Het Duitschland van 4 Februari HitJcr neem: ds kidifig mr> Duitschland's weermacht Eerbiedig ons als ArbeidersI Massavergadering Als de Brusselsche Vrijdenkers feest vieren Het ontslag van den H. Vanlsacker De Christelijke Werkgevers van West-Vlaanderen in feest KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER POLITIEKE MOEILIJKHEDEN iM DUITSCHLAND De geboorte van Prinses Beatrix van Nederland Portugeesch-Belgische toenadering KOLONIALE LOTERIJ INTERNATIONAAL OVERZICHT TAL£3JtfS A7STEILS8GË2 lil BS$0£MlNGgH OPSTAND IN HET LEGER? WE ZENDEN ONS BLAD Osfenlngen der Britsche Vliegers - Heerlijk geslaagde dag in Brugge in aanwezigheid van Mgr lamiroy en Mgr Van Cauwenherghe ZONDAG 13 FEBRUARI 1938. «DE HALLE Katholiek Weekblad van leper 1 Bureel: 1 Boterstraat, 58, IEPER. 1 1i I ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per po«t) H Binnenland 25.fr. j| Belgisch Kongo 45.fr. j Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.fr. c5 Uedeucrkert tim verantne*rdtiné voer Aan artikels rüBiuiiminmmiü.'iiuüüiui-.üiiuümiiiiiiiinuniniiiinffiimiiaoiiiuoniii.^ WEEKBLAD: 50 CENTIEMEN i JAAR. N' 7. ïanuiiittinumttuiimtiBiiiiflMBni.uin.'iiüfliiitünnumiisttitm.'KaK TARIEF VOOR BERICHTEN: g Kleine berichten per regel t.fr. B 1 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. B Kleine berichte. (minimum) 4.fr. 5 Roowber. en Bedank, (min.) 5.fr. Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening N' 155.70. M Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. s= m Annoncen zijn vooraf te betalen en B moeten tepen den Woensdag avond I ingezonden worden. Kleine be- richten tegen den Donderdag noen. Koning Leopold woonde Dinsdag avond een ontvangst bij, aangeboden door Heer de Castro, Portugeeschen Gezant te Brussel. Onze Vorst drukt de hand van Mej. de Castro, die naast haar moeder staat. 4E2SBBBaiSaBa23;saii3BE»CBSSH6BaBS8XZ8BSSSSSS3EZK2a2a5XaS»S GeSukwenscHsn van wege de bolsje wistische godloozen Mylp voor het roode Spanje Een beroep op de linker groepeeringen Te gast bij Burgemeester Max aX" Brass: lscbe loden van La Libre Psqséehrbbsn op luisterrijke wijze de 75t verjaring herdacht van de stichting ilrzer vereeniging in de hoofdstad. Een en ander uit deze feestviering is zoo ken schetsend. dat we er hier bijzonderen na druk mosten op leggen. Dit is nuttig ook ter waarschuwing van de Katholieken. Het begon me', een academische zitting. Aan .het bureau, voorgezeten door den H. Van den Dorpel, bevonden zich de HH. Mundeleer, Ondervoorzitter van de Kamer; Dr Terwagne en R. Foucart, oud- Volks vertegenwoordigers; Paul Braun, Marcel Lcumaye, Paul Chiistiaer.s uit Antwerpen, enz. Hadden zich laten verontschuldigen: Louis de Brouckère, het socialistisch Ka merlid Victor Ernest, de communistische Volksvertegenwoordiger Xavier Reïècom, enz., enz. De Voorzitter hield voorlezing van ver schillende hulde-boodschappen. o.a. van wege den Centralen Raad der Goddeloozen van Sow jet-Rusland, die de jubileerende vereeniging geluk wrnssht met den strijd die zij gedurende drie kwart eeuws gc- vof rd heeft tegeil net obscurantisme, de onwetendheid en het bijgeloof D: H. MUNDELEER verheerlijkte de vrijdenkerij die, volgens hem, geen leer is van twijfel, maar een leer van vooruit gang en van emancipatie. Dr TERWAGNE bracht den groet van da Wereld Unia der Vrijdenkers, her- innarda aan de baanbrekers van de vrij denkersbeweging en bracht