ii jyy Neer dan 200S 23© rap geen ©©ritgl KOE BEGRIJPEN WE ONZEN TIJD N OMS L1.ÜP s Eerste-Minister Van Zeeland terug uit Amerika KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER SPRUTOL «DE HALLE Eoterstraat, 17, IEPER. 5e JAAR. N 28. WEEKBLAD: 40 CENTIEMEN. BH Irhaldiding der Basiliek van de II. Theresia te Lisieux ïoesprcak VIÏEl dsn H. Voder i VERDWENEN VLIEGSTER TREFFEND TAFEREELTJE IN ONS VORSTENHUIS II. - Van den Mensch naar de Maatschappij. Vrijmetselarij. Kommunisme. - Vaderlandsliefde. WE ZENDEN ONS BLAD INTERNATIONAAL OVERZICHT PRINSELIJK HUWELIJK IN ZWEDEN Naar omvorming onzer Regeering De Liberalen eischen het ontslag van Minister De Laveleye DE OVERWINNAARS VAN Zoi DEN GORDON-BENNETTWEDSTRIJD BIJ HUN TERUGKEER TE ANTWERPEN Katholiek Weekblad van leper Bureel I ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 20.fr. I Be*^»»ch Kongo 40.— fr. Frankrijk 40.fr. g Alle andere landen 60.fr. 1 U(daoieti tun verantuoofdelifk toot |j| hun artikels. TARIEF VOOR BERICHTEN: g Kleine berichten per regel fr. g Kleine berichte, (minimum) 4.fr. p 2 fr. toel. v. ber m. adr. t. bur. I Rouwber. en Bedank, (min.) 5.fr. g Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. E Annoncen zijn vooraf te betalen en B moeten tegen den Woensdag avond II ingezonden worden. Kleine be- richten tegen den Donderdag noen. ZONDAG 11 JULI 1337. Tel. Poperinge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.74 t- D rakker-Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinge Etraks teekent de kalender 11 Juli. Vlaanderen viert! Esiös zijn heerlijke hoogdagen voor Vlaanderen: de 11 Juli-dag en de dag der f 77 roedevaart. Deze laatste was totnogtoe ijciingsvoile feest der ééndag-con- --ntratie. 11 Juli wordt de symbolische dag der b' vende concentratie van het Vlaanderen j--r twintigste eeuw. Saoais op dien gedenkwaardigen 11 Jull- ihg 1302 de Vlaamsche gouwen en ge beenten concentr-erden voor den kamp iai hun stoffelijk en zedelijk erfdeel. En wonnen. Veer dan ooit zal deze 11 Juli-dag 1937 ?n in het teeken der tastende concen- Zoo pas concentreerde het Vlaamsche land in het weigerige Brussel op ontroe- rer.de wijze, ter gelegenheid der amnestie- aktie. De Vlaamsche leidende persoonlijk heden ondervonden er hoe eenvoudig de toncentratie en de Vlaamsche kwestie was, of zou kunnen zijn, indien ze een voudig wilden. Het was een heerlijke concentratie, maar helaas weerom slechts een eer.dag- concentratie. Nadien verdoezelde de Vlaamsche elsch en traden belangrijker kwesties op den voorgrond, ekonomische en politieke, die maar niet schenen te kun nen vertoond worden met Vlaamsche as piraties. Er kwam een amnestiewet, waarover we Hi?t kunnen oordeelen omdat we ze niet kennen. Maar de wijze waarop ze gestemd werd wees duidelijk op een gemis aan ver bondenheid tusschen de Vlaamsche leiders onderling, en tusschen dezelfde en hun volk; of een gemis aan consekwentie op gansch de lijn. Maar Vlaanderen herleeft in zijn volk. Langzaam maar zeker gaat de stuwkracht van onder naar boven. Weldra herleeft het in zijn leiders, indien deze hun volk begrijpen. i Nog heerscht de plaag der Vlaamsche broedertwist, zoo akelig kleinzielig en af- Eteotelijk. De strijd in de Vlaamsche pers, 6oms zoo ontstemmend dwaas en laf, is «en groote schadepost voor Vlaanderen. De Vlaamsche journalistiek, die den stoot zou moeten geven naar omhoog, is op enke ls uitzonderingen na. tijdeljk versuk keld in een onvruchtbare materialistische pennsstrijd. Maar het Vlaamsche bewustzijn groeit Öngriwijfeld. Een bewustzijn zonder ro