KANTTEEKENINGEN 0. L. Vrouw Hemelvaart Londen Rf»me zoeken mekaar In afwachting van 22 Augustus De beieekenis der 13' Ijzerbedevaart KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De Socialisten knielen voor het gouden kalf door Volksvertegenwoordiger L. VINDEVOGEL van Rcnse. De Belgische Mailboot "PrincesseMarie-José,, aan* gevaren bij Duinkerke Vier gekwetsten. De koot op een zandbank geloopen. INTERNATIONAAL OVERZICHT 5' JAAR. N 33. ^uuiiflmmrviutHiuumaiiiUiiüüuüuuummiimiiHiiiiwiiuuwiiMiDn^i TARIEF VOOR BERICHTEN: Kleine berichten per regel 1 fr. g 1 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. Kleine berichte, (minimum) 4.—fr.j| Rouwber. en Bedank, (min.) S.— fr. ij Te herhalen aankondigingen prijr. op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en j moeten tegen den Woensdag avond j ingezonden worden. Kleine be-1 richten tegen den Donderdag noen. ffii;ii»)tiiiiitinBi:!iiimttmtmi(iw<)mnttmii»unwiiuiiHii! Drukker-Uitgever SANSEN-VANNESTE, Popering. WEEKBLAD: 40 CENTIEMEN. Tel. Poperinge Nr 9 Posteheckrekening Nr 155.70 ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per po.t) g Binnenland 20.— fr. Belgi*ch Kongo 40.— fr. S Frankrijk 40.— fr. ff Alle andere landen 60.— fr. Ucdcwtrken tiyn verantwoordeüih voer kun artikels ZONDAG 15 OOGST 1S37. «HjMÜMIliWfi'i!" «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. itiiiiiiiiiiiiiMütiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiimiiittiitinniitüiinniiiiiiiimmiiiinitnHHiHiiiiiiiuiiiitniiiiiiiiiiiiitfiitiiiiiiiiiiiiüiiiiiitiiitiiriiiiiiiiiittiiuümtniintuniiiwitt Weerom gaat weldra de tocht naar Diksmuide. Van heinde en verre, van in het Maasdal tot op het Noordzee strand, zullen de vaders en zonen, de moeders en de dochters hun huisje verlaten om den komenden bede vaartdag aan Vlaanderen te wijden. Het was de weg van enkelen, maar die den band tusschen de levenden en de dooden wilden bewaren voor het nageslacht! Het was de nederige piëteitsvolle hulde van een paar eenvoudige sol daten, die de gedachte aan hen die vielen, nimmer konden vergeten. Het was de pelgrimstocht van de moeders en de weduwen, die gingen bidden op het graf van *iem die hun dierbaar was, van hem die vertrok en nooit wederkeerde. Het werd de opmarsch van gansch een volk, de triomftocht van heel het strijdende Vlaanderen, dat ging neer knielen, evenals vroeger, op den Groe- ningerkouter, onder de gedaante van een kruis, zinnebeeld van lijden en beproeving, van loutering en uit eindelijke opstanding. Rond dit kruis rondom Vlaanderens Helden- huidetoren, voelt gansch ons volk zich één. De jaarlijksche Ijzerbedevaart. we schreven het hier hooger staat in den geest van bestendige hulde der levenden aan de dooden. Het is de traditie geworden die zich nu reeds 18 jaren, jaar na jaar zich meer vastzette en steviger vormdede hulde van het levende aan het doo- de Vlaanderen. Dit alleen zou reeds volstaan, omdat de bedevaarders eenvoudig uit diepgevoeld plichtbesef jaarlijks hun dooden willen herden ken. Dit jaar echter is er meer, en naast de INHULDIGING DER NIEUWE GRAFKAMERS, gaat de hulde aan allen die hier vielen en wier namen voor eeuwig in krypte en toren zul len prijken. Dichtte Cyriel Verschaeve niet, de simpele Onderpastoor van Alverin- gem, de reus, de denker, de dichter, de kunstenaar, die boven zijn tijd staat en de grondlegger van het heerlijke Heldenhulde-werk jaren geleden, volgende profetische woor den, die thans in de krypte zullen bewaard worden: Voor allen gevallen Door 't vallen