Grooten en Kleinen te Geneve De Pest van 't Communisme. De Hieuwe Wet op dg Ouderdomspensioenen De Hoppekwestie in Belgie 1 ««Minna van Barnhelm» V.O.S. en de doelmatige verdediging van ons Land Wees Waakzaam ZOMERUUR Onthouden KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER De K.S. A. jubileert INTERNATIONAAL OVERZICHT VANDAAG NOG 24 April Beloken Pascken 1938 Een flinke uiteenzetting te Poperinge 350^^ *-* f 7A9<! WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN. «DE HALLE Katholiek Weekblad van Iep«r Bureel Boterstraat, 58, IEPER. ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (pcrpo*t) Binnenlard 25.— fr. p Belgisch Kongo 45.— fr. EË f§ Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.fr. H Ifedrxerkerj rim verjnhtcctdeli>k root s Au* utikcli W/mÊtÊtÊÊÊÊÊÊÊmm Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. ckrekening Nr 155.70. JAAR. NS. ■■minimi nu urn mui mil—hi—hiii I TARIEF VOOR BERICHTEN: g Kleine berichten per regel 1.— fr. |f S 1 fr. toel. btr. m. adr. t. bur. Kleine berichte, (minimum') 4.fr. g Rouwber. en Bedank, (min.) 5.fr. g 3 g 3 s Te herhalen aankondigingeng prijs op aanvraag. g Annoncen zijn vooraf te betalen en i moeten tegen den Woensdag avond §g ingezonden worden. Kleine be- |f S richten tegen den Donderdag noen. g I)E ACADEMIE VOOR WETENSCHAPPEN IN HET VATIKAAN Onder voorzitterschap van 7. H. den P?us werd in Vatika?n d" Arad-m»e voor Wetenschaoncn inpehuldi^d. Hi"»-bover» een k«»kie van de rslechtip'heid. «■»*4SSI9ES3aEBBHHBZSgBIQSlElfi9»lRBflSS9IICa9RIR9a3IIHBSRa Oodat de geesel van het communism? verdwijnen zou. daarom bidden en offeren binst Fsbruari de dertig milliotn leden van het apostolaat des gebeds. Dat liet communisme een ware gessel is, heeft d? Paus in Zijn encycliek meesterlijk be wezen, en ook de feiten rijn daar. Het is een valseh l~er»telsel met kwade gevolgen, p-*— Arts noernt het een sata nische syntb' Het communisme loochen1 God en de ziel. het lfven hiernamaals. Voor de com munisten is 't al gedaan, als de spa ge vaagd is. Religie, is opium om 't volk in slaap te wiegen. Klassenstrijd, verraad, geweld en oorlog, alle middels zijn goed om de dictatuur van 't proletariaat in te voeren. De werkende klas moet de bezit tende klas haten.Dat zijn slagwoorden uit het programma dat een vergiftig opium is van 't volk. Het goddeloos communism: van Marx. Engels, Lenine en Staline tracht zich in alle landen te verspreiden. God is mijn persoonlijke vijand zei Tienine. en hij wilde zijn Lering overal doen doordringen, door de wet, door de politie, door het geld en de vervolging. Alle propagandamiddels werden gebruikt, school, pers, radio, politiek, enz. God die ons bemint en onze groote Wel doener is. wordt door Lenme geklasseerd als vijand nr 1 van 't geluk des mensch- dbms. De communisten willen God af chaffen en van de wereld een aardsch paradijs maken door wereldrevolutie. Maar het word: en hel Mysterie van boosheid en ook van ellende. Sedert 20 jaar is het in Rusland verboden aan de ouders van God te spreken aan hun kin- ders. Vier uren per weck worden de kin- ders in de school onderwezen in 't slecht?. Men leert hun dat God niet bestaat, men lastert de priesters. Een valsche geschie denis van Christus' leven en van de Kerk wordt voorgesteld. Zoo worden er millioe- nen opgevoed. Het is een kindermoord, oneindig erger dan die van Herodes. On der de werklieden zijn er twee millioen en half die een derde van hun loon af staan wekelijks, om propaganda te maken voor de partij, het rijk van Satan. Indien zoovelen daar zulke groote offers kunnen brengen om de leugen te ver spreiden en 't kwaad, hos zouden de ka tholieken zich hier niet kunnen kleine of fers getroosten om de Katholieke Actie ts verspreiden, de waarheid. Christus rijk, de internationale van het gebed en de naastenliefde. Hos meer God beleedigd wordt, hoe meer eerherstel wij moeten geven. Hoe meer Gods geboden worden vcr- trappeld, hoe beter wij zs moeten onder houden. Hoe meer God gehaat wordt, hoe meer wij hem moeten beminnen. Waar gaat dat naartoe? Geen dooorel der kinderen geen eerste rommunie. Wanneer God uit de wereld wordt veriaagd. wis zal dan de ongelukki- aen troosten? Waar zullen de religieuzen ziin om de zieken en ouderlingen op te passen in de gasthuizien? Wie zal tot de stervenden zeggen: He den zult gij met mij zijn in het paradijs? ELDERS j Een