Aan hen die hun Paschen niet hielden NieuweJeugd De Moeilijkheden de niet-interventie Middenstands belangen IQMERUUR -Sixtus-Abdij van Westvieteren in feest KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Een ontroerende Plechtigheid in den IJzertoren Sedert Witten Donderdag nisten de symbolische Viaamsche IJzerhelden in hun nieuwe Grafkamers Prof. D. K. De Bruyne overleden DE SCHOOLRAMP IN TEXAS INTERNATIONAAL OVERZICHT VLIEGTUIG NEERGESTORT IN DE V.S. VAN AMERIKA "oofsf» en NeusvarkousJea smpo daar lacht pa wan opl WE ZENDEN ONS BLAD ter gelegenheid der benaairang van E. Vader Abt tot Ridder der Leopoldsorde Pp -m r li u GRAAF CIANO TE BELGRAD-O ZONDAG 4 APRIL 1937. WEEKBLAD: 40 CENTIEMEN. 5' JAAR. N' 14. «DE HALLE» Katholiek Weekblad ran leper Bureelj§ Boterstraat, 17, IEPER. jj ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) E innen land 26.Sr Belgisch Kongo 40.— Sr. Frankrijk 40.— fr. Alle andere landen 66.fr. Meievrttkm zi*n nhroordcUfh vom kun crtikelt. Drakker-Uitgerer: SANSEN-VANNESTE, Poperinge TARIEF VOOR BERICHTEN: I Tel. Poperinge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.70 Kleine berichten per regel 1.fr. 3 1 fr. toel. v. btr. m. adr. L bur. Kleine berichte, (minimum) 4.fr.S Rouwber. en Bedank, (rain.) 7.fr.S Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. Annoncen rijn vooraf te betalen en S moeten tegen den Woensdag avond richten tegen den Donderdag noen. ingezonden worden. Kleine be- 3 Eindelijk is Paschen dan toch weer eens weg en voorbij! Waarlijk niet te vroeg! Want elk jaar ziet hij de Goede Week naderen met een innerlijke on rust. Al die dagen door is de kalmte ou zijn gezicht vèr te zoeken! Er was daar dan ook niet die pijnlijke stilte die een ijskoude, beklemmende at- mospheer schept in den omgang met zijn vrouw en kinders... En zij noch tans, ze zwijgen die kwestie dood... Aigstvalliger dan ooit vermijden ze nu elke zinspeling... Alleen zijn ze allen nog vriendelijker, nog voorko mender... En dat zie, dat voor een... man...! Die houding en al dat onver klaarbare dat schuilt achter die pijn lijke stilte! En dan weer die vrees voor zijn eigen geweten... Want nu ls het de tijd. het uur van het geweten! In de diepte van de kelders gist en borrelt de wijn, als daarbuiten de wijngaard weer aan "t bloeien gaat. In de diepte der menschenzielen rijst en roept een stem uit verre tij den ais van uit de kerktorens de im mer ion ge Paaschtonen neerdruppe- len... Gelukkig dat dit elk jaar maar ééns gebeurt! 't Verlof is daar nu! Er moet gere geld cn geschikt worden... de uitstap jes en de dagen in den wijden buiten staan voor de deur... Dat geeft zoo aanstonds een heele reeks onderwer pen voor gesprekken... en een gesprek geeft toch altijd een zekerder hou ding! Dit jaar heeft hij haast moeten barsten! Klaarder dan ooit heeft hij zijn plicht gezien, een plicht dien zelfs de godloochenaars zoo natuurlijk vinden dat zij zich niet verstaan aan chris tenen die hun Paschen niet houden... Hij heeft schoon zich een houding aan te matigen, «groote heer», daar kan hij toch niet buiten: «Er zijn geen twee zedenleeren en ook geen 1 ->a godsdiensten... Hij is gedoopt, ormd, gehuwd in de Kerk... hij is curisten... Dat hij dan christen weze me.; de daad. Juist daarom heeft hij een avond in het sermoen haast moeten barsten. Maar 's anderdaags morgens heeft hij zich herpakt! Uit voorzichtigheid men moet immers de gevaarlijke gelegenheden vluchten heeft hij het laatste sermoen gemist... Hard nekkig heeft hij een zakenbijeen- komst om de... andere zaak te ver nietigen... Niemand heeft een opwerping gemaakt... allen wisten dat het een uitvluchtsel was... zoo iets als een leerling die de bladzijde verloren ls om de les NIET te moeten opzeg gen... En wat wel vernederend is... die man die het zoo ernstig meent