z> De K.V.V. definitief gesticht K. V. V. GOED m ONS purol Engeland wil de Scheidsrechter zijn Het Viosmscli-Hationse! programmes der Kathrlske Vlaamsche Volkspartij De goede KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER moordenaar handen ZOXDAG 14 MAART 1337 INTERNATIONAAL OVERZICHT Degrelle wil nieuwe kiezingen uitlekken Nieuwe tusschentijdige verkiezingen te Brussel Minister Van Zeeland kandidaat tegen H. Leen Degrelle rtiiwe g •STE «DE HALLE H Katholiek 'Veekbh-d van leper Bareel 1 Boterstrsat, 17, IEPER. WEEKBLAD: 4« CENTIEMEN. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per po.t) Binnenland 29-fr. g I Belgisch Kongo 40-f'- a 1 Frankrijk 49— fr- 1 a Alle andere landen 60-ir. AL -H-B—B— 5" JAAR. N 11. ^antiniHiHiUMifiiitttiKauiHHitiiimuimiiiiiiHimnimiiKiiniii'iuiiMiiiti^ TARIEF VOOR BERICHTEN: Ifeêe&trken tijn reramtomdcUjk foer hu* trtikeis. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Popericge Tel. Poperinge Nr 9 Postcneckrekcning Nr 155.ÏQ Kleine berichten pet regel 1.fr. B M 7 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Ij Kleine berichten (minimum) 4.fr.M I Rouwber. en Bedank, (min.) 7.— fr. e Tc herhalen aankondigingen: I prijs op aanvraag. g§ Annoucen rijn vooraf te betalen en g a nioeten tegen den Woensdag avond a a ingezonden worden. Kleine be- S I richten tegen den Donderdag noen. lilUUSHIHmwmillUUiUiiilliiiHiHillilHlHUillHiklilllilrtHiHI^ DYSMAS Lamentable posture zoo schreef Bos- »uet over den Gekruisigden Christus. En toch is die lamentabel postuur Ko ning. Lang voor dat de Pauselijke wereldbricf van Pi us XI het verklaarde, heeft een man op zijn manier onder dat beeld het woord Koninggeschreven. Als-lijk Koning, de uitwoedende Man van Smarten die geen mensch after ge lijkt. Toch Koning. Was Barabbas niet losgelaten geweest, dan zouden drie bandieten hun rechtveer- dige straf gekregen hebben, met het kop stuk in 't midden, zoo redeneerde een der drie kruishangers. MaaT nu kwam een onschuldige op dat middenkruis. Welke politie in dien tijd? De stervende Christus was wel omringd. Bij zijn geboorte van weerskanten had Hij een os en een ezel, maar dat waren toch geen misdadigers, en bij zijn dood twee gangsters van clien tijd. Dysmas, de eene, hield de eerste pleit rede, de eerste apologie van 't christen dom en daarom was zijn dood kostbaar; sterven was gewin voor zoo een gestrafte. GESTAS Gestas, de andere, raaskalde: Red u aelf, en red ons meë De tijd vorderde en O. L. Heer bleef roerloos hangen. Dysmas hoorde de volkskreten: «Ande ren heeft hij gered, hij redde zich zelf Hij las het opschrift: Koning der Jo den Het stond er officieel als in een akt van een notaris op gezegeld papier. Hij hoorde de woorden: Vader, vergeef het hun Dit gaf den doorslag. Alles werkte in Zijn binnenste, hij herkauwde zijn ge dachten en weldra kwam het uit, recht zinnig: «Wij verdienen onze straf. Deze is rechtveerdig en goed. Gedenk U mijner, wanneer Gij in uw rijk zult gekomen Zijn Een gekruiste zag een gekruiste... en fpiak van Koninkrijk. Dat was geloof. Dat ls het evangelie volgens den goeden moordenaar, die zijn onderhoudje met Jezus misschien eerst begon met te steken Van kameraad, maar eindigde met in hem een Koning te zien. Gestas, de andere, was verbitterd en verhard. Op een meter van het kruis ging hij verloren. Drie menschen aan een kruis: een die T paradijs geeft, een die t krijgt en een die het verliest, SCHOON EINDE Dysmas zag maar een kruis, maar zijn geloof zag een troon. Hij zag geen mirakels en toch erkende hij de Godheid. Om het paradijs te stelen, om een plaatsje hierboven te rooven, gebruikte hij Ven truc van pick-pocket; hij kende zijn Ctiei. Ha! die gauwdief, wat heeft hij al niet scheefgeslêgen binst zijn leven. En hij vroeg maar een souvenir. Gedenk u mijner peins a.u.b. een keer op mij. Roovers slaan bochtige zijwegels in., om recht naar den hemel te gaan. Nog hooit sprak hij zulke groote schatten aan de schatten van Jezus' genade. Het gesprek van twee stervenden ein digde Heden nog zult gij met mij zijn in 't paradijs». Verstaan? Ja. Gij, moordenaar, met mij liwen God. Welke geniale regie van Gods bermher- tigheid in dit tooneel. EEN EEUWIG ALIBI O lieve Heer, terwijl allen hier van u niet moeten weten, binst dat zij 't lot werpen om uw kleed, verzoen ik mij met