He! «Planvalt door de mand Vadertje Stalin spaart de roede niet M KRACHT VAM Hi? GEBSD IN ONS LAND De Vrijheid van Onderwijs KATHOLIEK WEEKBLAD VAN IEPER AiitoiHisdiensien weekblad: 50 centiemen. 6* jaar. n 11. «de halle» He! brengt ons anderhalf milliard nieuwe belastingen M. Be Man treedt af als Minister van Financien KÊj is ziek maar lijn "Plan,, is nog zieker Heer Maz-Leo Gérard zou nieuwe Minister van Financien worden Hce zullen de nieuwe lasten geheven worden? INTERNATIONAAL OVERZICHT HERDERLIJKE BRIEF VAN Z. Exc. Mgr LAMIROY, Bisschop van Brugge He! luulsie iiiarionetsenjiraces in ^ovjef-kusianti gaai zign gang Nieuwe toepassing in het Engelsch Vliegwezen OÜSitMüE-ltfER EN DIKSMUIDE-J0NKERSH0VE WE ZENDEN ONS BLAD ifm g Katholiek 'Veekblad van leper i Bureel J Boterstraat, 58, ieper. §j ABONNEMENTSPRIJS VOOR 1 JAAR (per post) Binnenland 25.fr. I Belgisch Kongo 45.fr. Frankrijk 45.fr. Alle andere landen 65.fr. p Ifedeue*kcrs ttyti vaantucc-rdttiik vod hun artikels ^iiUClllilillÜRUltlllllHUl.t.i. .i' - iiüQllllitNUlIHtlttttiUUUiiHtti^ fe TARIEF VOOR BERICHTEN 1 1 jS Kleine berichten pe, regel 1.fr. E B 2 fr. toel. v. ber. m. adr. t. bur. M Kleine berichten (minimum) 4.fr. M 1 Rouwber. en Bedank, (min.) 5.fr. I Drukker-Uitgever: SANSEN-VANNESTE, Poperinge. Tel. Poperinge Nr 9. Postcheckrekening Nr 155.70. I Te herhalen aankondigingen prijs op aanvraag. s=z g Annoncen zijn vooraf te betalen en g moeten tegen den Woensdag avond B ingezonden worden. Kleine be-1 H richten tegen den Donderdag noen. «■■■HEEEEHEEMEHHaEEannMMM Op onze dagen klaagt men dikwijls, en met recht, over de verwarring die heerscht in de gedachten! Maar wordt er wel een voldoende reactie ingezet tegen die wan orde? Laat men zich soms niet beïnvloe den door de vrees aan zekere menschen te mishagen? Xs men niet het slachtoffer van een zekere lafheid in het bekennen en het belijden der katholieke principes? Wat er ook van zij, we oordeelen het zeer geschikt de aandacht onzer lezers te vestigen op een vraagstuk van brandend oogenblikkelljk belang: DE VRIJHEID VAN ONDERWIJS De Belgische Grondwet zegt in art. 17: «Het onderwijs is vrij; ieder voorkomen de maatregel is verboden; de beteugeling van ieder misdrijf wordt allien door de wet geregeld». We weten zeer goed dat deze bepaling haar oorsprong vindt ln een valsche lee ring, het LIBERALISME, dat, in leerstel lig opzicht, het ware en het onware, en, in zekere maat, het goed en het kwaad gelijkberechtigt. Toch kan en moet deze bepaling dooi de Katholieken aanvaard worien, juist om reden van de vrijheid die ze waarborgt aan de Katholieke Kerk. Deze bepaling men merke het goed op ls absoluut algemeen: ze sluit ifde- re beperking uit, die zou toegebrach: wor den aan de uitoefening van het onderwijs als dusdanig. De katholieke principes, die deze zaak beheerschen. kunnen best als volgt worden uitgedrukthet principe dat door de wet moet geëerbiedigd en gevrij waard worden, dat de breedste verklaring afeischt en tegen hetwelk niet ééne uit zondering gelden kan. tenzij deze op af doende wijze gesteund weze op teksten of op grondstellingen van ons openbaar recht, is het principe van de ONBEPERK TE VRIJHEID VAN T ONDERWIJS... Zoodra het niet gaat om het openbaar onderwijs, dat gegeven wordt op de kos ten van den Staat, is er niet één gezag, in België, zelfs niet de wet, dat het recht heeft voorafgaande voorwaarden te stel len aan de uitoefening van de vrijheid van onderwijs, die toegekend words aan ieder Belg; niet één openbare macht kan aanspraak maken op een recht van orga nisatie, van bestuur, van bewaking, van toezicht op het onderwijs. Iedere wet. die zulkdanig recht zou willen inbrengen, zou in strijd zijn met de Grondwet en, door het feit zelf, ongeldig... Zoo b. v. een wet, die een organisme van vrij onderwijs zou willen onderwerpen aan om het even welke bewaking. Daaruit volgt dat niet ééne openbare macht, noch de gemeente, noch de pro vincie, noch de Staat, een vrije school kan onderwerpen aan haar toezicht; even- HlllllllinilIH! min kan ze haar een programma opleg gen of een methode van onderwijs. n. De Katholieke Kerk wordt in België niet officieel beschouwd als zijnde de éénige bewaarster van de godsdienstige waarheid; haar eeredienst krijgt, zooals de andere, toelating om te bestaan, de bedienaars van den katholieken eeredienst worden, zooals deze der andere, e*kend en betaald. Maar alleen de VRIJHEID VAN ONDERWIJS geeft aan de Katho lieke Kerk de mogelijkheid haar heilig recht en haar goddelijke zending uit te oefenen: ALLE VOLKEREN TE ONDER