anti-Communistisch Statenblok KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Verzoening met de Kerk Naar het Kangres van Mechelen Naar de Betooging te Brussel SpecÊsie Treins en Trams WE ZENDEN ONS BLAD INTERNATIONAAL OVERZICHT De XVHe Ijzerbedevaart en onze Filmactualiteiten KERKWIJDING De Gordon Bennett Be her jONDAG 6 SEPTEMBER 1936 «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel: I Boterstraat, 17, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 19.— fr. g I Belgiach Kongo 40.fr. I Frankrijk 40.fr. jj I Alle andere landen 60.fr. g 3 [üMwiiiwiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniini BB— WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN 4' JAAR. N 36. HALLE ^HIII!IIIHHJimiill!IIIIIH(IHIIII!lt!(IUUiill!liUUtiilllll!lili!lllll!1lilUUUUlifflg F TARIEF VOOR BERICHTEN: Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge Te!. Poperinge Nr 9 Poatcheckrekening Nr 155.70 H Kleine berichten per regel 1.fr. i f§ Kleine b&richie. (minimum) 4.fr. m - fr- toel. v. ber. m. adr. t. bur. jg Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. g Te herbalen aankondigingeng prijs op aanvraag. H Annoncen zijn vooraf te betalen en g moeten tegen den Woensdag avond §g H ingezonden worden. Kleine be- g jl richten tegen den Donderdag noen. g ra Naarmate den datum van het Kongres nadert, stijgt het enthou siasme. Men ondervindt wat een machtige apostolaatsdrang er ten allen kante bestaatmen weet hoe dichter wij bij elkander staan om eendrachtig samen te werken. De vraagstukken die thans op rijzen in het geweten der katholie ken zijn uitgebreider en angstiger dan ooit. Een nieuwe wereld wordt opgebouwd, waarin de katholieken een standpunt moeten innemen. Ze dienen malkaar te raadplegen op dat hun krachtinspanningen ge lijkloopend wezen, opdat ze mal- DAGORDE kaar zouden aanvullen en verme nigvuldigen in plaats van malkaar tegen te spreken en hun krachten te verdeelen en te vernietigen. Eenheid is de bron van kracht en overwinning. Met klem zegt de Heilige Vader tot alle katholieken Voor alles, na alles, boven alles, ten koste van eiken prijs: eenheid, eenheid, eenheid! t> Dat is de bestaansreden van het 6® Kongres van Mechelen op 10, 11 en 12 September met zijn mas- sabetooging te Brussel op 13 Sep tember. TE MECHELEN: SECTIE «OPENBAAR LEVEN». Met bijzondere aandacht wordt uitge- ïbn naar het programma der Sectie Ooenbaar Leven» van het Congres van Mechelen. Immers voor eenieder is het duidelijk welk inzond-erlijke beteekenls in deze troebele tijden dient gehecht aan de ze afdeeling waarvan het voorzitterschap werd toevertrouwd aan den Heer Profes sor P. Thysbaert en waarvan de Heer P. W. Seeers. Renais«ancelaan. 14, Brus sel bet Secretariaat waarneemt. E°n kort overzicht van het programma volstaat om een kijkie te geven over de veelvuldige leerstof die wordt behandeld: DONDERDAG 10 SEPTEMBER: Kerk en Staat, door Kan. Van Hove, Hcv'seraar, Leuven. S De Katholieken en het Partijwezen, h"' Dr E. Rubbens, Minister van Kolo niën. VRIJDAG 11 SEPTEMBER: 3 De vrouw in het politieke l°ven, door Mevr. L»mbotte, Schenen te Merksem. 4. De Kerk en het Internationale Leven, doer Pater De Rooy O. P., Hoogleeraar te Some. 5. België tegenover de Internationale vraagstukken, door Dr Van Goethem, Hoogleraar, Leuven. 6. De jeugd ln het politieke leven, door M. P. Meeuwissen, Ingenieur. 7. Politiek en Cultuur, door Dr. De Bruy- t Hoogleeraar, Gent. 8. Staatsburgerlijke Opvoeding, dcor Mr. It: Schrijver, Minister van Binnenland- sche Zaken. ZATERDAG 12 SEPTEMBER: 5. Standsorganisatie en Volksgemeen schap. door M. P. W. Ssgsrs, Lie. Soc. en Pol Wet, 18.'Nieuwe th-eoriën over Staatsvorm, c'jor P. Beeckman. 11. Over Staatshervorming, door M. R. Van de Putte, Hoogleeraar te Leuven. Bovenstaand programma kan ongetwij feld in breeden kring belangstelling ver trekken en zal bijdragen tot het succes van het VI' Katholiek Congres van Me chelen. TE BRUSSEL* ZONDAG 13 SEPTEMBER Op de hoogvlakte van Koekelbergï Te 10 uur: Pontificale Hoogmis, met de medewerking van het St Romibóutskoor, oruder de leiding van Kan. Van Nuffel en het Harmonie-Orkest, onder leiding van M. Prévost. 