VOOR AMNESTIE lief irliseiie in het Ifaliaansche Imperium Brengt Amnestie De Kamer bespreekt de Amnestie-catwerpen UURTABEL KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Heden Zondag 23 Me! inoefen alle Vlamingen naar Brussel Near volledige Amnestie Geen alwifkenl m KOMKG m 21SS-WESTÏLAAMDEREM He Amneslie- Betooging ens eest Begeeringserisis? Het verbod van betoogen te Brussel ingetrokken INTERNATIONAAL OVERZICHT Gok ile Katholieke Vlaamsche Volkspartij noodigt hear Leden en aangesloten Vereenigingen uit om deel te nemen aan de Amnsstie-Betooging Het «Verbond van Vlaamsche Kuituurvereenigingen richt een oproep tot de tienduizenden Leden van de aangesloten Kuituurvereenigingen om heien Zondag te Brussel te betoogen INLICHTINGEN VOOR BE BITGÖGIHG De Regeering verzet zich tegen Bestuurlijke Amnestie en wil voorwaarden stellen omtrent de verkiesbaarheid der te amnistieeren personen DAUWDRUPJES! aanstaande week Hij wordt overal geestdriftig verwelkomd De Kamer zal Woensdag aan- staande stemmen ZONDAG 23 MEI 1537. WEEKBLAD: 40 CENTIEMEN. 5' JAAR. Nr 21. «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper Bureel Boterstraat, 17, IEPER. g ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per po»t) Binnenland 26.— fr. Belgisch Kongo 40.— fr. Frankrijk 40.fr. Alle andere landen 60.fr. liedeverken zijn verantwoordelijk voor kun artikels. ÏI L E niM—UIIIPWHltütmiiiliHIIBjj TARIEF VOOR BERICHTEN: 1 Kleine berichten per regel 1.fr. a 7 fr. toe', v. ber. m. adr. t. bur. [Kleine berichte, (minimum) 4.fr.a j Rouwber. en Bedank, (min.) 5.fr. g D rukker - U itgever SANSEN-VANNESTE, Poperinge Tel. Poperinge Nr 9 Pottcheekrekening Nr 155.70 Te herhalen aankondigingeng prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en a moeten tegen den Woensdag avond 9 I richten tegen den Donderdag noen. g [ingezonden worden. Kleine be-B minimin.? tam jiiiiiiiiiiiiiimHimtiüim: BURGEMEESTER MAX TROK ZIJN BESLUIT IN Verleden week meldden wij reeds hoe in de Kamer eendrachtig verzet was tot uiting gekomen van wege de parlementaire Vlaamsche meerderheid tegen het verbod van den H. Max, burgemeester van Brussel, en dat een motie van afkeuring- voor H. Max was neergelegd bij de Kamer, motie welke ongetwijfeld zou zijn gestemd geweest in den loop dezer week. H. Max heeft intusschen ingezien dat hij den verkeerden weg was ingeslagen en de afkeuring van de Kamer willende ontwijken is hij gelukkiglijk op zijn stappen teruggekeerd en heeft zijn verbod voor betoogen ingetrokken. Op het laatste uur konden wij dit achteruit trekken van den H. Max in ons vorig nummer ook reeds mededeelen. Het intrekken van het besluit van den H. Max werd als volgt officieel medegedeeld: «Op aanvraag van den Eersten Minister en rekening houdend met de wenschen door al de groepen in de Kamer uitgebracht, heeft de Burgemeester van Brussel besloten de betoo ging der Vlaamsche Oud-Strijders op 23 Mei toe te laten. Begrijpelijker wijze heeft deze toelating veel opluchting gebracht in het land en vreugde in de Vlaamsche middens. De kleine burgemeester van de groote hoofdstad, H. Max, heeft dan eindelijk in 1937 moeten inzien dat aan de Vlamingen niet meer goedmoeds hun recht mag worden ontzegd. De officieele nota waarmede werd gemeld dat H. Max de duimen legt verklaart dat H. Max is geweken op aanvraag van den Eersten Minister. Feitelijk zou de H. Van Zeeland, inziende dat de bij de Kamer ingediende motie een gevaar zou zijn voor het bestaan van zijn Regeering daar zij baar gezag