WIJZEN, al haar kinderen op te voeden in het waar geloof en volgens de christe lijke r: den leer. Men verstaat dan ook waarom het Episcopaat, in België, 8'tijd zoo innig bezorgd is geweest met de vrij heid van onderwijs en waarom het niet aarzelt haar ongeschonden behoud r' te eischen. Men ziet ook in waarom ieder Katholiek verplicht is de vrijheid van on derwijs overal te verdedigen en, desnoods, met kracht te strijden om iedere schen ding van dit recht af te slaan: dit recht is immers de ONMISBARE voorwaarde voor het leven der ^erk. m. De Katholieke Partij heeft als specifie ke zending, in het politiek leven, den eer bied voor de rechten der Kerk, de vrije uitoefening van haar weldoenden invloed op de zielen, de stoffelijke hulpmiddeien, die voor haar bestaan noodzakelijk zijn. te verzekeren; welnu op het ingewikkeld gebied der kerkelijke bedrijvigheid hes ft het onderwijs in alle graden een overwe gend belang: vooral door hst onderwijs immers vervult de Kerk haar opdracht en tegen ditzelfde onderwijs richten de vijanden van het Katholicisme onophou dend hun scherpst? aanvallen. Daarom meet de Katholieke Partij, vooral in Bel gië, zich, boven al het andere, inspannen om de katholieke school te verdedig ?n en haar volle leefbaarheid te verzekeren: wat zij alleen doen kan door het behoud van de vrijheid van 't onderwijs. Dit prin cipe is het dat al onze katholieke manda tarissen leiden moet hetzij in den Ge meenteraad, hetzij, in den Provincieraad, hetzij in de wetgevende Kamers: het schoolvraagstuk wordt overal gesteld. En indien er ooit spraak was ergens een politieke concentratietot stand te brengen, die iets anders zijn zou dan een slechte grap, dan zou het absoluut noodig zijn dat alle geconoentreerdenzich in *t openbaar ertoe verbinden de VRIJHEID VAN ONDERWIJS, ten allen prijze en in haar volledige ongeschondenheid, te ver dedigen. Gv?r enkele jaren kwam dsn Socialist De Man, ae huidige Minister van Faiau- Ciéu, voor den dag met zijn fameus plandat de crisis zou oplossen en de weivaart terug brengen in ons lanru De Socialisten gepruikten het plan om een grootsch opgezette campagne te voeren ea algemeane redding werd ermede be loofd. Met de H. Van Zeeland kwam de deva luatie maar ook mede de Socialisten aan het rind, en begrijpelijker wijze, kwam de planmaner in ae Regeering en bezette welura het Ministerie van Financiën, de belangrijkste hefboom in 's lands bestuur. Door ae herschatting van het goud der Nationale Bank kreeg de Regeering groote bedragen in handen. De druk op de frank was verdwenen, door de devaluatie kon meer worden uitgevoerd, het krediet van ens land verhoogde, en het gaf weldra den schijn dat de crisis was opgelost. Onze Socialisten geraakten in een ze- geroes. Geen uitgaven waren voor nen te hoog. MiUioenen werden aldus onlangs voorzien voor allerlei speelterrein en te maken rond het meer van Hofstade. Van besnoeiingen kon er immers geen spraak mee. zijn. Nieuwe -ee run gen werden nut sufcses uitgegeven en de Socialisten meen den dat hit voort opperbest zou gaan. Onze Regeering liet begaan en om wat genoegen te verschaffen aan de andere partijen deed zij ontlastingen voor onge veer 1300 millioen per jaar. Maar nu zijn we aan de keerzijde der medaLe. De inkomsten van den Staat zijn ge voelig aan het verminderen gegaan daar i in ae zakenwereld aan het verdwijnen is, wijl nieuwe uitgaven in het vooruitzicht worden gesteld: vethoo- ginj van werkloosheid, kosten van her- aanpass.ng der ouderdomspensioenen, heiaanpassing der wedden van de onter- wijzsrs, verhooging der wedden van het staat-.personeel, enz. H. De Man had bij hoog en bij laag voorgehouden dat zijn begrooting voor 1933 in evenwicht was. Sedert eenigen tijd echter zingt hij een toontje lager m sprak, veertien dagen geleden, voorzichtig weg over 500 miljoen nieuwe belastingen. Die 500 millioen zijn nu reeds gerezen tot 1 milliard, dit volgens verklaringen van Eersten Minister Janson, en zelfs spreken anderen reeds over anderhalf milliard nieuwe belastingen die zullen nor dig zijn. Er is spraak van nieuwe belastingen, ja, maar niet van bezuinigingen. Daarvan willen de Socialisten niet hooren. En telkenjare verhoogen de uitgaven van den Staat. Hieronder een kleine ver gelijking: Uitgaven in 1935: 9.947 millioen. Uitgaven in 1936: 10.407 millioen. Uitgaven in 193710.905 millioen. Uitgaven in 1938: 11.317 millioen voor zien in de begrooting waarbij nieuwe uit gaven voor werkloosheid, pensioenen, wed den, enz. dienen bijgevoegd. Deze cijfers doen klaar uitschijnen dat het wel degelijk tijd