met zijn tijdelijke belangen... die luid en vast aan anderen gebiedt... men be handelt hem, o! wel eerbiedig... maar juist alsof men een kind behandelt. De zijnen weten maar al te wel dat eike tusschenkomst, elke redeneering hem zou doen wijken in zijn gekwet- sten hoogmoed... en daarom laat men hem zeggen of... zwijgen... hande len of niet handelen... En in stilte vraagt men zich af: Zal hij dit jaar zijn Paschen houden? Zal hij dit jaar als mensch en als christen uit de groote massa opduiken? Wel? Neen! Hij is niet opgedoken! Hij, die ernstige man, heelt den biechtstoel bekeken en krampachtig heeft hij zichzelf bekend: Nooit! nooit zou ik durven! Waarom niet?? Om het meubel? Welnu, om den priester dien hij kent als de beste der men- schen? Ook niet! Alleen maar omdat hij vreest dat onbekende of... welgekende oogen hem uit den biechtstoel zouden zien komen en zouden zeggen: «Kijk! M. Durand gaat ook biechten! En dat, neen! Dat nooit! nooit! Nu gaat hij weer een ander jaar in... in de hoop dat hem dit nog zal verleend worden... Hij die geschapen werd om een zuurdeeg te worden dat anderen zou doen rijzen... hij zelf is een zware klomp ongerezen deeg gebleven... hij, die geschapen was voor het licht is nu een deel geworden van het groote duister... Hij die geroepen was om een voorbeeld te zijn wordt een er gernisgever...! «Ik biechten?! Biecht vader dan?? zóó, zijn groote jongen. Hij heeft gezegd en gedaan zooals iedereenEn die iedereen zal het wellicht nooit weten... En thuis, zouden allen die hem liefhebben hem zoo onzeglijk dankbaar geweest zijn om die daad van goeden wil! Maar op dat gebied tellen de be minden niet En die «iedereen» kan hij zelfs niet verdragen... Want ze wurgen hem! En heel dit jaar zal die mensch die christen is, heen en weer geslingerd worden... hoe noemde iemand zulk soort christenen?? Ha! sandwich-christenen! 't Is te zeggen: hij die droefgeestig weg en weer wandelt tusschen twee plakbrieven! «Wijs me niet meer met den vinger want ik ben wel van de «iedereen»... want ik ben altijd bij hen die niets zijn eerste plak brief! Ah! indien iedereen zijn Paschen hield, met wat een blijdschap en ge luk zou ik dan ook dien plicht ver vullen! Maar mijn bureeloverste... maar de huurder van het eerste... maar M. H... maar mijn vriend de afgevaardigde... maar de bakker van op het hoekje... houden ook hun Pa schen niet! «tweede plakbrief». En tusschen die twee uitroepen, loopt een arme ziel heen en weer... wie zal zeggen hoe bedroefd, verne derd machteloos, moedeloos en vooral hoe angstig die ziel vordert naar de grens van het nu en het hiernamaals! en die ziel moeten wij ook beminnen en onophoudend voor haar bidden. Moge die ziel toekomend jaar het bevrijdende en zalige Alleluia uitju belen!! God geve het! NAAR PIERRE L'ERMITE. Op Witten Donderdag, 25 Maart, te 2 uur, had in den IJzertoren te Diks- inuide een ontroerende plechtigheid plaats. In allen eenvoud en in tegenwoordigheid van enkele Koraiteitsleden het publiek was niet toegelaten werden in de nieu we grafkamers, door den Zeer Eerwaar de Pastoor van Kaaskerke. de graven ge zegend der 7 IJzérsymboien, die daarna voor goed gesloten werden. Beurtelings werden aldus gewijd de gra ven van de Gebroeders Van Racmdonck, Eirmin Deprcz, Frans Kusters, Joe En glish, Frans Van der Linden. Bert Wil lem» en Renaat De Rudder. Bij het laat ste graf knielden allen neer in de gewijde aarde en zegden een gebed voor de ge sneuvelden. Vanaf Witten Donderdag, rusten dus onze jongens ia hun nieuwe grafkamers, in een waardige rustpaats en kreeg de IJzertoren een nieuwe wijding en diepere beteeken is. Onze Viaamsche pelgrims zullen thans met meer eerbied en ingetogenheid den drempel betreden van Vlaaudcrcns doo- denschrrjn waar de IJzcrsymbolen rusten die er al onze Viaamsche gesneuvelden