Dekenij POPERINGE P De knapste kampioenen van Europa nomen heden londag Oogst deel sin de Koers in het Park van DE I0VIE te Poperinge, gegeven ten isne der Teringlijders Beai„J2J0lI, Alle Sportliefhebbers en Vrienden komen meè i ZONDAG 8 OOGST wordt nog een grooter succes: SYLVEER MAES met eenige zijner ploegmakkers komen de Vlaamsche Kermis bezoeken na de Koers! MAANDAG 9 OOGST Werk mede aan dit menschlievend werk en kom onze knappe renners toejuichen. KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De befeekenis der Achttiende Ijzerbedevaart ZONDAG 8 OOGST 1937. Boterstraat, 17, IEPER. WEEKBLAD: 40 CENTIEMEN. De grootsche VLAAMSCHE KERMIS was tot nog toe een ongekend succes: Reeds 12.000 bezoekers kwamen op Zaterdag, Zondag en Maandag I {laatste dag der Vlaamsche Kermis) TREKKING VAN DE PRACHTIGE TOMBOLA Eiken avond prachtige verlichting in de ho vingen van 't College Goedkoope bediening van alle dranken en Spijzen. l siNÉ Geen Halve maar f 1 Volledige Opvoeding j in de Christelijke School s&rj r «4 Verhooging van de Kindertoeslagen INTERNATIONAAL OVERZICHT 1v'" Na de Rcnip van de Flamingo,, WE ZENDEN ONS BLAD t 3 I PT iDrru'TmiiMUiiniiiiuiniiiiiiiimmiBiHiiniiuiiuir.itmimnifinmiB^ 1 «DE HALLE» Katholiek Weekblad Tan leper Bureel: 5® JAAR. N 32. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per poet) Binnenland 20.— fr. Belgisch Kongo 40.— fr. Frankrijk 40.fr. Alle andere landen 00.fr. Heden erkeri rijn rerantwoordeliflk toer hun artikels. imoiti.i.iui!:i:u:;nimiuimiinniiiminimffltinn»t>niiimmtmtHmK9t «WlilüNil TARIEF VOOR BERICHTEN: Dnskker-UitgeTer: SANSEN-VANNESTE, Poperinee Tel. Poperinge Nr 9 "^stcheckrekening N155.70 Kleine berichten per regel 1.fr. 1 fr. toeL ber. m. adr. t. bur. Kleine berichte, (minimum! 4.fr. Rouwbcf. en Bedank, (min.) 5.fr. Te herhalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoneen rijn vooraf te betalen en moeten tegen den Woensdag avond ingezonden worden. Kleine be richten tegen den Donderdag noen nm«ni«MmnHi8SJiffiiit;iti.'!ittiitiiiiuu.uiiui iiiiiauumuflmmtmittiiiuiitfiiitiHtittiiiiiUHiiHiiiiiiuiiHUHmiiiiiiiiinii mnm»tumw!ttimmni!ii!iinflmitiinii«tttiiiiuumu»mtitnninQmiiii BEMERK "TBC Alle programma's zijn splinternieuw - De Goochelaar van Brussel za! er zijn! f -Ji wi 'v- ,?.A. .- l*- -• T, #ffl§ k -h. 4 Wat is de Neutrale School Da «Neutrale School» is een school die in werkelijkheid niet bestaat. Een school voedt op volgens Kris- tus leering of niet volgens Kristus leering. Een middenweg kan niet be staan; dat is zoo klaar als twee en twee vier is. Er ziin maar twee soor ten scholen, te weten: Scholen MET godsdienstige opvoeding en scholen ZONDER godsdienstige opvoeding. Andere zijn er niet. En dat de ouders zich niet laten om den tuin leiden, en dat ze er zich wel van bewust zijn dat ze onder zeer zware verplichting gehouden zijn, in de mate van het mogelijke de godsdienstige en moreele zoowel als de lichamelijke en bur gerlijke opvoeding hunner kinderen te behertigen». De aangehaalde woorden zijn deze van Zijne Heilig heid Paus Pius XI. Waaraan geeft men nu den naam van Neutrale School Men geeft den naam van Neutra le Schoolaan een school waar in elke klas twee uren godsdienstonder richt wordt gegeven per week maar waar verder in onderwijs en opvoe ding geen gewag meer wordt gemaakt van God noch van zijn leering. En hier ligt het ongeluk dat veel kris ten menschen zulk een verminkte op vatting hebben van een kristelijke school, dat ze zulk een neutrale schoc1 aanzien als een goede school, omdat een priester er twee uur per week in elke klas godsdienstles geeft. Dat de menschen er zich wel bewust van wezen dat twee uur per week gods dienstonderwijs nog geen godsdiens tige opvoeding is. 