hulde aan da strijders van het roode Spanje. De H. PAUL CHRISTIAENS, in het Ncderlandsch. bracht den broedergroat dar Antwerpsohe vrijdenkers. «UNION DES GAUCHES» GEVRAAGD. Daarna sprak de H. PAUL BRAUN na- mans den algamcer.en raad dar Belgische Libre Pensee Hij herinnerde aan den strijd van vroeger: t£3aiBiaBHBHSflBBHB3aaKR3BBBi Spijts onze verovaringen, zei de H. Braun, is hat klerikalisme niet veranderd. Tan aanzien van het gevaar is het hoog tijd dat de unie der linker groepecringen worden verwezenlijkt. Destijds heeft de H. Adolf Max gezegd: «Laten Libaralen en socialist-en zich verzamelen rondom de zelfde vlag! li. Ook vandaag blijft dit woord waar. Men moet den triomf ver zekeren van de vrijheid en de democratie. Ten slotte hoorde men nog den Heer Janssens uit naam van da Antwarpsche Solidairen en de Vlaamscha vrijdan- kersgroapeeringen. Een som van 1.500 fr. ward ingezameld ten voordeele van het roode Spanje. De jubileerende vrijdenkersvereeniging werd plechtig ontvangen op hat Brussel sche stadhuis door burgemeester Max. BURGEMEESTER MAX IN HET BIJZONDER DE BURGEMEESTER DER VRIJDENKERS Degene die het voorrecht haeft u te ontvangen, zei de H. Max. is de burge meester van alle Brusselaars, maar meer iy het Mtey/dcf. jn>v dsgenan.die g,->H-rhf zijn aan de vrijheid van gedachte. Hierin ben ik overigens slechts de voortzetter van de tradities onzer stade... En verder maakte burgemeester Max de Belgische geschiedenis op zijn manier en weas er op hoe België, pas geboren als onafhankelijke natie, te strijden had te gen het obscurantisme Hij deed beroep op da aanwezigen om den strijd voort te zetten van de baan brekers der vrijdenkerij in ons land. Na bloemen te hebben gelegd aan den voet van het uitdagend Ferrer-gedenk.- teeken, hebben de jubileerende vrijden kers hun feestelijkheden besloten met een banket. Katholieken, wat zal uw antwoord zijn op die uitdaging der goddelooze vrijden kers? De Heer Van Hamme volgt hem als Volksvertegenwoordiger op Hat Bestuur van het Arrondissamanls- veruoud K. V. V. van Mecnelen is Maan- dagnamiddag te 2 uur bij hoogdringend heid vergadard in het lokaal der O. L. Vrouwstraat, ten einda kennis te nemen van het ontslag van Minister Van Isacker en te beraadslagen over zijne opvolging als Volksvertegenwoordiger van het ar rondissement Mechelen. De eerste plaatsvervanger voor de Ka tholieke lijst van dit Arrondissement is de H. Van Hamme, Burgemeester van Duffel. Naar aanleiding van verschillende ten dentieuze berichten in de pers verschenen, stelt het Bestuur vast dat er hoegenaamd geen verzet is geweest vanwege de partij leiding om wille van de Vlaamschgezind- heid van den H. Van Hamme. Eveaaens uit de lucht gegrepen was het zoogezegde verzet vanwege de Krist ene Werklieden. In verband hiermede werd door dan vertegenwoordiger van het arrondissamantswerkirsverbond volgende verklaring afgelegd: Er is geen oogenblik spraak geweest, zelfs geen schijn ervan, dat het arrondis- sementswerkersverbond zich verzetten zou tegan de opvolging van den H. Van Isa cker door den H. Van Hamme als lid der Kamer van volksvertegenwoordigers. Het arrondissamentswerkersverbond eiseht niet dat zijn gekozene vervangen worde door een plaatsvervanger van zijn groep, ver mits er nog een zijner gekozenen in de Kam:r zetelt. Het erkent het recht van den H. Van Hamme cm op te treden als vertegenwoordiger van de groep der