erbij zou hebben ingeschoten, bij de H. Max hebben aangedrongen en zelfs krachtdadig laten verstaan, dat het verbod onmogelijk zou kunnen worden gehandhaafd. En II. Max heeft toegegeven. Eindelijk mogen de Vlamingen nu eens betoogen te Brussel. Aan lien nu te toonen dat zij een grootsche betooging op touw kunnen zetten en dat zij wel degelijk iets over hebben voor het verkrijgen van hun rechten. Het mag niet bij ijdele woorden blijven. Daarom moet gansch Vlaanderen heden Zondag 23 Mei te Brussel opstappen achter de V.O.S.-sen en Amnestievlaggen. Deze betooging is voor Vlaanderen een beslissende krachtproef. Die proef moet een sukses worden. De Katholieke Vlaamsche Volkspartij verklaart: Op de vergadering van 8 Mei 1.1. heeft het Directorium der Katho lieke Vlaamsche Volkspartij zich uitgesproken voor volledige en alge- heele amnestie op militair en politiek gebied alsook voor de ruimst mogelijke amnestie voor administratieve fouten. In een geest van Vlaamsch-naüonale solidariteit, noodigt de Ka tholieke Vlaamsche Volkspartij al haar aangesloten vereenigingen en leden uit om talrijk deel te nemen aan de betooging die heden Zondag te Brussel door het VerFoml oer Vlaamsche Oud-Strijders wordt inge richt. i <-»» Het VERBOND VAN VLAAMSCHE KULTUURVEREENIGIN- GEN, erkentelijk om de geestdriftige instemming van gansch het Vlaamsche volk wanneer op 31 Maart 1935 werd aangekondigd dat de verboden betooging om het Vlaamsche recht door ons slechts als verdaagd werd beschouwd: richt met betrouwen een dringenden oproep tot de tienduizenden letleu van de aangesloten Kuituurvereenigingen die te dezer gele genheid hun gewaardeerden steun aan het Verbond toezegden om heden Zondag 23 Mei te Brussel deel te nemen aan de betooging voor Amnestie. Het gaat immers niet alleen om eerherstel of kwijtschelding van straffen maar ook om de eindelijke erkenning van onze Nationale idealen. Nu of nooit moet Vlaanderen, door een geweldige indrukmakende krachtprestatie blijk geven van den onverbiddelijken wil, allen vreem den dwang ten spijt, de plaats in te nemen die de Vlaamsche Natie toekomt. DAVIDSFONDS, VERBOND VAN VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS, VLAAMSCH ECONOMISCH VERBOND, VLAAMSCHE TOERISTENBOND, VLAAMSCHE KRUIS, VLAAMSCH VERBOND VOOR BRUSSEL. Alies werd reeds geschreven en gezegd over Amnestie. Daar omtrent twintig jaar zijn verloopen en Belgie is het eenige land waar die zaak niet lang geregeld en vergeten is. Werd er gemist onder den oorlog, Belgie heeft ook vreeselijk te kort gekomen aan zijn plicht tegenover ons Vlamingen. Wij willen goede Belgen zijn, maar willen behandeld worden als recht en plicht gebiedt. Belgie heeft tegenover de Vlamingen veel goed te maken. De spons moet over alles gevaagd, van weerskanten, en kleine politiekers moeten in hun opruierswerk gemuilband worden. Dat ze in Kamer en Senaat die treurige zaak spoedig oplossen, en 't land zal er het best mee gediend zijn. Vlamingen, toonen wij te Brussel dat we een macht zijn Dit is de waardige taal welke ook Hooger Leven voert t. o. van het Amnestievraagstuk. De Heer Van Zeeland heeft zijn woord gegeven, hij moet het houden. Hij moet bewijzen dat hij de grootstijlsche Staatsman is, waarvoor hij zich uitgegeven heeft en dien allen gul en gaarne in hem hebben erkend. Indien hij een duimbreed afwijkt van wat hij in het openbaar expliciet en impliciet, en in private onderhandelingen vóór de verkie zing, nadrukkelijk heeft toegezegd, dan stelt hij zich eenvoudig in