ie U.S.A. en de Vrede EU ONS LAND Heerlijke Gouwdag van het Mannenverbond te Roeselare Koth. Vlaamsche Volkspartij KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Assisenhof van West-Vlaanderen Naar een Regeeringscrisss WE ZENDEN ONS BLAD INTERNATIONAAL OVERZICHT |n jSgj" Rol van den derden zittijd Ds vergaderingen van Donderdag SNEL WASSEND PAPIERVERBRUIK Uurtaisel Trains en Trams ZONDAG ?5 SEPTEMBER IS37. «DE HALLE» 0 Katholiek Weekblad ▼an leper Bureel: 11 Boterstraat, 17, IEPER. n 1-1 I ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per po«t) Binnenland 20.— fr. Belgisch Kongo 40.— fr. S |f Frankrijk 40.fr. g Alle andere landen 60.— fr. Ij Uedruetkers rijn verantwoordelijk voor hun artikels. gjBBiiiitmnmHiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiinmiimiiiiiiiiiiiiiiffimn^ .10 BLADZIJDEN. - 40 CENTIEM. 5* JAAR. N' JS. g TARIEF VOOR BERICHTEN: g Kleine berichten per regel 1.— fr. j B - fr. toe!, v. ber. ra. adr. t. bur. g Kleine berichte (minimum) 4.—fr. I g Rouwber. en Bedank, (min.) S.fr. D rukker-Uitgever SANSEN-VANNESTE, Poperinge Tel. Poperinge Nr 9 Postcheckrekening Nr 155.70 g Te herhalen aankondigingeni prijs op aanvraag. B Annoncen rijn vooraf te betalen en! j§ moeten tegen den WoensdaR avond g ingezonden worden. Kleine be- g richten tegen den Donderdag noen.! li'iiiiniii)iu<inHittuiiiiiimaimiK:!iiiuiii!ii^iiitiiiiuuL>!ii; Zondag 11. was er bedrijvigheid én in het Klein Seminarie én in de nieuwe Centrale voor Katholieke Actie. 's Voormiddags vergaderden er tien af- deelingen: specialisaties volgens object en subject waarin het plan en den arbeid voar het komend, kampjaar bestudeerd werd. Het ware moeilijk een gedacht te geven over de veelzijdige bedrijvigheid van het Mannenverbond, zonder elke sectie afzon derlijk eenige aandacht te wijden. Zeer uiteenlocpend in hun programma, hadden al de secties echter dit gemeens: ze ston den in het teeken van Godsbetrouwen. Kcrketrouw in apostolische geestdrift. Hier volgen «ie verslagen: PERS Bureel: E. H. Maertens, dioe. Hulpproost; Heer Alb. Denys, dioc. Leider; Heer Adv. G. Goemaere en Heer Dr A. Hoorens, respectievelijk Voorzitter en Ondervoor zitter van den St Paulusbcnd; Heer P. Bras, verslaggever. Dsze sectie ging tevens door als na tionaal Congres voor de propaganda der dagbladpers. Het nationaal Verbond van Et Paulus, tot dit doel gesticht, was dan oek uitstekend vertegenwoordigd, niet en- kei aan het bureel, maar ook in de zaal tcmerken wij E.E. H.H. Calmeyn, De Groote en Mariaule, respectievelijk dioce sane bestuurders voor Gent, Mechelen en Doornik; de vertegenwoordigers van de bijzonderste katholieke Vlaamsche dag- b'aden, de provinciale weekbladen: De Poperingenaar«De Toekomst», «De Kalle De Torhoutsche Bode De Meenenaar», «De Gazet van Tielt»; E. P. Bogaerts de Rombauts van de Of fensief-brigades van Geloofsverdediging. Bij den aanvang der zitting kwam Z. E. H. Kan. Dubo's de vergadering met zijn tegenwoordigheid vereeren. Het woord werd opvolgenlijk gevoerd door E. H. Maertens, die handelde over de functie van het dagblad in de ver overing van de wereld voor Christus; door Heer Denys, die het plan voor Pers actie toelichtte, en door Dr Ant. Hoo rens, die in het slotwoord de meest prak tische punten der verslagen en der zeer levendige bespreking wist te onderlijnen. RADIO Bureel: E. H. Gillon, dioc. Proest; Heer K. Vandepitte, dioc. Leider, die voorzat; Hier Hardeman, verslaggever. Na de geestelijke Communie, sprak de H:er Voorzitter het welkom woord toe, en verleende onmiddellijk het woord aan den E. H. Proost. Spreker behandelde het onderwerp; «De geest der Katholieke Aktie in onzen radioetrijdDe wereld hernieuwen in Christus, beteekent in feite twee dingen: hetgeen nu aan Christus toebehoort op de wereld voor Hem bewaren, en intiemer can Hem vasthechten; en anderzijds, het geen Hem niet, of niet meer, toebehoort, voor Hem veroveren. Inzake radio moet eerst en vooral de luisteraar zelf in Christus worden her nieuwd; daarom de wilskracht om uit te schakelenaankwseken bij den Ka tholieken luisteraar. Doch ook is het een plicht van Katho lieke Aktie drukking uit te oefenen op de uitzendingen, opdat eenerzijds aan de ka tholieke uitzendingen de zelfstandigheid worde gegeven die hun rechtmatig toe komt; en anderzijds opdat de andere uit zendingen de katholieke geloofsleer en moraal n'et kwetsen. Daarboven is het een plicht de noodige bewaking en des noods den noodigen druk uit te oefenen C71T de radiowetgeving en de interpreta tie ervan, immers ze hebben verstrekkende gevolgen voor het geloofsleven in ons land. Aansluitend b'j den vorigen spreker, behandelde de Heer K. Vandepitte Het Rfdiogedeelte van het werkplan 1937-'38 Spreker gaf het werkplan al - k eene reeks nuttige wenken, wat betreft de ma nier waarop de leden op de hoogte kun nen geraken der plaatselijke toestanden oo radiogebied, over de keus van uitzen dingen, over de wijze op dewelke de luis teraars invloed ku,.nen uitoefenen op de programmatie; allemaal punten waarover dan verder werd gesproken tijdens de bespreking, die wel interessant was, maar jammer te kort, omdat den tijd was ver streken. FILM Bureel: E. H. G. Mayens, dioc. Proast; Heer Braet, dioc. Leider; benevens twee verslaggevers. De E. H. Mayens handelde eerst over de K. \.