jf\ 1l De XVIII9 Ijzerbedevaart te Diksmuide DeOorlogsfoestaad iaChiaa SHANGHAI KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Lt Juul De Winde naar den IJzertoren overgebracht i op heden Zondag 22 Oogst 1937 PRACHTIGE VERLICHTING ven den BJserforen Met deV.0.S.-sen Vlaggen naar Diksmuide PROGRAMMA: SCHIKKINGEN voor den Bodevaartdag Harde strijd te Shanghai. - Be stad herhaaldelijk bestookt. - Nationale Mobilisatie in China. T$ Diksmuide kuat Ge smakelijk noenmalen VLATILAC DE PLECHTIGHEDEN ZULLEN NIET PER RADIO UITGEZONDEN WORDEN EXTRA-TRAMS MET 50% PRIJSVERMINDERING KOLONIALE LOTERIJ. INTERNATIONAAL OVERZICHT HDAG 22 OOGST 1937. irnininmiiinüiiiiiiiiiiimiüiuiiiiiiiiimnittiiniiifHM^ «DE HALLE» Katholiek Weekblad van leper f§ Bureel: Boterstraat, 17, IEPER. g ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) BInnen'and 20.— fr. Kongo 40.— fr. s Frankrijk 40.fr. f| Alle andere landen 60.— fr. Medewerkers zi>n verantwoordelijk voor M kun artikels. WEEKBLAD: 40 CENTIEMEN. 5' JAAR. N 34. g;tllIiii:!IIII!Rl[I!liillIlltnTTIIT!MII!IMHI!lllll!!liininnil1']niltHlti!:' J 1 TARIEF VOOR BERICHTEN: 1 Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperings. Tel. Poperinge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.70 g Kleine berichten per regel 1.fr. g. g 1 fr. toe!, v. ber. m. adr. t. bur. g Kleine berichte, (minimum) 4.fr.g g Roirwber. en Bedank, (min.) 5.fr. s II Te herbalen aankondigingen: g prijr. op aanvraag, g Annoncen 7ijn vooraf te betalen en j| g moeten tegen den Woensdag avond j g ingezonden worden. Kleine be- g 1 richten tegen den Donderdag noen. S B S %üllliHIIIUiii;:i^it:iimiIIUtHii!H{ltltlHIL:llil!I!iiilllfflll!inilHllllfHtH.''!.'!I!^ IJzerfront 1916. LUITENANT JUUL DE WINDE Buittn alls verwachtingen, wordt dit jaar het Sskretariaat letterlijk bestormd niet aanvragen om inlichtingen, kaarten, herkenningsteekens, enz. Het wordt de meest indrukwekkende bedevaart! De IJzertoren, geheiligd door het stoffelijk overschot van onze IJzersymbolen, is als de machtige zeilsteen, die heel Vlaande ren aantrekt en naar zich doet stroomen! 22 Augustus wordt een éénige dag! Maar er is meer dit jaar! Naast den eisch voor algeheele amnestie, die uit de borst van gansch een volk zal opklinken, naast de inhuldiging van de nieuwe grafkamers en crypte en van de eerste naamplaten, zal dit jaar de plech tige overbrenging plaats hebben van het stoffelijk overschot van JUUL DE WINDE, Luitenant en dichter uit het Brabant- sche Merchtem, die vroeger reeds was aangeduid om naar den IJzertoren te worden overgebracht, maar door moeder liefde weerhouden werd. Luitenant Juul De Winde sneuvelde te Westroozebeke bij het laatste offensief, op 28 September 1918, met een laatste aan wakkering aan het hoofd van zijn solda ten, met den kreet: «Vliegt de Blauw voet! Hij was 1" Luitenant bij het 3* Re giment Karabiniers en 't was alleen door zijn onverschrokken moed en heldhaftig gedrag dat hij een der jongste Vlaamsche officieren werd aan het IJzerfront. Niemand minder dan zijn vriend Frans Van der Linden, die sedert 1932 met de andere IJzersymbolen in de crypt van den IJzertoren begraven ligt, schreef het In memoriam voor Lt J. De Winde (die onder den deknaam van Juul Liseron zijn dichtwerken liet verschijnen) Frans Van der Linden zou enkele dagen later zelf vallen onder de onverbiddelijke doodenzeis... 'k Herinner me de beroerde dagen van 't Belgisch offensief en zie hem weer voor mij staan, juist zooals ik hem zag voor de laatste maal. In oorlogsuitrus- ting, de Vlaamsche pijp in den mond en 'n knoestigen stok in de handen, zoo zag ik hem staan in de loopgracht en we verkenden mekaar s'echts 'n oogenblik i. midden het geharrewar van den strijd of 'n donderend «Vliegt de Blauwvoet!» klonk me in de ooren. Storm op Zee klonk het antwoord even forsch, en uit- ii een liepen onze stappen naar het gevecht i> daarginds, voor hem helaas naar den dood!... Arme Juul Liseron! Uwe dood was even zoo dichterlijk als uwe ziel... ii Gij zelf wist best dat uw dichtwerk «slechts tasten en voelen bleef en zoeken naar den