de rij van de tallooze vulgaire politikasters, de belovers tot ze gekozen .waren, die het democratisch regiem hier in 't gedrang hebben gebracht. De katholieke Vlamingen mogen het niet ontzien hem hun trouwe aanhankelijkheid te onttrekken, indien hij zich niet scrupuleus betoont de man van één woord te zijn. DE VERZAMELING DE STOET wordt gevormd te 10 uur. De verzameling geschiedt achter den Vlaamschen Schouwburg Handelskaai. Hooikaai, Arduinkaai, Pakhuisstraat. De autocars kunnen op de Groendreet par keeren. DE WEGWIJZER De wegwijzer van den stoet werd be paald als volgtAntwcrpsche laan, Kruid- tuinlaau, Adolf Maxlaan, de Brouckere- piaats. Anspachlaan, Beursplein, Anspach- laan, Yerversstraat, Lombardstraat, Sint (Zie vervolg bovenaan 7* kolom.) DE TEGENSTELLING LONDEN-ROME. De animositeit ontstaan lusschen Engeland en Italië sedert de Ita üaansch-Abessynische oorlog, blijft voortbestaan, alhoewel van tijd tot tijd een rede of een daad van weers zijden getuigenis brengt van verzoe ningsgezindheid. De overwinning van de Italianen in de laatste Afrilzaan sche oorlog heeft hun prestige ge weldig doen aangroeien en daar de Engelschen het initiatief en de lei ding hebben genomen in de toenma lige anti-ltaliaansche aktie, heeft de mislukking hiervan zeker niet bijge dragen om het ontzag voor het groot ste rijk der wereld te verstevigen. De grootscheepsche Italiaansche buiten landsche politiek is ingegeven door het gewonnen prestige. Italië beschikt over groote troeven in zijn diploma tisch spel, die Engeland wel tijdelijk verloren heeft. En die troeven trach ten de Britten thans terug te winnen. Het is alleen aldus dat te verklaren zijn de pogingen om het oude gezag terug te winnen. Hierbij denken we aan het reusachtige bewapeningsplan dat alom verbazing heeft verwekt, en aan de grootsche kroningsplechtighe den, die aan de wereld herinnerd heb ben dat het Britsche Rijk een vijfde van de totale aardoppervlakte beslaat en een bevolking telt van meer dan 450 mïllioen inwoners, hetzij een vier de van ds geheele wereldbevolking Toch zijn de Engelschen niet gerust; het beheer van het Rijk is nog nooit zoo zwaar gevallen en Italië kan hen werkelijk nog groote moeilijkheden berokkenen. PAN-ISLAMISME. Voor het oogenblik heeft Engeland af te rekenen met een beweging, die een groot deel van zijn koloniaal rijk in gevaar brengt, het Pan-Islamisme. Zoolang de Muzulmannen verdeeld leefden in onderlinge twisten, ver oorzaakt door ekonomische ijverzucht of door tegenstrijdige interpretatie van de Koran, hun bijbel, wist de Brit zijn heerschappij over hun ge bieden maar steeds uit te breiden en te verstevigen, hoe ongewenscht en gehaat die heerschappij voor de Mu zulmannen ook was. Sedert den oor log is er een duidelijk streven op te merken naar de hereeniging van de Muzulmansche volkeren hoe groot de verscheidenheid van ras en kuituur ook mogen zijn. De godsdienst is voor hen immers een veel sterker bindmid del dan de etlmische, kultureele of geschiedkundige gemeenschappelijke factoren. En het bewijs hiervoor le vert de fanatieke strijd in Indie tus- schen de Hindoes en de Muzulman nen die toch tot hetzelfde volk be- liooren (natuurlijk in acht genomen de samenstelling van dat volk, dat in zijn kasten met geen onzer Europee- sche volkeren kan vergeleken wor den), Tot nog toe ontbrak het de Muzulmannen aan een krachtige lei der, die de noodige wilskracht en het noodige doordrijvingsvermogen bezat om de beweging voort te stuwen. Doch in de verschroeiende