ANTI-RUSLAND De Burgeroorlog In Spanje ADVENT Hoever staan we nu KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER INTERNATIONAAL OVERZICHT MINISTERIE van LANDBOUW I ZQNDAG 29 NOVEMBER 1936. ll s DE HALLE» jCatholwk Weekblad van leper s Bureel: s Boterstraat, 17, IEPER. J EE ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per po.t) ginnen.'and 20.fr. flelfisch Kongo 40.fr. frankrijk 40.— fr. ,\lle andere landen 60.— fr. 5 lledcvcrkers zijn verantwoordelijk voor s kun artikels. 10 BLADZIJDEN. - 35 CENTIEM.. 4' JAAR Nr 48. ^rniiiimiuiMMiiiiiicHiiiiiitiitaHiiit!:! -iumiiuiniiiiiiiii'ti! I TARIEF VOOR BERICHTEN. I Drukker-Uit se ver: SANSEN-VANNESTE, Poperlnge Tel. Poperinge Nr 9 PostcKeckrekening Nr 155.70 fg Kleiue berichten pc» regel 1.fr. f| 2 fr. toeL v. ber. m. adr. t bar. s Kleine berichten (minimum) 4.fr. §f Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. g Te herhalen aankondigingen: g prijs op aanvraag. I g Annoncen zijn vooraf te betalen en f s moeten tegen den Woensdag avond f ingezonden worden. Kleine be-1: }j richten tegen den Donderdag noen. g Pinii!iimnniiuininininiiiniuiiiiii!ii!i!:mii;üt«ni!iiuffiiiuuiiiiii.-i'i^ yet den Advent begint het nieuw ker- t ';.jk jaar! Niemand kan het kerkelijk uar begrijpen en nog veel minder mee- tv?n, wanneer hij niet snapt en bevroedt j,; het mystiek lichaam van Christus is! Konden we dit heerlijke geloofspunt p-atf eens verstaan? Aile gedoopten, dus alle gedoopte arbei- c.riook, vormen samen maar één lichaam git. «He gedoopten. dus alle gedoopte arbei- 0-s. zijn allen ledematen van het ééne f mystiek lichaam: de Kerk, waarvan Christus het hoofd Is. DJ taak, de zending van Christus be gaat in niets anders dan ln gansch dat lichaam te vormen, op te voeden voor zijn jicmelschen Vader. Christus, de eenige Verlosser, Redder, Offeraar is dus or.ze Middelaar bij den Vadsr. Ieder kerkelijk Jaar brengt Christus lansch zijn mystiek lichaam terug naar jen Vader en dat door het hernieuwen yin zijn Verlossingswerk. Ieder jaar worden wij allen samen, gansch het lichaam van Christus opnieuw gered en verloet, zocals hij het gedaan jiecft 19 eeuwen geleden. Ieder jaar, als we meewerken, als we geen beletsel stellen, komen we een wei- cig nader te staan bij God: de Gever, de Maker, de Bewaarder en de Uitwerker van ons leven! Dat moet ons blij maken en een gToote veiligheid in ons hart neerleggen! Het kerkelijk jaar is volstrekt geen lou tere herinnering aan de Verlossing van Christus. Het is in de sterkste beteekenis van het voerd een geheimzinnige, maar een wer kelijke vernieuwing, voortzetting van onze verlossing en redding. Ieder jaar is Christus weer de Redder, cc Verlosser! We zijn met Hem verbonden als takken san den boomstam en we leven gansch zijn leven mee, in de mate dat een nietig schepsel dat kan! Met Kerstmis komt Hij ons allen op nieuw bezielen met zijn goddelijk leven! Hij wordt opnieuw in ons hart, in onze ziel geboren, om er te groeien, te verove ren en te triomfeeren! Met Kerstmis stelt Hij zich opnieuw aan ons hoofd, als de eenige veilige zekere Leider die nooit bedriegt, die nooit ont goochelt of teleurstelt. Hij trekt met ons door strijd en lijden in den boetetijd van den Vasten, door het Jevea! Hij zal zelf den dood in gaan in den passie tijd om de verlossing en de redding van de zielen te voltrekken. Mijn hemelsche Vader heeft mij zie len gegeven en Hij heeft gewild dat geen enkele ziel zal verloren gaan,zoo spreekt Jezus in het H. Evangelie. Christus zal ze allen redden als ze maar villenHij wil hen brengen de blijde hei-opstanding, de vreugdevolle verrijzenis met Paschen! Zoo brengt Hij de zielen tot het nieu we, volle leven van kinderen Gods. een leren gansch vereenigd met Gods leven 1 o'oor Pinksteren! Wij gedoopte arbeiders, moeten deze [diepe geloofswaarheid bewust worden. Daar ligt Juist onze waarde, de adel van tas leven! Dit jaar het ons eens goed Inscherpen: het kerkelijk jaar is niet leuter een her innering, een schouwspel dat we uit nieuwsgierigheid of uit gewoonte bijwo nen! Voor ons, gedoopte arbeiders, is en blijft het kerkelijk jaar een heilige maar tevens tak een grootsche werkelijkheid. Wij treden handelend op, ieder nieuw kerkelijk Jaar. Door de mysteriën die we meeleven met