't Is natuurlijk be ter dan niets, maar 't is op verre na niet voldoende, want twee uren gods dienstles per week in een neutrale 6chool maken de andere uren onder wijs en de opvoeding en het school leven in die school niet goed; die blijven neutraal, dus slecht. De Kerk, dat is de Paus, leert uit drukkelijk dat het verboden is zijn kind naar een neutrale school te zenden. Er dient niet uit het oog verloren, dat de manier waarop de leeraar in de profane vakken het leven en de aarde leert beschouwen van overwe gend belang is op de gedachten en opvattingen van de kinderen over wereld en het leven. Ook de keus der boeken voor de profane vakken is van groot belang. Het is immers klaar dat er een heel verschil bestaat tusschen een boekje over vaderlandsche geschiedenis b. v. geschreven door een ongeloovige en een ander van een geloovig auteur. Zelfs als ze Linnen de palen van de stricte historische wetenschap blij ven, dan nog zullen die boekjes een anderen geest inademen. Het is dus van zelfsprekend dat een half uur godsdienstles per dag niet alles goed maakt, te meer dat men bij wat juist werd gezegd, ook nog de invloed moet voegen van de leerlingen op malkaar, want de geest van de school wordt niet alleen ge vormd door de leeraars, maar even zeer door de leerlingen. Is het dan nog noodig de ouders erop te wijzen dat in een neutrale school een kind bijna noodzakelijk zijn godsdienstige gezindheid zal ver liezen of er alleszins groote schade zal aan lijden? Ouders dus, die hun kinderen niet zenden naar een school waar alles gebeurt in een godsdiens- tigen geest, doen hun kinderen een zeer groot onrecht aan. Het weze neg eens herhaald dat de keus der school een gewetenszaak is voor de ouders; zij doen de keus voor hun kinders. Dat ze er zich wel van bewust wezen dat in de neutrale school het kind neutraal leert leven, dat is leven zonder God. Ouders weest dan niet lichtzinnig bij het kiezen van een school voor uw kind; zijn heele toekomstig leven staat op het spel. Ziet toe dat U later door uw eigen kind uw slechte keus niet verweten wordt. Een Kristen Huisvader. Een koninklijk besluit rekening houdend met het feit, dat het tweede kalender kwartaal van het jaar 1£37 boven de 700 punten is gebleven, wijzigt als volgt de kindertoeslagen en de patroonsbijdragen: Artikel 1. De minimabedragen van den dagelijkschen kindertoeslag vastge steld bij artikel 18, alinea's 2 tot 6 van de wet van 4 Augustus 1930, worden ge bracht Voer het eerste kind cp fr. 0,75 Voor het tweede kind op 1,20 Voor het derde kind op 2,15 Voor het vierde kind op 3,45 Voor het vijfde kind en ieder van de volgende kinderen op 4,90 Die van den forfaitairen maandelijk- schen kindertoeslag vastgesteld bij artikel I8ter, alinea's 2 tot 6, van bedoelde wet, worden gebracht: Voor het eerste kind op fr. 18,75 Voor het tweede kind op 30,00 Voor het derde kind op 53,00 Voor het vierde kind op 86,00 Voor het vijfde kind en ieder van de volgende kinderen op 121,00 Art. 2. De bijdragen van de dagelijk- scne bijdrage, vastgesteld bij artikel 43, alinea's 1 en 2 van voormelde wet, worden gebracht: Voor de arbeiders op fr. 1,00 Voor de arbeidsters op 0,54 Die van de forfaitaire maandelljksche bijdrage, vastgesteld bij artikel 43bis, 1" alinea van diezelfde wet, worden gebracht: Voor de arbeiders op fr. 26,00 Voor de arbeidsters op 13,50 