woestijn van Arabie werd een prins gestaald door strijd en ontberingen, die zich geroe pen denkt de groote taak tot een goed einde te brengen. Deze man is Ibn Saoed, die met zijn Wahabieten reeds het grootste gedeelte van Arabie on der zijn gezag wist te vereenigen en naar wien nu reeds de Muzulmannen van de gansche wereld opkijken als naar een nieuwe profeet. In Palestina en Syrië is er een krachtige opstan dige beweging uitgebtoken, waartegen de Engelschen belangrijke troepen- kontingenten hebben moeten stellen. Voorloopig schijnt in Palestina alles weer rustig. Doch wat wordt het als het oproer eens in alle koloniën te gelijk uitbreekt. En hier ligt een wa pen dat Mussolini te geschikter ston de zal gebruiken. Immers tijdens zijn reis naar Lybie heeft de Duce de Mu zulmansche hoofden met groote voor komendheid behandeld en zich opge worpen als de beschermer van de Is lam. Hem werd plechtig het zwaard van de profeet overhandigd en nu reeds zien de Muzulmannen die onder het juk van de Engelschen leven, in Mussolini een toekomstige hulp. Dat de Italianen goede ophitsers zijn werd bewezen door de opstand die ze in Egypte verwekt hebben verleden jaar en die geleid heeft tot de zelfstandig heid van het Nijlland, op binnen- landsch gebied. DE WEG NAAR INDIE. Het belangrijkste twistpunt tus- schen Engeland en Italië zal steeds de heerschappij in de MiddelandscJie Zee blijven. Engeland beheerscht thans die zee bij middel van talrijke strategische punten die het bezet houdt: Gibraltar, Malta, Cyprus, de kust van Egypte, de kust van Pales tina, het Suez-kanaal door zijn be langrijk aandeelenportefeuille in de maatschappij die het kanaal beheert. Doch Italië eischt thans die heer schappij voor zich en dat vindt zijn uitdrukking in het feit dat ze de Mid- deüandsche Zee noemen Mare Nos trum onze zee, en het bezit bijna evenveel strategische punten waar door het de scheepvaartwegen be heerscht. Eerst en vooral is het land zelf bijna heelemaal omspoeld door dc zee, Sictlie ligt vlak tegenover Tunis in Noord-Afrika en tusschenin ligt nog het eilandje Pantellaria, dat veel beter gelegen is dan Malta en dat buitengewoon versterkt blijkt te zijn. Het imperium dat Italië wil op bouwen zou de landen moeten om vatten die zich rondom de Middel- landsche Zee dringen. Natuurlijk kan zulks maar verre toekomstmuziek zijn. Maar nu reeds begint men de groeiende invloed van Italië te ge voelen in Albanië, Griekenland, Tur kije, Egypte en Tunis waar de Italia nen de groote meerderheid van de blanke bevolking uitmaken. Als Fran co in Spanje overwint zal daar na tuurlijk hetzelfde gelden. In die om standigheden is de zeeweg naar Indie zoo veilig niet meer voor Engeland als hij tot nu toe geweest is. VOORLOOPIG GEEN KONFLIKT. Of het nu zoo spoedig tot een kon- flikt zal komen tusschen de twee lan den gelooven we echter niet. De tij den zijn hiervoor nog niet rijp. Noch Engeland, noch Italië kunnen thans gebaat worden door een oorlog. Niet temin is het wederzijdsch kleineeren en bespotten waaraan de Italianen en de Engelschen zich in de laatste tij den schuldig gemaakt hebben niet van aard om de zoo noodzakelijke vrede te bevorderen. De Italianen po chen met hun macht, spotten met de Engelsche heerschappij op zee, ver klaren dat Gibraltar door één Ita liaansche bom kan vernietigd wor den. De Engelschen zeggen dat de Italiaansche slechte soldaten zijn en dat ze op hun broek krijgen in Spanje zooveel ze maar hebben willen. Mus solini spreekt harfie woorden. Eden