mantiek en hooedravsrij, zonder geweld en overdrijving. Een eenvoudig maar diep Vlaamsch bewustzijn, een eenvoudige vlaamsche» wil. Want het Vlaamsche Volk Is gezond in zijn breede lagen. En het zal niet met dramatisch gebaar zijn decoraties gaan wegwerpen aan den voet van een IJzer- kruis, b. v. Het bewaart in zijne eischen de Waardigheid van het gezond verstand. Daar is 11 Juli! De Vlaamsche beiaarden zullen het V.if.msclie lied klingelen; Vlaanderen zal leven en zingen. Vlaanderen zal vieren, niet met zlekelijk-dramatische ontboeze mingen, niet met de uitspattingen van een ra»raanzin, maar met een gezonde klik op Zijn eiaenwaorde en met een gezond oo- bn'isen van eigen Vlaamsche zielekrach- !e>\ v'-".aderen viert! Vlaanderen concen- tr»-M V- r-»D WAT .DO. tr^IlBBBlSBBBl»*BB»*B !*BB9BP Heden Zondag 11 Juli, om 12 uur, zal Radio Catholique Beige op Fransche golf- ieng.s de toespraak diffuseeren welke de H. Vader in 't Fransch zal houden ter ge legenheid van de inhuldiging van de basi liek van de H. Theresia te Lisieux. MISS AMILIA EARIIART ten beroemde vliegster, heeft gepoogd met een Amenkaansch vliegtuig dat ter harer beschikking werd gesteld, een ronde om de wereld te doen. Vroeger zette zij reeds de poging in, maar moest alsdan wegens de.'ekt opgeven. Zij was reeds te Lae en Nieuw-Guinea geraakt en vertrok aldaar op 2 Juli 11. in de richting der Hawaï-eilanden. Het be oogde doel kon zij niet bereiken; zij kon per radio laten weten dat zij geen benzine genoeg had om de kust te bereiken; later werden noodseinen opgevangen. Onmiddellijk werden booten uitgezonden om haar op te zoeken. Men denkt dat zij en den vlieger die met haar de reis mede- hiaekte, een verlaten eiland hebben kun nen bereiken, ergens in de stille Zuidzee. Be opzoekingen duren reeds sinds Zater dag drr veneden week. MïLUOENEN worden dagelijks Dooi: de amerikaansche kegee- ring uitgegeven De Amerikaansche regeering geeft eiken dag ongeveer 250.000 dollar of ruim 7.4uO.SCO frank uit om Miss Earhart terug te vinden. Een half dozijn oorlogsschepen en dui- Z:r.den zeelieden zijn er voor aangespro ken. De draadlooze stations hebben bevel ge kregen om gedurende de 24 uren van el- ken dag op post te zijn ten einde gebeur - ijk de tijdingen op te vangen welke de luchtvaart zou kunnen uitzenden. II£91BSi;SSE2S3BaaB38BBBQS3aa Heet ge ooit een goed woordje gedaan om een en ander kennis Aan ie zetten tot het abonnee- fcE.i op dit blad. DANK EROM. Wie dezen zomer naar de zee gaat, zal ze wel aantreffen. De schilden van ZEDENADEL. Zij hangen aan den ingang van de pen sions en van de hotels, aangesloten bij de Vereeniging der ka tholieke Hoteliers». In het model hier- boven is het teeken wit op zwart; werkelijk is het de zwarte XP --wat Christus beteekent op rood veld. Verleden Jaar het eerste werkjaar van Zede na del werden er 187 geplaatst. Dit jaar zullen er, van Adinkerke tot aan De Zoute, wel meer dan 200 verspreid worden. Langs onze Vlaamsche kust zullen er dit jaar meer dan 200 katholieke per -ions en hotels te vinden zijn waar kruisbeelden ophangen tn eet zalen en salons, waar 's Vrijdags, ter keuze v.". de kliënten, een mager mc u wordt op- gedischt, waar de kliënten deftig gekleed aan tafel komen, waar de lijsten der kerken met de uren d;r goddelijke diensten, zichtbaar geafficheerd worden, waar het dienstpersoneel zijn Zon dagsplicht kan vervullen. Meer dan 200 hoteliers zijn er toe be sloten, in hun lastig bedrijf logisch kris ten te zijn, en dit openlijk te afficheeren, het koste liun wat het wil! Kordate geloovigen, op reL