vertegenwoordigen. In dezen die daar rus ten, huldigt Vlaanderen al zijn duurbare ijzerjongens, waarvan weldra cok de dui zenden namen in de krypte zullen aange bracht worden. DE NIEUWE GRAFKELDERS ONDER DEN IJZERTOREN ftfCTEBH'*' "TV""i' - 'p DE GOUWDAG VAN DE K. S. A. TE VEURNE Veurne heeft Donderdag 1L een deel van Vlaanderen'» nieuwe jeugd gezien, en een nieuwe klank gehoord: een klank van katholiek radikalisme. Heerlijke jeugd! Heerlijke gouwdag, m;t geestdrift en tucht, met zor. en lach. Veurne heeft feestelijk gevlagd: al wat katholiek was in 't hart, h:eft zonder bij beschouwing U gebracht, de hulde aan de nieuwe jeugd. Katholieke Studenten van West-Vlaan- deren, wij, de massa, hebb n U zien op stappen door onze straten, fler, durvend, uitdagmd bijna onder de Christi-vlag en we hebben getrild van kristene vreugde onder den invloed van uw sterkende geestdrift. Ha, wat was het schoon, te ri:n en te weten dat uw jonge levens tn zulk heerlijk en vruchtbaar idealisme ont plooien tot het wordende type van den nieuwen mensch, die er kernen moet, om den reddingswille. Gij hebt ons, staande langs de straten, ontroerd door uw radikaal Christi-belij- den, en beschaamd, gemaakt oin eigen lafheid. We hebben gezien in uw indrukwekkende optocht der 3.000 de verbroed:ringstroepen der plaatselijke Middenstands- en Boe- renjeugdgroepen. En we Mfebben met vreugde mede zien opstappen, een flinke schaar van hoogstudenten, die we als pioniers megen begroeten op bun terrein. En die heerlijke jeugdverbondenheid beeft ons hooge verwachtingen geïnspi reerd. We hebben U bewonderd in de markt scène, met uw prachtig spreekkoor. En de massa, zoo talrijk nieuwsgierig, heeft met eerbied opgezien naar de kleurrijke pracht van uw gebaar, en geluisterd naar de besliste taal van uw Godsbelijden. En ons hart heeft gejuicht om de schoonheid van het studentengeslacht van heden en om de beloftsteekens van de toekomst. We hebben met wellust de nieuwe lucht ingeademd, die zwanger hangt van kris- telijken revolutiegeest. Nieuwe jeugd, nieuwe menschen, nieu we wereld!... Heerlijk uw moto, waarin besloten ligt, niet alleen het programma van uw gouw dag, maar van gansch uw student-zijn, van gansch uw leven. Gij kent het onbevroede voorrecht en geluk te staan in den bloeitijd der Katho lieke Studentenaktie, in een maalstroom van openspattend katholiek genadeleven en radikalisme. Gij wordt gekneed met het echte deeg, dat de nieuwe mensch moet vormen voor morgen. Want niet Gij, Studenten, zijt het eind doel. Het einddoel is in U: de man, de nieuwe mensch. De nieuwe mensch die geroepen is om te zijn, de rots, in een wereld die kraakt van geestelijke ver scheurdheid, het licht, in den nacht van heropwassend heidendom, de reddingsboel in de branding van het modern bestaan. Wij, de massa langs de straat, we roe pen U toe, zooals in uw spreekkoor; Nieuwe jeugd Die staat In het Jicht der komende tijden. Groot! Groot is de verwachting! Want groot is de nood! Wijst dan den weg in den nieuwen strijd, aan uw volk, dat hunkert naar eigen ontdooien uit katholieke lakschheid. Maar groot is uwe verantwoordelijkheid. Want boven uwe hoofden hangt het vraagteeken, of de belofte van uw jeugd zal uitgroeien tot de volwassene vrucht van uw mannelijke daad. Maar vandaag heeft uw tuchtvolle geestdrift en uwe verbondenheid in ons gewekt een onwankelbaar vertrouwen in de komende tijden. Nog hooren wij in de verte uwe stemmen dreunen, van voorbij trekkende groepen. En wij dxoomen van een nieuwe wereld... Die nieuwe wereld, dat wordt Gij... en met U, ook wij. Uw gouwdag 1937 te Veurne weze een mijl paal. WALDO. «■■CaSillHBBHBBEIIBaailBaüiSaBaB Geweien Rector en Eere-Be heerder - Oplichter van de Gentsche Universiteit. Prof. Dr Kamiel De Bruyne, gewezen Rector en Eere-Beheerder-Opzichter van