De Regeeringscrisis IngeEiiRd, vijand van Japan ONS LAND Nationaal- Socialisme Vlamingen gedenkt IS November De Koning fe Tielt, Roeseiare en Izegem Katholiek Oostenrijk in den greep van het KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER Een triomfantelijke tocht INTERNATIONAAL OVERZICHT AAN ONZE LEZERS! i 5Q CENTIEMEN KOLONIALE LOTERIJ -CNDAG 7 NOVEMKtK 1937.. x|<r«MiiwHnii;;iii.:iiiiiliffliltlili;iil»iHlMiiiHW>tH!!!:ilUilliiimii;'g| «DE HALLE» JCathoiiek Weekblad van leper Bureel: gj Boterstraat, 17, IEPER. g Us ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25.fr. 3 B - 45.— fr. S 45.— fr. a 65.fr. 2 WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN. Belgisch Kongo Frankrijk 1 Alle andere landen li 5' JAAR. N' 45. jC'HlllillllllKIIIIIMIIWBllllimilllBglltmwiBHWllltiw.nMWBinMmMfc TARIEF VOOR BERICHTEN; S Kleine berichten per regel 1.—fr. 1 fr. toek v. her. m. adr. t. bur. j Kleine berichte, (minimum) 4.fr. j Rcuwber. en Bedank, (min.) 5.fr. I Ucdttctkcrt lini Ttrnntwoordelijk voet Aan artikels. llttlllMlllltllll!tl!M!Ull!IIlllI1IUlltll!ni)lllllll!l!imi!>h^ Drukker-Uitgevcr: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9 Po.tchcckrekening Nr 155.70 Te herbalen aankondigingen: prijs op aanvraag. Annoncen zijn vooraf te betalen en M j moeten tegen den Woensdag avonds ingezonden worden. Kleine be- g i richten tegen den Donderdag noen aMMHMMMIIMIMIIIIIIII ■lllll liaHBaBÜH ■ai *»-'_i.?eï>aM.Mi BRIEF UIT OOSTENRIJK. Wanneer men een rondreis door Oos tenrijk maakt krijgt men onweerstaan baar den indruk dat de Natlonaal-Socia- listen die nog geen derde gedeelte der be reiking uitmaken, een buitengewone acti- vi;eit aan den dag leggen. Overal tot zelfs in den eeuwigen sneeuw op de Grosz- •Glockner vindt men Hakenkruisen aange bracht. De talrijke Duitsche auto's zijn allen voorzien van een Hakenkruis-stan daard en ostentatief wordt de Hitlergroet gebracht. Reeds herhaaldelijk hebben grcotsche bcioogingen plaats gehad, waarbij zich vaak zeer onaangename incidenten hebben afgespeeld. Zco rijst als vanzelf de vraag: Zal ook Katholiek Oostenrijk ih de greep van het Nationaal-Socialism? gevangen werden? Op het eerste gezicht zou men zeggen dat het cffensief der Nazi's in het Donau- gebied weinig kans van slagen most heb- b:n. Want Oostenrijk is een katholiek land: 94 procent de bevolking behoort tot de oude Moederkerk: slechts 3 procent is protestant en deze niet-katholieken wo nen voor het grootste gedeelte in Weenen, terwijl er nog enkele Lutersche nederzet tingen zijn in Karinth'ë en Boven-Oos- tsnrijk. "u hebbsn de Oostenrijksch? Katholie ken reeds duidelijk begrepen wat men in hei derde Rijk onder positief Christen don verstaat: van een waarachtig chris- t'r.dam zal niets dan den naam en enkel vage begrippen overblijven. Dus uit dien 'hoofde staan de waarachtige Katholieken in Oostenrijk heel sceptisch tegenover het r.ationaal-socialhme. Daarom wordt de propaganda door Nazi's cp heel bedek te en voorzichte wijze gevoerd. Een open lijke aanval op Kerk en Christendom, zooals thans in Dui schland geschiedt, zcu onverbiddelijk tot mislukking gedoemd zijip Daarom wordt een heel andere tak- tieit toegepast: alle aandacht werdt gecon centreerd cp twee teere punten: op de prcictantsche geestelijkheid en op de jrugd. De protestantsche dcminé's waren reeds lang gewend cm hun orders uit Dnitschiand te ontvangen. Dat be tee ken de vcor Oostenrijk geen gevaar onder de npubftsk van Weimar. Maar tosn Hitier E2ra de macht kwam werd de protestant ss he Kerk een grvaarlijk propagandistisch wapen in handen van het Duitsche Na- 't oaaal-Eocialistische bewind. Dit bracht onmiddellijk esn scheiding te weeg onder iz dominé's: een gedeelte verzette zich 'uk alle kracht, terwijl de andere greep !z;ch vciisdig aan het nationaal-sccialis- Itiscèi regime cne'erwierpen: dit aantal vormde veruit de ,rcote meerderheid. Men 6ing volgens een vastomlijnd plan mist z:er veel voorzichtigheid te werk en stuk