Christus, ontvangen we nieuw leven, krij ten we Godsleven. Christus voert ons cp tot God den Vader. Wie van ons. zal het eens beproeven, die gedachten te overwegen! Wie van ons durft het aan, af en toe in <hn dag, onder het werk, op de werk plaats cp deze gedachten terug te komen! Er even maar 'n paar oogenblikken bij Kilstaan! Ik ben er zeker van, gansch uw leven, zou staan in een ander licht, in een ander kader! In U zou groeien een gevoelen van bo vennatuurlijke vreugde en blijdschap zelf in de hardste en pijnlijkste oogen blikken van uw arbeids- en familieleven! Een gevoelen van groots veiligheid zou kakker worden in ons. We zouden het be wust worden dat gansch ons leven rust in Gods sterke handen! Wanneer God in ons en bij ons is, wie kan ons schade berokkenen? Een gevoelen van kinderlijke vrees zou ontluiken in ons; waardoor we waakzaam en bezorgd zouden staan tegenover al het heilige en goddelijke dat we ln ons dra ken. Zouden we niet sterk verlangen te zijn datgene wat God wil dat we zijn! We lappin het nieuw kerkelijk jaar binnen, hi.'t een sterk optimisme en een heilige heldhaftigheid. Niemand van de christelijke arbeiders tol God of Christus of de Kerk teleur stellen. Wie belooft het, uit gansch zijn hart? G. ROLF. lEllIBGSHHBMHaHMaKHft» LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 1923 rijdag had te Brussel de 162° trek- kng plaats der Lecning van de Ver roeste Gewesten 1923. R. 228125 Nr 1 wint 100.000 fr. R. 299467 Nr 4 wint 100.000 fr. R. 124291 Nr 5 wint 50.000 fr. R. 15ÜS11 Nr 4 wint 50.000 fr. R. 365060 Nr 3 wint 50.000 fr. Winnen 10.000 frank: R. 29338 Nr 2 R. 3893y Nr 2 R. 45561 Nr 1 R. 84730 Nr 2 R. 118412 Nr 2 R. 207296 Nr 3 R. 273534 Nr 5 R. 294429 Nr 4 R. 61037 Nr 1 R. 106329 Nr 3 R. 142967 Nr 5 R. 251427 Nr 3 R. 293302 Nr 5 R. 294680 Nr 2 R. 394125 Nr 1 .Be andere obligaties dezer reeksen zijn "'tkeerbaar met 57S of 550 frank, naar jj^ ig zij al dan niet werden omgezet. BINNENLANDSCHE LEENING 1932 57" TREKKING V'oersdag voormiddag heeft in de Na- Jalc Bank de 57° trekking plaats gc- Jad vonr de Binnenlandsche Leening 1932. 131.930 wint 1 miliioen frank. De volgende 33 reeksen zijn uitbetaal- :5jr in-t 25.000 frank: }^13 115708 122907 124348 124975 130035 Ito 135024 136352 145493 148437 149641 577-1 1GÖ062 178962 180848 188544 195993 ,w21 202631 207155 235750 239757 243543 bi',9 247752 256112 257144 262539 268743 *'«4 285487 292908 t jler obligatie van een uitgetrokken t geeft recht op het tiende deel van pregiie. GENERAAL VARELA Ons land leeft op dit oogenblik in volle politieke revolutie. Er worden op dit oogenblik meer mee tingen gehouden dan in volle ver kiezingsperiode, die nochtans pas achter den rug is. En hoe paradok saal het ook moge klinken, betalen de vergaderingen lokken het mees te volk. Dit is nog nimmer voor gevallen in ons land. Het kostte vroeger heel wat moeite om de kie zers gratis naar kiesvergaderingen te lokken en nu loopen ze naar bij eenkomsten waarvoor ingangsgeid gevergd wordt. Waar ze vroeger gratis niet bijeengekregen wer den, stroomen ze nu naar betalen de voordrachten. De onverschil ligheid van vroeger is afgelegd. Er is thans spanning, er zijn ver wachtingen. Iedereen voelt dat er iets op til is, dat er iets gebeuren zal, dat er iets gebeuren moet. Iedereen wenscht het, verwacht het, vraagt het. Massa-bijeenkomsten, zaalver sieringen, geestdrift, dynamiek en vooral hunkerende harten naar iets nieuws, iets grootsch, iets edels. Drang naar verantwoorde lijke leiders, drang naar een nieu we orde. We beleven een rijke, heerlijke romantische periode. Het gaat niet meer om nuchtere, koele berekeningen; het gaat niet meer om cerebrale, duidelijk-afgelijnde, materieele belangen. Het gaat om veel meer. Het is een vlucht, een massa-desertie uit het doode, span nende levensjuk. Het is een on weerstaanbare drang naar ruimte, naar een nieuwe toekomst. Tegen over de levënlooze onverschillig heid groeit de geestdriftige hoop. Tegenover het troostelooze onder gaan van het leven, rijst de vreug de, het zinderende jubelen voor het leven. Politisch gesproken vieren we het Paaschfeest. En deze hoopvolle, milde herop standing moet dankbaar vastge grepen worden. Hier past geen schuchterheid, geen schroomvalligheid, geen aar zeling. Deze