ROME la OF M0SC0U Noch - mossel-noch-visch - Regeering is Arbeider in de niewe Maatschappij In de Poppen Een ophefmakend geval in Engeland GROOTE VOlKSVERSaBESIXS IN ONS LAND HET MIUTAIÏÏËVRAAGSTUK VOOR DE KAMER De Eerste Studiedag van het Mannenverbond KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER in den Stadsschouwburg te IEPER OP DONDERDAG 17 DECEMBER, te 3 u. 's avonds INTERNATIONAAL OVERZICHT HUIS AIMÉ GRUWEZ Een Compromis-formule goedgekeurd met 138 stemmen tegen 43 en 8 onthoudingen De nieuwe formule 12 maandendienst, aanwerving van vrijwilligers voor den 17 maandendienst mits 500 fr. maan- delijksche vergoeding en vrije keus van garnizoen als er te weinig zijn worden de eerste opgeroepenen van ieder gezin, tol aanvulling, opgeroepen tot 17 maanden mits 300 fr. vergoeding per maand Koning Edward ¥11! wil in den echt treden met een gescheiden vrouw, Mev. Simpson If wardt user da keuze gesteld efwel of Se treden crurel «sssn ziin tavdsjk Se verzetten m KGHiKS im OÜTSiAG B§1 MEN zONDAG 6 DECEMBER 1936. gjjBBiii'ii'i; iniiniit«miiitiiiiiiiaiifinMiii!!imri D E HALLE katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. —.10 BLADZIJDEN. - 40 CENTIEM.. ABONNEMENTSPRIJS VOOR l JAAR (per po«t) glnnenland 20.fr. gelgi.ch Kongo 40.fr. frankrijk 40.— fr. Alle andere landen 60.fr. )lcdnrtrkeri zifrt verantwoordelijk voor kun artikels ^uiiiiriiHiiiiiuiiniiiniiiitiiiiiiiiituiiunttiiiiiiiiittniiiiiiiitHiiniiiiui^ t> rukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperingo HAL 4' JAAR. N' 49. I TARIEF VOOR BERICHTEN: 1 Kleine berichten per regel 1.fr. 1 fr. toel. v. ber. m arlr. t. bur. I Kleine berichte, (minimum! 4.fr-g Rouwber. en Bedank, (min.) 7.fr. Tel. Poperinge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.70 Te herhalen aankondigingen: M prijs. op aanvraag. Annoncen rijn vooraf te betalen en g moeten teren den Woensdaf? avond 3 1 ingezonden worden, Kleine be- 3 I richten tegen den Donderdag noen g ^>'(i!ii:iii!iii!iiiiiiiUH»ii»nm»inaHHHBii!!!Hutiiiit!mi}B!!!mitiiiimtiti>;P Alle mannen uit leper en het Iepersche, die door hun Doopsel kind werden der Kerk van Rome, zullen dien avond vrij houden en komen luisteren naar het begeesterend en machtig woord van Z. E. H. Kan. DUBOIS en van den Heer LUCIAAN DESCHODT. Moskou bedreigt onze kuituur en ons geloof! Rome, zei Lenine, is ten slotte onze eenige geduchte vijand! De strijd gaat tusschen DIE TWEE! Waarheid of dwaling! Licht of duisternis! Mannen moget gij dien avond beslissen en dat uw leven uw keuze bezegele! Mannenverbond voor KA. leper. Het tot dusver waargenomen wan trouwen der christelijke arbeiders organisaties tegenover de Vlaamsche concentratie is volkomen begrijpelijk. Dit beteekent geenszins dat de aar- reling der christelijke werkersbewe ging goed te keuren is, het wil alleen maar zeggen dat ze verklaarbaar is. Iedereen die een beetje kennis in de ontwikkeling der maatschappij ver worven heeft kent goed genoeg de heldhaftige strijd der arbeiders om zich in het maatschappelijk leven in te schakelen. Want een ware strijd is het geweest. Er moeten zich vol strekt geen illusies gemaakt worden over het verleden. Wie meent dat de werkman immer zijn plaats gehad heeft in de Staat, heeft het volkomen mis op. De werkman heeft zijn plaats bevochten na zwaren kamp. Wat men ook over de Fransche Revolutie prate, zeis en blijft een burgerij-revolutie. De tierde stand (na adel en geestelijk heid) was in feite niets anders dan de burgerij. In 1789 bestonden er wel iswaar werklieden maar tot een er kende klasse hadden ze het niet ge bracht. Het heeft zelfs nog heel wat geduurd vooraleer ze hun plaatske onder de zon gekregen hebben. Zeer [heiend is dit natuurlijk niet voor het (kapitalisme noch voor het individua- flisme waarop de Staat zicli grond vestte. De arbeidersklasse heeft zich noodgedwongen moeten vereenigen om te ontsnappen aan het loonsla ven-stelsel waartoe ze vernederd was. In een liberale Staat geldt slechts de materie, de koopwaar. En de ar beider was dus enkel een faktor die in aanmerking kwam voor het vast stellen van den kostprijs. Meer niet. Een mensch was het niet, noch veel tninder een volksgenoot, een levend, evenwaardig deel der volksgemeen schap. Wanneer door vereeniging de arbei ders het tot een zekere machtspositie gebracht hadden probeerde de Re geering door enkele toegevingen, de opstandigheid