Op de voetstappen van Dr Schacht en Sir Eden De Zegedag der Vlaamsche Eenheid H. HARTEMAAND Feest van Jezus' H. Hart Groote H. Hart-stoet te Reeseiare DIOCESANE V.K.BJ.-DAG Veertig duizend Vlamingen betoagen te Brussel voor Amnestie SPRUTOL ZONDAG 39 JMEI 1S37. 5 JAAR. N' 22. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER T HART VRIJDAG 4 SUHl op Vrijdag 4 Juni, te 16 uur INTERNATIONAAL OVERZICHT TE MARIAKERKE-OOSTENDE De kleingeestige maatregelen van Burgemeester Max DE BETO0GÏNG Stichting van een Bisschoppelijk wGinité ten voerdeeIe der Spacnsche kinderen Een oproep van Z. E. Kardinaal Van Roey Zomer- sproeten f- WE ZENDEN ONS BLAD I HUI» lllll I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIII—Jl «DE HALLE» E Katholiek Weekblad van leper §g I Bureel: g 1 Boterstraat, 17, IEPER. g I_ SS ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) S Binnenland 20.— fr. g Belgisch Kongo 40.— fr. j Frankrijk 40.fr. g Alle ander*» landen 60.fr. g i Mede*erken mm xerantw>ordeli)h voor Au» artikels. 12 BLADZIJDEN. - 40 CENTIEM.. gKtiiitanuwniBMtHiitu'.iüiLiKiiii.'iiiiiimmiiiiimiiMMiiiuiinHiiinni^ TARIEF VOOR BERICHTEN: Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Popermgo Tel. Poperinge Nr 9 Postcheckrekening N' 155.70 M Kleine berichten per regel 1.fr. S B - fr. toeL v. ber. m. adr. t bur. g Kleine berichte- (minimum) 4.fr. B Rouvvber. en Bedank, (min.) 5.fr. g E Te herhalen aankondigingenIj prijs op aanvraag. E Annoncen rijn vooraf te betalen en g I moeten tegen den Woensdag avond i richten tegen den Donderdag noen. |j M ingezonden worden. Kleine be- God ls liefde en Hij vraagt weder liefde. Voor den mensch is dat te abstrakt; de mensch is een eeuwig kind en wil concrete en tastbare liefdebewijzen. Wanneer God voor hem mild en vrijgevig is, durft de mensch nog oor- deelen: Het kost Hem niet, want Hij is machtig rijk. De mensch moet aan den lijve Gods goedheid gevoelen, opdat hij eindelijk overtuigd uitroepe: God ziet me wreed geerne. En daarom werd God mensch, op dat wij in zijn blikken, in zijn zachte oogen zijn vriendschap zouden kun nen lezen, zijn genegenheid hooren in zijn woorden, ze zien in zijn wel daden. Hoeveel zieken kwamen er niet da gelijks bij O. L. Heer, toen Hij door een dorp of een stad passeerde. Velen zegden niets, toonden enkel hun won den of hun kwalen, en een handen oplegging was de remedie. Zoo wondergoed was Hij, dat over al waar Hij kwam, Hij gaarne gezien was. Vriendelijk bejegende Hij armen en zieken, en maakte hen gelukkig. Hij ging voorbij al weldoende, Hij was een menschenvriend. En omdat dat gcdmenschelijk Hart vol verteedering van medelijden ge zinderd heeft, geloofden ze aan die liefde. Er waren er die zijn mirakels za gen en zoo redeneerden: Het kost Hem maar een woord. Hij deed meer om zijn liefde te doen prente slaan op onze zintuigen. Moest Hij voor ons lijden. Hij gaf er niet om. En toen Hij voorkwam ge- geeseld en gekroond, één wonde van 't hoofd tot de voeten, was zi.in blik een vraag: Gelooft gij nu dat ik U bemin? Hij wilde tot de uiterste grens gaan, die niemand kan overschrijden om nog weer te keeren: Ik geef U mijn leven. In zijn doorboorde zijde liet Hij ons schouwen in den afgrond van zijn gouden Hart, in de diepte zijner liefde. Dat is de hoogoven, de smeltoven waar het liefdevuur laait, dat de we reld moet ontsteken tot een liefde brand. Dat komt uit een hart dat veel te goed is en dat klaagt: De liefde wordt niet bemind. DE ONTDEKKING VAN Het H. Hart wil bemind worden niet door een club of een groep, maar door heel de wereld. Het middel verkozen om bemind te worden was zelf te beminnen, eerst en meest. Hij wilde ons hart, en daarom gaf Hij ons zijn Hart. Gods weldaden der