Sill of M0SC0U Er moet plaats zijn voor alle Katholieken DE MIUTAIBE KWESTIE Een stem uit Brabant De Stervende Illusies Vlaanderen op den Tweesprong 5e PresldeRtsverkSeziagen in de P.ï< van Aateriitf] IN ONS LAND örcafis Op Zondag 8 November VOLKSVERGADERING Sprekers: Prof. De Vleeschouwer Adv. Yandekerckhftve KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER VLAAMSCHE CONCENTRATIE dit nacr het wachtwoord van Z. Em. Kard. Van Roey op het Kongres van MecheSen GEEN EXCLUSIEVEN INTERNATIONAAL OVERZICHT, OORLOG AAN DEN OORLOG 20 fr. 40 centiemen KOLONIALE LOTERIJ IEPER Stadsschouwburg Vanden Peereboomplaats Welke zal de houding zijn der Vlaamsche Volksgemeenschap Namens de KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ Alle Katholieke Vlamingen daarheen! President Roosevelt haalt de overgroote meerderheid De 13-maandendienst verworpen in de Kamercifdeeiingen met 98 stemmen tegen 34 en 16 onthoudingen %0 ,SDAG 8 NOVEMBER 1936 iiiiwfflffliiiiiiiiniiiiiiHiiiiwinmwM'j DE HALLE Weekblad van leper Bureel: g0ter»traat, 17, IE PER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) ginoenl^nd 20.— fr. gelyi«cH Kongo 40.— fr. frankrijk 40.— fr. ^|]e andere landen SO.fr. UedfiPerkcn tijn verantwoordelijk voor hun artikels. HlüHilHIlUHtiniUUIMUlUifflHUliini 12 BLADZIJDEN: C-3 CENT. gRHWfwmtffffwiHiiiiiffEiiwwmmimi'vi'Wffnr =- I TARIEF VOOR BERICHTEN: I Drukker- Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinge TeL Poperiuge Nr 9 Pottcheckrekenlng Nr 155.70 H Kleine bench-en per regel 1.fr. 2 1 fr. tóel. v. ber. m. adr. t bur. S Kleine berichte- (minimum) 4.fr. g Ronwber. ea Bedank, (min.) 7.fr. j| Te herhalen aankondigingen prijs of» aanvraag, g Annonce» rijn voorst te betalen en 1 s moeten tc/rem tien Woensdag at ond j s ingezonden worden. Kleine be-j H richten tegen dea Donderdag noen J 1 ^ntitiitmummtMHsti^- attiiii—uriii. iiriututtBiatit ,vmr. Het is thans ons doel niet enkel de f:i)theid of de absoluutheid dezer jexistlsche verklaring te bevestigen „f te loochenen. We willen eens nader toezien of er in dit parool toch waar heid steekt, en zoo ja, hoe de kansen TOor Vlaanderen staan. Deze nieuwe wekroep, korts na de verkiezingen gelanceerd, luidt om zoo t? zeggen een derde phase in, in de grootsche propaganda van Rex. Steeds bleef de algemeene leuze: Rex ter zege; Rex vaincra! doch in de eerste periode gold het als bijtitel: <A bas les pourris»! Het tweede tijdstip was wel de verlenging van het eerste, doch er kwam bij dit lou ter negatieve afbreken gedurende den kiesstrijd de meer positieve uiteen zetting van het rexistisch program ma. En thans in het derde stadium stelt Rex ons zijn dilemma; Rex of Moscou. Er werd van katholieke zijde, door bezadigde menschen, geschreven dat het zeer gevaarlijk was 'n formule als d^e te lanceeren, omdat men door het acuutstellen van het probleem de geesten een onvoldragen besluit af dwingt, dat zonder overweging geno men, 'n ongewilden burgerkrijg kon uitlokken. Men beweert dus in an dere woorden en in bedekte termen dat die reclame van Rex nieuwe kom- immisten maakt! We zullen nu niet beweren dat dit oordeel van alle waarheid en ge grondheid ontbloot is, maar we mee- nen toch dat de menschen die ons dergelijke theoriën voorschotelen ook eens de keerzijde van de medaille mogen bekijken, en eens nagaan hoe het onophoudelijk geraas van socia listen en kommunisten over den bietebauw van het fascisme, aan de roode vrienden meer nadeel heeft be rokkend dan voordeel; dat de «ver dedigers der democratiedoor hun on verdragelij k-schi j nheilige houding vele Vlamingen voor 'n autoritair re giem hebben gewonnen. Immers, waar