Art. 3. De bepalingen van dit besluit zijn toe passelijk van den 1 Juli 1937 af. iHBBHaaaBaBBSsBBBBaaaBBiBBBBaBi.iBaBjKaa DE VERLOFDAGEN VAN PRESIDENT LEBRUN H. Lebrun, President der FranscHe Republiek, beeft ook Terlof genomen. Nadat hij te Montfaur de inhuldiging bad bijgewoond van een gedenkteeken opgericht als nagedachtenis aan de Amerikaansche gesneuvelden van den laatste grooten oorlog, vertrok President Lebrun onmiddelijk naar het klein dorp Mer^y-le-Haut, xijn geboortedorp, om er drie weken rust te nemen. Hierboven President Lebrun b:j zijn aankomst te Mercy-le-Haut. PEKING EN TIEN-TSIN IN HANDEN VAN DE JAPANNERS We hebben over een veertiental da gen naar aanleiding van de eerste geschillen tusschen Japan en China, gewezen op de doeleinden die Japan nastreeft door een militaire aktie in te zetten in Noord-China. Het wil in Noord-China een dam opwerpen voor zijn veiligheidmet het oog op een mogelijke toekomstige oorlog met Rusland. China is een zeer onzeker element, dat door jarenlange revo lutie een sterke communistische in vloed heeft ondergaan. Het staat thans aan het begin van een herop leving, die Japan wel niet ongaarne volgt, maar die voor hem zou kunnen gevaarlijk worden, moest China ooit de bondgenoot worden van Rusland. Om dat te vermijden nu, en vooraleer het sterk genoeg geworden is om met eigen middelen zijn zelfstandigheid te bewerken, zooals het hem goeddunkt, wil Japan China de te volgen politiek opleggen en als China zich dat niet goedschiks wil laten gebieden, dan moet het maar kwaadschiks gebeu ren, namelijk door de macht van de wapens. Er zijn ultimatums gezonden geworden naar de regeering van Nan king, die niet aanvaard werden. Daar om is echter geen oorlogsverklaring gevolgd. Er is zelfs nog geen oorlog, beweren de Japanners, wel een straf expeditie. Dezelfde argumenten, die gebrukit werden toen Mandsjoerije en de provincie Jehol veroverd werden. Doch woorden zijn maar woorden, en die zoogenaamde strafexpeditie kun nen we moeilijk anders dan als een oorlog beschouwen. De Chineezen heb ben al duizenden manschappen ver loren, en het bombardement van Tien- Tsin, die aan duizenden burgers het leven kostte, die honderden gebouwen vernielde, kunnen we toch niet als vredesverschijnselen beschouwen. De Japanners rukken vooruit. Ze hebben herhaaldelijk slag geleverd met Chi- neesche troepenafdeelingen, hebben Peking en Tien-Tsin bezet. Nog is het geen oorlog, beweren ze en als ze hooren dat er 21 Chineesche leger divisies naar het Noorden oprukken, voorspellen ze dat het oorlog zou kun nen worden. Wellicht hebben we hier te doen met een nieuwe terminologie van het krijg voeren. Zoolang men te strijden heeft met volkeren, die op een lagere trap van de beschaving staan, die minder goed uitgerust en minder goed georganiseerd zijn, spreekt men van strafexpeditie, eerst wanneer er een betrekkelijk even wicht komt, wanneer de hoeveelhe den der strijdende manschappen te gen mekaar beginnen op te wegen, als de vorderingen hardnekkiger moe ten bevochten worden, dan zou men het woord oorlog gebruiken, GELIJKENIS MET DE OOST-AFRIKAANSCHE OORLOG Ook de oorlog in Oost-Afrika werd door de Italianen steeds beschouwd als een soort strafexpeditie, tenge volge van geschillen die zich aan de grens van Italiaansch Eritrea hadden voorgedaan. Nooit werd een oorlogs verklaring bekend gemaakt en de strijd was al weken aan den gang, toen de Italianen nog altijd beweer den dat er geen oorlog gevoerd werd in Abessynie. China is een zelfstan dig land, zooals Abessynie een