voor stuk werden de Lutersche gemeen tel echte bolwerken vcar het nationaal- secialisme. Wanneer m:n cck de kwestie Jdzi' ITationaal-Socialistische wsreldbe- schouwingen en de kerkvervolging buiten Ibeschouwing laat, is hst ook zeer goed te jbsgnipen dat het Nationale Duitsch-voe- ler.d 'hart der Oostenrijkers tot het Na- tionaal-Sccialisme overhelt, waar een be vrediging geboden wordt voor tal van na tionale en politieke verlangens. tfu de vrijzinnige protestanten zich aan de zijde van het Natior.aal-Socialisme ge schaard hadden, volgde vanzelf een pro paganda onder de katholieken, de naam katholieken, wier katholiek geloof niet vast in hun leven verankerd was. In dezie kringen hadden de Protestanten succes: niet minder dan 33.000 Oostenrijkers lie ten het geloof hunner vaderen in den steek en gingen over tot de Prctestantsche Kerk. WIE DE JEUGD HEEFT... Bovendien schonk het Nationaal-Socia- lisme haar volle aandacht aan de jeugd, het jonge geslacht dat voor de poort van het leven staat. Het Nationaal-Soclalisti- sche begreep heel goed wat de bisschop van Berlijn eens zeide: «De mannen bo ven 35 jaar hebben voor de beweging nau welijks nog eenige beteekenis. De Nationaal-Socialsiten zijn er in ge slaagd cm een groot deel van de jeugd op te vangen: de jeugd is nu eenmaal re volutionair aangelegd. Wat nu de loyaliteit van de Oostenrijk- sche Dcminé's tegenover de Oostenrijk- sche Staat betreft, het vorig jaar heeft zich een merkwaardig feit voorgedaan, dat wel een heel schril licht hierop werpt. Toen de regeering erop had aangedron gen dat een verklaring zou worden afge geven over de verhouding tot de regeering, stelde de Prctestantsche Synode een ma nifest cp dat uitmuntte door vaagheid en langdradigheid en dat vooral de kern van de zaak ontweek. De regeering liet 2ich echter niet met een kluitje in het riet sturen: 't duurde wel lang, maar ten slotte v/srd toch een verklaring verkregen die min of meer gencegdc:ning schonk. LASTER MAAR RAAK. Oak in Oostenrijk volgt men de Duit- sche methode: «We zullen van de katho lieken geen martelaren maken maar mis dadigers! Men is begonnen met een geweldige lastercampagne tegen de pries ters, tegen de kloosters en de instellingen en inrichtingen die door kloosterlingen werden bestuurd. Men is er z'.lfs niet voor teruggeschrikt om de plattelandsbevolking op te hitsen om de landerijen met geweld in beslag te nemen. Verschillende Dom- né's hebben actief deelgenomen aan de beruchte Nazi-politiek. De regeerlng is altijd nog weifelend :n haar optreden. De katholieken begrijpen heel goed dat de regeering die met Duitsehland een vriendschapsverdrag sloot in Juli van het vorig jaar, al het mogelijke doet om een openlijke uitbarsting van het conflict te voorkomen met de Protestan ten, waarvoor het Derde Rijk onmiddel lijk partij zou trekken. Van den anderen i-int zou de regiering zeker succes beha- l-.n wanneer er een tegen-offensief werd ingezet, want ook de Oostenrijksche ka tholieken hebb:n van Duitsehland geleerd dat men zich niet in den hoek moet la ten dringen. De groote beslissende vraag voor Oostenrijk zal echter zijn of het Katholicisme zoo sterk in hart en geest van het volk geworteld zal blijken dat men de economische en psycologische voordeelcn van een samengaan met Duitsehland liever zal laten varen dan hun eigen wereldbeschouwing prijs te ge ven om in de armen van het modern hei dendom te werden gedreven. (Nadruk verboden). K. P. C. lat: HEER DE MAN STUIT OP VERZET BIJ DE LIBERALEN EN MOET HET OPGEVEN. H. VAN OVERBERGH WEIGERT OM GEZONDHEIDSREDEN. DE KONING GEEFT OPDRACHT AAN DEN HEER PIERLOT, KATH. SENATOR, DIE, NA VEEL POGINGEN, WEIGERING OPLOOPT BIJ DE SOCIALISTEN EN HET OOK OPGEEFT. HEER SPAAK ALS DERDE KABINETSVORMER. ï>r. liberalen maken het den h. de man onmogelijk een kabinet ,tan nationale unie te vormen Na de opdracht hem opgelegd door den Koning om een nieuwe Regeering te vor- 'fn:n, b;gon den H. De Man op Vrijdag 69 Oktober onmiddellijk zijn onderhan delingen met verschillende politieke per sonaliteiten. H. De Man wilde een Regee ring van Nationale Unie. Inlusschen vergaderden ook de verschil lende partijraden. Bij de Liberalen, die enk"! 