jnijn lot. Zoo komt die werkman nog later dan die van het elfde uur; zoo komt een huur ling kwart voor den driên en kwart voor dood en hij krijgt het volle loon alsof hij van 's morgens vroeg op de been de dag- hitte en den last gedragen had. Voor Je zus' hart is hij de compensatie voor een anderen moordenaar. Een andere dief om te transpoeeeren ln moderne taal heeft 's Heeren offer blokken geroofd; hij deed zijn stagen bij den besten der Meesters, hij is een koop man geworden in menschenvleesch aan dertig zilverlingen per hoofd, hij heeft een kus gegeven die niet kwam van een vriendenmond, maar uit een hart Sibe risch koud aan 40 gr. onder nul. dat is geen goede moordenaar, een soort erger dan Gestas. Aan zijn oor fluistert Satan van uit die blaren van den noodlottigen boom: Heden nog zult gij, apostel, met mij zijn in de helEn Satan kust Judas dood. De aarde beeft, er heerscht paniek. Dys mas voelt zijn kruis schokken. Zijn be trouwen wankelt niet. Kon hij zijn hand los krijgen, hij klopte op zijn borst: Mea culpa Maria aan den voet van 't kruis ziet hem als haar eerste stervend aangenomen kind. En haar moederhart is er mee ge diend, al is het maar een moordenaar. Moeder, ziedaar uw zoon, een ex-til ou, de eer te uitverkorene, door uw eigen Zoon gekancnizeerd om eeuwig Vader te mo gen zeggen tegen God zelf en Moeder togen u. Het is gedaan. Htden nog in 't Paradijs. Bloed wascht alles. Dysmas voelt geen nagels meer ca geen knaging. Royale ver giffenis. Hij lijdt min omdat hij beter lijdt. Met hst oog op den Model-Lijder heeft hij geen recht meer van klagen. De Koning gaat heen en neemt als ge volg een dief m:e, die 't voorgeborchte der oud vaders niet zal anteeren; een bandiet die op 's Heeren hemelvaart ook een zoo- veels te Nr zal zijn in den prachtstoet; een schurk die zijn Meester zal eere aandoen want die Meester kwam cm te redden wat verloren was. De hemel is een open hof met vrijen Ingang ook voer terechtgestelden aan de schandpaal. Zor.daar, heb moed en betrouwen met den Paaschtijd. want een moordenaar kreeg een eeuwig alibiSlechts één. Stel niet uit tot op het cogenblik dat de Dr komt en zijn schouders ophaalt in 't deuregaan. Gij hebt zooveel niet op uw kerfstok. Steel uwen hemel niet, tracht er eerlijk aan te geraken. Heb berouw, zeg aan den Gekruisigde: Denk eens aan mij. nu Gij in uw rijk zijt En de Koning zal voor u niet anders zijn. A. B. IIIIIIIIEIlllIllllllSlllllill VERWOESTE GEWESTEN 1922 Trekking op Woensdag 10 Maart Woensdag morgen had in de Nationale Bank te Brussel, de 178' trekking plaats van de Leening der Verwoeste Gewes ten 192?. R. 196.833 Nr 16 wint 250.000 fr. R. 196.833 Nr 9 wint 100.000 fr. R. 156.613 Nr 4 wint 100.000 fr. De andere oblinratiën van deze reeksen en de 20 obligation van de reeks 48.606, zijn 1« taalbaar met 312,50 fr. of 300 fr, al naar gelang zij. al dan niet. omgevormd werden ^Kou. Besluit van li Mei 1935). DE NIEUWE RICHTING. Het is nog niet zoo heel lang ge leden, dat door vele Engelschen dc politiek van het splendid isolation de prachtige afzondering, werd voor gestaan en van de regeering geëischt. Dat beteekende zooveel als: <Laat de continentalen zelf hun vuile boel be disselen; wij hebben er niets mee te maken; we hebben al werk genoeg om onze eigen zaken te beredderen. De huidige politiek van de Engelsche regeering wijst echter een volledige andere richting aan. Het gaat zich meer en meer bemoeien met de za ken van het Europeesche vasteland. Het wil zelfs de rol van raadgever en van scheidsrechter spelen. Trou wens de positie van het Britsche Rijk met zijn reusachtig koloniaal gebied verplicht het een politiek van onop houdende waakzaamheid in acht te nemen, daar tenslotte de belangen van de West-Europeesche mogendhe den met de zijne onontwarbaar ver strengeld zijn. We hoeven maar te denken aan het feit dat de sterk ge ïndustrialiseerde landen van het vas teland de bijzonderste afnemers zijn van zijn produkten, zooals ze ook zijn bijzonderste leveranciers zijn. Politie ke verwikkelingen in die landen en onder die landen kunnen slechts een zeer nadeelige invloed uitoefenen op de Britsche economie. Er zijn verder de koloniale eischen van Duitschland, die haar recht streeks aanbelangen, daar zij van de Volkenbond het mandaat ontving van de meeste vooroorlogsche Duitsche