Onze illustraties over de geweldige Wereldgebeurtenissen Duitsche troepen bezetten Oostenrijk dat met het Duitsche Rijk volledig wordt gelijkgeschakeld Welke verbazing het «Ultimatum» te Weenen teweegbracht kan duidelijk uit deze foto afgeleid worden. Angstige nieuwsgierigen loopen straten en lanen af om maar beter te kun nen vernemen wat er zich dan toch in werkelijkheid voordoet. DE EERSTE DUITSCHE HORDEN RUKKEN OOSTENRIJK BINNEN VOOR DE MICRO TE LINZ BONDSKANSELIER SCHUSCHNIGG SPRAK TE INNSBRUCK DE ZEGETOCHT VAN HITLER NAAR OOSTENRIJK IN GEMEENSCHAP WERD DE «VRIJHEIDSDAG» DOORGEBRACHT Sinds het jaar dat Duitschland opnieuw het Rijngebied bezet heeft, grijpen er in Duitsche middens v.ijheidsfeesten plaats. Deze geschieden in 't begin Maart. Het toeval echter heeft het nu go rild dat met die dagen Duitschland heeft weten Oostenrijk voor zich te winnen.* en alhoewel veel troepen buitenhuis vertoeven en ze in hun eigen land die feestelijkheden niet hebben kunnen hijwonen, toch hebben ze gevierd arm in arm verzoend met Oosten- rijksche soldaten. Deze foto werd genomen Dinsdag 11. in het kleine stadje Wörgl, klein industrieoord in den bekoorlijken Tyrol gelegen. ITALIË SOLIDAIR MET DUITSCHLAND'S HANDELINGEN De intrede van Hitler in de eerste Oostenrijksche stad zijn geboorteplaats: Braunau aan Inn viel hem noga! mee, het was een toejuichen zonder weerga. Na de doorboring van de nationaal-socialistische idee in Oostenrijk, en het terug trekken van den vroegeren Kanselier Schuschnigg verscheen op het balkon der kanselarij te Weenen een Nazi met Hakenkruisvlag. want anders zouden niet zooveel personen opkomen om den Führer toe te juichen, zooals onze foto hierboven aantoont. Kort vóór zijn binnenrijden in Oostenrijk hadden jonge meisjes van Ort-Melk a. d. Donau, het geluk den Führer te begroeten bij zijn voorbijrijden. De jonge dames dragen de natio nale kleedij en op den achtergrond van onze foto zien we de beroemde kloosterabdij van Ort-Melk. EEN LAATSTE TEVERGEEFSCHE AANMANING Voor den grooten Fascismus-Raad van Rome werd de zaak Duitschland-Oostenrijk onder handen genomen en na korte beraadslaging werd de wedervereeniging van Oostenrijk met den Reich aangenomen. Deze bekendmaking der Italiaansche regeering werd denzelfden nacht nog door Minister Alficri (in 't midden der toehoorders) in het Palazzo Venezia op feestelijke wijze aan de bevolking medegedeeld. De Duitsche vliegtroepen zijn in Oostenrijk aangeko* die thans als Minister van Onderwijs men. Zij hebben zich opgesteld op het Asnern-vlieg- in de nieuwe Staat fungeert. veld waar ze kwartier genomen hebben. T MOET WEL ZIJN DAT HITLER GUL ONTH AALD WERD... Het Duitsche infanterie-regiment 61 trekt door de straten Rufstein en hoe eigenaardig het moge opva len, overal langs de weg staan toeschouwers die hen met hakenkruis-vaantjes toejuichen. Van op het balkon van het Raadshuis groet de honorabele indringer de bevolking van Linz; achter den Führer ziet men de nieuwe Oostenrijksche Bondskanselier Dr Seysz-lnquarU Foto hiernevens toont de aankomst van den Kanselier van het Reich te Weenen te midden eener toejui chende menigte. Op de meest kritieke uren v/eru uuh .wi van Weenen efen groote oprOCJf* affiche uitgeplakt waarop het beeld van Schuschnigg voorkwam die zijn volk aan zette om trouw te blijven aan de regeering en zich niet aan roekeloosheid en avontuur over te halen. Deze aanmaning heeft echter weinig mee in huis gebracht. Oostenrijk, waarvan 97 t.h. der bevolking Duitsch is, wil terug van waar het komt^ naar Groot-Duitscnland. De Oostenrijksche Bondskanselier heeft in de loop der verleden week een rede gehouden te Innsbruck die voor velen eeuwig zal bijblijven, 't Is immers tijdens die rede, zoo verklaren de Duitschers, dat hij zijn vroeger gegeven woord van Berchtesgaden zou verbroken heb ben met het gevolg dat Duitschland Oostenrijk binnendrong. Hier zien we hem op het podium.* zijn historisch geworden aanspraak houden*, ook zijn laatste. DE GLORIERIJKE INTREDE VAN HITLER TE WEENEN MAJOOR KLAUSNER DUITSCHE VLIEGERS TE WEENEN AANGEKOMEN Maandag namiddag 11. deed Hitier zijn intocht te Weenen. Honderdduizenden mensclien wachtten hem langs den weg op en juichten hem als nooit tevoren toe. Foto hierboven geeft een trouwe weergave van de massa waartusschen per auto de Duitsche kopstokken met Hitier voorop door de straten der hoofdstad trekken. HET HAKENKRUIS OP HET BALKON DER WEENSCHE KANSELARIJ WEENEN IN REP EN ROER... HITLER RIJDT ZIJN GEBOORTESTAD BINNEN

HISTORISCHE KRANTEN

De Halle (1925-1940) | 1938 | | pagina 10