23 Kamerleden tellen op 202, werd |W:i L jzondere komische aanmatiging aan <k a dag gelegd. De Liberalen weigerden alle tegemoetkoming aangaande het Viaamsche Vraagstuk: zij willen geen amnestie en geen corporatisme. Er waren stils Liberalen die weigerden te onder handelen met den Heer De Man. De Partijraad van het Blok der Katho lieken kwam eveneens bijeen en drukte lijn vertrouwen uit in het Directorium dat beiast werd met de onderhandelingen met fat oog op het vormen van een nieuwe fa geering. Zaterdag werden de besprekingen voort gezet door den H. De Man. Verschillende Katholieke personaliteiten werden dien dag eerst ontvangen in verband met de eischen der Katholieken inzake Midden stand, Landbouw, enz. De Katholieke on derhandelaars die dien morgen ontvangen Verden door den kabinetsvormer, waren allen personaliteiten die door het Blok der Katholieken aangeduid waren als zijnde het best aangewezen om de ver schillende belangen te verdedigen welke Vertegenwoordigd zijn in het Katholiek Blok. Op den vooravond had de H. De Man reeds vertegenwoordigers van het A. c. W. ontvangen. Zaterdag avond barste evenwel de bom. IV.jl de onderhandelingen tusschen H. De Man én de Katholieken op goeden voet schenen, kwamen de Liberale onderhan delaars mededeelen aan den kabinetsvor- taer dat de Liberalen weigerden deel te hemen aan een Regeering voorgezeten door den H. De Man, ontwerper van het Fian van den Arbeid. Er viel den H. De Man diensvolgsns hic.s anders over dan den Koning verslag l dl;brengen van de mislukte onderhande lingen en het op te geven, wat nog zelf- tien avond geschiedde, nadat de Koning teruggekeerd was van zijn reis in West- Vlaanderen. keer van overbergh wligert Zondagvoormiddag werd H. Van Over- fargh, Kath. Senator en Voorzitter van öe Rechterzijde van den Senaat, door den Koning ontboden. De Koning bood den Van Overbergh de opdracht aan een poging te doen cm een nieuwe Regeering samen te stellen. Wegens gezondheidsre denen bedankte de H. Van Overbergh voor deze eer. heer pierlot wordt kabinets vormer. hij ook loopt spaak, ditmaal op de tegenstand der socialisten Na H. Van Overbergh werd dan Zondag namiddag den H. Pierlot, Kath. Senator en aftredend Minister van Landbouw, ont boden bij den Koning. Bij dit onderhoud gelastte het Staatshoofd den H. Pierlot met de opdracht pogingen aan te wenden tot het samenstellen van een nieuw ka binet. H. Pierlot aanvaardde de opdracht en begon onmiddellijk zijn onderhandelingen, wijl ook de verschillende partijraden bij eenkwamen om den toestand te bespreken. Maandag, Dinsdag en Woensdag zette H. Pierlot zijne onderhandelingen voort en voerde besprekingen met talrijke per sonaliteiten van de drie partijen welke behoorden tot de laatste regeeringsmeer- derheid. De Liberalen zegden hun begin selmedewerking toe, mits verdere over eenkomst omtrent de verschillende pun ten van het programma. De HH. Verbist en Hoyois, respectieve lijk voorzitters van K. V. V. en P. C. S., afgevaardigd door het Blok der Katho lieken, waren de bijzonderste onderhan delaars van Katholieke zijde. Opvallend binst deze crisisdagen, is het eensgezind blokvormen van de Katholieken. Dinsdag reeds rezen moeilijkheden op cmtrent het bereiken van een gemeen zaam programma. Woensdag vergaderde de Partijraad van de Socialisten. Geen eensgezindheid kon worden bereikt onder de Socialisti sche raad&heeren over het verleenen van steun aan een Regeering Pierlot. Na de vergadering trok een afvaardiging van den Socialistischen Raad naar het kabi net van den H. Pierlot om hem mede te deelen dat een eensgezinde steun van hun Partij aan den H. Pierlot niet kon ver zekerd worden. Oneenigheld was dus ont staan bij de Socialisten. Ook de H. Pierlot was dus in zijn po gingen mislukt. Donderdag