schoonen weg, die gij zoudt bewandeld hebben midden de kunstwe- reld van 't herwordende Vlaanderen, Uw uitgeven van Granaatschervenuw ii rusteloos werken en verzamelen uwer "talrijke pennevruchten«bij 't Keers- lichtZeezangen Meinachte. a. ii bewees toch immers uw ontegenzeglijke scheppingskracht en uw rustelooze drang «naar nieuw en beter... Ik herlees en bedenk zijne Maaiers ii en schrijf er een strophe van over. Zoo zinnebeeldig toch schijnt me, op dit ii oogenblik vooral, die blomme geplukt in 'i den weeldrigen hof van Vlaamsche oor- logslitteratuur: Hakt nu rn kapt nu, gij zwoegende zwaaien; Spant uwe spieren bij 't noeste bedrijf. Onkruid en tarwe neerhalende maaiers laarl het den slag van wiv wapen in 't lijf. /raar is de taak, maar het zweet maakt u taaier Goud worde de oogst na het laatste gerijff... Hij zelf zal den oogst niet meer zien binnenvoeren en 't schijnt wel of er ta ii tintje van een voorgevoelen spreekt wan- neer hij ze^t Mijn geest is angstig.., Onbc-wustr wenken Gaan naar de toekomst, die den Winter brengt.., Spijts alles bleef hij fier gaan op ons ras cn onze taal en schaamde zich nooit, bij meerderen of minderen, zich te be- dienen van onze taal en de verdediging onzer Vlaamsche princiepen op zich te nemen. F. V. d. L. En luister nu naar de tragiek, voor zóó velen, dier donkere dagen die kort op den wapemtilstand volgden. Wij lezen in het Vaderland Merchtem, zijn geboortedorp in Bra bant, was er op voorbereid den held eene schitterende hulde te brengen. Zij die den joligen knaap als kind gekend hadden, hem als soldaat moedig ten strijde zagen trekken, die hem achtereenvolgens soldaat, korporaal, onderofficier, de eerste, dan de tweede ster als 1* luitenant op het slag veld zagen veroveren, hij, die schreef aan zijne ouders: Of Groet ze de helden der heilige aarde Heldhaftig gesneuveld, die 't noodlot niet spaarde dij hebben de kroon v,m 's I.ands glorie gesmeed Dg Vrijheid bepeerlend met bloed en met zwectl •«Dat Merchtem's kind, zoo terecht be waterd door groot en klein, zou in het geboortedorp in feest en vrijheidsvreugd I ontvangen worden. Het noodlot heeft er anders over be schikt. Toen de droeve mare kwam dat Juul gesneuveld was, wilde geen mensch aan de werkelijkheid gelooven. Immers zijn gelukster was den dapperen soldaat, zoo trouw gebleven! Helaas! Het was maar al te waar. Ingelicht over de plaats waar Juul De Winde gevallen was, begaven zij ne twee broeders zich naar Westroozebeke en na dagen zoeken, ontdekten zij er het noodlottig kruisje. •I Zij zeiven hielpen den broeder ontgra ven, zij zouden 'hem naar het geboorte dorp brengen... O Het lijk werd op eene kar geladen en na drie dagen en drie nachten onvermoeid reizen, hun pand bewakend als een zoen offer, steeds bemoeid om alle hindernissen te hoeden en te voorkomen, brachten zij het stoffelijk overschot naar het geboorte dorp. Merchtem heeft zijn zoon, met indruk- wekkenden eerbied, plechtig en grootsch naar het gemeentekerkhof, ter eeuwige rust gevoerd. En thans komt hij naar den IJzertoren, waar zijn plaats sedert 1932 was voorbe stemd, de rij der edele IJzersymbolen vol- ledigen. In het aanschijn van heel zijn Vlaamsche volk, zal hij nog een laatste maal den weg afleggen door het tragische IJzerlandschap om da&r in Vlaanderens sanctuarium te gaan rusten en tot voor beeld te worden gesteld aan zijn volk. Daarom zal, vooral dit jaar, heel het le vende Vlaanderen rond zijn IJzertoren staan! B. Y. Op dit oogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe verlichting van de IJzsrtoren-Krypte. Nu de grafkelders verdiept en de graven verlegd werden, voelt elke bezoeker de grootere piëteitsvolle stemming aan. Een technische moeilijkheid werd wel een verlichting aan te brengen die aan cie- ze atmosfeer niet zou schaden. De Kunst en Studiecommissie hield zich langen tijd met dit geval bezig en onderzocht terdege verschillende voorstellen. Als ideale oplossing werd het ontwerp van de Coöperatief der Patroon-Elektrie- kers MEiGA aangenomen: verlichting van de naamplaten met Neonlicht, bestraling van de grafkamers