de Viaamsche Universiteit te Gent, is Maandag morgen, na een lange ziekte, op 75-jangen leeftijd overleden. Prof. Dr. K. De Bruyne werd op 23 Maart 1861 te PolHnkliove» bij Veurne, geboren. Prof. Dr. K. De Bruyne was een ge kende figuur in de wetenschappelijke we reld. Hij speelde ook een voorname rol in de liberale partij te Gent. Geruimen tijd ze telde hij als liberaal gekozene in den Gemeenteraad en in het Schepencollege. Ais Professor, als Rector en nadien als Beheerder-Opziener heeft Prof. Dr K. De Bruyne een groot aandeel gehad aan de practische verwezenlijking van de Viaamsche Hoogeschool. ■BBBBBBBBSBBBBBBBflBBBBBKiiSBB Het resultaat van het onderzoek inge steld tengevolge de vreeselijke ramp van New-Londen, in Texas, V. S. van Ame rika, werd bekend gemaakt. Dit verslag stelt vast dat de ramp zou veroorzaakt zijn door gassen die zich verspreid Irad- den in de kelders van de school en die in ontbranding werden gebracht door een vonk van een motor. (BBBBBBBB13BBBBBBBB IBBBBB 13 DOODEN Een passagiersvliegtuig opgestegen te New-York is bij Spittsburg ten gronde ge ploft, denkelijk -wegens motordefekt. De 10 passagiers en de drie leden der beman ning kwamen om. Het vliegtuig brandde af daar de benzinetanks vuur vatten. i*aU£a>t:Ebl6tiBSa!iai.BBBfi«BBB!lflB) Doe wat Dam po ia belde neusgaten. Pot 10 ft.. Deo* 5 fir. - ia Apotheken. irumriiiW" 1. NIET-INMENGING IN DE VERLOOPEN MAANDEN. Enkele dagen voor dat het nieuwe niet-inmengingsplan, op 29 Maart moest toegepast worden, zijn er moei lijkheden gerezen, die waarschijnlijk zullen leiden tot nieuw uitstel. Toen over een achttal maanden voor het eerst sprake was van een niet-inmen- gingsovereenkomst hebben we van meet af beiceerd dat er nooit iets van in huis zou gekomen zijn. En inder daad niettegenstaande de vreemde mogendheden zich verbonden door hun toetreden om alle tusschenkomst in de Spaansche burgeroorlog stop te zetten, hebben Rusland en Frankrijk aan de eene zijde en Duitschland en Italië aan de andere zijde nooit op gehouden vrijwilligers en oorlogsma teriaal te sturen naar Spanje. Ook Belgie, vooral de Belgische socialisten, hebben hierin geen onbelangrijke rol gespeeld. Eerst en vooral is er het gesjacher geweest met het ronselen van vrijwilligers, waaraan door de treurige verhalen van de terugkeeren den min of meer een einde is geko men. Maar veel belangrijker is de onophoudelijke toevoer van munitie uit de Luiksche wapenfabrieken, langs de havens van Oostende, Antwerpen en Zeebrugge en per spoor over Frank rijk naar Marseille. Tusschen Mar seille en Barcelona bestaat ook voor het oogenblik nog een druk verkeer dat de roode troepen moet bevoor raden met allerhande oorlogstuig, ter wijl langs de havens van Cadiz en Lissabon regelmatig de legers van Generaal Franco gesteund worden. 2. HET NIEUWE NIET-INMENGINGSPLAN. In de laatste weken echter schenen weer ernstige pogingen aangewend te worden om op een radicale wijze alle tusschenkomst te beletten. Daar om zou over de geheele lengte van de Spaansche kusten en langs de Fransch - Spaansche grens controle uitgeoefend worden en wel denoijze dat Franschen en Engelschen dat deel zouden bewaken langswaar de bevoorrading van de nationalen ge woonlijk gebeurt, de Italianen en Duitschers het deel langswaar de roo- den gesteund worden. Ook zouden alle landen zich verbinden om de vreemde vrijwilligers die thans in Spanje zoo wel aan de eene als aan de andere zijde strijden naar htm land terug te roepen. Welnu om niet te spreken van de groote moeilijkftéÏÏén die de terug trekking van vrijwilligers en de be waking van de zeer lange grensstrook met zich zou mee brengen, gelooven we toch niet dat er van praktische uitslagen iets zal in huis komen. Op dat het nieuw-inmengingsplan wel zou gelukken zouden de leden van de niet - inmengingscommissie volledig onverschillig moeten staan tegenover de ontwikkeling en de uitslag van de oorlog, en dat is nu juist niet het geval. 