1) Eeresaluut voor trompetten. 2) Marsch uit «Saül» voor orkest, Haen- del. 3) Fantasia en fuga ln do klein, J. S. Bach. 4) Missa brevisin Gregoriaansch. onder de leiding van den E. P. Dom Jozef Kreps. 51 Aan het Offertorium Ave Maria E. Tinei. 6) Sanctus, Benedictus uit de mis Ave Maris Stella voor 4 gem. stem. a. capella, van Josquin Després. 7) Na d'e Mis. psalm Dominus regna- vitvoor 4 cem. stem, en orkest van Kan. Van Nuffel. 81 Alleluia uit de «Messias», voor or kest, Haendel. Te 14 uur op het Heysel-Stadion: 1) Scenisch spel «Credo», van Z. E. P. Boon, C.SS.R., muziekpartituur van Arth. Meulemans, uitgevoerd door de koren van het Mariaspelvan Halle, onder de lei ding van den toondichter. 2) A. Psalm Voce Meavoor 8 ge mengde stemmen en orkest, van Kan. Van Nuffel. B. Psalm «Dominus regnavitvoor 4 tot 6 gemengde stemmen met orkest, van Kan. Van Nuffel. 3) Rede van Zijne Eminentie Kardinaal Van Roey. 4) Acclamationesvoor 6 gemengde stemmen, van Kan. Van Nuffel. 5) Credo I (gregoriaansch) te zingen door al de congresleden. 6) Eeresaluut voor trompetten, van Ar thur Meulemans. HERDENKING SALBUM Schrijft van nu af aan in op het offi cieel herdenikingsalbum van het Katholiek Congres van Mechelen. Prachtige verza meling van 48 bladzijden heliogravuur, 'teksten en fotos, formaat 24x31 met om slag; 15 fr. franco op postch. 132.34 (Sado). Wel vermelden Album van het Congres van Mechelen». Op Japansch papier, genummerd, bijzondere uitgave: 25 fr. franco. Fransche en Vlaamsche uitgave. Trein 35 AD1NKERKE-TIELT-GENT-JETTE Heen Terug Adiukerke-De Pauue V. 0.10 A. 22.26 Veurne 6.16 22. IS Avcxapclle 6.24 22.11 Uostkerke 6.22 22.03 kausKtrKe 6.3S 21.57 lhksmuide 6.44 21.51 l-.cacn 6.50 21.46 karren 6.57 21.39 handzame 7.03 21.33 hortemark 7.1S 21.27 l.icntervé»de 7.00 21.19 kortekeer 7.26 21.10 rnlooie-Koolskamp 7.32 21.04 l'ittem 7.39 20.57 ïifit 7.49 20.49 Aarzele 7.58 20.41 (iramment 8.04 20.35 Gent 8.38 20.12 Jute A. 9.31 V. 17.34 Trein 36 NiEUWPOORT-DIKSMUiDE Heen Nieuwpoort V. 6.01 kamskapelle 6.09 kerwjze 6.16 kaaskerke 6.25 Diksmuide A. 6.30 Terug A. 22 25 22.19 22.12 22.05 V. 22.00 Trein 37 ROESELARE-BRUSSEL-ZUID Heen Terug Koeseiare V. 6.14 A. 21.12 KuinueKe 6.20 21.06 Legem b.29 20.67 higc.munster 6.34 20.52 Lmuetede 6.41 20.45 rnuie 6.49 20.37 r.or «rijk 7.02 20.27 brussei-Z. A. 8.31 V. 18.31 Verbinding met speciale autobussen uit tn naar Moorslede. Trein 38 T'OBluIHGE-IEPER-BRUSSEL-ZUID Heen Terug Poperinge V. 5.44 A. 21.52 Brandhoek 5.51 21.45 laniertmge 5.56 21.39 leper 6.02 21.33 brussel-Z. A.8.17 V. 18.50 Trein 39 IEPER-MEEN EN-BRUSSEL-ZUID Heen Terug leper V.0.13 A. 22.02 Zinebeke 6.19 21.55 Hoiiebeke 6.25 21.49 lioutem b.óO 21.44 Komen 6.37 21.37 \.ernk 6.44 21.30 Meenen 6.52 21.22 \\evelgcm 7.00 21.14 Bissegem 7.05 21.10 Brussei-Z. A. 8.47 V. 18.58 De Kongressisten van leper nemen Trein 38. <Ukia£se«ftaz«miMi.iaKa!i«a:BaöiaflB "1 Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie Cr'i zendt in poztzegel» of stort op post- 'heckrekening 155.70 van V. Sansen-Van- "«ite, Drukker, Poperinge, de som van 6,40 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per "'«nationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 13,60 fr. Lijn 63 Gewone Trein 3297 en Speciale Trein 35 A, welke aansluiting ge ven met Speciale Trein 35 A t» KORTEMARK Heen Boezinge V. 6.02 Laiigemark 6.10 Poelkapelle 6.16 Westroozebeke 6.22 Sta den 6.30 St-Jozef 6.37 Kortemark 6.42 Lijn 63 Gewone Trein 3293, welke aansluiting geeft met Speciale Trein Nr 33 te OOSTENDE Wijncndale Ichtegem Eernegem Moere Gistel Snaaskerke Steene Oostende Heen V. 6.01 6.07 6.12 6.16 6.21 6.26 6.32 A. 6.37 Terug A. 21.38 21.31 21.25 21.21 21.16 21.11 21.05 V. 21.00 Lijn 66 Gewone Treinen 3208 en 3217 (vrelke zullen wachten naar de aankomst van den Specialen Trein) die aansluiting geven met Speciale Trein Nr 35 te LICHTERVELDE Heen Terug St-Michiel V. 6.22 Loppem 6.27 A. 21.36 Zedelgem 6.33 21.29 Veldegein 6.37 Torhout 6.49 21.16 Lichtervelde A. 6.56 V. 21.09 «o>— BIJZONDERE TRAM ROESBRUGGE-POPERINGE en terug. Een bijzondere tram vertrekkend 's mor gens rond 5 uur uit Roesbrugge, langs