-geest in de filmspecialisatie en legt er, na de uiteenzetting der geldende pr.nciepen, den nadruk op dat onze wer king steeds moet K. A. blijven. Bij alles vat we doen moeten we steeds in 't oog houden dat onze aktie geen onderdeel is van de aktie van het Mannenverbond en dat in al onze initiatieven de K. A.-doel- einden moeten doorstralen. Vooral zijn oproep tot trouw niettegenstaande alles sloeg in. Daarna werd «ioor den dioc. leider de bespreking ingeleid van het algemeen plan. Verscheidene zeer interessante pun ten werden tijdens deze bespreking te berde gebracht in verband met de pro gramma's der katholieke zalen, de film leiding, de katholieke filmproductie, als mede over filmbordsn. De bespreking kreeg een zeer boeiend karakter door de aanwe zigheid van Z. E. H. Lefever, directeur van de Katholieke Filmcentrale, en van E. P. Lunders van Docip. Prachtig kwam daar ook tot uiting die echte K. A.-deugd van solidariteit, in dien zin dat de leden met ervaring zich volledig ten dienste stelden van diegenen die nieuw waren in do beweging en naar steun en raad zoeken. SCHOOL Bureel; E. H. Vandevelde, dioc. Proost; Heer Adv. Versteele, dioc. Leider. In een korte inleiding besprak de dioc. Proost de echte geest van de katholieke schoolaktie. Hij «mderlijnde de noodzake lijkheid van vervolmaking in het hantee- fen van de natuurlijke aktiemiddelen en van de bovennatuurlijke, geestelijke: ge- b:d en offer. De dioc. Leider overliep dan het aktie- Plan van het komend werkjaar in zijn verschillende onderdeelen. Hierover ont stond een zeer practische bespreking, daaraan talrijke leden uit verschillende dekenijen deelnamen. Enkele zeer goede suggesties van nieuwe aktiemiddelen, ttoodige documentatie, punten van scho ling werden daardoor kenbaar gemaakt. ZEDENADEL Bureel: E. H. A. Vervenne, dioc. Proost; Heer Dekanale Leider. In korte bewoordingen schetste de •boost den algemeenen toestand op ge bied der Zedenadelwerkingin spijt van vele gelukkige initiatieven over de gan- (*tie kust «lie hun vruchten niet misten, vooral de kleederdracht uitdagend beschamend als nooit voorheen. Ander- f.kis is het zeer verheugend dat de wer- pdg een geweldige reactie deed ontstaan b"' de vijandige pers. De Heer Dekanale Leider ontwikkelde "tot na punt de onmiddellijke realisatie mogelijkheden op gebied van vuilschiften, der uitstallingen, der onzedige kleeder dracht en ergerniswekkend gedrag; toe gelicht door practische richtlijnen en op gehelderd door wat reeds op het werk terrein ondervonden werd. Op zijn inlei ding volgde een zeer nuttige bespreking en practische voorstellen. C. V. O. Bureel: E. H. A. Dejonghe, dioc. Proost', Heer De Taye, dioc. Leider, had zich laten verontschuldigen. De inleitiing werd gedaan door den dioc. Proostging over het programma van het jaar 1937-'38. Het staat in 't licht van de volksverheffing. Door een verchriste- lijking van den arbeiders-tand wil C. V. O. in 't M. V. K. A. medewerken aan de chris telijke verheffing van het geheele volk. Vervolgens werd klaar aangeduid hoe dit programma zal bestudeerd, uitgewerkt worden. Daarop volgde eene zeer leven dige bespeking. A. C. V. W. Bureel: Z. E. H. Van Overbeke, «Iioc. Proost: Heer Leon Bekaert, dioc. Leider. Na het gebed legde de Z. E. H. Proost de nadruk op het apostolaat-verantwoor delijkheid der werkgevers. Hij wees er op dat A. C. V. W. niet als dusdanig in het Mannenverbond wordt ingeschakeld, doch dat door de Kerk, door Z. Exc. de Bis schop zijne vertegenwoordigers bij de christelijke sociale organisaties worden aangewezen, cm daar de zorg te dragen voor de uitvoering der kerkelijke direc tieven op het eigen werkterrein. Door Heer Bekaert werd de oproep ge daan tot meer offervaardige medewerking in geest van christelijk apostolaat. Daar om apostolaat voor onze organisatie, voor onze colleges, bij onze onderhoorigen. In de bespreking werd de nadruk ge legd op de groote beteekenis van het