3. HET ZAL MISLUKKEN. Allen zijn aan de zaak geïnteres seerd en wenschen hartsgrondig dat hun partij zou zegevieren, en de over winning van de tegenpartij zouden ze zoo maar niet passief kunnen aan vaarden. Dat werd reeds bewezen door de gebeurtenissen der verloopen maanden. Toen de nationalen met rasse schreden vooruitgingen, waren Italië en Duitschland niet geneigd om tusschen te komen. Doch Rusland en Frankrijk leverden wapens en man schappen tot er een zeker evenwicht tot stand kwam. Dat had voor gevolg dat ook Duitschland en Italië zich niet onbetuigd lieten en eveneens hulp verschaften. Bet initiatief van de tusschejikomst is heel zeker uit gegaan van Rusland cn Frankrijk, zelfs vóór de oorlog begon. Zij dragen de schuld aan de huidige verwikke lingen, want elke tusschenkomst heeft een tegentusschenkomst uitgelokt en zoo is het vreemde aandeel thans ongeveer even sterk langs beide zij den van het front. Als op die wijze voortgegaan wordt kan de oorlog nog jaren duren. De onverzoenlijke wil van de betrokken vreemde mogend heden opdat de partij die zij erkend hebben zou overwinnen zal daarom elke niet-inmenging in de war sturen en wij zijn er dan van overtuigd dat van een praktische niet-interventie nooit iets zal in huis komen, ook nu niet. En het bewijs hiervoor werd weer zoo pas geleverd. De eensgezind heid voor de toepassing van het nieu we plan was bereikt. Een nederlaag van de nationale troepen was vol doende om de oneenigheid weer al gemeen te maken. 4. DE LAATSTE GEBEUR TENISSEN. Dat feit heeft gedurende enkele da gen een geweldige beroering gebracht, waaraan de overdreven en tenden- tieuse persberichten grootelijks schuld hebben. De nederlaag van de troepen van Franco is van de zijde van de ?iationalen erkend geioorden, maar de tegenwoordigheid van Italiaansche vrijwilligers heeft de Fransche pers gebruikt om de veldslag als een Ita liaansche nederlaag te bestempelen, wat de Italianen natuurlijk woedend heeft gemaakt. Het gevolg hiervan is dat de heetgebakerde Italiaantjes zooveel als de niet-inmenging opzeg gen, want ze zullen de Italiaansche vrijwilligers niet terugroepen en ze zullen nooit dulden dat in Spanje of in Katalonië een communistische Staat zou opgericht worden. Daarop komt dan weer een niet minder op loopend ingrijpen van de Franschen, die dreigen met een blokkade van tl. Spaansche kust om de toevoer van Italiaansche vrijwilligers onr.cgeujk te maken en met een oproeping van het geval voor den Volkenbond. Een weg-en-weer gescheld en gedreig dat wel typisch latijnsch is in zijn hevig heid, maar dat ook evengauw over gaat! Reeds vreesde men een Euro- peesche oorlog en men bracht er de onvereenigbaarheid van Italiaansche en Engelsche belangen in de Middel- landsche Zee bij te pas alsook de be dreiging door Italië van de verbin dingsweg tusschen Frankrijk en zijn Noord-Afrïkaansche koloniën. Doch zoo'n vaart zal het vooralsnog mei loopen. Engeland heeft Frankrijk on middellijk ingetoomd en Duitschland heeft door zijn kalme houding ook Italië weer tot bezinning gebracht. 5. HUN BETEEKENIS. Die laatste gebeurtenissen bewijzen alleen dat de oorlog in Spanje nog lang niet ten einde is en dat er van een zuivere niet-inmengingspolitiek nooit iets zal in huis komen. Alles herinnerd ons aan de tijd van de Ita- liaansch-Abessynische oorlog. Toen trachtte men ook door een interna tionale actie de oorlog te doen eindi gen, doch de sancties die dit moesten bereiken werden nooit logisch toege past; er werd maar steeds tijd ge wonnen en in eens was de oorlog ten einde met de overwinning van Italië. Hier ook tracht men tijd te winnen. Zouden de internationale wapenfa brikanten hier soms