Mid denstanders en der Vrije Beroepen, die dus twee Kamerleden zal tellen zooals de werklieden tot nu toe, sedert Mei 1836 VOLKSVERTEGENWOORDIGER VAN HAMME GEHULDIGD TE DUFFEL Zoodra tc Duffel het nieuws vernomen werd dat Burgemeester Van Hamme Dinsdag tc 2 uur, zijn eed zou afleggen a's Volksvertegenwoordiger was er on middellijk een feeststemming in de ge- meente. De groote feestklok meldde het blije nieuws en aan de gevels wapperden v'aauische Leeuwen en driekleuren. Iii massa begeven de menschcn zich naar het station waar Burgemeester- flksvertegenwoordigcr Van Hamme zal aankomen. foen de H. Van Hamme toekwam werd stoetsgewijze begeleid naar het lokaal Volkslustwaar een feestzitting op touw werd gezet. Talrijke redenaars na- uien er het woord, waaronder ook de Heer oenator Verbist, Voorzitter van de K.V.V. toen de Burgemeester-Volksvertegen woordiger het woord nam scheen er aan de toejuichingen geen eind te komen. Het was zonder twijfel een bewijs van de diepe genegenheid die de Duffelnaars hun Bur- 8f.rva"der toedragen en het staat buiten *'lf, dat allen besloten zijn eendrachtig met hem samen te werken voor de ver wezenlijking van liet ideaal dat Trof. Dr Verbist als grondslag legde: Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Kristus! EEN FLINKE AANWINST Het bijtreden van den H. Van Hamme, Burgemeester van Dufiel, als Volksverte genwoordiger, is een llinke aanwinst voor de Katholieke en voor de Vlaamsche zaak. We hebben den Hear Van Hamme :ee- ren kennen en bewonderen om zijn juisten kijk en klare uiteenzettingen op de Congresvergaderingen te Mechelen, op de K. V. V.-vergaderingen te Brussel, en we hoorden ham in December 11. te Poperinge, en we mogen verzekeren dat onze zaak bij den H. Van Hamme in goede handen zit. We verheugen ons ten zeerste cn als Katholiek en als Vlaming en wenschen den H. Van Hamme uit ter herte geluk en veel werk in de Kamer onzer Volks vertegenwoordigers. Er is daar veel te doen en wilden al onze Volksvertegen woordigers hun werk daar wel doen, we zouden dra, door samenwerking, verkrij gen waar we recht op hebben. IBBISBBBBSBifSBCBEBBBBiaEvSBflSiS iiuiiiiumtiuningim&iiiiiitiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiüimitfliimifHBfflmittit'' 'iiiBitiiiiiBiiHmimuiiHiittiBiiiiiBiiniHfiuiiiiHiiiittiiiiHiiiiiiiiHiiimmiiiiiiiiiiiiüittiio CONCENTRATIE VAfv DE MACHTEN. Duitschland heeft weer sens op de bekende doortastende wijse. de we reld verrast met een aantccJ maatre gelen van bestuurlijken aard. Door een reeks ontslagnemingen en be noemingen. werd het binrt^enlandsch en het buitenlandsch beleid van het Derde Reich totaal in naz ionaal-so cialistische handen geconcentreerd. Hitier heeft zich thans met sen macht bedacht zooals wellicht nou it een ko ning of keizer uit de moderne ge schiedenis er een bezeten heeft. We zijn thans ver van de scheiding van de machten volgens de leer van Mon tesquieu. Uitvoerende, anetgevende, rechterlijke macht; politic..:, militair, economisch beleid, zijn thans gecon centreerd in de handen van één man: Hitier, de president, de rijks kanselier, de minister van de weer macht, de Fuehrer van de nationaal- socialistische partij! De wijzigingen van 4 Februari U. herleiden zich tot de voterende drie bestuursorganisaties: de militaire lei ding, het economisch beisid en de buitenlandsche politieke hiërarchie. DE NIEUWE LEIDING VAN DE DUITSCHE WEERM.'VCIIT. Maarschalk