dynamische, machti ge krachten die uit de diepe en breede volkslagen warm en mild opwellen hoeven onversaagd vast gegrepen en saamgebundeld te wor den, omdat het krachten ten goede zijn. Ons yplk wil een nieuw leven, men geve het een nieuw leven. Ons volk wil weer vereenigd worden, men vereenige het. Het heeft ge noeg van het oude, bouwvallige systeem, welnu men ruime het op. Ons volk hunkert naar bezieling, men schenke het bezieling. Aan da basis van deze revolutie liggen het katholicisme en het na- tionaal-voeien, de godsdienst en de volksgedachte. Waarop moet er dan gewacht worden om deze heer lijke maar nog verspreide bloe men tot één ruiker, tot één bloem tuil te bundelen? Waarom moet er gevit worden op détailkwesties, waarom moeten er vijf en twintig en nog meer voorwaarden voorge schoteld worden? Als we daadwer kelijk broederlijk het nieuwe ge beuren aanvoelen dan kunnen er, neen dan mogen er geen hinderpa len zijn. Als het vertrekpunt juist is (en het is juist) en als de gids betrouwbaar is (en hij is betrouw baar) waarom hoeven er dan be zwaren geopperd te worden over de aankomst. Men begrijpe toch goed de ernst van het moment. Als het koren rij p is wordt het geoogst, en wordt er niet gevraagd of de datum er reeds is. Drie politieke formaties erken nen het Vlaamsch-nationale begin sel; drie politieke formaties ver zekeren de volledige ontplooiing van het katholiek-christelijk leven; drie politieke formaties erkennen het bestaan van België. Iedereen vraagt zich dan ook te recht af, waarom drie en niet één. Waarom verdeeldheid en geen macht Halve stappen komen hier niet in aanmerking. Er moeten heele stappen gedaan worden. Tegen over de ondubbelzinnige wil van het volk past de ondubbelzinnige wil van de leiders. Er moet niet één been naar het nieuwe vooruit geschoven worden om het andere zekerheidshalve in het oude te la ten steken. Of men het wil of niet, de concentratie is er, of op zijn zachtst gezegd komt er. Ze is on afwendbaar. Gaat het niet met te genwoordige leiders, het zal met andere gebeuren. Er is geen mensch in Vlaanderen die ze kan noch zal tegenhouden. De stroo ming, de stuwing naar hernieu wing, naar grondige, totale her nieuwing is er. Wie een greintje psychologisch inzicht heeft beseft toch voldoen de dat wij niet meer ontsnappen aan de politieke omvorming die Europa beroert. En wie nog twij felt kijke in de eerste plaats naar de verkiezingssuksessen van V. N. V. en Rex, maar kijke vooral naar het resultaat dat nu zou behaald worden. Niemand koestert toch nog de illusie dat die machten óf geneutraliseerd óf vernietigd kun nen worden. En anderzijds bezie men eens de toestand in Spanje en in Frankrijk. We hebben te kie zen. Er is trouwens de reaktie ge weest van de katholieke partij ontbinding van de Kaholieke Unie en ontstaan der Katholieke Vlaam- sche Volkspartij in Vlaanderen en de Parti Social Catholique voor Wallonië. Het spreekt vanzelf dat de Katholieke Vlaamsche Volks partij ons bizonder interesseert. Welnu zooals hooger gezegd is de K. V. V. vlaamsch-nationaal. Wat kan dan nog de éénmaking van alle gezonde, levende krachten in Vlaanderen verhinderen, Diktatuur, och kom, een schim! En voor de rest sedert wanneer werd aan het vertrekpunt van een massale volksbeweging een stug, onveranderlijk programma vast gelegd. Had de Katholieke Partij vijftig jaar geleden hetzelfde pro gramma als nu? Het is glad verkeerd allereerst een serie programma's op te ma ken en dan punt voor punt te on derzoeken of het wel aanvaard kan worden. Zoo komt men er nooit of beter zoo zal men ertoe geraken zonder troepen te staan. Allereerst dienen de verspreide krachten ge bundeld te worden. En wanneer er één groote machtsformatie tot stand komt die onweerstaanbaar aanrukt, groeien de programbij zonderheden uit naar de omstan digheden en den tijd. Er is immers de gemeenschap pelijke basis: het Vlaamsch-natio nale in het Belgisch kader. Er is cU gemeenschappelijke gids; het katholicisme. Er is het gemeen schappelijk doel: het verzekeren aan de Vlaamsche Volksgemeen schap van de integrale uitbouw zijner levenswaarden. Zijn er personen in den weg, dat ze zich terugtrekken. Thans gaat het gemeenschappelijk belang vóór het persoonlijk belang. Verkiest men te verstarren in