A. C. V. W. door in de vakgroepeeringen van Werkgevers de christelijke opvattin gen over ekanomie en maatschappijleer te doen ingang vinden. Er werd uitleg gevraagd en verstrekt over het eigen karakter der geestelijke week-ends voor Werkgevers te Drongen. De e.k. worden gehouden op 16-17 Okto ber en op 23-24 Oktober. RAFAELISTEN Bureel: E. P. De Grauwe, S. J., dioc. Poost; Heer J. Verhelle, «iioc. Leider. Met veel aandacht werden de wooden van Ferw. Pater De Grauwe aanhoord. In algemeens trekken zette de diocesane Proost uiteen wat de K. A. vermocht op dit terrein. Werk is er overvloedig, daar om moet de geest van K.A., d.i. liefde tot Christus, eenieders stuwkracht zijn, dan gaan we een blijde toekomst tege moet. Nadien werd het woord verleend aan den dioc. Leider, J. Verhelle. Welke middels de Rafaëlisten zouden gebruiken om hun bijzonder midden: trein en statie tot Christus op te voeren, werden levendig en breedvoerig hespro- ken. Zeer interessante vingerwijzingen aangetoond, alsmede het werkplan 1937- '38 uiteengezet. Bij het einde was eenieder bezield met geestdrift en beslist het nieu we programma uit te werken. LANDBOUWERS Bureel: E. H. R. Defrancq, dioc. Proost; Heer Alf. Denolf, verslaggever. De diocesane Proost behandelde eerst algemeene beschouwingen over het M. V. Wat is en wat wil het M, V.? Wie kan lid worden van het M. V.? Wat vraagt het M. V. van U? De K. A.-geest in eigen milieu werd klaar uiteengezet; over de wervingsmo gelijkheid van het M. V. in het Landbouw- milieu werden er practische besprekingen gehouden. De noodzakelijkheid van een ingrijpende K. A. naar voren gebracht. Veel belangstelling was er voor deze eerste contaotname met het M. V. MISSIES Bureel: E. H. Lowie, «iioc. Proost; Adv. A. Louf, dioc. Leider; Heer K. Baelde, Hulpschrijver. De Eerw. Proost handelde over de Ka tholieke Aktie en Missleaktie. Ze is de belangrijkste tak van de Katholieke Ak te, naar de woorden van Z. H. de Paus; daaruit volgt den dringenden plicht van alle katholieken. Een bloeiende Missleaktie zal bijdragen tot de verdieping van het christelijk le ven in eigen land. Onder de bespreking drukte Z. E. P. De Clippele zijn wensch uit. Nadien gaf de Voorzitter een beknopte schets van de werking der Missieaktie in het Mannenverbond. In het e.k. jaarprogramma werden ver schillende punten voor algemeene Missie aktie opgenomen. ALGEMEENE VERGADERING Ree«is vóór het gestelde uur waren óe 1.000 deelnemers aan den Gouwdag de feestzaal binnengestroomd, en Z. H. Exc. moest zich werkelijk door de gepakte massa een weg banen naar het verhoog. Daar werd hij omringd door zijn hoofd- lei«ling en diocesane leiders: Z. E. H. Kan. Dubois, E. H. Vervenne, Heeren L. De- schodt, algemeen leider, Denys (Pers), Vandepitte (Radio), Braet (Film), Adv. Versteele (School), De Taye (C.V.O.), Beckaert (A. C. V. W.), Verhelle (Rafaëlis ten), Adv. Beuf (Missies) en Dr A. Hoo rens. Na het zingen van O Kruise den Vla ming ii kwam Heer Deschodt aan het woord, om te handelen over de algemeene objectieven van het jaarplan 1937- 38. Te- zelfdertijde wist hij zijn toehoorders te begeesteren om innige overtuigde chris tenen te worden en steeds schooner ker ke kinderen. Na deze begeesterende woorden, werd Z. E, Kan. Dubois op luide toejuichingen onthaald. In zijn kernachtige en bezielde toespraak gaf hij ons een diepe blik «>p het Verlossingsplan van God en ontvlam de in onze harten een nieuwe ontstuimige liefde voor Onze Moe«ier de H. Kerk Laten wij, besluit de Eerw. Spreker, stormachtig toegejuicht, nauw aaneenge sloten blijven, onze geestelijke Leiders onvoorwaardelijk rugsteunen, rondom ons goed zaaien, en dan zullen wij de Vrede van Christus in het Rijk van Christus verwezenlijken. Ten slotte staat Mgr Lamiroy onder geestdriftig handgeklap recht, zichtbaar voldaan over dezen heerlijken dag. Blijft aldus de Kerkvoogd, de Kerk van Chris tus getrouw, sticht goed rondom U en op uwe geestelijke Leiders mcogt gij rekenen. Voorwaar, een heerlijke «lag! in Belgie, Tan nu tot einde jaar, aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- cheekrckening 155.70 van V. Sansen-Van- neste, Drukker. Poperinge. de som van 5,60 FRANK. Voor het Buitenland zen de men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 11,20 fr. Uit Amerika: 16,80 fr. REGEERING SLEIDERS AAN HET WOORD. In den volksmond heet het, dat als koningen en keizers en presidenten het maar willen er nooit geen oorlo gen zouden zijn. Er was inderdaad een tijd, dat de vorsten, in absolute zin beslisten over het wel en het wee der volkeren en sommigen onder hen voerden hen van de eene oorlog in de