gerezen Hoog boven ons allen Onze jongens de on-ze. En onze eer, In hun donker begraven uw graven slechts uw lijken, de kouden, maar gouden als zonnen verrijzen en prijken uw namen eruit, die 't Volk eeuwig zal weten. Deze achttiende bedevaart naar de Graven van den IJzer behelst dus de grenzelooze dankbaarheid van Vlaan deren tegenover zijn onvergetelijke dooden en groote ofïerdragers. Dit weze voor velen, die nog nimmer aan deze hartverheffende plechtigheid deelnamen, een aansporing om zich ditmaal naar het IJzerland te bege ven en er, met de meer dan honderd duizend getrouwen aan de kommunie van het strijdende en het doode Vlaanderen, in teeken van het we- reldvredesideaal, mede te doen. Iedereen, die het goed meent met het Vlaamsche volk, in zijn heden en ver leden, die zich vóór alles solidair voelt met zijn volksgenooten, is er welkom. Daar zijn gees bijzondere uitnoo- digingen voor rijken of hooggeplaat- sten, voor ministers, goevemeurs of andere machthebbers. Voor de Vlaam sche gesneuvelden bestaan er GEEN kunstmatige verschillen van rang en stand. Maar de eenvoudige buiten- menschen en arbeiders die, in 1914 tot 1918, aan hun zijde, in de modder- en bloedgrachten van den IJzer hebben gestaan, zijn hen toch veel liever dan alle opportunische miljoenenbezitters welke in den tragischen oorlogstijd, den moed misten om het, anders dan met woorden (op ongevaarlijke plaat sen uitgesproken of geschreven) voor hun landgenooten op te nemen. Zou het daarom zijn dat de meeste macht hebbers, ook al stammen zij uit Vlaan deren, te Diksmuide wegblijven? Of is het omdat zij zich schamen voor onze dooden en dan ook hunne edele herinnering niet in het gelaat durven zien? Dit zal wel het waar schijnlijkste zijn. Wij, trouwe bedevaartvrienden, kun nen het bloedige IJzerofïer onzer jon gens niet vergeten. 22 Augustus wordt weer een grootsche dag van het volksverbonden Vlaanderen en luide zullen wederom honderden Vlaamsche vlaggen hun geloof in heropstanding zingen, in blijde heer lijke kleuren, als trouwe wachters rondom den IJzertoren geschaard. J. D. De schikkingen voor den Bedevaartdag zelf wat de liederen, voorrangskaarten tot het bestijgen van den toren en herken- ningsteekens betreft, geven we toekomen de week. We trekken echter de aandacht onzer lezers op de uurtabel der speciale trams 50 vermindering die ze verder in ons blad kunnen vinden. A Men weet dat het Bedevaartcomiteit een oproep heeft gedaan tot de Vlaamsche Oud-Strijders, opdat zij hunne eeretee- kens zouden inzenden, ten einde in den IJzertoren te worden neergelegd, als ant woord op een dergelijke daad door de Fraternellen gedaan rond het Graf van den Onbekenden Scdlaat, en als dringen de getuigenis van hun blijvende en on- verbreekbare gehechtheid aan het princiep der amnestie. Hieronder een beeld van de reeds inge zonden eereteekens van Vaamsche Oud- Strijders, éis op 22 Augustus in den IJzer toren zullen neergelegd worden. DE ROODE DIENAARS DER ZAKKENVULLERS De socalistlsche gazetten snellen de geldmagnaten der Nationale Tank ter hulp. Alles is daar om ter best, de socialisti sche minister van Financiën dekt den Gouverneur en Vooruitschreef op 29 Juli, vóór de algemeens vergadering der Nationale Bank: Wat in de vergadering der Nationale Bank zal gebeuren, weten wij niet. Maar of Franck nu op de grillen der zwendelaars zal ingaan, gelooven wij niet. Vooruithad er kunnen bijvoegen Wenschen wij niet Waarom houden de socialistische leiders het met Franck en de bende van de Na tionale Bank? Dat