of met ver lof aan de kust, zullen zoeken naar ZEDENADEL-hOtelS. Er zijn er meer dan 200! M. V. Koning Leopold vergerelt Prins Boudev/ijn Lij ziin eerste ritje te paard, in het Park van het Paki» te Laken. IBBaBBBBlBniBBBfiBBBRn9BBBlBli0BBBB9B9S9S.ai3SBB23BBBSBBHaBl (VERVOLG) *J Wijsgeeren hebben den mensch losge rukt van het bovennatuurlijke, en hem als meester in de natuur geplaatst. De konlnklMke. van God stammende macht, werd ofwel uitgeschakeld en vervangen door de msnscb.eliike Tepubllek. ofwel om- vormd tot een door den mensch toegesta ne heerschaDnil. De kerk zelf werd tot een privaat-instelling vernederd. Dit was de grondslag van de omwente ling die ons nu nog beroert. Het vertrek punt ligt dus in de uitschakeling van God, van het goddelijke uit het menschelijk leven. Ware deze dwaalleer nog defensief op getreden, dan zouden de schromelijke ge volgen gedeeltelijk vermeden geworden zijn. Maar de vrijheid van denkwijze, de leekengedachte, het liberalisme ten slotte hebben nooit opgehouden een verbitterden strijd te voeren tegen den godsdienst. Het is inderdaad een strijd op leven en dood tusschen datgene wat wij als levens noodzakelijk erkennen, or.s geloof, en wat aan de overzijde als ouderwetsch en on wetenschappelijk aanzien wordt. Van zoodra men het bovennatuurlijke loochent, zoekt men zijn heil in het na tuurlijke, dit is in de wetenschap. Al deze menschen die het Godsgeloof als onzinnig bestempelden, stelden al hun ne hoop in de wetenschap. Deze moest al les verklaren en bovendien letterlijk het onzinnige van een bovennatuurlijk geloof bewijzen. Tot hiertoe is de wetenschap schitterend in gebreke gebleven. Ze heeft het leven verklaard, doch op geen enkel levensraadsel kan ze een positief antwoord geven. Dit verhindert de vrijmetselarij niet van een verbeten strijdfront op te stellen tegen alles wat een godsdienstigen inslag heeft. De vrijheid van denken is slechts schijn, is eenvoudig boerenbedrog. Het liberalisme dat de vrijheid als hoogste wet aanziet, verloochent zich zelf tegenover de kerk. Indien het in naam der vrijheid aanvaard kan worden dat vele menschen de gave van het geloof ofwel verloren, ofwel niet kenden is het niet meer aanvaardbaar dat vrijzinnigen zich in geheime sekten vereenigen met ALS EENIG DOEL DE KERK TE BESTRIJDEN. Indien, zooals het liberalisme het zoo plechtig verklaart, het geloof privaat-zaak is, dan mist de vrijmetselarij alle doel. Maar de werkelijkheid is anders. In den grond gaat het om de kerk te vernietigen. Deze diepe tweespalt heeft zich op alle domeinen vastgezet. Wanneer de godde lijke zoowel als de koninklijke macht ge loochend werden, trad de menscbelijke macht naar voor. Wanneer men den mensch vrijheid van den denken toekent, sluit dit de gelijkheid in en deze oor- spronkelijk-wijsgeerige gelijkheid zette zich ook op politiek tenein over. Het is niet gemakkelijk de menschen wijs te ma ken dat ze tegenover God en de Kerk vol komen vrij waren, zonder hun onderlinge gelijkheid te erkennen. Als ieder mensch heer en meester was, was ieder mensch dus evenveel waard als zijn medemensch. Hierop werd de burgerlijke macht ge bouwd. Politiek-evenwaardige menschen duidden op een of andere manier gezags dragers aan, die dan natuurlijk cnmidae- lijk in botsing kwamen met de kerkelijke gezagsdragers. Menschen die tegenover God vrij wa ren, die tegenover den Staat gelijk waren, zullen natuurlijkerwijze zich ook sociaal gelijk voelen. Het is eenvoudig genoeg om begrijpen dat wanneer men mij eerst het geloof beneemt en me oppermachtig staatsburger