von Blomberg, die tot nog toe Reichsminister van de Weer macht en Opperbevelhebber van de Weermacht was, is voor~ichtig als niet-nationaal-socialist ojr zij gezet geworden. Hitler wordt zelf Reichs minister van de Weermac:ht, terwijl het Opperkommando van de Weer macht opgedragen wordt cean de na tionaal-socialistische Generaal Keitel. Verder worden een veertiental Gene raals op pensioen gesteld en vervan gen door nationaal-socialiatische Ge neraals, waaronder Generaal Brau- chitsch. die leider van het i eger wordt. (De weermacht omvat én het leger, én de luchtvloot én de eigenlijke vloot.) Het feit dat Generaal :ron Fritsch 48 uur zou gevangen gezeten hebben en het plotse verdwijnen van Maar schalk von Blomberg, heeft in het buitenland, allerlei veronderstellingen doen oprijzen waaronder deze, als zou Hitler door zijn optreden, een mili taire opstand verhinderd hebben. Al dus zou het niet allemaal honig en zeem zijn in het beheer van het Derde Rijk, maar zouden er ernstige meeningsverschillen heerschen, waar bij zekere midde: de gevoerde poli tiek niet zouden ■->edkeurenDit zou namelijk in ver', nd staan met de BUITENLAND'HE POLITIEK, wat weer verkla't waarom ook op dat gebied, ing: pende wijzigingen aangebracht wer en. Het ministerie van buitenlandse ie zaken, dat tot nog toé onder leling van von Neu- rath stond, zal voortaan bestuurd worden door von Ribbentrop. die ge zant was te Lonen. von Ribbentrop is nationaal-sociaiist, von Neurath was het niet De gezanten te Weenen, te Rome, te Salamanca en te Tokio worden teruggeroepen, von Papen die te "Weenen was ^n von Hassel, die Duitschland te T'oms vertegenwoor digden, waren ge m nationaal-socia listen. Kaar het schijnt zouden de nationaal-sociaiist en Maisner, von Stohrer en Kriesv.l respectievelijk te V/eenen, te Londen en te Tokio als gezanten van hei Derde Rijk aange duid zijn. In buitenlandsche kringen werd eerst ven ndersteld dat von Neurath en von l apen niet meer ac- coord zouden zij met de gevoerde buitenlandsche politiek of cthans niet met de koerswending die, op dat gebied, verwacht wordt, von Neurath zal nochtans het voorzitterschap waarnemen van een geheime kabi netsraad. die thans opgericht wordt en waarin de voornaamste militaire en politieke leiders van Duitschland zullen zetelen, von Papen daarente gen zou verplaatst worden naar Sa lamanca. Het is in ieder geval beteekenisvol dat von Ribbentrop, de gewezen koop man, in zoo'n korte tijd aan het hoofd van wellicht het bijzonderste depar tement is geklommen, wat niet an ders uit leggen i: dat men zijn poli tiek ten volle goedkeurt en zijn bui tengewoon talent waardeert, von Rib bentrop immers is de man die het Duitsch - Engelse1 vlootaccoord wist tot stand te brengen, dat destijds zoo'n opzien baarde. Hij was het weer die het Duitsch-Japansch anti-com munistisch pact, schiep en die de toe treding van Italië wist te verzekeren. OP ECONOMISCH GEBIED. Dr Schacht, die met wonderbare vaardigheid en soepelheid, de over gang heeft geleid van de vroegere vrije economie, langs de deviezenre- glementeering en der neue Plan naar de volstrekte reglementeering van de geheele buitenlandsche han del, is thans als Reichswirtschafts- minister (Minister van Economische Zaken) en als Reichsbankpresident verdwenen. Hij heeft de weg bereid voor het vier-jarenplan van Goering en van de nationaal-socialistische uitbouw van de