MUSSOLINI EN HITLER REIKEN MEKAAR DE HAND Verzet iagera eSe vsrmafmq van militaire lasten IN ONS LAND ALLERHEILIGEN ALLERZIELEN Na het Socialistisch Kongres RiX-E?etocgi9ig S3 Brussel hoU een Btaiitt vsrlesp Gratis E KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT SOCIALISTISCHE DUBBELZINNIGHEID BELANGRIJK BERICHT WE ZENDEN ONS BLAD De Krypte van den IJzertoren kosteloos toegankelijk op Allerheiligen en Allerzielen alsook op 11 November DEGRELLE en enkele andere Rexisten Ingerekend IN DE KAMER Collectieve eeredienst vandaag voor j] Gods beste dienaren en ook onze beste vrienden. Ware vrienden, niet als op de wereld, heden zit gij in tun mouwe en morgen in hun neuze. Dagelijks viert men een of meer heiligen, maar heden nemen wij ze in blok. Fn hun feest prijkt daarom hier boven in blokletters: Allerheiligen. Het was in 610 dat Paus Bonifacius de IV de stoffelijke overblijfsels der I ontelbare martelaren uit de Cata comben deed halen om ze op de al taren te plaatsen. Dat is de weer haak van God die niet laat met zich lachen; die de kooplieden uit den tempel joeg kan er ook de afgoden verjagen. Zij werden geplaatst in het Pan theon, den heidenschen tempel tot Basiliek gewijd. In revolutietijd ge beurt het tegenovergestelde. Acht en twintig praalwagens ver voerden die schatten met luisterrij ken stoet; het katholiek Rome her stelde de oneer van 't oude Rome die ze vermoord had. En de tempel van alle goden, t.t.z. aller demonen werd de tempel aller heiligen. Vandaar is uitgegroeid het oekumenlsch feest van 1 November. De zaligen, herauten der eeuwige Lente, openen voor ons heerlijke ver ten. FAMILIEFEEST Het is een groot familiefeest. De H. Kerk is een moeder die al haar hinders eert. Om de Kerk te kennen en haar geschiedenis, beziet de hei ligen, leest hun leven. Hoeveel zijn er niet thans heden in jubel en triomf die met ons ver bonden zijn door stam, geloof en familiebanden. Naamlooze helden. Schoonheidspri j zen Is er één christelijke familie in Vlaanderen die daarboven geen ver tegenwoordigers heeft als voorouders of naastbestaanden? Als we ons ver gelijken met deze grootmoedige hei ligen voelen wij ons klein, wij heb ben maar een hert lijk een suiker- boone. Symbolisch viert de liturgie met visioenen uit den Apocalypse. Vier en twintig grijzaards met gou den kroon; profeten en apostelen. Vier gevleugelde wezens; de vier evan gelisten. En tusschen den Eeuwigen God en die assistenten verschijnt het Lam. De kronen vallen voor den troon van 't Lam en de wierookvaten wor den geslingerd en allen zingen in koor: «Gij hebt ons vrijgekocht voor God in uw bloed, Heer, uit eiken stam, taal, volk, geslacht en Gij hebt ons het Rijk gemaakt. Billioenen engelen zingen: «Aan 't geslachtofferde Lam zacht, godheid, wijsheid in der eeuwen der eeuwen! «En ik zag», zegde St Jan, «een ontzaglijke menigte die niemand kon tellen. Met palmen wuivend en zin gend: Heil aan God die zetelt op den troon, en heil het Lam.».» De heiligen wenken. Zij hebben den cursus gevolgd en in praktijk gesteld den leergang der acht zaligheden. Allerheiligen is als een prijsuitdeeling voor de laureaten hierboven. Eere aan God den stichter van alle heiligheid. Glorie aan Chris tus, de kroon aller heiligen. De wereld baart dichters en ge nieën, uitvinders en ontdekkers. De aarde brengt milliardairs voort, ve detten, sporthelden, filmsterren maar geen heiligen. Hemel, aarde en vagevuur zijn ver bonden door de gemeenschap der heiligen, federale staat, met de ware solidariteit. De pathetieke klachten uit Job ko men met de grootste uitboezemingen IBIEiaSlIBBBSEXBBBflBSSBBSflBMl: van betrouwen overeen in 't officie der dooden, den