wordt een einde te stellen aan deze gedurige verhooging van uitgaven. Er dient gesnoeid. De lasten- betalers worden reeds genoeg uitgezogen. Het is dan ook begrijpelijk dat in tal rijke Katholieke politieke middens een werking is uitgegaan tegen de verhooging der uitgaven, tegen de vermeerdering der belastingen, en voor meer besnoeiing in de Staatsuitgaven. Verschillende Katho lieke Parlementairen, o. m. de HH. d'As- premont Lynden, De Winde, Haustrate, hebben reeds aangekondigd dat zij tegen elle verhooging van belastingen zullen stemmen. De H. Janson heeft gemeend hierop te moeten antwoorden dat derge lijke houding een revolutionnaire hou ding zou zijn. Minister De Man lijdt sedert enkelen tijd aan bloedvergiftiging en kon dus het beheer van zijn departement voonoopig niet waarnemen. Zooals onze lezers we ten werd de H. De Man belast met het opmaken van een ontwerp tot herziening van ons beelastingsstelsel. Door zijn ziek te heeft dit ook een groote vertraging ko men te ondergaan. Gezien de begrootingstekorten die ten spoedigste dienen aangevuld is deze ver traging hoogst schadelijk. Er moet dan aangearongen zijn geweest opdat het ont werp van den H. Minister De Man k.aar zou worden gemaakt. Woensdag 11. is nu de H. De Man ver schenen op de vergadering van het be perkt ministerieel komiteit voor fiscale hervorming en heeft er de maatregelen welke de ambtenaren van zijn departe ment hadden opgesteld, voorgelegd. Daar op heeft de H. De Man verklaard dat het hem, wegens zijn ziekte, onmogelijk was in de eerstkomende dagen zijn ambt te vervuilen. Zijn geneesheer schrijft hem nog enkele weken rust voor. Hij laat aan den Eersten-Minister over te beslissen of hij zal worden vervangen ofwel of een collega tijdelijk zijn ambt zou waarne men. De Kabinetsraad van Woensdag avond moest hierover beslissen. Er is veel spraak dat de H. Merlot Mi nister van Financiën zou worden en dat de Socialist Eeckelers, uit Antwerpen, Mi nister van Openbare Werken zou worden ter opvolging van den H. Merlot. Na den kabinetsraad van Vrijdag na middag vernomen worden welke her vormingen zijn voorzien in ons belastings stelsel en aan welke nieuwe belastingen wij ons moeten verwachten, PERSSTEMMEN TEGEN DE NIEUWE BELASTINGEN DE STANDAARDstelt vast dat na twee jaar Van Zeelandisme cn plan-eco nomie, de schatkist reeds nieuwe bronnen van inkomsten noodig heeft. Vooreerst moet de volle waarheid worden gezegd. Er moet worden bekend gemaakt noeveei tekort er voorzien is en welke bezuinigin gen zullen gedaan worden. Er mogen geen nieuwe lasten komen vooraleer men op den weg der besparingen is opgegaan, Het snoeimes moet worden gezet op het Ministerie van Volksgezondheid; een ein de moet worden gesteld aan de uitbrei ding der bureaucratie; zekere zware en ongewettigde invaliditeitspensioenen moe ten in het klare getrokken worden; er moet opgetreden worden tegen de cumuls. Een einde dient in ieder geval gesteld aan de verspilzucht, de digdoenerij en de eta- tisatie. Eerst bezuinigen. LA LIBRE BELGIQUE stelt vast dat het overtreffen van de laatste begrooting) tegenover alle vorige het meest veront rustend punt is. Wat zal men aanvan-. gen moest de crisis verscherpen? Wij heb ben een veel zwaarder budget dan in de onheugelijke jaren 1934-1935. Niet de an derhalf milliard nieuwe belastingen zullen de algemeene ekonomie steviger maken. Een overmaat van belastingen drukt de ekonomische bedrijvigheid te neer. Alleen een drastische bezuiningspolitiek kan be- temis brengen. Beter een ondankbare re medie toe te passen dan het land in een nieuwe inflatie te storten. Wil H. Jan» son nieuwe belastingen dan moet hij ee: reeks besnoeiingen voorleggen. Niet v: één klasse burgers alleen mogen de offer: gevraagd worden, er moeten ook offers gevraagd worden van dezen die aan de< staatsruif eten. Aldus wil het de recht vaardigheid en het heil van de openbare financies. Zie vervolg op 2' blad. DE KRUIK GAAT ZOOLANG TE WATER... Vadertje Stalin, 'n eenvoudige boe renzoon uit Georgie Zuid-Rusland heerscht over een millioenenrijk. In zoo'n familie gaat er heel wat om. Het zijn niet allemaal brave kinde ren. En van tijd tot tijd moet er eens hardhandig opgetreden woiden. Dit is thans weer het geval. Een twintigtal bolsjewisten van het eerste uur, die bij het onstaan van het paradijs van HERSCHEL JAGODA, de vroegere G. P. U.