schepping lie ten den mensch ondankbaar. Het ging crescendo. God werd mensch met een hart dat klopte voor ons, een hart dat sprak van liefde. Eerst als kind. al wat aan trekkelijk is, dan als werkman al dat sympathiek is of zou moeten zijn. «Alles is volbracht» wilde zeggen: Ik heb U bemind zooveel ik maar kon. Het was niet genoeg. Eindelijk voor de koele moderne wereld, als een laatste experiment, de verschijning te Paray-le-Monial. Een Hart dat zich zelf openbaart, en een taal spreekt die 't hart alleen ver staat: Gelooft gij nu eindelijk dat Ik U bemin? Ziedaar het Hart dat de men- schen zoo bemind heeft. Twijfelt gij nog, sceptieke mensch. als gij voor dien Mensch staat met zulk een hart. Het hart resumeert den mensch. Christus bestaat alzoo. Hij is de beste mensch die op de wereld gekomen is, en 't is al hart dat aan Hem is. En als gij maar een halve liefde wedergeeft, dat trekt op niets. Het H. Hart vraagt geen wederlief de druppelsgewijze. Wie zou tegenover zulk een Hart durven den rug toekeeren en zeggen: Ik heb met U niets uit te staan. Nog maals passeert Christus door de we reld, loopt er naar toe, toont uw won den. Geef ook liefdebewijzen door daden en lijden, want het H. Hart zal U ook maar gelooven als gij kunt zeggen voor de offers en door het lijden: Alles is volbracht. A. B. IBBaBtasaBWHHHHHBBBSSaiïEÜSSSaSS Den 16 Juni 1675, des Zondags, on der het octaaf van het H. Sacrament, lag de H. Margaretha-Maria in aan bidding voor het Allerheiligste in de kapel van haar klooster te Paray-le- Monial. Jezus verscheen, toonde zijn goddelijk Kart en sprak: Ik vraag U dat de eerste Vrijdag na de weelc run H. Sacramentsdag, gewijd worde tot een bijzonderen feestdag om mijn Hart te vereeren, door op dien dag tot de H. Tafel te naderen en door het een eerherstel te doen ten einde de ondankbaarheid te herstellen, wel ke het ontvangen heeft gedurende den tijd, dat het op de Altaren is uit gesteld geivecst. Uit die woorden van Jezus kunnen wij vaststellen: 1. Dat het karakter, eigen aan den feestdag van het H. Hart, ER EEN IS VAN UITBOETING. De plaats, welke die feestdag in den kerkelijken jaarring inneemt, doet het overigens voldoende uitkomen. Het H. Sacramentsfeest toch is de dag van de zegepraal van het H. Sacra ment. Zes eeuwen iang heeft dit feest over de geheel vereenigde Christen heid den triomftocht van Jezus-Chris- tus laten vieren. Maar die zegepraal heeft in de laatste tijden veel van haren glans verloren. Protestanten en andere ketters vieren niet meer mede. L laten en steden (b. v. Rijsel) verbie den die openbare processiën ter eere van het Allerheiligste. En hoeveel on verschilligheid is er piet te betreu ren bij diegenen zeiven, die de pro cessiën zien voorbijgaan of langs wiens huis Jezus voorbijtrekt. Aan het H. Sacrament, dat is, aan God, uit liefde onder ons verblijvend, moest alzoo vergoeding daarvoor aangebo den worden en eerherstel gedaan. Het feest aan het H. Hart vervult die rol van eereboet. Bij die zonden tegeii de H. Eucha ristie, waarvoor wij eerherstel moeten brengen, dienen nog vermeld: de on gebondenheid der zeden, de ontheili ging der feestdagen, de godslasterin gen, de openbare misdaden der vol keren. 