morgen heeft de Koning den H. Pierlot ontvangen. Deze heeft zijn opdracht den Koning te ruggegeven. de eischen der parlementaire rechterzijden De Rechterzijden van Kamer en Se naat vergaderden ook om hun eischen te stellen bij het vormen van de nieuwe Regeering. (Zie vervolg ov 2« bladj maar wel de Engelschen, die achter de Chineezen staan en wien zij de inmenging in hun zaken ontzeggen. Is het dan nog te vemoonderen als er geschillen ontstaan ooals de aan slag op de Engelsche konsul van Shanghai, als Japansche vliegtuigen hommen laten vallen op de Engelsche vergunning van Shanghai. Trouwens de Engelschen laten al die zaken zoo maar niet onverlet voorbijgaan. Naast heftige diplomatische protesten, zendt het versterkingen naar Shanghai. De afweerkanonnen beschieten de Japan vliegtuigen die boven de Engelsche concessie komen vliegen en in Enge land zelf wordt een organisatie op touw gezet om de Chineesche slacht offers van den oorlog te steunen.Waar- schijnlijk zien de Japanners in die steun, niets anders dan wapenleve ringen. NEGEN MOGENDHEDENCONFERENTIE De negenmogendhsdenconferentie, die een dezer dagen te Brussel door gaat, werd op initiatief van de U.S.A. bijeen geroepen, zooals we langs een omweg door een verklaring van Eden vernamen. Toch zal Engeland ook wel het zijne gedaan hebben om door zijn invloed de landen tot deelname aan te zetten. Japan wil niet deelnemen, omdat het eenvoudig niet kan dulden dat andere landen zich met haar za ken moeien. Doch ook Duitsehland wil niet naar Brussel komen, waar schijnlijk omdat het Ja~~n, met xelen het verbonden is door een anti-com munistisch pact niét wil grieven. Ita lië daarentegen zal wél deelnemen aan de conferentie; naar sommigen meenen om de belangen van Japan te verdedigen en zich tegenover het standpunt van Engeland te stellen, ZAL ENGELAND HET HOUDEN Als we nu bedenken, dat naast Ita lië ook Japan een besliste anti-Engel- sche stelling inneemt, dan zou Enge land het wellicht eens hard te verdu ren krijgen, moest een algemeen con flict uitbreken. Italië tracht onbe twistbaar de sympathie te winnen van de Musulmansche volkeren, die onder Engelsch gezag staan. Italië steunde de opstandige beweging van Egypte tegen Engeland. Naar aan leiding van de onlusten in Palestina bleek het de onderdrukkingscampa gne van Engeland aan de kaak te stellen. Als Japan wil kan het eveneens Engeland pesten in het Verre Oosten. Door de verovering-t an China bedreigt het at enkele strategische punten zooals Hong-Kong. Maar ook Britsch- Indie ligt niet zoo heel ver af en het is bekend dat er tusschen zekere na tionalistische Indische leiders en Ja pan sympathieën bestaan, op grond van de leus Azie aan de Aziaten Het is b. v. algemeen bekend, dat Gandi en Rabindranath Tagore tij dens het eerste decenium van deze eeuw herhaaldelijk in Japan gespro ken hebben. We begrijpen niet hoe Engeland zoolang zijn reusachtig koloniaal rijk icist in stand te houden, maar we we ten evenmin hoe het erin zal geluk ken zijn koloniale macht in de toe komst te handhaven. (Verboden nadruk.) ROSKAM. 1918 - WAPENS NEDER BELANGENSTRIJD Het is opvallend, hoe in de strijd, die thans in het Verre Oosten, gestre den wordt, weer dezelfde partijen zich afteekenen als in de Spaansche bur geroorlog. Japan, wordt gesteund door Italië en Duitsehland, terioijl de groo te vijand iceer Rusland is. Doch ook Engeland en Frankrijk, alhoewel dit laatste land in mindere mate, stellen zich aan als tegenpartij. Het is on mogelijk om hier weer alles uit te leggen als een strijd tegen het com munistische gevaar, al speelt de ideo logische tegenstellingdie de wereld overheerscht, ook thans in de Japan- China oorlog een belangrijke rol. Na tionale belangen én van Rusland én van Engeland én van de U.S.A. én van China én van Japan zijn hier door eengestr eng eld. Territoriale en economische belangen komen in bot sing. Japan verklaart zijn handelwijze, doordat het China wil verplichten zich 'te ontmaken