avond voor Aller zielen. O God, wien het eigen is altijd ver giffenis te schenken en bermhertig- heid te toonen, heb medelijden met onze afgestorvene broeders en zus ters. Christenen herdenkt uw overlede nen. De dooden wenken. A. B. IBEBBBBBBBflBBBflBBflBBflBBB riet jongste Kongres der Belgische Werkliedenpartij, waartoe ook de bur gerpers toegang had, mag wel eens nader gekommenteerd worden, om- lat tal van dubbelzinnigheden er op fen voorgrond traden. Blijkbaar be staan er in de socialistische partij s.herpe tegenstellingen, die welis waar voorloopig door de partijtucht gestuit worden, maar die in de toe komst wel meer zorg zullen nood zaken. Het is begrijpelijk dat zoowel de bini.uilandsche als de buitenland sche politiek grondig besproken wer den. De socialistische partij zit na tuurlijk in allerlei moeilijkheden ver strikt waarvoor ze moeilijk een uit weg kan vinden. Ze is onvoorwaar delijk gekant tegen de Vlaamsche Nationalisten en Rexisten, die naar ze beweert, naar een diktatuur stre len wat trouwens door beide par tijen formeel gelogenstraft wordt. En anderzijds staat ze met haar bo reling, het kommunisme, die flink op groeit, en die ze toch moeilijk ver- loxhenen kan. Iedereen weet toch dat het kommunisme eerst en vooral naar de diktatuur van één klasse streeft. Wat moet de socialistische partij nu doen? Ze heeft een zeer handige uitweg gevonden. De socia listische partij steunt de regeering. Al wie mee steunen wil is welkom. Ook de kommunisten. Zoodat de facade gered is. De vijand van het socialism is niet meer het kapitalism, noch de bourgeoisie. Vijand is alwie de re geering bekampt. Wat het socialism jaren aan een stuk aanbeden heeft wordt nu ver brand. Stelselmatig hebben de sccia- listen de regeering bekampt en on verbiddelijk bestreden. Nu zitten ze erin met hun vijanden van vroeger, en v;ie op deze regeering kritiek uit brengt is vijand des volks. Als besluit hiervan geldt dat het kommunisme niet bestreden zal wor den, vermits het ongetwijfeld een welwillende onthouding zal voorwen den. Voor de rest blijft het volko men vrij te werven, te propageeren en zich te ontwikkelen. Voor de so cialisten is dit feitelijk zonder be lang. De H. Vandervelde verklaarde trouwens openhartig dat hij het kommunisme vóór het fascisme ver koos. Voor de toekomst is dit van hoofdzakelijke waarde, vermits het Wel voor iedereen duidelijk is dat de politiek zich snel ontwikkelt. Wie geen socialist is, is natuurlijk fascist. Nu weten we dat de Heer Vander- Velde ais nummer één het kommu nisme zal verkiezen. Hiervoor kreeg hij wel een bolwassching van zijn Partijgenoot, den Heer Spaak, Mi nister van Buitenlandsche Zaken, maar deze afstraffing is van louter taktisehen aard. Trouwens met den Heer Spaak is het wel een eigenaar dig geval. Vroeger was hij revolution- nair, dreigde met afscheuring, gaf 6ea eigen orgaan uit en sedert hij Minister werd, is hij een voorbeeld taworden van officieele deugden. Op het kongres verdedigde hij warm den katholiek Van Zeeland, die vroeger h)ch vice-gouverneur van de Natio nale Bank was, alsook zijn andere katholieke en liberale kollegas. Het is h'J juist alsof de drie partijen voor ?5uwig verbonden zijn. Dit is natuur- 'ik niet het minste beletsel om zich 'n provincieraden en gemeentekolle- hardnekkig te bekampen. jBe Heer Vandervelde zei op het ?