koloniën. En eindelijk moet het af rekenen met de imperialistische po litiek van Italië, dat in Afrika een belangrijk koloniaal gebied aan het vormen is, dat aan het zijne grenst en dat daaron aanspraak maakt op de deelneming aan de heerschappij in de Middellandsche Zee. DE REUSACHTIGE BEWAPE NINGEN. Engeland is een zeer rijk land, dat dank zij zijn geslepen diplomaten, zijn goedgeorganiseerde en vetbetaal- de intelligence service (spionage dienst) en de groote bedragen die het voor omkooping van vreemde diplo maten ter beschikking kon stellen, voor den oorlog met een klein le gertje de wereldhegemonie wist te handhaven, en zijn gezaghebbende tusschenkomst overal wist op te drin gen, waar het eenig voordeel meende te kunnen behalen. Thans zijn de verhoudingen totaal geicijzigd en het is er zich bewust van geworden dat het zijn bemiddelingsrol niet meer zal kunnen voortspelen zoo het niet te genover de bewustwordende en sterk- bewapende fascistische landen een effectieve wapensterkte kan stellen die de hunne overbluft. De stoutmoe dige dadenpolitiek, van Hitler en van Mussolini, vooral de herbezetting van het Rijngebied en de verovering van Abessynie hebben de Engelsche diplo matie geleerd dat alleen even sterke taal geruggesteund door een verras sende legermacht de politiek van de voldongen feiten kon doen een einde nemen. Het is daarom en alleen daar om dat het Engelsche parlement een vijfjarenplan van bewapening heeft gestemd, dat het Britsche Rijk moet toelaten gelijk welke vijand te tarten en de herhaling van een Jtaliaansch- Abessynische oorlog te verhinderen. De milliardendans van de Engelsche begrooting heeft de wereld verbaasd, maar eerst de nabije toekomst zal uitmaken welke krachtdadigheid en welk prestige dit verschijnsel aan de woorden van de Engelsche diploma ten zal geven. REDE VAN VON RIBBENTROP. Een eerste bewijs van de zelfzeker heid die de nieuwe bewapeningen aan de Engelsche politiek gegeven hebben vinden we reeds in de zeer katego- rieke houding tegenover de koloniale eischen van Duitschland. Von Rib- bentrop die naar Londen was gegaan j |yÊ om besprekingen te voeren over deze wmm Engelschen te toonen dat het geheele Duitsche volk krachtdadig met zijn Führer de redelijke teruggave van de vooroorlogsche koloniën als een bestaansnoodzakelijkheid vooropstelt. Hij heeft nog eens met bijzondere nadruk gewezen hoe het Verdrag van Versailles de kultuurvolkeren verdeeld heeft in rijke en arme landen. Duitschland, zegt hij, heeft een na tuurlijk recht op koloniën en daar om moet het zijn vooroorlogsche ko loniën terug krijgen. Al de argumen ten die tegen deze eisch ingebracht worden houden geen steek. Dat Duitschland imperialistische doelein den zou nastreven eens dat het op- nieuiü een koloniaal rijk zou bezitten is niet waar, dat blijkt uit de wil van geheel het volk zoo dikwijls vermomd door zijn leider. Dat het hierdoor een reden zou voorwenden om zijn vloot uit te breiden, is al evenmin juist, daar staat Immers het Duitsch-En- gelsch vlootaccoord borg voor. Ook de voorwaarden die voor een teruggave van de vooroorlogsche koloniën kun nen gesteld worden zijn zuivere non sens. Duitschland kan niet verzaken aan de gedeeltelijke autarkie die het toepast evenmin als aan het vier jarenplan. Het is verplicht zijn toe vlucht te nemen tot deze maatregelen omdat het bij gebrek aan vreemde hulp met eigen middelen zijn herop beuring moet verwezenlijken. Wat de medewerking aan de al- gemesne vrede betreft, Duitschland heeft al lang verzekerd dat het zijn laatste mitrailleuse zou verbrijzelen zoo de andere landen eveneens too nen dat ze willen ontwapenen en de laatste rede van Hitier heeft duide lijk de vredeswil van het Duitsche volk voor de zooveelste maal bekrach tigd. ANTWOORD VAN EDEN. Deze woorden bewijzen duidelijk dat Engeland zich lang niet bereid heeft verklaard om de Duitsche ko loniale eischen in te willigen. De ar gumenten ertegen en de gestelde voorwaarden aangehaald door von Ribbentrop komen hee\ zeker van Engelsche zijde. De houding van de Engelsche regeering is ons onmiddel lijk na de rede van de Duitsche ge zant bekend geworden door een rede van Eden in het Lagerhuis, waarin hij zegde dat de Engelsche regeering de teruggave van de Duitsche kolo nies niet zou in overweging nemen. Is dat geen kategorieke taal en wijst dat niet op een groote mate van zelf zekerheid, zooals we het hierboven noemden, zelfzekerheid die te wijten is aan de nieuwe bewapeningsmacht? Er is meer. In diezelfde rede blijft Eden vasthouden aan de mogelijk heid van een nieuw Locarnopact waarvan Frankrijk, Duitschland, Ita lië en Engeland zouden deel uitma ken en ook de Volkenbond geeft hij niet op. Is dat soms niet de hoofd voorwaarde die aan de teruggave van de Duitsche koloniën onderworpen is? (Verboden nadruk.) ROSKAM. Zooals gemeld, had Zondag in d: Patria .