sommigen inzagen dat alle ver dediging' van de democratie slechts dienen moest om de verderfelijke, volksdoodende front populaire-men- taliteit binnen te smokkelen, daar hebben ze zich van die achterbaksche roode democraten kordaat afgewend, en zelfs verder de heele democrati sche theorie over boord geworpen, wijl ze in hun verontwaardiging geen onderscheid meer mieken tusschen 'n staatsvorm en de vertegenwoordi gers er van. Bijgevolg mogen en moeten we de zaken omdraaien en zeggen dat het socio-kommunistisch gestook fascis ten heeft gemaakt. (Wat niet wil zeg gen dat die menschen noodzakelijk rexist werden, want we gelooven niet dat Rex het fascisme specifiek ltaliaansch product zou willen im porteeren). Daarbij, wie kan het Rex verwijten dat zij het volk willen samenbundelen in hun combatieve formaties om te vechten tegen het kommunistisch ge vaar? En dit gevaar is niet minder drei gend en werkelijk geworden omdat de Heer Van Zeeland naief weg beweerd heeft dat het land van het kommu- nisme niets te vreezen had. Integendeel, de werkelijk-oproerige massa van het land, voelt zich, spijts de verklaringen van den eersten mi nister, door de regeering gesteund of ten minste niet gehinderd. En hoe kan het anders wanneer de anti nationale socialisten de meerderheid vormen van een regeering van na tionale concentratie? Het klinkt zelfs als 'n beleediging voor de thans heerschende meeningen in het land, en 'n parlementaire truc als de her kiezing van de heer Huysmans tot voorzitter van de kamer, verandert deze gedachtenstrooming niet. Aan den overrompelenden groei van een groot idee ontkomt ten slotte nie mand, en waar er twee wervende ge dachten broeien die recht tegenover elkaar staan, daar volgt noodzakelijk de strijd om de bovenhand, en het is stupied en onbegonnen werk deze beide dingen te willen verzoenen. Welnu in ons land bestaat er 'n dergelijke tweeledigheid en ze wordt met den dag scherper afgelijnd. Het komt er dus op aan resoluut kleur te bekennen. Socialisten en kommunisten, en ook Wel soms de kristelijke democraten, geven het voor alsof de strijd zou gaan om democratie of fascisme, maar dit is larie! De ware tweesprong be staat in de roode revolutie of da na tionale evolutie, de antigodsdienstige mentaliteit of de katholieke geest, antinationale dictatuur of nationale orde. Bijgevolg: Rex of Moscou? Laten we nogmaals realisten zijn en aan Caesar geven wat aan Caesar toekomt. Rex heeft 'n belangrijk ge deelte van ons volk voor zijn ideolo gie gewonnen. Zijn levensbeschouwing is streng antimarxistisch. Dus kan het de massas doelmatig opleiden tot mi litanten tegen het bolchevisme. Maar ieder katholieke Vlaming marcheert niet onder de vanen van Rex, en daarom mag dit laatste zich het monopool der antisovjetactie niet ilBBEBBBBBBSSBaBBBBBI toeëigenen. Ook het V.N.V. en de K.V.V. hebben in Vlaanderen hun woord te zeggen en dit woord is even belangrijk als dat van Rex. We heb ben hier ten andere voor drie weken duidelijk aangetoond dat deze drie formaties de gezonde volkskrachten moesten bundelen en zooveel moge lijk op dezelfde strijdmotieven moes ten africhten. Dit geldt in de eerste plaats tegen het roode-volksfrontge- vaar. Immers de gedachte aan het front populaireis bij de roode vrienden levendiger dan ooit. De schandalige motie welke 't partijcon gres der B.W.P. op Zondag 25 Octo ber 1.1. stemde tot steunverleening aan de anarchisten en wettige roode troepen van Spanje levert er ons een nieuw bewijs van. Het socialisme, practisch te iden- tificeeren met het comrrAmisme, ls thans in ons land meer dan ooit op zijn qui vive. Het ziet den ondergang van zijn partij en zijn ideologie on vermijdelijk aanbreken, zoo het volks geweten de gelegenheid krijgt zich uit te spreken. Daarom wiUen ze de bou wers van een nieuwen tijd en meteen de sloopers van hun kaders, vóór zijn, en alle middelen zijn goed. Zoo konden we het ontstellende feit beleven dat de verdedigers der democratische vrijheden, den Heer Van Zeeland dwongen den grondwet te verkrachten. We moesten vaststel len dat de socialistische ministers hun eigen anti-Rex—V.N.V.