benoemt, ik van zelf zal gaan denken dat het niet aan te nemen is dat mijn gebuur alles bezit en ik niets. Vandaar de sociale strijd. Er v.as geen hooger gezag dan datgene dat door de menschen zelf gewild werd. Wat belette hen dan van de burgerlijke gelijkheid door te drijven tot het sociale. Eendacht maakt macht. Het 1 as voldoende door eendracht sterk te worden en naar de macht te stre ven, om de sociale gelijkheid door te zet ten. En wat is het kommunisme anders? Het is natuurlijk allemaal zoo eenvou dig niet gegaan. Maar het is ons ook niet te doen een uitgebreid overzie!., te geven van alles wat in de twee laatste eeuwen gebeurde. We beweren en we herhalen dat ALLES tot enkele grondgedachten kan herleid worden. En tot hiertoe bleek het dat de op-tand tegen de kerk uit naam der vrij heid luidde tot het nastreven van den lee- kenstaat, onafhankelijk van de Kerk. En dat in den leekenstaat, uit naam derzelfde vrijheid en derzelfde gelijkheid het kom munisme zijn oorsprong vindt. Integraal heeft zich dit natuurlijk niet verwezenlijkt, behalve in Rusland. De Kerk, het geloof, het christendom hebben zich verdedigd en verzet. Maar onafge broken dient de strijd gevoerd en onafge broken houdt de verscheurdheid aan. De maatschappij werd de weerspiege ling van het OVERWICHT. Waar de lee kengedachte de bovenhand hield, weer spiegelde zs zich in de staats-organisatie (zie Frankrijk). Waar de godsdienst sterk genoeg bleef om de aanvallen af te we ren, kon met de Kerk een overeenkomst gesloten worden. MAAR NAGENOEG OVERAL VER DWEEN DE ZUIVER KRISTELIJKEN STAAT. Met andere woorden, twee eeuwen nadat de grondleggers van het vrije den ken en het ongeloof hun gedachte neerge pend hadden, had deze gedachte zich OVERAL, in mindere of in meerdere ma te, in alle staatsuitbeeldingen verwezen lijkt. Dit verduidelijkt voldoende de ontzet tende beteekenis van het menschelijk den ken. Dit toont voldoende de geweldige be teekenis aan van de wijsbegeerte. Wij weten wel dat niet iedereen in het wentelen en keeren van het dagelijksch leven de noodige tijd vindt om in de diep te te peilen. Maar zij die slechts de opper vlakkige beroering toeschouwen wezen hier gewaarschuwd. Politiek is geen spei van dageiijksche feiten, zelfs niet van jaarlijk- sche. Politiek is een zeer strenge en zeer ingewikkelde wetenschap, die in laatste instantie cp grondgedachten rust, met verstrekkende gevolgen. Wanneer de mensch aan God onttrok ken werd, wanneer zijn leven zuiver aardsch beschouwd werd, moest men hem een nieuw geloof geven. Hoe materialis tisch het liberalisme ook was en is, toch erkende het de noodzakelijkheid van hem een nieuw leekengeloof te geven, van hem warm en geestdriftig te maken voor een louter aardsch zinnebeeld. De Staat nam de plaats in van God en Kerk. De Staat werd als een soort verheven moloch, als het te aanbidden gouden kalf voorgesteld. De Staat was toch de uitdrukking van den wil van gelijke menschen. In al zijn stre ven om het geloof te vernietigen, vond het liberalisme er niets anders op dan een an der geloof. En het moet niemand verwon deren dat tot op heden de liberale partij in België het monopolie der vaderlands liefde opeischt. Iedereen kent de vrijwel belachelijke ritus van sommige vrijmetse laars-sekten. Welr.u ook de vaderlands liefde werd als een ritus, als een soort wereldsche godsdienst opgevat. De vader landsliefde was geen natuurlijke gelei ding in de verhouding van mensch tot God. Het was ook geen aangeboren liefde tot het volk, vermits het volksbegrip niet eens vernoemd werd. De vaderlandsliefde