Proven, Watou, Sint Jan ter Biezen zal te Poperinge aansluiting geven met den specialen trein vertrekkend te 5.44, 's Avonds "insgelijks zal een speciale tram de terugkeer verzekeren. Ministerie van Landsverdediging". BERICHT AAN DE UITGESTELDE MILITIENS De Minister van Landsverdediging her innert aan de uitgestelde miliciens dat zij die met de klasse 1937 wenschen te die nen, vóór 16 September 1936 van het uit stel moeten afzien en zich daartoe tot hun arrondissementscommissaris wenden. IBBBBBBflBBBflBBilliaBBaMBdBBSS LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 1921 Trekking van 1 September 1936 R. 89520 Nr 5 wint 250.000 fr. R. 167401 Nr 10 wint 100.000 fr. R. 91284 Nr 16 wint 50.000 fr. R. 167401 Nr 9 wint 50.000 fr. R. 89520 Nr 17 wint 50.000 fr. Dc andere obligaties der hierboven ver melde reeksen, evenals de obligaties der reeksen 168040 en 183205 zijn uitbetaalbaar niet 259 frank. HET COMMUNISTISCH GEVAAR Er is geen gevaar dat zoo wezenlijk is als de dreigende bolsjeviseering van de democratische landen. Buiten Ita lië. Duitschland. Portugal en Turkije zijn alle Euroveesche landen eraan blootgesteld. Het lot van Spanje ligt alle volksleiders ter harte, en meer en meer wordt naar middelen gezocht om de communistische vooruitgang te remmen. Volkeren en individuen zijn aangetast door de ziektekiemen van deze besmettelijke epidemie. Alleen radicale, doortastende geneesmiddelen kunnen aan de verspreiding ervan een einde stellen. Een onmiddellijke actie dient ingesteld! Eerst en vooral op nationaal terrein Is het hoog tijd dat in alle landen een concentratie tot stand komt van alle groepen en individuen die anti- comm.unistisch gezind zijn. Doch hier gaat het niet om een oprichting var studiecomités die het gevaar sullen hestudeeren, vergaderingen zullen be leggen en moties stemmen. Dat alles kan wel invloed hebben in aewone omstandigheden voor minder belang rijke problemen. Hier gaat het om alles of niets. To be or not to be, that's the QuestionHet gevaar ken nen ice. We zijn er bewust van. Een organisatie dient geschapen die door dringt tot in de fijnst vezelen van het gemeenschapsleven. Groote geldelijke offers moeten door iedereen kunnen gebracht worden ten einde die orga nisatie werkeliik grootsch in te rich ten en de werkmenschen aan de el lende te onttrekken. De vertwiifeling heeft er velen in de armen van een valsch beloftevol communisme gewor pen. Radicale hulpbediening kan er nog velen terugbrengen. EEN SAMENKOMST HITLER-MUSSOLINI Ook op internationaal gebied wordt het hoog tijd dat het communisme bestreden wordt. Hier gaat van zelf onze gedachte naar de rechts georien- teerde landen zooals Italië en Duitsch land. Zij hebben het binnenland ge zuiverd van de communistische be smetting. Door hun prestige, hun zin voor orde en door de werkelijke wel vaart die zij aan hunne onderhoori- gen brengen kunnen zij de groote volksmassas bewust maken van de verkeerdheden van de communistische dwaaltheorie. Doch er is nu reeds meer noodig dan prestige. Tegenover de bedreiging van het enorme Sovjet- Russische leger dat eens door de Ko mintern zat gebruikt worden als mid del ter verovering van de geheele wereld om het bolsjevisme overal te vestigen, moeten die totalitaire Sta ten een tegengewicht vormen, of lie ver een dam die de nog ongeorgani seerde landen van West-Europa moet beschermen. En zoo krijgen we ook binnen kort een anti-communistisch Statenblok. Er is sprake van een bezoek van Mus solini aan Hitler in de eerst komende weken. Dit zou een antwoord zijn op het bezoek destijds (in 1934) door Hitier gebracht aan den Duce te Ve- netië. Mussolini zou van de gelegen heid gebruik maken om de Führer te bedanken voor de onzijdigheid die hij in acht genomen heeft tijdens de pe riode der sancties. Doch nu reeds ver wacht men dat er besprekingen van veel gewichtigeren aard zouden ge voerd worden. Juist het tot stand brengen van ee: anti-communistisch Statenblok zou het hoofddoel van de bijeenkomst zijn. Het is de Duitsch- Oostenrijksche overeenkomst van 11 Juli 1.1. die de laatste wrijvingspunten tusschen beide machtige Staten heeft uit den weg geruimd. Nu