tract te Parij uitgegeven door de vereeniging der werklieden zender God (les Travaillrurs sans-Dieu) zegt: Laten wij de kinders van de Kerk af rukken. In plaats der godsdienstige doo- pen. stellen wij de roode doopen, in plaats van den catechismus, de revolutionnair? opvoeding, in plaats der 1* communie, het kinderfeest Toen de Spaansche kinders verleden zomer in ons klooster kwamen huilden zij uren lang, zij keken onder het bed en waren benauwd. Eenige weken later, toen ze wat uitleg konden gtven. zegden ze dat ze van de priesters en de kloosterzusters bevreesd waren omd t men hun in Span je geleerd had dat d? kloosterlingen de kleine kir.ders vermoorden. DE PA'JI Ik weet, zegde Z. II. d: Paus tot Kar dinaal Verdier, dat ik licht verspreid heb met mijne Encyclieken. Ik heb een werk van voorzichtigheid gedaan met te waar schuwen tegen de hedendaagrehe dwalin gen. Ik zou nochtans voor God niet willen verschijnen vooraleer ik e:n strooming van liefde heb in gang gestoken en 't is om u te vragen te willen de liefde pre diken in mijnrn r.aam dat ik u ontboden heb. Dit zei de Kardinaal Verdier tot de journalisten en hij dis in de roode zone rond Parijs al die kerken bouwt, voegde erbij al lachend: Ik b:n rood van het hoofd tot de voeten De roode leider Thorez rr'-'? de hand tot de katholieken. Maar tot toe is die hand gebleken te zijn een hard van ver raad, verleiding en vijandschap. Wan neer de hand van een gekwetste zal ge reikt worden, de katholieken zullen di? verzorgen, de hand van een hongerlijden de zal krijgen, de hand van een blinde zal geliid worden. Maar... Het slotwoord van Pate. Arts: Wij beleven werk slijk de mobilisatie van alle hellemachten. Daartegenover stelt Pius XI de algemeene mobilisatie van alle hemelmachten... Deze encycliek is meer dan de bazuin- stoot van een veldheer, de noodkreet van het vaderhart. Dit document is geschreven met een stalen psn, maar met het bloed van duizenden martelaren en met de tra nen van den Vader der wereld... T:genover gebalde sisten, zullen wij geen vuisten ballen... Wij zullen handen vouwen tot gebed.Zoo schreef Pater Arts in de Bode van het Hart.) A. B. GEZINSOPVOEDING 't Was slecht veer! Ze konden niet bui- :n spelen. Mei hun twc;ën lagen ze in l~a hoek van de keuken zoo geheimzinnig vertellen. Moeder had lont geroken. Terwijl zs streek, spitste ze de ooren. en af en tce kon ze wel iets vernemen. Ge noeg om ts' weten waarover ze het had den. Nog nooit had moeder zoo iets ge hoord uit den mond van haar jongen. Ze kon haar ooren niet gelooven en toch was het zoo. Ze waren aan het vuile praat vertellen. Terwijl ze nog streek, dacht ze na noe ze haar jongen aanpakken zou. Hoe ze haar plicht volbrengen zou; door te zwij gen of door nandelend op te treden 't Was vier uur, de rakker uit de buurt werd naar huis gestuurd. Fransje werd uit den hoek ge"haald en flink onder han den genomen. Nu gingen de oogen van die ouders open. Hun kind was niet zoo on schuldig als ze wel meenden. Vóór ze iets vermoed hadden, in hun elfjarig zoontje, was het reeds half bedorven. Wie had zoo veel verwoest in hun kind? Nooit had de jongen slechte praat gehoord thuis, noch uit vaders, noch uit moeders mond. Wie had hem daarv- - -s de hoc~te gebracht? Karei uit de t Jaren reeds ze a dag amen naar school. Semen vertrokken ze. samen kwamen ze thuis, altijd samen waren ze... Een tweede groote les voor die ouders; niet genoeg hadden ze gelet op het ka meraadschap van hun Frans. Ja zeker, met wie men verkeert wordt men vereerd! Maar dat gaat zoo gemakkelijk het een oor in en het andere uit. Nu standen ze evenwel voor feiten. Dat Karei zoo 'n bedorven jongen is, verwondert ons geenszins. Hij komt t-och uit een handelshuis waar zoo dikwijls over alles en nog wat gepraat wordt. Daar heeft de Jongen alles geleerd uit den mond van den gaanden man. Niemand anders dan de volwassenen hebben hier een mea culpa te slaan. Door hun gesprekken en geba ren hebben ze den jongen vroeg wijs ge maakt... Veel menschen zien geen kleinen als ze spreken. Deze week heeft het ons nog getroffen. In de buurt was de ooievaar gekomen met nummer zeven. Een gebuur- vrouw kwam de moeder bezoeken. Terwijl de kinderen in de keuken waren trok ze de voutekamer op. Daar sprak ze zulk een duidelijke taal. dat de kinderen er wel iets uit rapen konden. Zoo worden kin deren ingelicht omtrent zaken waarmee zs