°'Vgres dat er buiten fascisme en •°mraunisme nog een andere vorm J5i Hiermee bedoelde hij natuurlijk anti-godsdienstige Volksfront in Frankrijk. Want de socialisten zijn toch geen zulke schaapjes om zich voor goed met de «kaloten» te verbin den zondèr hoop op een uitsluitende Volksfront-koalitie. En indien het nu werkelijk aldus wezen moest, waarop wachten de katholieke mandataris sen dan om vandaag de schoolkwestie te regelen. Als zij van zin zijn van voortaan met de liberalen en de so cialisten te regeeren, kunnen ze zeker dit wel bekomen. Aangezien de regeering Van Zeeland onmisbaar is, verwachten we in de eerste dagen de definitieve regeling van de school kwestie. Helaas! voorbeelden uit de provincie- en gemeenteraden laten ons hierover geen illusies. De Heer Brunfaut verklaarde trou wens onomwonden dat de socialisten aan de kommunisten de broederhand moeten reiken: Aan duidelijkheid liet dit niet te wenschen. Het socialisme is van nature uit tegen de godsdienst. En als ze thans naast de katholieken zetelen is het enkel en alleen in afwachting van beter... En beter is het uitsluitend linksche Volksfront, made in France. De Heer Vandervelde, die buitenge woon openhartig geweest is, ging er prat op eerst en vooral socialist te zijn. Hij is dus NIET in de eerste plaats Minister des Konings in dienst van de volksgemeenschap. Hij is al lereerst socialist. En als socialist be tuigt hij zijn sympathie aan de Spaansche kommunisten. Daarna als Belgisch minister aanvaardt hij het verdrag om geen wapens te leveren. Als dit geen dubbelzinigheid is! De partij vóór alles. De rest daar na. En daar de Heer Vandervelde op nieuw algemeens voorzitter der so cialistische partij geworden is, onder lijnt dit duidelijk de mentaliteit der heele partij. Vóór alles socialisten! Of hiermee de noodige eenheid in een regeering mogelijk is, is een andere zaak. Partij partij partij is niet gelijk aan een wezenlijke, gebondene, waarachtige Volksregeering. De militaire kwestie werd ook op het kongres verhandeld. Ook hier was de toon niet eensluidend. De socialis ten houden er trouwens eigenaardige meeningen op na. Van volbloed anti militaristen zijn ze zeer vaderlands lievend geworden... sedert Hitier het socialisme uitroeide en sedert Frank rijk met Sovjet-Rusland verbonden is. De groote gezinnen moeten zich geen illusies maken. Het socialisme is onverbiddelijk tegen de begunstiging der groote gezinnen gekant. Wallonië contra Vlaanderen. Voor de socialis ten is iedereen gelijk voor de wet wanneer het gaat om soldaatje te spelen. Zelfs Vlaamsche Nationalisten en Rexisten maken hierop geen uit zondering. Daarbuiten echter dient TEGEN hen de gelijkheidswet gericht te worden. Een materialistische leer als het socialisme kan natuurlijk de zedelijke waarden van de talrijke groote huisgezinnen niet erkennen. Een gunstige uitzondering maakte de federatie van Aalst die scherp tegen de verzwaring der militaire lasten opkwam. Herman Vos, de overgeloopen na tionalist, sprak over de noodzakelij- heid der kultureele zelfstandigheid van Vlaanderen. Waarop dit praktisch neerkomt weten we niet. En het zal alleszins zonder hoop op verwezen lijking zijn, want de Waalsche haan tjes kraaien in de partij het luidst. Als bliksemafleider tegenover het groeiend Vlaamsch verzet is het ech ter niet slecht gekozen. Ook de buitenlandsche politiek gyr ZIE VERVOLG HIERNEVENS. MUSSOLINI, Dictator van Italië, CIANO NAAR BERLIJN Graaf Ciano is naar Berlijn gereisd Hij is de schoonzoon van Mussolini en ook Minister van Buitenlandsche Zaken van het Italiaansche keizer rijk. Het zijn niet de merkwaardig heden van Berlijn die hem aangelokt hebben tot de reis. Doch in opdracht van zijn schoonpapa is hij een praat je gaan houden over de zaken waar in Italië en Duitschland op buiten- landsch politiek gebied een eensge zinde houding kunnen aannemen. Uit de gevoerde besprekingen, zoo heet het, is geen geschreven verdrag voort gevloeid. De Duitsche en Italiaansche regeeringen zijn