schijnt de tijd gekomen om samen te werken tegen de gemeenschappelijke vijand: Sovjet-Rusland. Tot het anti-com munistisch blok zouden dan verder toetreden: Oostenrijk, Hongarije, Po len en wellicht Bulgarije. HET BEZOEK VAN REGENT HORTY AAN HITLER Het is ook in het licht van boven staande beschouwingen dat het be zoek van den Hongaarschen Regent Horty aan Hitier moet besproken wor den. Hongarije heeft kort na den oorlog het experiment van een Sovjet- Republiek meegemaakt en het heeft niet de minste lust om er een her haling van te beleven. Het is een land dat door het Verdrag van Trianon los gerukt werd uit het verband van het vooroorlogsche Oostenrijksch - Hon- gaarsch Keizerrijk. Het kreeg zijn zelfstandigheid, maar ten koste van een groot deel van zijn natuurlijk grondgebied en van zijn natuurlijke bevolking. Tezelfdertijd werd de sterk te van zijn leger vastgesteld op een bepaald maximum. Hongarije wenscht thans evenals Duitschland en Oosten- 'ik de algemeene dienstplicht weder 'in te voeren en waarschiinliik heeft Reaent Horty tijdens zijn bezoek aan Hitier getracht, hiervoor de zedelijke steun van Duitschland te verkrijgen. Meteen zal ook wel het ontwerp van het anti - communistisch Statenblok aangeraakt zijn geworden. DE ANDERE CENTRAAL- EUROPEESCHE LANDEN Het is treffend hoe meer en meer. tengevolge van het stellen van de anti-these 'communisme-fasclsme de verhoudingen veranderen in Centraal- Europa en ln den Balkan. Vóór een paar jaar stond geheel Centr aal-Euro pa. en den Balkanblok onder de voog dij van Frankriik. Enkele jaren vroe ger was ook Polen een Franschbe- vriend land. Naarmate de Duitsche heropstanding vordert valt het eene land na het andere van Frankrijk af. Biizonderlijk se iert het afsluiten van het Fransch-Russisch militair accoord is het wantrouwen tegen Frankrijk snel aangegroeid. Oostenrijk en Hon garije zijn eerst tot Italië en daarna tot Duitschland genaderd. Onder den invloed van Becfc, Minister van Bui- tenlandsche Zaken van Polen, die aanstuurde op het onttrekken van de kleine landen aan den invloed van de groote mogendheden, heeft Yougo- Slavie zijn F.anscligezinde politiek laten varen. Het vertoont zelfs nei ging in den laatsten tijd om toena dering te zoeken met Duitschland. Daardoor is zelfs het bestaan van de Kleine Entente bedreigd geworden. Eindelijk schijnt nu ook de vrees voor hef cominun^K'c stilaan de boven hand genomen le hebbenTitulesco die Minister van Buitenlandsche Za ken voor het leven scheen te zijn is thans uit de regeering gestooten. Een nieuw kabinet werd gevormd en al hoewel dat door het nieuw bewind verzekerd werd dat niet sterk zal af geweken worden van het programma van de vorige regeering, toch blijkt deze veel meer rechtsgezind te zijn en zich niet geneigd te toonen tot concessies tegenover de communisten. In Griekenland werd de communis tische agitatie gesmoord door de in voering van een militaire dictatuur. Zoo blijkt Centraal en Oost-Europa steeds meer en meer het communisme den rug toe te keeren. Mogen wij ons ook aan een dergelijke ommekeer ver wachten bij ons. Heel zeker arbeiders die wel het gev.atigde socialisme maar niet het communisme genegen zijn worden bewust dat het socialisme vol ledig naar het communisme leidt en maken thans rechtsomkeer. Trouwens reeds de laatste verkiezingen brach ten hiervan het bewijs. Als ook Frank rijk wellicht het communisme zal af- stooten zal het proces nog bespoedigd worden. En het is niet onwaarschijn lijk dat binnen kort in Frankrijk de reactie losbarst. Het is meer gebeurd in de geschiedenis van Frankrijk dat het Fransche volk van het eene uiter ste in het andere viel. (Verboden nadruk.) ROSKAM. iBifc^fiuaaaaaBBBBBBKBaBaaBaaBB Met onverdroten ijver zet het Verbond V. O. S. zijn actie voort voor Los van Frankrijkvoor een politiek van vrij willige neutraliteit, tegen verlenging van diensttijd. Dezen zomer werden reeds welgeslaagde betoogingen gehouden te St Niklaas, te Dendermonde, te Leisele, enz. Op 23 Augutus 11. was gansch het Vlaamsche voik getuige van het indruk wekkend Vredesaefilee van het Verbond V. O. S. aan den voet van den IJzertoren te