-cnef, die reed. sinds geruimen tijd achter slot en grendel rit, bevindt zich onder de aangeklaagden. den arbeider een groote rol gespeeld hebben, moeten onder handen geno men worden, omdat ze het op het leven van Vadertje Stalin gemunt hebben, of omdat ze gedeelten van het gemeenschappelijk (communis tisch) bezit willen versjacheren aan fascistische landen. Sedert een goede week worden ze door de rechters ondervraagd. En het moeten andere kleppers zijn dan bij ons, die rechters in Moscou, want zoo sterk is hun gezag of hun hypnoti sche macht dat al de beklaagden ant woorden alsof ze een les moeten op zeggen. Ja, ze bekennen allemaal en onmiddellijk, dat ze Stalin en Gorki hebben willen vermoorden; dat ze Wit-Rusland aan Polen hebben wil len verkoopen, en Oekrajiena aan Duitschland en een stuk van Siberie aan Japan. En dat alles in den loop van een paar dagen. En als onze rech ters met een icildstrocper te doen hebben kunnen ze hem in geen we ken deen bekennen dat hij een ko nijn heeft gepakt! Wat zich dezer dagen te Moscou af speelt, is echter te ernstig om er ver der mee te jokken. We hebben reeds bij herhaling gezegd, dat in een Staat waar de elementairste wetten van het natuurrecht worden overtreden, de toestand, ten slotte onhoudbaar moet blijken. De huidige processen te Mos cou, beteekenen een nieuwe etappe van het ontbindingsproces van het communistisch regime in Rusland en meteen van het communisme over de geheele wereld. DE BEKENTENISSEN. Zooals dit het geval was bij vorige processen van dezelfden aard. hebben de beschuldigden spontaan al de hun ne te laste gelegde misdrijven schijn baar spontaan bekend. Alhoewel dit niet het geval is in het algemeen voor zaken van gemeen recht, is dit toch ook in andere landen veel voorko mend waar het gaat om politieke misdrijven. De poHtiek vervolgden zijn meestal idealisten, die de beken tenis als een propagandamiddel voor hun ideaal beschouwen. In Rusland zijn de bekentenissen echter van heel anderen aard. Daar erkennen de. aan gehoudenen. dat ze meegeheuld heb ben met vijandige landen om deelen van hun land af te staan, dat ze het regiem willen omver werpen, waar voor ze zoolang gewerkt hebben. Te gen de voorgaande gebruiken in is er een. Kretensky, die niet heeft willen bekennen, die zelfs ontkend heeft wat hem aangewreven werd. Achteraf heeft hij toch toegegeven. De socia listische pers en de socialistische voor mannen, die veel van de beschuldig den persoonlijk jaren lang gekend hebben, betwijfelen de waarheid van de bekentenissen. Dat alles doet ons vermoeden, dat de zoogezegde beken teniseen, ver van spontaan te zijn, eerder afgedwongen werden op de een of andere middeleeuwsche strafrech terlijke manier. Zoo blijkt dat Kretensky eerst be kend heeft nadat hij het bezoek van zijn vrouw had ontvangen. Heeft men wellicht gedreigd de vrouw te ver moorden, wellicht in zijn bijzijn zoo hij niet bekende. Een dagblad uit Warschau, meldt dat hij in de Loe- bljanka-gevangenis zou gefolterd ge worden zijn, totdat hij half krank zinnig zou aanvaard hebben te be kennen. GROND VAN OPSTANDIGHEID. Al de publiciteit die rond het pro ces gemaakt wordt, is waarschijnlijk veel meer bedoeld om in het binnen land schrik aan te jagen en dezen te ontmoedigen, die met plannen zou den in het hoofd loepen om te pogen het bewind omver ue werpen. Al wat de thans beschuldigde man nen van de oude bolsjevistische garde ten laste gelegd wordt is waarschijn lijk niet van. allen grond ontbloot. Maat dan moet het bewind van Sta lin wel zeer gehaat zijn, om niette genstaande, de zware vervolgingen die vooraf gegaan zijn nog zooveel voor aanstaande mannen bereid te vinden hun leven te wagen tot het omver werpen van het regime. Na de knapste leiders van het leger, na de talrijke gezanten, komen thans Gepeoe-leiders aan de beurt en man nen die in de binnenlandsche admi nistratie tot nog toe een heel belang rijke rol gespeeld hebben. Stalin schijnt in iedere Rus. die bekwaam is, een concurrent te zien die hem wil verdringen. Lijdt hij dan werkelijk aan vervolgingswaanzin, zooals het reeds zoo menigmaal geopperd werd? GROOT-ADMIRAAL ORLOW, die in Juni van verleden jaar bij de grdbt- sche Kroningsfeesten der Vorsten van Engeland als offic.eeIe afgevaardigde tier Sovjet-Unie optrad, is thans in ongenade gevallen; ook over hem zal uitspraak gedaan worden. INEENSTORTING. Rusland heeft onder het commu nistisch bewind werkelijk wonderen van industrieele productie en van or ganisatie op alle gebied verricht. Het heeft het machtigste leger van de we reld. Doék wat baat dit alles, als er de geestelijke en zedelijke steun ont breekt, als het meest menschelijke in den mensch vernietigd ivordt of geen kans krijgt om zich uit te leven: de godsdienst. Eens breekt het