door Fluoslicht, twee toepassingen die in dit geval geheel nieuw zijn. Het effekt dat hiermee bereikt werd is onbeschrijfelijk en indrukwekkend. Elk bedevaarder zal bij zijn bezoek aan de Krypte getroffen worden door den aan grijpenden mystieken waas, die om het graf van onze dierbare dooden is geweven. Ook hier heeft de moderne verlichtings techniek wonderen verricht. co» EEN DRINGENDE OPROEP VAN DE V. O. S. Het aandeel van het Verbond V. O. S. in de jongste Bedevaart was ontegen sprekelijk telkens één van de hoogtepun ten van die plechtigheid: zoo, het indruk wekkend vredesdefilee in 1935, zoo de over handiging en de begroeting van de Ver- bondsvlag in 1936. Ook in 1937 wordt vanwege ons Verbond een heerlijke prestatie verwacht. Geen vredesdefilee dit Jaar, doch wel een vlag- genoptocht. Geen andere dan vlaggen van het Verbond V. O. S. worden toegelaten. De V. O. S. aan de eer; die eer zullen we weer eens verdienen! Het moet grootsch zijn, indrukwekkend. Dat zal! Daarvoor zullen al ons zoo trouwe afdeelingen zor gen. Al wat ons Verbond telt aan ZINNE BEELDIGE en VLAAMSCHE VLAGGEN moet deelnemen aan den vlaggenoptocht rondom den IJzertoren. In de amnestie- beiooging werden meer dan 350 afdeelings- vlaggen gedragen. Te Diksmuide moeten er nog meer zijn om achter en met ons Verbondsvlag uit te groeien tot een apo theose van nooit geziene kleurenweelde. Kameraden, Vlaanderen ziet naar u op! Het rekent op u! Gij zult er zijn. Het Bestuur van de V. O. S. BELANGRIJK! ZATERDAG MORGEN 21 AUGUSTUS zal te 10 uur voormiddag te KAASKERKE in de parochiale kerk aldaar, een Plechtige Lijkdienst plaats hebben voor Luitenant JUUL DE WINDE, wiens stoffelijk over schot in de kerk zal geplaatst zijn. Dui zenden vrienden en bedevaarders zullen er aan houden daar tegenwoordig te zijn. Ook het Bedevaartcomité zal den dienst rtet bouten kruisje op bet graf van .uit. Juul De Winde, ter plaatse begraven waar hij sneuvelde, rond Westroozebeke, in September 1918. bijwonen. Gevraagd werd dat de express- trein nr 3271, uit Gent vertrekkend te 8.41 u. tuit Brussel te 8.04) bij uitzonde ring, vóór 10 uur, die dag te Kaaskerke zou stoppen. co» ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1937: 10 uur voormiddag: Te KAASKERKE in de parochiekerk, plechtige lijkdienst voor de zielerust van LUITENANT JUUL DE WINDE, wiens stoffelijk overschot in de kerk zal geplaatst zijn. 7 uur 's avonds: Aan den voet van den IJzertoren: uitzending van Vlaamsche lie deren en internationale muziek. 9 uur 's avondsAankomst (aan den voet van den IJzertoren) van den Esta- fettenloop van den Vlaamschen Blauw voet bond; daarna voortzetting van de uitzending. Volledige verlichting van den IJzertoren De toren zal tot 11 uur 's avonds be- stijgbaar zijn. ZONDAG 22 AUGUSTUS 1937: 18° Bedevaart, in het teeken van Am nestie, de inhuldiging van den nieuwe Grafkamers en het overbrengen van bet stoffelijk overschot van Luitenant Juul De Winde. VOORMIDDAG: 11.15 uur stipt: Nele luidt, plechtige H. Mis in open lucht medegezongen door de massa in de Ijzer- vlakte, (Missa brevis) ter nagedachtenis aan onze gesneuvelden en voor den We reldvrede. BEGIN DER IJZERPLECHTIGHE- DEN. Bazuingeschal. 1. Gezamenlijke uitvoering van <Het Lied der Vlamingen(P. Benoit). 2. Toespraak namens het Verbond V.O.S., door Joris De Keyser. 3. Voordracht door Staf Bruggen van Aan vervolgd Vlaanderenam nestiegedicht van F. Vercnocke. Onthul ling van het paneel AmnestieAm- nestie-eisch door de massa. 4. Voor den vrede onder de volke ren internationale bloemenhulde. Geza menlijke uitvoering van Mijn Vlaandren heb ik hartelijk lief(Antheunis). 5. Toespraak door een Noord-Neder lander. 6. Gezamenlijke uitv. van «Vlaanderen roept(A. Meulemans). Voordracht door Staf Bruggen Aan de Dooden van den Ijzervan F. Vercnocke. 7. Inhuldiging van de nieuwe graf kamers. 8. Toespraak door Prof. Dr Fr. Daels, namens het Comité. 9. Vlaggenhulde van de V.O.S. eji en B.V.O.S. Tijdens den Vlaggenoptocht gezamenlijke uitvoering door de massa van 1. Van Rijswijckmarsch (P. Benoit) 2. Groeninge (J. Van Hoof)3. O Kruis;, den Vlaming... 