Diksmuide. Deze maand wordt het zomerseizoen besloten door volgende drie provinciale betoogingen: Op 13 SEPTEMBER te IEPER, Op 20 SEPTEMBER te WETTEREN, Op 23 SEPTEMBER te ASSCHE. ïflBsIBBlIBBBBBBflllifdliiaBBflBi Niet alleen de afdeelingen V. O. S. - B. V. O. S. en V. V. O. S, dienen aan deze vredesoetooging deel te nemen, maar alle Vlaamsche en antimilitaristiscne personen en groepeeringen worden verzocht er zich bij aan te sluiten. In deze tijden van omwenteling en oor- iogsoedreiging dient het Vlaamsche voik duidelijk en kraentdadig uiting te geven aan zijn eisch, die geouteid suaat in het IJzermonument te Diksmuide; GEEN OORLOG MEER. P. S. Wie nadere inlichtingen ver langt over het Veroond V. O. S. en zijn werking, kan zich wenden tot het Hooid- secretariaat, Em. Jacqmainlaan, 37, Brus sel. LEGEROEFENINGEN IN ITALIË De Italiaansche legeroverheid woent de groote legeroefeningen bij. Van links naar rechts: Maarschalk Badoglio, Maarschalk Balbo en Generaal Toruzzi. Teder Jaar vergaderen de Duitsche bis schoppen in conferentie in de stad Fulda. Op die vergadering wordt den toestand van de Katholieke Kerk in Duitschland besproken, en gewoonlijk een herderlijk schrijven opgesteld dat dan on een be- oaalden Zondag In al de katholieken ker ken en kapellen van het Duitsche PJ'k afgelezen wordt. Ook dit jaar kwamen de Duitsche bisschoppen te Fulda samen en stelden ze een herderlijk schrijven op dat op Zondag 30 Augustus in gansch Duitsch land aan de katholieken van den predik stoel af, voorgelezen werd. Dit laatste herderlijk schrijven is zeer belangwekkend en mag voorzeker aan de aandacht onzer lezers niet ontgaan. Tn feite zijn er vooral twee punten ln behandeld. In het eerste deel wordt gewezen op de bedTeiging van het communisme en het bolchevlsme, die met dulvelsche doelbe wustheid en volharding er naar streven zoowel vanuit het Oosten als vanuit het Westen, op te drineen tegen Duitschland als zijnde het hart van Europa en wordt de les Betrokken die zich opdringt uit de gruwelijke gebeurtenissen in Spanje. Wat in Spanje thans geschiedt, schrij ven o. m. de Duitsche bisschoppen, moet aan allen die prijs stellen op een objectief oordeel, toch zeker de oogen openen. Het bolchevlsme erkent Juist in de Katholieke Kerk. in haar geesteliIkheid en in haar religieuse orden, zijn meest onverzoenlijke en sterkste tegenstanders. Vandaar de haat en de wil om deze te vernietigen, zelfs door middel van de meest bloedige vervolging. Iedereen die dit. overweegt, moet onze Kerk, onze priesters en kloos terlingen in een geheel ander licht bezien dan zij door bepaalde schijnwerpers in de afgeloopen maanden in Duitschland be licht zijn». De bisschoppen gaan dan verder en zeg gen tot de nationaal-socialisten: Als de communisten ons, katholieken, aanzien als hunne heftigste tegenstanders, waarom blijft gij dan. Duitsche nationaal- socialisten, ons. katholieken, steeds be strijden? Waarom blijft gij in Duitsch land en bij ons volk de invloedssfeer van het christendom en van de Kerk steeds meer inperken; waarom laat gij haar ten slotte slechts bestaan binnen het kerkge bouw? Gij, Duitsche Staat, hebt er belang bij dat wij. katholieken, bes"hikken over bewegingsmogelijkheid en v-""--<d, omdat wij toch het meest ge«cbil-f om de geestelüke invloed van het t '-hevisme onmogelilk té maken. Immers, niet door piferli<k geweld alleen wordt het communisme in zijn dienste grondslagen getroffen en overwon nen. maar vooral door de geestelijke op standing van Europa en van ons vader land in het geloof aan Jezus-Obristus en door toenadering tot zijn Kerk... Als men niet op godsdienst'" geb'ed een omwenteling weet af te weren, dan wordt ook de deur geopend voor e=u revo lutie op politiek en economisch ter rein... In het tweede deel van den herderlij ken brief gaan de bisschoppen dan ver der; gezien dit alles, kunnen wij niet be- griioen dat men onze katholieke vereeni- gingen, in hun zegenriike werkzaamheid steeds meer hinderpalen in den weg legt, zoodat haar voortbestaan zelfs twijfelach tig is. Wii kunnen het niet begri jpen dat men de leden van confessionneele kerke lijke organisaties, tot zelfs van