alleen overeengeko men, zich op dezelfde wijze te ge dragen tegenover zekere internatio nale politieke vraagstukken. Dit werd schriftelijk bepaald. Of dit dan ten slotte hetzelfde niet is als een ge schreven accoord? Wat er juist beslist werd hebben we maar moeilijk kunnen achterha len. Van weerszijden heeft men al leen maar laten ruchtbaar maken wat men toilde kwijt zijn en nopens zekere vraagstukken zijn de uitlatin gen tegenstrijdig. Toch is hetgene we kennen belangrijk genoeg om er de volle aandacht op te vestigen en ze kere gissingen kunnen de gegevens nog merkelijk verduidelijken. De voor naamste punten waartegenover een houding werd aangenomen zijn de volgende: de mogelijkheid om een nieuw Locarnopact te steunen en bij te treden, de Volkenbond, de weder- zijdsche belangen en politieke oog merken in het Donaubekken en voor namelijk in Oostenrijk, het koloniale vraagstuk, de Spaansche burgeroor log en de strijd tegen het commu nisme, enz. LOCARNO Volgens de eerste mededeelingen schenen beide landen bereid te zijn om toe te treden tot een nieuw Lo carnopact. Het aantal deelnemers mocht echter niet verhoogd worden en de verplichtingen van de Staten die mede onderteekenen moesten dui delijk omlijnd worden. Wat in deze tamelijk vage woorden bedoeld werd, kunnen we ongeveer opmaken uit hetgeen we reeds vroeger vernomen hebben. Duitschland vooral, wil niet dat Rusland zou deelnemen aan de besprekingen en het wil in ieder ge val niet dat een westelijk Locarno pact zou uitgebreid worden tot een Oostelijk pact. Tegenover Sovjet-Rus land wil het zich hoegenaamd niet verbinden. In het Locarnopact zou het verder bepalingen willen doen In- lasschen waardoor Frankrijk zich niet meer verplicht zou achten het mili tair verbond met Rusland na te leven. Anders zouden Duitschland en Ita lië groote voorstanders zijn voor een vier mogendhedenpact dat op nieuwe grondslagen zou opgebouwd zijn. Duitschland zou met Frankrijk een niet-aanvalspact sluit en dat gewaar borgd zou zijn door talie en Enge land, terwijl Italië er: Engeland het zelfde zouden doen h n opzichte van mogelijke geschillen in de Middel- landsche Zee, waarbdan Duitsch land en Frankrijk de waarborgende mogendheden zouden zijn. Naderhand echter schijnen beide landen volledig de mogelijkheid van een vier mogendhedenpact te hebben laten varen, waarschijnlijk omdat ze geen kans zien hun opvatting te doen deelen door Frankrijk en Engeland. In Engelsche politieke kringen im mers schijnt men re ds sedert ver schillende weken een nieuw Locarno pact te hebben opgegeven. Misschien wenschen Italië en Duitschland te wachten vooraleer zich definitief uit te spreken, totdat de binnenlandsche verhoudingen in Frankrijk zich zul len gezoijzigd hebben, en het Congres van de radicaal-socialisten te Biar ritz, waar de incidenten gewezen heb ben op een verschuiving naar rechts, zullen hier wel van groote invloed zijn geweest. HET OOSTENRIJKSCHE VRAAGSTUK Een van de meest kiesche punten in de besprekingen is ongetwijfeld het vraagstuk van Oostenrijk geweest. Het is immers bekend, dat dit de stronkeisteen is geweest die een de finitieve toenadering tusschen de twee landen in den weg heeft ge staan. Eerst door het tot stand ko men van de Duitsch-Oostenrijksche overeenkomst onstond er een opkla ring in de wederzijdsche verhoudin gen. Nu schrijft de Popoio d'Italia dat geen van beide landen zal dul den dat een vreemd land zou trach ten ruzie te stoken tusschen Duitsch land en Italië nopens het Oostenrijk- sche vraagstuk. Verder werden enkele schikkingen getroffen betreffende de respectievelijke economische belangen in het gemeenschappelijk buurland. DE VOLKENBOND EN HET