WAAR moet Ge uwe aan koopen doen in het Best© Huis in het HUIS van VERTROUWEN in tSAYETTE WIJVEKEi e leper en Dus ALLEN naar 't Sayette Wijveken Van Zaterdag 12 December t is keurig werk Alle Wink rr artikelen moeten weg, zelfs aan SPOTPRIJZEN te IEPER Groote Markt. MET DE UJONDERBLIK NOTARIEËLE VERKOOPINGEN 15 A. 40 CA. WEIDE; 19 A. 50 CA. WEIDE 25 A. 50 CA. ZAAILAND GERÏEVIG WOONHUIS EEN WOONHUIS ZAAILANDEN EN WEIDEN EN VERGOEDING VOOR OORLOGSSCHADE. SCHOON RENTENIERSHUIS GERIEFLIJK WOONHUIS RENTENIERSHUIS HANDELSHUIS OF OPBRENGSTHUIS EEN HANDELSHUIS niiiimBBiiiiniiiiaiiBiiBii EEN WOONHUIS GEZAAGD HOUT WOONHUIS WOONHUIS SCHOONE BOUWGRONDEN EN OORLOGSSCHADE VAN 5 HUIZEN EENE SCHOONE HOFSTEDE 9 KOOPEN BOUWGRONDEN EN EEN MEERSCH TWEE BURGERSHUIZEN EENEN SCH00NEN NIJVERHEIDSEIGENDOM GERIEVIG WOONHUIS HOFSTEDEKE ZAAILAND EN WEIDE JACHT EN VISCHVANGST WOONHUIS EN 1 A. ERVE. GR0NDKREDIET - VAN BELGIE - EEN SCHOON WOONHUIS WOONHUIS niet 350 W ERVE TWEE WOONHUIZEN EEN GERIEVIG WOONHUIS 2 A. 94 CA. GROND HEERENHUIS HUIS BELANGRIJK BERICHT PARDESSUS MANNEN Mantels van af 7 9 fr. Kleederen bijna aan FAKTUURPRIJS. Een lot CORSETS aan 25 en 35 fr. voor zware Dames. Fantasie Manshemden aan 18 fr. enz. enz. Magazijnen altijd open, zelfs op de Zondagen. BOSCHTAILLIEN MET 163 PLANTSOENEN. HENNERINGEN Studie van den Notaris VAN CAYZEELE te Poperinghe. DINSDAG IS DECEMBER 1836 om 2 ti. stipt namiddag, Ier estaminet Het Handelshuis hij Jufvr. Masselus, Duinkerkestraat, te Po peringhe, - - - TOEWIJZING VAN STAD POPERINGHE. DOORNSTRAAT sektie B, Nr 847. 2. sektie B, Nr 848. Koopen 1 en 2 in massa slechts inge steld: 10.000 frank. VEURNESTRAAT 3. sektie C, Nrs 937 en 938. Ingesteld 15.C00 fr. In pacht gehouden door M. Remi Oli vier tot 1 October 1940 aan 467 frank 's jaars en de lasten. Studie van den Notaris CASSIERS te POPERINGHE. Kastoor van den Notaris THERRY te West-Nieuwkerke. DOOR STERFGEVAL MAANDAG 7 DECEMBER 1936 om 2 u. zeer stipt namiddag, ïe Poperinghe, in de Bruggestraat, ter herberg «In Transvaal», gehouden door M. Julien Lermytte. OPENBARE VERKOOPING van GELEGEN TE POPERINGHE, Bruggestraat, 43, groot onder bebouwden grond en koer, 70 centiaren volgens ka daster sektie D, Nr 714k/4. Laatst bewoond door M. Dominique Logie-Hennaert. Handslag met de geldtelling. Voor den sleutel zich te wenden bij M. Remi Logie, Goudenhoofdstraat, 3, te Poperinghe. INSTEL: Maandag 14 December 1S36 OVERSLAG: Maandag 28 December *36 telkens om 2 u. namiddag, ter herberg «Aux Trois Amis», bewoond door Wed. Charles Dhoine te Ploegsteert, van het nabeschreven goed: GEMEENTE PLOEGSTEERT wijk de Nachtegaal, langs den gravier lei dende van W.