andere. De invoering van de de mocratie, heeft hierin veel verande ring gebracht. Niet meer zoozeer de vorsten, maar wel de regeeringen, die de verantwoordelijkheid van de vor sten dekken hebben het lot der vol keren in handen. En die regeeringen staan onder de controle van parle menten. En de vertegenwoordigers die in de parlementen zetelen worden door het volk aangesteld. Aldus is het volk soeverein. Dat beteekent dat in laatste instantie het volk zelf beslist over oorlog of vrede. Zoo zou het in derdaad moeten zijn en de eerste pro moters van de democratie hebben het zeker zoo wel bedoeld. Maar we weten maar al te goed dat de werkelijkheid heel anders is, dat het volk opge zweept door -politieke leiders gedwee volgt, dat die politieke leiders dik wijls onder de invloed van geld- en andere machten staan en dat wan neer een oorlog uitbreekt het volk zelf er meestal niets kan aan doen. Nu zooals vroeger zijn de volkslei ders, de regeeringsleiders de groote verantwoordelijken en het is ook daarom dat zooveel belang gehecht wordt aan hun uitspraken. Tijdens de laatste paar weken zijn we in de ge legenheid geweest om enkele van de meest gezaghebbends politieke leiders aan het woord te hooren betreffende het oorlogsgevaar dat uit verschillen de hoeken dreigt. Allen zijn het roe rend eens dat er vrede moet heer- schen en allen beweren dat ze uit alle krachten de vrede zullen bevorderen en de oorlog onmogelijk maken. Al leen over den aard en de oorzaken van het gevaar hebben ze uiteenloo pend meeningen. Hitler en Mussolini laten het voortdurend hooren dat hunne landen niets dan de vrede wil len, en dat het internationaal com munisme alleen de oorlog wil omdat het slechts bij een oorlog kan gebaat worden. Het communisme, bij monde van de Sovjetleiders, en de linksche democratieën, beschuldigen de fascis tische landen een oorlog te willen uit lokken om de democratie te vernie tigen. De president van de Vereenig- de Staten beschuldigt evengoed het fascisme als het communisme. Als nu allen Delbos, Chauterhps, Hitler, Mus solini, Roosevelt en Hull, de Ameri- kaansche Staatssecretaris, de vrede willen bewaren en er al hunne krach ten voor waarborgen dan is er wel een kans, dat ze niettegenstaande verschil van politieke opvattingen, in dat opzicht eensgezind kunnen han delen. ROOSEVELT EN HULL. Kort opeen hebben de Prr-'dent en de Staatssecretaris van de V.S.A. het zelfde thema aangepakt als onder werp van redevoeringen. Ter gelegen heid van het 150 jarig bestaan van de Amerikaansche grondwet, heeft Roosevelt nog eens gewezen op de groote beteekenis van de democratie, meer speciaal de Angel-Saksische op vatting van de democratie. Met een zekere heftigheid heeft hij zich ge richt tot de fascistische landen, die hij wel niet zoo noemt maar wel, re geeringen door een man vertegenwoor digd Dit verzacht hij achteraf wel eenigszins door er ook Rusland als autoritaire Staat bij te voegen. Hij verwijt die Staten dat ze de demo cratie bedreigen, maar zegt hij, Ame rika zal er trouw aan blijven en oor- log en revolutie op afstand houden. Merkwaardiger nog is de rede die Huil uitgesproken heeft een paar da gen later en die getuigenis aflegt dat de gebeurtenissen in Europa en in het Verre Oosten, de machtige Ameri kaansche Staat groote onrust baart. Inderdaad, zóó lang hebben de Ame rikanen een afzonderlijke politiek ge voerd, zich onthouden aan het werk van de Volkenbond, niettegenstaande de schepper ervan de Amerikaansche President Wilson was, zich in de laat ste tijden ook economisch afgezon derd, dat men de Staten van een ver foeilijk egoïsme beschuldigd heeft. Zij hebben gedacht dat ze konden leven op zich zelf zonder zich te bekomme ren om het overige van de wereld. Zij schijnen vergeten te hebben dat alle landen solidair verbonden zijn. Doch hoe rijk en hoe machtig Amerika ook moge zijn het is evenzeer, wellicht nog meer dan de andere landen, aan gewezen op de rest van de wereld. De wereldcrisis is voor een groot deel een Amerikaansche crisis. Neemt Amerika weer deel aan de wereldeconomie zoo als vroeger, dan is er groote kans dat de wereld en ook A.merika weer eco nomisch gezond worden. Wil het zich weer interesseeren aan de politiek van Europa en van de wereld in het alge meen dan wordt de wereld wellicht weer politiek gezond. LAZARUSLANDEN. Nu blijkt duidelijk uit de rede van Huil dat de Amerikanen daar wel iets van gesnapt hebben. Zoo zegt de Ame rikaansche Staatssecretaris, dat de Staten zich niet willen mengen met de bïnnenlandsche aangelegenheden van de andere landen, maar ze zullen zich voortaan ook niet meer afzijdig houden. Is