KOLONIALE VRAAGSTUK Tegenover de Volkenbond zullen Italië en Duitschland voortaan een CIANO Schoonzoon van Mussolini, Italie'g Minister v. Buitenlandsche Zaken. HITLER, de Duitsche Rijksfiihrer, negatieve en afzijdige houding aan nemen. Voor Duitschland is dat be grijpelijk. Dat land is immers geen lid van de Volkenbond. De toestand van Italië echter is er een geheel an dere. Het blijft lid van de Volken bond, niettegenstaande het herhaal delijk dreigde er uit te trekken, naar aanleiding van de Abessynische oor log. Mogelijk zoekt het langs die zijde nog een steunpunt met de vroegere Fransche vriend. Anders heeft het geen zin dat Italië met een negatieve of afzijdige houding nog lid zou blijven van het Ge- neefsche instituut. Door deze ver klaring wil Italië aantoonen dat het niet accoord gaat met het Volken bondspact, dat geleid heeft tot de sanctiemaatregelen. Duitschland van zijn kant zal nooit het pact erken nen zoolang de laatste bepaling van het verdrag van Versailles erdoor verdedigd wordt en onder ander zoo lang de Duitsche koloniale eischen niet erkend worden. Door Duitschland hierin te steunen verdedigt Italië zijn Abessynische zaak. Naar aanleiding van het bezoek van Graaf Ciano heeft Duitschland de verovering van Abes- syni'è door Italië erkend en Italië van zijn kant heeft beloofd de Duitsche koloniale eischen te zullen steunen. SPANJE EN HET COMMUNISME Tegenover Spanje bereiden de twee landen zich om de regeering van Bur gos te erkennen. Dat zal waarschijn lijk gebeuren van zoohaast Madrid zal ingenomen zijn, dan zal het im mers de regeering van Madrid zijn die ze zullen erkennen. Tegen de op richting van een Katalaansche Sov jetstaat zullen ze zich hardnekkig verzetten en ze in ieder geval nooit erkennen. Ze zullen ernaar streven de Europeesche beschaving te redden van de communistische besmetting en hardnekkiger dan ooit zullen ze tegen het roode gevaar strijden in gemeenschappelijk overleg. Eindelijk schijnen al deze punten van overeenkomst gesteund te zijn door wederzijdsche economische voor deden, die in een nieuw handelac- coord zullen bevestigd worden. Het intense goederenverkeer tusschen bei de landen tijdens de periode der sanc ties, is achteraf geleidelijk vermin derd en door de devaluatie van de lira, werd de Duitsche invoer in Italië bijna totaal lamgelegd. Door voor keurtarieven zal waarschijnlijk Italië de Duitsche economie zooveel moge lijk tegemoettreden. Verboden nadruk.) ROSKAM. IBBEiBEXBSaBBBBBfcBEiBBBflBSBS:. IBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBflBEBBBIBflEBBBSBlBBBEBXSBBIBSEBaEBEBI DE BETOOGING DER OUD STRIJDERS TE BRUSSEL OP ZONDAG 25 OKTOBER L. L. DE OUDSTRIJDERS DEFILEEREN VOOR DEN KONING OP DE PALEIZEN PLAATS. We dringen nog aan bij alwie ten onzen bureele begeert inlichtingen te geven of te vragen nopens aan kondigingen, dit te willen doen 's morgens tusschen 8-12 u. 's namiddags 13-19 u. Tel. Poperinge N' 9. Buiten die uren-kunnen we moeilijk per telefoon aankondigingen opne men of inlichtingen geven; ook niet 's Zondags namiddags. <BBBBBIia«aHflüaa2il2&èj42nBB» kreeg haar beslag. Doch hierover ln een afzonderlijke bijdrage. Samengevat was het kongres op binnenlandsch gebied een vat van tegenstri j digheden We onthouden alleen de regeering Van Zeeland is onmisbaar Rex en V.N.V. moeten kapot het kommu nisme dient zacht behandeld te wor den de militaire lasten hoeven ge stemd en ook voor Vlaanderen mag wel iets gedaan worden. Over het plan, niets dan het plan, het plan aan de machtgeen gebe nedijd woord. Blijkbaar een kleine vergetelheid. TREKKING BINNENLANDSCHE LEENING 1932 Zaterdag bad de 56" trekking plaats van de Binnenlandsche