-Nieuwkerke naar Waasten, met schuur en afhankelijkheden cn 19 aren 45 centiaren grond en hof. Gebruikt zonder pacht door M. Char les Covemaeker, beambte der Douanen, te Ploegsteert, mits 80 frank te maande, vrij van lasten. Vi Instelpremie. Studiën van de Notarissen THERRY te West-Nieuwkerke en DESIMPEL te Waasten. OPENBARE VERKOOPING van gelegen te PLOEGSTEERT EN WAASTEN Kantoor van den "Notaris ALF. VANHEE te ZONNEBEKE. DIT TER HAND TE KOOP te Loo, Hoogebrugstraat, 6, met vier benedenplaatsen, vier slaapka mers, groensel- en fruithof, alles te sa men groot 4 aren 10 centiaren. Onmiddellijk vrij. (2SaMBBB3B3IBES3IElKI9EISIBI Studie van den Notaris ALF. VANHEE te ZONNEBEKE. OPENBARE VERKOOPING van een met 12 aren 41 centiaren land TE ZONNEBEKE, (Broodseinde), Becelaeresteenweg, Nr 5. Onmiddellijk vrij. EENIGE ZITDAG OP DINSDAG IS DECEMBER 1936 om 2/: ii. stipt 's na*middags, ten overstaan van den Heer Vrederechter van het kanton Passchendaele, in de ver- hoorzaal van het Vredegerecht te Pas schendaele. Studie van den Notaris BOUCQUEY te POPERINGHE. MAANDAG 14 DECEMBER 1936 om 3 uur namiddag, ter herberg bewoond door M. Florent Pumortier, Statieplaats te Poperinghe, TOEWIJZING VAN STAD POPERINGHE iteenweg naar Yper, bij de Statie NIEUWGEBOUWD EN GERIEVIG met 40 centiaren grond, uitgang langs de Korte Bruggestraat, voorzien van elec- jtriciteit en twee soorten van water. Slechts ingesteld 30.000 fr. Onmiddellijke ingenottreding. Sleutel bij M. Cappoen-Breemeersch. Kantoor van den Notaris .VAN EECKE te POPERINGHE. UIT TER HAND TE KOOP SCHOON EN WELGELEGEN bok wel geschikt als renteniersliuis, me't Inrijpoort, te YPER, Dixmudestraat, 18, dicht bij de Groote Markt, groot bij ti tel 5 aren 86 centia., doch bij kadaster plechts 3 aren 75 centiaren. Gebruikt door de electriciteitsmaat- 'schappij tot 1 April 1937. IIIIHII1IUII Studie van den Notaris ERN. DE COCK te IEPER, Korte Torhoutstraat, 4. OVERSLAG: Vrijdag 18 December 1936. te 3 zeer stipt namiddag, Ier herberg «Au Casino», Korte Tor- loutstraat, 5, te leper, van Sijnde de welgekende herberg Au Ca sino». met aanhoorigheden cn hof, te leper, Korte Torhoutstraat, 5, groot volgens maat 1 are 22 centiaren. Gebruikt zonder pacht door Wed. Henri Delaere-Van Wynsberghe. Studie van den Notaris DE COCK te IEPER. De Notaris PROSPER THERRY te West-Nieuwkerke, benoemd bij vonnis van den Rechtbank van Eersten Aanleg te Yper in date 16 October 1936, zal over gaan, onder het voorzitterschap van den Heer Vrederechter van het kanton Mees- sen, met tusschenkomst van den Notaris DESIMPEL te Waasten, tot de open bare verkooping der onroerende goede ren en goedvindens voor oorlogsschade afhangende van de nalatenschap van Juf vrouw Marie-Thérèse Lemenu. BESCHRIJVING: A. GEMEENTE PLOEGSTEERT Langs de straat genaamd Chemin du Hem EEN HOFSTEDEKEN, inhoudende volgens kadaster onder weide en zaai landen 3 hectaren 18 aren 50 ca., met de puinen van een huis met landgebouwen vernield door oorlogsfeiten; verdeeld in 7 artikels. Voortijds gebruikt door M. Louis De- gavre-Leroy en thans ongebruikt. De oorlogsschade der gronden zal me- deverkocht zijn. B. GEMEENTE WAASTEN. Wijk de Kruyssteen. 