2. De eerste stap op den weg der eerherstellingen bestaat in jaarlijks den feestdag van het H. Hart te vieren. Op dien dag wordt de liefde van den mensch uitgenoodigd om de liefde van God schadeloos te stellen en haar zoo goed mogelijk te loven. De geloovigen derhalve zullen op Vrijdag aanstaande, 4 Juni, door een heilige Communie en door het bij wonen der goddelijke diensten den smaad herstellen aan Jezus' Hart aangedaan en Hem bewijzen dat Hij nog vrienden heeft. Roeselare zal zijn toewijding aan het H. Hart voor de twaald: naai herdenken, Vrijdag a.s., 4 Juni, zijnde de feestdag van het H. Hart die volgens de beslissing van den gemeenteraad op 17 Mei 1926 een stedelijke feestdag geworden is. Te dier gelegenheid zal 's namiddags, tla het Lof van 4 uur in St Michiels Kerk. d: heerlijke processie uitgaan, die elk jaar d; hrwccdering verwekt van al de toe schouwers. en door het groot getal en de ingetogenheid der twee duizend deelne mers, en door de frischheid en rijkdom der kostumen en de heerlijkheid der groe- pm. Ganscii de ring van het kerkelijk jaar, van den Advent tot Sinksen, wordt erin voorgesteld om Jezus' liefde voor IBB! 't menschdom aanschouwelijk te maken; en als slot der processie worden de ge voelens van wederliefde tot Jezus van wege de stad Reeseiare vertolkt door het verbeelden der toewijding van de stad aan het H. Hart. Elk jaar werden geen onkosten gespaard om nieuwe groepen aan te werven en de bestaande nog te verbeteren. Dit jaar zal er nog verbetering in komen: de apotheo se, namelijk de verheerlijking van het H. Hart, is effenaf schitterend. Over jaar waren er duizenden vreem delingen in stad; dit jaar zal het getal nog merkelijk aangroeien, 't Is te verho pen dat geen dondervlaag de processie zal uitéénrukken. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HOOG BEZOEK TE BRUSSEL Werkelijk Brussel wordt een cen trum, waarnaar men begint op te zien; niet alleen in het binnenland omdat de burgemeester een betooging voor amnestie verboden heeft en ach teraf onder den druk van het ge- heele Vlaamsche volk toch moet toe laten; doch ook het buitenland kijkt benieuwd naar het oude Broekzele Immers de Duitsche Reichswirtschafs- minister Dr Schacht en de Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken Sir Eden kwamen persoonlijk onder handelen met Eerste Minister Van Z zeiand en met Minister Spaak. En om de reeks van onze drie groote grensburen volledig te maken kwam verleden week nog de Fransche Mi nister van Buitenlandsche Zaken, <le Heer Dslbos. In de loop van dezelfde week werd het bezoek gemeld van den Heer Beclz, de Poolsche Minister van Buitenlandsche Zeken, en Jiiermee is de reeks niet afgesloten want nog bezoeken worden verwacht. VAN ZEELAND Al deze bezoeken staan in verband met de pogingen door Eerste Minister Van Zeeland aangewend om een nieu we internationale samenwerking op ekonomisch gebied te organiseeren. Als flink ekonomist is hij daartoe de geschikte man, die sedert jaren reeds in de buitenlandsche ekonomische middens een zeer groot vertrouwen geniet, en heel dikwijls geraadpleegd werd. Zijn bijzonder scherp inzicht in de toestand, zijn groote belezen heid en zijn rijke ervaring om niet te spreken zijn intuitief aanvoelen, zijn evenveel eigenschappen die van hem een internationaal figuur ma ken met groot gezag. Het is toch eigenlijk drommels spijtig dat zoo'n man tegenover de Vlaamsche eischen zoo koel blijft. De Belgische Eerste Minister zal uitslagen bereiken daar van zijn we overtuigd. Hu reeds mee- nen we te mogen veronderstellen dat zijn hoofdaandacht naar een ruimer goederenverkeer door het afschaffen van de oorzaken die de omzet ervan zoozeer verminderd hebben, te weten de overdreven protektionistische tol- maatregelen en de kontir.genteering. Zoals de eane maatregel de andere heeft uitgelokt en geleid heeft tot steeds bedroevender uitslagen zoo zal wellicht ook in tegenovergestelde rich ting het opheffen van enkele nood maatregelen, weldra ook de afschaf fing van veel andere meebrengen. Een ander uitzicht van hei ekonomische vraagstuk dat evenzeer Minister Van Zeeland bezig houdt is het krediet. Een verruiming van de kredieiverlee- ning zou de koopkracht van de kre- dietarme centraal-Europeesche