voorloopig nog niets te maken lubben. Veel ouders zelf», zijn ook niet waak zaam geuoig over liuu eigen gesprekken en daden. Weet gij hoe die nieuwsgierige kleine oogen U onophoudelijk bespieden en bestudecren. En al het geziens houden ze vast in hun gedachten en doen ze na. Er ligt zooveel vragen en zoeken in die kleine oogen. Hoe gemakkelijk kan een onbedachtzaamheid in eigen onderlingen omgang, in scherts, in spreken, het kind tot aanstoot worden. Zorg dan ouders, dat gij de bewaarengel zijt uwer kinderen. Dan zullen zij tot u, als tot engelen op zien. Dan wordt het uw kinderen veel ge makkelijker; een levend voorbeeld zuhen zs steeds voor oogen hebben. G. O. W.-Vl. IIHiaHBEMBIHKRBaaaHSBBaa AANVANG OP 27 MAART. Met veertien dagen vervroegd. De zomertijd zal op Zondag 27 Maart aanvangen, hetzij 14 dagen vroeger aan door het koninklijk besluit van 15 Sep tember 1928 wordt bepaald. Volgens dit besluit moet de zomertijd beginnen in den nacht van den 3" Zaterdag van April op Zondag, te 2 uur, of, indien deze Zon dag samenvalt met den Zondag van Pa- schen, in den nacht van den 2» Zaterdag op Zondag. Dit jaar valt Paschen op 17 April en de zomertijd zou dus moeten aanvangen op 10 April. iHiiüimiiiüiiiiiuiiiiüiiiiiHiHuimiiiiiüHiiiiiimiiiiinniHimiiimnmuimiidtHittwiiiiiititHiiimiHimitHii», DE VOLKENBONDSRAAD BIJEEN. De Volkenbondsraad is in de loop van de vorige week, voor de honderd ste keer bijeengekomen. Niettegen staande de groote conflicten, die de wereld op het oogenblik in brand zet ten, is het de heeren afgevaardigden toch niet te doen geweest om een poging aan te wenden, om onvoorin genomen, oorlogvoerende partijen tot de vrede aan te zetten. Dat ts toch de taak die het Geneefsche instituut bij haar oprichting opgedragen werd. Neen men durft het niet aan, deze vraagstukken aan te raken. En dat omdat in de schoot van de bond zelf een conflict heerscht nopens de al of viet omvorming van het pact. feite lijk een conflict tusschen de kleine en de groote landen. De kleine landen wenschen het gevaarlijke artikel 16 van het handvest te doen verdwij nen of athans de toepassingskracht ervan ernstig te beperken. De groote landen zijn thans de meening toege daan dat de Volkenbond alleen zijn prestige kan heroveren, door een krachtiger werking en een konse- kwente* toepassing van het regle ment. Die groote landen zijn Frank rijk. Engeland en Rusland en hun op- vatting wordt gedeeld door een paar Heine landen die verplichtingen heb ben tegenover de eersten. Er zijn dus twee standpunten die beide uitgaan van een zelfde princiepals er een handvest is moet het toegepast ziin. nPoen oo'deelen de kleine landen dat het handvest most gewiizigd worden terwrH de groote voor het behoud zijn van hst tegenwoordige pact. DE VERZWAKKING VAN DE VOLKENBOND. De verzwakking van de Volkenbond vindt eerst en vooral zijn oorzaak in de eenzijdige anti-Duitsche houding van voor 1935, de houding inzake het Oost-Afrikaansch conflict heeft ver volgens de doorslag gegeven. De schuld hiervan, zeggen de woordvoerders van de groote landen, moet gezocht wor den in het gebrek aan doortastings- vermogen, aan krachtdadigheid, die het instituut tot nog toe aan de dag gelegd heeft. O heilige onschuld! maar die groote landen, zij zijn zelf de schuld geweest van de slapheid van het optreden van de Volkenbond. Wel iswaar heeft Engeland in het Itali- aansch-Abessynisch conflict het pact met alle mogelijke kracht willen doen toepassen, maar de toenmalige Fran- sche Eerste Minister Laval, heeft, ge houden door een belofte aan Musso lini, alles gedaan wat hij kon om te remmen, steeds de beslissingen van de bond verdagende op grond van Fransche binne rlandsche moeilijkhe den. Achteraf b eek de Volkenbond te zieltogen. Het gelukte er niet in een definitieve houding aan te nemen in het Spaansche rn het Japansch-Chi- neesch conflict. Veeleer werd de in ternationale actie verlegd buiten het kader van de Volkenbond, zooals dit het geval was met de Niet-Interven- tiecommissie inzake Spanje en het Congres der Negen Mogendheden te Brussel inzake de oorlog in het Verre Oosten. Het terugtrekken van de autoritaire Staten uit Genève, eerst van Duitsch- land, naderhand van Japan en ein delijk over enkele weken door Italië, heeft het ontbindingswerk voortgezet. DE HERMII.ITARISEERING VAN DE RIJNZONE De herbezetting van de Rijnzone door de Duitsche