een meis jes-congregatie toe, het lidmaatschap van 'n staatsorganisatie verbiedt, dat men er zelfs mee dreigt om brave huisvaders en hun gezinsleden van het dageli.iksch brood te berooven, wanneer zij de betrek kingen die zij totnogtoe met de katholieke organisaties onderhielden, niet wilden verbreken De Duitsche bisschoppen herhalen meermalen: «Wij kunnen het niet be grijpen en klagen verder tal van ver schillende zijden de kerkvervolging aan Dit tweede deel is een felle aanklacht tegen het huldig regiem ln Duitschland. En het slot van het bisschoppelijk schrijven luidt aldus: Herstel zoo vlug mogelijk den gods dienstvrede, die toch over drie jaar dcor het concordaat gewaarborgd werd en leg aldus de grondslag voor de Duitsche een heid en de krachtige eensgezindheid om ons volk te versterken voor de groote taak die het in de toekomst te vervullen heeft Dit herderlijk schrijven heeft In natio- naal-sccialistische kringen een goeden indruk gemaakt. In tegenstelling met haar gewoonte, kondigt de Nationalzeitungte Essen, een orgaan van Goering, groote uittreksels af uit het schrijven en legt den nadruk op karakteristieke passages. Het blad zegt over het schrijven, dat dit het beste be wijs is, dat de houding van de nationaal- socialisten ten aanzien van de Katholieke Kerk is gewijzigd. Deze periode volgt op een tijdperk van politieken strijd en zelfs vervolging. Hitier zelf heeft den brief gunstig ont vangen en zou bevel gegeven hebben alle politieke processen tegen katholieken stop te zetten. Ook redenen van buitenlandschen po litieken aard zouden oorzaak zijn van de ze gewijzigde houding ten aanzien van de katholieken. Naar men verzekert heeft Mussolini de aandacht van den Leider er op gevestigd, dat het officieele anti-katholicisme nood lottig is en Hitier zou reeds verzekeringen hebben gegeven in deze richting voor het afsluiten van het Duitsch-Oostenrijksche aceoord van 11 Juli 11. Tenslotte hebben ook de anti-bolsjewistische verklaringen van het Vaticaan ten aanzien van Spanje, te Berlijn een diepen indruk gemaakt. De brief van de bisschoppen en de maatregelen van den Leider zouden het einde beteekenen van den Kulturkampf welke in Duitschland heerscht sedert het aan het bewind komen van het nationaal- socialisme. IEBE9BBBÜSBB8BBBBBBSlKBBBBBBBB9IBBBBB9BBEBBEBBBBBEI9ÏBBSiSS9> i. De roode driehoek Rijsel-Robaais- Toerkonje was buitengewoon kalm in de periode van betaalde verlofda gen, tot groote ergernis natuurlijk van alle handeldrij venden. Het zal inderdaad niemand verbazen dat de meeste arbeiders de wijk naar Vlaan deren namen, waar ze ten minste goedkoop en prettige vakantie kun nen doorbrengen, spijts veie pogin gen die van hoogernand aangewend werden om de verlofgangers op eigen bodem te nouden kon men in vrij wel ïeuere straat inschrijven voor ae dageujusene autoritten naar De Pan ne, oostenae tot Blankenberge toe. Niemand kan het aen Franscne ar beiders euvel neineu aat ze hun be taald verlof elders uoororengen, maar voor het Nooraen, voor net nijverige Noorden is het alleszins een B lige klap. Ontzettende soim.. i._ men aldus den weg naar liet u ui ten- land, en voor stiel doeners is het an- I ders ai niet buitengewoon uitei es- sant, zoodat velen nu eenvoudig weg ook vakantie mochten nemen, maar voor hen een gedwongen vaKanue, zonder soldij. Dat betaald verlof heelt trouwens nog aanleiding gegeven tot kleine, huiselijke dramas. Zoo hoorden we van een nijveraar dat hij verplicht geweest was een aanzienlijke som te leenen om zijn personeel vooruit te kunnen betalen. Hij had aldus 54.000 fr. opgehaald om zijii werklieden 8 dagen betaald ver lof te geven, en had tevens de ver plichting aangegaan eenzelfde be drag te storten bij hun terugkeer, anders zou zijn personeel in staking gaan. Feitelijk moest hij 162.000 fr. aan loon storten vooraleer zelf een cent te kunnen oprapen. Het betaald verlof is een prettige verbetering voor de werküeden, die nu ten minste, net als de eerste de beste kapitalist, enkele dagen vrij van zorgen kunnen genieten. Het doet echter vrij onbehaaglijk aan dat naar de modaliteiten niet eens omgezien wordt. Den patroon wordt eenvoudig