zelf standig land was, maar in de beide gevallen zijn er belangrijke vreemde invloeden te bespeuren, onder de vorm van ekonomische vergunningen en uitbatingen. Zooals uit de strijd in China thans weer blijkt, hebben vreemde mogendheden in de haven van Tien-Tsin invloedsgebieden, waar ze een zekere soevereiniteit uitoefe nen. En was dat ook niet het geval met Ethiopië? Herinneren we ons niet, dat diezelfde mogendheden, zich juist om het verlies van die invloedssfe ren in Afrika bezorgd maakten en hoe ernaar gestreefd werd de Ita- liaansche grieven te voldoen door een uitbreiding van zijn invloedssfeer in aanmerking te nemen. Italië heeft zich niet bekommerd om de rechten van de mogendheden, evenmin als Japan, dit nu doet in China. Zooals Abessynie wordt China beschouwd als een half-koloniaal land. Is het daar om dat men van geen ocrlog spreekt? Heeft men vroeger van corlog gespro ken toen Engeland, FrankrijkHol land, Spanje, enz. hunne koloniën veroverdenNoemde men dat geen expedities of tochten onder voor wendsel de nationalen te steunen of om er de beschaving van Europa te vestigen? Japan doet thans niets an ders, maar we leven in de twintigste eeuw en er bestaan geen primitieve volkeren meer, die nog kunnen onder worpen worden. Alle zijn het reeds sedert lang. Thans is het de beurt aan de semi-koloniale volkeren. Na Abes synie, China. DE REACTIE IN CHINA De overmacht van Japan is natuur lijkoverweldigend, technisch althans. De regeering van Mikado, hoopt na tuurlijk binnen een zeer korte ter mijn zijn doel te zullen bereiken. Ja panners spreken van twee maand. Van zoohaast Noord-China onderworpen zal zijn en er een voorloopige regee ring zal zijn gevormd onder de voog dij van Japan, zal het gedaan zijn met de strafexpeditie Doch het China van 1937 is niet meer het China van 1930. Eerst en voor als is er al meer nationale bewustwording. De el lende schijnt een beetje verminderd te zijn. Er is al spoor, van meer orga nisatie. De driesth k waarmeee de Japanners te werk zijn gegaan heeft een anti-Japansche sirooming in het leven geroepen, die de eensgezindheid aanmerkelijk verhoogd heeft. V7at zou er gebeuren moest dat volk van vier honderd millioen menschen in eens opstaan en de zoo gehate vijand ge zamenlijk aanvallen. Een groote kud de zonder wapens, die men met de moderne strijdmiddelen zou afmaken, zonder groote moeilijkheden? Ja, maar als nu eens hetgeen Japan voor de toekomst vreest, zich nu moest voordoen in omgekeerde zin, namelijk dat Rusland China gaat steunen, hare manschappen drilt, hare wapens en munities levert. Dan zou er meer dan twee maanden over de expeditietocht kunnen gebruikt worden. En heeft de verbittering, niet reeds de regeering van Nanking doen besluiten om steun te vragen aan Rusland, zooals we het in de dagbladen van 1 Augustus lezen? Een oorlog is altijd een waagspel ook voor de sterksten. Tegenover Chi na alleen kan Japan op zeer korte tijd zijn vooropgezet doel verwezen lijken. Van zoohaast er echter andere elementen in tusschen komen wordt de zaak al ingewikkelder. Het zou toch kunnen een oorlogworden van lai.ge duur, waarvan de gevolgen voor het oogenblik nog niet overzichtelijk zijn. Voor Europa zal de strijd slechts van secondair belang blijven, omdat het zelf te zeer verdeeld is en tal van vraagstukken op te lossen heeft die van veel grooter belang zijn dan de belangen van zekere mogendheden in China. Intusschen zwijgt Genève en het zal blijven zwijgen tot getuigenis van zijn onmacht. (Verboden nadruk.) ROSKAM. ■BBB33B&BBSBBBBSS3BB1XB9EIBBB