antwoordt op de bedreigingen met andere bedreigingen. En toch is de eenige weg, die thans voor beide lan den open ligt geen andere dan die der verzoening. En dat kunnen we door de verbittering heen voelen. Na de bittere pil van Oost-Afrikaansche oorlog kwam toch het Gentleman's- agreement dat hun beider houding in de Middellandsche Zee bepaalde. Naar aanleiding van de kroningsplechtig heden werd hartelijkheid betoond te genover alle landen van de wereld, ook tegenover Italië en kort daarop sprak Graaf Ciano een zeer gema tigde en verzoeningsgezinde rede uit, waarbij hij aandrong op een spoedig tot stand komen van een westelijk pact. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Heimatstudie in Vcrzekens! *k Moest ze vreugde traantjes noemen, In den vroegen, morgenstond, Als ik tusschen gras en bloemen, Heldre zilverdrupjes vond! Weiden, planten, boomen, struiken, Wseaen aan den waterkant, Wijl uit roos en tulp opduiken, Persls, klaar als diamant! Fijne, frissche zilverkramen BünRend in het morgenuur T Op den vijver blacLe zwanen. God! Hoe schoon is de natuur! Beselare, Sinxen 1937. Geo. IBBBBSEBflSBBBBBBBBBBHEBffiBBBS van treinen en trams geven wij De Kamer vatte Woensdag de bespre king aan der verschillende ontwerpen voor politieke, militaire en bestuurlijke amnes tie. De tribunes waren bomvol en ver scheidene Ministers waren aanwezig. Aan den H. Vanden Eynde, Kath., werd eerst het woord verleend. Spreker eischt volledige amnestie. Na 20 jaar kan men zich niet meer tevreden stellen met half slachtige oplossingen. De amnestie moet ook onvoorwaardelijk zijn. Ook voorwaar den omtrent de verkiesbaarheid moeten worden geweerd. Het Vlaamsche Volk eischt ook bsstuurijke amnestie. De on schuldig gestraften moeten in al him rechten hersteld worden en zulks geldt voor al de afgestemden van den Staat, de Provincie en de Gemeenten. De verslaggever, H. Bohy, kv.-am dan aan het woord en gaf een historiek van de amnestie-ontwerpen. H. Delwaide, Kath., doet opmerken dat in alle landen reeds amnestie weid ver leend en dat België niet langer mag ach terblijven op dezen weg. De toestanden welke heerschten vóór den oorlog, zijn aanleiding geweest tot het activisme. Na den oorlog werd veel willekeur aan den dag gelegd bij het veroordeelen der acti visten. De Vlamingen eischen volledige amnestie. Ds amnestie mag geen tweede klas burgers maken. De burgerlijke en politieke rechten moeten teruggegeven worden en de g: stelde voorwaarde voor verkiesbaarheid is een fout. Ook bestuur lijke amnestie moet worden verleend. Veel straffen werden te lichtvaardig uitgespro ken. Spreker haalt dan verschillende ge vallen aan. Vervolgens nam de H. Van Zeeland, Eerste Minister, het woord. Spreker wijst eerst op de hevige tegenstrijdige harts tochten die de amnestiebegrippen sedert jaren in den lande hebben teweeggebracht. Sedert maanden hield de Regeering zich bezig met de amnestie en diende dan ook een ontwerp in. België is het laatste land om amnestie te verlsenen, wijl Vlaande ren het oorlogsactivisme opgelost wil zien. De Regeering neemt voor haar het amen dement aan betreffende de verkiesbaar heid van de geamnestieerden. De Regee ring kan evenwel de bestuurijke amnestie niet aanvaarden en zij kan geen enkel wetsontwerp aanvaarden dat inbreuk zou doen op de rechten van de uitvoerende macht. De Regeering is evenwel bereid enkele suggesties voor te leggen welke zou den beantwoorden aan de rechtmatige verzuchtingen van dezen die het ontwerp voor bestuurlijke