was een kunstmatige kultus die in wezen de plaats van het geloof innemen moest. Trouwens de meeste Staten in Europa kregen pas vasten voet in de XIX* eeuw. En wanneer men weet hoe na elke oorlog de kaart van Europa onderste boven ge gooid wordt, is het gemakkelijk om begrij pen dat vaderlandsliefde meestal kunst matig was. in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post checkrekening 155.79 van V. Sansen-Van- nesto, Drukker, Poperinge, de scm van 10 FRANK. Voor het Buitenland rende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 20 frank. U.«i 33 De Liberalen dringen ai meer en meer aan op een omvorming van de huidige regeeringsploeg. Woensdag morgen reeds kreeg H. Van Zeeland het bezoek van den H. Coulonvaux, voorzitter der Liberale Fe deratie, die enkele liberale eischen stelde. In den namiddag werd dit onderhoud voortgezet. H. Coulonvaux was alsdan ver gezeld door andere liberale leiders. De liberale leiders stelden o. m. den eisch dat H. de Laveleye ontslag zou ne men uit de Regeering en dat het ontwerp van Minister Van Isacker betreffende den kleinhandel zou ingetrokken worden. De Liberale Walen willen in ieder geval ver tegenwoordigd worden in den schoot der Re ge erin*. HET RUSSISCH-JAPANSCH GESCHIL. Op de Amoerstroom in Oost-Azie, die de grens vormt tusschen Rus sisch - Azie en de onder Japansch protectoraat staande nieuwe Staat Mandsjoerije, is een geschil uitgebro ken, die een oogenblik zeer scherpe vormen aangenomen heeft. Enkele eilandjes op de stroom, waarop zoo wel Rusland als Mandsjoerije aan spraak maken vormen een betwist gebied. Russische troepenafdeelingen hadden er een drietal van bezet, ter wijl Russische kanoneerbooten de Amoerstroom in den omtrek door kruisten. Japan protesteerde hierte gen te Moskou, maar de feiten volg den zich zeer rap op, dat die bespre kingen heelemaal in de war gestuurd werden. Een Mansjoerijsche kotter schoot op de Russische kanoneerboo ten, waarvan er een tot zinken werd gebracht. Herhaalde protesten van Japan en Rusland. Bittere dagblad artikels in beide landen. De Russen versterkten het Contingent kanoneer booten tot veertig. Russische troepen hielden zich gereed in het grensge bied. Japansch-Mandsjoerijsche troe pen eveneens. Oorlog!! Toch niet. Op het oogenblik dat geheel de wereld het ergste vreesde kwam de ontspan ning. De Russische en Japansche di plomatie hadden een overeenkomst bereikt waardoor zoowel de Russische als de Japansch - Mandsjoerijsche troepen en booten zich uit de omge ving van de eilandjes zouden verwij deren. Wij zijn gelukkig om het goede ver loop van dit geschil. Toch weten we allemaal dat de spanning die reeds jaren tusschen Rusland en Japan heerscht, door de laatste gebeurte nissen niet zal verbeterd zijn; wel integendeel. We zijn er van overtuigd dat er vroeg of laat een uitbarsting zal gebeuren in het Verre Oosten tus schen deze tioee sterke Staten en we kennen het gevaar dat er bestaat dat. dan wellicht weer geheel de wereld erbij zou betrokken worden. Er zijn Immers zooveel betwistingen nopens grensgebieden, over de geheele wereld, die de landen en volkeren twee aan twee verdeelen en vijandig stemmen en er is nog die geweldige solidariteit die de gansche wereld tot een geheel vormt, zoodat een brand ontstoken tn een plaats weldra zou overslaan tot een reusachtige vlammengloed die de verstafgelegen streken zou aantasten. OORLOOS VREES. Deze 'overwegingen hebben bij veel menschen, ook bij veel onzer Vlaam sche menschen, de vrees voor oorlog, diep wortel doen schieten, zoodat de rust uit de