het mes op de keel gezet. Een beetje meer verstandhouding tusschen werk gevers en werknemers zou volstrekt niet schaden. Om dergelijke kleinigheden be kommert zich het Volksfront niet. Indien het erin slaagt de reusach tige werkmassas achter zich te krij gen is het voldoende. De kommunis- ten zullen wel voor de rest zorgen. Het is inderdaad onbegrijpelijk dat men in het Noorden, zooals overal trouwens, het werkelijke doel van het konimunisme uit het oog verliest. Het Volksfront in Frankrijk groe peert toch op zijn minst communis ten, socialisten en radikalen. En de radikalen waren toch hoofdzakelijk kleine handelslui, cafébazen, rente- nierkes en dergelijke burgerij. Welnu, hoe paradoksaal het ook klinken mo ge de grootste propagandisten voor het Volksfront zijn de kommunisten. Zij geven den toon aan, de anderen volgen. En al die brave radikalen die zelfvoldaan hun aperitief nemen 's voormiddags en 's avonds een uit stapje wagen met hun Renaultje of hun Citroën laten zich doen. Loopt eens even een kijkje nemen rond het station of aan de place du théatre te Rijsel, en daar kunt ge u overtuigen van de groote populariteit van het Volksfront, bij menschen waar ge het nu juist niet verwachten zult. Psychologisch is het wel begrijpe lijk. Er is immers altijd een heele klasse klim-burgerlijke menschen die zich heusch om de problemen van den tijd niet bekommeren en eenvoudig meedoen met de regeeringsmeerder- heid, ze weze nu van rechts of van links. Daarbij moet ook gezegd wor den dat de deflatie-politiek van de vroegere regeeringen de arbeidende klasse stelselmatig verarmd heeft en de duurte tot aan de spits dreef met het nardnekkig vastklampen aan de goudpariteit van den frank. Maar is men nu van het eene uiter ste in het andere niet gevallen? Het paradijs op aarde minimum werk voor maximum loonzijn slag woorden die door propagandisten in comfortabele koffiehuizen uitgeba zuind worden. Het zijn trouwens al tijd kommunisten die den toon aan geven. Met dergelijke onverantwoorde leuzen heeft men bij de werkersmas- sas immer sukses. Men kan zich al leen afvragen welke ten slotte het uiteindelijk resultaat zijn zal. Het is duidelijk genoeg dat de jong ste sociale hervormingen en verbete ringen siechts tijdelijk sussend kun nen inwerken. Straks worden nieuwe hervormingen afgedwongen, altijd on der de leuze het paradijs op aarde En wie zou hieraan geen gehoor ge ven, die dag in dag uit hard werken moet om een karige brok brood te verdienen. Het is een verleidelijke in zet voor de arbeidersmassa, die stil aan meegesleurd wordt in de neve lige kommunAtische toekoinstdroo- men, maar lie: ioopt fataal uit op een bolcheviseerii-g v„n het land, want ten slotte kan ae patroon niet meer toegeven. Dan komt het tot sociale konflikten met de sovjets tot eindre sultaat. Op dit oogenblik worden de sociale kwesties op zak gestoken omdat de politieke horizont veel zorgen baart. De kommunisten beter dan wie ook beseffen dat het lot van Europa in de toekomst van het bolchevisme in Spanje uitgevochten wordt, zij het dan ook door een afschuwelijke broe dermoord. Daarom hebben hun pro pagandisten het thans hoofdzakelijk over het antifascistisch front waar over we straks uitweiden. In de veronderstelling nu dat de internationale politiek rustig weze of genadig voor de Volksfronten, mag men zich toch afvragen of de bolche- viseering van hun land dan zoo voor- deelig wezen zou voor de Fransche arbeiders. Feitelijk wordt deze vraag niet eens gesteld. En wie zal het den arbeiders kwalijk nemen wanneer ze de leiders volgen die hen in een om mekeer 20 a 30 meer loon geven, de 40 uren week en 14 dagen betaald £LF* ZIE VLRVC'LG HIUT1NÉVZK3. Voor onze Brusselsche filmjournals die zich actualités noemen, is Vlaande ren nog altijd een vreemd land. In geen enkel filmjournal is één meter film over de grootsche 17' Ijzerbedevaart te vinden! En het is niet dat de Brusselsche fi'mpers het niet wist. Op 12 Augustus dus elf dagen vóór de Bedevaart, schreef het Be- devaartsekretariaat nog persoonlijk aan de drie groote actualiteltsfirmas te Bru'sel, om hun attent te maken op de grootsche gebeurtenis en hun