amnestie hebben neer gelegd. H. Devèze, Lib., wil van geen amnestie hooren. Hij wordt toegejuicht door de li beralen. H. Borgman, VI. Nat., uit rijn ergernis en walg om de comedie die in de Kamer wordt gespeeld omtrent de amnestiekwes tie. Spreker geeft dan een historiek van den Vlaamschen Strijd van vóór den oor log; ook nadien, hoe Vlaanderen onrecht werd aangedaan, wat oorzaak werd van het activisme. De VI. Nationalisten zijn tegen elke beperkende bepaling, zij eischen met hst amnestie-ontwerp der Regeering. Zoo een meerderheid voor onvoorwaar delijke amnestie gevonden wordt, zal hij tot die meerderheid behooren. Hij hoopt evenwel dat amendement betreffende de verkiesbaarheid, t.t.z. dat de geamnistieer- den een verklaring van trouw aan den Koning en aan de Belgische wetten moe ten" afleggen vooraleer verkiesbaar te wor den, zal aangenomen worden. Veel acti visten hebben gehandeld onder den drang ven hun Vlaamsch ideaal en het ware onrechtvaardig die msnschen uit ds ge meenschap te sluiten. H. Blavier, Kath., ziet in amnestiever- leening een gebaar van macht en zelf vertrouwen vanwege den Staat. Een partij van weinig getalsterkte is de schuld ge weest dat nog de spons niet werd geveegd over het verkeer.. Aldus is het oentrum van wrok en haat blijven voortbestaan. Dit moet verdwijnen. De bevrediging van de Vlaamsche openbare meening zou niet wordn beperkt zoo geen bestuurlijke am nestie zou worden verleend. In veel ge ringe gevallen bracht de administratieve straf aan den ambtenaar de berooving van zijn bestaan, van zijn inkomen en pensioen, ook van zijn eer, van de vrucht van een gansche soms onberispelijke loop baan. De meesicn hadden een leeftijd bereikt waarin zji nog moeilijk aan een bestaan konden geraken. Als activisten werden zijn ovsrai uitgestocten. Velen hunner zijn ook reeds gestorven. Er heeft ook geen rechtvaardige verhouding be staan tusschen de straffen en de bedre ven misstap. De onderzeekskorr.missies en eereraden hebben geen voldoende waar borgen gegeven. De middelen van verde diging werden hsn zelfs niet verleend. Zij kregen geen inzage van hun dossier. De eerlijke herziening dringt zich dus cp. H. Eekeiers, Soc., wenscht de oplossing van de amnestiekwestie. Hij komt ook uit voor bestuurlijke amnestie. H. de Laveleye, Minister. Ló„ verklaart zich eens met den H. Van Zeeland. De wetten mosten gestemd worden in een geest van verzoening. Het voorstel Bla vier voor bestuurlijke amnestie kan hij niet aannemen. In deze kwestie most evenwel iets worden gedaan. Hij belooft dan ook dat de Regeering zal tusschen- komen om talrijks gevallen csn bevredi gende oplossing te bewerken. H. Broeckx, Lib., betuigde dan zijn in stemming met het amr.estie-ontwerp der Regeering. inzake politieke misdrijven. Het verkankeren van oude wonden moei worden belet. Amnestie werd cok verleend voor stakingsfeiten, zij moet cok worden verleend voor de politieke gestraften. De mnestie ziet hij als een uiterst liberaal eginsel en zal zs dus cok stemmen. Nadat H. Van Waflegham had verklaard zich te zbllen onthouden bij de stemming, werd de zitting geheven. Donderdag avond zou moeten gestemd worden over de amnestie. DE SOCIALISTEN EN DE AMNESTIE Aan alle Socialistische Kamerleden werd van wege hun partij volledige vrij heid vsrleend naar hun goeddunken te stemmen aangaande de amnestie-vraag- volledige amnestie. H. Vandervelde verklaart zich akkoord stukken. BBBBSSSBB3BBBBEBB3EBB£3BSBIBBBBBB9BBEEaBBB^EBaEISaiËia£BBSSai«3QBBBBBB33DSS!3EBB9BS£23ESSZ31 (VERVOLG) Dinsdag 11. bracht Koning Leopold III een bezoek aan de steden, en gemeenten van Zuid—West-Vlaanderen. Overal werd hij met bijzonder groote geestdrift ver welkomd en toegejuicht door de bevolking. Zijn eerste bezoek was vcor Kortrijk waar hij ts 2 uur toekwam en begroet werd door Burgemeester H. Mayeur, Mi nister Merlot, enz. Duizenden menschen brachten hem een grootsche ovatie en overrompelden de politie om den koning wat van dichterbij te kunnen zien. Na Kortrijk werd het zuiveringsstation van het Spierewater bezocht. Daar be vonden zich nog de Ministers HH. De Man en Van Isacker, H. Gouverneur Baels, enz. Van daar trok de tocht over Dottenijs, Heraeeuw, waar de nieuw opgerichte mo derne kerk werd beschouwd; naar Moes- kroen, waar de Middelbare Meisjesschool werd bezocht alsook enkele arbeiders huis jes; naar Halewijn, Meenen, waar de in opbouwzijnde zweminrichting werd be zocht; naar Wevelgem, waar de troepen in oogenschouw werden genomen; naar Moen-Heestert, waar de 101-jarige Sophie Vervaecke het bezoek kreeg van den Ko ning; naar Z we vegem ter bezichtiging der Draadfabrieken Bekaert aldaar. Overal werd de Koning geestdriftig ont haald en toegejuicht. In iedere bezochte stad of gemeente waren duizenden toe gestroomd om onzen Vorst hulde te bren gen. Waar de stoet langs de Franschs grens voorbijtrok was ook de Fransche zijde versierd en bevlagd en de Franschen bleven ook niet ten achter cm onz:n Ko ning toe te juichen, tot de tolbedienden en gendarmen aan den grenspost van Halo- wijn toe. Het was een triomfantelijke tocht. Jammer dat onze Koning ook niet eens onze gewesten een bezoek brengt. De Koning trekt over de Spiero, die eertijds verpestende wateren doorliet maar waar bet water nu weer beider is, dank het zuiveringsst«[ !on. Jansplaats. Duqucsnoystraat, Putterij, al waar de ontbinding plaats grijpt. MUZIEKEN De muzieken die aan de betooging deel nemen worden verzocht in den stoet Vlaamsche stapmarschen te spelen<le betooging zou besloten worden met bet spelen van c De Vlaamsche I.eeuw De deelneming is reusachtig. Reeds honderden gemeenten bestelden een. ara- nesticvlag tegn 15 frank. De herkenningsteekens van één frank zullen door de inrichters afgeleverd wor den samen met de reiskaartjes of op de autobussen. NOG ENKELE BIJZONDERHEDEN Ieder betooger zal het kenteeken der betooging moeten dragen om in den stoet op te stappen. Dit kenteeken kost 1 fr. In den stoet zullen geen andere dari V.O.S.- en Amnestievlaggen worden toe gelaten. Klke gemeente dient zich een Amncstievlag aan te schaffen. Ieder deelnemer wordt dringend ver zocht het ordewoord der inrichters stipt te volgen, waardig en tuchtvol, kalm en vastbcracfen. Alle bctoogers dienen te zorgen dat zij rond 9.30 uur aankomen. De betoogers die per trein reizen kun nen een vermindering van 35% op het spoor verkrijgen en 50 zoo ten min ste 25 biljetten genomen worden. De te rugreis moet ten laatste daags na de heenreis geschieden. Er werd voorzien dat niet minder dan 30 speciale treinen zouden moeten worden ingericht. Het gansche Vlaamsche volk. ook de vrouwen, worden uitgenoodigd op te stap pen in den stoet. n*) VERZAMELPLAATS DER WES V-VLAAMSCHE BETOOGERS De verzamelplaats voor dezen uit West- Vlaanderen is aan de Hooikaai en de Ar duinkaai. UREN DER H. MISSEN ZONDAG 23 MEI TE BRUSSEL NABIJ STATIONS EN VERZAMELPLAATSEN Voor de Vlaamsche Betccgers die te Brussel moeten Mis hooren, volgende aan wijzingen: Finis Terrae-kerk (Nieuwstraat)Mis sen te 7, 8 en 9 uur. St Niklaaskerk (achter Beursgebouw, einde der Nieuwstraat, Boterstraat)Mis sen te 7, 8 en 9 uur. Begijnhofkerk (Begijnhofplaats, nabij Lakenstraat)Missen te 7, 8 en 9 uur. St Rochuskerk (Ar.twerpsche steenweg): Missen te 7, 8 en 9 uur. St Janskerk (Brabantstraat): Missen te 7, 8 en 9 uur. Ste Mariakerk (Koningstraat, Schaar beek) Missen te 7. 