de vrees voor Japan en Rusland, misschien het begin van de wijsheid bij de Yankees en speculee- ren ze wellicht op mogelijke steun, al was het maar een moreele, vanwege Europa? De wereld is klein, zegt Huil, en alle landen hebben recht op leven. Doch er zijn rijke landen en er zijn Lazarusvolkeren, die zich moeten te vreden stellen met de kruimels, die overblijven van de rijke. De eenen moeten niet alles willen hebben en niets overlaten voor de anderen. De rijke landen, die voldaan zijn, zullen niet gemakkelijk in oorlog treden, maar de armen geven minder om hun leven omdat ze ook maar dat leven te verliezen hebben. De V.S.A. zullen aan dien toestand trachten te ver helpen in de mate van het mogelijke. Dezz beeldspraak buitengewoon luidelijkDe rijke landen, dat zijn vooral Amerika, Engeland en Frank rijk. De arme, Duitschland, Italië en Japan. Die tusschenkomst van Ame rika kan nu niet anders geïnterpre teerd worden, dan dat het zijn in vloed in de weegschaal zal werpen, opdat in zekere mate tegemoet zou gekomen worden aan de arme landen. Duitschland zou moeten zijn koloniën terug krijgen. Engeland en Frankrijk zouden ze moeten terug geven, willen ze oorlogsgevaar langs die zijde uit schakelen. Italië heeft zich zelf reeds zijn bestaansmogelijkheden verzekerd door de verovering van Abessynie. Nu moet Abessynie erkend worden! Had men vroeger Italië iets toegegeven er zou een oorlog minder in de geschie denis geboekt zijn geweest. Had men in 1919 aan Japan ds beloofde ver goedingen gegeven voor zijn tusschen komst in de oorlog, dan zou nu wel licht geen sprake zijn van een Ja- pansch-Chineesche oorlog. De wederdeelneming van Amerika aan de wereldpolitiek is daarom een verheugend verschijnsel. (Verboden nadruk.) ROSKAM. iBgisssaHMSBsaeBBsaaasEBBBassssj GROOTSCHE H. HARTEFEESTEN TE KOEKELBERG Zondag 1.1. werden groot.che H. Hartefeesten gehouden op St Anna-parochie te Koekelberg. Een nieuwe Bondsvlag werd gewijd door Z. Em. Kard. Van Roey en de parochie werd ook toegewijd aan het H. Hart. Hierboven een opname van het plechtig oogenhiijk waarop Z. Em. Kard. Van Roey den zegen geeft met het Allerheiligste, tijdens de plechtigheid op de Van Huffelplaats. IBBBBBBBSBBBBBBBaBBBBBlBBBaSBHBBBBBBBSBflBaBBBSBBBSBBBEBaa BELANGRIJKE BESPREKINGEN MET HET OOG OP HET AAN STAANDE PARTIJKONGRES. DE PROPAGANDA VOOR HET NAKEND WINTERSEIZOEN. DE ARRONDISSEMENTORGAN!- SATIE DE SOCIALISTISCHE MINISTERS BERAADSLAGEN OVER DEN POLITIEKEN TOESTAND. H. H. VAN ZEELAND IN ZIEKVERLOF. DE MAN OFWEL H. SPAAK EERSTE-MINISTER? Zaterdag namiddag heeft de K.V.V. een belangrijke vergadering gehouden. Het direktorium had de voorzitters en sekre- tarissen der Vlaamsche arrondissemenu- organisaties uitgenoodigd. Alle arrondis sementen waren vertegenwoordigd, zoodat de vergadering voltallig was. Zij werd voorgezeten door Senator Verbist, die aan het bureel werd bijgestaan door M.M. Se- gers. Prof. De Bruyne, De Vleeschauwer, Wille, Nobels en Van Coillie. HET PARTIJKONGRES Eerst gaf de voorzitter een overzicht van wat door de K.V.V. sinds haar stich ting verwezenlijkt werd. Hij wees op de noodzakelijkheid alle katholieke afgevaar digden in een groot partijkongres samen te roepen om de houding der Katholieke Partij tegenover verschillende gewichtige vraagstukken te bepalen. Volgende dagorde, met het oog op het Katholiek Partijkongres van Zaterdag 16 en Zondag 17 Oktober aanstaande werd goedgekeurd: Zaterdag 16, te 14 uur: AFZONDERLIJKE VERGADERING DER K.V.V.: 1. Algemeen verslag over de Partij-or ganisatie, door den Heer Verbist, voor zitter der K.V.V. 2. Bespreking en goedkeuring der stand- regelen van het B.K.B. Inleidend verslag door den Heer Segers, lid van het Di rectorium. 3. Het organisch verband tusschen de Partij en haar mandatarissen in het Par lement en de organisatie der Parlemen taire Rechterzijden. Verslag door den Heer Nobels, lid van het Direktorium. 4. De Bedrijfsorganisatie. Verslag door den Heer De Vleeschauwer, Kamerlid, lid van het Directorium. Zondag 17, te S uur: H. MIS voor de kongressisten in Sinte Goedeiekerk. Zondag 17, te 10 uur: AFZONDERLIJKE VERGADERING DER K.V.V.: I. De Staatshervormingde Staatsraad. Verslag door den Heer Vandeputte. Stu dieleider van Jeugdfront 2. De Openbare Gezondheid en de So ciale Hygiene. Verslag door Mej. Baers, Senator. Zondag 17, te 14 uur: GROOTE KONGRESVERGADERING DER PARTIJ: 1. Stemming der hesluiten voorgesteld op de studievergaderingen. 