niet tusschen zitten? Hoe langer de oorlog duurt immers hoe langer ze kunnen leveren (Verboden nadruk.l ROSKAM. SBBBBBBBBBBkiBBBBflBlIBiaiBEBBSBaaBaBHBBIBBBBBBBBaaGiB DE AFSCHAFFING VAN DE CRISISBELASTINGEN VANAF 1 JULI Eervr. Heer Pastoor Vinck heeft de nieuwe Grafkelders gewijd. in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post checkrekening 155.76 van V. Sansen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 15,60 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 31,20 fr. Uit Amerika: 46,80 fr. Artikel 1 van het regeeringsontwerp op de afschaffing van de crisisbelasting, op 1 Juli e.k., betreft de inkomsten uit on roerende goederen, de inkomsten uit be legd» kapitalen en de bedrijfsinkemsten van handelaars, industrietien, landbou wers en titularissen van vrije beroepen, ambten of posten. Bewuste inkomsten, aldus de m. motie van toelichting bij het ontwerp, uit on roerende goederen en bedrijfsinkomsten, worden volgens kohi:r geheven. Om de maatregel toe te passen, zal het dus vol staan in de kohieren slechts de helft op te nemen van de nationale crisisbelasting, zooals ze zou voortvloeien uit de toepas sing van de wetten op deze belasting, sa- mengeschakeld bij Koninklijk besluit van 21 Januari 1937. Indien de aanslagen reeds ten kohiere werden gebracht, zal van ambtswege ont heffing word:n vtrleend voer de helft van de ten kohiere gebrachte nationale crisis belasting. Wat de inkomsten uit belegde kapitalen aangaat, wordt de nationale crisisb; las ting meestendeels aan de bron geheven bij de betaalbaarstelling of de toekenning van het inkom: n. Werd deze belasting reeds betaald dan zal de helft worden terugbetaald. Most ze nog betaald worden, dan zal bei vol staan de helft ervan te betalen. Het heffen van de crisisbelasting aan de bron van de wedden, zal eenvoudig worden stopgezet op 1 Juli, en die van de wtrkioan.n op 3 Juli. Dit zal echter niet gelden voor laattij dig uitbetaalde wedden. Het totaal bidrag van de crisisbelasting op de vergoedingen van b.heerders en op de tantièmes voor 1937, zal met de helft wonden verminderd. CO» KWIJTSCHELDING V.4.V DE BELASTINGEN HIT ONTWERP DER REGEERING H:t ontwerp van de Regeering «b: tref fende de uitzonderingsverjaring inzake belastingen», behelst het volgend;: Worden ten aanzien van de inkomsten- bi iastingen en is ermede g.lijkgestelde belastingen verklaard als zijnde verjaard: alle vorderingen tot betaling van belas tingen, Verhoogingen van belastingen of boeten, in zoo ver zij betrekking hebben op dienstjaar 1935 of een vroeger dienstjaar, tenware, deze belastingen, vóór 24 Maart 1937, ten kohiere, werden gebracht of de controleur vóór dezen datum de instem ming van d-en belastingplichtig omtrent den grondslag van deze belasting hadde verkregen, de notificatie hadde gedaan, voorzien in de eerst-, alinea van artikel 55 der sanrengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, cf de zaak bij de commissie van aanslag aanhangig hadde gemaakt. Deze verjaring is niet van toepassing wanneer de belastingsplichtige er zich van onthouden heeft een aangifte over te leg gen met het inzicht de belasting te ont duiken op een opzettelijk onvolledige of onjuiste aangifte beeft overgelegd. Art. 2. - Worden ten aanzien van de overdrachtsbelasting, factuurbelasting, be lasting op de verhuring van roerende goe deren en bet vervoer, en weeldebelasting verklaard als zijnde verjaard: alle vorde ringen tot betaling van belastingen of boeten, inzoover zij verband houden m,. t vóór 1 Januari begane overtredingen, ten ware deze werden geconstate. rd ingevolge een voor 24 Maart 1937 verrichte controle. Deze verjaring is niet van toepassing op de overtredingen die met bedrieglijk in zicht werden gepleegd. Bij dit artikel wordt niet afgeweken van de verplichting om factuurbcefcen, facturen