der werklieden te dem pen, te sussen. En het is vanwege de arbeiders een gelukkige idee geweest de karige aalmoezen van hoogerhand kategoriek te weigeren. Ze wilden hun totaal-recht, hun volledige er kenning, hun inschakeling in de maatschappij als een gelijkwaardige klasse aan de andere. Deze politieke en sociale strijd is hun meegevallen. Niet zonder kleerscheuren echter. En zij het dan ook na zware strijd, de arbeiders hebben de regeering ge noodzaakt een sociale politiek aan te Vangen, met andere woorden de wer kersklasse werd, maatschappelijk ge sproken, als een bestanddeel van de gemeenschap erkend. Deze heldhaftige strijd uit het ver leden wordt niet zoo gemakkelijk ver geten. De erkenning, de verheffing der arbeiders tot maatschappelijke, door te Staat erkende wezens, is feitelijk de grootste politisch-sociale gebeur tenis der XIX" eeuw. De XX0 eeuw heeft de verworven posities geweldig verstevigd, bij zooverre dat het pro letariaat voor goed in de maatschap- Pij ingeschakeld is. Uitstekend georganiseerd en nume- f'ek het sterkst, bekleedt de arbei dersklasse een bevoorrechte positie, °f beter gezegd de positie waarop ze fecht heeft. Het is alleen maar jammer dat deze Positie niet vrijmoedig geschonken, "vaar bevochten werd. De schuld van de huidige genera ls is het alleszins niet. Dit neemt echter niet weg dat al- 'ie zijn positie slechts door zware prijd verovert, immer waakzaam hüift tegenover mogelijk gevaar. En «et is psychologisch verklaarbaar dat werkersorganisaties goed uit de a«Ien kijken, ook nu nog, zelfs al zijn Jij de schuldigen niet geweest van vroegere miskenning en vernede- np? der werklieden. hier komen we aan de kern van probleem. 2ooals bet nu gaat staan de on- ^rscheidene klassen wantrouwig te- ,^'over eikaar en dikwijls botsen ze n elkaar aan. In een klassen- Uiehappij is dit onvermijdelijk, partij en-stelsel verhoogt deze te- ""teilingen. Men verliest immers geheel uit het oog: liet volk. paleer arbeider, boer, midden- ;-der of intellectueel te zijn Is men l'-ereent volksgenoot, is men verbon- wet de menschen van denzelf- ctl stam. ^it princiep, deze grondstelling zou u! arke-ders, alle werkersorganisa- woeten verheugen, grondig ver- ',;geri. wie uitgaat van het volkshe- J bestaat. rD politiek in het ver- tl»l hoogen van de Volkswelvaart. En hoe kan de volkswelvaart verzekerd zijn wanneer een der elementen verwaar loosd wordt. Hoe kan het welzijn van het gansche volk verzekerd worden, wanneer b.v.b. de arbeidersklasse als een minderwaardige aanzien wordt. Dit is toch totaal onmogelijk. De volksgeledingen (arbeiders, boeren, middenstanders, intellektueelen) hoe ven allen harmonisch saam te vloei en in het begrip Volkwil men de toekomst van het volk verzekeren, wil men het volk groot en schoon maken. Allen hoeven broeders te zijn in den Staat, gelijkberechtigden, gelijk- waardigen met de arbeid op den troon. En dit is een tweede reden waarom de arbeiders, en vooral de christelijke arbeiders alle wantrou wen hoeven af te werpen. Het is gedaan met de superioriteit van het geld. Slechts de arbeid telt. En arbeid is zoowel het zware werk van den sjouwer, als het fijne werk van den artist; het pezige zwoegen van den boer als de geesteesinspan- ning van gestudeerden; het kluwen van den middenstander als het orde nen van de leiders. Iedereen wie het ook weze. verdient een gelijkwaardige waardeering wanneer hij het beste geeft van zich zelf voor zijn familie en zijn volk. Neen de arbeid is niet langer meer een last in de nieuwe nationale Staat. De arbeid is een vreugd geworden omdat hij een bij drage is voor het welzijn van de mil joenen die door de lotsbeschikking met elkaar verbonden zijn. De arbei der is een volksgenoot; geen tweede rangsburger, geen minderwaardig we zen meer. Een broeder van den boer, een broeder van den middenstander, een broeder van den gestudeerde. Het moet zoo zijn, het zal zoo zijn. Hiervoor is geen twijfel mogelijk. De arbeider in Vlaanderen, zooals de boer in Vlaanderen zijn de funda menten van ons volk. Dit is geen demagogie, geen vleierij. De arbeidersklasse mag hiervoor ab soluut gerust zijn. De leiders van de nieuwe beweging plegen geen ver raad tegenover hen. Wie deze harmonie zal pogen te verbreken zal onverbiddelijk terecht gewezen worden. De nieuwe beweging is een volksche beweging, gaat uit van het volk. En mochten er zijn