lan den in sterke mate verhoogen en dus weer aanleiding geven tot een groo- tere produktie. Vooral Duiischland zou als afzetgebied met 65 mülioen inwoners een grooter beteekenis ver krijgen die de kredietverleeners zelf ten goede zou komen. In zijn werk Europa 1932heeft Van Zeeland en kele jaren geleden gewezen op de zeer nadeelige gevolgen die de terugtrek king van de Amerikaansehe kredieten uit Duitschland heeft gehad. Zij zijn het'die geleid hebben tot de deviezen- reglementeering met de gsheele na sleep van betalingsellenden. Binnen kort maakt Van Zeeland een reis naar Amerika waar hij onderhandelingen zal voeren met politici en ekonomis- ten, die hij zal trachten te overtui gen van dt noodzakelijkheid van nieuwe kredieten aan de Europeesche landen. Het is daarom dat de verte- wenwoordigers van de verschillende landen ilians Brussel bezoeken en de Belgische Premier raadplegen en in lichten. Doch daar de bezoekers bijna allen Ministers van Buitenlandsche Zaken zijn wordt natuurlijk ook de buitenlandsche politiek aangeraakt. MINISTER DELBOS En voor Frankrijk zal dit deel van de besprekingen wel nog belangrijker geweest zijn dan het eerste. Immers door de verklaring van 24 April waar het samen met Engeland Belgie ont slaat van de internationale verplich tingen die het aan zich bonden heeft het een sterke band verloren waar door beide landen vereenigd waren. Uit de rede van de Fransche Minister van Buitenlandsche Zaken gehouden op het feestmaal door Minister Spaak te zijner eere aangeboden blijkt maar al te duidelijk hoezeer hij de oude band tracht te vernieuwen door be roep te doen op moreele verplichtin gen. Na zijn waardeering te hebben uitgedrukt voor de poging van Belgie om zijn zelfstandigheid te organisee ren (hij kon eigenlijk vict-cnders, nu het zoo ver is) herinntrde hij aan de verplichtingen, die Belgie op zich genomen heeft uit hoofde van zijn lidmaatschap van de Volkenbond en aan het feit dat beide landen de princiepen van de democratie huldi gen. Aldus hebben Belgie en Frank rijk de zekerheid dat ze op ieder plan der internationale organisatie zijde aan zijde staan. Hun samenwerking wordt nog nauwer gemaakt door hun gemeenschappelijke en diepe gehecht heid aan de demokratische gedach ten i DE FRANSCHE DEMOKRATIE Het moet gezegd dat zijn woorden ook grootendeels ingegeven werden door de voorafgaande rede van Mi nister Spaak, die zijn bewondering voor de huidige Fransche proefneming van het Volksfront niet verheeld heeft en heeft laten verstaan dat ook Belgie de politiek van de gemeenschappe lijke veiligheid voorstaat. Welnu als het zoo is, dan heeft Minister Spaak gesproken in naam van de socialisten tot wier groep hij behoort, doch niet namens de andere groepen, ook niet namens het Vlaamsche volk, dat van de Fransche opvatting betreffende de buitenlandsche politiek niet wil we ten. Immers Frankrijk stuurt aan op een versterking van artikel 16 van het VoUzenbondspakt, op grond van zijn princiepe van de gemeenschappelijke veiligheid. Van zoohaast een land een oorlogsdaad zou uitlokken tegen een ander zouden al de leéd*f< <aan de Vol kenbond moeten tusschenkomen mi litair en ekonomisch om sankties te treffen. Welnu de geschiedenis heeft geleerd hoe gemakkelijk een oorlogs daad kan voorgewend worden zonder dat het betrokken land de oorlog wer kelijk wenscht. In 1859 verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Italië, om dat Piemont-Sardinie de legermaneu- vers wilde stopzetten aan de grens. Van waar kwam de oorlogsdaad? In 1870 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Duitschland. Toch was het Duitschland die de oorlog uitgelokt had. We hebben reeds aangetoond hoe bij de laatste oorlog Rusland en