1 Ha. 65 a. 63 ca. WEIDE en ZAAI LANDEN, uitmakende 3 artikels. Gebruikt voortijds door M. Eugène Tancré en thans ongebruikt. De oorlogsschade der gronden zal me- deverkocht zijn. C. - OORLOGSSCHADE. Een goedvinden voor oorlogsschade der gebouwen van het Hofstedeken voorschre ven, afzonderlijk te verkoopen en beloo- pende tot 37.908 frank. Deze verkooping zal geschieden in EENE ZITTING: DEN DINSDAG 29 DECEMBER 1936 om 3 u. stipt namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Groote Markt, te Meessen. Voor affichen, plans en inlichtingen zich te wenden tot voornoemde Nota rissen. Studiën van de Notarissen SCHOTTE te INGELMUNSTER en DENECKER te ISEGHEM. Studiën van de Notarissen THERRY te West-Nieuwkerke en DESIMPEL te Waasten. ZATERDAG 5 DECEMBER 1936 te 3 u. zeer stipt namiddag, In het gasthof Het ZweerdGroote Markt Koning Albert, te leper, INSTEL MET PREMIE van met aanhoorigheden en hof, te leper, Kalfvaartstraat, 8, groot 1 are 15 centiaren. Vrij van gebruik. Ingenottreding met de geldtelling. OVERSLAG: Zaterdag 19 December '36. (■■■EeBBKHaEaBBecaaiiBaBaaH Kantoor van den Notaris DE TAVERNIER te Langemarck. MAANDAG 7 DECEMBER 1936 om 1 Yt u. namiddag, te POELCAPELLE, wijk Vijfwegen, ter herberg «De Kijkuit», bij M. Vandecan- delaere, en DONDERDAG 10 DECEMBER 1936 om 1 y2 u. namiddag, ie POELCAPELLE, Plaats, ter herberg van M. Henri Deback, VENDITIE VAN in ieder venditie, 100 koopen fn verschillige dikten en lengten, kepers, pannclatten, enz., ten verzoeke van M. Remi Cardöen. Met gereed geld en op gewone voor waarden. Studie van den NOTARIS N. D'HUVETTERE Cartonstraat, 29, YPER, OVERSLAG: Dinsdag 8 December 1936 om 2 Yi ure namiddag, ter herberg «Au Soleil», Statiestr. te Yper, van STAD YPER. Surmont de Volsberghestraat, 7 Tnct koer en erf, groot 38 centiaren. Slechts ingesteld 25.100 fr. Thans gebruikt door II. Jan Vanden Zegel zonder schriftelijke pacht. Sint Jansstraat, Nr 18 met koer en erf, groot 67 centiaren. Slechts ingesteld 18.500 fr. Thans ongebruikt. De sleutels berusten bij den H. Emile Tanghe, St Jansstraat, 16. Zichtbaar den Dinsdag en Donderdag taa iedere week, van 2 tot 4 u. namiddag. GELEGEN TE PLOEGSTEERT OPENBAAR TE VERKOOPEN. De Notaris PROSPER THERRY te West-Nieuwkerke, benoemd bij vonnis van den Rechtbank van Eersten Aanleg te Yper in date 16 October 1936, zal ovér- gaan, onder liet voorzitterschap van den Heer Vrederechter van het kanton Mees sen, met tusschenkomst van den Notaris DESIMPEL te Waasten, tot de open bare verkooping der onroerende goede ren en goedvindens voor oorlogsschade er aan betrekkelijk, afhangende van de nalatenschap van Jufvrouw Marie-Thé rèse