die stokken in de wielen steken, ze zul len onmeedoogend op hun plicht ge wezen worden. Wanneer niet iedereen zijn volle plicht doet is geen volkswel vaart mogelijk. Het is uit met het materialisme. Voor ons zijn de zedelijke waarden van het hoogste belang. Als Katho lieken zien wij in den arbeider onzen evenmensch, een broeder in Kristus, met een onsterfelijke ziel. Als Vla ming zien wij in den arbeider onze volksgenoot, waarmee we onverbreek baar verbonden zijn, en die met de vreugd op het wezen zijn plicht doet voor de welvaart en de toekomst van zijn volk. Minister De Man vroeg zich onlangs af hoe de vreugd aan den arbeider kan geschonken worden? Door broederlijkheid in éénzelfde geloof, dat waarachtig beleden wordt, en door broederlijkheid in éénzelfde ideaal: de grootheid en schoonheid van Vlaanderen. In de nieuwe maatschappij wordt de arbeider wat hij wezen moet: een broe der van alle volksgenooten, die hand in hand met boer, middenstander en intellektueel zich zelf hernieuwt Vlaanderen en Christus ten bate. Arbeiders! Wanneer uw volksgenoo ten elkander zoeken, wanneer heel Vlaanderen één wil worden, zult gij de laatsten niet zijn. En zij die U leiden, zij die van, voor en door uw organisaties leven moe ten hun plicht begrijpen. Het is niet het uur van dubbelzinnig optreden. Zij ook hoeven te begrijpen dat het volksbelang vóór het belang van den enkeling gaat. Aioden-artikelen in 't Groot Kleefstoffen Witgoed, Merceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordijnen en gemaakte Sioors. Fourruren - Herstellingen. Tel. 65 leper 2-4, BOTERSTR. I F P F D dicht bij de Halle zo- RUGGEGRAATLOOSHEID We hebben vroeger al bij herhaling kunnen aantoonen, dat de huidige Fransche regeering Blum, de gevan gene was van de linksche extremisten, namelijk van de communisten. Van meet af hebben deze laatste in de volksfrontregeering een geweldige druk uitgeoefend, zoodanig dat ze er mee handelen zooals ze willen. Ze zijn de verdedigers geworden van de regeering omdat ze er zelf in ver tegenwoordigd zijn, maar meteen ma ken ze het diezelfde regeering het bewind buitengewoon moeilijk. Een regeering moet er toch zijn voor de handhaving van de binnenlandsche orde en voor de harmonische verde diging van al de belangen en niet van een bepaalde klasse. Welnu door de nefaste invloed van de communis ten is de Blumregeering onbekwaam om op deze wijze te regeeren. Zij be hartigt schijnbaar de arbeidersklasse, maar maakt het de middenstand en de werkgevers onmogelijk hunne be langen te verdedigen. En daardoor bestrijdt ze onrechtstreeksch ook de arbeidersbelangen, want het is toch overduidelijk dat ivanneer de frabi- kanten en de middenstanders en de boeren niet meer kunnen werken ook de arbeiders de terugslag hiervan zul len gevoelen en de Staatskas zal ten slotte ook de aangroeiende werkloo- zenscliaar niet kunnen blijven onder steunen met vergoedingen. Dat de communisten dit bijzonder goed we ten hoeft niet betoogd te worden. Het gaat er voor hen immers niet om de belangen van de arbeiders tegen de belangen of liever de voorrechten van de industrieelen, maar wel om de ves tiging van een nieuw regieme waarin zij absoluut zouden meester zijn. En dit regieme kan alleen door een groei ende ontevredenheid verwezenlijkt worden. Intusschen stijgt ook de re actie, die aan het nuchtere volk ge leidelijk de verderfelijke en bedrie- gelijke bedoelingen van de Sovjet aanhangers dietsch maakt. Voelt de Fransche communistische leider Tho- rez daar het gevaar voor zijn bewe ging, dat hij zou willen dat de pers die de regeering bekritikeert gemuil band wordt. Zijn de communisten op die wijze de verdedigers van de de mocratie, vermits een van de zooge naamde voordeelen van de democra tie de persvrijheid is. Tegenover de communistische eischen geeft de regeering Blum al tijd maar toe. De communistische be toogingen beschermt ze, die van de rechtsche partijen verbiedt ze. Die regeering is te laf cm te durven po sitie nemen. Ze weet dat het land op die wijze recht naar den dieperik gaat en toch durft ze niet op te tre den tegen de toormen, de insecten, die de steunpijlers van het volksbe staan ondermijnen. Zij is een rugge- graatlooze regeering. DE RADICAAL-SOCIALISTEN De sterkste partij in Frankrijk is de radicaal-socialistische, die we zou den kunnen noemen de conservatieve partij, en die vooral de republiek en de