10. Het overbrengen van bet stoffe lijk overschot van Luitenant Juul De Winde. Heldendoodenmarsch voor fan fare van A. Meulemans. Eed van Trouw aan Vlaanderen. 11. «De Vlaamsche Leeuw». N. B. - Alle liederen worden uitgevoerd onder leiding van toondichter Arth. Meu lemans. NAMIDDAG: Van af 3 uur: Muziek- uitzending in de IJzervlakte. Op de Markt: (tusschen 3 en 5 uur) Zang- en Muziekuitvoering. 'S AVONDS8 uurDoorloopende Mu- ziekuitzending in de IJzervlakte. Volledige belichting IJzertoren (bestijgbaar tot 10 uur 's avonds). Het Komiteit der Bedevaart naar de Graven van den I Jaer De Plechtige H. Mis begint te 11.15 uur stipt. Het altaar zal staan aan den achterkant van het IJzermonument (tus schen het De Bontage-Van der Linden- bseld en het Jos English-beeld), zoodat men het over heel de weide zal kunnen zien. Bazuingeschal zal de Mis aankondi gen. Men is verzocht bij aankomst te Diks muide naar de weide op te stappen, ten einde eene goede plaats te hebben. Zooals verleden jaar zullen de vaandels niet bij hun groepen blijven. Alle vaandel dragers worden verzocht zich met hun vaandel te begeven naar den hoogen grond, gelegen achter de weide op de twee plaatsen (versta linker- en rechterhoek) door eene V aangeduid, en zich daar op te srtellen vóór de H. Mis. Zij blijven daar staan tot aan het einde der plechtigheid en komen na de laatste spreekbeurt rond om de IJzertoren post vatten. De speaker zal het oogenblik van inbewegtag stellen aankondigen, dan gebeurt de OPTOCHT door de weide, naar het Monument tos, in twee vlaggenstoeten, die elkaar kruisen. De H. Mis zal dit jaar wederom door de massa meegezongen worden. Daartoe werd de Missa brevis (korte mis) uit gekozen die o. a. reeds door vele duizenden over heel het land als gekend mag worden beschouwd. Tekstboekjes zijn verkrijgbaar op de IJzervlakte. (Prijs 1,25 fr.). Het Herkenningsteeken zal te Diks muide door de Vlaamsche Meisjeswor den aangeboden. De prijs is, zooals men weet, 3 fr. Men vergete niet dat de in richtingskosten buitengewoon hoog zijn en dat, wie niet in 't bezit zal zijn van het Herkenningsteeken, dan toegang tot den Heldenhuldegrond zal geweigerd worden. Het is echter zeer aanbevolen hat Her kenningsteeken op voorhand te bestellen op hat Bedevaart Sekretariaat, Diksmuide. De Militaire Begraafplaatsen van heel West-Vlaanderen zuüen op Zaterdag 21 en Zondag 22 Augustus epen zijn tot 8 uur 's avonds. Het Sekretariaat der Bedevaart te Diksmuide zal op Zaterdag 21 en Zondag 22 Augustus, zooals alle jaren, gevestigd zijn te Kaaskerke, rechts van de brug, in een speciale tent, nabij de greote Atlas tent, alwaar alle inlichtingen kunnen be komen worden. Men neme verder in acht: geen span doeken worden toegelaten. Men gehoor zame stipt aan dbevelen van den orde dienst i Zonder herkenningsteeken zal nie mand toegelaten worden. Er is dit jaar wederom gezorgd voor zeer sterke LUID SPREKERS, zoodat men op afstand de sprekers zal kunnen verstaan. Tijdens de aanspraken wordt eene ingetogen stilte verelscht. Geen uitroepen noch hand geklap. ZIE VERVOLG HIERNEVENS. Het gaat van langs om harder en slech ter tusschen Chlneczen en Japanners. Al hoewel de strijd blijft voortwoekeren op heftige wijze ln de gewesten van Tsien- Tsin en Peiping (Peking) is ieders aan dacht toch het meest gevestigd op de ge weldige en dramatische gebeurtenissen welke zich atspelen te en rond Shanghai, waar de Japanners meester van willen worden en waar de Chineezen alles ln hst werk stellen om de Japanners er te ver drijven. Van weerszijden wsrden de stadsgedeel ten, in het bezit der vijandslijke partij, erg gebombardeerd, zoowel van te lande als uit de lucht. De Japansche oorlogs bodems, geankerd bij Shanghai, schoten eveneens op de Chineezen. Bij deze bom bardementen werden een hoog getal bur gers en soldaten gedood of gewond, bran den gesticht, huizen alsmede de Noord statie verwoest. Het Japansche vlaggeschip Izumo dat in de haven van Shanghai geankerd lag, werd gebombardeerd door Chineesche vliegtuigen. De Chineezen stelden al het mogelijke