-campa- gné als 'n noodzakelijke strijd der nationale en democratische regeering opdringen; en we hebben bij herha ling kunnen constateeren dan de Heeren Vandervelde en Spaak de moedige en onafhankelijke woorden van Koning Leopold zoodanig com- menteeren dat ze vlak op het tegen overgestelde van wat bedoeld was, neerkomen. We ondervinden dag aan dag dat de socialisten, spijts alles, hun posi tie in de regeering willen handhaven en dat ze zich voorbereiden om, zelfs door een putsch als het moet, de volle macht over ons volk te krijgen. Dit zijn de werkelijke inzichten van het Belgische, niet publiek geor ganiseerde maar toch bestaande, f ren te popular. Hun daden bewijzen het. De rest van hun palabers zijn leugen, demagogie en nonsens! Zoo is bijgevolg de reëele toestand van zaken. Hoe kan het dan Iemand euvel worden genomen dat hij op politiek terrein actief en met durf wil optre den tegen dit marxistisch idee? Het is waar, de diepste grondslag van den strijd tegen het bolchevisme ligt op het godsdienstig terrein, en het is de vitale kracht der Katholieke Kerk die de werkelijke tegenstander is van de zonder-Godbonders. Maar aangezien deze goddelooze geest zich niet beperkt tot 'n philosophische strooming, maar zich normaal en spontaan ook op het politiek terrein gaat bswegen, wordt het voor ons 'n gewetensplicht op dat zelfde politiek terrein zijn vijand te zijn, omdat het dan niet meer gaat om 'n louter bij komstig iets, maar over de hoofdzaak het verderf of het heil van gansch een volk. Aldus kunnen we Rex kiezen tegen Moscou, maar deze kwestie stelt geen absoluut dilemma: er is nog 'n derde mogelijkheid. Het komt er dus op aan dieper door te dringen in de werke lijke waarde van deze machtspreuk. Wil Rex ermee beduiden dat we moeten strijden, onvermijdelijk, voor of tegen Moscou, dan heeft hij gelijk, maar dan is deze formule voor hen geen specifieke propaganda meer. Daarom denken we dat ze het an ders voor heeft, en zeggen wil: afieen Rex kan het Moscouvitisch gevaar keeren, en dit is onjuist, want zooals we voor 'n paar weken hebben aan getoond, en hierboven nogmaals her haald, ligt de gezonde volkskracht van Vlaanderen in drie af deelingen: K.V.V. V.N.V Rex Vlaanderen. We drukken er dan nogmaals op dat het de plicht is van alle deze onderscheiden formaties rond het Vlaamsche volk den driedraad hunner eenheid te spannen om ons nationaal erf te behoeden voor de antigodsdienstige en antivlaamsche dictatuur van het socialisme. Het gelde dus niet langer: Rex of Moscou, want Rex beteekent deel van het volk en we moeten uitgaan van het fundament der geheele natie en dus zonder partijwaanzin zweren Vlaanderen of Moscou! De onderhandelingen, thans tus schen K.V.V. en V.N.V. begonnen, ge ven ons dienaangaande reden tot hopen, want daar er reeds een V. N. V. - Rexverbond bestaat komen we dk>d zij dank, tot éénheid! Dit konden we ook met vreugde terug vinden in de recente verklaringen van een vooraanstaande persoonlijk heid als M. L. Delwaide: «Vlaande ren is tot bezinning gekomen en zal voortaan doen aan gezonde realpo- iitiek. De ingeslagen weg is goed. en we moeten verder, naar de definitieve en