vrijmetselarij verdedigt. Het is ook omdat ze een versteviging van haar strijd tegen de kerk en de godsdienst heeft meenen na te streven, dat ze zich verbonden heeft in een volks front. Thans echter wordt ze er be wust van dat door de huidige coalitie en vooral door de stijgende invloed van het communisme de industrie en het kapitalisme dat ze tenslotte ook vertegenwoordigt, bedreigd wordt. We hebben niet vergeten dat naar aan leiding van de financieele schandalen, Stavisky en andere, de radicaal-socia listische vertegenwoordigers zich lee- lijk verbrand hebben. Dank zij hun toenmalige macht in de regeering echter hebben ze alles zooveel moge lijk doen verdooven, vandaar de ge heimzinnigheid die rond bovenge noemde schandalen is blijven han gen. De radicaal-socialistische partij is op die wijze de verdedigster van te genstrijdige belangen geworden en ook zij moet schipperen om recht te blijven. In haar rangen teekent zich stilaan een scheuring af die heel ze ker bij volgende verkiezingen uitdruk king zal krijgen. Hebben we niet ge zien dat bij de groote vergadering van de partij te Biarritz enkele maan den geleden, toen de Marseillaise ge speeld werd, zekere leden de gebalde vuist in de hoogte staken terwijl an deren de Romeinsche groet brachten. DE STUT EN DE STEUN Door hun getalsterkte en hun ver tegenwoordiging in de regeering blij ven de radicaal-socialisten niettemin de stut en de steun van de huidige regeering Blum. Zij houden het lot van Frankrijk in hunne handen. Als zij de regeering verlaten valt deze onmiddellijk en ontstaat er een re- geeringscrisis die geweldige gevolgen kan hebben. Zij zijn de voogdij van de communisten moe en hebben al herhaaldelijk laten hooren dat ze de bezetting van fabrieken en de revo- lutionnaire methodes niet meer zul len dulden. Zelfs dreigden ze met ontslagname en nu weer tijdens de laatste dagen hebben ze vooral ge- ëisclit dat de toestand zou verande ren. Daardoor worden ze meer en meer aanzien als een vijandig ele ment in de Volks frontformatie en hun voorzitter Daladier mocht in een volksfrontvergadering een zeer koel onthaal in ontvangst nemen, waar over hij zich zeer beleedigd achtte. Van de zijde der radicaal-socialisten zijn er dan ook in de naaste toekomst verrassingen te verwachten. Als ze nog zullen twijfelen om de regeering te doen vallen dan is het omdat ze vreezen dat een geweldige sociale re volutie zou kunnen los breken, die waarschijnlijk het communisme zou zien zegevieren. Doch ook de recht sche partijen willen ze niets toegeven omdat ze langs die zijde een aangroei van christelijke elementen vreezen. Tenslotte zal het misschien tot het sluiten van compromissen komen, waardoor de godsttièhst het hard ië verduren zal hebben, maar dat kan ook maar van korten duur zijn. De democratie is bedreigd in Frankrijk en grondige veranderingen zijn op til, waarvan de uitkomst zeer duister blijft. Wat echter wel zeker is, de regeering Blum is geen lang leven meer beschoren en de crisis die zal volgen zal zijn oplossing niet vinden op de traditioneele wijze. De regee ring scrisissen zijn in de laatste jaren lastiger en lastiger geworden; de vol gende zal wellicht beslecht worden op de straat. Zal het treurspel van Spanje in het Zuiden van Belgie her haald worden? Mogelijk wel, maar dan zullen wij ons moeten gereed houden om de slag te weeren. Alleen de concentratie van alle gezonde ele menten, Katholieken en Vlaamschge- zinden kan het grootste euvel buiten onze grenzen houden! (Verboden nadruk.) ROSKAM. iaHBIBB8BI»MIBIlBHaaiBieiSaEBBE9aSlBS3BaiSZ23Baa31!S3X3EB DE KAMERZITTING VAN DINSDAG HET ONTWERP MOET AFGE HANDELD WORDEN IN TWEE DAGEN De Kamer heeft Dinsdag 11. In den mor gen, de bespreking aangevat van het Mi litair Ontwerp der Regeering en van het militair vraagstuk. H. Huysmans opende de vergadering te 10 uur. Het meerendeel der ministers wa ren aanwezig, met o. m. de HH. Van Zee land en Denis. Er was zeer veel belang stelling vanwege het publiek. De Voorzitter deelde onmiddellijk mede dat 24 leden ingeschreven waren om te spreken over het vraagstuk en dat er be sloten werd aan elke spreker maar een half uur tijd te gunnen om zijn standpunt uiteen te zetten daar het anderzijds niet mogelijk zou zijn de bespreking te eindi gen tegen de avond van den volgenden dag en alsdan een eindstemming uit te brengen. Het vraagstuk moest alsdan af