Leening (met lo ten) 1932. Reeks 207.433 wint 250.000 frank. De drie en dertig volgende reeksen zijn betaalbaar met 25.000 frank: 102.976 105.568 106.365 106.994 142.751 150.193 153.916 168.739 168.954 169.055 172.728 184j467 193557 194.928 196.159 201.649 206.298 209.992 211.542 215.577 220.812 226.013 227.284 238.547 251.187 254.365 258.963 261.292 270.349 277,700 287.572 293.552 295.777 Elk nummer van de uitgetrokken reek sen heeft recht op 1/10" van de onder scheidenlijk toegewezen premie. IBBBBBBBBBBBBBBB4BBBBBHBBBBB! in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie I ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- nes te, Drukker, Poperinge, de som van 3,20 FRANK. Voor Het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 7,20 fr. Uit Amerika: 10,80 fr. Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen, zal de krypte van den IJzer toren te Kaaskerke (Diksmulde) evena'; verleden jaar, kosteloos oegankelijk zijn op Zondag 1 en Maandag 2 November, alsook op Woensdag II November, herden king van den Wapenstilstand. Op die II November-dag zal te 11 uur, de jaarlijk- sche zegening plaats hebben van de IJzer- graven onder het lulden van Nele en het ruischen van gewijde orgelmuziek. In de krypte zal Adv. M. Bulckaert eene toe spraak houden namens het Bedevaartco- mité. Vooraf te 10 u., herdenkingsmis in de kerk van Kaaskerke. DE KATHOLIEKE GROEPEN van Poperinge, zijnde: BOEREN BOND, CHRISTEN MIDDEN STAND en CHRISTEN WER- KERSVERBOND, vergaderd in een geest van algemeene concentratie, eischen met klem de verwerping van het voorgestelde nieuwe mili taire statuut; besluiten deze motie mede te deelen aan de Pers en aan het Di rectorium der Katholieke Vlaam sche Volkspartij, opdat dit laatste onverwijld de Katholieke Viasm» sche Parlementsleden wijze op hun plicht tegenover hun Volk, dat eensgezind zijn afkeer voor alle verhooging van militaire lasten heeft betuigd; keuren van nu ten volle af alle Vertegenwoordigers van het Vlaam sche Volk die tegen den wil in hunner kiezers, gezegd militair sta tuut zouden stemmen. iB2flE3BBBBI93S9SBBBBBBBBB3BIDBBBSBBBBSBflSB3BBiiflBBBSÏILIIl;E:ül De Rex-concentratie die Zondag 11. te Brussel moest doorgaan, werd dus door ds Reg sering verboden. Degrelle verzette zich hiertegen en kondigde aan dat de Rexis ten toch naar Brussel zouden gaan om er hun betooging te houden. Niettegenstaan de alle speciale tremen afgeschaft wer den, kondigde Degreile aan dat er reeds 50.000 Rexisten te Brussel zouden toeko men den Zaterdag en dat zij dan, met dezen die nog den Zondag zouden toe komen met de gewone treinen en de Brus- selsche Rexisten, met wel 100.000 den Ko ning zouden gaan toejuichen. Hierbij moet nog worden gevoegd dat in veel plaatsen allen die maar meê wil den, zelfs een gratis reisje naar Brussel mochten maken om de Rexistische ran gen fe helpen versterken. Het cijfer van 100.000 werd op verre na niet bereikt en Zondag 1L mag ons in ziens wel als een slechte dag voor De grelle aanzien worden. DE GEBEURTENISSEN VAN ZONDAG TE BRUSSEL De troepen werden Zondag gecon signeerd te Brussel om desnoods in te grijpen. Belangrijke maatregelen voor het handhaven der orde werden door de over heden genomen en Zondag geleek Brussel wel in staat van beleg, danig talrijk waren politiemannen, gendarmen (te voet en te paard) en ook soldaten. Het regende bijna gansch den dag door. 