te werk om het schip te kelde ren en een snelle torpedoboot voer er zelfs voor en loste een torpedo die echter het doel niet bereikte. Toch ging de Izumo dan een andere ankerplaats innemen. De internationale concessies werden ook niet gespaard en bommen ontploften er reeds, die talrijke slachtoffers maakten. Wel werd hiertegen geprotesteerd door de Europeesche overheden maar het feit was dan gebeurd. Van weerszijden wordt het neerhalen van talrijke vliegtuigen, gemeld. In de vreemde concessiegebieden van Shanghai vielen reeds meer dan 1.200 doo den, voor het grootendeel Chineezen maar ook verscheidene Europeanen. Van Amerikaansche, Fransche, Engel- sche en Nederlandsche zijde werden maat regelen getroffen om hun landgenooten, meestal de vrouwen en kinderen, van de bedreigde stad weg te brengen. Talrijke schepen vaarden reeds af uit Shanghai, beladen met duizenden blanke vluchtelin gen. De ontruiming der Belgische onder danen van Shanghai werd door de Fran sche overheden verzekerd. De Chineezen hebben de Wang-Po, de havengeul van Shanghai, versperd, door het laten zinken van jonken en andere booten. Zes Japansche schepen konden al dus de geul niet uitvaren en werden over- Het boek over de XVII" Bedevaart is eindelijk verschenen! Het verslagboek over de 17" Ijzerbedevaart, 23 Augustus 1936, is eindelijk verschenen. Het bevat zooals telkens, gansch het verloop der plechtigheid, de toespraken, mededeelin- gen, enz. alsook eene bijdrage over de 11 Novemberviering 1936, de werken aan de nieuwe crypt en grafkamers, de werking van het comité, enz. Een honderdtal blad zijden op glanzend papier, met een 30-tal foto's. Prijs 5 fr. Het ral op 22 Augustus door onze bijzondere verkoopers worden aangeboden. Men kan het ook, van nu af, bestellen op het sekretariaat te Diksmuide. LIEDEREN TE ZINGEN IN DE IJZERVLAKTE A. Wederom zal de massa door ge zamenlijk gezang de H. Mis begeleiden. Tekstboekjes met de «Missa brevis» kun nen op het Sekretariaat aangevraagd wor den (prijs 0,25 fr.). B. Binst de plechtigheid zal men zingen 1. - Het Lied der Vlamingen, van Pe ter Benoit. 2. - Vlaanderen roept, van Arth. Meule mans. 3.-0 Kruise, den Vlaming... 4. - Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief, Antheunis. Tijdens de vlaggen-optocht der V.O.S. gezamenlijke uitvoering door de massa van: Van Rijswijcksmarsch en Groeninge. Als slotDe Vlaamsche Leeuw «o» ZEER BELANGRIJKE POLITIEVERORDENING VOOR DIKSMUIDE (EN KAASKERKE) Art. 1. Alle vervoer met autos en voertuigen wordt geschorst op Zondag 22 Augustus, vanaf 9 tot 15 uur in de West straat, IJzerlaan en Brug over den IJaer (de moto's en fietsers zijn verboden van 10 tot 14 uur). Art. 2. Vanaf Zaterdag middag 21 tot Zondag 22 Augustus 1937 is het staan van kramen verboden in dezelfde straten als vermeld onder art. 1 alsook op de Groote Markt, op andere plaatsen zullen slechts mogen kramen geplaatst worden mits schriftelijke toelating van dsn Burgsmees- ter. Het leuren en bsdelen is gedurende het voormeld tijdperk verboden over heel Diksmuide. Art. 3. Van Zaterdag middag 21 tot Zondag avond 22 Augustus is het plaatsen over de straten van alle spandoeken ver boden ever heel Diksmuide. Art. 4. Het is op zslfde dagen verbo den op den openbaren weg, gebouwen of afsluitingen, bij middel van verf, kalk, witsel, cf dergelijke produkten, opschriften te maken. Art. 5. In den nacht van 21 op 22 Augustus is het over heel Diksmuide, als ook in de drankhuizen verboden, na 1 uur, te zingen of ander gerucht te maken. Art. 6. Het kampseren is uitsluitend toegelaten in ds door het Bedevaartcomité voorbehouden weiden, onder toezicht van de vereeniging door hst. comité hiertoe aangesteld. Art. 7. Alleen de bedevaartwachters, gelast met den ordedienst mogen als on- dsrscheidingsteeken een armband en pet met rood lint dragen waarop het woord ordedienststaat. bij L. LACONTE van Poperinge. Eet zaal met ingang Weststraat, 72 en met tweede ingang in de IJzerlaan, op 30 m. links van de Weststraat. Daar is vanaf Zaterdag middag te ver krijgen goed eten en frUsche dranken. meesterd door