8 en 9 uur. Gesu-kerk der EE. PP. Jesuieten (Ko ninklijke straat tegenover Kruidtuin): Missen te 6.30, 7.15, 8 en 9 uur. IBBBIBBBaBSBIBBBBBSBBflflBBBBB DE KONING AAN HET ZUIVERINGSSTATION VAN PIET SPIEREWATER, TE HELKIJW NAAR EEN REGEERINGSCRISIS? Donderdag namiddag vergaderde da rechterzijde van de Kamer. Minister De Schrijver drong aan opdat de eindstem ming geen tegenstelling tusschen Vlamin gen en Walen zou teweegbrengen. In der gelijk geval zou de Regeering moeten af treden meenende dat de Waalsche leden haar ontwerp in den steek laten, en haar aus geen vertrouwen meer schenken. De Regeering wil geen bestuurlijke am nestie en wil het amendement op de ver kiesbaarheid omtrent de politieke amnes tie er door halen, wat dus in tegenstel ling is met ds eischen der Vlamingen. Gszien echter talrijke amendementen Donderdag in de Kamer werden inge diend, werd in de Rechterzijde voorgesteld de stemming te verdagen tot aanstaande week. Intusschen zou de betooging van de V. O. S. ook haar invloed kunnen uit oefenen. Ds Katholieke Vlamingen besloten ook alle beperkende bepalingen te verwerpen. DE KAMER STELT DE STEMMING ITT Donderdag zette de Kamer het debat voort betreffende de amnestie, FLINKE REDE VAN DEN H. VAN CAUWELAERT H. Van Cauwelaert pleitte eerst vcor am nestie. Hij schetste den gemoedstoestand in Vlaanderen, zette de beteekenis van am nestie uit sen en deed uitkomen dat ons land het laatste is om amnestie te verlse nen. De Vlamingen vragen vrsde voor morgen. De Walen mogen in deze kwestie geen beroep dosn op de dooden van den Ijzer; de IJzersoldaten betoogen Zondag voor amnestie. Voor den oorlog verkeerde het Vlaamsche Volk in minderwaardige toestand, wat de oorzaak van het vszet is geweest. Op het einde van den oorlog werd aan de Vlamingen de belofte afge legd van gelijkheid in rechte en in fei te maar er zijn 20 jaar noodig geweest om een fiauwen schijn van die gelijkheid in rechte en in feite voor de Vlamingen te verwezenlijken. De Regeering had moe ten vergeven en vergeten. Volledige am nestie moet worden verleend. Het amen dement omtrent de verkiesbaarheid is zin ledig en ongewoon. In het parlement zijn er ook meer l:den gekomen die minder ge hechtheid hebben getoond aa*i het land dan de activisten. De meeste bestuurlijk gestraften zijn slachtoffers van partijdig heid en willekeurig oordeel. Omtrent de bestuurlijke amnestie, welke moet worden verleend, zou hst ingediende wetsontwerp terug naar de kommissie kunnen worden gestuurd waar het zou onderzocht worden samen met de voorstellen van de Re geering. H. Mundeleer verklaart dan dat de Li beralen het ontwerp niet zullen goed keuren. H. Leuridan zegt dat men nu geen op lossing biedt maar enkel knutselwerk. Heer Van Zeeland heeft zijn beloften niet ge houden. Amnestie moest reeds sedert lang verleend worden. De houding van Borms tijdens den oorlog keurt hij goed en in zelfde omstandigheden had hij ook zoo gehandeld, zelf nog meer en b°ter. Er moet volledige en onvoorwaardelijke amnestie worden verleend. H. Philippart, Kath., uit zich tegen am- (Zie vervola on 2« blad. i

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1