gehandeld zijn. Dit verwekte pretest uit bij de Vlaam sche Nationalisten. GENERAAL DENIS AAN HET WOORD De Heer Minister van Landsverdediging, Generaal Denis, begon dan een uiteenzet ting te geven van het standpunt der Re geering. Zoo noodig mag de mobilisatie door den vijand niet belemmerd worden. Daarom moet de dekking zijn verzekerd. Deze moet bij de grens worden georgani seerd. Het geheeie grondgebied dient be- md. Ket is voornamelijk de infanterie die de dekking most verzekeren door het benut tigen van waterloopen, het aanbrengen van vernielingen, enz. om den vooruitgang van den vijand te belemmeren. Achter dit stslsel moet een voorbehouden strijdmacht gereed staan om zoo mogelijk een door braak van den vijand te stuiten en om de bres te stoppen. Hiervoor is een gemotori seerd cavalleriekorps noodig. De noodwen digheid doet zich voor om dit korps hoofd zakelijk uit vrijwilligers samen te stellen. In het binnenland moeten ook steeds troe pen staan. Hiervoor zouden 40CO vrijwil ligers noodig zijn. Voor de troepen die dus deelnemen aan de dekking, 't zij de infanterie, is de 18- maandendienst noodig, wil deze dekking doelmatig zijn, verklaart voort de minis ter. Het Regeeringsontwerp werd ingege ven door de Gemengde Militaire Kommis sie en vormt een onverdeelbaar geheel. Het behoudt de voordeelen aan de Kroost rijke Gezinnen en voor de kostwinners, en het neemt in de mate van het moge lijke toevlucht tot het stelsel der vrijwil ligers (motorisatietroepen). BETREFFENDE HET TAALSTATUUT belooft H. Generaal Denis dat later een wetsontwerp zal ingediend zijn. In de Koninklijke Militaire School zullen beide talen worden onderwezen, ook in de wa- penscholen en andere inrichtingen. Pst definitief toegangscxamen voor de offi cieren zal een proef cmvatten over de we- z:nlijke kennis der tweede taal. Om toegang te hebben tot Majoor zul len de officieren beide landstalen op grondige wij-ze moeten kennen. Leergan gen zullen ten behoeve van de officieren ingericht wsrden opdat zij de tweede (Zie vervolg op 2' blad.) Het Mannenverbond van Kath. Actie voor het Bisdom Brugge...? Voor de buitenstaanders, voor den man in de straat, is het nog niet veel meer dan een woord, een kleine legerstaf zon der troepen. Maar wie Zondag namiddag te Roeselare in den omtrek van 't Kiein Seminarie kuierde, zag toch dat er iets aan den gang was. Te allen kante auto's en bussen... en mannen...? Het Mannenverbond na één jaar be staan hield zijn eerste studiedag. Na één jaar stoeren arbeid en uitbouw bestaat het Mannenverbond uit een vijf tigtal kernen, over al de gewesten van het bisdom verspreid. Daarin werken de man nen, die zich aan het leekenapostolaat toe wijzen, onder leiding van een proost en een leek-leider. Ze specialiseeren zich ofwel om hun eigen milieu's waarin ze leven te herker stenen, ofwel tot verovering der groot machten: de Pers, de Film. de Radio, de School en de Openbare Zedelijkheid. Ze waren samen 350! Niet overveel... Zeker niet, voor wie alleenlijk houdt van massale getallen. Maar alwie van de structuur en van de werking van het Mannenverbond iets afweet, en bedenkt dat hier enkel kernleden aanwezig zijn, staat verstomd en is blij. De hoofdleiding had er voor gezorgd werkgelegenheid te geven aan da speciali saties. Na een diep rechtzinnig en warm aangevoeld Veni Creator te hebben ge zongen in de kapel van de afdeeling Wijs begeerte, verdeelden de aanwezigen zich over de zes actie-vergaderingen. Het leek waarlijk een klein Congres. Hier volgen de verslagen der specia lisaties. PERS. Een sectie die veel belangstelling ge niet: wel 80 aanwezigen. Aan het bureel: E. H. Maertens, dio cesaan hulp-proost voor de pers; den Heer Denys, diocesaan leeke-leider, den Heer Bras uit leper, verslaggever. De Heer Denys behandelt breedvoe rig de verschillende aspecten van het pers- probleem en geeft een schets van de vele actie mogelijkheden, die het M. V. moet weten uit te baten: het veroveren van aubetten, het canaliseeren van de publi citeit naar Katholieke bladen, het orga- niseeren van een verkoopdienst, het waar nemen van berichtgeving, het vormen van een persmsntaliteit bij de massa, enz. Persactie is zeker veel meer dan het plaat sen van een abonnement op een katholiek dagblad. E. H. Maertens hield een korte inleiding over de structuur van de persspecialisatie in het M. V. Dienstcvereten in contact met de