-zaal te Brussel de groote bijeen komst plaats der afgevaardigden van d 17 Vlaamsche arrondissementen van land, om over te gaan tot bespreking en definitief opstellen en aanvaarden der Statuten der Katholieke Vlaamsche Volks partij. Een 200 tal afgevaardigden waren aan wezig op de morgen ve r ga d e ring, die om 10 uur door den d.d. Voorzitter, Heer Senator Verbist, met het gebed geopend werd. Ben verslag geven over de vele en lange besprekingen die gingen van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur zou ons te ver lelden en toch onvolledig zijn. Heel de reorgenzittjig werd besteed aan het bespreken, van -het Ontwerp der Standregelen der K.V.V. Bij aanvang der namiddagzitting werd bij stemming overgegaan tot de samen stelling van het definitief Directorium van de K.V.V. Het voorloopig Directorium telde 7 leden. Het definitief Directorium zal 9 leden tellen, doch een plaats wordt open gelaten voor een vertegenwoordiger van Een zwaar stuk werk hebben we af- kwestie schijnt maar van een kale reis te zijn thuis gekomen daar hij het noodzakelijk geoordeeld heeft hierover een groote rede te houden te Leipzig ten einde hiermee aan de het arrondissement Brussel, wanneer de toestand van het arrondissement zal ge regeld zijn. HET DEFINITIEF DIRECTORIUM De H. VERBIST, uittredend, werd met algemeene stemmen min twee tot voor zitter herkozen. Vier leden werden rechtstreeks door de standen verkozen. Het zijn: De H. DE BRUYNE, uittredend, voor de Burgers; De H. DE VLEESCHAUWER, uittre dend, voor de Landbouwers; De H. SEGERS, uittredend, voor de Arbeiders; De H. VAN COHiLIE, uittredend, voor de Middenstanders. De vergadering heeft verdtr gekozen: De H. GRUYTERS, uittredend. De H. WILLE, ingenieur, Gent. De H. L. NOBELS, advokaat, Mechelen. De H. Eyskens, uittredend, had geen kandidatuur aanvaard. Het aanstellen met algemeene stemmen van den Heer Verbist als Voorzitter, werd heel luide en hartelijk toegejuicht. Verder verging den namiddag in het uiteenzetten van: Het Algemeen Programma der Katho liek:- Vlaamsche Volkspartij, door Profes sor De Bruyne; Het Sociaal Programma van het Blok der Belgische Katholieken, door Heer P. W. Segers; Het Vlaamsch-Nationaal Programma der Katholieke Vlaamsche Volkspartij, door Professor De Vleeschhauwer. (We laten dit hiernevens volledig volgen en zullen de twee ander geven later als de tekst definitief vastgesteld is, met de wijzigingen hier en daar voorgesteld op Zondag laatst). Tot slot hield heer Verbist een korte aanspraak en dankte vooraf de vergade ring om het vertrouwen hem en zijne collega's geschonken. Verder deed hij een dringenden oproep tot samenwerking, tot hernieuwen van den geest en tot betrachting' van het algemeen belang. In het K.V.V. is er plaats voor aEe Katholieke Vlamingen. De K.V.V. wil in het Vlaamsche land die machtige groepeering worden en daar om vragen wij cck uw hart voor de K.V.V. (Luid applaus). De K.V.V. ver dient uw hart. Zonder vermetelheid mo gen we beweren dat niet één partij zoo'n alomvattend programma heeft als de K.V.V. W Ike partij heeft, benevens haar zorg voor de godsdienstig-zedelijke belan gen, een Sociaal Statuut als de K.V.V.? gwSrocht, nist minder zwaar is de taak die ons wacht. De laatste maanden heb ben het ons geleerd, w-lke organisatori sche tekorten zijn in onze partij. Het Directorium wil een organische band met de g-kozenen van Kamer en Senaat. De K.V.V. zal haar wil dosn kennen aan de Regeering en een beleid afdwingen dat rekening houdt m:t de waardigheid der Katholieke Vlamingen in dit land. (Toej.) Wij heben een onverwoestbaar geloof in de werkkracht en een vurige hoop op groot succes dsr K.V.V. Van heden af is de K.V.V. geen ont reddering meer. Men studeert en werkt in al onze arrondissementen. We voelen