het oude en staat men wantrouwig tegenover het nieuwe, men zegge het onbe wimpeld en formeel. Dubbelzin nigheden hoeven onverbiddelijk opgeruimd te worden. Iedereen wete waaraan zich te houden. Er is de K. V. V. Er is het V. N. V. Er is Rex. Welnu er dient rusteloos gewerkt te worden om dit driemanschap onder één dak te brengen. Niet zoozeer van onder naar boven, want naar on der is dit alles reeds een voldongen feit, vooral naar boven toe. Slechts dan wanneer dit historisch gebeu ren verwezenlijkt is en er aan spraak op staatsmacht mag ge maakt worden, zal de rest wel volgen. Vlaanderen heeft recht op dit grootsch gebeuren. Het is te verheugend dat na zoo veel politieke mizeries de katholie ke volkskrachten zoo gaaf bleven om ze nu nog te versjacheren. Wee hen die struikelblokken po gen te gooien op den weg waarop straks het aanrukkend Christen- Vlaamsche heir zijn nieuwe toe komst tegemoet gaat. Plicht is het fier en heroïsch aan den kop van den stoet te stappen. «nBBHBSMEiMMHiiaiBHsaEgiiBaaiaaiaüMai&Btiaia GEREED VOOR EEN OCEAANVLUCHT Het zonderlinge dubbele vliegtuigmet één enkele middenfi>3elage, waarmede de Amerikaanscke vlieger Pangboren. den tprong over ii:n Oceaan gaat wagen. HET GEVAAR Er Is in de geschiedenis zeker geen land geweest, dat ooit zoo vrij en zoo openlijk zich heeft kunnen inmengen in de binnenlandsche aangelegenhe den van andere landen, als Rusland dat tegenwoordig doet in de demo cratische landen van West-Europa. Weliswaar gebeurd het in naam van de Komintern, maar er is geen mensch, die nog gelooft dat er een onderscheid zou bestaan tusschen de Russische Staat en het internatio naal organisme voor communistische propaganda. Niettegenstaande de ge schiedenis der laatste jaren met ver bijsterende duidelijkheid, het groote gevaar voor de sovjetiseering van de democratische landen, heeft bewezen, blijven de regeeringen passief toezien op de communistische vooruitgang binnen de grenzen, en worden eerst halve maatregelen getroffen wanneer het vergift, al te zeer de gemeenschap heeft ontredderd. Deze verwijten tref fen in ieder geval de vroegere leider van de Ceda-partij in Spanje, die toen hij werkelijk en feitelijk de macht in handen had al te lang ge weifeld heeft om op te treden tegen de agitatie van Moscou. Indien hij tijdig enkele passende maatregelen had uitgevaardigd, dan waren we thans niet getuige van de misselijke en tragische broederoorlog, die be zuiden de Pyreneeën gestreden wordt. Gil Robles, die geroepen was om een zeer groote rol te spelen, zal nooit anders dan met misprijzen herdacht worden in de Spaansche geschiedenis. Hetzelfde verwijt geldt natuurlijk ook voor de zwakke regeeringen, die Frankrijk in de laatste jaren gehad heeft. En met Belgie zal het niet anders vergaan als niet heel spoedig het communisme in al zijn uitingen verboden wordt. Als men beweert dat dit een aanslag zou beteekenen te gen de democratische princiepen, dan kunnen we hier met nog meer be slistheid antwoorden, dat de open lijke veroordeeling van het commu nisme, het eenige middel is dat de democratie nog kan redden. HET STRATEGISCH PLAN Heel zeker hebben de Russische bewindvoerders, door machtige kapi talen de propaganda in alle landen tegelijk gesteund en bevorderd, maar ze toeten drommels goed, dat het be reiken van hun doel in een land, dat wil zeggen, de verwezenlijking van een ticeede Sc 'frt-Republiek, meer invloed zou hebben dan alle denk bare propagandatechniek. En daarom hebben ze zich steeds bijzonder in gespannen om in de landen die het meest rijp schenen, de communisti sche vooruitgang te verhaasten. En kele jaren geleden was Duitschland aan de beurt. Reeds bezetten de com munistische volksvertegenwoordigers meer dan een derde van de Reichstag, de vereenigingen en syndicaten we ren sterk bewapend en de verwezen lijking van de Duitsche Sovjet-Staat scheen niet meer te kunnen verhin derd worden. Toen wist die sluwe Hitier r'oir zijn strijd tegen het Ver drag van Versailles en door de slui merende nationale gevoelens van het Duitsche volk op te wekken, in zoo'n korte tijd vooruit te komen met zijn nationaal-socialisme dat zelfs de erg ste terreurdaden, de geestdrift niet meer konden luwen bij zijn aanhan gers. Een schietpartij, zooals deze te Altona