stelsel in een, niet wellicht omdat de menschen weer naar een God gaan smachten, maar omdat het nu al te niet gaat aan onkonsekwentie en onevenwich tigheid. Frankrijk, heeft onlangs nog zijn vertrouwen uitgedrukt in de mïliaire macht van Rusland, zijn bondgenoot. Doch wat zal de waarde wel effectief blijken te zijn, van die macht, als er ooit, God verhoede het ons, een oorlog uitbreekt. Waar zullen de groo te leiders 'zijn, de Toekatsjefski's e.a., waar het bindmiddel, dat de millioe- nen soldaten aan mekaar zal moeten binden als één man? (Verboden nadruk.) ROSKAM. Boechaian beschuldigt zich van samen zwering, maar ontiten; ane spionnage. Iwanow oeschuidigt zien ook van sa botage. Zoenaref bekende het plan opgevat te heboen Stalin te willen vermoorden. Tsjemov bekende aan spionnage voor Duitschland te hebben gedaan en het vee ne hebben doen besmetten, waarvoor hij geld zou hebben gekregen van Duitsch land. Rakovski, gewezen gezant te Parijs en te Londen, bekende een spion te zijn ge weest, ten dienste van verschillende mo gendheden. De man noemde enkele na men van Personen uit het buitenland, die de beweringen van Rakovski sedertdien op stellige wijze hebben gelogenstraft. De rvussische attaché te Warschau werd naar ivrositou teruggeroepen. Hij werd heel waarschijnlijk reeds aangehouden. Nog wordt gemeld dat aan de beschul digden een drankje wordt gegeven waar door hen alle wasbeschisking ontnomen wordt en zij dan maar aiits bekennen wat zij willen. Tijdens de zitting van Zaterdag 5 Maart overstelpten de bescnuldigden ernaar met beschuldigingen en gingen aan het rede kavelen om het meest bekentenissen te doen. Boecharin smeekte letterlijk zich te mo gen bescnuldigen van sabotage om de boe ren tot opstand te hebben aangezet. Jagoda bekende de moord op Kirov be dreven te hebben met medische tusschen- jiomst. O oral heeit hij ook vermoord, of doen vermoorden, verklaarde de gewezen c.ref van de Russische geheime politie. De voorganger van Jagoda, Mansjinski, even ais ae zoon van Gorki werden vermoord, naar de gedane bekentenissen. Het is een echt marionnettenspel, ware het niet dat verscheidene menschen bij ailoop van dit proces ter dood zullen ver- oordoeld worden. En nog is hit geding niet beëindigd of komt er reeds een nieuw proces in het verschiet. Een komplot tegen Stalin zou nu ontdekt zijn onder de officieren van het Kremlin. Enkele hoogere officieren werden reeds aangehouden en men ver wacht nieuwe aanhoudingen. IIlUimilllllllUlllllinmilllIilHUIIlEIHIIIIIEIIIIIIIIIHIIIllllUllliiiiHiiggi ONZE CAVALERIE ZONDER PAARDEN In alle legers wordt de motorisatie doorgevoerd, ook in het Belgische. Het is meestal de Cavalerie die hierbij het meest omvormd wordt. De paarden worden bij de cavalerie verwisseld voor motorrijwie len. Zoo heeft ook het 2' Lanciers te Et terbeek vaarwel moeten zeggen aan zijn paarden. Omv dezen overgang te vieren werd door de stad Etterbeek een laatste wandeling te paard gehouden en dan werd afscheid genomen van de paarden. Inzake bewapening is zulks wel een verbetering maar op esthetisch gebied is er wel veel mee verloren gegaan. HET LANDJUWEEL DE UITSLAG Op Zaterdagavond 5 Maart 1L werd de uitslag bekend gemaakt van den tooaeei- wedstrijd voor het Landjuweel. De uit spraak werd medegedeeld te Brussel, in den Kon. VL Schouwburg, onder groote belangstelling. Dc laureaat van dit jaar is de Sint Augustinuskring, Katholieke Too- neelgilde uit Antwerpen, met de opvoe ring van Wolven Het is de tweede maal dat deze vereeniging het Landjuweel verovert. BELGIE OP DE TENTOON STELLING TE NEW-YORK Op de aanstaande wereldtentoonstelling te New-York van 1939 zal België ook een merkelijke deelneming verzekeren. Het paviljoen dat België er zal oprichten is op giootscne wijze opgevat en zal omzeg gens midden de tentoonstelling opge bouwd worden. De plans ervan zijn ook de eerste die werden goedgekeurd aoor de kommissie belast met de schikkingen van de tentoonstelling. Gezien het groot sukses verworven door de groote tapijten welke tentoongesteld waren in de Parijsche tentoonstlling zul len opnieuw tapijten van groote aime- tingen worden vervaardigd voor de expo sitie van New-York, om er te prijken in het Belgisch paviljoen. Esn belangrijke wedstrijd werd uit dien hoofde geopend onder de Belgische schilders voor het ma ken van ontwerpen voor deze tapijt?!. Er zullen vijf tapijten worden tentoon gesteld, die zullen verblekten1. de ont dekking der V. S. van Amerika; 2. de arat-T-ijr^a werking der Belgische missionarissen ln de V. 8.; 3. de Eelgisch-Amerikaansche