de Chineezen die ze dan ook lieten zinken in den stroom om de versperring nog degelijker te maken. Na dien gingen nog twee Japansche booten de diepte in. Intusschen heerscht in de stad een ondragelijke hitte en groote echaarschte aan voedingsmiddelen. Rijst- winkels werden geplunderd door het ge peupel. Twee Japansche paketbooten met vluch telingen werden beschoten. Enkele vluch telingen schoten er het leven bij in. Engeland heeft troepenversterkingen ge zonden naar de internationale concessie ten einde deze nederzetting desnoods te kunnen verdedigen tegen allen aanval. Ook Amerika zal troepen zenden. Japan heeft ook versterkingen aan wal gebracht wijl talrijke Japansche oorlogs bodems in de onmiddellijke omgeving van Shanghai voor anker liggen. Op het front van PeipingTsien-Tsin zouden de Japanners een gevoelige neder laag hebben geleden in den Nankau-pas. 5.000 Japanners zouden er gesneuveld zijn alsmede 150O Chineezen. De Chineezen bieden goeden weerstand aan de Japan ners. Thans zijn reeds 80.000 Japansche soldaten in China. In China werd ook, naar verluidt, de nationale mobilisatie afgekondigd wijl de Regeering van Nanking naar een beter en veiliger oord zou trekken. Het blijkt wel dat de Japanners het zoo gemakkelijk niet meer zullen hebben als vroeger toen zij naar willekeur ieder be oogde strook grond inpalmden. Toch is de oorlog nog niet verklaard en zal het wellicht nimmer wezen. China heeft hierbij alle belang daar alsdan de neutrality-actder V. S. van Amerika in voege zou werden gebracht en China geen wapens en oorlogsmateriaal nog zou kunnen trekken uit de V. S. In Amerika en Engeland is men ten zeerste bezorgd om den geschapen toe stand en worden pogingen aangewend cm het konflikt zooveel mogelijk te beperken. De Regeering der V. S. liet ten andere ook wetep aan Japan en China, dat deze lan den verantwoordelijk zouden worden ge steld voor lederen aanslag welke zou ge pleegd worden op Amerikaansche onder danen of hun goederen. In Japan werd gansch de ekonomie ge richt om te voorzien in de oorlogsnood wendigheden. SPIJSKAART VAN 10 FRANK Tomate Soep. Kalfsgebraad met groenten en aardappels. Nagerecht. SPIJSKAART VAN 14 FRANK Tomate Soep. Voorgerecht. Kalfsgebraad met groenten en aardappels^ Nagerecht. De keuken van L. Laconte, Katholieke Kring» is gekend; te Diksmuide zal bet even wel zijn. lt n Ter gelegenheid van de Bedevaart naar den IJzer zal deze nieuwe Vlaamsche Filminrichting Vlaamsche Filmactuali teiten ii, die zich ten doel gesteld heeft Vlaamsche actualiteiten op het dcek te brengen in plaats van de steeds weerko- mende Fransche onbenulligheden, Zater dag en Zondag te Diksmuide haar eerste opname lanceeren, namelijk de schitte rende Vlaamsche Zangfeesten te Brussel. De opname is, naar het schijnt, zeer goed geslaagd, zoodat men zal kunnen genieten van deze heerlijke Vlaamsche kunstpres tatie, die in beeld en klank op het doek zal worden gebracht. De vertooningen van de film zullen doorloopend gegeven worden vanaf Za terdag namiddag tot Zaterdag avond, als mede den Zondag na de plechtigheden aan Heldenhulde. Alle kunstminnende en muzieklievende Vlamingen zullen de Vlaamsche Zang feesten willen gaan bewónderen, en met een ook dit Vlaamsche kuituurwerk steu nen. De film draait in de Cinema Onze Kring I., Wilgendijk, die daartoe speciaal door Vlafilac werd gehuurd. «o» Telken jare was de uitzending per radio door N. I. R. verknoeid: storingen, gedeel ten weggelaten, enz. In die voorwaar den heeft het Bestuur der Bedevaart aan N. I. R. gevraagd de uitzending te doen maar voegde er'oij dat zij de redevoerin gen niet meer zouden te lezen krijgen voor de plechtigheid. N. I. R. heeft dat niet aanveerd en dit jaar zal Se plechtig heid dus niet per radio uitgezonden wor den. Wij blijven steeds de tweede-klas burgers in Beglië. OP ZONDAG 22 AUGUSTUS 1937 TIELT—ROESELARE en ROESELARE—DIKSMUIDE Heen Terug Wingene, Plaats V. 8.40 A. 19.10 Ardooie, Plaats 9.05 18.35 Roeselare, St. 9.00 9.20 18.25 Sleihage 9.14 17.16 18.10 Staden 9.23 17.07 18.00 Diksmuide, A. 10.00 10.02 V. 16.30 17.30 