Dhondt. BESCHRIJVING: GEMEENTE PLOEGSTEERT Artikel 1. In het Dorp. EEN BOUWGROND, inhoudende vol gens kadaster sectie D, Nr 30w3, 2 aren waarop voortijds het huis stond vernield door de oorlogsfeitenpalende van oois ten aan M. Henri Vanuxem-Soenen, van zuiden en westen aan de eigendommen der gemeente en van noorden aan de Nipkerkstraat. Artikel 2. Wijk de Bizet. EEN BOUWGROND, inhoudende vol gens meting 22 aren en volgens kadaster sectie F, Nr 436g, 21 aren 30 centiaren, waarop voortijds 4 huizen stonden, ver nield door de oorlogsfeiten; palende van oosten en noorden aan M. Gustave Ghil- lchacrt en zuster, van zuiden aan Mevr. Wed. en Kinders Jules Dansette, en van •Westen aan den steenweg van Yper naar Armentiers. Deze grond zal te koop gesteld zijn in 7 loten en in massa. Artikel 3. Oorlogsschade. Een goedvinden voor oorlogsschade toe gestaan bij vonnis van den Rechtbank voor oorlogsschade te Yper met tijd voor herbeleg tot 18 Oogst 1937, verdeeld in 3 loten. ll Lot. De vergoeding voor oorlogs schade van het huis, staande voortijds op artikel 1, beloopende tot 16.657,50 frank. 2° Lot. De vergoeding voor oorlogs schade van 2 huizen, staande voortijds op art. 2, beloopende tot 31.653,50 frank. 3° Lot. De vergoeding voor oorlogs schade van 2 huizen, ook voortijds staan de op art. 2, beloopende tot 31.653,59 fr. Deze verkooping zal geschieden in EENE ZIÏTÏNÓ: DEN DINSDAG 29 DECEMBER 1936 om 2 u. stipt namiddag, in de gehoorzaal v&n het Vredegerecht^ Gröotè Markt, te Meessen. Voor affichen, plans én Inlichtingen zich tc wenden tot voornoemde Nota rissen. IBaaSZ'flSKSBBaElSKZSXESSBSSSB Studiën van de Notarissen FLOOR te VEURNE en BAERT te DIXMUDE. INSTEL: Woensdag 16 December 1936 TOESLAG: Woensdag 30 December '36 telkens te 2 uur, in «De Hert» (Vredegerecht) te Iseghem van A. - Gemeenten Moorslede en Passchendaele. bij de «Vierkaven», met goed land, sa men groot 8 ha. 47 a. 10 ca. Gebruiker M. Michel Loyzon. B. - Gemeente Oygem. van 52 a. 80 ca., dicht bij de plaats. Gebruikster Wed. Alfons Decostcr, C. - Gemeente Ingelmunster. te midden de Markt, nevens het Stadhuis, wederzijds groot 3 a. 39 ca. en 1 a. 96 ca. Gebruikt door M. Alfons Huyghe en M. Michel Goethals. Gewone voorwaarden. Instelpenning. Studie van dsn Notaris AMEYE te ROUSSELARE. Uit reden van dubbel gebruik. OPENBARE VERKOOPING van bestaande uit 2 burgershuizen, nijverheids gebouwen en magazijnen, met stoomketel «Piedboeuf», van omtrent 70 m2 verwar mingsoppervlakte, en stoommachien «Bol- linckx», 100 H.P., met dvnamo voor ver lichting, samen groot 2782 vierkante me ters, uiterst wel gelegen TE ROUSSELARE, Landbouw-, Ronde Kom- en Weverijstra ten, in 't centrum der stad, bij de Statie en den Kleinen Bassyn. Verdeeld in 5 koopen. Zie plakbrie ven met plan. Alles vrij van gebruik. Bezoek: Alle Dins- en Donderdagen van 2 