van Russisch-bolsjevis- tische invloed en zijn anti-Japansche houding op te geven. Als China doet wat Japan eischt, eindigt de oorlog morgen. Die eischen van Japan zijn echter zoo scherp, dat China zich zou behandeld voelen als een door Japan bezet en overwonnen land, welk re sultaat, naar het oordeel van Tsjang Kai Sjek, even goed na een flinke nationale oorlog kan verkregen icor- den. De oorlog zal dan nog dit voor deel gehad hebben, dat het nationaal bewustzijn van de Chineezen zal wak ker geschud zijn en dat een einde zal komen aan de erbarmelijke verdeeld heid, bron van al de economische en sociale ellenden, die China sedert het uitbreken van de revolutie van 1911 kent. Doch China staat niet alleen, het voelt achter zich de steun van machtige wereldstaten, die er belang bij hebben dat China onafhankelijk blijft en die wellicht de balans van de oorlog, vooral wanneer die lang duurt, in zijn voordeel kunnen doen overhellen. En tot die machtige Sta ten behooren niet alleen Rusland en de U.S.A. maar hoofdzakelijk Enge land. EEN OUDE VIJANDSCHAP De Japansch-Engelsche tegenstel ling, is bijzonder hevig geioorden tij dens de laatste dagen. Japansche bla den aarzelen niet Engeland de groot ste vijand van het land te noemen. John Buil zou dus nog meer gevreesd worden dan de Russische beer. Deze vijandschap is niet van jongen da tum. Reeds herhaaldelijk konden we hiervan uitingen waarnemen, o. a. naar aanleiding van de contingentee- ring van de Japansche inwijking in zekere Engelsche koloniën, vooral A.usiralie. Naar aanleiding van de devaluatie van de Chineesche munt eenheid, verleden jaar, die gebeurde onder den invloed van de Engelsche bankioereld en die gevolgd werd door een Engelsche l""~t.ing. Tengevolge van de heftige te 'and die de Chi neezen. in Shane, betoond hebben, is de anti-Engelse .j stemming te To kio tot het uiterste gestegen. Niet de moed, of de strategie van de Chinee zen, zijn volgens de Japanners oor zaak van de groote verliezen aan manschappen, die ze geleden hebben, Dof-dreunend, schokt 't .kanon en spuwt het spettrend schroot Dat, kilometers-ver, vernieling spreidt of dood: En ruimt het wijd verschiet, waar reddings-hoop vergroot Te midden Vrees en Angst en kwellend-bittren nood... Gewroken juicht het Recht en jubelt Vrijheids-taal... Het wordt een bange tocht van Menschen-matriaal: Zwaar-ramm'lend, stort een Vloed van ijzer en van staal En stuwend, stormt een Stroom en voort de Zegepraal! Daar, ergens in een Stee, vergaderen de Bazen Die op den rijken buit van 't wrezde Noorden azen En leggen wetten vóór, die 't strijden doen verdagen Bezeegleni, staatsgetrouw, al de papier-verdragen. Dit is de donkre slag: 't bespreken van de Orde: 't Kan weder Vrede dan in 't valsch Europa worden. 1937 - EEN VOLK VRAAGT VREDE (voor 't Amnestiepaneel van 't IJzergraf). Gelijkheid, sprak de Vorst, in rechte en in fe..e Toen Hij zijn huldoiank voor 't winnend leger pleitte: Maar Edelmoed werd weer door vreemden haat versmacht 't Is al zoo lang geleên ien 't lijdend Vlaandren wacht!!!... Blijft eeuwig dan het Recht door [kwade Trouw verkracht? Verknecht men ongestoord een roemrijk bloedgesiacht? Of is een Volk gedoemd, ontaardend, uit te slijten Wijl fierheid nimmer bukt, die Heldenplicht wil kwijten?? Voor 't heilig IJzergraf daar 't Viaamsche leven rust, Wordt een verschopte Volk zijn weerdigheid bewust. Waar, bij den IJzertoren, eens plengde een Volk zijn Bloed Daar spijkert Vredemin, nu 't loon voor Heldenmoed: En beeldend 't wrakend schrift dat Liefde vlammen doet Vraagt - fier, zelfstandig - thans het Viaamsche Volk zijn Goed! KAREL CAENEN, POPERINGE. 1BD3 1! üovemberherdenksng in den 3Jzertoren Zooals telken jare zal dit jaar wederom de Wapenstilstand plechtig herdacht wor den in de Crypte van den IJzertoren, te Kaasterke (Diksmuide), op Donderdag 11 November a. s. De bedevaarders die reeds eenmaal deze roerende plechtigheid bijwoonden, zullen dez? wel nooit vergeten, gezien haar so ber en indrukwekkend karakter. Dit jaar is de plechtigheid aldus gere geld: T? 10 u.: in de kerk te Kaaskerke, plech tige herdenkingsmis, ter nagedachtenis van alle gesneuvelden. Waarna gezamen lijke optocht, het V. O. S.