en alle and:re documenten, waarvan het houden of de mededeeling bij het Wetboek van de met het zegel ge lijkgestelde belastingen wordt voorgeschre ven, te bewaren en daarvan inzage te verkenen. lEssasiaaaaBQBBnsBHBBBBa&aa Niemand vergete dat de Zomeruur in voege treedt op heden Zondag, of beter in den nacht van Zaterdag 3 op Zondag 4 April. Ieder zette du» binst den nacht, wellicht best nog den Zaterdag avond, zijn uurwerken, horiogiën of dergelijke EEN UUR VOORUIT. Voor de slapers is dit een uur min genoegen van den slaap. Hopen wij dat met de Zomeruur en de lange dagen ook wat zoeter lenteweer mocht invallen, tot aller genoegen* Gedurende 't feestmaal hield Zijn Ex cellentie een mooie redevoering, dia onge veer luidde als volgt: AANSPRAAK VAN Z. EXC. GOUVERNEUR BAELS. Hoog Eerwaarde Vader Ron.-.ventura, Hoog Eerwa-rde Heeren, Eerwaarde Heeren en Mijnheeren, Jubal vandaag met mij mede: 't is van daag een ze:r groc: - dag, dateerend in het leven van een mensch; niet alleen om de EE. Paters en Broeders smakelijk te zien en lustig te hoeren praten, maar omdat St Sixtus zooveel schoone en edele dingen verbeeldt. Nu veertig jaren geleden kwam ik hier voor de eerste naai. Wij waren met zeven studenten uit rhetcrica cm een retraite te doen; zeven goeie makkers, echte Blauw- voeters van dien tijd. WIJ stapten te voet naar 't klooster, on der een brandende Augustuszon. Jong zijnde wat wiA ge er aan doen kwa men we te laat aan en .stonden voor een gesloten poort. Na herhaald ge bel en ge klop liet de brommende Broeder-deur waarder ons binn;n: Zijn gezicht voorspel de storm. Wij vroegen om den E. P. Prior te spreken. Deze kwam en wenschte ons hartelijk welkom. Toen wij, zekeren avond, op onze slaap kamer waren en door het venster tuurden, bemerkten we mooie druiventrossen. De b'koring was &1 te sterk: wij slopen de kamer uit en... kwamen terug met een mooie druiventros!... Ik ben waarlijk tevreden een diepzinnig dankwoord te mcaen toesturen aan H. E. V. Bonaventura, die is: een mooi en groot burger. Hij staat aan 't hoofd dezer abdij, die sterk is door haar geestelijke en stoffe lijke waarde. Ik kan mij geen West- Vlaanderen indenken zonder de St Sixtus- abdii. Hier in 't klooster doen de klooster lingen niets anders, dan zich feitelijk hee- lemaal offeren, zonder zelfzucht, ter eere van en uit liefde tot de godheid. Wij moe ten buigen voor zooveel grootheid en schoonheid. Reeds 26 jaren is hij abt van dit kloos ter. Vooral onder den oorlog was St Sixtus een rustoord, waar duisenden vrede von den: 400.000 soldaten werden hier geher bergd; veel vluchtelingen vonden frer een oord van vrede, heiligheid en gebed. Hoog Eerw. Vader, U deed veel voor bet land, niet alleen op stoffelijk gebied, maar ook door Uw goed woord en het opbeuren der gemoederen. Wij kunnen niet ondankbaar blijven. Deze onderscheiding. Uw kroning tot Rid der in de Leopoldsorde, is ten zeerste ver diend. Gij zijt een groot figuur: in zake opvoeding der Jeugd; in 't moderniseeren van den landbouw (daarom ook zijt Gij een moderne abt) en in zake liefdadigheid- Ik vraag U allen met mij te willen eom- municeeren, wanneer ik thans, als herden king, deze mooie decoratie vest op de trouwe borst van Dom Bonaver.tuva. Laat ons nu een heildronk drinken op zijn ge zondheid. Deze rede werd stormachtig toegejuicht. Er werden nu nog toespraken gehouden door den Heer Burgemeester van West vieteren, door den H. E. Vader Abt van Orval en door den E. H. Deken van Po peringe. Allen dankten den nieuwen Rid der voor al 't goeds dat hij doet, binnen en buiten het klooster alsook Z. Exc. Gouverneur Baels. WanneerH. E. Vader Bonaventura rechtstond om te bedanken, werd hij lang durig toegejuicht. Hij eindigde' met een dankwoord aan den Gouverneur, aan de sprekers, aan Je genoodigden, sprak een