vragen de menschen zich af en de socialistische lezers van Vooruitdie er over spreken in trains en fabrieken, niet het minst. Er kunnen maar twee redenen zijn: of de socialistische leiders zijn zelf ver brand en moeten ziwijgsn, omdat zij aan Franck te veel verschuldigd zijn en zij vreezen dat hij ever al de rest zou spreken; of zij zijn van dezelfde broederschap en verwachten op hun beurt ook gekaas...eerd te worden. Misschien gelden de twee redenen te gelijk. DAT KEUREN DE ROODE LEIDERS GOED M. Franck ontvangt 1.200.000 fr. als jaarwedde, beschikt bovendien kosteloos over het heerenhuis der Nationale Bank, heeft vuur en licht van de Bank en zal vast en zeker nog bij geval verplaatsings kosten aanrekenen. De onder-gouverneur ontvangt 750.000 frank. De bestuurders: 600.000 fr. De regenten en censoren: 700 fr. per vergadering die zij bijwonen. De regenten vergaderen iedere week: dat is dus 36.400 fr. per jaar; de censoren vergaderen iedere maand: dat is dus 8.400 fr. per jaar. Door de regeering Van Zeeland werd eene bankkommissie opgericht; de voor zitter er van verdient 600.000 fr. per Jaar. God weet wat wij nog vergeten of niet weten. De samengetelde wedde van den onder gouverneur Van Zeeland voor 28 maanden afwezigheid aan 750.000 berekend zou in totaal 1.750.0") fr. vertegenwoordigen. Er werd nochtans 2.241.500 fr. verdeeld; dat is 491.500 fr., of iets meer dan nog 7 maanden wedde van onder-gouverneur. Wat beteekent dat? Die heeren met hun dikbuikige wedden hebben zich bovendien veroorloofd, de wet en de statuten overtredend, zich zelf nog een bij wedde toe te kennen i M. Franck 182.000 fr. 1.200.000 fr.) M. Goffin 214.000 fr. 600.000 fr.) M. Mahieu 212.000 fr. 600.000 fr.) M. Hankar 270.000 fr. 400.000 fr.) De drie eersten voor overwerk; de vier de, terwijl hij op ziekverlof was! Dat keuren de socialistische leiders goed! Zij die al hun kiescampagnes hebbm gevoerd tegen de hooge wedden! Zij die beweren de arme menschen te vertegenwoordigen 700 FR. PER KEER DAT ZIJ KNIKKEN Wie heeft die verklaring van M. Franck goedgekeurd? De volgende régenten: M. Theunis, gewezen Eerste minister, maar ook gewezen voorzitter van de Union chimique waarvan de zonder linge operatie twee dagen vóór de deva luatie bij de Spaarkas en bij de Nationale Bank dcor M. Sap werd aangeklaagd. Men zegt zelfs dat M. Theunis, Eerste minister, voetstappen zou gedaan hebben om de leening van 100 millioen toe te staan door de Spaarkas aan de Union chimique Die 100 millioen werden twee dagen vóór den val van den frank door de Nationale Bank uitgewisseld tegen Fransche franks. De bh. Laloux, Swolfs, Frateur, Martel, Canon-Legrand, Calopin (Goffin, Mahieu dir., en Baudewijns, secr. natuurlijk). De hh. Galopin, Laloux, Swolfs. Canon- Legrand zijn bankiers cn groot-nijveraars. De h. Martel is socialist. De volgende censoren: De hh. Degroux, Dewandre, Jurion, Loontjens, Morren, Parein, Pastur, Solvay, Theunissens, Vanderstegen. Benevens de groot-nijveraars en land bouwers hebben wij er dus: de h. Loontjes, schoonzoon van M. Van de Vijvere; de h. Solvay, geldschieter van L'Indé- pendance beige ('t Is niet te verwonde ren dat die gazet zwijgt over het schan daal der Nationale Bank) de h. Vanderstegen, groot-nijveraar, li berale burgemeester van Gent; da h. Parein, gewezen voorzitter van den Boerenbond: de h. Pastur, socialist. Laten wij nu aannemen dat in de ge geven omstandigheden zekere leden in een moeilijke positie staan en niet gemakke lijk zelfstandig en kranig kunnen optre den; maar