-muzick voor aan, naar c' -n IJzertoren. Te 11 n.: in de Crypts, absouten en ze gening de.- graven, gewijde orgelmuziek, waarna, namens het Bedveaartcomité, een herdenkingstoespraak zal gehouden wor den door adv. A. Van Rompasy, bestuurs lid van het comité. Wederom wordt dit jaar bijzonder be roep gedaan, opdat zooveel mogelijk de V. O. S.-senvlaggen met minstens een paar afgevaardigden aan de plechtgiheid zou den deelnemen. Bijeenkomst aan de kerk te Kaaskerke. Om de talrijke deelnemers, di? met den trein ever Gent (Antwerpen-Brusseï) aan komen, tce te laten te 10 uur in de kerk te Kaaskerk;, te zijn, werd door de Na tionale Maatschappij van Spoorwegen be slist, dat de expresstrein nr 721 te 8 u. 41 uit Gent vertrekkend tuit Brussel 8 u. 04), te Kaaskerke rond 9 u. 50 zal stoppen. Mgr. Lamiroy naar Rome Z. Exc, Mgr Lamiroy, Bisschop ran Brugge, is vertrokken naar Rome. Hij is vergezeld van vicaris-generaal Z. E. H. Kan. Mahleu en van Z. E. H. Kan. Asse- locs, secretaris van het Bisdom. ijWBimBBIIII ilIBBHIHIW 11 IIIBWIIBIBBBBBBBBBBBIBIIIHIIBmilHIH Vanaf heden wordt om b!ad ver- g kocht aan We hoeven geen uitleg meer te 1 geven over de oorzaken die om daar too verplichten. H We kochten eenige dagen geleden f§ een Hollandsch dagblad en betaal- i H den er 2 frank voor. 1 Wij geven evenveeü lezing voor 59 centiemen. g We rekenen op he» trouw blijven H van al onze Lezers en kunnen hen verzekeren cat wil steeds zullen p voort ieveren om hun alle voldoe- ff ning te geven. |f De abc nn^mentsnrijs voer 1938 is ff vastgesteld als volgt: g In België 25 fr.; Voor Congo, Frankrijk, Holland, Zwitserland 45 fr.; p Voor Engeland, Ameri.'.a, Canada, Australië 65 fr. ff 1 ff Aan alw:e ons 3 frank zendt in ff postzegels zenden wij ons blad tot e ff einde jaar (in Belgie) en met De- f| ff cember zullen we de Postbode een W. H kwijtschrift doen aanbieden voor f§ abonnement 1938. ff De abonnementsprijs voor Frank- iff fg rijk van nu tot Nieuwjaar is 5,60 fr. És fttill unmiiitiiinnüifflitiiiiiiüHiiiiiiiiiniiHtiKmiiMiiHHS'iKiiditniiMtiminrüMttiRiuttiKHifWHHiHiiiHiiüiitiiitiii rond de uurroosters Hi r nu crkele cijfers: der regionale radiozenders In ons vorig nummer hebben wij mede gedeeld dat door het Ministerie van P.T.T. een schandalige heizienlng werd gedaan in de verdeelir.g der uren van uitzending van de regionale radiozender en dat Ra- dio-Kortrijk er zoo fel benadeeligd werd. DE BILJETTEN VAN 10.0C9 FR. zijn gezaaid geweest heel Eelgie door, door het nieuw p!an der Beproef uwe kans bij de lle Snede 1937. Zelfde plan als de 1C° Snede. 590 Loten van 10.080 frank aangeduid door de drie laatste cijfers van het biljet. GROOT LOT: EEN MILJOEN. Trekking vóór einde November. aBSBSaZBSBBBSaaBBSSElBaSBZBia DEN! NA LEZING, SCHUIF HET GE ZIJT OVF.R ONS BLAD TEVRE- VRIEND. ZOO STEUNT GE ONS. - DOE HET ZONDER UITSTEL. DANK EROM. Voor den twar'fmaandendlenït hebben 10.789 militiepiici- gen hst Ned .ndsch ondsrrlcht verkeztn, tegenover 323 het Fransch. Voer d:n 17-maand:-rc' ble ken deze cijfers respectievelijk l'"27 en 12.062. Voor den 17-maanden-dnnst c'-.r mi)i- tioplichtigen vn Antwerpen, W;st- en Naar thans wordt g°me;<l zou Minister oast-Vlaand?r:n. Limburg en Leuven zijn Bouchery een nieuw onderzoek hierover hebban doen openen. onze buitenlandsche handel Ir September bedroeg onze invoer 34.030.170 kwintalen (1936 29 031.454) ter waarde van 2.262 mlllioen (1.893 mil- lloen). De uitvoer bedroeg 22.810.010 kw. (19.154.929) ter waard? van 2.253 millioen (1.713 millioen). Voer de 9 eerste maanden bedroeg de invoer 287.488.039 kwintalen (239.378.032) t;r waard? van 20.547 millioen (15.346 millioen). D? uitvoer bedroeg 186.534.512 kwintalen (162.036.653) ter waarde van 19.215 milliosn (14.043 milhocn). Opvallend