toekomstige militanten en onder leiding van de persleider voeren de pers actie van het M. V. Nadien volgde een zeer levendige en interessante bespreking, waar leden uit bijna alle kernen aan het woord kwamen. *V FILM. Z. E. H. Lefever, landelijke proost vcor de filmactie, en de Heer Ar. Felix uit Oost ende zaten aan de bestuurstafel. In zijne inleiding sprak Z. E. H. proest over de volstrekte noodzakelijkheid van finantieele steun. Wij zouden moeten kemen tot een filmliga met 1.200 leden. Nu hebben wij er enkel 500. De filmactie over het bisdom kan bondig als volgt worden samengevat: filmavenden werden met veel bijval gege ven te Izegem, Nieuwpoort, Roeselare, Diksmuide; voorlichting der massa langs het D. O. C. L P.-bureau om cf bij middel van de steekkaarten wordt gedaan te Roe selare, Izegem, Veurne, De Panne, Nieuw poort. Op dit gebied heeft de specialisa tie van Oostende zich bijzonder bedrijvig getcond: benevens de gewone voorlich tingsmiddelen, gebruikt zij nog lichtrecla mes. levert bijdragen in een plaatselijk blad en geeft voordrachten in de onder wijsgestichten. Dit jaar zal overal goed moeten doorgewerkt worden, tot versprei den van de filmborden. RADIO. De vergadering voor de tak Radio, werd bijgewoond door 40 man en voorgezeten door de Heer Vandepitte vah W. V. R. O. en E. H. Gillen, diocesaan proost. Eerst geeft E. H. Gillon een uiteenzet ting over de princieps van K. A. cp radio- gebied. De Radio moet ten dienste gesteld worden van God en de Kerk. Daarom moet 1) het geweten van den luisteraar worden gevormd, 2) een sterke katholieke organisatie bestaan, 3) er tce bijgedragen worden cm goede en interessante uitzen dingen te geven. Verder bespreekt E. H. Gillon het voor stel Rex houdende het wizen van alle po litiek buiten de Radio, en noemt het oen grove flater dat aan Rex geen zendtijd werd toegestaan. Spreker geeft de besluiten van het Con gres van Mechelen: a) Er moet volledige splitsing komen van hst N. I. R. in Vlaamsche en Fran sche uitzendingsdiensten. b) De ontplooiing der Katholieke cul tuur langs de Radio moet mogelijk zijn en daarom wordt geëischt: 1) Meer zendtijd, 2) meer vrijheid bij de uitzendingen: met de huidige censuur is een cultureel programma onmogelijk, 3) meer verantwoordelijkheid. Tenslotte behandelt de E. spreker nog de kwestie van deregionale zenders: er zijn 14 commercieele zenders in handen van private personen benevens 3 andere van vereenigingen zonder winstbejag, waaronder 2 kath. (Kortrijk en Limburg) en 1 socialistische (Gent). Vervolgens legt de Heer Vandepitte op klare wijze uit hoe een radiodag in voor bereiding en uitwerking aangevat wordt, en geeft menige practische wenken dien aangaande. Na een paar voorbeelden van werking in de kernen (Proven b. v.) en het beant woorden van enkele vragen werd de zit ting geheven. SCHOOL. De sectie werd voorgezeten door E. H. Vandevelde, en Heer Adv. Versteele, resp. diocesaan proost en diocesaan leider voor deze specialisatie. Deze laatste gaf eene korte inleiding, waarin hij sprak over de bedrijvigheid van de hoofdleiding. Hij zelf ging in al de decanale kernen voorlich ting geven nopens het schoolvraagstuk, en de E. H. Proost bezocht met hetzelfde doel da C. O. V.-kringen. Doch het is voor al bij plaatselijke aangelegenheden, dat de leiding doelmatig werk kan leveren; ook werden ze reeds meermalen geconsulteerd door personen die op schoolgebied verant woordelijkheid dragen. Hierop volgde eene levendige bespreking waaraan kernleden uit Veurne, Nieuwpoort, leper, Oostende en Kortrijk deelnamen. SBaBBBBaaaaaaaaaMaasEEsasaiaaasaanaaisaBanaaaaaaaaaBstSBs MEVR. SIMPSON KONING EDWARD VIII In Engeland is een ernstig grondwet telijk geschil gerezen en een ore uk dreigt tusschen den Koning van LngCiand en zijn Regeering. Gansca Engeland staat in rep en roer en de zaak heeit eek grooten ophef ge maakt in den vreemde. De Koning Edward VHI wil namelijk in den echt treden met een Amer.ua au- sche, de reeds tweemaal gescheiden Me vrouw Simpson. De Koning had de Re- geering in kennis gesteid inet zijn voor nemen. De geruchten dis verspreid waren over de vernoudingen van den Konir.g en Me vrouw Simpson gaven aanleiding tot een tussc.ienhornst van den Bisschop van Bradford, die woorden van vermaning richtte tot den Koning. De Kcr.mg kende reeds sedert enkelen tijd Mevr. Simpson. Leze, die vroeger reeds gescheiden