VEURNE—POPERINGE cn DIKSMUIDE—POPERINGE Heen Terug Watou V. 7.40 A. 19.30 Watou, St Jan 7.50 19 25 Pepermge, Kaasmarkt V. 19.12 Poperinge, Markt A. 8.15 Poperinge, Markt V 8.20 19.15 Poperinge, Statie A. 1920 Kromibeke 8.45 18.55 Westvleteren 8.54 18.45 Oostvxeteren A. 8.59 18.40 Oostvleteren V. 9.00 Rentage 9.15 - Noordschote 9.20 Merkem 9.35 18.20 Woumen 18.06 Diksmuide, Statie A. 10.00 V. 17.50 De reizigers van Merkem, Noorschote en Rentage nemen te Diksmuide de ge wone trein Nr 17 te 18.26 uur. IEPER—KEMMEL en IEPER—DIKSMUIDE Hesn Terug Westnleuwkerke, Dorp V.8.00 A. 18.45 Kemmel, Dorp 8.20 1823 Kemmel, Vierstraat 8.26 18.29 Voormezele 8.32 18.24 Iepsr, Statie A. 8.42 V. 18.12 leper, Statie V. 8.50 A. 17 58 Brielen 9.00 17 48 Elverdtage 9.08 17.38 Zuitschote, Luzern 9.16 17.30 Steenstraat) 17.28 Bikschote, Smiske 9.20 1725 Merkem 17.10 Woumen 17.00 Diksmuide, Statie V. 9.50 V. 16.40 ZATERDAG 28 AUGUSTUS TE DINANT TREKKING DER 8« SNEDE 1937 van de Plan B. KOOPT UW GROEN BILJET. DE BASILIEK VAN KOEKELBERG Jtn. Men is bezig met belangrijke werken aan de nationale basiliek van Koekelberg. Ziehier de ssnrar-v/erken van een nienuwen vleugel. IIBBBBBS&3BBBBB2B0B3B8BBBBBBBBB 1.000 KM. NAAR HET ZUIDEN. Na de eerste gevechten die geleid hebben tot de inname van Peking en van Tien-Tsin door de Japanners, is het tooneel van den strijd in het Verre Oosten ineens verlegd geworden op 1.000 km. meer naar het Zuiden. Er wordt thans gevochten in de stra ten van de stad Shanghai, de groot ste stad van China, waarvan de be volking op meer dan anderhalf mil- lioen inwoners geschat wordt. Shan ghai behoort nochtans niet meer bij Noord-China. Waarom hebben de Ja panners nu zoo plots daar de vijan delijkheden verlegd? Behoort de ver overing van deze wereldstad tot een strategisch plan? Is de bedoeling van dit maneuver wellicht het zeer dicht bevolkte gebied van de Yang-Tse- Kiang te overrompelen om eens de oorlog werkelijk verklaard, een be slissende slag te winnen en aldus op zeer korte tijd een einde te stellen aan de vijandelijkheden? Het is alle maal mogelijk, maar het is moeilijk om dat bij voorbaat te bevestigen om dat natuurlijk niemand kan weten wat Japan juist in het schild voert. Een legerplan moet immers geheim blijven. Sommigen zien in het maneu ver van Shanghai een zekere gelijke nis met de Abessynische oorlog. Zoo als de Italianen in het begin van de Afrikaansche oorlog alles in het werk gesteld hebben om een spoedige ver overing van Adoea te verwezenlijken en aldus een klinkend antwoord te geven voor de nederlaag van 1896. zoo zouden de Japriiners door een verovering van Shanghai, de neder laag van 1932 tegen de Chineezen willen uitwisschen. Dat kan wel een psychologische waarde hebben, door dat het mogelijke vrees of bijgeloof bij de soldaten kan vernietigen, maar daarom zullen de Japanners toch niet het front duizend km. verlegd hebben. TEGEN ALLE VREEMDE INVLOED. En andere veronderstelling die veel meer waarde heeft is deze dat Japan niet alleen de Russische maar ook ALLE vreemde invloed in China wil weren. In Shanghai hebben de groo te mogendheden, Engeland, Italië, Frankrijk, Duitschland en Amerika belangrijke vergunningen, met eigen loskaaien, stapelhuizen, banken, wa renhuizen, enz., waar ze hunne han del met China en met het Verre Oos ten, in het algemeen, concentreeren. Shanghai is de poort waarlangs de groote landen hunne economische expansie in het Oosten kunnen mo gelijk maken. Dank zij de groote ka pitalen die zij er beleggen kan China zich ontwikkelen zooals zij dat willen, namelijk derwijze dat zij er hun pro dukten kunnen afzetten bij voorkeur aan die van andere landen. En China vertegenwoordigt een afzetgebied, dat tengevolge van de armoede wel rela tief klein is, maar dat, de reus achtige bevolking in aanmerking ge nomen, een onberekenbare toe komstige waarde bezit. Langs dezelf de weg en door bemiddeling van die landen worden de produkten van de Chineesche mijnbouw en landbouw over de geheele wereld verspreid. Met de economische beïnvloeding gaat echter ook gepaard de kultureele en politieke