Servie veel meer schuld dragen dan Duitschland. In Maart 1936 werd de Rijnzone opnieuw gemilitariseerd. Volgens de Fransche interpretatie moest toen het berucht art. 16 van het Volkenbondspakt toegepast ge worden zijn. Dank zij het feit dat de gemeenschappelijke veiligheid niet toegepast werd hadden we geen oor log. En het is maar beter ook. Het is zooals Mussolini zegt. ondeelbare vre de beteekent ondeelbare oorlog. De- mokratie goed! Wij voelen allen de- mokratisch, in den zin van de Pause lijk Encyclieken, maar we bedanken voor de demokratie van het Fransche Volksfront! (Verboden nadruk.) ROSKAM. IBB3BBI B3BBBBHHBBEaMBBBIMBMHBM&aaBmflHB^nBBnaRflflflBmHBEXKBBBHBKCaBBHaBHBa Wie Zondag de Betooging der Vla mingen te Brussel bijgewoond heeft, en er een onbevooroordeeld oordeel uit wil trekken, moet bekennen dat Vlaanderen Zondag is komen betoo- gen voor Vrede en Rust in 't Land. Meer dan dertig duizend Vlamin gen stapten op in den stoet en velen zijn er niet bijgeraakt. Honderden gendarmen en kilometers lange hou ten barrieren zorgden ervoor dat wie in den stoet niet was bij den aan vang, er niet meer bij kon. Kalm en waardig trok de stoet door de straten der hoofdstad. Bij den aanzet stonden de nieuwsgierigen op- eengeperst om den stoet te zien en spaarden hun toejuichingen niet. Wij hebben aan de A.ntwerpsche steenweg heel den stoet zien voorbijgaan; hii begon daar te 10 3/4 uur en eindigde te 12.05 uur. We hoorden niet één kreet van tegenbetoog er s. Geestdriftig loerd toegejuicht en meegezongen. Brussel kreeg het bewijs dat Vlaan deren deftig doeh met kracht rust eischt in 't land; rust door verzoe ning. We zullen maar niet betwisten dat er misdaan werd, maar na twin tig jaar mag toch wel vergiffenis ge schonken worden. Wie het meest misdaan heeft en de eerste schuld is van de misstap van sommige Vlamingen onder den oorlog is Belgie zelf tegenover Vlaanderen. Nu moet er van weerskanten vergelen en vergeven worden. Hoe eer die amnestiekwestie gezond opgelost is, hoe eer zal er kalmte en eensgezindheid heerschen. Woensdagavond heeft Z. Em. Kardi- hal Van Roey, Aartsbisschop van Mee he len, een oproep gericht tot de geloovigen van rijn Bisdom, ten voordoe ie van de Spaanscbe kinderen. In drzen oproep haalt Zijne Eminentie vooreerst het schrijven aan dat Zij ont ving van Z. H. Exc. Mgr. Matteo Mugica V Urristaroza, Bisschop van Vitoria, waar- In deze den nood afschildert waarin zich de B assise be kinderen bevinden. Zijne Eminentie deelt vervolgens mede dJt Zij beslist heeft een Nationaal Co mité in te richten waarin een vertegen woordiger van ieder bisdom zal worden opgenomen. Het voorzitterschap van dit Comité W'orJt opgedragen aan Mgr. J ansae ns, vi caris-generaal van den Aartsbisschop. Zijne Eminentie doet beroep op de lief dadigheid van de Geloovigen, alsmede van de Kloostergemeenschappen. In afwachting dat verdere onderrich tingen verschijne,n dienen alle giften ge bonden aaij het Comité voor de Ba ski- .<he kinderen, Aartsbisschoppelijk Baleis, tlechelen h BINNENLANDSCHE LEENING 1932 Dinsdag morgen had de trekking plaats van de Staatsleening 1932. R. 290.066 wint 500.000 fr. De volgende reeksen worden uitbetaald met 25.000 frank: 104.785 116.392 116757 122.533 135.985 104.619 147.696 152.897 155.613 168.023 174.438 182.490 196.426 197.195 250.575 26)0.010 260.946 264.958 279.729 195.093 Elke definitieve obligatie beboorende tot de uitgekomen nummers heeft recht op een tiende van het lot. HET INDEXCIJFER MET 4 PUNTEN GESTEGEN 723 PUNTEN TEGEN 719 IN DE MAAND APRIL Het algemeen indexcijfer voor het gan- sche land bedroeg in de maand Mei 723 dus vier punten meer dan het cijfer van April. verdwijnen spoedig/ s door een pot In alle Apotheken. Zondag 23 Mei! Een heerlijke dag! De Zomer deed zijn intrede en de warme zon verblijdde de 1.100 VJCB.