troepen bracht ein delijk het gevaar van artikel 16 en de willekeurigheid van de handelwijze van zekere groote mogendheden in een schril daglicht.Aangezet door Rus land verklaarde Frankrijk dat door de daad van het Derde Rijk zijn grenzen geschonden waren geworden. Dat be- teekende, dat zoo de Volkenbond aan het werk kon cezet icorden en de in terpretatie van Frankrijk aanvaard werd Duitschland kon aangevallen worden door de solidaire actie van al de leden, die troepen zouden be schikbaar stellen of de vrije door tocht over hun grondgebied aan de andere leden zouden verschaffen. Doch Engeland oordeelde het heele- maal niet in zijn belang hiervoor een oorlog te ontketenen en Belgie, be vreesd voor een nieuwe overrompe ling van zijn grondgebied, voegde zijn stem en zijn actie bij die van Enge land om de voortvarendheid van Frankrijk in toom te houden. Het gevaar werd voorloopig gekeerd, maar meteen was de aandacht gevestigd op de mogelijke gevaren die in de toekomst uit de actie van den Vol kenbond konden voortvloeien vooral iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiniiiitiiiiiüuiiiüL'!!:; voor de kleine landen. Belgie maakte van de gelegenheid gebruik om een politiek van zelfstandigheid in te zet ten, en in de andere kleine landen vernam men ook dat, met het oog op het pact, van koers zou veranderd worden. DE VOLKENBOND ANTI-FASCISTISCH. De vergadering van de Raad, die zoo pas gehouden werd, heeft nu, zooals we het hooger zegden, vooral gediend om een polshoogte te ne men van de houding van de verschil lende landen tegenover het pact van de Volkenbond. Frankrijk en Enge land hebben ongeveer gelijkluidende verklaringen afgelegd betreffende het behoud van het handvest. Rusland heeft zich hierbij aangesloten. De vertegenwoordigers van de kleine lan den zijn echter op vinnige wijze te keer gegaan tegen de huidige vorm van het pact en vooral tegen het be ruchte artikel 16. Een uitspraak werd nog niet gedaan op het oogenblik dat wij dit schrijven, doch er wordt er ook geen verivacht. Die kan er voor loopig nog niet komen. Naast deze kwestie werd toch een gedeeltelijke oplossing gevonden in de kwestie van de Sandsjak van Alexandrette. Ook het Chineesch-Japansch conflict werd even aangeraakt, doch ook hier werd evenmin een beslissing getroffen. De Volkenbond blijft dus voort ve- geteeren in inactiviteit. Het blijft voorloopig wat het was, een instru ment dat de groote landen naar de omstandigheden gebruiken of on bruikbaar maken. De Fransche op vatting nopens de toekomstige actie van de bond, is zeer teekenend. De meeste Fransche bladen meenen dat het Geneefsche huis van den vrede in het vervolg zou moeten gebruikt wor den als een kern van weerstand tegen de fascistische Staten als een in strument tegen de totalitaire Staten Neen, op die wijze, kan de Volken bond geen effectief werk leveren, met zulke opvattingen moet de Volken bond recht naar de ontbinding en als er werkelijk pogingen in dien zin zul len aangewend worden, dan mogen we ons verwachten aan de terugtrek king van nog andere landen. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Nu gaan we over naar DE BELANGRIJKE KWESTIE VAN DEN ONDERHOUDSPLICHT VAN DE KINDERS! Wat is dit? Iemand heeft zijn ouders die 65 jaar oud zijn en die hun kosteloos pensioen aanvragen, en die heeft een groot inkomen, die is volgens de wet ver plicht tusschen te komen in het onder houd van zijne ouders, ten ware die ouders, werklieden zijnde, vaarwel hebben gezegd aan alle werk en dus zonder on derzoek hun kostelooze toeslag worden toegezegd. In het eerste geval mogen de kinders het volgende inkomen hebben: in een ge meente met min dan 5000 inwoners: 10.000 fr. per jaar; in een gemeente met meer dan 5.000 tot 30.000 inwoners: 12.000 fr. per jaar en in een gemeente met meer dan 30.000 inwoners: 15.000 fr. pier Jaar. Daarbij moet gerekend 2/10 van dit be drag voor de vrouw, 1/10 voor ieder der twee eerste kinders en 2/10 voor elk der volgende kinders. Die bedragen zijn dezelfde gebleven van de vroegere wet, maar er wordt eeme an dere berekening gedaan. In plaats van het verschuldig bedrag af te trekken van het pensioenbedrag, wordt het verschuldigd bedrag gerekend als inkomen voor ouders en dan krijgen deze het verschil tusschen de som verschuldigd als ondeThoudsrente en het bedrag van 6000 fr. dat man en vrouw mag hebben als inkomen, voor zoo