algeheele Vlaamsche concentratie! R. v. E. iciaaia We meenen wel onze katholieke houding steeds streven naar ka tholieke éénheid trouw te blijven in de huidige omstandigheden, met te leveren voor overeenkomst onder ALLE Katholieken. Te Mechelen eindigde Z. Em. Mgr Van Roey zijn groote slotrede met volgend ORDEWOORD: De katholieke inrichtingen en de ka- j> tholieke actie, hoe bloeiend zij ook we- zen, zijn niet meer voldoende in den huidigen toestand. Als derde wachtwoord, zeggen wij tot AL de Katholieken van gansch het land: weest eensgezind! Wij doen plechtig beroep op den geest van eendracht en verstandhouding. Bij het zien van het zoo talrijk keurkorps dat op de drie Kongresdagen te Mechelen vergaderde, bij het in oogenschouw ne- men van de schitterende scharen van heden, HEBBEN WIJ DE VOLLE OVERTUIGING DAT WIJ ONOVER- WINNEL1JK STAAN, INDIEN WIJ MAAR VEREEN1GD ZIJN. Uit naam van de overgroote meerderheid der Ka- tholieken die de twisten betreuren, uit naam uwer Bisschoppen, uit naam van Zijne Heiligheid den Paus, smeeken wij AL de geloovigen zich in te spannen voor verstandhouding en verzoening, daar waar die verstandhouding het meest noodzakelijk is op dit oogenhlik, TE WETEN IN HET OPENBAAR LEVEN EN OP POLITIEK TER- REIN. Deze dringende uitnöodiging he. velen wij aan den goeden wil van AL de vereenigingen en groepeeringen aan.» Dat is toch wel duidelijke taal; Z. Em. Mgr Van Roey, Aartsbisschop, uit eigen naam en uit naam van al onze Bisschoppen doet beroep op het vereenigd zijn en vereenigd werken van AL de geloovigen; AL de vereenigingen; AL de groepeeringen. Hij sluit niemand uit die katho liek is. Het gaat dus niet te zeggen: met V.N.V. alleen, weï; met Rex, nooit. Goed verstaan dat dit enkel kan gebeuren na rijp overleg en na gron dige besprekingen. De Katholieken mogen en moeten met V.N.V.-Rex de voorwaarden voor samengaan vaststellen en samen be spreken; zoo V.N.V.-Rex het goed meenen zullen zij het samengaan mogelijk maken. Zoo verstaan wij concentratie en zoo bestaat er nu reeds concentratie onder de troepen. En er mag niet ^gedraald worden want dra deserteeren de troepen en staan de leiders alleen. Het is nog tijd, maar hoog tijdl In het PAROCHIEBLAD van Kalle bij Brussel, lezen we onder titel «STRIJDEND FRONT» deze duide lijke woorden: Wij intusschen 'staan een breed- verdraagzame aaneensluiting voor van alle godsdienstige elementen in Vlaanderen: er is maar één vijand en die staat links; er is maar een weerstand mogelijk: de gansche ka tholieke bevolking. Onder ons weze geen verschü meer van sociale opvatting, maar een christen solidaristische maatschappij nxt-arvan het merg de sterke kaders- der katholieke aktie wezen, leidende naar een corporatief wezen dat klas senstrijd voor altijd weert, gericht tegen het liberaal individualisme en het socialistisch communisme. Dat zij die verantwoordelijkheid dragen, goed uitkijken: het uur is onzeggelijk gewichtig. Geen exclusie ven meer tegen menschen die met recht hun plaats naast ons nemen, in één zelfde cultureele, sociale en godsdienstige strijd; geen personen- kwesties meer! Wie dat niet begrijpt, wie dat niet ziet, die heeft zijn uur niet gekend zijn tijd ging onvruchtbaar voorbij.» En nu overal EENSGEZIND aan *t werk TER VERDEDIGING VAN ONS KATHOLIEK LEVEN! isasB£EasESB3sasaaBssB3BBaaisS5SBSiiaBsasaBsasBBB«aaBssEsg Als ik aan 11 November 1918 denkf^. Weg met alwie rust verstoort! Weg wie velden mest met bloed! Weg met alle bloedakkoord! Weg met krijg- en doodenstoet! Weg munitiefabrikanten! Weg met helden, veld van eer! Weg met vreemde bloedgezanten! Weg en nooit 'n oorlog meerf Weg dat monster! Weg