al die andere leden, menschen met pretentie, wat doen zij daar? Zij komen eens hunnen neus binnen ste ken, roepen ja en zijn vertrokken. De kluiten zijn verdiend. Wat hebben zij uaar gecensureerd en geregenteerd? Wat hebben zij onderzocht? Dat is toch gemakkelijk en rap gewon nen: 700 fr. per keer dat zij knikken. De eene mag het alle weken eens doen; de andere maar alle maanden. En zeggen dat er zooveel menschen in het land zijn met bekwaamheid en goe den wil, die niet beter zouden vragen dan mits degelijk werk een positie of een bij verdienste te vinden die ze uit een gene pen toestand moet helpen. Het water loopt altijd naar de zee. Het politico-finantiael syndikaat van onderlinge bedeeling, die Tamany-Hall, die geld vrijmetselarij 't Is wel dat er in bns land nog katho lieke menschen zijn die prijs stellen op hun persoonlijke vrijheid en waardigheid om binnen of buiten het officieel partij verband tegen die afschuwelijke toestan den te keer te gaan. Dat is de schoonheid der katholieke ge meenschap in ons land. Zij is nog de groote, de onuitputtelijke reserve van vernieuwing en terug opwer king in ons land. VAN TWEE OP VIER Waar het vroeger met twee kon gaan, moeten er nu in eins vier komen! Wie kan dat nu begrijpen? Voor die Nationale Bank moet een mensch solied van geloove zijn. Weet men wat in het volk daarover ge zegd wordt? Dat Wanneer M. Franck ontslag zal ne men er twee plaatsen zullen openkomen. eene van gouverneur: ...voor M. Van Zeeland; eene van bestuurder: ...voor M. De Man. Is 't dan te verwonderen dat de regee ring niet ingrijpt? DE KAASETERS Die M. Janssen, voorzitter van de Bank- commissie, is zeker cck een oude kennis in de historie der Union chimique Hij was eerst liberaal, dan liberaal-socialist, nu socialist. Hij zal In zijn eigen gezeid hebben ge lijk Hendrik IV: «Paris vaut bien une mesee Morgen zullen er door de kaderwet, staatsraad en de zes en dertig andere structureele hervormingen waarvan de leiders droomen en hun volk den kop zot razen, nog wel eenige verdedigers van het lijdend menschdom zeer proletarisch bij gekaas...eerd worden. Er staan er met dozijnen te wachten en te hunkeren. 't Is ten ander hoofdzakelijk daarom dat wij met al die structureele hervormingen, komiteiten, raden enz. moeten begiftigd worden. De schipsratten moeten zich kunnen nestelen. Laat het volk maar werken en belastin gen betalen. Volgens die heeren is het toch ook maar daarvcor goed en daarvoor gemaakt. VROEGER EN NU M. 'Franck heeft eene vergelijking ge maakt. Hij vindt nog dat hij ons zeer gvedkoop bedient! Laten wij leute hebben in onze rr#erie. Wij mogen blij toe zijn dat Abraham en Jacob ons een afstammeling hebben be zorgd die 't zoo goed weet aan boord te leggen om met ons geld weg te loopen. Dat is eene kunst waarvan wij. dwaze blonde Ariërs, geen verstand hébben. Vóór den oorlog verdiende de gouver* neur: 25.009 fr.; de onder-gouverneur: 6.000 3.000 fr.; de bestuurders: 6.000 fr. Er waren in 't geheel 6 bestuurders; zij mochten bovendien endereen (dus met hun zeven), 4 ten honderd van de winsten deelen. Tot 1900 was dit beperkt tot 160.000 fr. Zij konden dus tot 1900 verdienen ds gouverneur: 25.000 fr. 22.000 fr. 47.000 fr. (470.000 fr. in huidige franks); de onder-gouverneur: 9.000 22.000 31.000 fr. (310.000 fr.) de bestuurders: 6.000 22.000 28.000 fr. (280.000). Dat is nog al verre van heden: 1.200.000 fr.; 750.000 fr.; 600.000 fr.; zonder de bij- centiemen. Maar! er is wat anders! Vóór den oorlog? Dan waren de konservatieven, de reac- tionnairen baas in 't land! Dan waren er geen socialisten in de re- geering! Wat vóór den oorlog mocht bestaan, mag het nu niet meer. Waarom moest het dan veranderen? Die wedden van vóór den oorlog waren nog meer dan de helft te groot. Wat verdient een minister? 