ver dit verschil het bedrag van den kos- teloozen toeslag niet overschrijdt. Een paar voorbeelden: 1" Voorbeeld. Een gehuwd koppel houdt winkel er is dus onderzoek naar de bestaansmiddelen heeft een inko men van 2000 fr., hun kinders die in wel stand verkeeren. moeten een onderhouds- rente van 2000 fr. betalen, hst inkomen van dit gezin, is 4000 fr. Er wordt hier 2800 fr. vrijgesteld, blijft 4000 2800 1200 fr. Dit gezin heeft recht op 3200 1200 2000 fr. pensioen 2' Voorbeeld. Hetzelfde gezin heeft maar 1000 fr. inkomen; de kinders moe ten 1500 fr. onderhoudsrente betalen, het inkomen is 2500 fr. Die familie ontvangt 3200 fr. kosteiooaen toeslag. Die wijziging aan de wet is zeker één der bijzonderste, want ze zal als meerdere uitgaven jaarlijks volgens de verkla ring van Minister Delattre minstens 50 miljoen vergen. EEN NIEUWE REGELING VOOP DE INKOMSTEN DER LANDBOUWERS Zoowel voor de berekening van de in komsten van de renteplichtige kinderen, als voor de berekening van de inkomsten der landbouwers voor het b'kcmen van hun kestejpozen toeslag, na onderzoek, is er een nieuwe regeling in de wet geschre ven. Vroeger werd gerekend op de forfai taire huurwaarde vastgesteld door de landbcuwkomoiissie en de opziener der ■brbbrbrbbrbbbrbb: moet gij uw kaarten bespreken, indien gij zeker wilt zijn van uw plaats, voor de vertooning van het VLAAMSCH VOLKSTOONEEL, op ZONDAG 6 FEBRUARI, te 15 u.( in de STADSSCHOUWBURG te IEPER. is de titel van het stuk dat opgevoerd wordt. Iedereen weet dat de faam van de groep Staf Bruggen borg staat voor het sukses van deze vertooning. Er zijn neg enkele kaarten verkrijgbaar: Te IEPER, in de volgende lokalen: Katholieke Burgerskring. Vlaamsch Huis. Kristen Volksbuis, Hotel 't Zwecrtf, ahook bij M. A. Oruwez, Vanden Prcreboomplaals, 41. Op Zondag 6 Februari zal er 's mor gen». an 11 tot 12, in de Stadsschouwburg, ecu bijzondere locatiezitting worden gehouden, Air»' - (VERVOLG EN SLOT) rechtstreeksche belastingen, vermenigvul digd met een zeker coëfficiënt. Nu wor den de inkomsten berekend naar het in komen door het departement van Finan ciën aangenomen voor het indienen der bedrijfsbelasting. WIE IS UITGESLOTEN VAN EEK F. TOESLAG? Begoede menschen zijn uitgesloten van elke kosteloozie toeslag, daaronder moeten genoemd worden: diegenen die één dienst bode man of vrouw hebben; ofwel een auto voor eigen gebruik bezitten; een huis bewonen met een groot kadadstraal in komen; ofwel nooit geen bezigheid gehad hebben, zonder dat die menschen ziek waren hier worden bedoeld menschen die van hun renten leefden; ook nog die genen die in den loop der vijf jaar die het indienen der aanvraag voorafgaat, in nor male voorwaarden in hun. nijverheid, landbouw- of handelsonderneming, een bezoldigd persoon in dienst gehad hebben. We zetten in vetjes in normale voor waarden. omdat de beteskenis van dit ar tikel veel breeder is dan vroeger. Het kan immers gebeuren dat iemand om reden van ziekte of in de onmogelijkheid zelf te werken iemand in dienst heeft, dan zal die werkman niet in normale voor waarden gebezigd geweest zijn, wei om reden van ziekte van den aanvrager, en daarvan zal dan geen rekening gehouden worden. Voor dit artikel is het best iemand te raadplegen. GROOTE VOORDEELEN VOOR DE WEDUWE EN WEEZEN Een deel van de stortingen van de man nelijke verzekerden, gaat naar het wedu wen- en weezenfonds. Komt de gehuwde man dus vroeger te overlijden dan het oogenblik waarop de rente ingaat, ofwel sterft de man nadat hij de rente heeft genoten en hij laat eene weduwe achter met kleine kinders, dan wordt aan die weduwe en aan die weezen een kostelooze toeslag uitgekeerd, benevens een bedrag voortkomnde van de verworven rente van den afgestorvene. Die kostelooze toeslag beloopt van 540 naar 120 fr. per jaar. al naar gelang den ouderdom van den overleden echtgenoot. Zoo zal de weduwe van een verzekerde geboren vóór 1873, altijd een kostelooze to'slag krijgen van 540 fr. Voor elk der kinders onder de 16 jaar wordt daarbij een jaarlijkschen toeslag van 240 fr. ver leend. als de man in regel Is met de stor tingen. De weduwe van een man geboren in 1880. zal maar 480 fr. ko~te!oozen toeslag ontvangen, de weduwe van een main ge boren in 1890, zal 300 fr. ontvangen en de weduwe van een man geboren na 1907 zal geen kosteloozen toeslag meer ontvangen. De weduwe zal dan een rente ontvangen voortkomende