tot 4 u. namiddag, en alle andere week dagen op aanvraag. y2 Instelpenning. Recht van samenvoeging. ZITDAGEN: INSTEL: Dinsdag 5 Januari 1937 TOESLAG: Dinsdag 19 Januari 1937 telkens om 2 uur namiddag, in het Gasthof Au BourgogneStatie plaats te Rousselare. Studie van den Notaris DELAHAYE te WOUMEN. OP WOENSDAG 9 DECEMBER 1936 in een enkelen zitdag, om 10.30 uur voormiddag, te Veurne, ln de gewone gehoorzaal van het Vredege recht, ten overstaan van den IL Vrede rechter van 't kanton Veurne, OPENBARE VERKOOPING Gemeente St Jacobscappelle van met stallingen, schuurken en erf, groot onder grond van gebouwen en hoving 7 a. 74 ca., gelegen langs den dijk van den IJzervaart, kadaster sectie C, Nrs 84a, 85a, 85b en 86. Vrij van gebruik. Laatst gebruikt door Wed. Philippe Dcclerck. OVERSLAG: Woensdag 9 December '36 om 2 uren namiddag, te Houthulst. Marktplaats, ter café be woond door Heer Jules Vanbrabant, van Gemeente ZARREN, Terrest. KOOP 1. EEN SCHOON EN WELGELEGEN gelegen langs den gravier, met stallingen, schuur en afhangen alsmede ha. 1-36-89 zaailand en weiland. Prijzie voor fruitboomen 1500 fr., af sluiting, enz. Slechts ingesteld 75.000 fr. KOOP 2. Een reeks aaneenboudende perceelen van een totale oppervlaukte van 1 ha. 87 a. 48 ca. Alles gebruikt door Michel Vanhoutte mits jaarlijks 3.000 fr. tot 15 Novemb. 1942. Slechts ingesteld 68.000 fr. (Zie affichen met plan.) IÜB Studie van den Notaris DELAHAYE te WOUMEN. OP MAANDAG 14 DECEMBER 1936 om 2 u. 's namiddags, te Woumen, ter herberg De Vrede bewoond door Dé Burghrave-Coemelck, OPENBARE VERPACHTING van de afhangende van de Wateringen van Woumen, alsmede van HET GRAS DER STRATEN. (Zie plakbrieven.) Studie van den Notaris DELAHAYE te WOUMEN. Studie van den Notaris DEEREN te NIEUWPOORT. ZATERDAG 26 DECEMBER 1936 (zijnde Tweede Kerstdag) om 3 uur stipt namiddag, te Keicm, ter herberg van den Heer Pollentier, OPENBARE VERKOOPING 1 van GEMEENTE BEERST Eigendom van den Heer Alois Vanba- vinckhove «e Beerst. Onmiddellijke ingebruiktreding. tBEMBHBaacasaaaiczBarsaaiSBi Kantoor van den Notaris FLOOR te VEURNE. Studie van den Notaris BAERT te DIXMUDE. Door sterfgeval en om uit gemeenzaamheid te treden. OPENBARE AANBESTEDING OP VRIJDAG 18 DECEMBER 1936 te 10 u. voormiddag, in 't Gemeentehuis, OPENBARE AANBESTEDING der HERSTELLINGSWERKEN AAN DE DAKEN DEP. PAROCHIE. KERK «SINT BAVO» TE WATOU. Bestek 19.717,30 frank. Borgsom 10% van den aanbiedingsprijs. De aanboden voor gemelde werken moe ten aan den Heer Voorzitter der Kerk fabriek gezonden worden, zoodanig dat ze den dag der opening besteld zijn, of wel ten laatste ter openingszitting zelf aangeboden worden. Plans, bestek, enz. liggen ter inzage in het Gemeentesekretariaat te Watou, op alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 2 tot 4 uur. Watou, 23 November 1936. Namens