kanonnen! Weg met gas en bom en brand! Weg, wie heeft zulk net gesponnen! Weg! Misbruikt geen Vaderland! LOS VAN FRANKRIJK! Beselare, II Nov. 1936. GEO. ■BBBBBBBBBBBBEaaBBBBBBBBBBBB DE NIEUWE GORDON BENNETT-BEKER H. Demuyter, die eens Ie meer dezen beker veroverde, wordt bij zijn terug komst uit Warschau, hartelijk geluk gewcnscht door ziju bewonderaars. DE REDE VAN MUSSOLINI De wereld heeft verleden Zondag geluisterd naar een rede van Musso lini, omdat hij bij voorbaat bevolen had: Luistert naar mij, ik heb de wereld belangrijke zaken mede te deelen.Het is een teeken van onze tijd. Er is alom een groote behoefte aan gezagseerbied en alle volkeren beginnen de ooren te spitsen naar de stem van het gezag. De gezaghebben de personen worden gehaat en be wonderd, maar iedereen luistert graag naar wat ze te zeggen hebben. Hitier en Mussolini weten dit zeer goed en op dat gebied deelen ze de bevoor rechte positie van het hoogste gees telijke gezag op de wereld, dat van den H. Vader, den Paus van Rome. Mussolini heeft verleden Zondag te Milaan gesproken voor de geheele wereld en wat hij gezegd heeft be langt ook de geheele wereld aan, te meer daar alles wat hij gezegd heeft beaamd en verdedigd wordt door Hit- Ier en door alle fascistische groepen in de democratische landen. Geheel zijn rede heeft hij zelf samengevat in zijn inleiding waaraan we de vol gende sobere, maar verpletterende zinnen aanhalen: Als men de Europeesche atmos feer wil ophelderen dan moet men eerst en vooral tabula rasa maken van alle illusies, van alle gemeen plaatsen, die als wrakken dobberen na de schipbreuk van de ideeën van Wilson. De eerste illusie is de ontwa pening. Maar deze illusie is voor goed dood. De tweede illusie is deze van de gemeenschappelijke veiligheid. Die verwerp ik. De derde illusie is deze van den ondeelbaren vrede, welke beteeken moet ondeelbare oorlog. De vierde illusie de Volkenbond, die of wel moet hernieuwd worden ofwel doodgaan. Wat ons betreft de Volken bond mag een zachte dood sterven. DE ILLUSIE VAN DE ONTWAFENING Deze is naar de meening van Mus solini voor goed dood. Inderdaad. We kunnen ons in deze tijden van on beperkte bewapeningsaangroei in alle landen, moeilijk indenken dat het ideaal van Wilson nog ooit zal ver wezenlijkt worden. Er zijn sedert den oorlog zooveel ontwapeningsconfe- rentiën geweest en alle zijn mislukt. Mussolini verwijt niemand niets en dat recht heeft hij trouwens niet, want hij is wellicht een der eersten die schuld heeft aan de dood der ont wapening sillusie. Hij heeft de beiva- pening van Italië methodisch door gedreven in een tijd toen men nog overal eenige hoop koesterde. Wij kunnen echter niet nalaten de schul digen met de vinger aan te wijzen. Het zijn eerst en vooral de wapenfa brikanten, die tijdens den oorlog ont zaglijke woekerwinsten verwezenlijkt hebben. Men beweert dat zij er reeds schuld aan gehad hebben dat de oor log van 1914-18 zoo lang geduurd heeft. Volgens sommige deskundigen zou deze drie jaar langer aangesleept hebben dan dat in normale omstan digheden het geval zou zijn geweest. De Wapenindustrieelen zouden hier voor gezorgd hebben. Is het waar dat Krupp leverde aan het Fransche le ger toen dit laatste onvoldoende be voorraad, moest wijken voor de zege vierende Duitschs troepen? Is het waar dat de Fransche firma Creusot- Schneider het uitgeputte Duitsche leger nog een groot jaar hielp stand houden tegen een verpletterende over macht? Waar is het in ieder geval dat de politiek na den oorlog sterk beïnvloed is geweest door de wapen industrie. Met de reusachtige kapi talen tijdens den oorlog opgehoopt heeft zij op