betrekkingen; 4. Oud-België en 5. het he- dendaagsch België. MINISTER MARCK TE OOSTENDE Zaterdag 5 Maart 11. is Minister Marck op mspecu.reis geweest te Oostende, waar iuj zien bijzoneirlijk neeft bezig gshou^ den me; ae zeevaart en het visschersoe- drijf. «tiij woonde er de tewaterlating bij van de boot FrancineHij bezocht de in stellingen van de zeestatie en trok aan boord van de Prins LeopoldUitvoe- rigea uitleg werd hem verstrekt over de m gangzij nde of aanstaande werken rond de zeestatie. Hij bracht een bezoek aan de werkhuizen van het Zeewezen, aan de Staatsmarineschool, aan het Werd van den Ibis en klopte aan bij den garnaal- visscher Verbiest die den slechten toe stand van de garaaalvisschcrs aan den Minister uiteenzette. Minister Marei be loofde de kwestie wel willend te zullen onderzoeken. (Zie vervolg op 2' blad J IIHHHHMHHHHKM-iLaRaaiaB De Engelschen komen thans met gunstig gevolg in het graafschap Kent, proefnemingen te doen met een moeder-vliegtuig. Drt luchtschip draagt een kleiner vliegtuig dat op een gegeven oogenblik, op zijn beurt kan vertrekken, terwijl beiden zich in de lucht bevinden. HALSWAGEND WERKJE VOOR TWEE KNAPPE PILOTEN Het Engelich moeder-vliegtuig Huckepack Het vliegtuig heeft zich van de moeder-vliegboot losgemaakt. HOE MOETEN WIJ BIDDEN «En ik zal spreken tot God» mijnen Heer, ik die stof en assche bensprak de Aartsvader en mogen wij hem nazeg gen. Laten wij er ook uit afleiden. hoe wij bidden moeten, opdat ons gebed moge waardig zijn en aangenaam aan God. Wij spreken in het gebed tot God en dus met hoogen eerbied, diep nedergebo- gen voor Hem, die genoemd wordt en is de Almachtige, terwijl wij niets zijn. niet kunnen, niets hebben tenzij onze zonden. Wij moeten bidden met eerbied overal, want, zegt de Apostel, God is niet ver van ons; in Hem leven, bewegen en zijn wijHij ziet en weet alles, ook onze ge heimste gedachten en gevoelens. In onze kerken echter, die terecht ge noemd worden het huis van God, woont in de stilte van het tabernakel, onder de sacramenteel? gedaanten, Jezus-Christus, waarachtig mensch, doch evenzeer waar achtig God. Daar, in zijn woning, die voor ons moet zijn een huis van gebed, verwacht Hij ons. en bij dage of bij nachte mogen wij tot Hem gaan met al ons wee, al ons lijden, al onzen nood. Zegt mij echter, ZJL.B., wanneer men sommige christenen in onze kerken be ziet, zou men gaan denken dat zij weten waar zij zijn, dat zij weten wat zij doen, wat zij doen moeten in tegenwoordigheid van Hem die de Koning der Koningen, de Heer der Heeren wordt genoemd? Men zou het niet aandurven te spreken tot een mensch van zeker aanzien, zooals men spreekt tot God! Men zou meerder eerbied hebben in de woning van om 't even welk hooggeplaatst persoon! Ver geet ook nooit dat dergelijke handelwijze niet enkel aanstoot geeft aan de geloovi- gen, maar dikwijls zelfs een reden is tot ergernis voor andersdenkenden, die we ten dat wij gelooven aan de werkelijke tegenwoordigheid van God in onze ker ken. Laten wij dus altijd bidden met diepen eerbied maar eveneens met die trouwe volharding, die de goddelijke Meester ons geleerd heeft. Hij deed het in die zoo be grijpelijke taal van een parabel, waar mede Hij de hoogste waarheden voor de eenvoudigste menschen vatbaar maakte. Zoo iemand onder U zegde Hij, een vriend heeft en te middernacht tot hem gaat en hem zegt: Vriend, leen mij drie brooden, daar een mijner vrienden van de reis bij mij is aangekomen, en ik niets heb om hem voor te zetten, tn zoo deze nu van binnenshuis antwoordt en spreekt: Doe mij geen last aan, ik kan met op staan en U iets geven; maar indien nu gene blijft kloppen; ik zeg U: al zal hij wel niet opstaan en hem de brooden ge ven, omdat hij zijn vriend is; nochtans om zijn onbescheiden aanhouden, zal hij opstaan en hem geven zooveei hij er noo dig heeft. Ook ik zeg U: Vraagt en U„ zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt aan en U zal worden opengedaan Met volharding dus, doch ook. met on verstoorbaar betrouwen moeten wij bid den en nogmaals is het Jezus zelf, die het ons leerde in een eenvoudige vertelling, met voorbeelden die de dagehjkscne be vinding van zijn toehoordeis hem in gaven. Hij wees hen op de zorg, die God heeft voor de vogeltjes in de lucht tn die noch arbeid, noen oogst, noch schuren kennen; hij sprak over de bloemen van 't veld, die beier gekleed staan, dan Salomon in al zijn heerlijkheid, en zijn besluit was: hoeveel meer zai God voor U niet doen, gij kiemgeioovigen indien nu eenter de gedachte aan uw vroegere zonden U het vertrouwen uit