hier den polsslag van een haast koortsige bedrijvigheid. De H. Verbist dcet dan een dringend beroep op eensgezindheid. Uit is het met vitten en klagen. Voörbij is de tijd van persoonlijke ambities. Tot het verleden behoort hst getreuzel. We kennen niet meer het gevecht tusschen personen en organisaties. Schooner dan ooit te voren, als de Phoenixvogtl, rijst de K.V.V. uit het assche van het verleden. Zij die in snooden droom hadden ge hoopt de katholieke partij te vernietigen, zij zullen overal de K.V.V. op hun weg vinden. We slingeren hen 't gevleugelde woord naar het hoofd: Hier staan we pal, bij God en onzen stam (De vergadering opstaande, brengt den Voorzitter een langdurig^ ovatie.). 1 MBESSSflMBBB9maa&2I33aEiaBBailSBMBHBBBa!IREraiBBS>9K'r We wenschen het K.V.V. goed heil! Zondag werden in de besprekingen vele goede voorstel'".n gedaan1 We rekenen erja dat het Directo rium die zal onderzoeken en zoo blijk geven bezield te zijn met den nieu wen geest die ons door algeheele sa mentrekking van alle welmeenende krachten de noodige eenheid moet brengen en de noodige macht en tucht om de looze vijanden van onzen godsdienst te overwinnen. Dat is het eenig doel. Mocht het bereikt worden. Katholieke Vlamingen! Gij wordt thans, op een oogenblik dat gij door uwe verdeeldheid machteloos staat, opgeroepen tot eene nieuwe eensge zinde en heerlijke taak. Dat geen thans nog weifelen of blijven zeuren over fouten of tekort komingen uit het verleden. Het oog op de toekomst; in 't ge lid voor de vrijwaring van onze duur baarste goederen: ons Katholiek Ge loof en onzen eigen Vlaamschen Volksaard! de Engeliche vrouwelijke kampioene in het schaatsen. Zij is favoriet voor den titel van wereldkampioene in het figuren maken welke thans wordt betwist. Men ziet in haar de opvolgster van Son ja Henie. IBIBBGBBBBBBR»n«SBBBBBBBBBBBBBBB DE GROOTSTE TINBAGGERMOLEN TER WERELD VERGAAN Op de scheepswerven van Schiedam werd de Kantoengde grootste tinbag- germclen ter wereld, gebouwd. Het kostte 32 millioen en had een gewicht van 3.500 tan, wijl de afmetingen waren: 67.50 m. lengte, 20 m. breedte en een diepgang van 3,80 m. Het gevaarte was bestemd voor Nederiandsch Indië en vertrok op Don derdag 4 Maart de wijde zee in, met be stemming van Banka. Vier mannen be vonden zich aan boord, wijl een sterken kabel van 520 m. het gevaarte verbond met twee sleepbooten. Men voorzag dat de baggermolen in Nederiandsch Indië zou aankomen binnen 3 tot 4 H maanden, it,g 11. gciYifi!>«cn de baggermolen en de sleepbooten in een hevigen storm ter hoogte van Plymouth, bij den vuurtoren Eddystone, in het Kanaal. Ten gevolge den storm werd het aclterdek lekgesla gen. Er werd gepoogd de Kantoengde haven van Plymopth binnen te slepen, maar plots, rond 9 uur 's avonds, slceg het gevaarte om. De vier mannen konden aan boord der sleepbooten worden geno men. Het gevaarte steekt thans 27 m. onder water en er schijnt niets anders over te schieten dan het op te blazen. De bagger- boot blijft rondzwalpea bij de Engelsche kust. Hierboven een zicht, gen-nncn h»4 vertrek ran üë-rJ-r-gcit Nederland, voor het verre Indië, dat hot nimmer bereiken zcu. Eerste Minister H. VAN ZEELAND Te Brussel, in het Sportpaleis, had De- grelle Zondag 11. nogmaals zijn aanhan gers opgeroepen om une déclaration sensationcelle te hooren verkonden. De vergadering kende als gewoonlijk, een massale belangstelling en veel geestdrift. Kort na 5 uur nam de Rex-leider, Heer Leon Degrelle, het woord. Na te zijn uit gevaren tegen de politiekers en de groot- financie, en andere vraagstukken te heb ben aangeroerd, kwam hij tot de gemelde «déclaration sensationnelle Deze verklaring bestond hierin dat Rex nieuwe gedeeltelijke of tusschentijdige verkiezingen wil uitlokken en dat de Rexistisch-e Volksvertegenwoordiger van Brussel, Heer Olivier, zijn ontslag als Ka merlid had ingediend, voorbeeld dat ge volgd werd door al zijn plaatsvervangers. Hij zelf Degrelle zal zich kandi daat stellen en in het strijdperk treden. Hij verklaarde zich overtuigd dat Brussel aan Rex de overwinning zou bezorgen, en, zoo dit niet mocht lukken te Brussel, zou hij dan ontslag indienen ten vcordeele van den plaatsvervanger en zal elders herbegonnen worden. Gedurende 40 da gen, met of zond:r verkiezing, zal Rex een kiescampagne beginnen en om de