in de cijfers voor September is dat op 4 millioen na de waarde van den uitvoer met die van den invoer gelijk staat. Er is dm een merk 'ijke verbetering te genover het jaar 1936. DE ZAAK BARMAT EN CONSOORTEN Het Belgische Gerecht vraagt de uitlevering van Julius Earmat. die aangehouden werd te Amsterdam. Voor de rechtbank te Brussel werd deze week de zaak Barmat en corsoorten voortgezet. Talrijke getuigen werden ge hoord, waaronder de H. Petitjean, libe raal oud-minister. Op verzoek van den Belgischen onder zoeksrechter, welke zich onledig houdt met de zaak B. rmat, heeft de Amster- damrche politie Julius Barmat aangehou den in dezes villa ts Amsterdam, iarmat wordt beschuldigd van verduistering en bedrieglijke bankroet. Be uitlevering er van werd gevraagd, vraag die denkelijk zal ingewilligd worden. DE TAALKEUZE DER MILITIE- PLICHTIGEN Verpletterend bewijs van de steeds vor derende Vervlaamsching van Vlaanderen. Over enkele dagen werden de tabellen bekend gemaakt over de taalkeuze gedaan door de miiitieplichtigen van de klas 1938. Deze cijfers geven een verpletterend bewijs van de steeds vorderende ver vlaamsching van Vlaanderen. Het per cent der Franschtaligen in Vlaanderen is onbeduidend klein geworden en het aan tal van dezen uit de Brusselsche agglo meratie die het Nederlandsch onderricht verkiezen, werdt steeds grooter. er 10.638 Nedrr1~r-"?ch-sorekerden tegen over slechts 692 "kansch-sor:kenden. West-Vlaanderen "?eft 314 T ch-sprc- kenden tegenover 2.406 f "'?ndsch- sprekenden. Voor zelfde Provincies, voor den 12- ma;ndendienst, zijn slechts 410 Frar-sch- sprtkenden, tegenover 9.678 anderen. Voor de agglomeratie van Brussel heb ben, vcor den 17-maand:iidiens,. 2 036 het Fransch- en 980 het Nederlandsch onderricht verkozen. Vcor den 12-maan- dendienst zijn deze cijfers respectievelijk 637 en 774, wcc'.-t voor de eerste maal voor dez'n m?-r Nederle.odsch-spreken den. dan Franseh-sprekenden zijn. Kan. men c:n klinkender afstraffing uitdenken voer hen die Bruss.l en om geving als Fransch gebied opeischen, dan dit onbetwistbaar referendum? FEN POLITIEKE RADIOREDE VAN DEN H. VANDERVELDE Hij ilscht üe voortzetting van het pro gramma Van Zeeland en het einde van de niet-inmenging tegenover rood 2'pan je. Donderdagavond hield de H. Vander- vilde, de patron der Socialisten, esn ra diorede voer de Fransche golflengte. Hij eischte d.e voortzetting van de Regeering Van Zeeland zender H. Van Zeeland en de toepassing van het programma dier Regeering; hij eischte ook de vervulling van een reeks sociale kwesties met o.m. het ouderdomspensioen van 6.0CO fr., de beie.stingen moeten ervoor desnoods maar verhoogd worden zoo sprak hij. Ontrent Spanje vei klaarde de patron dat de n iet -inm- g i r, gspolit iek Sailliet is en eischte hij dat deze niet-ir.menging zou opgeheven worden en dat alles in het werk moet worden gesteld om de Spaan sche vj^mekratie een vruchtbare hulp te verleenen. DE KONING NAAR ENGELAND In den loop van deze maand ral onze Vorst een bezoek brengen aan den Ko ning van Engeland. In Engeland rijn alle schikkingen reeds getroffen met het oog cp het koninklijk bezoek; deze schikkingen zullen binnen kort onderworpen worden aan de goed keuring van het Hof te Brussel. Ook wordt gemeld, dat Koning Leopold van koning George van Engeland een zeer boog? onderscheiding zal ontvangen. saaairsnssssafgiEiaEgsaaBaBasEBBiBHEaxssssaasiOiiL'nasiigffsaassi De kabinetscrisis heeft Zaterdag den Koning niet weerhouden het aangekon digd bezoek te brengen aan enkele steden van West-Vlaanderen. Aan de grensscheiding van Oost- en West-Vlaanderen werd de Koning opge wacht door Gouverneur Baels. Aan de grensscheiding van Aartrijke-Tielt werd de Koning welkom geheeten door den H. Burgemeester van Tielt, H. René Colle, waarna de koninklijke stoet naar de stad trok, midden een haag van schoolkinde ren die met vlaggetjes stonden te wuiven. DE KOMST TE TIELT. Tielt vertoonde een ongewonen vlagge- en kleurentooi. Ook