beïnvloedingDe Chineezen leeren denken volgens de normen van de West-Europeeërs. Zij droomen van zelfstandigheid, van democratie, van sociale rechtvaardigheid. Japan aan ziet zulks wellicht als tegenstrijdig met de Oostersche zeden. Het teil China aziatisch houden in den zin van zijn strijdleuze: Azië aan de AziatenAls het daarbij de Fran- schen, Engelschen, Duitschers, Italia nen en Amerikanen op een onrecht- t£&KS£VBBaa21BBBaBBZBBE.!33B;l9 streeksche wijze kan verjagen ver overt het heslemaal voor zich het groote afzetgebied China, en de uit sluitende belangen in de Chineesche grondstoffennijverheid, ten bate van zijn eigen industrie. Shanghai is de sleutel van China. Dsz? sleutel moet in Japansche handen komen. ONRUST DER MOGENDHEDEN. Is het niet daarom dat ds belang hebbende mogendheden zich zoo on gerust maken over de gebeurtenissen te Shanghai. Is het toeval dat de groote kaai langs de Fransche con cessie virnield werd, door de Japan sche kanonnen? Is het toeval dat er juist in Ce vergunningsgebieden zoo veel gebombardeerd wordt en er zoo veel slachtoffers vallen. Het schijnt echter dat het Chineesche vliegtui gen zijn die de concessie beschoten hebben uit de lucht, en die vooral op de Carrefour du monde vreeselijk hebben huis gehouden. Dat schijnt inderdaad zeer zonderling. Immers de openbare opinie van Europa en Ame rika had zich reeds uitgesproken voor de Chineezen, die wij toch a'.s slacht offers van het Japansche imperialis me beschouwden. Zouden de Chinee zen bewust die stadsgedeelten bescho ten hebben of is dit een gevolg van de ongeschooldheid van de Chinee sche luchtvaarders? Mogelijk, want we durven toch de fantasie niet zoo ver drijven te veronderstellen dat die zoogezegde Chineesche vliegtuigen eigenlijk gekamoe fleerde Japansche vliegtuigen zouden zijn. In ieder ge val zuilen de vreemde mogendheden moeijijk hunne concessies kunnen verdedigen ook al loorden regelmatig versterkingen aangebracht. De prin ciepen vastgelegd in 19 eeuwsche ver dragen waardoor de neutraliteit ge symboliseerd door een vlag) be schermd en geëerbiedigd werd, schij nen van geen tel meer te zijn. De Japanners eischen de doortocht door de Fransche vergunning te Shanghai zooals de Duitschers doortocht door Belgie eischten in 1914 en geschiedt zulks niet welwillend, dan maar met geweld. WORDT HET OORLOG? Met dat alles hebben we echter nog geen oorlog in China, in alle geval Japan beschouwt de tegenwoordige vijandelijkheden nog niet als oorlog, vermits het nog altijd spreekt van de mogelijkeoorlog. En nog steeds wordt het dilemma gesteld: een re geling of oorlog. Voor het eerste geval blijkt er maar weinig kans te be staan. De Chineezen schijnen van geen opgedrongen voogdij te willen weten. Dan de oorlog? Wellicht als de Japanners maar niet op verrassend snelle wijze zulke vorderingen maken dat ze hun doel bereiken voordat er ooit oorlog verklaard werd. Want de indruk die we opdoen als we de be richten in de dagbladen lezen is toch dat de Japanners met de Chineezen spelen. Wel zijn de Chineezen talrij ker dan de Japanners, maar tech nisch zijn ze veel minder goed uitge rust. Dat blijkt trouwens uit het aan tal der gesneuvelden, die langs beide zijden vallen. Te Peking zijn er on geveer 20.000 Chineezen gevallen te gen amper een driehonderdtal Japan ners. In een slag bij Shanghai vielen er 9 Japanners tegen een 300-tal Chi neezen. Na de oorlog in Abessynie en in Spanje geraken onze gevoelens stil aan afgestompt. Wat zeggen ons nog duizend dooden in Spanje of in Chi na. Is dat niet gevaarlijkDaarom alleen reeds wenschen we dat er heel spoedig een einde zou komen aan de vijandelijkheden in Azie. (Verboden nadruk.) ROSKAM. ONZE PRINSJES ZIJN HAAR ZWEDEN De Prinsjes, vergezeld van Burggraaf du Pare, zijn Vrijdag namiddag naar Zwa de n vertrokken, waar zij bun verlof zullen doorbrengen. Zij zijn te Antwerpen ingescheept aan boord van de Belglca Hierboven ziet men Prinses Josephine. Charlotte cn beide Prinsjes Boudewijn en Albert bij hun aankomst te Gothemburg.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1