gemoederen verdwenen is. Velen stemmen reeds hun levenswijze af op deze mogelijkheid. Het is wel goed, voorbereid te zijn op alle ver rassingen, doch wij meenen, dat juist het uitzinnige overdrevenheid van de internationale moeilijkheden de oor log kan uitstellen. Moest een land thans de oorlog willen in de volle overtuiging dat het zou winnen en dus belangrijke voordeelen zou beha len, dan zou het geen oogenblik aar zelen om die te ontketenen. Gelegen heid ervoor is er bij de vleet. De scherpe verhoudingen die ontstaan zijn tengevolge van het opvolgentlijk overtreden van het Verdrag van Ver sailles door Duitschland, tengevolge van de Italiaansch-Abessynische oor log en van de burgeroorlog in Spanje hebben niet geleid tot een Europee- sche oorlog of een wereldoorlog. Zoo als niemand met zekerheid de uitslag van een oorlog kan voorspellen is er ook niemand die de mogelijkheid of de onmogelijkheid van een oorlog in de naaste toekomst kan voorhouden. Toch zijn er belangrijke argumenten, die pleiten voor het uitblijven van een oorlog in de eerste vijf wellicht tien jaar. Natuurlijk is de mogelijk heid van een beperkte oorlog b.v. tus schen twee landen niet uitgesloten, doch voor een algemeene oorlog is er thans naar onze meening minder kans. DE BINNENLANDSCHE MOEILIJKHEDEN. Een eerste argument, voor onze stel ling, zijn de binnenlandsche sociale en ekonomische moeilijkheden, waar mee ieder land thans te strijden heeft. Overal streven de regeeringen ernaar een zekere stabiliteit te verkrijgen van de ekonomiscche toestand. Over al gaat dit gepaard met een zekere terugtrekking op zich zelf. leder volk wil zich losmaken van de te groote afhankelijkheid die het tenoverstaan van de overige volkeren was gaan ver- toonen, omdat die afhankelijkheid het land ekonomisch ziek maakte van zoohaast een ander besmet was, om dat de krisis in een land noodzakelijk krisis in het eigen land bracht. Daar om wordt thans in ieder land een zekere zelfgenoegzaamheid of autar kie nagestreefd. Meest alle landen zijn nog aan het zoeken naar de mid delen, die voor zulk een toestand het best zou passen. In sommige landen wordt met spoed de reorganisatie van de nationale ekonomie in dien zin, nagestreefd. Nog geen enkel land is echter gereed, en de groote moeilijk heden toaarmee deze overgang ge paard gaat, maakt een oorlog ten zeerste ongewenscht. Ook de sociale verhoudingen veranderen en gaan ve naard met noa veel grooter moeilijk heden. De labiliteit en de onstand vastigheid die hiervan het gevoeg zijn maken de Staten zwak, zoodat ze niet zeker zijn over de werkelijke volks wil. Bij velen gromt het revolutiege vaar als verre donder, die een onweer voorafgaat. Ook daar vreest men een oorlog om de noodlottige gevolgen. DE INTERNATIONALE MACHTS VERHOUDINGEN. Eindelijk tengevolge van de radikale veranderingen die zich in de laatste drie jaar in de internationale machts verhoudingen voorgedaan hebben is de oorlog een groot waagspel gewor den. Fenerzijds hebben we de blok Duitschland - Italië - Japan met hun groeier de aantal satellieten; ander zijds d,e blok Frankrijk-Rvelaud-En- geland, waarin Engeland zich niet ge reed voelt met zijn bewapeningen, en Frankrijk en Rusland voor het oogen blik af te rekenen hebben met een stijgende oppositie tegen het heer- schende bewind. Blijft nog de beang stigende vraag wat Amerika zou doen in een konflikt. Er is ten slotte nog de groote les van de nog zeer recente wereldoorlog die geleerd heeft dat zelfs de overwinnaars niets dan scha de lijden en die bij de oud-strijders een geweldige haat tegen de oorlog heeft gekweekt. Daarom meenen wij dat een oorlog nog een tijdje kan uit blijven en dat de vrees in veel gemoe deren voorbarig is. Verboden nadrukROSKAM. Van lirk» naar recht» bemerkt men bet zoontje van Demuyter; Keer Dsmuyter, de beroemde luchtvaarder; de kapitein va* de «Sluik», de boot waarmede de luchtvaarder» de terugreis uit Polen naar Ar.