groote schaal de volks vertegenwoordigers omgekocht en ook zij heeft er voor gezorgd dat alle ontioapeningsconferenties zijn mis lukt. DE SCHULD VAN FRANKRIJK EN RUSLAND Als er een land was dat na den oorlog wellicht de ontwapeningscon ferenties kon doen gelukken, dan was het Frankrijk. Het was de groote overwinnaar van den grooten we reldoorlog. Het had zijn machtige vij and, Duitschland, verpletterd en het had toen niemand te vreezen. Doch in de ontwapeningsbijeenkomsten was het de groote factor van mislukking. Steeds verwierp het de schoonste i>oorstellen met zijn leuze eerst vei ligheid en dan ontwapeningHet zal in ieder geval nocit de steen mo gen werpen aan Duitschland. Dit land immers heeft bij de voorloopige voor waarden van de wapenstilstand de beperking van zijn leger en zijn be wapening aanvaard omdat overeen- gelcomen was dat ook de bondgenoo- ten hetzelfde zouden doen. Later is deze essentieele voorwaarde door Frankrijk in den wind geslagen ge worden. Nog was het tijd toen Hitier aan het bewind kwam. Hij eischte gelijkberechtiging, niet door grootere bewapening, maar door een geleide lijke herleiding van de bewapening der andere landen op de sterkte van de Duitsche legermacht. Ook dat werd niet gedaan. Eindelijk is er nog een belangrijke factor van mislukking der ontwape ning: De vrees voor de aangroeiende legermacht der Sovjets in een tijd dat ze nog buiten de wet gesteld waren door al de beschaafde landen van de wereld. En als we het gevaar beschouwen dat een sterk bewapend communistisch Rusland voor een ont wapende wereld zou beteekend heb ben, dan mogen we thans blij zijn dat alle ontwapeningsconferenties mislukt zijn. DE ANDERE ILLUSIES Gemeenschappelijke veiligheid en ondeelbare vrede zijn de leuzen waar mee Frankrijk en Sovjet-Rusland thans schermen. Wat gevaar er in deze politiek geborgen ligt hebben we reeds dikwijls aangetoond. De col lectieve veiligheid en de preventieve SST ZIE VERVOLG HIERNEVENS. Vóór den oorlog waren de groote weekbladen onzer Provincie Stad Brugge Gazette van Thielt en andere verkocht aan 10 centiemen: de prijs van een glas bier. Nu kost een glas bier 75 centie men tot 1 frank en een weekblad 35 centiemen. Vergelijk en oordeel! Gezien die wanverhouding en de nog gedurende stijging van onkos ten, zijn wij met verschillige andere Confraters overeengekomen voor taan de prijzen vast te stellen als volgt een postabonnement voor 1937 in Belgie 20 fr. vanaf 1 December de verkoop per nummer 0,40 fr. De degelijkheid van ons blad laat ons toe te hopen dat al ónze Lezers de redelijkheid van deze lichte prijs- verhooging zullen inzien en ons zullen trouw blijven; bij voorbaat bieden wij aan allen hierover onzen besten dank. DE UITGEVER. UITSLAG DER 24' TREKKING OP VRIJDAG 30 OKTOBER 1936 WINNEN 75 FRANK: De loten eindigend op: 51 47 02 63 33 WINNEN 100 FRANK: De loten eindigend op: S3 34 11 74 67 WINNEN 150 FRANK: De loten eindigend op: 63 WINNEN 250 FRANK: De loten eindigend op: 63 WINNEN 500 FRANK: De loten eindigend op: 10 WINNEN 1.000 FRANK: De loten eindigend op: 155 WINNEN 2.500 FRANK: De loten eindigend op: 6575 5943 8341 8228 6848 WINNEN 5.000 FRANK: De loten eindigend op: 64032 31143 40894 55468 15898 29111 87435 88146 16988 59573 75791 53456 11337 48301 75105 WINNEN 10.000 FRANK: De loten eindigend op: 40159 32256 41104 WINNEN 20.000 FRANK: De loten eindigend op: 68939 WINNEN 25.000 FRANK: De loten eindigend op: 74G37 WINNEN 50.000 FRANK: De loten eindigend op: 11657 WINNEN 100.000 FRANK: De loten eindigend op: 292C2 WINT LOOO.OOO FRANK: Het lot 421483 WINT 2.500.000 FRANK: Het lot 235875 Om ook kennis te maken met onze