was van een Ameri- kaansch officier, was dan voor ae tweede maal in den echt getreden met den rijken zakenman Simpson. In de laatste maan den miek zij kennis met Koning Edward VIII en werd zeer dikwijls ill zijn gezel schap gezien. Onlangs maakte zij de zee reis in de Middeliandsche Zee met den Koning meê, wat aanleiding gaf tot het echtsoheidingsproces van M. en Mevr. Simpscn, echtscheiding over ongeveer 1 maand uitgesproken. de geruchten in den vreemde komt nu opeens, na de waar schuwende woorden van den Bisschop van Bradfort, het voornemen van den Koning kenbaar gemaakt te worden in geheel En geland en ook in den vreemde. Be Engelsche Regeering heeft deze kie- sche kwestie langdurig behandeld. Zoowel de Engelsche Kerk als de Engelsche Re geering kunnen geen vrede nemen met het besluit van den Koning. De Engelsche bladen hebben het voor genomen huwelijk van den Koning uit voerig bespraken. Onder meer wera voor gesteld dat hij zou mogen huwen met ivievr. Simpson, maar aac zijn vrouw geen koningin zou kunnen worden eu hun af stammelingen ook niet in aanmerking zouaen kunnen komen voor ae kroonop- voiging. Er wordt ook nog verklaard dat het Engeiseh Koningschap zwaar geha vend uit dit geval komen zal. De Engeiscne ministers hebben overleg gepieegd met de overneden der Angli- kaansche Kerk en het besluit was dat aan den Koning enkele aanbevelingen werden gegeven. De Koning zou namelijk door de Re geering voor de keuze zijn gesteld: ofwel afstand van den troon, oiwel verzaken aan zijn huwelijk met Mevr. Simpson. In het Lagerhuis ontweck de Eerste Mi nister Baldwin aile antwoord nopens de netelige kwestie. De Koning werd ook ontvangen bij zijn moeder, Koningin Mary. Deze ontving ook den Hertog van York, die bij het aftreden van Koning Edward VIII zijn troonop volger zou zijn. Donderdag avond ontving de Eerste Mi nister de Koning, alsook de Hertcg van j ï'crk. In parlementaire kringen werd erop gewezen dat reden van godsdienstigen. nationalen en internationalen aard den Koning zedelijk verplichten cm zender uit stel een beslissing te riemen, zoodat men verwacht dat binnen de 24 uren de vorst keus zal doen tusschen zijn troon en zijn privaat leven. Ais Kristenen kunnen wij allen betreu ren dat zich dergelijke gevallen moeten voordoen, zoowel in die hooge kringen ais in lagerstaar.de klassen. Een nieuw bewijs dat alleen de Kriste- Hjke eer naar de kerk van Rcme, de eenige volledige is. Zie vervolg vereer. ZEDEN-ADEL. E. H. A. Ververne. diocesaan proost an Zcdenadel schetst de algemeen e grondbe ginselen waarop de Zedenadelactie, wi! ze doelmatig zijn, berusten moet. Het blijve niet bij een negatief bestrijden van de openbare onzedelijkheid: er moet zonder genade gewerkt aan de heropvoeding van het goede deel onzer menschen die onver standig zich bezondigen aan schuldige toegevendheid of uit menschelijk opzicht aarzelen positie te nemen in de zedelijke ontaarding van de massa. De bestaande wetgeving in zake open bare zedelijkheid is niet te onderschatten, maar veelal toch vaag en onvolledig. Haar dient een strengere toepassing verzekerd door de agitatie van het publiek. Tijdens de bespreking wordt gewezen op het recht van elk individu ten persoonlij ken titel aanklacht in te dienen bij de politie, bij elk zedelijkheidsdelict. Men dringt aan voor het opricl.ten van een studiecomité dat met de nocdige bevoegd heid de Zedenadelactie kan voorlichten. De vergadering eindigt bij het neerleg gen van volger.de bosluiten: 1) Tot het bewerken der openbare opinie zal aangedrongen worden opdat alle huis gezinnen die aansluiten bij het M. V. zich vrijwillig zouden beslUsen tot het onder houden van een streng-zedelijke gedrags lijn. Het verspreiden van een algemcene circulaire over de doelstellingen van Ze- denadel, het beleggen van openbare ver gaderingen en betcogingen aan de kust moeten vcor doel hebben de slapende mentaliteit onzer bevolking wakker te schudden. 