kos ten ervan te dekken zal een nationale in- Ee Rex-Leider IL DEGRELLE DE ONTSLAGBRIEVEN VAN DEN H. OLIVIER EN ZIJN PLAATS VERVANGERS BIJ DE KAMER TOEGEKOMEN Zooals door den Heer Degrelle tijdens zijn meeting aangekondigd, werden het ontslag yan den Rsxistiscnen Volksverte gtnwoordiger van Brussel, H. Olivier, en van al de plaatsvervangers der Rexisti- sche lijst, naar de Kam.r ing.zonden. De plaatsvervangers zijn: de IIE. Degrelle, Becquet en Pierre. KABINETSRAAD BIJEENGEROEPEN Na die ontslagnemingen werd de vraag gesteld of nu wel gedeeltelijke verkiezin gen zouden moeten ingeschreven worden binnen de eerstvolgende 40 dagen, ofwel of maatregelen zouden genomen zijn om dit te beletten. In 1935 werd men reeds voor dergelijk vraagstuk gesteld, toen de Heer Spaak, Socialist, ook nieuwe gedeel telijke verkiezingen uitlokte te Brussel. Bij de Kamer was sedert een viertal maanden een wetsontwerp ingediend om dergelijke tusschentijdige verkiezingen on mogelijk te maken. Dit wetsontwerp werd goedgekeurd in de kamera! dc etage nmaar schrijving worden geopend. En zoo Brus-1 nog niet door de Kamer zelf. sel zal veroverd zijn, zal Rex dan het recht hebben bij den Kening aanspraak te kunnen maken op nieuwe verkiezingen door geheel he. land. Ota dit vraagstuk te beslechten werd dan de Kabinetsraad bijeengeroepen voor Dinsdag 11. (Zie vervolg op 2« blad.) In zijn oproep aan het Vlaam-sche Volk gericht door h:t voorloopig Directorium van de K.V.V. hij zijn aanstelling, drukte het zich uit als volgt: Met geheel het Vlaamsche Volk ver heugt zich het Directorium van de K.V.V. over de eensgezindheid die de Vlamingen blijkt te bezielen wat het karakter en de oplossing betreft van het Vlaamsch- Nationaal probleem. Zonder dwang te ondergaan van en zonder dwang uit te oefenen op hen die tot de Waalsche volksgemeenschap be- hooren, willen wij broederlijk, vol ver trouwen, doch met zelfstandig waardig- heidsgevoeL samen werken aan een sta tuut dat de welvaart van het land waarin wij leven moet verzekeren, de toekomst heerlijker maken dan het verleden, de raam hoerigheid van allen versterken op grondslag van innige overtuiging en uit gesproken wil. Da hervormde Staat moet de uitdruk king zijn van een nieuwen geest en van een nieuwen wil en het publiekrechterlijk statuut dat wij. Vlamingen en Walen, gezamenlijk moeten ontwerpen, meet de alzijdige ontwikkelingsmogelijkheden en een lev:nde eendracht waarborgen. Sedertdien werd gediscussieerd en ge schreven in alle Vlaamsche middens over theoretische opvattingen en practische concentratie. Maar dat alles schijnt moeilijk concrete vormen te krijgzn. In de mededeeHng welke wij hier vandaag mosten doen voel:n wij dan ook geen lust om veel theoretische beschouwingen ten beste te geven. Voor alle Vlamingen die het goed meenen met hun volk <- heeft het Volksbelang de primautrit op de Staatsinrichtingvoor alle Vlamingen die twee cogen in hun kop hebben, staat het vast dat er nog heel wat te do:n vait om aan de Vlaamsche Volksgemeenschap haar alzijdige cnwikkeling te verzekeren. Discussies over theoretische formules hebben mijns inziens op dit oogenblik w-sinig nut en leveren daarentegen het gevaar op dat wij blijven doen aan haar- klieverij, tct groot jolijt van den ge meen- schappelijken vijand, zender dat ons volk er esnige bate bij vindt. Wat kan het voor ons Vlaamsche Volk immers beteskenen te vernemen wie zich voor of wie zich tegen fedsraüsme ver klaart als er over verwezenlijking van het f:d-eralisme verder geen sprake is? Wat kan het ons Vlaamsche Volk van nu baten theoretische staatsconstellati-ss op te bouwsn, ze wezen dan nog zoo groot, nog zoo Nederiandsch of nog zoo Di:tsch, als er onmiddellijk geen betere to:standen worden bewerkt voor dat zelfde volk? Veel strijdende Vlamingen, behoor-nde tot alle milieux, vinden dat het federalis me een gedepasseerd sta<Jium is in het Vlaamsch Herwordingsproces, zelfs dat het federalisme op dit oogenblik eerder e:n defaitistische gedachte weergeeft. Zelfs zijn er die zich nog steeds voor standers van het federalisme noemen, maar die niet aarzelen te verklaren, dat zij op dit oogenblik niet willen uitpakken met een federalistisch voorstel om po litieke opportuniteit en deze kwestie dan ook liever links laten liggen («Volk en Staat», 28-2-37). AUen zijn wij