het nart nad gerukt, herinnert dan ae ge- scniedems van den tollenaar, die niet duride op te zien tot den Hemel, maar toen rouwmoedig smeekte. «Heer, wees mij zondaar genadigHerleest ae pa- raoel van den verloren zoon: «Toen hij nog verre aï was», zoo verhaalt de H. Scnrift, <i zag hem zijn vader en hij werd met medelijden bewogen; en toeloopende viel hij om den hais en kuste hem»; vooraleer zelfs de ongelukkige de gelegen heid had om zijn schuld te belijden en vergiffenis er over te vragen. God is goed; beter dan de beste der vaders en dit is ongetwijfeld een genoeg zame reden reeds, ook voor de grootste zondaars, om altijd met een onwankel baar betrouwen te bidden. Een tweede reden echter, even dringend, is de belofte van God zeiven. Luistert naar die woorden van Jezus, die wij letterlijk uit de H. Schrift over schrijven: «Alles wat gij in 't gebed met geloof zult vragen, zult gij «erkrijgen Voorwaar, voorwaar zeg ik Uindien gij den Vader in mijn Naam ooi iets zult bidden, zal Hij het U geven. Tot nogtoe hebt gij niets gevraagd m mijn Naam. Bidt, en gij zult verkrijgen, opdat uw blijdschap moge volkomen zijn Z. L. B., aan zulke uitdrukkelijke belofte most zeiler geen woord worden toege voegd; doch wellicht hebt gij reeds t>ij U zeiven deze moeilijkheid opgesteld; waarom worden wij dan niet altijd ver hoord? Antwoordt nu op de volgende wagen en gij vindt zelf de oplossing. Hebt gij altijd gebeden met al de aandacht, al den eerbied, dien gij aan de opperste Majesteit van God verschuldigd zij;? Hebt gij om hulp gesmeekt met een volharding, die nooit begeeft? Hebt gij ook gebeden met dit onwankelbaar geloof en vertrouwen, dat, volgens het woord van onzen Heer, zelfs «bergen kan verzetten»? De kracht van het gebed is zoo groot als de macht, als de goedheid van God groot is dus oneindig; doch ons gebed moet dan ook gedaan worden met de ver- eischte gesteltenissen. Bovendien moeten wij in allen eenvoud bekennen, met den H. Paulas, dat wij werkelijk niet weten wat wij naar be- hooren dienen te vrr.gen in ons gebed Daarom heeft de goddelijke Meester ons leeren bidden met het heerlijk gebed des Heeren en het is zijn leering, die de catechismus kort samenvat ais volgt: geestelijke goederen mogen wij onvoor waardelijk begeeren en vragen; tijdelijke echter enkel op voorwaard en voor zooveel zij nuttig zijn voor het hól onzer zielen. Wij laten inderdaad ons zoo gemak kelijk verleiden door den uiterlijken schijn van de goederen dezer wereld; wij laten ons verblinden door hun bodriegelijken glans, en jagen ze na met drift, zor.der ooit eraan te denken, dat ze mogelijks een hinderpaal kunnen worden voor onze zaligheid, een stronkeisteen i-p den weg naar onze eeuwige bestemming. Gij zu't toch niet zeggen. Z. L. B., dat ouders die hun kinderen welgemeend be minnen, altijd moeten toegeven en alles toestaan, wat hun gevraagd wordt, ook wanneer zij weten dat die dingen eerder schadelijk zullen zijn en mogelijks zelfs gevaarlijk. Uw Vader weet wat gij noodig hebt zegde ons Christus. Hij alléén weet en wil ons waar geluk. Geen wonder bijge volg dat onze gebeden niet altijd verhoord worden, zooals wj zouden begeeren. Laten wij dus, wanneer de hemel doof schijnt voor een smeeken, nog den moed hebben om te zeggen: «De Naam des Heeren zij gezegend met de vaste over tuiging dat de goddelijke Voorzienigheid toch over ons waakt en dat God, in zijn oneinige Goedheid, op tijd en stond ons geven zal. wat wellicht nog beter is dan wat wij vragen, en zeker beter strookt met ons oprecht geluk en onze ware be langen. MEN MOET ALTIJD BIDDEN EN NOOIT OPHOUDEN Men moet altijd bidden en nooit op houden zegt de H. Geest en het blijkt nochtans maar al te duidelijk dat wij niet kunnen den ganschen dag door ge beden opaeggen. Indien gij nu echter verstaan hebt, Z. L. B., wat bidden is en hoe gij bidden moet, zult gij ook gemakkelijk begrijpen hoe ons last, ons moeite, ons werk van alle dagen kan gelden als een voortdurend gebed, op voorwaarde dat onze geest en ons hart met God vereenigd blijven, al ware het maar nu en dan door middel van een kort doch vurig schietgebed, om alles te kunnen doen en te kunnen ver dragen ter liefde Gods. Nochtans is het ook noodig dat wij, op bepaalde oogenbllkken, ons werk daar kunnen laten om dan met God alléén bezig te zijn en de genaden af te smeeken, die wij noodig hebben om al or.ze plichten stipt te kunnen volbrengen. Dit hebt gij geleerd, Z.L. B„ veel meer en veel beter door de kristelijkc opvoeding die gij ontvangen hebt, dan door de lee ring van den catechismus. Gij