2) Vooraf zullen al de kernen van het M. V. zich aanspannen "oor het bereiden der komende kustactie, met het oog op de plaatselijke actie, een volledige documen tatie aanleggen. DE KATHOMEKE ACTIE IN DE VERSCHILLENDE SOCIALE MI LIEU'S. Het is voor een 120 afgevaardigden dat Zeer Eerwaarde Heer Kan. Dubois zelf het onderwerp dezer afdeeling inleidt: Na kort de huidige organisatie van het Mannenverbond te hebben uiteengezet, wijdde spreker verder uit over de verhou ding van de bestaande Katholieke Sociaal- Economische organisaties tegenover het Mannenverbond. In de Sociaal-Economische organisaties vinden we een dubbele werking terug: 1) Een stoffelijke werking; 2) Een godsdienstige zedelijke werking. Ten opzichte van die dubbele werking moeten we ons door twee princiepen laten leiden; EERSTE PRINCIEP: Beide werkingen mogen niet GESCHEIDEN worden de mensch immers bestaat uit lichaam en ziel en beide zijn zoo nauw verbonden dat ook de werking voor beide nauw moet verbonden blijven. TWEEDE PRINCIEP: Beide werkingen echter moeten worden ONDERSCHEI DEN. De zuivere Sociaal-Economische ac tie immers valt niet onde- de rechtstreek- sehe leiding van de Kerk. De Kerk geeft in deze kwesties slechts algemeene richt lijnen aan. De Godsdienstige Zedelijke actie echter staat rechtstreeks onder het gezag en c'* leiding van de Kerk. Een interessante bespreking volgde waarin klaar naar voor kwam: De drang naar samenwerking onder de verscheidene standen. Het beste besluit dat kon. genomen wor den was dan ook: mocht deze dag ons al len leeren dichter bijeen te staan op eén en hetzelfde 'rent, in den dienst van den een:n en denzelfden leider: Christus, 's Namiddags was het de clou1 Om 2 u. liep de ruime feestzaal van 't Klein Seminarie bomvol. De kruim van de Vlaamsche Mannenschap. Monseigneur kemt binnen onder het zingen van het E'vvivaHij kijkt naar zijn mannen, en lacht smakelijk van dani ge voldoening. Hij is gevolgd door Z. E. H. Kan. Dubois, dioc. proost, den Heer Luciea Deschodt, dioc. leider, E. H. Vervenne, dioc. hulp-proost, en de diocesane leiders der specialisaties: de Heeren Alb. Denys voor de pers, Adv. Versteele voor de school. Karei Vandepitte voor de radio, Verhelle voor de specialisatie der Raphaëlisten. Na het gebed neemt de Heer Deschodt het woord. Hij is raak en geestdriftig. Hij ziet een mooi symbolisme in het feit dat dezen eersten studiedag samenvalt met den eersten Zondag van den Advent. Het is nu het uur der leeken, het uur om uit den slaap op te staan... d: nacht is voor bij en de dag breekt aan... laten wij de wapenen van het licht opnemen... doen wij den Heer Jezus-Christus aan. Na deze inleiding verleent hij het woord aan Z. E. H. Kan. Dubois. Meesterlijk ver klaart de algemeene proost ons waarin de geest van het Mannenverbond bestaat. In klare taal en met bevattelijke bewoording toont hij dat de kernleden feitelijk zijn de instrumenten waarmee God zelf zijn verlossingsplan uitwerkt. Meermalen wordt hij door luid applaus onderbroken. Nu komen leden uit de kemen van Tielt, van Oostende, van Pcperinge, van Roeee- lare en van Kortrijk voordragen hoe bij hen de orde- oorden van de hoofdleiding werden uitgevoerd. Zij vertellen er een voudig en ongekunsteld, met een tikje ge zonden humor, hoe ze den grooten front- aanvai tegen de moderne grootmachten leiden. Hierna kemt de diocesane leider weerom aan het woord, cm in groote lij nen het 1' jaar programma van het Man nenverbond te schetsen, en opdracht te geven het over hst bisdom uit te werken. Het speciaal punt waarop gesteund wordt, is het stichten van parochiale militanten- groepen. Z. H. Exc. Mgr. Lamircy spreekt het slotwoord uit. Bezadigd en kernachtig drukt hij zijne mannen op het hart dat ae, midden de verwarring van gedachten waarin ze leven steeds een klaren kijk moeten hebben op de grondwaarheden van onzen godsdienst en met onverwoest- baren durf moeten bezield zijn om die waarheden, volgens de moderne methoden rondom zich te verkondigen. Na den zegen van Monseigneur, en on der het zinger. van het Eviva ging de vergadering uiteen. 't Was half vijf. Reeds viel de avond en de mist, en dompelden de dingen rond om ons in een atmovfeer van neerslachtig heid en van mysteris. Warsn zij h'-.i symbool van de onheilen die ors bedreigen en zou de Kerk 'n Vlaanderen, gelijk in zoovele andere lan den haar nacht, haar lijdensnacht moe ten doormaken? Dat weet enkel God. Maar hier staan wij onder 't standbeeld van Gczslle, den oud-p:ofessor van het Klein Seminarie, den on tsrfclijken dich ter van We=t-Vlaanderer.. He' is alsof hij monkelend te staren stond naar het West- Vlaamsche Mannenverbond, en het lijkt ons dat zijne bronzen lippen zijn vers her halen: «Daar zijn nog blijde dagen is het leven. Vandaag was het zoo een da^

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 1