Duitsche economie. Deze nationaal-socialistische econo mie wil alle dringende behoeften be vredigen, voor zoover die de onaf hankelijkheid van het buitenland kunnen verzekeren. Het is duidelijk dat vooral nagestreefd wordt naar een onafhankelijkheid op militair ge bied. In Duitschland immers heerscht de overtuiging dat het land alleen de oorlog verloren heeft tengevolge van gebrek aan voedingsmiddelen en aan grondstoffen voor de oorlogsin dustrie. Dat zal niet meer gebeuren. Zoo is het weer duidelijk dat in het nieuwe ministerie van economische zaken, waar de nationaal-sociaiist Funck leidt, talrijke generaals zete len. GEEN PUTSJ; VERDERE ONTWIKKELING. Wij zijn daarom overtuigd dat de huidige verrassende wijzigingen in de Duitsche Regeering niet te wijten zijn aan een beraamde putjs, maar wel de logische ontwikkeling zijn van de nationaal-socialiseering van Duitsch land, die zijn uitgangspunt heeft op 30 Januari 1033. In den beginne moest Hitler beroep doen op bekwame man nen, die over een rijke ervaring be schikten, maar die niet tot zijn partij behoorden en dus ook niet heelemaal met zijn leer instemden. Gedurende de vijf jaar, die verloopen zijn heeft hij mannen gevormd en nu schijnt de tijd gekomen te zijn, om ze effec tief aan het werk te stellen. Op bui tenlandsch politiek gebied verwach ten we alleen een versteviging van de tot nu toe gevolgde politiek. (Verboden nadruk.) ROSKAM. Van over enkele weken r- r'ds bleak het dat iets niet meer in den haak was in Duitschland en dat wrijvingen waren ontstaan tusschen weermaciat (leger) en de Nazi-partij, alsmede orr'c- ond-er de eigene fracties van de eerrige Duitsche staatspartij. Maarschalk von Blomberg, die Minister van Oorlog was, trad in hat huwelijk met zijn dacty.o, en Hitler was een der getui gen op dit huwelijk. Naar verluidt was dit huwelijk niet welgekomen bij de le gerhoofden, die aan meer prestige houden voor de hoogere officieren. Of dit nu wel juist de e-enige oorzaak is gawaest, valt wel te betwijfelen, maar toeh zou dit huwelijk bijgedragen hebben tot een meer scherpe toestond, die door Hitler thans ward doorgeknoopt. Hitlar heeft Maarschalk von Blomberg, de Minister van Oorlog, aj> kant gezet, evenals Generaal von Fritscii. een der bij zonderste kopstukken van het Duitsche leger. Beiden kregen een tar: :;f waarin hen gemeld werd dat hun ontslag was aan vaard en waarin zij ook haruelijk bedankt waren voor de bewezen diensten. Generaal Goering, in wie naar wordt Ger.eraal-Overste von Br.vj-'iitsch de nieuwe Oppeibsvellehber van het Duitsche lanalergcr. H. Joachim von Ribbentrop de nieuwe Minister van Buitenlandsche Zaken. fmazMMxtsammzm benoeming zou eerder een voldoening zijn aan de legerhoofden. 15 Generaals en tal rijke hoogere officieren werden ook op pensioen gesteld of op zij gezet, en ver vangen door anderen. Door deze wijzigingen komt in Duitsch land alle macht in handen van Hitler. Dit alias wijst er toch op dat er iets braadt in Duitschland en man zou wel gaan denken dat Hitler bevreesd is. Over de gebeurtenissen welke zich afge speeld hebban in Duitsahland, worden neg steeds allerlei geruchten en berichten verspreid, walka slechts met het meeste voorbehoud dianan in acht genomen. Zao wordt o.m. nog medegedeeld dat talrijke Duitsche officieren langs Oosten rijk naar Zwitserland gevlucht zijn; dat een aantal officieren van plan waren den Kroonprins tot