van de stortingen van haar man. waarbij de Staat reeds eene percentsgewijze verhooging zal hebben ge voegd. Dus niet enkel het kosteloos pen sioen heeft belang, maar de weduwe- en weezenrente en de toeslag zijn niet te versmaden. En nu dient opgelet op het vervullen van de formaliteiten. Sterft een gehuwd man, dan moet de vrouw eene aanvraag doen om de weduwe- en weezenrente te bekomen, en dit binnen de 6 maand na het overlijden De verandering aan dit artik?! is volgende: met de vroeg-re wet werd elke kostelooze toeslag geweigerd aan de we duwe. zoo er één storting on'brak. Nn wordt volgende regeling getroffen; is er één storting te kort. dan wordt het koste loos bedrag met 60 fr. per jaar vermin derd. ziin er twee stortingen te kort. dan wordt het bedrag met tweemaal 60 fr. verminderd en zco verder. Nochtans wordt elke kosteloozie toeslag geweigerd indien niet de helft der stortingen door den man gedaan werden. Daar zijn nu nog enkele bepalingen waarop de aandacht dient gevestigd. Zoo hebben we DE UITBETALING VAN DEN ACHTERSTEL BIJ OVERLIJDEN Vroeger konden alleen den achterstel van een overleden ouderling ontvangen: de weduwe, ofwel de kinders met wie de ouderling samenwoonde. Nu kunnen deze voort den achterstel ontvangen, maar ook de personen waarmeé de ouderling sa menwoonde bij 't overlijden, kunnen den achterstel ontvangen, mits eene aanvraag te doen. ÏVANNEER GAAT DE UITBETALING IN VAN HET KOSTELOOS PENSIOEN? Vroeger werd het kosteloos bedrag toe gekend den eersten van den trimester, die de geboortedatum volgde. Zoo. een ouder ling geboren in de maand Oktober, kon maar vanaf den 1 Januari daaropvolgend den toeslag ontvangen. Nu gaat de toeslag in de maand na den geboortedatum. Zoo zal nu iemar.d die in Oktober verjaart, recht hebben vanaf 1 November op den kosteloozen toeslag. ER ZIJN OOK STRAFFEN VOORZIEN De wet voorziet voor de eerste maal straffen in sommige gevallen. Zoo zal een ouderling, die bij voorbeeld de verbinte nis heeft aangegaan niet meer te werken en daardoor zijn kosteloozen toeslag ont ving zonder onderzoek, gestraft worden met de onttrekking van 8 kwartalen hetzij twee jaar kosteloozen toeslag, indien hij nadien bevonden wordt te wer ken. Vraagt hij dan later zijn toeslag opnieuw aan, dan wordt er altijd een on derzoek bevolen. Een patroon die de afhoudingen niet doet of de gedane afhoudingen niet stort, wordt gestraft met 1 tot 25 fr. voor ieder werkman en daarbij wordt hij veroor deeld om al het achterstallige ook de bijdragen van de werklieden en de zijne toch te storten. De patroons moeten hier dus opletten, want ze kunnen daar door groote moeilijkheden oploopen. Maar de werkman moet opletten. Heeft zijn baas de stortingen niet gedaan en hij verlaat zijn patroon of hij wordt door hem afgedankt, dan verliest die werk man alle reoht van klagen, indien hij meer dan één Jaar wacht van klacht in te dienen. De werkman is vrij van zijn pensioen- kaart te vragen en aan te sluiten bij de lijfrentekas naar zijn keuze. Oefent de patroon dwang uit op zijn werkman, om bijvoorbeeld bij de eene of andere kas aan te sluiten naar keuze van den patroon, dan kan de patroon gestraft worden met 8 dagen tot 1 maand gevang. DE DATUM VAN TOEPASSING DER WET De nieuwe wet treedt in voege van af den 1 Januari voor al hetgeen de bijzon dere bepalingen aangaat. Maar, vooral wat de verandering aangaat in betrek met hetgeen handelt over wijziging aan den kostelocesn toeslag, weduwEnrente en zoo meer, is de datum vastgesteld op 1 Oktober 1937. Al de ouderlingen die dus vroeger geen pensioen hadden, ofwel hun pensioen verminderd zagen, zullen, als ze recht krijgen, ontvangen met terugwer kende kracht vanaf 1 Oktober 1937. Het zelfde geldt voor de gehospitaliseerden. Maar nu komt. na het verschijnen van de wet en de koninklijke besluiten, HET C-ROOTE WERK DER HERZIENING Alwle zal meenen dat tie nieuwe wet voor hem eene verbetering kan teweeg brengen. zal moeten een nieuwe aanvraag doen bij den Heer Ontvanger der Belas tingen van zijn omschrijving. Hij zal tijd hebben, naar we vernamen, tot 1 Maart 1938. We raden de ouderlingen aan tijdig hunne nieuwe aanvraag aan den Heer Ontvanger der Belastingen te doen. VIT de raadsman DE EERSTE MINISTER VAN YOUGO-SLAVIE TE BERLIJN De Heer Stojadinowitsch, Eerste Minister van Yousro-Slavïe. Ibïj zijne aankomst te Berlijn, schouwt de eere-troepen