's Morgens defileerden de IJsersoldaten voor den Koning. Talrijk waren de Rexis ten die plaats genomen hadden langs den weg van den optocht. Velen strekten de armen uit om den partijgroet te brengen en riepen nog Rex vaincra of Rex ter zege Bij het defileeren werden door enkele oudstrijders ook op zelfde wijze den groet gebracht aan den Koning. Er werd ook geroepen Leve de Koningen soms Weg met de RegeeringEen man trad uit de rangen van de oudstrijders om een smeekschrift aan den Koning te overhan digen. Een oudstrijder. Heer De Kerckhove d'Exaerde, 70 jaar oud, burgemeester van Beuzet, die zoo juist voor den Koning had gedefileerd, kreeg een beroerte en stierf. Toen de oudstrijders aan het Graf van den Onbekenden Soldaat kwamen, waren daar veel Rexisten toegestroomd, die al lerlei uitroepen uitten en het Naar Wijd en Zijden de Vlaamsche Leeuw zon gen. Veel oudstrijders beantwoordden de Rexistische uitroepen en groet. Enkele oudstrijders balden ook den vuist (de roode gToet). Na den optocht kwam het tot lichte rel letjes tusschen Rexisten en rooden. maar de bereden gendarmerie dreef de betoo- gers uiteen. De Rexisten trokken dan in talrijke groepen naar het plein der St Goedele- kerk. Na de Mis van 12 uur ging een ven ster van een der huizen van het plein open, Degrelle verscheen in het' venster en begon de menigte toe te spreken. Een Rex-vaandel wapperde breed uit een an der venster aan zelfde huis en de talrijke Rexisten juichten geestdriftig htm leider toe. De politie werd eerst overrompeld, maar charges werden dan uitgevoerd om de plaats schoon te vagen: De stem van Degrelle, alhoewel versterkt door luid sprekers, werd gedempt door de Rexis tische uitroepen en de kreten die van uit het plein opstegen. Een Rex-vaandel werd dan van uit het venster op de straat ge gooid en politie, Rexisten en rooden voch ten om het vaandel, dat gansch in flarden werd gescheurd. Degrelle kwam dan uit het huis gestapt, samen met enkele andere vooraanstaande Rexisten. Hij werd- onmiddellijk door de politie vastgegrepen en opgeleid, alsmede de Rexistische Volksvertegenwoordiger Knaepen. De aanhouding van Degrelle ontredder de grootelijks de Rex"-betooging. De Rexisten Carlos. Lermitte en Graaf de Grunne werden wat later ook aange houden. Bij zijn aanhouding liep deze laatste een zeer lichte verwonding op. Een duizendtal Rexisten waren dan toe gestroomd op de Groote Markt om de invrijheidstelling van Degrelle te eischen, maar met matrak en blanke sabel werden zij weldra door politie en gendarmen uit- eengeroffeld. Telkens groepeerden de uit eengeslagen Rexisten weer op andere pun ten en telkens werden zij- uiteengedreven door de openbare macht. Talrijke aanhoudingen van de meeste heethoofden werden gedaan. Naar ver luidt werden er in totaal 221 aangehou den, meestal Rexisten, maar enkele roo den. Een Luiksche Rexist, zekere Frère, schoot met een revolver naar een Socia list, een genaamde Lecloux, die geraakt werd in den bil. Frère werd aangehouden. Nadien werd hij ook uit de Rex-afdeeling van Luik gestooten. In den nacht werden dan bijna al.'e aangehoudenen in vrijheid gesteld. De grelle kwam vrij rond- 1 Mr uur van den nacht, toen alles weer rustig was gewor den. Hij achtte het noodig onmiddellijk een verklaring af te leggen aan enkele persmannen. Enkel twee aanhoudingen bleven ge handhaafd, namelijk deae van den Rexist Frère, en van een Socialist, Pierre Wer ner. De revolver en talrijke kogels die Frère in zijn bezit had toen hij naar Brussel toog, zijn in handen van het ge recht. Le Pays Réel» had in een eerste editie het ophefmakend nieuws vermeld dat Graaf de Grunne erg gewond werd in den nek door een sabelhouw en dat een Rexist was doodgeschoten en een erg gekwetst. Dit waren gelukkig enkel verzinsels. Graaf de Grunne liep maar een schram op in het gelaat en er viel enkel een gewonde, namelijk de Socialist Lecloux, geraakt door den kogel van den Rexist Frère. Daarenbuiten werden