K:iz:r uit ts roepen; dat in vele garnizoenen der provincie talrijke officieren werden a an ga houden en eist anderen hun entslag hebben ingediad. beweerd de Nazi's den nieuwen Minister van oorlog zagen, kreeg dit ambt evenwel niet. Hitler hi aid het voor zichzelf. Aldus is gansch Duitschland's weermacht in handen gekomen van Hitler zelf. Baron von Neurath. Duitsche Minister van Binnenl3ncsche Zaken, kreeg even eens een schrijven van Hitler waarin deze verklaarde zijn ontslag te aanvaarden, hem tevens dankend voor de bewezen diensten, en hij werd aan Buitenlandsche Zakan varvangen door H. von Ribbentrop. De Duitscne gezanten van Tokio, Rome, Londen en Weenen werden teruggeroe pen. De Reichstag wordt bijeengeioepan voor den 2J Februari; een geheime Raad van het Kanselierskabinet werd ingesteld. Het voorzitterschap van dezen Raad werd toevertrouwd aan Baron von Neurath. De andere laden van dezen Raad zijn: HH. van Ribbentrop, benoemd tot Minister van Buitenlandsche Zaken; Goering, Ru- dolf Hess, Dr Coebbsls, Dr Hans, Hein- rich Lammers, Generaal von Brauehitz, Admiraal Raeder en Generaal Keitel. Generaal Keitel werd geroepen tot het hoogste kommando van het Lager. Deze Generaal Keitel de nieuwe Clief van het hoogste kom mando van het Duitsche leger. GELIEVE UWE BILJETTEN TE HERZIEN! Op 28 Februari aanstaande worden de biljetten der 8e snede 1937 (groene biljet ten, oude type, roode cijfers) ongeldig verklaard. Werden tot lieden niet aangevraagd: 236 loten van 100 fr. eindigend op 2 30 250 fr. 63 14 500 fr. 86 2 1.000 fr. 403 2 2.500 fr. 976 4 5.000 fr. 8490 - 6147 1 10.000 fr. 7634 1 20.000 fr. 80.476 iiïiiiiiiiiHaiiiniiiuiiiai in Belgie, van nu tot einde jaart aan wie ons zendt in postzegels of stort op post- checkrekening 155.70 van V. Samen-Van- neste, Drukker, Poperinge, de som van 22,50 FRANK. Voor het Buitenland zende men ons per Internationaal Postmandaat: Uit Frankrijk: 40,50 fr. (Belg. geld). Uit Amerika: 58,80 fr. (Belg. geld). inssB8E9Ba2a3isasiszsajSBBBEmsaBi«aKtfSË£aiag3s^sass£Hsaa^Bsa2fi{iaafisC32aa222222ii2Z2222sa -Cf* Mi&yj lil Groote drukte heerscht thans in de Midden-VIiegersschooI te Upavon, waar de Britsche vliegers worden opgeleid. Men ziet hier drie Aero Tutors in een formaat-vlucht. Het toestel van de Ieeraar vliegt op rugzijde. INGEZET MET EEN H. MIS Na Kortrijk, Roes-elare en Izegam, is het thans te Brugge dat de Christelijke Werkgevers van West-Vlaanderen hun jaarfeest gehouden hebben. In een blijde optimistische stemming zijn een twee honderdtal leden naar Brugge gekomen. Om 9.30 uur werd in de H. Bloedkapel het H. Misoffer door Z. E. H. Kan. Vander Heeren opgedragen voor de leden van het verbond en hunne familieleden, met bij zonder memento voor de afgestorven le den. Na hst Evangelie sprak E. H. Ver- sele, principaal van het College te Moes- kroen, een gelegenheids-kanselrede waarin hij wees eerst en vooral op de ultgelezene plaats welke de werkgevers in de maat schappij bezitten. Het is zoo gemakkelijk zich te laten dienen en zich te laten ver blinden door winstbejag; maar hoe hoo- ger sociale positie, hoe groote verantwoor delijkheid. De christelijke werkgever moet persoonlijk dienen: dienen de Kerk, zijn land, zijn volk, en dit kan hij door zijn voorbeeld en door de daad. Vervolgens onderlijnt spreker hst heidendom dat in zekere fa'oriékmiddens heerscht: het moet de taak ziijn der katholieke werkgevers