voortreffelijke Purolpoeder voor een ideale huidverzorging, ontvangt U bij koop van een doos Purol van 7 fr. tijdelijk een busje Purolpoeder gratis. Purol is verkrijgbaar in alleApotheken. oorlog zijn niets anders dan het mid del in de landen van Frankrijk en Rusland om Duitschland te verplet teren voor het weer volledig hersteld is uit de ontreddering van de laatste oorlog. En wat de ondeelbare vrede betreft, Mussolini kon het niet beter uitdrukken dan wanneer hij zegde dat ondeelbare vrede beteekent on deelbare oorlog. Inderdaad de Abes- synische oorlog heeft ons geleerd hoe het gezamenlijk optreden tegen Ita lië niets dan ontgoochelingen heeft meegebracht en de verbintenissen van het Locarnopact hebben de ondertee- kenende landen aan den rand van een oorlog gebracht. VJe voelen het maar al te wel, de oorlog zal nooit kunnen uit het leven der volkeren geschakeld loorden. Dan maar liever de oorlogen zooveel mogelijk te be perken, dan alle landen erbij te be trekken door algemeene verbintenis sen. Wij zijn gelukkig, in Belgie, maar al te bewust geworden, van het ge vaar dat we geloopen hebben, voor het heil van vreemde mogendheden in een oorlog gewikkeld te worden. In dien zin lijkt ons het stelsel van de tweeledige niet - aanvalspacten, van Duitschland veel effectiever om oorlog te vermijden, dan alle theo riën van collectieve veiligheid en on deelbare vrede. En wat de Volken bond betreft, het vertrouwen in dit instituut dat reeds lang heel wankel was is tenslotte heelemaal ineenge stort naar aanleiding van zijn mis lukt optreden tegen Italië. Het is erg treurig na twintig jaar te moeten vaststellen dat de groote ülusies van Wilson dood of stervende zijn. (Verboden -aArnl:.) ROSKAM. te 3 uur ncmiddag UIT KORTRIJK I s H. ROOSEVELT «Xe overwinnaar en Kandidaat der Demokraten. H. LANDON de overwonnene. Kandidaat der Republikeinen. De nieuwe Presidentsverkiezingen had den plaats op Dinsdag 3 November 11. De twee groote kandidaten waren de Heer Roosevelt, kandidaat der Demokraten, en de Heer Landon, kanidaat der Republi keinen. Er was ook neg wel een Kommunisti- sche kandidaat, de Heer Earl Browder, maar telkens als hij wilde spreken werd hem zulks verhinderd door mannen van de American Legion, die hem bekogelden met rotte eieren, aardappelen, en derge lijke. De strijd werd heftig gevoerd en wed dingen werden ook uitgebracht; de Heer Roosevelt werd gegeven aan 3 tegen 1 voor de Heer Landon. Naar schatting heeft .de kiesstrijd on geveer 10 millioen dollar gekost. De verkiezingen brachten nu een schit terende overwinning voor den president, Heer Roosevelt, en een verpletterende ne derlaag voor den Heer Landon. Ongeveer 25 millioen stemmen werden uitgebracht voor President Roosevelt te gen ongeveer 13 millioen voor de Heer Landon. Dergelijk aantal stemmen voor een kandidaat werd neg nimmer bereikt. President Roosevelt behaalde deze in 46 staten op de 43. De twee andere waren voor den Heer Landon. Roosevelt verkrijgt 523 mandaten te genover 8 aan Landon. In het Huis der Afgevaardigden en in den Donaat krijgen de Demokraten ook een meerderen in vloed. LANDON WAS DE EERSTE OM PRESIDENT ROOSEVELT GELUK TE WENSCHEN De gunstige stemming voor den Heer Roosevelt die ook een goed eflekt maakte op de beurs bezorgde hem een hoop telegrammen. De eerste telegram die hij ontving was deze van zijn tegenstre ver, Heer Landon, en was aldus opgesteld De natie heeft zich uitgesproken. Ai de Amerikanen leggen zich bij die uit* spraak neer. Zij zullen ook mede arbeiden aan het heil van het land. Dit is de z i- vere democratische opvatting. Ontv g mijn beste gelukwenschen Roosevelt heeft