-Meisjes, in pel grimstocht naar het boetekerkje en het Ceciliaaltaar, door hun godsvrucht aldaar opgericht. Dicht bij de Relikwieën van hun Pa trones, loofden hun jeugdige harten den Heer. Het kerkje was wel te klein, maar midden Gods heerlijke natuur, weerklonk, als in een reusachtige kathedraal, het onvergetelijke Benedicta sit sancta Tri- uitas Aan diezelfde zee, waar weldra een an dere menigte Gods schoone gaven zal mis bruiken, kwam de witte jeugd bet godde lijk Offer medeopdragcu tot uitboeting erl eerherstel. «We komen hier iets vragen: Maria's zegen over onze zedigheidscampagne en onze kustaktie; iets geven: de reinheid van ons meisjeshart en ons sterk besluit nooit toe te geven of mee te doenzoo sprak hun E. H. Bestuurder, en op de pateen van hun offerende harten zal hun sacrificie en hun gebed, met dit van Kris- tus, verlossing brengen. Onze vlag werd ingewijd Werd gezegend voor den strijd. In dien geest hebben de meisjes hun nieuwe kustvlag laten wijden, want ze is het Teeken van het genadeleven Van de kracht door God gegeven Voor den kaïnp die door den tijd Winnend stijgt tot d'eeuwigheid. Dc frissche jeugd toog dan blij, langs de schoone zee, in optocht naar het Sport paleis te Oostende voor de feestvergade- ring. Deze werd voorgezeten door Z. H. Exc Mgr. Lamiroy. Van de aanwezigen ver noemen we nogZ. E. H. Deken van Oostende, E. H. Lowie, Dioc. Hulpproost der V.K.A. en Dioc Proost V.K.B.J. E. H. Vervennc. Dioc. Hulpproost der MJC.A. en talrijke Geestelijken, de Na tionale en Dioc. Voorzitster der V.K.B.J. en een afvaardiging der V.K.A.J. en V.K.S.J. E. H. Pombreu, Dioc. Proost der Kust aktie, opende de vergadering. Na het spreekkoor «Vaandelwijding» behandelde E. P. Art», S. J, Het Zedigheidsvraag- stuk in het Burgersmidden Ook in de Burgerij en Middenstand hoeft er een sterke zedigheidscampagne gevoerd. Dit midden is meer ontkristend dan we wel vermoeden. De Burgerij heeft het pijnlijke voorrecht begonnen te zijn met kinderbeperking, echtscheiding, enz. Het was dan salonbederf en is nu uitge groeid tot massabederf. Daarom moet ook door dezen stand dit kwaad hersteld wor den. De zedigheidscampague is een offensief - beweging; eerst ons-zelf veroveren om dan onze familie en ganscli ons midden te redden. Meisjes, weet wat ge ia uw bloed draagtden stempel van Adam. den ouden mensch maar ook dien van Kris- tus, «den nieuwen verlosten mensch». Daarom: respekteer U zelf en respek- teer de anderen, opdat de andereu U res- pekteeren en eindelijk zich-zelf respek teer en. Om dit te bekomen volgen we bet voor beeld van O. L. Vrouwke! Z. Exc. Mgr. Lamiroy herinnerde nog eens aan wat hij over twee jaar zegde te Brugge Hij steunde er sterk op dat dit werk een roeping is tot iets dat boven- menscheiijk is (geen modern sport), want. het is een strijd met het vuur binnen ons en vuur rondom ons. Geankerd in het kristendom, gesterkt door de H. Eucharistie en gesteund door Maria zal de strijd gewonnen worden. in Belfie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker. Poperinge, de som van 12,40 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 24,80 fr. Uit Amerika: 37,20 fr. DE STRATEN AFGEZET DOOR GENDARMEN EN POLITIE Max, de kleins burgemeester van de groote hoofdstad, most niet de pi! kannen slikken hebben, welke de Vlaamsche par lementairen hem enkels dagen te veren hadden toegediend, en daarom, heeft hij een nieuw wraakmiddel uitgevonden: aile lanen waren door de gendarmen en ds politie afgezet, zijstraten inbegrepen. Al dus moesten de toeschouwers van achter de bereden helmen en van verre hun sym pathie betuigen