meer zedelijkheid en meer godsdienstzin in deze middens te brengen. ONTVANGST TEN STADHUIZE Om 10.30 uur werden dan de leden door hst Magistraat van Brugge ontvangen in de prachtige gothische zaal. Wij stippen onder maer aan de HH. Van Hoestenber- ghe. Burgemeester; Schepenen Vierin en Vande Pitte; Mgr Van Wayenbergh; E. H. Van Ovsrbeke, Proost van het A.C.V.W.; H. Bsckaart, Voorzitter; Stadssekretaris Dalva; E. H. Kan. Dubois, Proost der Kath. Aktis; Gemeenteraadslid Dewulf Ds H. Van Hoestenberghe verwelkomde de leden van hst A.C.V.W. en herinnerde aan de bloeiperiode welke Brugge in vroe gere tijden kende; hij drukte den wensch uit daze wellicht te zien terugkomen. De H. Beckaert op zijne beurt bedankte .de Stad om het gul onthaal en zegde dat ds C.W.-ers bijzonder verheugd waien ditmaal te mogen vergaderen in de hoofd stad der provincie, waar zooveel herinne ringen aan een vroegere bedrijfsorganisa tie thans nog bastaan, zooveel te meer dat het jaarfeest thans gepaard gaat met de heropleving van de sektie Brugge. IN SINT LODEWIJKSCOLLEGE Na de eerewijn begaven zich dan de deelnemers naar de feestzaal van St Lo- dewijkscollsge. In tegenwoordigheid van Mgr Lamiroy, Bisschop van Brugge, en van Gouverneur Baels en oud-Minister Van Caeneghem, spreekt dan Heer Ad- vokaat Van de Vennet een welkomrede uit in naam der sektie Brugge. Hij bedankt in het bijzonder de overheidspersonen die door hun aanwezigheid een blijk van aan moediging hebben willen geven. HET JAARVERSLAG E. H. Van Overbske komt dan aan het woord om het jaarverslag uit te brengen. Thans, stelt spreker met voldoening vast, dat 560 werkgevers dar provincie reeds doer het verbond bereikt werden. De wer king bestaat vooral in propaganda voor de uitbreiding van den bond, docr het maandblad en door een vijftigtal studie- vargaderingen. Daarbij moeten nog de be stuursvergaderingen vermeld worden, als ook de geestelijks week-ends, die meer *n meer gevolgd zijn. Spreker onderlijnt dan de besluitselen voortvloeiend uit de verschillende studies, namelijk op gebied van werkloezansteun. van verplichte ver zekering tegen werkloosheid, van bedrijfs organisatie, van verbetering en verzedelij- kir.g der arbeid smid dan.s. Ten slotte wijst spreker op het gebruik der macht van het A.C.V.W. en stipt de verscheidene centra aan waar het A.C. V.W. neg binnendringen moat. REDE VAN HEER BECKAERT, Voorzitter van het A.C.V.W. Op zijne beurt schetst de Heer Voorzit ter Baciaert de taak der leiders in de huidige maatschappij. Sprekar klaagt het liberalisme aan, dat een bron van onze kwalen is. Indien de verwarring zoover gekomen is, dan is het grootendeels te wijten aan het defaitisme van talrijke leiders, die beweren dat zij enkel tusschen kommunisme en nationaal-socialisme te kiezen hebben en verder geen pogingen doen om de maatschappij van een door en door christelijken geest te doordringen. De christelijke werkgevers moeten als taak hebben de rechten te verdedigen van personen, de vrijheid van eigendom, van vereeniging. Zij moeten hun macht ge bruiken om staats- en gemeenschapsleven te beïnvloeden en ten slotte om de kerke lijke gemeenschap ook te verstevigen. Als slot doet de H. Beckaert een dringend be roep op alle leden opdat zij ijverig en met plichtbesef hunne taak zouden vervullen. Mgr VAN WAYENBERGH AAN HET WOORD Mgr Van Waeyenbergh komt dan aan het woord en herinnert eerst aan de po