hierop als volgt geant woord: Ik dank u. Ik heb volle vertrouwen dat alle Amerikanen zullen samenwerken voor het heil van het land. Zijn meest verwoede tegenstanders die den Heer Landon steunden, namelijk de H.H. Smith, oud-gouverneur van New- York, en Hearst, de persmagnaat, richtten: een oproep tot het Amerikaansche volk om zich aan te passen aan de politiek van President Roosevelt In het belang valt het land. De V. S. van Amerika hebben dus op nieuw hun vertrouwen gesteld in den: Heer Roosevelt en zijn politiek en her vormingen goedgekeurd. 9BBBBBXB9B3BB3BBBB9BlBiBBBBBilBBBB9BBSIBEaEBSSBaBlBBBBBSBB( De vijf afdeelingen van de Kamer ver gaderden Dinsdag 11. in den namiddag om hst wetsontwerp op militair gebied te be spreken. In al de secties werd afzonderlijk ge stemd over de bepaling van het ontwerp waarbij 12 en 18 maanden diensttermijn voorzien zijir. Deze bepaling werd in al de afdeelingen samen genomen, verworpen met 98 stemmen tegen 34 en 16 onthou dingen. De overige artikelen van het ontwerp werden goedgekeurd met 91 stemmen te gen 31 en 26 onthoudingen. In het algemeen stemden de Socialisten, de Kcmmunisten, de Vlaamsche Nationa listen en de Vlaamsche Katholieken tegen de 18-maandendienst wijl de Liberalen voorstemden en de Rexisten zich onthiel den. Bij het stemmen over het overige van het ontwerp onthielden zich de Rexisten en enkele Vlaamsche Katholieken. Bij de tegenstemmers waren enkele Katholieke Vlamingen, de Vlaamsche Nationalisten en de Kommunisten, alsook enkele Socia listen. Wij stippen met genoegen aan dat Volksvertegenwoordigers R.-D. De Man, Dejaegere en Goetghebeirr tegen de 18- maandendienst stemden, alsook tegen de andere bepalingen van het ontwerp. Heer Delputte was afwezig. Onmiddellijk na de vergadering der vijf afdeelingen vergaderde de bijzondere kom missie bestaande uit de leden van de kom missies van landsverdediging en de door de secties aangeduide verslaggevers. Er had een korte bespreking plaats en er werd besloten de Eerste Minister en de Minister van Landsverdediging te verzoe ken de vergadering dier bijzondere kom missie van den volgenden dag te willen bijwonen. De Ministers zegden hun aan wezigheid toe. MINISTERS VAN ZEELAND EN DENIS VOOR DE KAMERCOMMISSIE* DE REGEERING ZOU DE VERTROUWENSKWESTIE STELLEN. Bovengemelde bijzondere kommissie vergaderde dan Woensdag namiddag on der voorzitterschap van den H. Mundeleer. Eerste-Minlster Van Zeeland en de Minis ter van Landsverdediging, Generaal Denis, waxen aanwezig. Bij de opening van de vergadering hield de H. Van Zeeland een uiteenzetting waarin hij het regeringsontwerp van po litiek standpunt uit verdedigde. Hij aan ziet het ontwerp als het eenige doelmatige en er werd het mogelijke gedaan om aan den wensch van de bevolking, den kortst mogelijken diensttijd, voldoening te ge ven. Als hoofd der Regeexing verklaar t hij dat het ontwerp meet behouden blijven; dat men niet langer kan wachten; dat het ontwerp een minimum is; dat een beter ontwerp tot waarborging van 's lands vei ligheid niet kan worden voorgebracht; cat de Regeering hare verantwoordelijkheid opneemt en dat, zoo liet ontwerp nies wordt aangenomen, zij zullen weten wat hen te doen staat. Generaal Denis, Ministr van Landsver dediging hield vervolgens een technische uiteenzetting over het militair vraagstuk zooals het zijns inziens thans is gesteld. Een overzicht van deze uiteenzetting ge ven zou ons te ver brengen. De Minister van Landsverdediging acht de voorgestelde diensttijd als hoogst nood zakelijk en niet kunnende ingekrompen wordsn. (Zie vervolg op 2' bied.)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1