aan de bstoogers. Want ja, er was vsel sympathie en er waren veel toejuichingen, en dit bewijst, dat de Vlamingen niet moes-ten betoogsn tusschsn nadarbarreelen ofte Maxbarree- len, en gendarmen, net alsof ds Brusse laars en de goede Belgen moesten be schermd worden voor de leeuwen, tijgers, en alle soort wilde dieren, dis dit - uit schot van Vlamingen toch maar zijn. Vooraf stapt het Bestuur van DE VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS met aan kop de flinke voorzitter, Ger maan Lsfever en zijn sekretaris, vooraf gegaan van een spandoek waarop staat geschreven: «DE VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS EISCHEN VOLLEDIGE EN ONVOORWAARDELIJKE AMNESTIE». De muziek De Verbroederingvan de Tol- en Accijnsbedienden. van Ant werpen, is het eerste korps. Seffens na het Verbcmdsbestuur van V. O.S., stapt HET BEDEVAARTKOMITEIT geleid door Prof. Dr Frans Deels, den be zieler der Jaarlijkse he Bedevaarten naar dsn IJzer. Hierop volgt dan een spandoek: «DE VLAAMSCHE PARLEMENTAIREN SOLIDAIR MET HUN VOLK». Met tien-tallen, zijn de Vlaamsche Ka merleden en Senators opgekomen! We stippen aan: Kamerleden: Dhavé, Heyman, Alte- waert-, Coussens, Blavier, Laenen, Van Buggenhout, Delwaide, De Vleeschauwer, Rombauts, Verpoorten, Vanden Eyivde, Van Schuylenbergh, Maes, Sap, Sietwn, Vindevo-gel, Boeckx (de eenige liberale parlementair), Duysburgh (de eenige Rexisi), Balthazar, De Pauw, Jamar, Prosper De Bruyne; al de Vlaamsch Na tionalistische Kamerleden, enz. Senators: Verbist, Orban, Desroedt, Bseckx, Sobry, Demarré; al de Vlaamsch Nationalistische Senators, enz. Da Bestendige Afgevaardigden van de Provincie Antwerpen; de H.H. Van Steen- berghe, Van de Velde, De Paep, De Rid der, Bestendige Afgevaardigden voor Oost-Viaanderen; Bestendige Afgevaar digden uit West-Vlaandertn en Limburg. Het Direktorium van de K. V. V. Algemeen kijkje op een groep betoo gers, ook op de Antwerpsche laan. Talrijke Senators en Kamerled-en lieten zich verontschuldigen. Het was een machtige gro-:p Vlaamsche parlementairen. Allen dragen bet ktntee- ken Amnestie in 't knoopsgat, en mo gen onderweg dikwsrf toejuichingen hoo ren, tot hen gericht door het publiek... op afstand gehouden door de gendarmen. Daarop volgen de Bestuursleden van DE VLAAMSCHE KULTUURKRINGEN Davidsfonds, Vlaamsche Toeristenbond, Vlaamsche Kruis, Vlaamsch Ekonomisch Verbond, Vlaamsch Verbond voor Brus sel, enz. En dan volgen MACHTIGE DROMMEN VLAAMSCHE VOLKSMASSA ANTWERPEN A/.N KOP! Vooraf tientallen V. O. S.sen-vlag gen, schitterend met haar veelkleurige tinten in een. h:erlijk glanzend zonnetje. Want ja, ook de zon was van de partij, en de be toeging ging door onder een helder, blauwen hemel. Onder deze bonte vlaggentros bsmerken we de beruchte V. O. S.sen-vlag van Ant werpen, gemaakt uit vaderland-erkens ofte IJzsrzakjes Na de V. O.S.s:n-vlaggen, worden tien tallen gele vlaggetjes gedragen, van i-eder gemeente een. Men leest er op: Antwer pen eischt amnestie; Boom eischt am nestie; enz. Achter de groep van Merksem stapt Dr Borms. Antwerpen stapt in reien van 8, gedu rende een half uur op. Na Antwerpen, komt DE PROVINCIE BRABANT. In dezelfde volgorde volgen de V. O. S.