het lokaal der Dinaso's was bevlagd en nevens de Belgische drie kleur hing er de Nederlandsche driekleur en andere vlaggen. Van op het balkon brachten een aantal Dinaso's den groet bij de aankomst van den Koning. Op de Markt was een groote massa volk toegestroomd om den Koning toe te jui chen. Bloemen werden er den Koning aan geboden. Aan den lokalen Oudstrijders- bond werd door den Koning een vlag over handigd. Op het stadhuis had de ont vangst plaats waar talrijke geestelijke en wereldlijke personaliteiten aanwezig wa ren, waaronder Volksvertegenwoordiger H. Sap en Senator H. Desmedt. Ben gelegen heidsgedicht werd er door een klein meisje opgezegd. In triomftocht trok de Koning dan naar het gedenkteeken der gesneuvelden waar hij een bloemtuil neerlegde. Na een bezoek te hebben gebracht aan de Tielt- sche vrije beroepsscholen onthulde hij een gedenksteen die aangebracht is aan de nieuwe kerk van O. L. Vrouwparochie van Tielt. Midden een groote geestdrift en hartelijk toegejuicht vertrok de Koning dan verder op, naar Roeseiare, te roeselare viel het bezoek van den Kening samen met de MoederkensdagWanneer de Koning op de Markt te Roeseiare toekwam waren er honderden kinderkens verza meld. Ook Roeseiare was in feesttooi en bracht een geestdriftige hulde aan den Koning. Een talrijke juichende menigte stond langs de straten opgesteld cm den Koning te begroeten. De Kening werd op het stadhuis welkom gthseten door H. Mahieu. burgemeester Vuil Roeseiare cn den H. K.-D. De Man, Volksvertegenwoordiger, Op het stadhuis In 't midden Z. M. Koning Leopold III; recht» Heer Gouverneur Bael»; Ünl0 Heer Mahieu, Burgemeester van Roeseiare. Z. Exc. Mgr. Lamiroy, Heer Collie, Senator. Foto Cracco, Roeseiare. werden twee zevende zoontjes en waar van de Koning vroeger het Beterschap had aanvaard, aan den Vorst voorgesteld. Na een bezoek te hebben gebracht aan een tentoonstelling van de leerjongens van de vakschool, nam de Koning plaats op een tribune welke opgericht werd op de Markt te Roeseiare en waar hij, in aan wezigheid van Z. Exc. Mgr. Lamiroy, bis schop van Brugge, en van Gouverneur Baels, de diploma's uitreikte aan de Moe ders. H. Allewaert sprak er een welkom- red? uit. Na een bezoek aan de werkmanshuizen van de Kattestraat vertrok de Kening Izegemwaarts, steeds geestdriftig toege juicht door de bevolking. te izegem werd de Koning verwelkomd door oen Burgemeester, 1_. Cyriel Staes. Onmiddellijk na ce verwelkoming be gaf de Vorst zich naar de IC4-jarige Franci ka Clcet, algemeen Moeclerke Cloet gence.r.d, de oudste vrouw van Eelgië. He: was een aandoenlijk oogenbhk teen de Koning haar de hand drukie, hec oucie vrouw.je ts hooren zegg.n 'k Bin ^oo content van den Koning een keer geziea te hebben, maar 'k had toch zoo geeme gehad dat Ge ook uw kindertjes eens had meegebracht.Sprakeloos van ontroering luisterde de Vorst verder naar de oude vrouw die op haar west-vlaamsch gelukkig en rustig doorpraat e, omringd door haar talrijke nakomelingschap. Lang onderhield de Koning zich met het oude vrouwtje. Geleund op den arm van den Koning deed rij dezen dan uitge leide tot aan de deur van haar huis. Bij hun brider verschijning werden rij luid ruchtig toegejuicht. De Koning bracht nog een bezoek aan de Vrije Vakschool van Izegem waar het schoenmaken wordt aangeleerd. Kleine schoentjes, prachtig ingewerkt, werden den Koning aangeboden voor ae Prinsjes. Na een verdere ontvangst verliet de Ko ning, midden een groo.a geestdrift, de stad, t:rug naar Brussel. •Onze Vorst heeft op zijn reis in Vlaan deren gevoeld- dat ens Viaamsche Volk hem trouw blijft. Wil men de Viaamsche zaax op.ossen, men zal er den besten d.snst aan ons La nu m:d? c. wijzen. RECHTS: De Koning in een gesprek gewikkeld met de lC9-jarH=j vsn Izegem. LINKS: De Konin? reikt diploma uit aan de moeders van kroostrijks geziuacn, declnecmsfe.il v»in de I»IocJerkc nsdagte Roeseiare.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1937 | | pagina 1