waar met mitrailleuzen uit de dakvensters gerikketikt werd op de voorbij stappende Nazi's, dat het een pleizier was, kon slechts het einde van het communisme verhaasten. Im mers een zestal maanden later greep de onbloedige nationaal-socialistische Staatsgreep plaats. Daarmee scheen een dam opgeworpen tegen het com munistisch gevaar die West-Europa moest beschutten. Doch nu werd de aandacht van Rusland verlegd naar WEINIG VERANDERING IN DEN STRIJD OM MADRID. HET SLECHTE WEDER BELET BIJNA ALLE KRIJGSVER RICHTINGEN. MADRID DOOR HONGERSNOOD BEDREIGD. RUSLAD HELPT MET MAN EN MACHT. het land dat volgens Trotsky zich het eerst zou gewonnen geven aan de communisten, Spanje, waar ook de toestand bijzonder gunstig was. We weten hoe zonder de opstand der nationalen, de Spaansche Sovjet- Staat reeds een voldongen feit zou geweest zijn. Doch Spanje is van alle tijden een vooruitstrevend katholiek land geweest en juist het uitzinnige van de godsdienstvervolging zal ook het communisme in Spanje verban nen. Reeds vreest Stalin dat het pleit verloren is in Spanje en zijn aan dacht concentreert zich op Frankrijk, het leufte, verwijfte Frankrijk dat door vrijdenkers geregeerd wordt, en hij grinnikt reeds van genoegen als hij denkt aan de gemakkelijke prooi. Frankrijk is onze Zuiderbuur en heeft steeds een groote invloed uitgeoefend op de binnenlandsche politiek van Belgie. Frankrijk Sovjet-Staat zou voor ons noodlottig kunnen zijn. Ons volk kan daarom niet genoeg bewust gemaakt worden voor die bedreiging, opdat het door zijn meening de re- geering zou kunnen beïnvloeden, te gen het communisme. HET INTERNATIONAAL ANTI-COMMUNISTISCH FRONT Gelukkig gaat er ook invloed uit van de tegengestelde voorbeelden. De aangroei van de landen die het com munisme veroordeeld hebben en het als de vijand van de christelijke be schaving brandmerken en bestrijden, beteekent een prestige die in de nog overblijvende democratische landen een gunstige terugslag heeft. Wat al bedenkingen ook mogen gehecht wor den aan de accoorden die afgesloten werden tusschen Duitschland, Italië, Oostenrijk en Hongarije, zij hebben stilaan het vertrouwen teruggebracht in de harten waar reeds de wanhoop binnengedrongen was, dat ooit het roode euvel zou kunnen geweerd wor den. Nu is het internationaal com munistisch front aangegroeid met een nieuw element. Er zijn bespre kingen aan de gang tusschen de ver tegenwoordigers van Duitschland en Italië eenerzijds en van Japan an derzijds. Er wordt zelfs beweerd dat er reeds geheime overeenkomsten zou den afgesloten zijn. Hoe men deze wending van zaken moge interpre teeren, Japan was nog niet zoo heel lang geleden de vijand van Duitschland als van Italië het schijnt toch een goedgemeende po ging te beteekenen om de roode beer in te sluiten en hem onschadelijk te maken, als het land met het sterkste leger van de wereld. Een toereldver- overing voor het communisme met wapengeweld is in ieder geval niet meer zoo erg te vreezen voortaan. Al deze landen die de anti-communisti sche stelling huldigen zijn echter autoritaire Staten, met een dictato riale regeering. Het is nochtans spij tig dat tot nog toe geen democrati sche landen hierbij aangesloten zijn. Natuurlijk kan hiertegen opgeworpen worden, dat deze stellingname recht streeks indruischt tegen het wezen van de democratie, maar heeft men anderzijds weieens nagedacht over het feit dat de volksfrontregeeringen ook een dictatoriaal karakter aanne men! Heeft men in Frankrijk voor het oogenblik een zuivere democratie en wil de Belgische regeering ook niet een autoritaire regeering zijn... om het socialisme en het communisme te verdedigen? En leidt het commu nisme niet rechtstreeks tot een dic tatuur die de meest gevreesde van al is? Voor de Vlamingen, in hun eensgezindheid blijft er maar een houding, die welke de Roomsch Ka tholieke Staatspartij in Nederland schikt aan te nemen in de toekomst: in de oppositie te blijven.van de re geeringen die het communisme blij ven dulden. Verboden nadruk.) ROSKAM. De vijandige legers zijn nagenoeg op hun steilingea van de verledene -week ge bleven. Het slechte weder: sneeuw, regen en mist, beletten bijna alle krijgsverrich tingen. De strijd heeft zich meestal beperkt tot aanvallen en tegenaanvallen zonder groo