-werpen afiegden; de ballonvaarder Hoff-, mans; de moeder en na vrouw van Ernest DaoiuyUr. Dinsdag IJ. werd ïn de kerk van Kvillinirej ïn de nrov^c'-» Oosterpotland. Zweden, het huwelijk voltrokken tusschen Prins Kzrel en Gravin E!?a van Posen. Men asiet hierboven de ion«r"ehuwden b?i het verlaten der kerk. TERUG TE ERUSSEL Op zijn terugkeer uit Amerika heeft Eerste-Minister Van Zeeland nog eerst een bezoek gebracht te Londen aan H. Cham berlain, Engeland's Eerste Minister, en H. Eden, de Minister van Buitenlandsche Zaken van Engeland, welke hij op de hoog te bracht van wat hij bereikt heeft bij zijn bezoek aan de V. S. van Amerika. Dinsdag is de H. Van Zeeland dan psr vliegtuig 'ertrokken uit Londen ter be stemming van Brussel waar hij door Mi nisters De Man en Spaak verwelkomd werd. Onmiddellijk na zijn aankomst werd H. Van Zeeland op de hoogte gesteld van den huidigen binnenlandschen toestand door Minister De Man die hem had vervangen binst zijn afwezigheid. H. Van Zeeland had ook een lang onderhoud met den Ko ning. Hij verklaarde zeer voldaan te zijn over de uitslagen bekomen bij zijn bezoek aan de Staatsoverheden dsr V. S. van Amerika. Een kabinetsraad werd eveneens gehou den Dinsdagnamiddag. De raad duurde 4 Vi uur. Er werd er beraadslaagd over den binnenlandschen en buitenlandschen tosstand. Heer Van Zeeland legde ook een ver klaring af in volgenden zin: De Ver- eenigde Staten zijn bereid om krachtin spanningen te doen tot het vestigen van den vrede en tot de uitbreiding van de internationalen handel Er wordt algemeen aangenomen dat na het bezoek van den H. Van Zeeland aan de V. S. van Amerika een wereldconferen tie in het verschiet mag worden gesteld, maar dat deze niet zal gehouden worden zoo niet cp voorhand geweten wordt dat tastbare resultaten zullen bekomen wor den. NAAR DE OMVORMING DER REGEERING Het regeeringshoofd zal zijn besprekin gen in de eerstvolgende dagen voortzetten, waarschijnlijk met de vertegenwoordigers van de verschillende politieke groepen om daarna een beslissing te nemen inzake den datum en de voorwaarden van de omvor ming van de regeering. HSBBBBEBBSESSBlSaBElBEBBEBEEBEi ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM VAN E. P. CALLEWAERT Heden Zondag 11 Juli zal E. P. Calle- waert zijn zilveren priesterjubileum vie ren. In de kloosterkerk. Holstraat, te Gent. zal hij te 9.30 uur een plechtige H. Mis van dankzerging opdragen. D-ze Mis zal ongeluisterd worden door het Sint Annakoor. Mïvtster de lAVPTfvr UITGEJOUWD »VGEVALLEN TE BERGEN. Door een vuistslag gewond. Op Vrijdag 2 Juli 11. was Heer Minister de Laveleye naar Bergen (Mons) gegaan ten einde een bezoek te brengen aan de werken aan het gerechtehof aldaar. Toen de Minister toekwam waren talrijke lie den aldaar bijeengestroomd en begon het kabaal. Plots kwam uit een nabijgelegen drank gelegenheid een Rexistisch raadslid, dra gende een spandoek met beleedigend op schrift voor den Heer Minister. Autovoer ders hadden de auto van den Minister ook zoodeni? omr'nvd met b eigen rutin", dat de s"to van MS"tster we" zou lrmnan riteen. t>= auto w-rd /(on "irder gebracht onder de hoede der po- lit'e. F*n duizend man warm hi'«enw><raard voor het. gebouw