met Generaal Göring, Minister von Neurath en de Gezant te Berlijn Cincar Markowitsch. De K. S. A.? Ja de Katholieke Studen ten Actie. Vcor tien jaar kwamen 300 stu denten schuchter en wantrouwig naar Roeselare voor hun eersten Gouwdag. Op Beloken Paschen zullen meer dan 3000 studenten uit het Bisdom Brugge naar Roeselare terugkeeren voor hun tienden Gouwdag. Niet meer wantrouwig maar durvend en geestdriftig. Het wordt een reusachtige geloofsmanifestatie van de ■Blijde ridders van het Godsrijk». "Ridders». U zult er geen harnas sen zien: alleen het wit-blauwe Maria- uniform en rekkende rijen; Vlaanderens knapenschap al zingen 't vrije lied; U zult er geen helmen zien: bloote frissche kop pen in' den waaienden wind; U zult er geen zwaarden zien: alleen het nooit door hakte en ooit versleten wapenschild: Chiro! Zoo marscheert de West-Vlaam- sche K. S. A. op Beloken Paschen! Niet alleen al de Vlaamsche Gouwen zullen er vertegenwoordigd zijn. Meer nog de jubelgouwdag zal voorafgegaan zijn door studiedagen met internationale deel neming. De West-Vlaamsche K. S. A. werd gevoed en groeide tien jaar lang in beperkten kring. Thans is de tijd gekomen om over Vlaanderen heen de vleugels te reppen en de Blijde Boodschap over ge heel de wereld. De West-Vlaamsche K. S. A. is Universeel: Vlaanderen her nieuwen in Christus en door Vlaanderen: Christus Koning van de Wereld! Dat is de beteekenis van de studiedagen met internationale deelneming en -van onzen Gouw-dag op Beloken Paschen: Wij willen een biik werpen op den groei der K. S. A. ISSHSSBBlHHMEaMHHBKIli Wij willen er zelfs zien en toonen dat de kleine kiem ontwikkeld Is tot een sterke breedgekroonde eik onder de zegende stralen van Gods genadezon. De V/est-Vlaamsch; K. S. A. wil niet alleen jubileeren. Het Gouwbureel heeft begrepen dat, hoe groot het aantal stu denten Qok is dat het kan bijeenkrijgen, de dag nog niét tenvolle grootsch en schoon kan zijn zonder de ouders van die studenten. Ook de ouders van de West- Vlaamsche K. S. A.-ers moeten op Belo ken Paschen te Roeselare zijn. Ze moeten er zien hoe de K. S. A. bidt en zingt, hoe ze marscheert en vergadert, hoe zij een spreekkoor tot een machtsprestatie maakt, hoe ze haar leden leert een gezonde ziel te dragen in een gezond en lenig lichaam. Het wordt geen uiterlijke zir.looze pa rade. Waar de K. S. A opstapt voor haar volk daar manifesteert zij alleen wat bin nen in haar is; haar zielegrootheid en zielekracht. In een zelfden geest wordt thans in alle colleges in de stilte, door ge bed en ongekende offers die Gouwdag manifestatie voorbereid. Zco verdienen onze Hernieuwers en Kiaroeners de Ge nade om op Beloken Paschen de harten der toeschouwers te treffen en deugd te doen. Zoo wordt hun Jubeldag met Gods genade ook een dag van zegen voor hun volk. 10 Jaren zijn voorbijhet labeur was hard en taai, de vruchten ziin zoet en rijk: in Vlaanderen groeit een nieuwe Kerkelijke generatie! De Hel ruime de baan, Waar de Hernieuwers gaan! BELANGRIJKE VERGADERING de maatregelen te willen onderzoeken en in voege te brengen Zaterdag morgen had te leper eene belangrijke vergadering plaats waar na bespreking der kwestie besloten werd aan den H. Minister van Land bouw volgende motie op te sturen: Aan Z. Exc. Mijnheer Pierlot, Minister van Landbouw. 1. 500 Frank tolrechten per 100 pond ingevoerde hop; 2. Verplicht gebruik door de Belgische Brouwerij van veredelde Belgische Prima-Hop, met als compensatie ver mindering van accynsrechtea voor de Brouwerij; 3. Premies voor de Hopjpei^weekers van veredelde Prima-Hop om kwaliteit te verbeteren; 4. Verbod van afval, zieke en overjaar- sche hop in te voeren,. Verhopend dat alle Heeren Senatorin cn Volksvertegenwoordiger» deze recht matige wenschen bij dew Heer Minister zullen willen steunen, als zijnde noodige en doeltreffende maatregelen, bidden wij U, Mijnheer, met onzen besten dank onze achtingsvolle groeten te willen aanveerdm. Voor de Hoppekwcekers (get.) D. Demarey. Voor het Hopverbond van 't Land van P peringe: (get.) Em. Desmyler, Voorz. Mijnheer de Minister, In een vergadering gehouden te Tepcr op Zaterdag 11.. 