Verleden week hebben wij volledig re laas gegeven van de ramp van het Hol- landsch vliegtuig Flamingodat bij Halle (Brussel) te pletter viel en 15 slacht offers maakte. Het ingestelde onderzoek heeft uitge maakt dat vuur moet zijn ontstaan hi de kajuit van het vliegtuig wegens de eer.e of andere oorzaak en dat de ongelukkige slachtoffers reeds dood waren toen het vliegtuig te pletter sloeg; de doktoren maakten namelijk uit dat de longen der ongelukkigen verbrand waren zooals deze van mijnwerkers bij een grauwvuuront ploffing. De brand, die de oorzaak werd van de ramp, meet dan in de kajuit zijn ontstaan door kortsluiting, of door on voorzichtigheid van een der passagiers, mogelijks ook door het ontbranden van een film, daar onder de passagiers immers een bestuurder van een fllmonderneming meereisde. Het werd nog uitgemaakt dat de veiligheidsdeur en een ruit ingeslagen werdsn, denkelijk cm aan frissche lucht te geraken. De veiligheidsdeur werd een heel eind van de plaats der ramp terug gevonden. In welk teeken zal de 18» Ijzerbede vaart, die op 22 Augustus 1937 plaats heeft, staan? zoo luidt de vraag van velen, die telkenjare wat nieuws verwachten. De jaarlijksche Ijzerbedevaart staat in den geest van bestendige hulde der leven den aan de dooden. Het is de traditie geworden die zich nu reeds 18 jaren, jaar na jaar meer vast zette en steviger vormde: De hulde van het levende aan het doode Vlaanderen. Dit alleen zou reeds volstaan, omdat de meeste Dedevaarders eenvoudig uit diep gevoeld plichtsbesef jaarlijks hun dooden willen herdenken. Dit jaar echter is er meer, en naast de Inhuldiging der nieuwe grafkamers gaat de hulde aan allen die hier vielen en wier namen weldra in krypte en toren voor eeuwig zullen prijken. Dichtte Verschaeve niet, jaren geleden, volgende profetische woorden, die thans ia de krypte zullen bewaarheid worde»: Voor allen gevallen, Door *t vallen gerezen Hoog boven ons allen Onze jongens, de onze en onze eer In hun donker begraven uw graven slechts uw lijken, de kouden, maar gouden als zonnen verrijzen en prijken uw namen emit, die 't Volk eeuwig zal weten 't Diepste graf is 't vergeten Daarin, Daarin zinkt ge nooit neer. Inderdaad, weldra zullen in de krypte van den IJzertoren als zonnen verrijzen en prijkende namen van al onze ge sneuvelde jongens, met als voorwachters de Vlaamsche Symbolen van het IJzer- geslacht, begraven in de 7 kryptekamers die nu het hartvan den toren zijn ge worden, de assche die nog immer om recht klopt op de borst van moeder Vlaanderen en uit wier gebeente thans, zoo werkelijk als figuurlijk, de IJzertoren oprijst. Dat zal de groote be teek r nis zijn dezer 18» Ijzerbedevaart: De Volks verbonden heid in het hoogste offer, In den dood. J* Hier wordt hulde gebracht door gansch een volk, niet aan een oeel of een klasse, maar aan heel het volksverbonden IJzergesiacnt, dat daar in de bioeagrach- ten zijn blijde jeugd eensgezind ten offer bracht ten bate van zijn volk, en geen onderscheid kende tusschen hoog of laag, tusschen meer of mm begoed; want in hun groote liefde kenden zij geen uit sluiting noch voorkeur hun volk, dat betrekende: allen zonder eenig onder scheid, en voor die allen zijn zij ge vallen Daarom ook zullen al hun namen hier weldra «oprijzen». Die hulde is Vlaanderen hun dubbel zwaar ver schuldigd. Het Comité wil dan ook hier openlijk dank zeggen aan dd nonderden gemeen ten die onmiddellijk hun plicht begrepen hebben en de toelage hebben gestemd om de namen hunner dorpsgenooten in de IJzertorenaan