hebt het geleerd op de knieën van een godvruchtige moeder, door het voor beeld van een braven vader, en zoo weet gij zeer goed dat gij bidden moet 's mor gens om uwen dag aan God op te dragen en te vragen dat Hij U zegenen zou en bewaren; 's avond oms Hem te bedanken en vergiffenis te vragen van 't kwaad dat gij mocht bedreven hebben; dat gij ook bidden moet vóór en na het eten; in gevaar en bekoringen of telkers gij staat voor eene daad of beslissing van eenig belang. Hoe schoon en Gode aangenaam is het kristelijk gebruik, dat gelukkiglijk in nog zoovele van onze goede huisgezinnen werd bewaard, doch in vele andere inzonder heid sinds den oorlog, is te loor gegaan, en dat, 's avonds, ouders en kinderen, ja zelfs dienstboden, vereeuigt voor het gezamenlijk gebed of het opzeggen van den Paternoster, zooals Onze Heilige Va der de Paus in zijn laatste encycliek over den Rozenkrans nog eens met zooveel aandrang komt te vragen. Welke bron van genaden en zegeningen voor deze famiiiën; welke sterke waarborg voor waar geluk aan deze haardsteden, waar het gezamenlijk gebed eiken avond voor iedereen een gepaste herinnering is aan al de groote waarheden van ons hei lig geloof en tevens een sterke aansporing om de deugd te beoefenen en het kwaad te vluchten. Aan dit gezamenlijk gebed heeft Chris tus een gansch bijzondere kracht willen toekennen: Daar waar twee of drie in mijn Naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden», zegde Hij, en deze be lofte geldt evenzeer voor het gebed, dat gij allen samen doet in onze kerken, di£ het huis zijn van God midden ons, maar ook huis van gebed voor de groote lamilie die elke parochie uitmaakt. Z.L. B, wanneer gij ter kerke komt, bidt dan als kinderen van. éénzelfden Vader en van éénzelfde Móeder, de H. Kerk. Wij zullen u niet zeggen dat gij daar niet bidden moogt voor uw eigen belangen, doch vergeet toch niet de hoot gere belangen van onzen heiligen gods'? dienst. Bidt voor onzer. Heiligen Vader den Paus; bidt voor uw priesters, vooy uw missionarissen; bidt voor ai uwe broëj» ders, doch inzonderehid, gedurende deh heiligen vastentijd, bidt voor de bekeering der zondaars, ojxiat zij de vreugde mogen kennen van hun eigen verrijzenis met Paschen, en wij allen samen Gods oneini» dige Goedheid en Barmhartigheid zouden mogen loven en danken. k Deze herderlijke brief zal onder al de missen worden afgelezen in al de kerken en openbare bidplaatsen van Ons Bisdom, den Zondag van Quinquagesima en den. 1° Zondag in de Vasten. Gegeven te Brugge, 15 Feoruavi 1938, t HENRICUS, Bisschap van Brugge. Op bevel van Zijne Hoogw. Excellentie, Leo Asseloos, Kan.-Secr. In verband met deze verkeersdiensten stuurde Minister Marck in dato tan 4 Maart volgend schrijven aan SENATOR SOBRY: Bij brief van 6 Februari j.l. en tijdens uwe redevoering in dtn Senaat hebt U gevraagd of de machtiging voor d? ex ploitatie van den autcbusdienst leper- Diksmuide na 1 Mei a. s. zal hernieuwd worden. Dienaangaande laat ik U wften dat de huidige machtiginghoudster, de Nationale Maatschappij van Buurtspoor wegen, om de hernieuwing van de mach tiging voor de autobuslijn Ocstende- Diksmuide-Merkem-Ieper niet verzoekt. Zij is van advies c~ de spoorlijn acht ritten in te leggen waarvan er van af Merkem, vier zouden doorloopen naar leper en de vier andere naar Poperinge. Gedurende den Zomertijd zal zij b.jko- rnende en rechtstreeksche ritten tusschen Oostende en leper, eenerzijds, en tusschen Oostende en Poperinge, anderzijds, ver zekeren. Gedurende een tijdperk van zes maand zal zij deze dienstregeling ais een proef beschouwen om daarna, mochten de uitslagen aan de verwachtingen niet beantwoorden, een r.utobusdienst aai: de spoorlijn tce te volgen. Voor wat de bediening van Jonkershove betreft, zal de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen op de Markt-, k,en en Feestdagen esn autobusdienst lm .ch- ten tusschen Diksmuide-Woum-n-Jon- kershove-Staden en een tusschen Jonkers- hove-Merksm en Woumen. Daar, r.aar mijne meening, een dergelijke verbinding niet kan volstaan voor een gehucht dat 1200 inwoners telt, verzoek ik thans de Nationale Maatschappij van Buurtspoor wegen de mogelijkheid na te gaan aan belanghebbenden een beter verkeersmid del ter hand te stellen in Belgie, van nu tot einde jaar, aan wia ons zendt in postzegels of stort op post checkrekening 155.70 van V. Sansen-Van- neste. Drukker. Poperinge. de som t an 20,50 FRANK. Uit Frankrijk: 36,SO fr. (Belg. geld) Uit Amerika; 53,30 fr. (Belg. geld)

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 1