2. De Katholieke Partij en het Staats beleid, door de Heeren Hoyois, voorzitter der P.S.C., en Prof. De Bruyne, lid van het Direktorium der K.V.V. 3. De hoogere opvattingen der Katho lieken in het openbaar leven, rede door den Heer Verbist, voorzitter der K.V.V. 4. Fransche redevoering. Daarna werden door M. Segers, in naam van het Direktorium, de noodige richtlij nen verstrekt aan de leiders der arrondis- sementeele organisaties ter voorbereiding van het partijkongres. In alle arrondissementen zullen eerst daags vergaderingen belegd worden, waar op verschillende punten, welke aan de dagorde van het Partijkongres staan, zul len besproken worden. DE PROPAGANDA Vervolgens werd door de vergadering een grootscheepsch propagandaplan opge maakt met het oog op het komend winter seizoen. In alle centra van het land zullen massavergaderingen worden gehouden. Door het Direktorium zal de eenheid de zer propaganda verzekerd worden. DE ORGANISATIE DER BURGERS Professor De Bruyne, voorloopig voor zitter der K.V.B. (Katholieke Vlaamsche Burgers) bracht verslag uit over de or ganisatie der burgers in het Vlaamsche land. Zaterdag 25 September zullen de vertegenwoordigers uit de middens der burgerij en vrije beroepen samenkomen om de statuten van het pasgesticht K.V.B. te bespreken en goed te keuren. De vergadering vroeg dat artikel I van de statuten van het Katholiek Blok van België door alle katholieken zou worden aangenomen en toegepast, namelijk dat de K.V.V. ALLEEN de politieke organisatie is der katholieken in het Vlaamsche land en dat er maar één arrondissementeele organisatie per arrondissement zich aan sluiten kan hij de K.V.V. DE ARRONDISSEMENTS ORGANISATIE De afgevaardigden der arrondissemen ten gingen verder over tot een vruchtbare gedachtenwisseling over de Katholieke Vlaamsche arrondissementsorganisaties. Besloten werd dat de afgevaardigden der arrondissementen regelmatig besprekin gen zullen voeren met het Direktorium der K.V.V. Dit voorstel vond algemeene instemming. Sedert enkele weken reeds werden her haaldelijk geruchten verspreid omtrent de mogelijke ontslagneming van den H. Van Zeeland, of ook n«jg van andere ministers. Deze week werd o. m. nog gemeld door De Tijddat Minister De Schrijver in ieder geval binnen kort zijn portefeuille ter beschikking zou stellen. Nog werd beweerd dat de H. Van Zee land, wsgens zijn gezondheidstoestand, rust zou zijn opgelegd door de geneeshee- ren. Zekere bladen meldden hiertengevolge dat de H. Van Zeeland begin November aanstaande ontslag zou indienen. Ondertusschen had Dinsdag 11. een ka binetsraad plaats. Velen dachten, bij zonderlijk de Socialistische Ministers, dat de H. Van Zeeland te disr gelegenheid klaarheid brengen 7iu omtrent al de ge ruchten die werder verspreid over zijn mogelijk heengaan, maar dit gebeurde niet. Intusschen bleek ook de mogelijkheid dat België met wellukken zijn kandida tuur zou mogen stellen voor een niet- permanenten zetel in den schoot van den Volkenbondsraad. In zekere middens uitte men de vrees dat zulks aanleiding zcu wezen om onze politiek van onafhanke lijkheid te moetsn wijzigen. Dinsdag had Eerste-Minister Van Zee land een onderhoud met den Koning maar ook hiervan lekte niets uit en men kwam niet te weten of al dan niet de mogelijk heid van het ontslag van den H. Van Zee land tijdens dit onderhoud onder oogen werd genomen. H. SDaak, Belgisch Minister van Buiten- landsche Zaken, die België had vertegen woordigd bij den Volkenbond-raad, was ook teruggekeerd uit Geneve en had een onderhoud met den Koning en met den H. Van Zeeland. Woensdag morgen vergaderden nu de Socialistische Ministers om den toestand te bespreken. Zij wenschen dat de H. Van Zeeland duidelijk zijn inzichten ter ken nis zou brengen. De vergadering duurde tot 11 uur en weinig of niets lekte uit over de genomen beraadslagingen. Te 2 uur namiddag begaven de Socialis tische Ministers zich r.aar het kabinet van den Eersten-Minister en het was 4.10 uur toen zij het bureel verlieten. Naar verluidt hadden de besprekingen tot geen beslissing gel:id. De Socialistische Ministers zouden een H. Van Zeeiand op de hoogte hebben gebracht van hun be raadslagingen en hem verklaard dat zij wenschen het we:k der Regeering voort te zetten «jnder de leiding van den H. Van Zeeland, maar de Eerste-Minister zou moeten bekend maken of hij er in toe stemt aan te blijven ofwel of zijn gezond heidstoestand hem zulks nog toelaat. De Socialistische Ministers kwamen dan weer bijeen in het bureel van Minister De Man. Hun vergadering duurde tot 6 U. Naar wordt b'weerd zouden zij niet vol daan zijn geweest over de verklaringen van den H. Van Zeeland en werd het bu reau van de Socialistische Partij bijeen- geroepan voor Donderdag. H. De Man zou ook ontvangen worden den Donderdag