te brengen. Maar het wil terloops ook wijzen op die enkele kleinzielige gemeenteraden gelukkig in bitter klein getal die, door klein- politieke atmosfeer vergiftigd, de toelage weigerden, zonder te hebben nagedacht op het weerzinwekkende van hun daad want zij weigeren hierdoor eene hulde aan hen die, zonder besrekening noch voorkeur, ook voor die heeren hun leven gaven. Wij hopen voor hen dat zij op hun stapptn zullen weerkeeren, opdat men later hun gemeente niet met de vingers zou aanwijzen. Wellicht hebben zij het zóó niet bedoeld; het is nog niet te laat. Bedevaart vrienden aan 't werk! 22 Augustus wordt weer een grootsche dag van het volksverbonden Vlaanderen en luide zullen wederom honderden Vlaamsche vlaggen hun geloof in de her opstanding zingen, in blijde heerlijke kleuren, als trouws wachters rondom den IJzertoren geschaard. B. Y. VOOR AMNESTIE! Diksmuide hun kleurenhulde brengen aan de herdachte helden. Na optocht doorheen de vlakte, zullen zij wederom een eenig decorum vormen! Daarom mag dit jaar geen enkele Vlaamsche Oud-Strijders- vlag afwezig zijn Alleen de Vlaamsche Oud-Strijders- vlaggen zullen de eerewacht vormen rond om de IJzertoren! WIE KAN DE IJZERBEDEVAART HELPEN? aan alle mogelijke uitgaven, boeken en tijdschriften (frontblaadjes) binst en na den oorlog 1914-1918 verschenen en betrek hebbend met den strijd onzer Vlaamsche jongens aan het IJzerfront of in de ge vangenkampen. Ook een of meer exemplaren van het boek der 4 eerste Ijzerbedevaarten, uit gegeven door het Bedevaartsekretariaat. Alles wat met de Vlaamsche IJzertragedie 1914-1918 verband heeft, zal in dank wor den aanvaard (te zenden aan het Sekre- tariaat te Diksmuide). Binnen enkele dagen verschijnt: «HIER LIGGEN HUN LIJKEN»... De symbo len van de IJzertragedie. Een prachtboek over de 7 IJzersymbolen. in de nieuwe grafkamers van den IJzertoren begraven. Een volledig dokument over het Vlaan deren aan den Ijzer, 160 bl. druk, met 60 foto-afdrukken, op zwaar papier en kanstomslag. Prijs10 fr. te bestellen op het Sekre- tariaat der Ijzerbedevaart te Diksmuide. VOORLOOPIG PROGRAMMA ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1937: 7 uur 's avondsAan den voet van den IJzertorenuitzending van Vlaamsche lie deren en internationale muziek. 9 uur 's avondsAankomst (aan den voet van den IJzertoren) van den Esta- fettenloop van den Vlaamschen Blauw voet bond; daarna voortzetting van de uitzending. Volledige verlichting van den IJzertoren. De toren zal tot II uur 's avonds be- stijgbaar zijn. ZONDAG 22 AUGUSTUS 1937: 18e Bedevaart, in het teeken van Am nestie, en de inhuldiging van de nieuwe Grafkamers jen Naamplaten. VOORMIDDAG: 11.15 uur stipt: Nele luidt, plechtige H. Mis in open lucht medegezoiigen door de massa in de Ijzer- vlakte, (Missa brevis) ter nagedachtenis aan onze gesneuvelden en voor den We reldvrede. BEGIN DER IJZERPLECHTIGHE- DEN. Bazuingeschal. 1. Gezamenlijke uitvoering van Het Lied der Vlamingen(P. Benoit). 2. Toespraak namens het Verbond V.O.S, door Joris De Keyser. 3. Onthulling van het paneel «Am nestie 19b/». Voordracht door Stat Brug gen van «Aan vervolgd Vlaanderen», am nestiegedicht van F. Vercnocke. 4. Voor den vrede onder de volke ren internationale bloemenhulde. Geza menlijke uitvoering van «O Kruise, den Vlaming 5. Toespraak door Prof. Fr. Daels, namens het Komiteit, 6. Inhuldiging van de eerste reeks naamplaten, en ae nieuwe grafkamers. Gezamenlijke uitvoering van Vlaanderen roept» (A. Meuiemans). Voordracht door Staf Bruggen Aan de Dooden van den Ijzer» van F. Vercnocke. 