te vorderingen voor een der beide par tijen. De Nationalen ontmoeten een vinnigen en wanhopigen tegenstand van de rooden en moeten huis per huis innemen, waar voor ze op de volgende manier te werk gaan: Zij kappen een opening in den muur van de zoldering of bovenste ver diep van het eene huis naar het andere. Zij werpen dan granaten om de plaats van rcocLn te zuiveren. Na den zolder worden de andere verdiepen dan op zelfde wijze gezuiverd tot zij geheel meester zijn van het huis. Dit vergt veel tijd en ook soms wel zware offers. Nog werd gemeld dat Generaal Franco een groot offensief voorbereidt op Madrid, offensief dat binnen kort een aanvang zou nemen. Da rooden zijn hardnekkiger geworden in den strijd daar zij overvloedige wa pens en munitie hebben ontvangen uit Rusland. Evenwel zou, naar gevangene rcoden hebben verteld, hongersnood drei gen in Madrid. Vliegtuigen der Nationalen hebben nog maals herhaaldelijk Madrid gebombar deerd. Op verscheidene plaatsen brak er brand uit. De berichten der rooden zijn steeds zeer tegenstrijdig; den eenen dag melden zij de Universiteitswijk van Madrid terug in genomen te hebben, terwijl daags daarna zij hébben kunnen verhinderen dat de Na tionalen versterkingen brachten naar be doelde wijk. Doorgaans mag maar weinig geloof gehecht worden aan de roode nieuwsberichten dr.ar deze steeds alle ne derlagen verduiken, kleine overwinningen als groote zegepralen opblazen, met het doel den moed te houden bij de roode krijgers. Veel roode militianen zijn met pak en zak, ook met hun wapens, overgeloopen naar de lijnen der Nationalen. De Nationalen hebben ook de neutrale zone, welke niet zou gebombardeerd wor den en waar de burgers een toevlucht kunnen zoeken, uitgebreid om enkele ge bouwen van vreemde ambassades van be schadiging te vrijwaren. 420 vrouwelijke militianen die dienst hadden moeten nemen in de rangen tier rooden zijn overgeloopen naar de Natio nalen om hun wapens over te leveren. Onder hen waren meisjes van 15 jaar. De rooden hebben de Madrileensche modelgevangenis geheel ontruimd en gansch den omtrek ervan ligt in puin. 9GO Gevangenen die in de gevangenis wa ren opgesloten werden door de rooden naar San Miguel overgebracht. Een leider, der Nationalen heeft ver klaard dat zij zoo lang mogelijk Madrid zouden sparen en de vernietiging der stad willen voorkomen. Van al de andere fronten valt weinig mede te deelen. EEN FRINS VAN BOURBON SNEUVELT VOOR MADRID. EEN ANDERE PRINS VAN BOURBON WERD DOOR DE ROODEN DOODGESCHOTEN. Uit Burgos wordt gemeld dat de infant Don Alfonso d'Orleans de Bourbon, tij dens de gevechten om Mrdrid in de gele deren van Let nationaal leger gesneu veld is. De infant was de kleinzoon van de in fante Eulaiia van Spanje en de zoon van den infant Don Alfonso d'Orleans de Bourbon en van prinses Beatrix, die zelf de zuster is van de Koningin Maria van Roemenië. die terecht geiteld werd door de rooden te Alicante. Uit Hendaye wordt gemeld dat de prins Alfonso de Bourbon, markies van Squila- che. kozijn van ex-Koning Alfons XIII. in de Modelgsvangenls te Madrid door de rooden werd vermoord. JOSE ANTONIE PRIMO DE RIVERA TERECHTGESTELD. José Antonio Primo de Rivera, zoon van den oud-dictator van Spanje en leider van de Spaansche Fascisten, werd door de volksrechtbank van Alicante ter dood veroordeeld en op Vrijdag 20 November 11. gefusiljeerd. EEN ZOON VAN LARGO CABALLEKO TER DOOD VEROORDEELD. Een zoon van den Spaauschen rooden eerste-Minister Caballero en die in handen was gevallen van de Nationalen werd ook ter dood veroordeeld maar totnogtoe niet terechtgesteld. DE VOORGESTELDE BLOKKADE VAN BARCELONA. Het bericht dat Generaal Franco de blokkade van de haven van Barcelona zou doorvoeren bracht groote beroering in de internationale midden Die blokkade moet dienen om de groote wapenleveringen van Rusland aan de Spaansche rooden te ver hinderen. In verband hiermede legde de H. Eden, Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken, een verklaring af in het Lagerhuis. H. Eden verklaarde dat hij geen bericht kreeg van eCn voorgenomen blokkade maar wel van het voornemen van Gene raal Franco om Barcelona te beschieten. De vreemdelingen hebben dan ook den raad gekregen de stad te verlaten. De En gelsche Regeering heeft