gingen die van af 1928 aangewend weruea te Antwerpen om de Christelijke Werk gevers te vereenigen. De wanorde die thans heerscht op alle gebied is grooteu- deels te wijten aan de afzijdigheid, de on zijdigheid waarin zich talrijke werkgevers en leiders zich verschuilen. Nu moeten de eliten reageeren. Zij moeten opnieuw de wetten van liefde en rechtvaardigheid te rug in eer brengen; daartoe zullen zij groote offers moeten hrengen, In de hoo gere scholen betracht men de vorming van bevoegde leiders, leiders die een gron dige vorming ontvangen hebben en die besef hebben van de lastige taak die hen te wachten staat. Eens die vorming ver worven, dan moet er gezien worden naai de prachtige leer besloten in de encyclie ken. Da werkelijks beleving dar princie pen die erin besloten zijn kan alleen tucht, geluk en welvaart in de wereld terug brengen. SLOTWOORD DOOR Z. Exc. Mgr LAMIROY Tan slotte spreekt Mgr Lamiroy nog een kort woord. Hij onderlijnt eenerzijds de verwarring die bestaat zoowei op po litiek als op sociaal en ekonomisch gebied. De studie moet aie toestanden verbeteren, studie op basis van het gezond verstand en de kristelijke princiepen van ons ge loof. Anderzijds onderlijnt Mgr Lamnoy het gemis aan gezag, niet zoozeer het ge mis aan gehoorzaamheid, en vooral ornaat de leiders te dikwijls vergeten hebben hun gezag te doen eerbiedigen en het zelf te eerbiedigen. HET GEZAMENLIJK FEESTMAAL Deze feestdag eindigde met het tradi tioneel noenmaal, dat in de meest harte lijke en joviaal-West-Vlaainsche gezellig heid verliep. Door den H. L. A. Beckaert werd een. korte doch zeer kernachtige tafelrede ge houden, waarin de achtoare Voorzitter wees op de groote figuur van Z. H. Vader de Paus, die hl deze troebele tijden voor onze Kerk het gezag cp meesterlijke wijze heeft weten te handhaven en naar wien wij als trouwe zonen met fierheid mceten opzien. Ook aan Zijne Maj. den Koning werd door den redenaar een warme hulde gebracht, waarmee door de aanwezige le den een algemeene instemming werd be tuigd. De Heer Voorzitter eindigde zijn toe spraak met een heildronk aan Z. H. den Paus Pius XI en Z. M. Koning Leopold III. Vervolgens hield Mgr Van Waeyen bergh een korte en hartelijke toespraak tot hulde van de verdienstelijke pioniers van het A.C.V.W. en den zoo blceier.den Wast-VIaamschen tak. De H. P. Heymans, Voorzitter van de Nat. Maatschappij voor Kreidet aan de Nijverheid, herinnerde aan de nauwe banden die ham aan het A.C.V.W. binden en batuigde bij deze gelegenheid zijn sym pathie voor deze organisatie, van welker bloei en groei het welzijn van het Vlaam-, sche Volk in niet geringe mate afhanke lijk is. De dag eindigde in de beste stemming. is het onderwerp van de S I-inks: de gelukkige veder m^t z'n dcckierlje in de armen. Rechts: het Prinsenkind in do bussel. Nu de kleine Prinses Beatrix een week oud is, werd er overeengekomen met Dr De Groot, t n 52- zondheidsbulletijns meer af te kondigen over Prinses Juliana en haar dochtertje. Beider toestand verïocpt volkomen normaaL van HEDEN ZONDAG, 13 Februari, in den Stadsschouw burg te IEPER, te 2.30 uur, en waarop alle arbeiders, alle s nienschen van goeden wil, vriendelijk uitgenoodigd worden. Sprekers IM MESOTTEN, in naam der jongere arbeiders; EONS EREDERIX, voor de volwassen arbeiders. ZANG EN SPREEKKOOR: verzorgd door de K. A. J.

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1