7. Gezamenlijke uitvoering van «Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief» (Antheu- nis). 8. Toespraak door een Noord-Neder lander. 9. Eed van trouw aau Vlaauderen. 10. Vlaggenhulde der Vlaamsche Oud- Strijders en B.V.O.S. (rondom het IJzer monument). Tijdens de vlaggenoptocht gezamenlijke uitvoering door de massa van: 1. Van Rijswijckmarsch (P. Benoit) j 2. Groeninge (J. Van Hoof). 11. «De Vlaamsche Leeuw». N. B. - Alle liederen worden uitgevoerd onder leiding van toondichter Arth. Meu- lemans. NAMIDDAG: Van af 3 uur: Muziek- uitzending in de IJzervlakte. Op de Markt: (tusschen 3 en 5 uur) Zang- en Muziekuitvoering. 'S AVONDS: 8 uur: Doorloopende Mu- ziekuitzending in de IJzervlakte. Volledige belichting IJzertoren (bestijgbaar tot 10 uur 's avonds). Het Komiteit der Bedevaart naar de Graven van den IJzer IBBBBflBBBflSaBBBEBBaaBBB9BBBft TREKKING DER BINNENLAND- SCHE LEENING 1932 Zaterdag voormiddag had de 65® trek king plaats van de Binnenlandsche Lee ning 1932. Reeks 118804 wint 1.000.000 fr. Winnen 25.9G0 frank 105526 116769 142323 145962 163504 16&324 205356 209903 219228 222105 222210 225429 237914 243409 248132 249098 259800 270351 286448 299722 Elk nummer van de uitgetrokken reek sen heeft recht op 1/10 van het lot dat de reeks te beurt valt. IBBBBBBBBBBiaBBaBaBSSBSBBBB&B in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste. Drukker, Poperinge, de som van 8,40 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 16,80 fr. Uit Amerika: 25,20* fr. BELGISCH SAVOIA-VLIEGTUIG TE PLETTER GESTORT TE KEULEN MEN MELDT GEEN DOODEN Donderdag namiddag is een aavoia- vl.egiu-g van de Bagisehe Maatschappij Saoena Dij net opstijgen te Keuien te pletter gestort aoor can of meer motoren die stilvielen. Het vliegtuig, dat bestuurd was door den piloot Closset, de broeder van den piloot die verongelukte nabij Oran, werd gansch. vernield. Aan oaord bevonden zich vijf personen. Men meldt gelukkigiijk geen docden. IBBflBBBBBSiBSiiaaBBBBBaSSBSBBB DE VELODROOM VAN TURIJN AFGEBRAND Van uit Turijn werd gemeld dat aldaar da velodroom ganscn afgebrand is. De tribunes stortten in. IBaBBBBBBBBBKBBSBB3BZBBBIBBBiSBBai3SBB2a3ih2:h4iSSaB3BSBaBaSSS DE HERTOG EN DE HERTOGIN VAN KENT IN POLEN lü LAATSTE OPROEP AAN DE VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS Het Bedevaartcomité en Bestuur V.O.S. doen hiermede eea laatste dringenden op roep aan alle Vlaamsche Oud-Strijders die nog oorlogsdecoraties zouden bezitten deze onverwijld «1 te sturen aan het Sekreta- riaat Ijzerbedevaart, Maria Doolaeghe- straat, 39, Diksmuide, ten einde hiermede, naast de in den IJzertoren reeds jaren in oorlogsdecoraties aangebrachte spreuk Vloek aan den oorlog! het woord «AM NESTIE 1937op te hangen, als een vlammend bewijs, dat 20 jaar na den oor log nog honderden van hun medestrijders aan den Ijzer en in Vlaanderen nog altijd van amnestie verstoken moesten blijven. ALLE VLAAMSCHE OUD-STRIJDERS-VLAGGEN NAAR DIKSMUIDE! Dit jaar zal de VLAGGEN-OPTOCHT een bijzondere beteekenis hebben. Hon derden V.O.Ssen- Vaandels moeten te De Hertog en He Hertogin van Kent vertoeven thans in Polen. Onze plaat stelt hen voor bij kun wandeling in de straten van Krakau, de gewezen hoofdstad v.-.n Polen, vergezeld van vertegenwoordigers van den Poolschen adel. Zekere geruch ten doen de rondz als zou Polen als koninkrijk worden uitgeroepen en de koningskroon aangeboden aan den Hertog van Ke::t. ZIE TWEEDE BLAD. B—B———W—BB

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1