gevraagd aan Ge neraal Franco dat een veiligheidszone zou gelaten worden in bedoelde haven en dat een zeker uitstel zou verleend worden tot de ontruiming der vreemden vertoevende te Barcelona. Engeland zou zich stipt «aa het niet-inmengingsakkoord houden. De H. Eden verklaarde nog dat de En gelsche Regeering een wetsvoorstel zou neerleggen tot onwettig verklaren van den uitvoer van wapens naar Spanje, dat En geland althans nog niet besloten is aan gelijk welke der vijandige partijen in Spanje den titel van oorlogvoerende partij toe te kennen en dat de Engelsche oor logsbodems nu zooals te voren de Engel sche wateren zouden bevrijden, moesten deze aangevallen worden. Nog werd gemeld dat Italië en Duitsch land Generaal Franco zouden steunen in de blokkade van Barcelona. Maar Duitsch land heeft nu gemeld dat het in de niet- inmengingskommissie büjft en Italië liet weten dat het zich zou bepalen Generaal Franco zedelijk te steunen en niet denkt aan militaire hulp. Van de blokkade van Barcelona zal in dezen zin dan ook niet veel van terecht kunnen komen. 11.000 PRIESTERS DOOR DE ROODEN VERMOORD IN SPANJE. 200.000 AANHANGERS VAN RECHTS EVENEENS VERMOORD. Het Italiaansch blad Italiamaakt bekend dat naar een telegram door het Vatikaan verstrekt tot dusver 11.000 pries ters door het rood gepeupel in Spanje werden vermoord. Naar andere berichten uit betrouwbare zijde werden ook, sedert den aanvang van den burgeroorlog, 200.060 aanhangers van rechts door de Spaansche rooden om het leven gebracht, niet alleen door anarchis ten en kommunisten, maar ook door de socialisten. DE NATIONALEN VERKLAREN NOG ENKEL TE VECHTEN TEGEN RUSSEN EN ANDERE VREEMDELINGEN VOOR MADRID. Radio Sevilla maakte bekend dat de Nationalen die strijden bij Madrid niet meer strijden tegen Spanr.che militianen maar tegen Asiatische horden, 1.1. z. te gen Russen. Het is namelijk een feit aat duizenden Russen vei .ten in de gelede ren van de Spaansche rooden. De verde diging van Madrid werd meest toever trouwd aan de brigade van vreemdelin gen. In deze brigades zouden ook niet min dan 3.000 Belgen ingelijfd zijn geweest, waarvan reeds talrijke sneuvelden. In de Katalaansche hoofdstad, te Bar celona, zijn nog over enkele dagen 2.000 Franschen toegekomen, waarvan 1500 rechtstreeks uit Parij om te worden in gelijfd in de internationale strijdbrigadss. In deze brigades strijden ook talrijke uit hun land gevluchte Italianen, Duit- schers, Oostenrijkers e. z. m. Deze sol daten zijn uitgerust met de meest moder ne Rus-ische wapens. De eigenlijke verdediger van Madrid is de Russische generaal Gusthof. Onder hem staat nog de Russische generaal Kleber en twee Frareche officieren, de genaamde Blanch en Dumont. Reeds vechten twee internationale bri gades van 4.000 man te Madrid en een derde een Fransche wordt nog ge vormd. Voor de Nationalen zijn ook enkele manschappen vertrekken uit Ierland en Rumenië cm zich ter beschikking te stel len van Generaal ITanco. DE RUSSISCHE WAPENLEVERINGEN. Rusland heeft sedert lang het akkoord van niet-inm:nging gebroken en wapens en manschappen geleverd aan de Spaan sche rcoden. Men mag zich afvragen of Rusland ooit dit akkoord voor enkele da gen nageleefd heeft. Te Bsjcelona en Alicante voeren de Russen krijgsmateriaal aan. Meer dan 200 vliegtuigen werden aldus aangevoerd. On der deze vliegtuigen zijn er die een snel heid van 500 Km. per uur ontwikkelen. Honderden Russische tank.-, met Russi sche bemanning, bevinden zich reeds cp het frent van Madrid. Be Kussen hebben de stad Alicante in staat van verdediging gesteld. Russische kee vaardijschepen, or.der bescherming van oorlogschepen, brengen steeds wapens en munitie aan voor de Rreccri'.ig vr.n Madrid. Zri.'s gehrele tf- dtelfcgrn soldaten ru.'en vf uit Rusland naar Spar je overgebracht werden. Al de die tegenwoordig liet offensief der nrtfo- nalcn tegen Madrid leidt. Spaansche havens zullen ter beschikking van de Russen moeten worden gesteld. 