door den Koning en de H. St>aak stelde zijn terugreis naar Geneve uit. In verband met deze politieke moeilijk heden wordt in vele middens de meening geopperd dat, ofwel de H. Van Zeeland voor enkele maandïn verlof zou nemen en dat de H. De Man dan als plaatsvervan gende E-'ste-Minlster zou optreden, of wel dat H. Van Zeeland toch ontslag zou nemen :n dat d? H. De Man, ofwel de H. Spaak, door den Koning zou ge roepen werden cm opdracht te krijgen een nieuwe Rege:ringsploeg samen te stellen. Afwachten blijft Intusschen de boo«J- schap. ALLE PARTIJEN VRAGEN DAT HEER VAN ZEELAND ZOU AANBLIJVEN ALS EERSTE-MINISTER. DE SOCIALISTEN EISCHEN HET RECHT EEN EERSTE-MI NISTER AAN TE STELLEN MOEST HEER VAN ZEELAND ZICH WEGTREKKEN. Volgende zaken zijn ingeschreven op de rol van den derden zittijd van het Assi senhof van West-Vlaanderen, die op 27 September e.k., onder het voorzitterschap van M. Verhulst, raadsheer bij het Hof van Beroep, zal worden geopend: 27, 28 en 29 September: Wattyn Michel, Wevelgem, beticht van vadermoord. Openbaar MinisterieM. Favcou. sub stituut; verdediger: Mr Van de Vaunet, uit Brugge. 30 Sept., 1 en 2 Oct.: Sevels René, Bree- dene, moord. Openbaar MinisterieM. de la KethulleverdedigersMrs Ken- pinck, uit Brugge, en Vermeulen, uit Ruddervoorde. 4 October en volgende dagenLyssens Clementine, uit Antwerpen, moord door vergiftiging. Openhaar Ministerie: M. Vossen, substituut; verdedigers: Mrs Or- ban en De Cleene, uit St Niklaas. (De ophefmakende zaak van Setendorp). 8 en 9 OctoberLemaen Remi. uit Mee- nen, erge feiten. Openbaar Ministerie M. Buyon, substituut; verdedigers: Mr Despot, uit Brugge. GE Z1JT OVER ONS BLAD TEVRE- DEN! NA LEZING. SCHUIF HET IN HANDEN VAN EEN GEBUUR OF VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. DOE HET ZONDER UITSTEL. DANK EROM. Sedert 1929 is het verbruik van «papier- hout» met 4 miilioen ton per jaar aange- igroeid. Een vierde van die vermeerdering valt op dagbladpapier. In 1929 was het verbruik van dagbladpapier 7.3 miilioen ton, in 1936 bedroeg het 8.2 miilioen nadat het in 1932 op 6.3 gevallen was. E)e prijs van gazetpapier is daardoor geweldig gestegen wat voor onmiddellijk gevolg zal hebben dat heel in 't kort de prijs der dagbladen zal moeten verhoogd worden. 't Is ten andere enkel in Betgie en Frankrijk dat de dagbladen nog aan zoo lage prijzen verkocht worden. Politieke bladen moeten gesteund wor den door hun groepen en de andere bla den werken met verlies. Dat is een toestand die niet kan blijven duren. die in voege komt met Zondag 3 Oktober, geven wij aanst. week. Donderdag werden te Brussel de poli- tiebe besprekingen druk voortgezet. De drie Liberale Ministers, de H.H. Hoste, Jaspar en Maistiau, zetten «ie besprekingen in. Na een vergadering onder hen gedrieën kwamen zij samen met de H.H. Dierck en Max, voorzitters van de Liberale groepen van Kamer en Senaat. Te 12.15 uur trokken de drie Liberale ministers naar den H. Van Zeeland, met dewelke zij in gesprek bleven tot rond 1 uur. Bij het verlaten van het kabinet van den Barsten-Minister verklaarden zij aan de journalisten uit naam der Liberale groepen van Kamer en Senaat, dat zij bij den H. Van Zeeland ten zeerste hadden aangedrongen opdat hij aan het hoofd van de Regeering zou blijven. 's Morgens te 10 uur hadden zich reeds ook de Katholieke Ministers H.H. Van Isacker, Rubbsns, De Schrijver en Pierlot aangeboden bij den H. Van Zeeland. Nadat H. Van Zeeland hen op de hoogte had gebracht van de besprek ken die hij gevoerd had met de Socia listische Ministers, hebben de vier Katho lieke Ministers bij den Eersten-Minister aangedrongen opdat hij zou aanblijven en dat de toestand zou opgeklaard wor den. Even voor den middag had een onder houd plaats tusschen de H.H. Marck, on dervoorzitter van de Kamer en voorzitter van de Christen-Demokratische groep, en den H. Van Zeeland. Later werd ge meld dat de Christen-Demokratische groepen van beide wetgevende Kamers werden bijeengeroepen voor Vrijdag. H. Orban, sekretaris van de Katholieke Vlaamsche Senaatgsroep, werd eveneens bij den H. Van Zeeland ontboden met het oog op de verdere uitwerking van het Vlaamsche programma der toekomstige Regeering. Donderdag morgen werden de H.H. De Man, S«x:., en Hymans, Lib., ontvangen door den Koning. Intusschen vergaderde Donderdag mor gen ook het Bureel der Socialistische Partij. Al dë Socialistische Ministers waren aan wezig. Pas na twee uur werd h:t besluit van het bureau medegedeeld. Dit wensch- ENGELSCHE VLIEGTUIGEN NAAR BELGIE Negen gevechtsvliegtuigen, vervaardigd in Engeland en bestemd voor het Belgisch leger, zijn