en toen de Mtn'zter te voorschijn kwam steeg een geweldig ge fluit en gejouw op. Alswanneer de Minister voort wilde, werd zijn auto naar het gerechtshof ge bracht, maar zoodra was het rijtuig bin nen of zetten de betoogers den ingang volledig af. De menigte stond op het punt de ordedienst te overrompelen en de rijks wacht werd ter hulp geroepen. De betoo gers waren meestal Oud-Strijders, Vuur- kruisers en Fratemelen. Tsn einde toch te kunnen voortgaan, stapte de Minister dan vastberaden uit zijn auto en trok door het volk. De politie bleef niet bij machte hem te beschermen en hij werd door de betoogers erg gesla gen. Hij werd o.m. door een vuistslag ge raakt in volle gezicht en de onderlip ge spleten. Nadien werden enkele personen aange houden in verband met deze zaak. Onder hen bevindt zich een Rexistisch Provin cieraadslid, een reserve-officier, een Vuur- kruiser, enz. FRATERNELLENHAAT De Fratemellen hebben de H. Pierlot, Minister van Landbouw, en H. Rolin, So cialistisch Senator, uit hun rangen ge sloten, omdat zij de amnestiewet hebben gestemd. H. Pierlot is een der leiders van het eerste uur der Fraternellen en onlangs werd hij hierom door hen nog gevierd, toen hij Minister werd. H. Rolin maakte den oorlog mede in de gevechtsilijn en drie zijner broeders sneuvelden binst den oorlog. Hoever haat en nijd-oprulerij toch lei den kan. wegen» qe en Vo)kk- ft de HeOT als lid der ESitSTE MINISTER VAN ZEELAND NEEMT ONTSLAG ru D3 FRATERNELLEN. In aanleiding der werking van de Pia» ternellen teven de amnestiewet voorgef. steld door de Regering en onlangs ge* stsmd in Kamer en Senaat, en we?»ns <}e aanvallen teem de Rveering en vertvn^ivdigvrs gericht, beeft Vin Z^md ontslag gmomen al; v-aisrnellen. '5 DE CrrqnTï v*v ce»v rv'P"r.ON S BEHAALT GROOT SUCCES Verleden week deelden wij mede dqt de Rsgesring Maandag 11. de inschrijving zou openstellen voor een bedrog van 700 millioen aan schatkistbonds aan 2(4 Maandagmorgen werden de verrichtingen begonnen en toen dien dag de winketten gesloten werden, was resds meer dan voor 1 milliard ingeschreven; voor ongeveer 593 aan oude scbatklstbons ter vernieu wing en 648 millioen frank in speciën. Voor de inschrijvingen )n spsciën zal een vewfeimz worden "odaan. -'•» Dit is een n!""w bewijs h't vertrou- W/»n <5* •Roii-p-Le financiën than» weer hébben veroverd. i»riT*icnTc T'on ^LGIN t» r -v- rrOT c.yvnc wprr Vrijdag werd gemeld dat Heer Van Zee land. in verband met de blhnenlandsch» moeilijkheden, zijn besprekingen voort gezet hes ft. Vóór het begin van de vol gende week zou evenwel nog geen -beslis sing inzake regesringswijzigingen vallen. Naar verluidt zou ds Heer Van Zeeland zeer verwonderd zijn geweest bij zijn te rugkomst toen hij op de hoogte werd ge bracht van de bestaande moeilijkheden, geschapen door Liberalen, Vuurkruisfrs en Fraternellen. ONEENIGHEID bij de FRATERNELLEN Zekere oud-strijdcrsvsreenigingen heb ben genoeg van het opruiend gedoe van zekere leiders en af deelingen der Frater nellen en zoo lubben reeds de Nationals Strijdersbond en het Verbond der Inva- liede Soldaten besloten niet meer deel te nemen aan betoogingen ingericht door de Unie der Fraternellen. In de middens der Fraternellen zelf heerscht ook oneenigheid omtrent de po litieke drijverijen laatst uitgehaald en zoo heeft thans de Fraternelle der militaire luchtvaart besloten de U.FA..C. te ver laten. (Zie vervolg op 2' blad.) - door een pot In alle Apotheken. IBflBBBBBBBBBB&BBBEBSBBBBBBBBBBIBBSBBBS&B29QB9flBBflBBBBBEBB

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1