het Kerkbestuur: De Schrijver, De Voorzitter, A. D hondt. Em. Bulthez. (Crédit Foncier de Belgique) Naamlooze Vennootschap gesticht in 1835 GRONDPANDELIJKE LEENINGEN Vraagt ortze onlangs VERMINDERDE TARIEVEN. Zich wenden tot de BANQUE DE LA SOCIÉTÊ GÉNÉRALE DE BELGIQUE voorheenBank van Kortrijk en West-Vlaanderen te leper, Poperinge, Beselare, Bizet, Diksmuide, Nieuwkerke, Nieuwpoort, Roesbrugge. BEHEER DER DOMEINEN OVERSLAG op Dinsdag 22 December '36 om 2 u. 's namiddags, te Merckem, ter herberg bewoond door Cyrille Debreuck, Statie, van GEMEENTE MERCKEM met koeistal, zwijnstal, schuur en 9 m. op 4 m. hennekot inede 14 a, 80 ca. erve. Prijzie voor boomen en afsluiting: 1.000 frank. Gebruikt door Henri Loobuyck-Depover. Vermogen om de pacht over te nemen over meer dan 1 ha. land. y2 Instelpremie. IBSBEaBZZZacaCSBBSBCBElSaESnf Kantoor van den Notaris DEEREN te NIEUWPOORT. BIJ' STERFGEVAL DINSDAG 22 DECEMBER 1936 om 2 y2 uur stipt namiddag, te Oostduinkerke, wijk Nieuwpoort-Eaden, ten gasthove «Hotel de la Mcr», bij den Heer L. Wilot, OPENBARE VERKOOPING van Gemeente Oostduinkerke, (Wijk Nieuwpoort-Baden) Sterfhuis van den H. Hendrik Pyiyser. OVERSLAG: Zaterdag 12 December '36 om 2 u. namiddag, ter herberg «Café Atlantic», bij M. Maur. Torney, 46, Kasteelstraat, De Panne, van: Gemeente DE PANNE, Oosthoek. KOOP 1. met 5 a. 59 ca. erf en hof, voorhoof- dende noord op den steenweg van De Panne naar Veurne, bewoond zonder ge schreven pacht door Engel Desaever en vrouw Maria Verhulst. KOOP 2. met 27 a. 47 ca. erf, onder bebouwde grond en akkerland, voorhoofdende noord op den steenweg van De Panne naar Veurne. Sterfhuis van den Heer Edmond De- graeuwe. Thans onbewoond. (BEBBBBRBaaBieZiBSBBaSBEBElSBEB GEMEENTE WATOU De Ontvanger der Domeinen te Dix- mude zal, op navermelde datum OPENBAAR VERKOOPEN sectie C, Nr 429t, GELEGEN TE HOUTHULST, nabij de Bouckhoutstraat, palende noord Degraeve Remi en de Commissie van Openbaren Onderstand te Clercken; oost dezelfde Commissie; zuid Wed. Deschre- vel Jules te Brugge; west de erfgenamen van Verfaillie Philippe en Degraeve Remi. Voorwaarden. Kosten 20%; Instel premie 0",50%; Prijs en aanhoorigheden betaalbaar binnen tie 20 dagen; Onmid dellijk ingenottreding. Goedkeuring voor behouden. OVERSLAG: Donderdag 10 December '36 om 2 u. 's namiddags, ter herberg «Café des Sports», Kerk straat, Houthulst. Alle verdere inlichtingen te bevragen bij den Ontvanger der Domeinen te Dixmude, Generaal Jacquestraat, 65. Kantoor open alle werkdagen van 8 tot 13 uur. lE39BZ-BBar3BBB9aSIHBBH»3B»»C KERKFABRIEK VAN PROVEN INSTEL: Maandag 7 December 1936 OVERSLAG: Maandag 21 December '36 telkens om 2 Yt ure namiddag, ter herberg «Chalet des Fleurs», bij Ali- dore Dewaele, Eessenstraat te Dixmude, van Stad Dixmude, Eessenstraat. SCHOON EN GERIEVIG oole dienstig voor