Woensdag namiddag van het vliegplein van Lymphe opgestegen, op weg naar België. Zij werden geloodst door Bel gische vliegers. ONZE EKONOMISCHE BEDRIJVIGHEID Deze blijft voortdurend toenemen. De fiskale ontvangsten, rakend het budget van 1S37, bereikten 5.620 miljoen op einde Augustus; men had ze geraamd op 5.288 miljoen; de vooruitzichten werden dus overtroffen; de overeenstemmende ont vangsten in 1936 bedroegen 4.918 miljoen. DE GESPREKKEN TE LOPPEM HADDEN GEEN PLAATS In de voorlaatste week werd in de Bel gis*^ bladen nogal veel gewag gemaakt omtrent gesprekken welke zouden gevoerd worden tusschen personaliteiten van het Blok der Katholieken en L:den van de V. N. V., zulks ter gelegenheid van een retret. Gezien nu dit optreden der bladen werd besloten dat die retret geen plaats zou hebben en werden de aangekondigde ge sprekken van Loppem dan ook niet ge houden. PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Op Vrijdag 1 Oktober a. s., wordt om 10 uur 's morgens de gewone zittijd van dsn Provincieraad van West-Vlaanderen geopend. HET LOT VAN HET BELGISCH PAVIL JOEN OP DE TENTOONSTELLING TE PARIJS. NAAR BRUSSEL OVERGEBRACHT? Daar het Begisch Paviljoen op de Pa- te dat den H. Van Zeeland zijn taak ais Eerste-Minister zou voortzetten en de verwezenlijking van zijn programma zou voltooien, maar, zoo de gezondheidstoe stand van den H. Van Zeeland hem zou dwingen ontslag te nemen, eischen de Socialisten dat de taak van Regeerings- vormer zou toegekend worden aan een Socialist, dit gezien de Socialistische par tij de sterkste is in Kamer en Senaat. Het Directorium van het Blok der Katholieken vergaderde eveneens. Eenparig was hei Directorium van meening dat In de hui dige omstandigheden den H. Van Zeeland dient aan te blijven en hij zijn werk moet voortzetten. Het Bureel van den Liberalen Landsraad kwam ook bijeen en oordeelde dat eT geen reden bestaat opdat de H. Van Zeeland zou heengaan. De 3 regeeringspartijen hebben dus al le drie den wensch uitgedrukt dat de H. Van Zeeland als eerste-minister zou aan blijven. De gezondihekistoestand van den H. Van Zeeland zal te dezer kwestie nog den door slag moeten geven. BIJ Z. M. DEN KONING. Donderdag namiddag ontving de Ko ning nog achtereenvolgens de HH. De Man en Van Zeeland. HH. Spaak en Merlot begaven zich bij den Eereten-Minister. Mi nisters De Schrijver en Jaspar hadden ook een on<ierhoud met H. Van Zeeland. H. Spaak stelde zijn reis naar Geneve nogmaals uit, wijl de kabinetsraad bijeen geroepen weid voor Vrijdag, te 5 uur na middag. H. De Man, die opnieuw bij den Koning werd geroepen, had Donderdagavond een nieuw onderhoud met den H. Van Zeeland waarna den H. Van Zeeland ook opnieuw naar het Koninkljk Paleis trok. Vandaar ging hij dan huiswaarts, en bleef de toe stand als voorheen, t.t.z. onzeker. Velen vragen zich wellicht af of hier niet geschermd wordt met een diploma tische ziekte van den H. Van Zeeland. Gezien nu toch de drie regeeringspar tijen aangedrongen hebben opdat den H. Van Zeeland zou aanblijven, mag men zich eraan verwachten dat H. Van Zeeland Eerste-Minister zal aanblijven, ditmaal echter in een mogelijks gewijzigde Re geering. rijzer tentoonstelling een grooten bijval geniet en om voor de Belgische bevolking e:n blijvende dokumentaire op te richten betreffende de Belgische kunstnijverheid heeft de Regeering besloten dat dit Pavil joen naar Brussel zal overgebracht, zoodra de tentoonstelling geëindigd is. Het zal worden opgericht in de buurt van de Jaarbeurs te Brussel. Deze zal ook uitgebreid wordci en op de plaats waar tijdens de Brusselsche tentoonstelling het paviljoen van het Katholiek Leven stond zai een nieuw gebouw hiervoor opgericht worden. KABINETSRAAD 40-Urenweek voor de havenarbeiders van Antwerpen. Het verslag van Eerste- Minister Van Zeeland. Dinsdag 11. in den namiddag, vergader den de leden van het kabinet. De raad keurde, na lange beraadslagingen, het verslag van den H. Van Zeeland goed, over de uitvoering van het regeeringspro- gramma binst het afgeloopen jaar. Dit verslag zal gedrukt worden en begin Ok tober medegedeeld worden aan de Parle- menstleden en de Pers. De toepassing werd goedgekeurd van de 40-uren arbeidsweek v«>or c.e dagarbeiders der haven van Antwerpen. Hierbij zijn 6.0C0 arbeiders betrokken. HET VERBOND DER KATHO LIEKE VEREENIGINGEN EN KRINGEN TREEDT TOE TOT HET BLOK DER KATHOLIEKEN Het Bureel van het Verbond «ier Ka tholieke Vereenigingen en Kringen ver- vaderde op 22 September 11. en besloot to* te treden tot het Blok der Katholieken. Dit is een verheugend nieuws.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1