100.000 fr. Wat verdienen de secretaris-generaal, de algemeene bestuurders van de minis teries, van dat van Financiën? Circa 80.000 fr. Wat verdient een gouverneur van de provincie? Iets van 90.000 fr. Waarom moeten een gouverneur en een bestuurder var. de Nationale Bank zulk» uitdagende wedden verdienen? 'Wie is M. Franck, de huidige gouver neur? Een advokaat, specialist in maritiem» zaken; een politieker. Hij is van uit zijn Kamerzetel naar dien van de Nationale Bank overgevlogen, zon der kaderstage te doen. Heeft hij daar iets gedaan voor 's lar.ds financiën? Heeft hij daar iets gedaan vcor de Vla mingen? Wat, als 't u blieft? Wat is er gebeurd met de ponden? Hoe werd de Nationale Bank In 't gedrang ge bracht in process sr? Hij heeft -edekiameerd over den onge- repten gouafrark, maar wilde zelf geen regeering vorm.n om hem te redden. Zijn eigen onder- "0uvemeur liet hem vallen... en Franck bleef vastgeschroefd aan zijn gouden zetel van 1.200.000 frank om den frank te beschermen, zegde hij!! Wat voor komedie heeft hij daar ge speeld? Moet een directeur der Natlor.ulc Bank meer kennis hebben en meer we»k<n dan onze andere hcege ambtenaren, dan onze notabiliteiten uit de universiteiten? Zij zijn beschermd door den garde- fou van de wet en mogen niet veel mis- loopen. Geen ambtenaar in cper.baren diarist mocht meer betaald worden dan een mi nister. Wij zjn akkoord dat deze te karig bedeeld is; maar het is tcch beschamend en diskrediteerend voer de ministers dat zij nog niet het tiende dee! ontvangen van hun enderheprige der Nationale Bank. Zijn zij intellectueel dan maar een twaalf de waard van M. Franck? Ten ware minister zijn maar aanzien werd ais een nocdige stage cm daarna elders en rijkelijker te kunnen gekaaseerd worden. EEN PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSKOMMISSIE Hst staat vast dat de regeering niet durft optreden tegen de zakkenvullers der Nationale Bank. De bladzijde is omgedraaid, zegde zij. En zegde M. Franck nu ook? Wij hebben vragen gesteld aan d:n mi nister. Wij zijn akkoord dat deze te karig zelf niet dat wij er duidelijk antwoord op krijgen. Het regeeringsgézag loopt falikant. Er wordt zoo dikwijls door staatsher vormers geroepen dat de regeering meer gezag moet krijgen. Zij bewijzen daardoor alleen niet zooveel af te wsten van de ware nooden van het gezond bestuur in de democratie. De regeering kan en mag optreden; iedereen in 't iar.d zegt dat zij het moet doen. Zij doet niets; zij wil haar macht niet bezigen. Wat bewijst dat? Dat het niet de verhoogde regesrings- macht is welke de democratie kan gene zen. Meer regeerir.gsmacht zou het syndikaat der schuimers en kaaseters nog sterker, nog meer onaantastbaar maken. 't Is meer openbaarheid dat wij moeten hebben! Hst volk is rechtgeaard. Laat het kun nen controleeren en remmen en de eer lijkheid zal heerschen. Ten aanzien van deze regeeringscarentie is maar een andere weg open: eene par lementaire onderzoekscommissie over het geen in de Nationale Bank is gebeurd. Dat zou moeten. Maar dat komt niet. Dat zullen de par tijleiders niet willen. Het volk mag niet weten. Tenzij het volk liet ne keer t' eindt» uit moe worde. (Uit De Standaard» van 1-8-37). Hier een gced zicht van de scheur veroorzaakt in