huldewcord voor Z. M. Koning Leopold III en de Koninklijke Familie, beloofde, als Ridder, te strijden met het kruis en het gebed, en eindigde met dezen vromen wensch: Ik hoop U allen éénmaal ver- eenigd te zien aan het hemelseh feestmaal. Minuten lang werd deze kernachtige re de toegejuicht. De rest van den dag verliep in blijde stemming. Wij WensChen Den achtbaren preLaat- rlDDer BonaVentUra harteLIJk proficiat en AT MULTOS ANNOS. W. D. De tafelhouder was de H. Leen Laconte van Poperinge. Proficiat, Leon, alles was tot in de kleinste puntjes fijn verzorgd. Allen prezen U om de goede bediening. DOM BONAVENTURA, Ridder der Leopoldsorde. Dinsdagmorgen Een grauwe hemel met donkere wolken, waartusschen de zon nu en dan eens schalks komt piepen, als wil ze ook dee- len in de vreugd, die vandaag heerscht in de Sint Sixtusabdij. Vlaggen wapperen op kerk en klooster en brengen feeststemming bij de Paters en Broeders, die met lachend gezicht naar de Hoogmis trekken, 't Is een plechtige dienst met Pontificale assistentie. Wierookreuken vullen de kerk en stijgen op tot den Heer, als zoovele vurige gebeden voor den nieu wen RIDDER-PRELAAT. Na die H. Mis trekken de genoodigden naar het Kapittel, dat voor de gelegen heid in ontvangstzaal herschapen is. On der vroolijk gekout, 't drinken van een gosd glaasje wijn en 't rcoxen van een lekkere sigaar, vliegt de tijd vlug voorbij. Iedereen trekt blijgezind r?,ar de poort om er Z. Exc. Gouverneur Baels af te wachten. Eindelijk, rond 11.30 uur gaan de klokken aan 't luiden en komt een mooie auto aangesuisd. Aller halzen rek ken zich om Z. Exc. te zien. Hij werdt door H. E. V. Bonaventura verwelkomd. Excellentie, wij zijn waarlijk geluk kig dat Gij ons met uw tegenwoordigheid wilt vereeren. Laat ons nu allen naar de kerk gaan om Gods zegen te vragen over Z. M. Koning Leopold, over de Koninklij ke Familie, over Z. Excellentie en zijn Familie. Stoetsgewijze, met 't kruis voorop, trok ken allen naar de kerk, waar een plechtig De Teum gezongen wordt. Daarna maakt Z. Exc. kermis met al de genoodigden, alsook met de Z. E. Paters en de brave Broederskens. Voor allen heeft hij: een hartelijk woord en weet aanstonds, door zijn vriendelijkheid, een voudigheid en gemoedelijkheid, aller har ten te veroveren. Na die kennismaking trokken allen naar de eetzaal van de kloosterlingen, die zeer stemmig en smaakvol versierd ls. Zeker en vast zijn hier kundige handen aan 't werk geweest. De voorzijde (zie foto) was effen af praehtig. In 't front hangt een grooten, zwarten leeuw op geluwveld, juist achter 't beeld van O. L. Vrouw van Vlaanderen, 't Kon werkelijk niet beter en mooier. Onder 't feestmaal werd lezing gegeven van een vijftiental telegrammen, waaron der een van Senator Vanacker, van de HH. EE. Abten van Westmalle en van Ti chelen, van den Heer Slimbrouck, van de tceneelgiïde van St Sixtus, enz... enz... Onder de voornaamste genoodigden be merken wij, buiten H. E. V. Bcnaventura en Z. Exe. Gouverneur Baels, de HH. EE. Abten van Orval, Rcchefort en Chimay, de Heeren Burgemeester en Secretaris van Westvieteren, E. H. Deken en Principaal van Poperinge, de EE. HH. Joye, Deryciie, de Z. E. H. Pastoor van Krombeke, EE. HH. Pil, van Leeuwen en Dewachter; ver der nog de familieleden van Dom Bona ventura en verschillende zijner vrienden en kennissen. gjPJr* 11 vfJl è'm ii |fi Ds refter der Monilcken in feestzaal Herschapen voor de blijde feestviering. ■■■MMMMMHHimMMBWMBNsnMMKiaaaMMnMiHMflriHMMMH Graaf Cip.no, die te Belgrado wa* voer de onderteekening van de ItaLaansch-JoegO- alaviscLe traktai-n, ".voent demonstratie» bij van den Servlscben vliegdienst, voor aleer Z£»f naar Italie te vertrekken per vliegtuig. Graaf Ciano in bet midden! nevens hem M. Stoyadinovitch.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1