29 Januari, en waar aan- I wezig waren Heeren Senator cn Volks- vertegenwoordiger van ons Arrondisse ment alsook een afvaardiging van het Hopverbond. van 't Land van Poperinge en een afvaardiging der Hoppekwcekers der streek, werd onderzocht ett druk be sproken den henarden toestand der Hop pekwcekers van 't Poperingsche en de maatregelen die dienen genomen oin den Kweekcr toe te laten van zijn werk te leven zonder Brouwer of Handelaar te benadeeligen. Met algemeen akkoord werd besloten aan den Heer Minister te vragen volgen- iiiiiimimHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHHt V. O. S. Poperinge mocht Zondag 11. op eene talrijke opkomst bogen op de verga dering gehouden in hun lokaal Au Peti; Paris en aiwaar het hoofdbestuurlid Staf Vannuffri het woord zou voeren. Spreker had alrap geheel onze aandacht gaande gehouden en handelde over den huldigen internationalen toestand die eilaas maar altijd di>or even gespannen blijft. Hij wees op de koers naar bewape ning die thans in alle landen gevoerd wordt en die vroeg of laat door toedoen van het munitiekapitaal, naar een inter nationaal conflikt moet leiden. Dit conflikt zal er een zijn tusschen de groote militaire machten. De oorlog van 1914-1918 die wij meemaakten, de huidige burgeroorlog in Spanje, zelfs de oorlog tusschen China en Japan, zullen maar klein bier zijn bij hetgeen een modernen oorlog zijn zou tu*schen die Europeesche militaire grootmachten. Hij wees er ons op dat de huidige bf- wegingssnelheid van een leger 5 maal grooter geworden is, dat een groote Stad a's Brussel of Antwerp:n 15 minuten na d? oorlogsverklaring (als er daarnaar nog wordt omgezien) totaal kan weggevaagd worden door een luchtaanval met vlieg tuigen die elk 3.000 kgr. bommen kunnen meeEnemen en die zoo maar 400 km. per uur kunnen afleggen met hun vracht. (Een bom van 1000 kgr. vaagt alles plat in een omtrek van 500 meters) Luidens gegevens geput uit het verslag d?r Kamercommissie voor landsverdedi ging werd medegedeeld dat zeer bevejegde personen die zich mei deze kwesties on- Udig houden, van oordeel zijn dat België niet bij machte Is om een dergelijken aanval op zijn grondgebied af te slaan met militaire middelen. België bezit niet het noodig aantal manschappen, niet het noodige kapitaal, zelfs niet de noodige ruimte om zich met zekerheid tegen een aanval van een moderne l?ger te weer te zetten met militaire middelen, dit met eenige kans van welslagen. Uit dit alles vloeit er logisch voort dal ons land naar ander? middelen van ver zet moet uitzien, uit rcd;n dat de huidi ge, alhoewel zij reeds o»is budget belasten voor 2 miljard per jaar, niet meer af doend? zijn, en dat wij onmogelijk nog meer larien kunnen dragen Het Verbond V. O. S. heeft daar een oplossing voor gevonden, en komt thans eene campagne in te zstten voor de ver wezenlijking van een gedachte dat neer komt op het geleidelijk afschaffen van ons veldleger, het te vervanger, door eene versterkte Rijkswacht en het inrichten van een soort burgerwacht Het is uitgemaakt en aanvaard dat een gebeurlijke invaller in B'Igië het niet te gen ons gemunt zal hebben doch dat hij enkel den doortocl.' van ons grondgebied zal kiezen om des te rapper en gemakke lijker zijn vijand te kunnen treffen, en hem te verslaan. Volgens het verdedigingsplan vm V.O.S. zou d? burgerwacht hier zijn rel hebben te vervullen. Ieder lid ervan zcu volgens een op voorhand vastgelegd plan, en elk rond of cp z'jn gemeente, moeten zo-gen voor hu opblazen van die brug. dié g oo- ;e baan. dien spoorweg. Er zou derwijze in een minimum van ti;'d in ons land een maximum van verwoestingen uitgevoerd worden, zoodanig dat het aan een modern leger m?t zijn gevechtstanks zijr.e lichte e i zware artillerie enz. niet mczelijk zou zijn om vooruit te komen en tijd te win nen. Het gevolg hiervan moet zijn dat een gtbeurlijken aanvaller dan maar liever langs België niet m::r doorkomen zal. Moest dit plan kunnen uitgevoerd wor den en de beoogde gevolgen kunr.en heb ben, het war? een zegen voor ons land. In vredestijd zou ons budget van landver- dediging van 9/10 kunnen verminderd worden, t.t.z. bijna 1/5 van de huidige be lastingen die niet meer zouden te betalen zijn of die aan andere meer nuttige doel* einden zouden kunnen besteed word:n. Wie weet of zou ons voorbeeld in ande re landen geen navolging vinder.. Mocht de ingezUt' kampagne van hei Verbond V. O. S. ten volle gelukken en aan ons land de vrede verzekeren, A'S hier zoozeer door de g ner'.e bevolking pë- wen'cht- word'. Dravin helpe ons de God delijke Voorzienigheid!

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1