den flank van de Belgische mail boot. Bovenaan bemerkt men een in splinters geslagen reddingsboot. Zooals Zij zich gebogen had over haar Kind, zoo boog Maria zich over de wieg der jeugdige Kerk. Zij beleefde intens die eerste jaren mede. Verdriet voelde Zij toen de Apostelen kwamen vertellen over de vervolgingen, toen de droevige mare aan hare ooren kwam: Petrus en Joannes zitten vast. Moederdroefheid voelde Zij bij den dood van den eer sten martelaar Stephanus. Moeder ziedaar uw zoon, steendood. Maar blijdschap kwam er wanneer Zij vernam hoeveel duizenden ge doopt werden, moedervreugde wan neer Zij het wonder van Damas ver nam: Saulus' bekeering. Moeder zie daar uw zoon, compensatie voor Ste phanus. De martelaar won een apos tel HERLEVING. Eens heeft Zij haar handwerk neer gelegd voor den laatsten keer. Zij voelde zich niet meer thuis op aarde. Een brandend verlangen dreef Haar om bij haar Zoon te zijn, die eens was opgestegen zonder zijne Moeder. Doch zooals haar vurige begeerte Hem eens van uit den hemel had ge roepen om mensch te worden, zoo ook wilde de Heer zijn Moeder boven, en niet enkel haar schoone ziel, ook haar zuiver lichaam. Eet gelaat dat Jezus' kinderhandjes eens hadden gestreeld mocht niet door wormen aangetast worden. Die vlekkelooze handen die Gods Zoon hadden gedragen, gevoed, gekleed, mochten niet aan het bederf van 't graf worden overgeleverd. PLECHTIGE INTRONING. Zij herleefde. De engelenstoet ver- j gezelde Haar. Met de majesteit eener Vorstin kwam zij het Paradijs bin nen, als Koningin des hemels, Konin gin der engelen; der heiligen. De langverwachte omarming van Moeder en Zoon deed den hemel van Vreugde trillen. Geen oog heeft ooit zoo iets gezien, geen oor gehoord. De liefde van haar hart stortte zich in de liefde van Jezus' hart en weder zijds. Mijne ziel verheft den Heer en mijn geest juicht in God, mijn Zaligmaker. Omdat Zij eens dichtst bij 't kruis stond komt Zij nu dichtst bij den troon der verheerlijking. Welke scheiding weleer, welke ont moeting nu. Haar moederschap wordt bekroond. Eerst vol van genade, nu vol van glorie. Maar altijd vol medelijden voor ons, hare kinderen, en vol macht. Welkom mijn onbesmette Dochter, kom gezegende mijns Vaders, mijne Moeder, gegroet mijn reine Bruid, zoo huldigen Haar de drie Goddelijke Personen. Hij die machtig is heeft groote din gen aan mij gedaan en heilig is zijn naam, zoo weerklinkt de zegezang. En over weinig tijd was ze nog stervelinge in deze vallei van tranen. Wij weten dat onze gekroonde Moe der nog leeft, ons niet vergeet, ons begrijpt en bemint. Zij wuift en wenkt ons toe: Hier is 't goed bij Moeder, voor goed bij Moeder. A. B. BBBBEBBBBBBBBBBBIEBSHBSHEBBB DE AANSTAANDE BESPREKINGEN. Sedert enkele weken loopen geruch ten over mogelijke Italiaansche-En- gelsche besprekingen. Het is begon nen met een correspondentie tusschen Mussolini en de Engelsche Premier Sir Chamberlain, die wel niet gepu bliceerd werd, maar waarvan de dag bladen der beide landen beweerden dat er van weerszijden gestreejd werd om de oude Italiaansch-Engelsche vriendschap, zooals die bestond voor de onzalige oorlog in Oost-Afrika, weer volledig te herstellen. Daarna lazen we een verklaring van Graaf Ciano, de Italiaansche Minister van Buitenlandsche Zaken, die er den na druk op legde dat er geen twistpun ten meer bestonden tusschen de twee landen, alleen een paar detailzaken die met nevel omhangen waren. Thans werd duidelijk verklaard dat er binnen enkele dagen besprekingen zullen gevoerd worden, te