20.000 Russen zouden naar Spanje ver trekken. Een deel van het Spaansche goud is naar Rusland vertrokken om de kosten hiervan te helpen dekken. De Russische schepen die wapens aan brengen naar Spanje varen op de Mid- dellandsche Zee ónder alle vlaggen. Mexiko levert ook groote hoeveelheden wapens, o. m. kanonnen, machiengeweren en munitie. In Mexiko worden dergelijke verzendingen nog gratis geladen door de Mexikaansche roode arbeiders. ROND HET TORPEDEEREN VAN EEN OORLOGSSCHIP DER ROODEN. Voor de haven van Kartagena kreeg de roode kruiser Cervantes een torpedo te slikken. De boot werk erg beschadigd en moest naar de haven gesleept worden. De torpedo zou afgeschoten zijn geweest door een duikboot en daar men beweerde dat de Nationalen geen duikbooten beza ten moesten natuurlijk Duitschland en Italië door de rooden in het gedrang wor den gebracht. Er werd zelfs beweerd dat de afgeschoten torpedo van Duitsch fabri kaat was. Thans is gebleken dat de duikboot die de torpedo afvuurde toch een boot der Nationalen was. HET SPAANSCHE GOUD IN FRANKRIJK. Naar verluidt is Generaal Franco zin nens een proces aan te doen aan de Ban- que de France om in het bezit te worden gesteld van het goud door de Spaansche rooden gedeponeerd in deze bank. Dit goud wordt op 6 milliard geschat. DE AMERIKANEN VERLATEN MADRID. De Amerikaansche Konsul van Madrid en Barcelona zijn vertrekken naar Ame rika. Alle Amerikanen die rond deze ste den vertoefden werden aangemaand naar hun land terug te keeren. ALLE MANNEN VAN 18 TOT 51 JAAR OPGEROEPEN IN CATALONIE. De Catalaansche Regeering heeft alle weerbare mannen van 18 tot 51 jaar on der de wapens geroepen. EEN KOMMUNISTISCHE WERELD CENTRALE GESTICHT TE BARCELONA. Naar verluidt werd een kcmmunistische wereldcentrale gesticht te Barcelona. Van uit Barcelona zal de kommunrétesche pro paganda geleid worden over West-Europa. LAATSTE TIJDINGEN. De Nationalen hebben een hevigen aan val gedaan op Madrid, melden de Roods u Zij zouden, steeds naar de berichten van Madrid, afgeslagen zijn geweest en een drietal tanks hebben achtergelaten. An derzijds melden de Nationalen dat zij steeds vooruitgaan, en het Westelijk Park, het Spanj-plein en de Princessastraat hebben bezet. De modelgevangenis brandde af. 50O.COO Inwoners hebben reeds Madrid verlaten. Gevangen rooden hebben ook verklaard dat een deel der roode troepen in Madrid in opstand zijn gekomen. De Nationalen hebben aan Engeland ook een veiligheidszone in de haven van Barcelona bekend gemaakt. Te Parijs werden 21 kisten met wapens, uit België verzonden, ontdekt door een tolbediende. Op de kisten stond: «Katoe nen weefsels szsi:s=n=2zscs 40 centiemen We herinneren onze Geachte Lezer» dat vanaf aanstaande week de verkoop- prij» per nummer bepaald is op 40 een» tiemen. We weten dat onze Lazers over de degelijkheid van ons blad tevreden zijn en deze lichte prijsverhocging als heel normaal aanveerden. We danken hen hiervoor er. verzeke ren hen dat ons blad steeds zal ieveren om hen ten beste te voldoen. DE UITGEVER. l£Iy;&d:£&£B33B TOESTAND VAN DFN LANDBOUW IN DE MAAND OKTOBE» i.936 (volgens de verslagen der Rijksla lidbouwkundigen.) WEERGESTELDHEID. De maand Oktober was in het begin gekenmerkt door koud en schoon weder, Eevolgd door een tijdperk van regen en wind. STAND DER TEELTEN. De herfst- granen zijn grootendeels g'zaaid. De op komst is over het algemeen goed voor de eerste zaaisels, onregelmatig vcor de an dere. Het rooien der bieten, begonnen bij de eerste vorst, werd later belemmerd door den regen. De suikerbieten geven een mid delmatige opbreng t, beter in gewicht dan in suikergehalte. De voederbieten geven een bevredigenden oogst. Men heeft de late aardappelen geoogst van in het begin der maand. De hoeda nigheid is beter dan vcor de vroege of halfiate soorten. De opbrengsten kunnen als vrij goed beschouwd worden. De eerste vorst heeft de vocdtrmrdDs ver nield en den groei der weid-en belemmerd. VEEKWEEK. Het kou e weder van het begin der maand is nadeelig geweest voer het rundvee. De mei*opbrengst is aanzienlijk verminderd. Geleidelijk wordt het vee op stal gebracht. Buiten de varkenspest, die toch ver mindert, is de gezondheidricretr.ilJ bevre digend. Men meldt dit jaar vrij talrijke gevallen van wormziekte. TOESTAND DER MARKT. Het tijd perk van het dorschen geeft uitbreiding aan den graanhandel. Tengevolge van de wrergesteidheid, werd het v dat in den Herfst moest verkocht worden, plotseling in ever vloed cp de markt gebracht. D9 prijzen rijn erg g.daald.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1