- sen-vlaggen; de amnestie-vlaggetjes, de dichte drommen betcogers. De hoogstudenten van Leuven, vast hun pet op het hoofd, vormen een dichte groep, en stappen achter hun fanfare. Onder de betoogers zien we ook Dom Modest Van Assche, Abt van Steenbrugge. Na Brabant, dat 20 minuten opstapt, volgt DE PROVINCIE LIMBURG. Steeds dezelfde volgorde van V. O. S. Daartusschen-in. zijn de muziekkorp sen net als tusschen de andere provin ciale groepen dicht bezaaid. Onophoudend wordt De Vlaamsche Leeuwgespeeld, meegezongen door de duizendkoppige massa. Limburg, waarvan de betoogers des mor gens vroeg, bij ds eerste dagschemering reeds moesten vertrekken, om tijdig te Brussel te zijn; Limburg is toch talrijk vertegenwoordigd, en gedurende ruim een kwartuur stappen de Limburgers ons voorbij. Na Limburg volgt DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN fessorsn van de Universiteit te Gent. In dichte drommen stappen de betoo- en we zien verscheidene Vlaamsche Pro- gers vooruit. De Vlaamsche Leeuwbrult aanhou dend; de leeuwen van het Grceninger- lied dansen onvermoeid; De Vlaamsche Leeuw -> ziet men aanhoudend rij:en. Het regent Vlamingen langs de Brus- sdsche bollevards en de verbouwereer de Brusselaars kunnen er noch kop noch staart -> aan krijgen, figuurlijk gesproken en ook in volle werkelijkheid, want aan den stoet komt goen eir.de. Zóó, zingend en waardig bstoogend voor Amnestie, trekt de Oost-Vlaamsche groep, gedurende een dik halfuur voorbij. Tenslotte komt DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN die, steeds in dez-sifd-e volgorde, nagenoeg drie kwartuurs zal voorbijstappen. Aan de Beurs is de mikro opgesteld, en Vlanara zorgt er voor, dat ds Vlamingen, die belet waren te komen, door middel van hun radio, de betooging kunnen mee leven. Niet zoodra hebben de bstoogers be merkt dat de mikroopgesteld staat op de trappen van het machtig Beurs gebouw, of onophoudend, en oorveraoo- ven-d klinkt hst: Wij eischen amnestie! Wij eischen amnestie! Wij eischen amnestie! Als een rollend geschreeuw naar recht vaardigheid van Christelijke Vlaamsche vergevensgszindheid klinkt het door den aether, dank zij de radio: De Vlamingen eischen volledige en onvoorwaardelijke amnestie! AAN DE PUTTERIJ zou de betooging uiteengaan. Op een verhoog staan de bestuursleden van V. O. S, Prof. Daels, Voorzitter van het Bedevaartkomitee, Florimond Gram mens, de koene taalgrensstrijder, de man, die door dsn wil van het Vlaamsche volk uit de gevangenis GEËISCHT werd. Oorverdoovend is het geschreeuw: Am nestie! Lsve Grammens! Wij eischen Amnestie! Niet alleen het amnestie kaartje hangt aan de knoopsgaten. Op de hoeden van duizenden en duizenden blinkt het por tret van Florimond Grammens: portret, verkocht ten voordeele van de taalgrens. Er moet nieuwe munitie gekocht worden: verf, kwastm en borstels, om de vroede gemeentevaderen te leeren de taalwet toe te passen! Dit hoorden wij op verscheidene plaat sen zeggen. Lieten zich verontschuldigen om deel te nemen aan de betooging: Kamerleden Van Hecke, E ckelers, Dierkens, Heus, Van Hoeck en Van Glabbeke. Senators: Bossuyt en Smets. NA DE BETOOGING In een oogwenk liep Brussel vol Vlaam sche betoogers. Hier en daar dreunde een Vlaamsche Leeuw dra stilgelegd door de gendarmen. (Zfe vervolg op 2' blad.) 1 SUR LES BOULEVARDS DÉSERTS ET DANS LES RUES MORTES DE LA CAPITALE OP DE LEEGE LANEN EN IN DE DOODE STRATEN VAN DE HOOFDSTAD too schreven het Vlaamschhatende blad «Le Soir> en andere kleingeestige Fransche bladen... maar tij doolden.* Op bovensta^rtde foto, tijdens den optockt opgenomen aan den hoek van ICruidtuin!aan, Rogierplein en Ad. Maxlaan, blijkt op merhvrsanSje wijze welke dichtopeengepakte en geestdriftige massa, meest sympathiseerende toeschouwers, achter da de bsrredcn stond langsheen bet klein gedeelte van den optocht der aranestiebctooging waar de politie van burgemeester Max, en de gendarmerie, de lanen met opzet hadden iecggevaagd om de Vlamingen toch nog weer te tergen. Tusschea de massa toeschouwers die men op onze foto zet, waren er ongetwijfeld ook velen die door de politie-versperringen wer den belet den stoet nog te bereiken om er in mee op te stappen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1