Rome tus schen de Heer Grandi, Italiaansch Gezant te Rome en de Sekretaris van het Foreign Office. Het is begrijpelijk dat in zekere middens deze bespre kingen met groote belangstelling worden te gemoet gezien. Er zijn zoo veel vraagstukken mee gemoeid, dat we ons afvragen hoe ze alle, hun op lossing zullen krijgen. Wat in ieder geval vaststaat is het feit dat Enge land toenadering zoekt met Italië en dat Italië zelf, met een zeker genoe gen nota neemt hiervan en bereid willig de hand reikt voor de verzoe ning. WAT ER ALLEMAAL MEE VER BONDEN IS. Over enkele weken waren we in de gelegenheid om hier enkele punten aan te halen zoaarover er tusschen Engeland en Italië groote vijandschap bestond. Eerst en vooral is er de wrok die bijgebleven is na de algemeene anti-Italiaansche aktie op het initia tief van Engeland in de Volkenbond ingezet. Tijdens de Abessynische oor log werden te Rome en in de andere groote steden van Italië herhaaldelijk anti-Engelsche betoogingen gehou den, die een zeer vinnig karakter droegen. Het is die wrok, die trouwens een groot aandeel heeft gehad in het opschroeven van de andere twistge- schillen. Ook de imperialistische po litiek van het fascisme komt op ver schillende punten in botsing met het Britsche imperialisme. Zoo is er voor eerst de strijd om de opperheerschap pij in de Middellandsche Zee, waar beide landen even belangrijke inte ressen hebben. Voor Engeland is de Middellandsche Zee, de weg naar Indie en daarom heeft het alle stra tegische punten op die weg bezet, van Gibraltar tot aan Suez. Voor Italië echter is het vrije verkeer op de Mid dellandsche Zee een levensnoodwen digheid daar het er midden in ligt. Daarom wordt door de Italianen, de Middellandsche Zee genoemd Mare Nostrumwat in onze taal betee kent: onze zee. Het belang van die zee voor Italië is nog aangegroeid sedert het zich bemoeit om in Noord- Afrika een koloniaal rijk te vormen. Achtereenvolgens en sedert 1911 heeft het Lybie, Eritrea, Somaliland en laatst, Abessynie veroverd. Verder loert het ook op Tunisie, dat nu aan Frankrijk behoort, maar waar hoofd zakelijk Italianen wonen. Dank zij zijn sterke positie in de Middelland sche Zee kan Engeland wel Italië hinderen, doch Italië heeft in de laatste tijden getoond dat het even eens Engeland groote moeilijkheden zou kunnen berokkenen, door de Ma- homedanen in bescherming te nemen. De pan-islam-beweging die streeft naar de hereeniging van de landen in Azie en Noord-Afrika, waar het Islamisme heerscht, en die voor het grootste gedeelte onder koloniaal be heer van Engeland staat, beteekent een groot gevaar voor Engeland. Het verlies van deze gebieden zou betee- kenen het verlies van petroleumbron- nen, van katoen- en rubberaanplan- tingen en van tal van grondstoffen, zonder dewelke een groot deel van de Engelsche nijverheid niet leefbaar is. Hebben de beide landen nu begrepen dat ze door hun vijandschap, mekaar meer kwaad dan goed kunnen berok kenen! En is het daarom dat ze nu weer op vriendschappelijke voet wil len leven ABESSYNIE EN SPANJE. Een van de hoofdvoorwaarden op dat de verzoening een min of meer stevig karakter zou kunnen dragen, is de erkenning van Abessynie als Italiaansche kolonie door Engeland. Welnu, langs zijn officieuze dagbla den heeft de Engelsche regeering be kend gemaakt dat het zich niet lan ger meer zal verzetten tegen de ver overing van Abessynie door Italië, maar de erkenning van de verovering kan slechts gebeuren langs de Vol kenbond om. Met andere woorden als de Volkenbond, de