akkoord om sommige theoretische constructies als onmogelijk of in all? geval als een niet onmiddellijk te bereiken doel te beschouwen en onder- tusschen klagsn wij over de wantoestan den waarin ons Volk leeft, alsof wij niet moesten bekennen dat het de eigen schuld van de verdeelde Vlamingen is dat die wantoestanden nog langer voort duren. Wij zijn nu 7 Maart 1937. De theo retische formuleering van het statuut voor de ééne Vlaamsche Volksgemeen schap door alle Katholieke Vlamingen gewild, en door alle burgers met gezond verstand en goeden wil erkend of te erkrnnen, is er niet, kan er niet zijn. Om de eenvoudige redsn dat dergelijke verwezenlijkingen, ook in hare theoreti sche opvatting, groeien mcesten uit con crete toestanden en verhoudingen. Wij, K.V.V, willen al wat noodig is, nu en later, om de Vlaamsche Volks gemeenschap volledig haar eigen leven te verzekeren. Wij verlangen niet bij anderen te onder lijnen of aan te klagen de tekortkomingen, het wegblijven van concrete voorstellen, de dubbelzinnige of tegenstrijdige voor stellen, naar gelang min zich in een Fransch-sprekend of in een Vlaamsch midden bevindt. Wij zeggen integendeel dat, zoolang het Vlaamsche Volk, css Volk, niet prac- tisch rekenen kan op de eensgezinde, in maalkaar vertrouwenden werking van alle Katholieke Vlaming :n, in verstand houding met alle gezonde elementen, ons volk nog lang zal moeten wachten op de voor hem zoo doodnoodzaktlijke gezond making van zijn levensvoorwaarden. Dit in te zien is ons allereerste plicht. ons naar te gedragen is de noodzaak vanaf vandaag. In afwachting dient er gewerkt. Wij zullen er nooit toe komen onzen plicht tegenover het Vlaamsche Volk te vervul len indien wij onderling blijven twisten met malkaar. Laten wij bewijzen met daden, dat wij ons Volk willen dienen en het eindresultaat zal des te vlugger zijn bereikt. Daarom stel ik hier vandaag voor ons akkoord te Verklaren op onmiddellijk na te streven en te verwezenlijken punten n vraag U de toelating die zeer beknopt voor te stellen. 1. DE MIDDENBESTUREN VAN HET LAND Brussel is en blijft de z:tel van 's Lands Middencelueren. Deze dienen aangepast aan de samenstelling van d:n Belgiscnen Staat, waarin twee groote Volksgemeen schappen naast malkaar leven die in de centrale bestor: n tot haar, volie recht komen, met erkenning van de eigen zelf standigheid voor elk van haar. De uitvoerende macht over heel het Land hoort den Koning toe. De koning beschikt daartoe over Ministers en mims- Lrieeie departement: n. a) De Ministers. Om de volksdualiteit in den Belgischen Staat te erkennen en om aan oe Vlaam sche Volksgemeenschap tot in de hoogste instantie zijn volle recht te verzekeren, striien wij voor aan het hoofd van ieder ministerieel departement een Minister en een Staatssecretaris te plaatsen. De be voegdheid van den Staatssecretaris zal werd-n bepaald door het K. B. waarbij hij wordt aangesteld. b) De Centrale Besturen. In de ministerieele departementen zelf moeten de diensten worden ingedeeld in eentalig Vlaamsche en eentalig Frans che af deelingen tot en met den graad van bestuurder inbegrepen. De taalkennis van alle bedienden en ambtenaren di? op de Vlaamsche rol voorkomen of willen in geschreven worden, zal worden beoord:eld docr jury's, welke buiten en onafhankelijk van de ministerieele d:partemsnten staan, teneinde na te gaan of deze personen w-rkelijk op de door hen gekozen rol thuis hooren. De hoogere ambtenaren boven d:n graad van bestuurder moeten de beide lands- tal.n kenntn. Ook deze kennis der beide landstalen dient te worden gecontroleerd door bevoegde Jury's die onafhankelijk staan van de betrokken ministerieele de partementen. 2. BRUSSEL ALS HOOFDSTAD Brussel is en blijft ook 's Lands hoofd stad. wat noodzakelijke aanpxassing van wege deze hoofdstad aan dez.n rol met zich brengt. Wat willen wij en wat moeten wij be komen? De beveiliging van h:t Vlaam sche leven in Hirefdstad. Niemand kan het den Vlaming ooit euvel duiden, dat hij zich thuis wil voel.n te Brussel. In dien Brussel zelf zijn rol van Hoofdstad van het Koninkrijk België wil vervullen, dan moet het op zijn grondgebied de natuurlijk Vlaamsche el.menten die alle echte Brusselaars zijn, erkennen; dan moet het de samenkomst van de twee Volksg meensehappen die hoofdzakelijk Belzië uitmaken vergemakkelijken en be vorderen. Dit veronderstelt m.i. dat te Brussel de tw:etaligheid wettelijk worde opgelegd en inwsndig en uitwendig worüe nageleefd in al de uitingen van het op:n- baar leven. Brussel stad; het overige is Vlaamsch terrein. 