groothandel, met 6 a. 30 ca. medegaande erve, onder grond van gebouwen, hovir.g, magazijnen en garage, breeden uitweg voor alle rijtuigen, ka daster sectie B, Nrs 335d en 335e. Het woonhuis gansch modern ingericht loopend water, gaz, electriek, enz. Te bezichtigen alle werkdagen van 2 tot 4 ure. Vrij met den overslag. l/3 Instelpremie. Studie van den Notaris BAERT te DIXMUDE. TE PACHTEN Een Prachtig~HEERENHUIS met hof, voorzien van gas, electriciteit en centrale verwarming, gelegen te Dixmude, Kiekenstraat, Nr 6. Voor inlichtingen zich wenden ter stu die van voornoemden Notaris. Studie van den Notaris de GRAVE te Loo. UIT TER HAND TE KOOP en afhankelijkheden met 79 a. zaailand TE VEURNE, (Bewesterpoort), bij Bulscamp, Voor alle inlichtingen zich wenden ter studie van den Notaris de Grave te Loo. In den Winter is het altijd REN* LIETAERl, Maurice De Wlllist/ut, 4» Poperinge, die de hoogste prijzm -u voor ALLE VELLEN. Ook prijzen voor Mollen., Fischouwen-, Fiu. wijnen- en Ottervellen, nog een keuze van 90 stuks. Alk modekleuren. Prachtstukken var.if 300 frank. Jongenspardesstis :n grijze en blauwe ratine vanaf 95 fr Gaat naar de IN DE VIER SEIZOENEN 7, Cassel.tr-, POPERINGE. Tel. 314. Daar vindt U zeker uwe keus. I Op de markten te Poperinge, leper en Veurne. Jalatum bij Sansen-Vanneste, Poperiu^ SOLDEN Einde Seizoen VERKOOP hub. o UP. Er worat aan de belanghebbenden kend gemaakt dat op WOENSDAG C JANUARI 1937 (Driekoningendag) om 3 ure namiddag, op het Gemeenïé- sekretariaat' te Proven, zal overgegaan worden tot de opening der aanbiedings brieven betreffende de verkooping der volgende partijen KOOPT. DE TAILLIE van ecne partij bosch, I genaamd «De Twee Gemeten», groot 87 aren 55 centiaren te PROVEN, sec tic C, Nr- 306, met 103 geteekende plant soenen, J KOOP II. DE TAILLIE van ecne partij bosch, genaamd Stecrt van 't Heetgroot 27 aren 90 centiaren, geicgen te PRQVÊN, met 20 geteekende plantsoenen. KOOP III. DE TAILLIE van eeue partij bosch, I genaamd De Boschvloge groot 60 aren 5 centiaren, gelegen tè CROMEEKE, met 20 geteekende plantsoenen. Onkosten 10% komptant met de koop- te betalen. Aanbiedingen op formaatzegel te doen voor eiken koop afzonderlijk, bij aange- teekenden en toegclakten brief, ten laat- stcn per post besteld op 4 Januari 1937, aan den Heer Voorzitter Camiel Devos, te Proven. De boschwerker Scraphin Vandenbus- sche, zal de koopen aan de liefhebbers aanwijzen. Vobr verdere inlichtingen, zie plakbrie ven, of raadplege men liet goedgekeurd lastenboek, op het Gemeentesekretariaat te Proven, alle werkdagen van 9 tot 11 u. bij SANSEN-VANNESTE, Poperinge. CVCLQ0P Verdeeler voor Poperinge en Umstreken der Radio-ontvangsttoestellen ALFA RADTO; VALERE DE CORTE,Ieperstraat, 121. POPERINGE. - TeL 249.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1936 | | pagina 6