Negus niet meer erkend als de vertegenwoordiger van de zelfstandige Staat Abessynie, dan kunnen Engeland en ook al de andere leden van de Volkenbond de aanhech ting van Abessynie bij Italië erken nen. Deze uitspraak van de Volken bond hangt echter van Engeland zelf af. Daarom werd reeds door Cc En gelsche regeering het initiatief geno men, om een vergadering van de Vol kenbond voor te bereiden waar dat vraagstuk zou besproken en geregeld worden. Onze gevoelens worden wer kelijk hard op de proef gesteld. In een tijdspanne van min dan twee jaar hitst men ons eerst met alle macht tegen Italië op om de verovering van Abessynie te beletten en nu moeten we die verovering erkennen. Dat is de grillige wisselvalligheid van de tegenwoordige diplomatie. En dezelfde kentering vanwege En geland maken we nu mee ten over staan van de Spaansche burgeroorlog. Langen tijd stond dit land aan de zijde van de regeering van Valencia, al icas het niet zoo uitgesproken als b.v. vanwege Rusland. Dat was het geval zoolang de Engelsche belangen in de Spaansche mijnen langs de zijde van de rooden lagen. Nu dat die mij nen hoofdzakelijk in handen van Franco liggen, is er een merkelijke verandering in de houding van Enge land op te merken. De bladen betoo- nen meer en meer sympathie voor de regeering Franco, voorspellen zelfs reeds zijn uiteindelijke overwinning en trachten naast Duitschland en Italië de regeering van Salamanca als oorlogvoerende partij te doen er kennen. Engeland weet wat het doet. Zijn politiek is zeer soepel. Het wringt en het vleit zich altijd naar de zijde van ?vaar de zon schijnt. De over winning van Franco, zou de steunen de Staten Duitschland en vooral Ita lië belangrijke voordeelen kunnen bezorgen, o. a. met het oog op de in vloed in de Middellandsche Zee. En geland zegt: *Heisa, bin auch dabei en zal nu waarschijnlijk op zeer di plomatieke wijze de regeering Franco steunen. LOCARNO-PAKT. Deze Engelsch-Italiaansche toena dering, zal van zeer groot belang zijn, voor Europa. Het zal in aanzienlijke mate bijdragen om de verdeeldheid, die thans in West-Europa heerscht te verminderen. De mogelijkheid voor het tot stand komen van een vier- mogendhedenpakt zal daardoor ver vroegd zijn, en wellicht wordt de in vloed van Sovjet-Rusland in Frank rijk gebroken. (Verboden nadruk.) ROSKAM. TREKKING VAN DE LEENING DER VERWOESTE GEWESTEN 1922 Dinsdag had de 183" trekking plaats van de Leening der Verwoeste Gewesten 1922. R. 101.659 Nr 10 wint 250.000 fr. R. 6.573 Nr 19 wint 100.000 fr. R. 101.659 Nr 4 wint 100.000 fr. De andere obligaties van deze reeksen evenals al de obligaties van de reeks 129.372 zijn uitkeerbaar tegen 312,50 fr. of tegen 300 fr, naar gelang ze al o niet werden omgevormd bij koninklijk besluit van 11 Mei 1936. Van 1934 tot 1937 hebben zij het in de Nationale Bank al drie jaar gedaan met twee bestuurders, dan als de wet voorziet dat er drie moeten zijn. De bank heeft nu eindelijk den derden bestuurder benoemd en krijgt het recht een vierden te benoemen. In den nacht van Zaterdag op Zondag 11. kwam de Belgische mailboot Prinses Marie-Josékomende uit Dover met be stemming van Oostende, de haven van Duinkerke in volle vaart voorbij te steven. Aan boord bevonden zich ongeveer 700 passagiers, meestal allen Engelschtn, waaronder een zeer hoog getal meisjes di« voor enkele dagen in verlof naar Zwitser land gingen. Velen waren aan dek aan be« kijken naar de lichtjes van de kust. (Zie vervolg op 2bladj

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1