alle hulp toe te zeggen voor eene gebeurlijke opname. De eene firma antwoordde heel flegmatiek dat zi] instructies vroeg te... Parijs; de andere dat ze «elders» benomen was... (voorze ker te Dinant bii 't monument van de Fu rore Teutonlca?!) Wat wordt Vlaanderen toch prachtig bediend voor ziin Vlaamsche enten!.., Want in onze Vlaamsche cinemas ziet men nooit of heel uitzonderlijk, zelfs reen paar meter echte Vlaamsche filmreporta- ge. Zoolang Brussel dat in handen houdt komt er niets van in huis en cinema uitbaters, zoowel als publiek zijn lam en laks en reageeren niet of bitter weinig op zulk een ellendigen toestand. Wel zullen zij achteraf eens zuchten, maar zoolang het daarbij blijft komt er niets van in huis. Het publiek zou algemeen en weken lang schriftelijk bij de cineman'tbaters moeten eischen en protesteeren. Die zul len het dan wel voortzeggen en de klach ten overmaken. Meer dan ooit moet uw leuze zijnf geen Vlaamsche actualiteiten, geen cen ten En nu voor de 17' Ijzerbedevaart! Deze werd door de zorgen van het Bedevaart- kom'telt op bijzondere wüze opgenomen. De film, die eene 460 meter lengte heeft, geeft een trouw beeld van gansch het ver- loon der plechtigheid. Een weelde voor oog en geest! Indrukwekkend en grootsch. De film is onmiddellijk beschikbaar. Wie zal de eer hebben hem eerst af te rollen? En wie volgt daarna? Aan U, Bedevaarders, van uw cinema houder té eischen dat hij TTW gehenrtenls (die ook heel Vlaanderen beroerde) in uw cinema on het witte scherm brenge. Alle inlichtingen on het Sekretariaat der «Bedevaart naar de Graven van den IJzer», Maria Doolae^hestraat, 35b, Diks muide. Telefoon Nr 240. IflaflaflaSBBBSBBSBBaSBaaBBEBBK TE JONKERSHOVE Op Donderdag 17 September, zal ros dorp de eer hebben Monseigneur den Bis schop te mogen ontvangen, die onze pa rochiekerk zal komen plechtig toewijden. Die schoone plechtigheid zal beginnen 's morgens cm 9 uur. 't Is wel te hopen dat de talrijke Jonkershovenaars, die weg zijn naar den hommelpluk, dien dag zul len weer thuis zijn. MBBaBBBBEBBassaBBSEBBBBaBü'^ TIEN BALLONS. WAARONDER TWEE BELGISCHE, ZIJN VERTROKKEN Zondag namiddag hadden te Warschau de vertrekken plaats van de ballons, die deelnemen aan den Gcrdon-Bennettbe- ker, in volgende orde: 1. «Maurice Mallet» (Frankrijk). Lood sen Dollfus en Jacquet. 2. (14 De Abril» iSpanje). Locdsan: Nunez en Roche. 3. Belgica(België). Lcods'n- De- muyter en Hofmar.s. 4. Sachsen(Duitschlar.d). Loodsen: Bertram en Schubert. 5. «Zurich» (Zwitserland). Loodcen: Tilger.kamp en Bch'c. 6. Warszawa II» (Polen). Loodsen: Hynck en Jartik. 7. «Bruxelles» (België). Lccdser.Quer- sin en Van Schelle. 8. Augsburg(Duitschland). Lood sen: Gcetze en Lohmann. 9. Polonia(Polen). Loodcn: Bur- zyn-ski en Pomaski. 10. Lopp(Polen). Loodsen: Janus» en Brenk. De opstijging van een der favorieten Beigica bestuurd door De Muyter. Vrijdag noen waren nog geen defini tieve uitslagen gekend. Een «ge bailors waaronder de Bruxellesen de Augs burg een der gevaarlijkste mededinger» vl aren reeds gedaald. Van de Belgica had men nog geen nieuws. IHaBBBBBBBBBBaaBEfiBBBBBBBBBBH verlof. De massa volgt diegenen die hen reeds een stuk hemel op aarde gaven en die bovendien nog de rest van den hemel beloven. Het Volks front nanteert de propaganda up wonderbare wijze. Ga eens te Rijsel Salengro laken of Lebas te Robaais Het zal U kwalijk bekomen. Het ver trouwen in de leiders is eenvoudig weg blind. Zoo zal ook het volgen blind zijn zoowel op politiek als op sociaal terrein. En dat men zich hierover geen illusies maakt moge blijken uit een zeer pittig maar ka rakteristiek tooneeltje dat zich af speelde in een van de vele koffie huizen in de buurt van het station waar politiek en clandestine wed denschappen op paardenkoersen sche ring en inslag zijn. Want dit is ten slotte nog eigenaardig dat menschen die betaald zijn om Vive le front populaire te roepen aan de schenk- bank, als eenige bijverdienste in het geheim grof geld spelen op vlucht- zoowel als op drafkoersen, en hun vakantiedagen doorbrengen... in het aristouratische Oostende. ('t VervolgU

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1