nogal veel klapp;- en matrakslagen uitgedeeld zonder v .1 erg. Onder dezen die een rammeling oplie pen dient de Heer Missiaen, Socialistisch Volksvertegenwoordiger van het Arrondis sement leper, vermeld. JONGELINGEN MET FLESSCHEN AMMONIAK Onder de jonge lieden die Zondag op het St Goedeleplein werden aangehouden, bevonden er zich twee leden van de Lé- gion Nationaledie in het hezit gevon den werden van elk een flesch ammoniak. Dit moesten zij gebruiken als gas om in het publiek te werpen. Hun aanhouding werd bekrachtigd en de sekretaris van de Legion Nationale van Brussel, alsmede twee andere legion- nairs, die hen flesschen bezorgd hadden, moesten eveneens den weg naar het ge vang nemen. Alles verliep dus betrekkelijk kalm. Ver van 250.000 Rexisten waren er geen 25.000 en het meerendeel waren heel jonge gastjes, zelfs nog niet stemrechtig. Voor Degrelle was het maar een flauw succes. Het paard van een gendarm is op de glibberige voetpaden uitgegleden bij het weg dringen van de betoogers. Om ook kennis te maken met onze voortreffelijke Purolpoeder voor een ideale huidverzorging, ontvangt U bij koop van een doos Purol van 7 Vi fr. tijdelijk een busje Purolpoeder gratis. I Purol is verkrijgbaar in alIeApotheken. ZITTING VAN DINSDAG In de Kamerzitting van 11. Dinsdag heb ben de Rexisten de kandidatuur van Rcm- sée verdedigd als voorzitter van de Ka mer!! Rcmsée kreeg dan ook S6 stemmen. Natuurlijk waren 't de nieuwe bondge- nooteade Rexisten die Romsée tot de waardigheid van Kamervoorzitter wil den verheffen! C. Huyemans, aftredend voorzitter, werd I herkezen met 124 stemmen. Borgmon vroeg tijd om met de nieuwe bendgenoo- ten de Rexisten in onderhandeling te treden; hij verdedigde Romsée als eer ste ondervoorzitter, maar ock die stem- ming viel hem niet meê, wart hij bracht het maar tot 39 stemmen, deze van Rex Inbegrepen. M. H. Marck (Chr. Dom.) be kwam terug het eerrte ondervoorzitter- schap, en M. Mund-leer (lib.) werd twee de ondervoorzitter. Borginon in naam van de Rexisten en VI. Nat. wilde Jean Denis (rexist) als sekretaris doen passee- ren, maar dat ging weeral niet. Om zich te wreken, trokken de VI. Nat. en de Rexisten eruit, dit onder het ironisch ge lach van de andere leden. Na al ^ie foimaliteitcn mocht de ouder domsdeken (M. Vouloir), die 75 jaar ge passeerd is, den voorzitterzetel af: .aan aan C. Huysinans. Deze huldigde M. Vou loir, en daarna werd door den voorzitter de nagedachtenis gehuldigd van Jos. Jacqmotte, van wien de voor itter getuigde dat Jacqmotte een vaardig debatter was geweest, een eerlijk man die nooit tekort gekomen is aan tie plichten der recht schapenheid. Vervolg op 2" blad). z0?fpAG I NOVEMBER 1938 «BIII!!|!l!!UililliUiillllL'illlllllli;iHllllllllllll.HHHi|IH;& «DE HALLE, I I Katholiek Weekblad van leper Bureel: j Boterstraat, 17, IEPER. j ABONNEMENTSPRIJS I VOOR I JAAR (per post) Binnenland 19.— fr. - Belgis''1 Kongo 40.fr. f| I frankrijk 40.fr. g Alle andere landen 60.fr. miüiiiinüiifliiiüiniiiitiiiiiiiiitmmwiiiinniiiil WEEKBLAD: 35 CENTIEMEN JAAR. N' 44. 1 TARIEF VOOR BERICHTEN: g H Kleine berichten per regel 1.fr. M H 2 fr. toel. v.ber. m. adr. t. bur. g§ Kleine berichten (minimum 4.fr. gf g Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. g Te herbalen aankondigingen: prijs op aanvraag, s g Annoncen zijn vooraf le betalen en g g moeten tegen den Woensdag avond E §f ingezonden worden. Kleine be- g g richten tegen den Donderdag noen. j ^MHimiiimiimniiiiinBtMMimMiwwiHiiiiiimtti i ukaniitiuiiK m Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperlnga Tel. Poperinge N' 9 Postcheckrekening Nr 155.79

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1