3. OPRICHTING MET EIGEN STA TUUT VAN VLAAMSCHE ACADEMIËN die in all:s gelijkwaardig moeten worden behandeld als dsrgelijke inrichtingen van Fransche uitdrukking. Inrichting van één hcogeren cultuur- raad voor Vlaanderen en één voor Wal lonië, met consultatieve bevoegdheid voor alle vraagstukken van cultureelen aard zooals on derwijs, kunst, volksontwikkeling, enz. 4. VERVLAAMS CHING VAN HET LEGER Ten einde in het leger gezonde toestan den voor onze Vlaamsche volksg.meen- schap te verwezenlijken, moeten alle Vla mingen samenwerken. Dit punt is reeds aan ds parlementaire activiteit onder- worpen en de K.V.V. drukt hierbij haar wil uit dat de beste verwezenlijking zou komen door samenwerking van alle Vla mingen. 5. AMNESTIE De K.V.V. spreekt zich uit voor de ruimste amnestie wegens alle misdrijven, administratieve fouten of als dusdanig voorgestelde daden, begaan of g:steld door Vlamingen tegenover den Belgischen Staat tijdens den oorlog 1914-1918. 6. COMMISSIES VOOR PARLEMENTAIRE WERKZAAMHEDEN De uitwerking van de voorgaande pun ten, alsmede van alle kwesties langs par lementairen weg te verwezenlijken, wordt toevertrouwd aan een gemengde com missie, samengesteld uit Kamer- en Se naatsleden en niet-pari Mnentairen. Deze eommissie wordt onverwijld aan gesteld door het Directorium van de K. V. V, in overleg met de Bureelen van de Katholieke Vlaamsche Groepen van Kam.r en Senaat. 7. DE KATHOLIEKE VLAAMSCHE GROEPEN VAN KAMER EN SENAAT Al de gekozeneen van de Katholieke Vlaamsche Volkspartij maken één groep uit in de Kamer en één groep in den Senaat. Elke groep stelt een reglement van in wendige orde op, waarin o. m. worden vastgelegd: de samenstelling van haar Bureel, de werkmethoden van de Groep, d? aan te nemen tucht, de verhouding van de Groep tot de Rechterzijde van Kamer en Senaat. Al de thans gekozenen van de Katho lieke Partij van het Vlaamsche Land moeten worden verzocht hun schriftelijke toetreding tot deze Parlementaire Groe pen van de K.V.V. aan de betrokken Bureelen te laten geworden. Beide groepen van Kamer en Senaat beraadslagen sam:n, volgens eigen goed dunken of op verzoek van de Commissie voor parlementaire werkzaamheden van de K.V.V. Bindende beslissingen worden in elk» betrokkene groep getroffen. 8. DE GEMEENTEVERKIEZINGEN IN 1938 Deze voor Vlaanderen zoo belangrijke verkiezingen mogen door de Katholieke Vlamingen niet worden gevoerd in tegen elkaar staande formaties. Het spreekt van z:If dat wij hierbij niet b:dcekn de partijen nr 1 en nr 2, die in elk dorp van Vlaanderen naar de m:erderheid dingen. Wat niet mag is dat in al onze gemeen ten waar de Katholieke Vlamingen staan tegenover niet Katholieke politieke groe peeringen van andere burgers, zij zelf in verschillende formaties den strijd zouden aanbind:n. Het Katholieke Vlaan deren moet geconcentreerd optreden in 1938. (Zooniet leveren wij Vlaanderen aan de Socialisten) BESLUIT De Katholieke Vlaamsch? Vclkspxartij zal haar plicht tegenover de Vlaamsche Volksgemeenschap doen. Alle Katholieke Vlamingen mo:ten dienzelfden plicht naleven. Dit is voor ons, dit is voor allen een gewet "nszaak. Men klaagt ov:r den overwegenden in vloed van de niet-katholieken in liet Staatsbeleid: deze overwegende invloed is alleen te wijten aan de verdeeldheid on der de Katholieken. Willen wij. Katholieke Vlamingen, ons Volk werkelijk dienen naar onze hoogere levensopvatting, dan moeten wij beginnen met onze éénheid practisch te herstellen. Daarin, en daarin alleen, ligt het middel om den overwegenden invloed van onze geme:nschap>pelijke tegenstrevers onmo gelijk te maken en om aan ons Vlaamsche Volk de levensvoorwaarden te verzekeren die wij er voor willen DE GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DEN HEILIGEN VADER DE PAUS ZAL AAN VERSCHILLIGE PAASCHPLECH-" GHEDEN DEELNEMEN Een BeIga-telegram uit Rome meldt dat de Paus iederen dag aan krachten bij- wint. Zeer waarschijnlijk zal hij aan en kele Paaschplechtigheden deelnemen en zich aan de geloovigen vertconen. genezen vlug mek

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1